Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0070

Direktiva Komisije 2006/70/EZ od 1. kolovoza 2006. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s definicijom „politički izložene osobe” i tehničkim kriterijima za postupke pojednostavljene temeljite identifikacije stranaka i za oslobođenje na temelju financijske djelatnosti koja se provodila povremeno ili u vrlo ograničenom opsegu

OJ L 214, 4.8.2006, p. 29–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 247–252 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 241 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 241 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 140 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; Stavljeno izvan snage i zamijenjeno 32015L0849

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/70/oj

09/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

140


32006L0070


L 214/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.08.2006.


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/70/EZ

od 1. kolovoza 2006.

o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s definicijom „politički izložene osobe” i tehničkim kriterijima za postupke pojednostavljene temeljite identifikacije stranaka i za oslobođenje na temelju financijske djelatnosti koja se provodila povremeno ili u vrlo ograničenom opsegu

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma (1), a posebno točke (a), (b) i (d) njezinog članka 40. stavka 1.,

budući da:

(1)

Direktivom 2005/60/EZ zahtijeva se od obuhvaćenih institucija i osoba da, s obzirom na rizik, primjenjuju pojačane mjere temeljite identifikacije stranaka u vezi s transakcijama ili poslovnim odnosima s politički izloženim osobama koje prebivaju u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji. U smislu te analize rizika, primjereno je da se sredstva obuhvaćenih institucija i osoba posebno usmjere na proizvode i transakcije koji imaju obilježja visokog rizika pranja novca. Smatra se da su politički izložene osobe one osobe kojima su povjerene istaknute javne funkcije, članovi njihove uže obitelji ili osobe poznate kao bliski suradnici tih osoba. Kako bi se osigurala usklađena primjena pojma politički izložene osobe, nužno je uzeti u obzir društvene, političke i gospodarske razlike između odnosnih zemalja.

(2)

Institucije i osobe obuhvaćene Direktivom 2005/60/EZ mogu napraviti propust prilikom uvrštavanja klijenta u jednu od kategorija politički izložene osobe, usprkos poduzimanju opravdanih i odgovarajućih mjera s time u vezi. U tim okolnostima države članice pri izvršavanju njihovih ovlasti u vezi s primjenom te Direktive trebaju temeljito razmotriti potrebu da se predvidi da te osobe nisu automatski odgovorne za takav propust. Države članice također trebaju razmotriti poboljšanje poštivanja te Direktive osiguravajući potrebno usmjeravanje institucija i osoba s tim u vezi.

(3)

Javne funkcije koje se izvršavaju na razinama koje su niže od nacionalne obično se ne trebaju smatrati istaknutima. Međutim, gdje je politička izloženost usporediva s izloženošću na sličnim pozicijama na nacionalnoj razini, institucije i osobe obuhvaćene ovom Direktivom trebaju, s obzirom na ocjenu rizika, razmotriti treba li osobe koje obavljaju te javne funkcije smatrati politički izloženim osobama.

(4)

U slučaju kad se Direktivom 2005/60/EZ zahtijeva od obuhvaćenih institucija i osoba da utvrde bliske suradnike fizičkih osoba kojima su povjerene istaknute javne funkcije, taj se zahtjev primjenjuje do mjere u kojoj je odnos sa suradnikom javno poznat ili institucija ili osoba ima razloge smatrati da takav odnos postoji. Stoga se ne očekuje aktivno istraživanje od strane institucija i osoba obuhvaćenih odnosnom Direktivom.

(5)

Osobe koje se ubrajaju u pojam politički izloženih osoba ne trebaju se smatrati takvima nakon što su prestale obavljati istaknute javne funkcije i to u najkraćem roku.

(6)

Kako je, s obzirom na rizik, prilagodba općih postupaka temeljite identifikacije stranaka za situacije s niskom razinom rizika uobičajeno sredstvo prema Direktivi 2005/60/EZ, i s obzirom na činjenicu da pojednostavljeni postupci temeljite identifikacije stranaka zahtijevaju odgovarajuće mehanizme nadzora i ravnoteže ovlasti u sustavu s ciljem sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma, primjena se pojednostavljenih postupaka temeljite identifikacije stranaka treba svesti na ograničeni broj slučajeva. U tim slučajevima, zahtjevi za institucije i osobe obuhvaćene odnosnom Direktivom ne nestaju i od njih se očekuje, inter alia, da stalno provode praćenje poslovnih odnosa, kako bi mogli otkriti složene ili neuobičajeno velike transakcije koje nemaju očitu gospodarsku ili vidljivo zakonitu svrhu.

(7)

Domaća se javna tijela općenito smatraju klijentima niskog rizika u vlastitoj državi članici i, u skladu s Direktivom 2005/60/EZ, mogu biti podložna pojednostavljenim postupcima temeljite identifikacije stranaka. Međutim, nijedna institucija, tijelo, ured ili agencija Zajednice, uključujući Europsku središnju banku (ESB), nema izravno zahtijevane značajke iz Direktive za pojednostavljenu temeljitu identifikaciju stranaka pod kategorijom „domaća javna tijela” ili, u slučaju ESB-a, pod kategorijom „kreditne i financijske institucije”. Međutim, budući da se ne čini da ti subjekti predstavljaju visok rizik pranja novca ili financiranja terorizma, treba ih priznati kao klijente niskog rizika i iskoristiti pojednostavljene postupke temeljite identifikacije stranaka pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući kriteriji.

(8)

Nadalje, treba moći primijeniti pojednostavljene postupke temeljite identifikacije stranaka u slučaju pravnih subjekata koji poduzimaju financijske djelatnosti, koje ne spadaju u definiciju financijske institucije prema Direktivi 2005/60/EZ, ali koje podliježu nacionalnom zakonodavstvu na temelju te Direktive i udovoljavaju zahtjevima u vezi s dovoljnom transparentnosti što se tiče njihovog identiteta i odgovarajućih mehanizama kontrole, posebno pojačanog nadzora. To bi mogao biti slučaj poduzeća koja pružaju opće usluge osiguranja.

(9)

Treba biti moguće primijeniti pojednostavljene postupke temeljite identifikacije stranaka na proizvode i povezane transakcije u ograničenim okolnostima, na primjer, gdje se korist od dotičnog financijskog proizvoda općenito ne može ostvariti u korist treće strane i ta se korist može ostvariti jedino dugoročno, kao što su neke police osiguranja ulaganja ili štedni proizvodi, ili kad financijski proizvod ima za cilj financiranje fizičke imovine u obliku ugovora o najmu u kojemu pravni i ovlašteni temelj osnovne imovine ostaje u tvrtki koja se bavi davanjem u zakup ili u obliku potrošačkog kredita niske vrijednosti, pod uvjetom da su transakcije izvršene putem bankovnih računa i da iznose manje od odgovarajućeg praga. Proizvodi koje kontrolira država općenito su usmjereni na određene kategorije klijenata, npr. štedni proizvodi u korist djece trebaju imati koristi od pojednostavljenih postupaka temeljite identifikacije stranaka čak i ako svi kriteriji nisu ispunjeni. Državna se kontrola treba smatrati aktivnošću izvan uobičajenog nadzora na financijskim tržištima i ne treba se smatrati da obuhvaća proizvode kao što su npr. dužnički vrijednosni papiri, koje izravno izdaje država.

(10)

Prije odobrenja uporabe pojednostavljenih postupaka temeljite identifikacije stranaka, države članice trebaju procijeniti predstavljaju li stranke ili proizvodi i povezane transakcije nizak rizik pranja novca ili financiranja terorizma, posebno posvećujući posebnu pažnju svim aktivnostima tih klijenata ili svim vrstama proizvoda ili transakcija koje se mogu smatrati kao naročito vjerojatnima, po svojoj prirodi, za uporabu ili zlouporabu u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma. Osobito, svaki se pokušaj klijenta u vezi s proizvodima niskog rizika da djeluju nepoznato ili prikrivaju identitet treba smatrati čimbenikom rizika i moguće sumnjivim.

(11)

U određenim prilikama, fizičke osobe ili pravni subjekti mogu provoditi financijske djelatnosti koje se odvijaju povremeno ili u vrlo ograničenom opsegu, kao dodatak drugim nefinancijskim djelatnostima, npr. hoteli koji pružaju uslugu mijenjanja strane valute za svoje klijente. Direktiva 2005/60/EZ omogućuje državama članicama da odluče spadaju li financijske djelatnosti te vrste izvan njezinog područja primjene. Procjena povremene ili vrlo ograničene prirode te aktivnosti treba se obaviti pozivanjem na kvantitativne pragove u vezi s transakcijama i prometom obuhvaćenog poslovanja. O tim se pragovima treba odlučiti na nacionalnoj razini, ovisno o vrsti financijske djelatnosti, kako bi se uzele u obzir razlike između zemalja.

(12)

Uz to, osoba koja je uključena u financijsku djelatnost, koja se odvija povremeno ili u vrlo ograničenom opsegu, ne bi trebala pružati puni raspon financijskih usluga javnosti, nego samo usluge potrebne za poboljšanje uspješnosti glavnog poslovanja. Kad se glavno poslovanje te osobe odnosi na aktivnost obuhvaćenu Direktivom 2005/60/EZ, ne treba priznati oslobođenje za povremene financijske djelatnosti ili one koje se odvijaju u ograničenom opsegu, osim kod trgovaca robom.

(13)

Neke će se financijske djelatnosti, npr. usluge prijenosa novca ili doznake, vjerojatnije rabiti ili zlorabiti u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma. Stoga je potrebno osigurati da te ili slične financijske djelatnosti nisu izuzete iz područja primjene Direktive 2005/60/EZ.

(14)

Treba osigurati da se odluke na temelju članka 2. stavka 2. Direktive 2005/60/EZ povuku što je brže moguće, prema potrebi.

(15)

Države članice trebaju osigurati da se odluke o oslobođenju ne zlorabe u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma. One posebno trebaju izbjegavati usvajanje odluka prema članku 2. stavku 2. Direktive 2005/60/EZ u slučajevima kad aktivnosti praćenja ili provedbe od strane nacionalnih tijela predstavljaju posebne poteškoće kao posljedica preklapanja nadležnosti između više od jedne države članice, npr. pružanje financijskih usluga na brodu koji pruža usluge prijevoza između luka smještenih u različitim državama članicama.

(16)

Primjena ove Direktive ne dovodi u pitanje primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (2) i Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001 o zabrani izvoza određene robe i usluga u Afganistan, pooštravanju zabrane leta i proširivanju zamrzavanja financijskih sredstava i ostalih financijskih izvora u odnosu na afganistanske talibane (3).

(17)

Mjere utvrđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Odbora za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Predmet

Ova Direktiva utvrđuje provedbene mjere za Direktivu 2005/60/EZ u vezi sa sljedećim:

1.

tehničkim aspektima definicije politički izloženih osoba navedene u članku 3. stavku 8. te Direktive;

2.

tehničkim kriterijima za procjenu predstavljaju li određene situacije nizak rizik pranja novca ili financiranja terorizma iz članka 11. stavaka 2. i 5. te Direktive;

3.

tehničkim kriterijima za procjenu je li opravdano, u skladu s člankom 2. stavkom 2. Direktive 2005/60/EZ, ne primijeniti tu Direktivu na određene pravne ili fizičke osobe koje provode financijsku djelatnost povremeno ili u vrlo ograničenom opsegu.

Članak 2.

Politički izložene osobe

1.   Za potrebe članka 3. stavka 8. Direktive 2005/60/EZ, „fizičke osobe kojima je bila ili jest povjerena istaknuta javna funkcija” uključuju sljedeće osobe:

(a)

šefove država, šefove vlada, ministre te zamjenike i pomoćnike ministara;

(b)

članove parlamenata;

(c)

članove vrhovnih sudova, ustavnih sudova ili drugih pravosudnih tijela na visokoj razini čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u iznimnim okolnostima;

(d)

članove revizorskih sudova ili vijeća središnjih banaka;

(e)

veleposlanike, otpravnike poslova i visoke dužnosnike u oružanim snagama;

(f)

članove upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela poduzeća u državnom vlasništvu.

Za nijednu od kategorija koje su navedene u točkama (a) do (f) prvog podstavka neće se smatrati da pokrivaju dužnosnike srednjeg ranga ili mlađe dužnosnike.

Kategorije koje su navedene u točkama (a) do (e) prvog podstavka, gdje je primjenjivo, uključuju položaje na razini Zajednice i na međunarodnoj razini.

2.   Za potrebe članka 3. stavka 8. Direktive 2005/60/EZ, „članovi uže obitelji” uključuju sljedeće osobe:

(a)

supružnika;

(b)

svakog partnera koji je prema nacionalnom pravu izjednačen sa supružnikom;

(c)

djecu i njihove supružnike ili partnere;

(d)

roditelje.

3.   Za potrebe članka 3. stavka 8. Direktive 2005/60/EZ, „osobe poznate kao bliski suradnici” uključuju sljedeće:

(a)

svaku fizičku osobu za koju je poznato da ima zajedničko vlasništvo pravnih subjekata ili pravnih poslova, ili bilo kakve druge bliske poslovne odnose, s osobom iz stavka 1.;

(b)

svaku fizičku osobu koja je jedina stvarni vlasnik nad pravnim subjektom ili pravnim poslom za koji je poznato da je osnovan de facto u korist osobe iz stavka 1.

4.   S obzirom na rizik, a ne dovodeći u pitanje primjenu pojačanih mjera temeljite identifikacije stranaka, ako je osoba prestala obnašati istaknutu javnu funkciju u smislu stavka 1. ovog članka u razdoblju od najkraće jedne godine, institucije i osobe iz članka 2. stavka 1. Direktive 2005/60/EZ nisu obvezne smatrati takvu osobu politički izloženom.

Članak 3.

Pojednostavljen postupak temeljite identifikacije stranaka

1.   Za potrebe članka 11. stavka 2. Direktive 2005/60/EZ, države članice mogu, u skladu sa stavkom 4. ovog članka, smatrati stranke koji su javne vlasti ili javna tijela i koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije strankama koje predstavljaju nizak rizik pranja novca ili financiranja terorizma:

(a)

stranci su povjerene javne funkcije na temelju Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o Zajednicama ili sekundarnog zakonodavstva Zajednice;

(b)

identitet stranke je dostupan javnosti, transparentan i pouzdan;

(c)

aktivnosti stranke i računovodstvene prakse su transparentne;

(d)

stranka je odgovorna instituciji Zajednice ili tijelima države članice, ili postoje odgovarajući postupci provjere i ravnoteže kako bi se osigurala kontrola aktivnosti stranke.

2.   Za potrebe članka 11. stavka 2. Direktive 2005/60/EZ, države članice mogu, u skladu sa stavkom 4. ovog članka, smatrati stranke koji su pravni subjekti, a koji ne uživaju položaj javne vlasti ili javnog tijela, ali koji ispunjavaju kriterije kao stranke koje predstavljaju nizak rizik pranja novca i financiranja terorizma:

(a)

stranka je subjekt koji provodi financijske djelatnosti izvan područja primjene članka 2. Direktive 2005/60/EZ, ali na koje nacionalno zakonodavstvo proširuje obveze te Direktive na temelju njezinog članka 4.;

(b)

identitet stranke je dostupan javnosti, transparentan i pouzdan;

(c)

stranka prema nacionalnom pravu podliježe obveznom zahtjevu za dobivanje licencije za provedbu financijskih djelatnosti, a licenciranje se može odbiti ako mjerodavna tijela nisu zadovoljna činjenicom da su osobe koje učinkovito upravljaju ili će upravljati poslovanjem takvog subjekta, ili ovlašteni vlasnik, sposobne i odgovarajuće osobe;

(d)

stranka podliježe nadzoru, u smislu članka 37. stavka 3. Direktive 2005/60/EZ, od strane nadležnih tijela u vezi s poštivanjem nacionalnog zakonodavstva koje prenosi tu Direktivu i, gdje je primjenjivo, dodatnim obvezama prema nacionalnom zakonodavstvu;

(e)

propust stranke da poštuje obveze iz točke (a) podliježe učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznama koje uključuju mogućnost odgovarajućih upravnih mjera ili nametanje upravnih kazni.

Subjekt iz točke (a) prvog podstavka uključuje ovisna društva isključivo u onoj mjeri u kojoj su obveze Direktive 2005/60/EZ proširene na njih za njihov račun.

Za potrebe točke (c) prvog podstavka, aktivnost koju provodi stranka nadziru mjerodavna tijela. Nadzor se treba tumačiti u tom kontekstu tako da podrazumijeva vrstu nadzorne aktivnosti s najvišim nadzornim ovlastima, uključujući mogućnost provedbe nadzora na licu mjesta. Ti nadzori uključuju pregled politike, postupaka, knjiga i zapisa, i proširuju se na ispitivanje uzoraka.

3.   Za potrebe članka 11. stavka 5. Direktive 2005/60/EZ, države članice mogu, u skladu sa stavkom 4. ovog članka, dopustiti institucijama i osobama obuhvaćenima tom Direktivom da smatraju proizvode koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije, ili transakcije vezane uz te proizvode, kao nizak rizik pranja novca ili financiranja terorizma:

(a)

proizvod ima pismenu ugovornu osnovu;

(b)

povezane se transakcije provode preko računa stranke kod kreditne institucije obuhvaćene Direktivom 2005/60/EZ ili kreditne institucije smještene u trećoj zemlji koja nameće zahtjeve koji su jednaki zahtjevima utvrđenima tom Direktivom;

(c)

proizvod ili povezane transakcije nisu nepoznati i priroda im je takva da omogućuje pravodobnu primjenu članka 7. stavka (c) Direktive 2005/60/EZ;

(d)

proizvod podliježe unaprijed određenom najvišem pragu;

(e)

koristi proizvoda ili povezanih transakcija ne mogu se ostvariti u korist treće strane, osim u slučaju smrti, invaliditeta, preživljavanja unaprijed određene poodmakle dobi ili sličnih slučajeva;

(f)

slučajevi proizvoda ili povezanih transakcija koji omogućuju ulaganje sredstava u financijsku imovinu ili potraživanja, uključujući osiguranje ili drugu vrstu mogućih potraživanja:

i.

koristi proizvoda ili povezanih transakcija isključivo se mogu ostvariti dugoročno;

ii.

proizvod ili povezane transakcije ne mogu se koristiti kao garancije;

iii.

tijekom ugovornog odnosa, neće se provoditi prijevremena plaćanja, neće se koristiti klauzule o odstupanju i neće doći do ranog raskida.

Za potrebe točke (d) prvog podstavka, pragovi određeni u članku 15. stavku 5. točki (a) Direktive 2005/60/EZ primjenjuju se u slučaju polica osiguranja ili štednih proizvoda slične prirode. Ne dovodeći u pitanje treći podstavak, u drugim slučajevima najviši prag iznosi 15 000 EUR. Države članice mogu odstupati od tog praga u slučaju proizvoda koji su povezani s financiranjem fizičke imovine i gdje pravna osnova i osnova za korištenje nisu preneseni na stranku do raskida ugovornog odnosa, pod uvjetom da prag koji je odredila država članica za transakcije vezane uz tu vrstu proizvoda, ovisno je li transakcija provedena kroz jednu aktivnost ili kroz nekoliko aktivnosti koje se čine povezane, ne prelazi 15 000 EUR na godinu.

Države članice mogu odstupati od kriterija određenih u točkama (e) i (f) prvog podstavka u slučaju proizvoda čije su značajke odredila njihova domaća nadležna javna tijela zbog općeg interesa, koje imaju koristi od posebnih prednosti od države u obliku izravne nepovratne pomoći ili odbitka od poreza, a čija uporaba podliježe kontroli tih tijela, pod uvjetom da se koristi od tog proizvoda mogu ostvariti isključivo dugoročno i da je prag koji je utvrđen u smislu točke (d) prvog podstavka dovoljno nizak. Gdje je primjereno, taj se prag može odrediti kao najviši godišnji iznos.

4.   Pri procjeni predstavljaju li stranke ili proizvodi i transakcije iz stavaka 1., 2. i 3. nizak rizik pranja novca i financiranja terorizma, države članice posvećuju osobitu pažnju na svaku aktivnost tih stranaka ili na svaku vrstu proizvoda ili transakcije, za koju se može smatrati kao vrlo vjerojatnim, po svojoj prirodi, da će se rabiti ili zlorabiti u svrhu pranja novca i financiranja terorizma.

Države članice ne smatraju da stranke ili proizvodi i transakcije iz stavaka 1., 2. i 3. predstavljaju nizak rizik pranja novca ili financiranja terorizma ako raspoložive informacije navode na činjenicu da rizik pranja novca ili financiranja terorizma možda nije nizak.

Članak 4.

Financijske djelatnosti koje se odvijaju povremeno ili u vrlo ograničenom opsegu

1.   Za potrebe članka 2. stavka 2. Direktive 2005/60/EZ, države članice mogu, u skladu sa stavkom 2. ovog članka, smatrati da pravne ili fizičke osobe, koje poduzimaju određenu financijsku djelatnost koja ispunjava sljedeće kriterije, ne spadaju u područje primjene članka 3. stavka 1. ili 2. te Direktive:

(a)

financijska je djelatnost apsolutno ograničena;

(b)

financijska je djelatnost ograničena s obzirom na pojedine transakcije;

(c)

financijska djelatnost nije glavna djelatnost;

(d)

financijska djelatnost je dopunska i izravno povezana s glavnom djelatnošću;

(e)

uz izuzetak djelatnosti iz točke 3. podtočke (e) članka 2. stavka 1. Direktive 2005/60/EZ, glavna djelatnost nije ona spomenuta u članku 2. stavku 1. te Direktive;

(f)

financijska se djelatnost pruža isključivo klijentima glavne djelatnosti i općenito se ne nudi javnosti.

Za potrebe točke (a) prvog podstavka, ukupan promet financijske djelatnosti ne može iznositi više od praga koji mora biti dovoljno nizak. Taj se prag određuje na nacionalnoj razini, ovisno o vrsti financijske djelatnosti.

Za potrebe točke (b) prvog podstavka, države članice primjenjuju najviši prag po klijentu i pojedinoj transakciji, bilo da se transakcija provodi u jednoj aktivnosti ili u nekoliko aktivnosti koje se čine povezane. Taj se prag određuje na nacionalnoj razini, ovisno o vrsti financijske djelatnosti. Dovoljno je nizak kako bi osigurao da dotične vrste transakcija jesu nepraktična i neučinkovita metoda za pranje novca ili za financiranje terorizma i ne prelaze 1 000 EUR.

Za potrebe točke (c) prvog podstavka, države članice zahtijevaju da promet dotične financijske djelatnosti ne prelazi 5 % ukupnog prometa obuhvaćene pravne ili fizičke osobe.

2.   Pri procjeni rizika pranja novca ili financiranja terorizma koja se obavlja za potrebe članka 2. stavka 2. Direktive 2005/60/EZ, države članice posvećuju osobitu pažnju na svaku financijsku djelatnost, za koju se smatra posebno vjerojatnim, po svojoj prirodi, da će se rabiti ili zlorabiti za pranje novca i financiranje terorizma.

Države članice ne smatraju da financijske djelatnosti iz stavka 1. predstavljaju nizak rizik pranja novca i financiranja terorizma, ako raspoložive informacije navode na činjenicu da rizik pranja novca ili financiranja terorizma možda nije nizak.

3.   Svaka odluka na temelju članka 2. stavka 2. Direktive 2005/60/EZ navodi razloge na kojima se temelji. Države članice osiguravaju mogućnost povlačenja te odluke ako dođe do promjene okolnosti.

4.   Države članice utvrđuju aktivnosti praćenja temeljene na riziku ili poduzimaju sve daljnje mjere kako bi osigurale da se oslobođenje priznato na temelju članka 2. stavka 2. Direktive 2005/60/EZ ne zlorabi od strane osoba koje možda peru novac ili financiraju terorizam.

Članak 5.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 15. prosinca 2007. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kad države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnoga prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 6.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 7.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2006.

Za Komisiju

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  SL L 309, 25.11.2005., str. 15.

(2)  SL L 344, 28.12.2001., str. 70. Uredba kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2006/379/EZ (SL L 144, 31.5.2006., str. 21.).

(3)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 674/2006 (SL L 116, 29.4.2006., str. 58.).


Top