Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0207

Uredba Komisije (EZ) br. 207/2006 od 7. veljače 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koje se kreću unutar Zajednice

OJ L 36, 8.2.2006, p. 3–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 127–148 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 183 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 183 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 96 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; Implicitno stavljeno izvan snage 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/207/oj

05/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

96


32006R0207


L 036/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.02.2006.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 207/2006

od 7. veljače 2006.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koje se kreću unutar Zajednice

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koje se kreću unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 122.,

budući da:

(1)

Neke države članice ili njihova nadležna tijela zatražili su izmjene priloga Uredbi (EEZ) br. 574/72 u skladu s postupkom utvrđenim tom Uredbom.

(2)

Predložene izmjene proizlaze iz odluka koje su donijele dotične države članice ili njihova nadležna tijela koja imenuju tijela odgovorna za osiguranje primjene zakonodavstva o socijalnoj sigurnosti u skladu s pravom Zajednice.

(3)

U Prilogu 9. navedeni su sustavi koje treba uzeti u obzir pri određivanju prosječnih godišnjih troškova za davanja u naravi, u skladu s člankom 94. i člankom 95. Uredbe (EEZ) br. 574/72.

(4)

Postignuto je jednoglasno mišljenje Administrativne komisije o socijalnoj sigurnosti radnika migranata,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi od 1. do 5. i Prilozi od 7. do 10. Uredbe (EEZ) br. 574/72 izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. veljače 2006.

Za Komisiju

Vladimír ŠPIDLA

Član Komisije


(1)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 647/2005 Europskog parlamenta i Vijeća. (SL L 117, 4.5.2005., str. 1.).


PRILOG

1.   Prilog 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „K. CIPAR” zamjenjuje se sljedećim:

„K.

CIPAR:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministar rada i socijalnog osiguranja), Nikozija.

2.

Υπουργός Υγείας (Ministar zdravlja), Nikozija.

3.

Υπουργός Οικονομικών (Ministar financija), Nikozija.”;

(b)

Odjeljak „L. LATVIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„L.

LATVIJA:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (Ministarstvo socijalne skrbi, Riga).

2.

Veselības ministrija, Rīga (Ministarstvo zdravlja, Riga).”;

(c)

Odjeljak „O. MAĐARSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„O.

MAĐARSKA:

1.

Egészségügyi Minisztérium (Ministarstvo zdravlja), Budimpešta.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (Ministarstvo za mladež, obitelj i socijalna pitanja te jednake mogućnosti), Budimpešta.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministarstvo za zapošljavanje i rad), Budimpešta.

4.

Pénzügyminisztérium (Ministarstvo financija), Budimpešta.”;

(d)

Odjeljak „Q. NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministar za javno zdravlje, socijalnu skrb i sport), Den Haag”;

(e)

Odjeljak „R. AUSTRIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„R.

AUSTRIJA:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (Savezni ministar za socijalnu sigurnost, zaštitu generacija i potrošača), Beč.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Savezni ministar za gospodarska pitanja i rad), Beč.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Savezni ministar za zdravlje i žene), Beč.

4.

Posebni sustavi za državne djelatnike:

Bundeskanzler (Savezni kancelar), Beč, ili dotična lokalna vlast.”

2.   Prilog 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „J. ITALIJA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 3.A zamjenjuje se sljedećim:

„A.

Zaposlene osobe:

(a)

općenito:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod za socijalnu skrb), pokrajinski uredi;

(b)

za radnike u zabavnoj industriji:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za radnike u zabavnoj industriji), Rim;

(c)

za novinare:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani‚Giovanni Amendola’ (Državni zavod za socijalnu skrb za talijanske novinare ‚Giovanni Amendola’), Rim.”

ii.

točka 3.B zamjenjuje se sljedećim:

„B.

Samozaposlene osobe:

(a)

za liječnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za liječnike);

(b)

za ljekarnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za ljekarnike);

(c)

za veterinare:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za veterinare);

(d)

za medicinske sestre, pomoćno osoblje u zdravstvu i dječje njegovateljice:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI);

(e)

za inženjere i arhitekte:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

(f)

za geometre:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

(g)

za pravne zastupnike i odvjetnike:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

(h)

za ekonomiste:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Državni fond za socijalnu skrb i pomoć za ekonomiste);

(i)

za računovođe:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Državni fond za socijalnu skrb i pomoć za računovođe);

(j)

za stručnjake za zapošljavanje:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za stručnjake za zapošljavanje);

(k)

za javne bilježnike:

Cassa nazionale notariato (Državni fond za javne bilježnike);

(l)

za carinske službenike:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC);

(m)

za biologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

(n)

za poljoprivredne tehničare i stručnjake:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

(o)

za zastupnike prodaje:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

(p)

za industrijske tehničare:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

(q)

za aktuare, kemičare, agronome, šumare i geologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

(r)

za psihologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za psihologe);

(s)

za novinare:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani‚Giovanni Amendola’ (Državni zavod za socijalnu skrb za talijanske novinare ‚Giovanni Amendola’).”;

(b)

Odjeljak „K. CIPAR” zamjenjuje se sljedećim:

„K.

CIPAR:

1.

Davanja u naravi:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministarstvo zdravlja, Nikozija).

2.

Novčana davanja:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odjel za usluge socijalnog osiguranja, Ministarstvo rada i socijalnog osiguranja, Nikozija).

3.

Obiteljska davanja:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Služba za socijalnu pomoć i davanja, Ministarstvo financija), Nikozija.”;

(c)

Odjeljak „L. LATVIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„L.

LATVIJA:

Nadležnost ustanova uređuju odredbe latvijskog zakonodavstva, ako nije drukčije navedeno dalje u tekstu.

1.

U svim slučajevima osiguranja, osim za zdravstvenu zaštitu u naravi: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državni zavod za socijalno osiguranje, Riga).

2.

Zdravstvena zaštita u naturi: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Državni zavod za obvezno zdravstveno osiguranje, Riga).”;

(d)

Odjeljak „O. MAĐARSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Obiteljska davanja:

Novčana davanja:

1.

Magyar Államkincstár (Mađarska državna riznica);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Državni fond za zdravstveno osiguranje).”;

(e)

Odjeljak „Q. NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Bolest i majčinstvo:

(a)

davanja u naravi:

za osobe koje su se, u skladu s člankom 2. Zakona o osiguranju zdravstvene zaštite, dužne osigurati kod osiguravatelja zdravstvene zaštite: osiguravatelj zdravstvene zaštite s kojim je dotična osoba zaključila osiguranje zdravstvene zaštite u smislu primjene Zakona o osiguranju zdravstvene zaštite, ili

osobe koje nisu uključene u kategoriju iz prethodne alineje s boravištem u inozemstvu i koje, u skladu s Uredbom ili Sporazumom EEA ili Sporazumom sa Švicarskom o slobodnom kretanju osoba, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u državi svojeg boravišta u skladu s nizozemskim zakonodavstvom:

1.

upis i naplata zakonom određenih doprinosa: the College voor zorgverzekeringen u mjestu Diemen; ili

2.

zdravstvena zaštita: CZ u Tilburgu;

(b)

novčana davanja:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Zavod za osiguranje zaposlenika, Amsterdam);

(c)

davanja za zdravstvenu zaštitu:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”;

(f)

Odjeljak „R. AUSTRIJA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 2. (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Za primjenu članka 45. stavka 6. Uredbe, ako nije navršeno razdoblje plaćanja doprinosa u Austriji te uzimajući u obzir razdoblja služenja vojnog roka i civilnog služenja vojnog roka i razdoblja odgoja djece kojima nije prethodilo niti nakon njih slijedilo razdoblje osiguranja u Austriji: Pensionsversicherungsanstalt (Zavod za mirovinsko osiguranje), Beč.”;

ii.

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Obiteljska davanja:

(a)

obiteljska davanja s izuzetkom Kinderbetreuungsgeld (Naknada za njegu djeteta:

Finanzamt (Porezna uprava);

(b)

Kinderbetreuungsgeld (naknada za njegu djeteta): zavod za zdravstveno osiguranje kod kojega je podnositelj molbe osiguran ili je donedavno bio osiguran, ili Gebietskrankenkasse (Područni fond zdravstvenog osiguranja) kojem je zahtjev upućen.”;

(g)

Odjeljak „S. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 2. (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

za osobe koje su se nedavno zaposlile ili samozaposlile, osim samozaposlenih poljoprivrednika, i za profesionalne vojnike i časnike koji su završili vojnu službu u razdobljima koja nisu navedena u točkama (c) i., (c) ii., (d) i., (d) ii., (e) i. i (e) ii.:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) —Podružnica u Łódźu — za osobe koje su navršile:

(a)

razdoblja osiguranja isključivo na području poljskog zakonodavstva s boravištem na državnom području Španjolske, Portugala, Italije, Grčke, Cipra ili Malte;

(b)

razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva i u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Grčkoj, Cipru ili Malti;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) — Podružnica u Nowy Sączu—za osobe koje su navršile:

(a)

razdoblja osiguranja isključivo na području poljskog zakonodavstva s boravištem na državnom području Austrije, Češke, Mađarske, Slovačke ili Slovenije;

(b)

razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva i u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj ili Sloveniji;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) — Podružnica u Opole —za osobe koje su navršile:

(a)

razdoblja osiguranja isključivo na području poljskog zakonodavstva s boravištem na državnom području Njemačke;

(b)

razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva i u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Njemačkoj;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) — Podružnica u Szczecinu — za osobe koje su navršile:

(a)

razdoblja osiguranja isključivo na području poljskog zakonodavstva s boravištem na državnom području Danske, Finske, Švedske, Litve, Latvije ili Estonije;

(b)

razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva i u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Litvi, Latviji ili Estoniji;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) — I Oddział w Warszawie —Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I. područni ured u Varšavi - Središnji ured za međunarodne sporazume) —za osobe koje su navršile:

(a)

razdoblja osiguranja isključivo na području poljskog zakonodavstva s boravištem na državnom području Belgije, Francuske, Nizozemske, Luksemburga, Irske ili Ujedinjene Kraljevine;

(b)

razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva i u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini;”;

ii.

točka 3.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

davanja u naravi: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Državni zdravstveni fond, Varšava);”;

iii.

točka 3.(b)(ii) zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

invalidnost ili smrt glavnog hranitelja:

za osobe koje su u vrijeme nastupa osiguranog slučaja bile zaposlene ili samozaposlene (isključujući samozaposlene poljoprivrednike) i za osobe koje su tada bile nezaposleni diplomirani studenti upućeni na izobrazbu ili stažiranje:

odjeli Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) navedeni u točki 2. podtočki (a),

za osobe koje su bile samozaposleni poljoprivrednici u vrijeme nastupa osiguranog slučaja:

odjeli Poljoprivrednog fonda zdravstvenog osiguranja (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) navedeni u točki 2. podtočki (b),

za profesionalne vojnike, ako osigurani slučaj nastupi tijekom razdoblja odsluženja vojnog roka:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ured za vojne mirovine u Varšavi),

za časnike, spomenute u točki 2. podtočki (d), ako osigurani slučaj nastupi tijekom razdoblja služenja u jednoj od postrojbi navedenih u točki 2. podtočki (d):

Zakład Emerytalno–Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Mirovinski ured Ministarstva unutarnjih poslova i uprave u Varšavi),

za zatvorske čuvare, ako osigurani slučaj nastupi tijekom razdoblja obavljanja takve službe:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Mirovinski ured za zatvorsko osoblje u Varšavi),

za suce i tužitelje:

specijalizirani organi Ministarstva pravosuđa.”;

iv.

točke 4. (c), (d) i (e) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

za profesionalne vojnike:

specijalizirane službe Ministarstva za nacionalnu obranu;

(d)

za pripadnike Policije, za pripadnike Nacionalne vatrogasne brigade, za pripadnike Granične straže, za pripadnike Službe za unutarnju sigurnost i za pripadnike Obavještajne službe i pripadnike Vladinog ureda za sigurnost:

specijalizirani organi Ministarstva unutarnjih poslova i uprave;

(e)

za zatvorske čuvare:

specijalizirane službe Ministarstva pravosuđa;”;

v.

točka 4. (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

za umirovljenike:

koji imaju pravo na davanja iz sustava socijalnog osiguranja za zaposlene i samozaposlene, izuzevši samozaposlene poljoprivrednike:

odjeli Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) navedeni u točki 2. podtočki (a),

koji imaju pravo na davanja iz sustava socijalnog osiguranja za poljoprivrednike:

odjeli Poljoprivrednog fonda socijalnog osiguranja (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) navedeni u točki 2. (b),

koji imaju pravo na davanja iz sustava mirovinske zaštite za profesionalne vojnike:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ured za vojne mirovine u Varšavi),

koji imaju pravo na davanja iz sustava mirovinske zaštite za časnike, spomenute u točki 2. podtočki (d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Mirovinski ured Ministarstva unutarnjih poslova i uprave u Varšavi),

koji imaju pravo na davanja iz sustava mirovinske zaštite za čuvare zatvora:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Mirovinski ured za osoblje u zatvorskoj službi u Varšavi),

za bivše suce i tužitelje:

specijalizirane službe Ministarstva pravosuđa.”;

vi.

točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Obiteljska davanja:

Područni centar za socijalnu pomoć s teritorijalnom nadležnosti nad mjestom boravišta ili privremenog boravišta osobe koja ima pravo na davanja.”;

(h)

Odjeljak „X. ŠVEDSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Za davanja za nezaposlenost:

(a)

u svrhu primjene članaka 80. do 82. provedbene Uredbe:

fond za nezaposlene koji bi bio nadležan za rješavanje zahtjeva za davanja za nezaposlenost u Švedskoj, ili

nadzorni organ;

(b)

u svrhu primjene članka 83. provedbene Uredbe:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (švedska Uprava za osiguranje za nezaposlenost).”

3.   Prilog 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „B. ČEŠKA” mijenja se kako slijedi:

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Davanja u naravi:

(a)

općenito:

Društvo za zdravstveno osiguranje (po izboru);

(b)

za zračnu službu spašavanja:

Ministerstvo zdravotnictví (Ministarstvo zdravstva).”;

(b)

Odjeljak „J. ITALIJA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 3.A zamjenjuje se sljedećim:

„A.

Zaposlene osobe:

(a)

općenito:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod za socijalnu skrb), pokrajinski uredi;

(b)

za radnike u zabavnoj industriji:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Državni zavod za socijalnu skrb i pomoć za radnike u zabavnoj industriji), Rim;

(c)

za novinare:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani‚Giovanni Amendola’ (Državni zavod za socijalnu skrb za talijanske novinare ‚Giovanni Amendola’), Rim.”;

ii.

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Naknade za slučaj smrti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Državni zavod za socijalnu skrb), pokrajinski uredi;

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Državni zavod za osiguranje od nezgoda na radu), pokrajinski uredi; IPSEMA.”;

(c)

Odjeljak „K. CIPAR” zamjenjuje se sljedećim:

„K.

CIPAR:

1.

Davanja u naravi:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministarstvo zdravlja, Nikozija).

2.

Novčana davanja:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odjel za usluge socijalnog osiguranja, Ministarstvo rada i socijalnog osiguranja, Nikozija).

3.

Obiteljska davanja:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Služba za socijalnu pomoć i davanja, Ministarstvo financija, Nikozija).”;

(d)

Odjeljak „L. LATVIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„L.

LATVIJA:

1.

Za sve slučajeve osiguranja, osim zdravstvene zaštite u naravi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državni zavod za socijalno osiguranje, Riga).

2.

Zdravstvena zaštita u naravi:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Državni zavod za obvezno zdravstveno osiguranje, Riga).”;

(e)

Odjeljak „O. MAĐARSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka I.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Bolest i majčinstvo:

Davanja u naravi i novčana davanja:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Državni fond zdravstvenog osiguranja i Područni fondovi zdravstvenog osiguranja).”;

ii.

točka I.6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Obiteljska davanja:

Novčana davanja:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Područni ured Budimpešti i okrugu Pešta Mađarske državne riznice);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Državni fond zdravstvenog osiguranja).”;

iii.

točka II.1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Bolest i majčinstvo:

Davanja u naravi i novčana davanja:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Državni fond zdravstvenog osiguranja i Područni fondovi zdravstvenog osiguranja).”;

iv.

točka II.6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Obiteljska davanja:

Novčana davanja:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Područni ured u Budimpešti i okrugu Pešta Mađarske državne riznice);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Državni fond zdravstvenog osiguranja).”;

(f)

Odjeljak „Q. NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

davanja u naravi:

i.

ustanova u mjestu boravišta:

CZ, Tilburg;

ii.

ustanova u mjestu privremenog boravišta:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Uzajamno društvo zdravstvenog osiguranja), Amersfoort.”;

(g)

Odjeljak „R. AUSTRIJA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. (b) ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

u slučaju liječenja u bolnici za koje je nadležan područni zdravstveni fond, područni zdravstveni fond ( Landesgesundheitsfonds) nadležan za mjesto boravišta ili mjesto privremenog boravišta dotične osobe;”;

ii.

točka 2. (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

U svim ostalim slučajevima izuzimajući primjenu članka 53. provedbene Uredbe:

Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Zavod za mirovinsko osiguranje, Beč).”;

iii.

točka 3. (a) ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

u slučaju liječenja u bolnici za koje je nadležan područni zdravstveni fond, područni zdravstveni fond ( Landesgesundheitsfonds) nadležan za mjesto boravišta ili privremenog boravišta dotične osobe;”;

iv.

točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Obiteljska davanja:

Finanzamt (Porezni ured) nadležan za mjesto boravišta ili privremenog boravišta dotične osobe.”;

(h)

Odjeljak „S. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 2. (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

za osobe koje su se nedavno zaposlile ili samozaposlile izuzimajući samozaposlene poljoprivrednike te za profesionalne vojnike i časnike koji su završili razdoblja službe koja nisu navedena u podtočkama (c), (d) i (e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) —Podružnica u Łódźu — za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva ili u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Grčkoj, Cipru ili Malti;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) —Podružnica u Nowy Sączu — za osobe koje su navršile:

(a)

razdoblja osiguranja isključivo na području poljskog zakonodavstva s boravištem na državnom području Austrije, Češke, Mađarske, Slovačke ili Slovenije;

(b)

razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva ili u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj ili Sloveniji;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) — Podružnica u Opole —za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva ili u inozemstvu, uključujući nedavno navršena razdoblja u Njemačkoj;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) — Podružnica u Szczecinu — za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva ili u inozemstvu, uključujući nedavno navršena razdoblja u Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Litvi, Latviji ili Estoniji;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I. podružnica u Varšavi — Središnji ured za međunarodne sporazume) — za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva ili u inozemstvu, uključujući nedavno navršena razdoblja u Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini.”;

ii.

točka 2. (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja isključivo u inozemstvu:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) — Podružnica u Łódźu — za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja u inozemstvu, uključujući nedavno navršena razdoblja u Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Grčkoj, Cipru ili Malti;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) — Podružnica u Nowy Sączu — za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja u inozemstvu, uključujući nedavno navršena razdoblja u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj ili Sloveniji;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) —Podružnica u Opole — za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja u inozemstvu, uključujući nedavno navršena razdoblja u Njemačkoj;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) —Podružnica u Szczecinu — za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja u inozemstvu, uključujući nedavno navršena razdoblja u Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Litvi, Latviji ili Estoniji;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I. podružnica u Varšavi — Središnji ured za međunarodne sporazume) — za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja na području poljskog zakonodavstva ili u inozemstvu, uključujući nedavno navršena razdoblja u Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini.”;

iii.

točka 3. (b) ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

invalidnost ili smrt glavnog hranitelja:

za osobe koje su se nedavno zaposlile ili samozaposlile (isključujući samozaposlene poljoprivrednike):

odjeli Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) navedeni u točki 2. (a),

za osobe koje su od nedavno samozaposleni poljoprivrednici:

odjeli Poljoprivrednog fonda socijalnog osiguranja (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) navedeni u točki 2. (b),

za profesionalne vojnike za razdoblja vršenja vojne službe u Poljskoj, ako je posljednje razdoblje predstavljalo razdoblje spomenute službe, i razdoblja osiguranja u inozemstvu:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ured za vojne mirovine u Varšavi), ako je to nadležna ustanova navedena u Prilogu 2. točki 3. (b) ii. treća alineja,

za časnike navedene u točki 2. (d), za razdoblja vršenja vojne službe u Poljskoj, ako je posljednje razdoblje predstavljalo razdoblje službe u jednoj od postrojbi navedenih u točki 2. (d), i razdoblja osiguranja u inozemstvu:

Zakład Emerytalno–Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Mirovinski ured pri Ministarstvu unutarnjih poslova i uprave u Varšavi), ako je to nadležna ustanova navedena u Prilogu 2. točki 3. (b) ii. četvrtoj alineji,

za zatvorske čuvare za razdoblja obavljanja službe u Poljskoj, ako je posljednje razdoblje predstavljalo razdoblje navedene službe te razdoblja osiguranja u inozemstvu:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Mirovinski ured za zatvorske djelatnike u Varšavi), ako je to nadležna ustanova navedena u Prilogu 2. točki 3. (b) ii. petoj alineji,

za suce i tužitelje:

specijalizirani organi Ministarstva pravosuđa,

za osobe kojima su navršila razdoblja osiguranja isključivo u inozemstvu:

odjeli zavoda za socijalno osiguranje(Zakład Ubezpieczeń Społecznych) navedeni u točki 2. (g).”

4.   Prilog 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „K. CIPAR” zamjenjuje se sljedećim:

„K.

CIPAR:

1.

Davanja u naravi:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministarstvo zdravlja, Nikozija).

2.

Novčana davanja:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odjel službi socijalnog osiguranja, Ministarstvo rada i socijalnog osiguranja, Nikozija).

3.

Obiteljska davanja:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Služba za socijalnu pomoć i davanja, Ministarstvo financija, Nikozija).”;

(b)

Odjeljak „L. LATVIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„L.

LATVIJA

1.

Za sve slučajeve osiguranja, osim zdravstvene zaštite u naravi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državni zavod za socijalno osiguranje, Riga).

2.

Zdravstvena zaštita u naravi:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Državni zavod za obvezno zdravstveno osiguranje, Riga).”;

(c)

Odjeljak „O. MAĐARSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Obiteljska davanja:

Novčana davanja:

1.

Magyar Államkincstár (Mađarska državna riznica);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Državni fond za zdravstveno osiguranje).

Davanje za majčinstvo i naknada za majčinstvo:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Državni fond za zdravstveno osiguranje).”;

(d)

Odjeljak „Q. NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Bolest, majčinstvo, invalidnost, nezgode na radu, profesionalna oboljenja i nezaposlenost:

(a)

davanja u naravi:

College voor zorgverzekeringen (Uprava za socijalno osiguranje) Diemen;

(b)

novčana davanja:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Zavod za osiguranje zaposlenika, Amsterdam);

(c)

naknada za zdravstvenu zaštitu:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”;

(e)

Odjeljak „R. AUSTRIJA” mijenja se kako slijedi:

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Obiteljska davanja:

(a)

Obiteljska davanja s izuzetkom Kinderbetreuungsgeld (naknada za njegu djeteta):

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Savezno ministarstvo za socijalnu sigurnost, zaštitu generacija i potrošača), Beč;

(b)

Kinderbetreuungsgeld (naknada za njegu djeteta):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Fond zdravstvenog osiguranja Donje Austrije) — centar nadležan za naknade za njegu djeteta.”;

(f)

Odjeljak „V. SLOVAČKA” mijenja se kako slijedi:

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Davanja u naravi:

Úrad pre dohľ ad nad zdravotnou starostlivosť ou (Tijelo za nadzor zdravstvene zaštite), Bratislava”

(g)

Odjeljak „W. FINSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„W.

FINSKA

1.

Osiguranje u slučaju bolesti ili majčinstva, državne mirovine, obiteljska davanja, davanja za nezaposlenost i mirovine iz radnog odnosa:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Zavod za socijalno osiguranje), Helsinki.

2.

Mirovine iz radnog odnosa:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

3.

Nezgode na radu i profesionalne bolesti:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Savez zavoda za osiguranje u slučaju nezgode), Helsinki.”

5.   Prilog 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „67. DANSKA – FINSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„67.

DANSKA – FINSKA

Članak 15. Nordijske konvencije o socijalnom osiguranju od 18. kolovoza 2003.: Sporazum o uzajamnom odustajanju od povrata sredstava u skladu s člancima 36., 63. i 70. Uredbe (troškovi davanja u naravi za bolest i majčinstvo, nezgode na radu i profesionalne bolesti te davanja za nezaposlenost) i člankom 105. provedbene Uredbe (troškovi upravnih provjera i liječničkih pregleda).”;

(b)

Odjeljak „130. ŠPANJOLSKA – FRANCUSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„130.

ŠPANJOLSKA- FRANCUSKA

Sporazum od 17. svibnja 2005. o uspostavi posebnih postupaka za ostvarivanje i naplatu uzajamnih zahtjeva vezanih za davanja za zdravstvenu zaštitu u skladu s Uredbama (EEZ) br. 1408/71 i (EEZ) br. 574/72.”;

(c)

Odjeljak „142. ŠPANJOLSKA – PORTUGAL” zamjenjuje se sljedećim:

„142.

ŠPANJOLSKA – PORTUGAL

(a)

članci 42., 43. i 44. Administrativnog sporazuma od 22. svibnja 1970.;

(b)

Sporazum od 2. listopada 2002. između Španjolske i Portugala o detaljnim postupcima za ostvarivanje i naplatu uzajamnih zahtjeva za zdravstvenu zaštitu u skladu s Uredbama (EEZ) br. 1408/71 i (EEZ) br. 574/72, radi lakše i brže naplate ovih zahtjeva u skladu s člancima 93., 94. i 95. Uredbe (EEZ) br. 574/72.”;

(d)

Odjeljak „146. ŠPANJOLSKA – ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„146.

ŠPANJOLSKA – ŠVEDSKA

Sporazum od 1. prosinca 2004. o nadoknadi troškova davanja u naravi predviđenoj Uredbama (EEZ) br. 1408/71 i (EEZ) br. 574/72.”;

(e)

Odjeljak „290. PORTUGAL – UJEDINJENA KRALJEVINA” zamjenjuje se sljedećim:

„290.

PORTUGAL – UJEDINJENA KRALJEVINA

Sporazum od 8. lipnja 2004. u skladu s člankom 36. stavkom 3. i člankom 63. stavkom 3. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o drugim načinima nadoknade troškova davanja u naravi određenim Uredbom, u obje države stupa na snagu 1. siječnja 2003.”;

(f)

Odjeljak „298. FINSKA – ŠVEDSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„298.

FINSKA - ŠVEDSKA

Članak 15. Nordijske konvencije o socijalnom osiguranju od 18. kolovoza 2003.: Sporazum o uzajamnom odustajanju od povrata sredstava u skladu s člancima 36., 63. i 70. Uredbe (troškovi davanja u naravi za bolest i majčinstvo, nezgode na radu i profesionalne bolesti te davanja za nezaposlenost) i člankom 105. provedbene Uredbe (troškovi upravnih provjera i liječničkih pregleda).”

6.   Prilog 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „G. ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„G.

ŠPANJOLSKA

Banco Popular, Madrid.”;

(b)

Odjeljak „W. FINSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„W.

FINSKA

nema ih.”

7.   Prilog 8. mijenja se kako slijedi:

točka A (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

s navedenim razdobljem od jednog kalendarskog mjeseca za rješavanje pitanja između:

Belgije i Češke,

Belgije i Njemačke,

Belgije i Grčke,

Belgije i Španjolske,

Belgije i Francuske,

Belgije i Irske,

Belgije i Litve,

Belgije i Luksemburga,

Belgije i Austrije,

Belgije i Poljske,

Belgije i Portugala,

Belgije i Slovačke,

Belgije i Finske,

Belgije i Švedske,

Belgije i Ujedinjene Kraljevine,

Češke i Danske,

Češke i Njemačke,

Češke i Grčke,

Češke i Španjolske,

Češke i Francuske,

Češke i Irske,

Češke i Latvije,

Češke i Litve,

Češke i Luksemburga,

Češke i Mađarske,

Češke i Malte,

Češke i Nizozemske,

Češke i Austrije,

Češke i Poljske,

Češke i Portugala,

Češke i Slovenije,

Češke i Slovačke,

Češke i Finske,

Češke i Švedske,

Češke i Ujedinjene Kraljevine,

Danske i Litve,

Danske i Poljske,

Danske i Slovačke,

Njemačke i Grčke,

Njemačke i Španjolske,

Njemačke i Francuske,

Njemačke i Irske,

Njemačke i Litve,

Njemačke i Luksemburga,

Njemačke i Austrije,

Njemačke i Poljske,

Njemačke i Slovačke,

Njemačke i Finske,

Njemačke i Švedske,

Njemačke i Ujedinjene Kraljevine,

Grčke i Litve,

Grčke i Poljske,

Grčke i Slovačke,

Španjolske i Litve,

Španjolske i Austrije,

Španjolske i Poljske,

Španjolske i Slovenije,

Španjolske i Slovačke,

Španjolske i Finske,

Španjolske i Švedske,

Francuske i Litve,

Francuske i Luksemburga,

Francuske i Austrije

Francuske i Poljske,

Francuske i Portugala,

Francuske i Slovenije,

Francuske i Slovačke,

Francuske i Finske,

Francuske i Švedske,

Irske i Litve,

Irske i Austrije,

Irske i Poljske,

Irske i Portugala,

Irske i Slovačke,

Irske i Švedske,

Latvije i Litve,

Latvije i Luksemburga,

Latvije i Mađarske,

Latvije i Poljske,

Latvije i Slovenije,

Latvije i Slovačke,

Latvije i Finske,

Litve i Luksemburga,

Litve i Mađarske,

Litve i Nizozemske,

Litve i Austrije,

Litve i Portugala,

Litve i Slovenije,

Litve i Slovačke,

Litve i Finske,

Litve i Švedske,

Litve i Ujedinjene Kraljevine,

Luksemburga i Austrije,

Luksemburga i Poljske,

Luksemburga i Portugala,

Luksemburga i Slovenije,

Luksemburga i Slovačke,

Luksemburga i Finske,

Luksemburga i Švedske,

Mađarske i Austrije,

Mađarske i Poljske,

Mađarske i Slovenije,

Mađarske i Slovačke,

Malte i Slovačke,

Nizozemske i Austrije,

Nizozemske i Poljske,

Nizozemske i Slovačke,

Nizozemske i Finske,

Nizozemske i Švedske,

Austrije i Poljske,

Austrije i Portugala,

Austrije i Slovenije,

Austrije i Slovačke,

Austrije i Finske,

Austrije i Švedske,

Austrije i Ujedinjene Kraljevine,

Poljske i Portugala,

Poljske i Slovenije,

Poljske i Slovačke,

Poljske i Finske,

Poljske i Švedske,

Poljske i Ujedinjene Kraljevine,

Portugala i Slovenije,

Portugala i Slovačke,

Portugala i Finske,

Portugala i Švedske,

Portugala i Ujedinjene Kraljevine,

Slovenije i Slovačke,

Slovenije i Finske,

Slovenije i Ujedinjene Kraljevine,

Slovačke i Finske,

Slovačke i Švedske,

Slovačke i Ujedinjene Kraljevine,

Finske i Švedske,

Finske i Ujedinjene Kraljevine,

Švedske i Ujedinjene Kraljevine.”

8.   Prilog 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „L. LATVIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„L.

LATVIJA

Prosječni godišnji trošak davanja određuje se uzimajući u obzir davanja u naravi (zdravstvene usluge) koje primjenjuje Državni zavod za obvezno zdravstveno osiguranje.”;

(b)

Odjeljak „R. AUSTRIJA” mijenja se kako slijedi:

Točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

davanja bolnica za koje je odgovoran Landesgesundheitsfonds (Regionalni zdravstveni fond);”

9.   Prilog 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „A. BELGIJA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Za potrebe primjene članka 14. Uredbe i članka 11. stavka 1. točke (a) i stavka 2. i članaka 12.a, 13. i 14. provedbene Uredbe:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles — Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (Državni ured za socijalnu sigurnost, Bruxelles).”;

ii.

točka 3. (b) zamjenjuje se sljedećim:

„3.b.

Za potrebe primjene članaka 14.e i 14.f Uredbe i članka 12. b provedbene Uredbe:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles — Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Savezni javni ured za socijalnu sigurnost, Bruxelles).”;

iii.

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Za potrebe primjene članka 17. Uredbe, i:

članka 11. stavka 1. točke (b) provedbene Uredbe:

(a)

samo u pojedinačnim posebnim slučajevima:

Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Državni ured za socijalnu sigurnost), Bruxelles;

(b)

izuzeci u interesu posebnih skupina radnika:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid (Savezni javni ured za socijalnu sigurnost, Glavna uprava za socijalnu politiku), Bruxelles,

Članak 11.a stavak 1. točka (b) provedbene Uredbe:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen (Savezni javni ured za socijalnu sigurnost, Glavna uprava za samozapošljavanje), Bruxelles.”;

iv.

točka 4.a zamjenjuje se sljedećim:

„4.a.

za potrebe primjene članka 17. Uredbe kada je u pitanju posebni sustav za državne djelatnike:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.”;

(b)

Odjeljak „D. NJEMAČKA” mijenja se kako slijedi:

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Za potrebe primjene:

članka 14. stavka 1. točke (a) i članka 14.b stavka 1. Uredbe i, u slučaju sporazuma u skladu s člankom 17. Uredbe, u vezi članka 11. provedbene Uredbe,

članka 14.a stavka 1. točke (a) i članka 14.b stavka 2. i, u slučaju sporazuma u skladu s člankom 17. Uredbe, u vezi članka 11.a provedbene Uredbe,

članka 14. stavka 2. točke (b), članka 14. stavka 3., članka 14.a stavaka od 2. do 4. i članka 14.c točke (a) i, u slučaju sporazuma u skladu s člankom 17. Uredbe, u vezi članka 12.a provedbene Uredbe:

i.

osobe koje imaju zdravstveno osiguranje:

ustanove kod kojih su osigurane kao i carinske vlasti u vezi s kontrolom;

ii.

osobe koje nemaju zdravstveno osiguranje:

zaposlene osobe:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Savezni osiguravajući zavod za administrativno osoblje), Berlin, kao i carinske vlasti u vezi s kontrolom,

za fizičke radnike:

nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje fizičkih radnika, kao i carinske vlasti u vezi s kontrolom.”;

(c)

Odjeljak „G. ŠPANJOLSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„G.

ŠPANJOLSKA

1.

Za potrebe primjene članka 17. Uredbe u pojedinačnim slučajevima i članka 6. stavka 1. (izuzimajući posebne sporazume između pomoraca i ‚Instituto Social de la Marina’), članka 11. stavka 1., članka 11.a, članka 12.a, članka 13. stavaka 2. i 3., članka 14. stavaka 1., 2. i 3. i članka 109. provedbene Uredbe:

Tesorería General de la Seguridad Social (Opći fond za socijalnu sigurnost), Madrid.

2.

Za potrebe primjene članka 102. stavka 2. (izuzimajući pomorce i davanja za nezaposlenost), članka 110. (izuzimajući pomorce) i članka 113. stavka 2. provedbene Uredbe:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Madrid.

3.

Za potrebe primjene članka 102. stavka 2. u vezi pomoraca (izuzimajući davanja za nezaposlenost) i članka 110. provedbene Uredbe:

Instituto Social de la Marina (Zavod za socijalnu skrb za pomorce), Madrid.

4.

Za potrebe primjene članka 38. stavka 1., članka 70. stavka 1., članka 85. stavka 2. i članka 86. stavka 2. provedbene Uredbe, osim u vezi pomoraca i, u posljednja dva navedena članka, osim u vezi osoba u posebnom sustavu za pripadnike oružanih snaga:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Pokrajinske uprave državnog zavoda za socijalnu sigurnost).

5.

U svrhu primjene članka 6. stavka 1. (poseban sporazum za pomorce), članka 38. stavka 1. (u vezi pomoraca), članka 70. stavka 1., članka 80. stavka 2., članka 81., članka 82. stavka 2., članka 85. stavka 2. i članka 86. stavka 2. provedbene Uredbe:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Pokrajinske uprave zavoda za socijalnu skrb za pomorce).

6.

Za potrebe primjene članka 102. stavka 2. vezano uz davanje za nezaposlenost:

Servicio Público de Empleo Estatal (Državni zavod za zapošljavanje), INEM, Madrid.

7.

Za potrebe primjene članka 80. stavka 2., članka 81. i članka 82. stavka 2. provedbene Uredbe, vezano uz davanje za nezaposlenost, izuzimajući pomorce:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (Pokrajinske uprave Državnog javnog zavoda za zapošljavanje), INEM, Madrid.

8.

Za potrebe primjene članka 85. stavka 2. i članka 86. stavka 2. provedbene Uredbe u odnosu na obiteljska davanja vezano uz osobe u posebnom sustavu za pripadnike oružanih snaga:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Opća uprava za ljudske resurse, Ministarstvo obrane), Madrid.

9.

Posebni sustav za državne djelatnike: Za potrebe primjene članaka 14.e, 14.f i 17. Uredbe i članka 12.a provedbene Uredbe:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Opći zajednički sustav osiguranja za državne javne djelatnike, Središnje službe), Madrid.

10.

Posebni sustav za pripadnike oružanih snaga: Za potrebe primjene članaka 14.e, 14.f i 17. Uredbe i članka 12.a provedbene Uredbe:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Zavod za socijalno osiguranje oružanih snaga), Madrid.

11.

Posebni sustav za djelatnike u pravosuđu: U svrhu primjene članaka 14.e, 14.f i 17. Uredbe i članka 12.a provedbene Uredbe:

Mutualidad General Judicial (Opći zajednički sustav osiguranja za sudstvo), Madrid.”;

(d)

Odjeljak „J. ITALIJA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Za potrebe primjene članka 6. stavka 1. provedbene Uredbe:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Ministarstvo rada i socijalne politike), Rim.”;

ii.

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Za potrebe primjene članaka 11.a i 12. provedbene Uredbe:

za liječnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za liječnike);

za ljekarnike:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za ljekarnike);

za veterinare:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za veterinare);

za medicinske sestre, pomoćno osoblje u zdravstvu i dječje njegovateljice:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (Državni fond za socijalnu skrb i pomoć za medicinske sestre, pomoćno osoblje u zdravstvu i dječje njegovateljice);

za zastupnike prodaje i trgovačke predstavnike:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za zastupnike prodaje i trgovačke predstavnike);

za biologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za biologe);

za stručne savjetnike u industriji:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Državni ured za socijalnu skrbi i pomoć za stručne savjetnike u industriji);

za psihologe:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za psihologe);

za novinare:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani‚Giovanni Amendola’ (Državni zavod za socijalnu skrb i pomoć za talijanske novinare ‚Giovanni Amendola’);

za aktuare, kemičare, agronome, šumare i geologe:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Državni ured s više odjeljaka za socijalnu skrb i pomoć za aktuare, kemičare, agronome, šumare i geologe);

za poljoprivredne tehničare i stručnjake:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za poljoprivredne tehničare i stručnjake);

za inženjere i arhitekte:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Državni fond za socijalnu skrb za inženjere i arhitekte);

za geometre:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Državni fond za socijalnu skrb i pomoć za geometre);

za pravne zastupnike i odvjetnike:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Državni fond za socijalnu skrb i pomoć za pravnike);

za ekonomiste:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Državni fond za socijalnu skrb i pomoć za ekonomiste);

za računovođe:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Državni fond za socijalnu skrb i pomoć za računovođe);

za stručnjake za zapošljavanje:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Državni ured za socijalnu skrb i pomoć za stručnjake za zapošljavanje);

za javne bilježnike:

Cassa nazionale notariato (Državni fond za javne bilježnike);

za carinske službenike:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Fond za socijalnu skrb za carinske službenike).”;

(e)

Odjeljak „K. CIPAR” zamjenjuje se sljedećim:

„K.

CIPAR:

1.

Za potrebe primjene članaka 14.c, 14.d stavka 3. i članka 17. Uredbe i članka 6. stavka 1., članka 10.b, članka 11. stavka 1., članka 11.a stavka 1., članka 12.a, članka 13. stavaka 2. i 3., članka 14. stavaka 1., 2. i 3., članka 38. stavka 1., 70. stavka 1., članka 80. stavka 2., članka 81., članka 82. stavka 2., članka 85. stavka 2., članka 86. stavka 2., članka 91. stavka 2. i članka 109. provedbene Uredbe:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odjel službe socijalnog osiguranja, Ministarstvo rada i socijalnog osiguranja, Nikozija),

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Služba za socijalnu pomoć i davanja, Ministarstvo financija, Nikozija).

2.

Za potrebe primjene članka 8., članka 102. stavka 2. i članka 110. provedbene Uredbe (za novčana davanja):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odjel službi socijalnog osiguranja, Ministarstvo rada i socijalnog osiguranja, Nikozija),

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Služba za socijalnu pomoć i davanja, Ministarstvo financija, Nikozija).

3.

Za potrebe primjene članka 8., članka 102. stavka 2., članka 110. i članka 113. stavka 2. provedbene Uredbe (za davanja u naravi) i članaka 36. i 63. Uredbe:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministarstvo zdravlja, Nikozija).”;

(f)

Odjeljak „L. LATVIJA” zamjenjuje se sljedećim:

„L.

LATVIJA

Za potrebe primjene:

(a)

Članka 14. stavka 1., članka 14.a stavaka 1. i 4., članka 14.b stavka 1., 14.d stavka 3. i članka 17. Uredbe:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državni zavod za socijalno osiguranje, Riga);

(b)

Članka 10.b, članka 11. stavka 1., članka 11.a stavka 1., članka 13. stavaka 2. i 3., članka 14. stavaka 1., 2. i 3., članka 82. stavka 2. i članka 109. provedbene Uredbe:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državni zavod za socijalno osiguranje, Riga);

(c)

članka 102. stavka 2. provedbene Uredbe (u vezi članaka 36. i 63. Uredbe):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Državni zavod za obvezno zdravstveno osiguranje, Riga);

(d)

članka 70. stavka 2. Uredbe:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Državni zavod za socijalno osiguranje, Riga).”;

(g)

Odjeljak „Q. NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

točka 2. se briše. Sadašnja točka 3. postaje točka 2., a sadašnja točka 4. postaje točka 3.;

(h)

Odjeljak „S. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Za potrebe primjene članka 6. stavka 1., članka 10.b, članka 13. stavaka 2. i 3. i članka 14. provedbene Uredbe:

(a)

davanja u naravi:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa (Državni zdravstveni fond, Varšava);

(b)

ostala davanja:

i.

za zaposlene i samozaposlene osobe s izuzetkom samozaposlenih poljoprivrednika:

Područni uredi Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavoda za socijalno osiguranje — ZUS) s teritorijalnom jurisdikcijom nad službenim sjedištem poslodavca osigurane osobe (ili samozaposlene osobe);

ii.

za samozaposlene poljoprivrednike:

regionalne podružnice Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Poljoprivredni fond za socijalno osiguranje — KRUS) s teritorijalnom jurisdikcijom nad mjestom osiguranja poljoprivrednika.”

ii.

nova točka 13. dodaje se kako slijedi:

„13.

Za potrebe primjene članka 109. provedbene Uredbe:

područni uredi Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) s teritorijalnom jurisdikcijom nad mjestom boravišta zaposlene osobe.”;

(i)

Odjeljak „V. SLOVAČKA” mijenja se kako slijedi:

točka 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.

Za potrebe primjene članka 102. stavka 2. provedbene Uredbe:

(a)

u odnosu na nadoknade iz članaka 36. i 63. Uredbe:

Úrad pre dohľ ad nad zdravotnou starostlivosť ou (Tijelo za nadzor zdravstvene zaštite), Bratislava;

(b)

u vezi nadoknade iz članka 70. Uredbe:

Sociálna poisť ovňa (Zavod za socijalno osiguranje), Bratislava.”;

(j)

Odjeljak „X. ŠVEDSKA” mijenja se kako slijedi:

točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

Za potrebe primjene članka 102. stavka 2. provedbene Uredbe:

(a)

Försäkringskassan (Državni zavod za socijalno osiguranje);

(b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Uprava za osiguranje za nezaposlenost).”


Top