Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0121

Direktiva 2006/121/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o izmjeni Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari radi njezinog usklađivanja s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije Tekst značajan za EGP

OJ L 396, 30.12.2006, p. 851–857 (ET, LV, LT, MT, SK)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 852–858 (CS, DE, HU)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 850–856 (EN, FR, IT, FI, SV)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 853–859 (ES, DA)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 795–801 (PL)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 854–860 (EL)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 855–861 (PT)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 850–855 (SL)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 849–855 (NL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 059 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 059 P. 11 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 293 - 294

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Implicitno stavljeno izvan snage 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/121/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

13/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

293


32006L0121


L 396/850

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.12.2006.


DIREKTIVA 2006/121/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. prosinca 2006.

o izmjeni Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari radi njezinog usklađivanja s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom propisanim člankom 251. Ugovora (2),

budući da:

S ciljem donošenja Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (3) potrebno je prilagoditi Direktivu 67/548/EEZ (4) i izbrisati njezina pravila o prijavljivanju i ocjeni rizika od kemikalija,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 67/548/EEZ ovime se mijenja kako slijedi:

(1)

u članku 1. stavku 1. brišu se točke (a), (b) i (c);

(2)

u članku 2. stavku 1. brišu se točke (c), (d), (f) i (g);

(3)

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Testiranje i ocjena svojstava tvari

Testiranje tvari koje se obavlja u okviru ove Direktive provodi se u skladu sa zahtjevima članka 13. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) te osnivanju Europske agencije za kemikalije (5).

(4)

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se tvari ne mogu plasirati na tržište samostalno ili u pripravcima, osim ako su pakirane i označene u skladu s člancima od 22. do 25. ove Direktive i kriterijima u Prilogu VI. ovoj Direktivi te, za registrirane tvari, u skladu s informacijama dobivenim primjenom članaka 12. i 13. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, osim u slučaju pripravaka u odnosu na koje postoje odredbe u drugim Direktivama.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Mjere navedene u prvom podstavku stavka 1. primjenjuju se dok se tvar ne uvrsti u popis u Prilogu I. ili dok se ne donese odluka o tome da se ne uvrsti u skladu s postupkom propisanom u članku 29.”;

(5)

Članci od 7. do 15. se brišu;

(6)

Članak 16. se briše;

(7)

Članci od 17. do 20. se brišu;

(8)

Članak 27. se briše;

(9)

Članak 32. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 32.

Upućivanja

Upućivanja na Priloge VII. A, VII. B, VII. C, VII. D i VIII. ovoj Direktivi tumače se kao upućivanja na odgovarajuće Priloge VI., VII., VIII., IX., X. i XI. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.”;

(10)

Prilog V. briše se;

(11)

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljcima 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 i 9.5 ovog Priloga, riječi „Prilog V.” i „Prilog V. ovoj Direktivi” zamjenjuju se riječima „Uredba Komisije o metodama testiranja navedenim u članku 13. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006”;

(b)

točka (a) odjeljka 1.6.1. zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

vezano za tvari za koje su potrebne informacije navedene u Prilozima VI., VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, većina potrebnih podataka za razvrstavanje i označivanje pojavljuje se u osnovnoj skupini. To se razvrstavanje i označivanje prema potrebi mora preispitati kada budu dostupne dodatne informacije (Prilozi IX. i X. Uredbi (EZ) br. 1907/2006)”;

(c)

drugi stavak u odjeljku 5.1. zamjenjuje se sljedećim:

„Dolje navedeni kriteriji slijede izravno iz načina testiranja propisanih u Uredbi Komisije o načinima testiranja navedenim u članku 13. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u mjeri u kojoj su spomenuti. Načini testiranja potrebni za osnovnu skupinu navedenu u Prilozima VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ograničeni su pa bi informacije koje se iz njih izvode mogle biti nedovoljne za odgovarajuće razvrstavanje. Za razvrstavanje će možda biti potrebni dodatni podaci izvedeni iz Priloga IX. i X. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ili druge odgovarajuće studije. Nadalje, razvrstane tvari mogu biti podložne preispitivanju u svjetlu drugih novih podataka.”;

(d)

druga rečenica drugog stavka u odjeljku 5.2.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„Takvi dodatni znanstveni dokazi trebali bi se obično temeljiti na studijama traženim u Prilogu IX. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ili na jednakovrijednim studijama te bi mogli uključivati:”;

(12)

Prilozi VII. A, VII. B, VII. C, VII. D i VIII. brišu se.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. lipnja 2008. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donesu ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2008.

Neovisno o drugom stavku ovog članka, članak 1. točka 6. primjenjuje se od 1. kolovoza 2008.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

M. VANHANEN


(1)  SL C 294, 25.11.2005., str. 38.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 17. studenoga 2005. (SL C 280 E, 18.11.2006., str. 440.), Zajedničko stajalište Vijeća od 27. lipnja 2006. (SL C 276 E, 14.11.2006., str. 252.) i Stajalište Europskog parlamenta od 13. prosinca 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 136, 29.5.2007., str. 3.

(4)  SL 196, 16.8.1967., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2004/73/EZ (SL L 152, 30.4.2004., str. 1.). Ispravljena u SL L 216, 16.6.2004., str. 3.

(5)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.”


Top