Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1033

Uredba Komisije (EZ) br. 1033/2006 od 4. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo Tekst značajan za EGP

OJ L 186, 7.7.2006, p. 46–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 277 - 281
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 277 - 281
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 49 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1033/oj

07/Sv. 010

HR

Službeni list Europske unije

49


32006R1033


L 186/46

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.07.2006.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1033/2006

od 4. srpnja 2006.

o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 552/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (Uredba o interoperabilnosti (1)), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba (2)), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Brojne studije koje su proveli Komisija i Europska organizacija za sigurnost zračnog prometa (Eurocontrol) ukazale su na značajne nedosljednosti između podataka plana leta koje imaju stranke zainteresirane za sigurno provođenje letova, a to su jedinice službe zračnog prometa, operatori i piloti. Ovakve nedosljednosti bi mogle imati utjecaj na sigurnost i djelotvornost Europskog sustava za upravljanje zračnim prometom. Osim toga, veća dosljednost podataka plana leta doprinijela bi neometanom radu, potpori novih koncepcija rada, posebno u području upravljanja protokom zračnog prometa i poboljšanoj sigurnosti. Stoga treba poduzeti odgovarajuće mjere za smanjenje pojava nedosljednosti između podataka u planu leta.

(2)

Eurocontrol je u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 549/2004 opunomoćen da razvije zahtjeve za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo. Ova se Uredba temelji na izvješću od 17. ožujka 2005. koje je rezultiralo iz ovog opunomoćenja.

(3)

Teritorijalno područje primjene ove Uredbe mora se jasno definirati pozivanjem na Uredbu (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (3).

(4)

Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (dalje u tekstu ICAO) definirala je postupke za predavanje, prihvaćanje i distribuciju planova leta, koji se moraju staviti na snagu kako bi se primjenjivali jednoobrazno unutar zračnog prostora jedinstvenog europskog neba. Ovi se postupci moraju dopuniti odredbama koje obvezuju operatore, pilote, jedinice službe zračnog prometa i različite izdavatelje planova leta da osiguraju da ključni elementi planova leta koje oni imaju ostanu dosljedni do kraja faze prije polijetanja za letove koji odlaze iz zračnog prostora na koji se odnosi ova Uredba. Ovi ključni elementi moraju biti jasno definirani.

(5)

Pod ovlašću Eurocontrola uspostavljena je centralizirana služba za obradu i distribuciju planiranja leta putem integriranog sustava početne obrade plana leta (dalje u tekstu IFPS). Od država članica treba zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kako bi osigurale da IFPS daje informacije koje podržavaju dosljednost ključnih elemenata planova leta.

(6)

Ako IFPS ne primi nikakav plan leta za letove koji iz susjednih zračnih prostora ulaze u zračni prostor na koji se odnosi ova Uredba, mogu se pojaviti rizici slični onima do kojih dolazi radi nedosljednosti između podataka plana leta koje imaju jedinice službe zračnog prometa, operatori i piloti za letove koji kreću iz ovog zračnog prostora. U takvim slučajevima, da bi se spriječili ovi rizici, jedinice službe zračnog prometa morale bi IFPS-u dostaviti odgovarajuće podatke o letu.

(7)

Da bi se održale ili poboljšale postojeće razine sigurnosti djelovanja, od država članica se mora zahtijevati da osiguraju da relevantni subjekti provode procjenu sigurnosti, uključujući procese identifikacije rizika, procjene rizika i ublažavanja.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za jedinstveno europsko nebo koji je osnovan člankom 5. Uredbe (EZ) br. 549/2004,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom propisuju zahtjevi o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja kako bi se osigurala dosljednost planova leta, ponavljajućih planova leta i s njima povezanih poruka za ažuriranje, između operatora, pilota i jedinica službe zračnog prometa putem integriranog sustava početne obrade plana leta, bilo u razdoblju koje prethodi prvom izdavanju odobrenja kontrole zračnog prometa za letove koji polijeći iz zračnog prostora na koji se odnosi ova Uredba, ili u razdoblju koje prethodi ulasku drugih letova u taj zračni prostor.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na sve letove za koje je predviđeno da se obavljaju ili koji se obavljaju kao opći zračni promet u skladu s pravilima instrumentalnog letenja unutar zračnog prostora definiranog u članku 1. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 551/2004.

3.   Ova se Uredba primjenjuje na svakog od sljedećih subjekata uključenih u predavanje, modificiranje, prihvaćanje i distribuciju planova leta:

(a)

operatori i zastupnici koji djeluju u njihovo ime;

(b)

piloti i zastupnici koji djeluju u njihovo ime;

(c)

jedinice službi zračnog prometa koje pružaju usluge za opći zračni promet koji leti u skladu s pravilima instrumentalnog letenja.

Članak 2.

Definicije

1.   Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se definicije utvrđene Uredbom (EZ) br. 549/2004.

2.   Osim definicija iz stavka 1. primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„plan leta” znači specifična informacija proslijeđena jedinicama službe zračnog prometa, a odnosi se na namjeravani let ili dio leta zrakoplova;

2.

„faza prije polijetanja” znači razdoblje između prve predaje plana leta i prvog davanja odobrenja kontrole zračnog prometa;

3.

„ponavljajući plan leta” znači plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke, a koji operator predaje jedinicama službe zračnog prometa radi spremanja i višekratnog korištenja;

4.

„operator” znači osoba, organizacija ili poduzeće koje se bavi zrakoplovnim uslugama ili nudi mogućnost bavljenja tim uslugama;

5.

„jedinica službe zračnog prometa” (ATS jedinica) znači jedinica, civilna ili vojna, koja je odgovorna za pružanje usluga zračnog prometa;

6.

„integrirani sustav početne obrade plana leta” (dalje u tekstu IFPS) znači sustav u sklopu Europske mreže za upravljanje zračnim prometom putem kojeg se u zračnom prostoru na koji se odnosi ova Uredba pružaju usluge centralizirane obrade i distribucije planova leta koje se odnose na primanje, vrednovanje i distribuciju planova leta;

7.

„odobrenje kontrole zračnog prometa” (dalje u tekstu ATC odobrenje) znači odobrenje da zrakoplov može nastaviti put pod uvjetima koje specificira jedinica kontrole zračnog prometa;

8.

„pravila instrumentalnog letenja” znači pravila instrumentalnog letenja kako je definirano u Prilogu 2. (4) Čikaške konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, iz 1944. godine;

9.

„jedinica kontrole zračnog prometa” (dalje u tekstu ATC jedinica) ima različita značenja, i to: centar područne kontrole, jedinica prilazne kontrole ili aerodromski kontrolni toranj;

10.

„ključni elementi plana leta” znači sljedeći elementi plana leta:

(a)

identifikacija zrakoplova;

(b)

odlazni aerodrom;

(c)

predviđeni datum polaska;

(d)

predviđeno vrijeme polaska;

(e)

odredišni aerodrom;

(f)

ruta osim postupaka u terminalnom području;

(g)

brzina(-e) putovanja i zatražena razina (-e) leta

(h)

tip zrakoplova i kategorija vrtložne turbulencije;

(i)

pravila leta i tip leta;

(j)

oprema zrakoplova i s njom povezane mogućnosti;

11.

„izdavatelj” znači osoba ili organizacija, uključujući pilote, operatore i zastupnike koji djeluju u njihovo ime te ATS jedinice, koja IFPS-u predaje planove leta i bilo kakve s njima povezane poruke za ažuriranje;

12.

„početni plan leta” znači plan leta koji je izdavatelj prvobitno dostavio, uključujući promjene, ako ih ima, i koji su sastavili i prihvatili piloti, operatori, ATS jedinica ili centralizirana služba za obradu i distribuciju planiranja leta tijekom faze prije polijetanja;

13.

„identifikacija zrakoplova” znači skupina slova, brojki ili njihova kombinacija koja je ili identična pozivnom znaku zrakoplova ili je njegov kodirani ekvivalent koji se upotrebljava u komunikacijama zrak-zemlja i koji se koristi za identifikaciju zrakoplova u komunikaciji zemlja-zemlja službe zračnog prometa;

14.

„predviđeni datum polaska” znači predviđeni datum na koji zrakoplov započinje kretanje povezano s odlaskom;

15.

„predviđeno vrijeme polaska” znači predviđeno vrijeme u kojem zrakoplov započinje kretanje povezano s odlaskom;

16.

„postupci u terminalnom području” znači rute standardnih instrumentalnih odlazaka i standardnih instrumentalnih dolazaka kako su definirane u Postupcima za operativne službe ICAO-a (PANS-OPS, dokument 8168 – svezak 1. – četvrto izdanje – 1993. uključujući Amandman br. 13.).

Članak 3.

Zahtjevi o interoperabilnosti i učinkovitosti

1.   Odredbe ICAO-a navedene u Prilogu primjenjuju se na dostavljanje, prihvaćanje i distribuciju planova leta za svaki let na koji se primjenjuje ova Uredba i na sve promjene ključnih elemenata plana leta u fazi prije polijetanja u skladu s ovom Uredom.

2.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da IFPS, kada primi plan leta, ili njegovu izmjenu, poduzima sljedeće:

(a)

provjerava njihovu sukladnost s prihvaćenom praksom u odnosu na format i u odnosu na podatke;

(b)

provjerava njihovu potpunost i, u najvišem mogućem stupnju, njihovu točnost;

(c)

ako je potrebno, poduzima mjere da ih učini prihvatljivim službama zračnog prometa; i

(d)

obavješćuje izdavatelja o prihvaćanju plana leta ili njegovih izmjena.

3.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da IFPS obavijesti sve ATS jedinice kojih se to tiče o prihvaćenom planu leta i o bilo kojim prihvaćenim promjenama u fazi prije polijetanja o ključnim elementima plana leta i s njima povezanih poruka za ažuriranje.

4.   Izdavatelj, ako nije operator ili pilot, osigurava da se uvjeti prihvaćanja plana leta i bilo kakve potrebne promjene tih uvjeta, prema obavijesti primljenoj od IFPS-a, stave na raspolaganje operatoru ili pilotu koji je predao plan leta.

5.   Operator osigurava da se uvjeti prihvaćanja plana leta i bilo kakve potrebne promjene tih uvjeta, kako je o njima IFPS obavijestio izdavatelja, uključe u planirano izvođenje leta i prenesu pilotu.

6.   Prije izvođenja leta operator osigurava da sadržaj početnog plana leta ispravno odražava operativne namjere.

7.   Tijekom faze prije polijetanja, ATC jedinice putem IFPS-a stavljaju na raspolaganje bilo kakve potrebne promjene koje utječu na rutu ili na ključne elemente razine leta u planu leta, koje bi mogle utjecati na sigurno izvođenje leta, a koje se odnose na planove leta i s njima povezane poruke za ažuriranje koje su ATC jedinice prethodno primile od IFPS-a.

ATC jedinica ne može u fazi prije polijetanja provoditi bilo kakve druge promjene ili otkazivanje plana leta bez koordinacije s operatorom.

8.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da IFPS obavijesti izdavatelja plana leta o bilo kakvim potrebnim promjenama u fazi prije polijetanja, koje su navedene u prvom podstavku stavka 7.

9.   Kada ATS jedinice prethodno ne prime nikakav plan od IFPS-a za let koji ulazi u zračni prostor pod njihovom odgovornošću, te jedinice za takve letove stavljaju putem IFPS-a na raspolaganje barem identifikaciju zrakoplova, tip zrakoplova, točku ulaza u područje koje je pod njihovom odgovornošću, vrijeme i razinu leta u toj točki, rutu i odredišni aerodrom.

Članak 4.

Zahtjevi o sigurnosti

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da uključeni subjekti, za sve promjene postojećih postupaka za planove leta u fazi prije polijetanja na koje se primjenjuje ova Uredba ili za svako uvođenje novih postupaka, obave prethodnu procjenu sigurnosti, uključujući identifikaciju rizika, procjenu rizika i postupke ublaženja rizika.

Članak 5.

Dodatni zahtjevi

1.   ATS jedinice osiguravaju da je njihovo osoblje, koje je uključeno u planiranje leta, dobro upoznato s relevantnim odredbama ove Uredbe te da je odgovarajuće obučeno za svoje radne funkcije.

2.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da je osoblje koje upravlja IFPS-om i koje je uključeno u planiranje leta, dobro upoznato s relevantnim odredbama ove Uredbe te da je odgovarajuće obučeno za svoje radne funkcije.

3.   ATS jedinice:

(a)

razvijaju i održavaju priručnike za rad koji sadrže potrebne upute i informacije kako bi omogućile svom operativnom osoblju da primjenjuje odredbe ove Uredbe;

(b)

osiguravaju dostupnost i ažurnost priručnika iz točke (a) te da se njihovo ažuriranje i distribucija obavljaju u skladu s odgovarajućim upravljanjem kvalitetom i konfiguracijom dokumenata;

(c)

osiguravaju usklađenost metoda rada i operativnih postupaka s relevantnim odredbama navedenim u ovoj Uredbi.

4.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da centralizirane službe za obradu i distribuciju planova leta:

(a)

razvijaju i održavaju priručnike za rad koji sadrže potrebne upute i informacije kako bi omogućile svom operativnom osoblju da primjenjuje odredbe ove Uredbe;

(b)

osiguravaju dostupnost i ažurnost priručnika iz točke (a) te da se njihovo ažuriranje i distribucija obavljaju u skladu s odgovarajućim upravljanjem kvalitetom i konfiguracijom dokumenata;

(c)

osiguravaju usklađenost metoda rada i operativnih postupaka s relevantnim odredbama navedenim u ovoj Uredbi.

5.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale usklađenost s ovom Uredbom.

Članak 6.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. srpnja 2006.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 26.

(2)  SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

(3)  SL L 96, 31.3.2004., str. 20.

(4)  Deseto izdanje – srpanj 2005. – www.icao.int.


PRILOG

Odredbe ICAO-a iz članka 3. stavka 1.

1.

Poglavlje 3., stavak 3.3. (Planovi leta) Prilog 2. ICAO-a – Pravila letenja (10. izdanje – srpanj 2005.).

2.

Poglavlje 4. stavak 4. (Plan leta) i poglavlje 11. stavak 11.4.2.2. (Ispunjene poruke plana leta i s njima povezane poruke za ažuriranje) ICAO PANS-ATM dokument 4444 (14. izdanje – 2001.).

3.

Poglavlje 3. (Planovi leta) i poglavlje 14. stavak 14.1.4. (Procjene granica područja letnih informacija) Regionalnih dopunskih postupaka, dokument 7030/4 – EUR, dio 1., Pravila letenja, službe zračnog prometa te traženje i spašavanje (četvrto izdanje – 1987., uključujući Amandman br. 210.).


Top