EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0066

Uredba Komisije (Euratom) br. 66/2006 od 16. siječnja 2006. o izuzeću prijenosa malih količina ruda, sirovina i posebnih fisibilnih materijala od primjene pravila poglavlja o opskrbi

OJ L 11, 17.1.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 12–14 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 218 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 218 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 58 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/66/oj

12/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

58


32006R0066


L 011/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.01.2006.


UREDBA KOMISIJE (EURATOM) br. 66/2006

od 16. siječnja 2006.

o izuzeću prijenosa malih količina ruda, sirovina i posebnih fisibilnih materijala od primjene pravila poglavlja o opskrbi

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 2. točku (d) i članke 74., 77., 124. i 161.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije br. 17/66/Euratom od 29. studenoga 1966. o izuzeću prijenosa malih količina ruda, sirovina i posebnih fisibilnih materijala od primjene pravila poglavlja o opskrbi (1) značajno je izmijenjena (2). U interesu jasnoće i racionalnosti navedenu bi Uredbu trebalo kodificirati.

(2)

Stanje opskrbe Zajednice u vezi s nuklearnim materijalima omogućuje odobrenje izuzeća predviđenog u članku 74. Ugovora na način da se svim korisnicima osigura redovita i pravična opskrba rudama, sirovinama i posebnim fisibilnim materijalima,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U pogledu ruda i sirovina uranija i torija, od primjene odredaba poglavlja VI. glave II. Ugovora izuzima se sljedeće:

(a)

prijenosi unutar Zajednice i uvoz u Zajednicu količina koje po transakciji ne premašuju sadržaj jedne tone uranija i torija (ili uranija ili torija), unutar ograničenja od pet tona godišnje po korisniku za bilo koju od tih tvari;

(b)

izvoz iz Zajednice količina koje po transakciji ne premašuju sadržaj jedne tone uranija i torija (ili uranija ili torija), unutar ograničenja od pet tona godišnje po izvozniku za bilo koju od tih tvari.

Članak 2.

U pogledu posebnih fisibilnih materijala, prijenosi unutar Zajednice, uvoz u Zajednicu i izvoz iz nje izuzeti su od primjene odredaba poglavlja VI. glave II. Ugovora, uz uvjet da količine o kojima je riječ, izražene u elementarnom obliku, ne premašuju 200 grama uranija-235, uranija-233 ili plutonija po transakciji, unutar ograničenja od 1 000 grama godišnje po korisniku za bilo koju od tih tvari. Kod uvoza i izvoza ovo se pravilo primjenjuje podložno odredbama sporazuma o suradnji koje je Zajednica sklopila s trećim zemljama.

Članak 3.

Svaka osoba koja izvrši uvoz ili izvoz i svaki dobavljač koji izvrši prijenos unutar Zajednice u okviru izuzeća predviđenog u člancima 1. i 2. Agenciji za opskrbu dostavlja tromjesečno izvješće o tako izvršenim transakcijama, u kojem se navode sljedeći podaci:

(a)

datum sklapanja ugovora o opskrbi;

(b)

imena ugovornih strana;

(c)

mjesto proizvodnje tvari;

(d)

kemijska i fizikalna (ili kemijska ili fizikalna) svojstva proizvodâ;

(e)

količine u metričkim jedinicama;

(f)

uporaba ili namjena tih ruda, sirovina i posebnih fisibilnih materijala.

Podaci navedeni u prvom stavku točki (e) izražavaju se u kilogramima sadržanog uranija ili torija ako se radi o rudama i sirovinama te u gramima sadržanog uranija-233, uranija-235 ili plutonija ako se radi o posebnim fisibilnim materijalima. Decimalni se brojevi zaokružuju na najbliži manji ili veći cijeli broj, prema tome je li decimalni dio broja manji ili veći od 0,5. Kada je decimalni dio broja jednak 0,5, broj se zaokružuje na najbliži veći ili manji cijeli broj, prema tome je li znamenka pred decimalnim zarezom parni ili neparni broj.

Tromjesečna se izvješća dostavljaju Agenciji u roku od mjesec dana od kraja svakog tromjesečja tijekom kojeg su bile izvršene transakcije iz ove Uredbe.

Članak 4.

Uredba br. 17/66/Euratom stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. siječnja 2006.

Za Komisiju

José Manuel BARROSO

Predsjednik


(1)  SL 241, 28.12.1966., str. 4057/66. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (Euratom) br. 3137/74 (SL L 333, 13.12.1974., str. 27.).

(2)  Vidjeti Prilog I.


PRILOG I.

Uredba stavljena izvan snage, s izmjenom

Uredba Komisije br. 17/66/Euratom (SL 241, 28.12.1966., str. 4057/66)

Uredba Komisije (Euratom) br. 3137/74 (SL L 333, 13.12.1974., str. 27.).


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Uredba br. 17/66/Euratom

Ova Uredba

Članak 1., uvodni tekst

Članak 1., uvodni tekst

Članak 1. prva alineja

Članak 1. točka (a)

Članak 1. druga alineja

Članak 1. točka (b)

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3. prvi stavak

Članak 3. prvi stavak

Članak 3. drugi stavak

Članak 3. prvi stavak

Članak 3. prvi stavak, bilješka br. 3

Članak 3. drugi stavak

Članak 3. drugi stavak

Članak 3. treći stavak

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Prilog I.

Prilog II.


Top