Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0008

Direktiva Komisije 2006/8/EZ od 23. siječnja 2006. o izmjeni, za potrebe njihove prilagodbe tehničkom napretku, priloga II., III. i V. Direktivi 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka Tekst značajan za EGP

OJ L 19, 24.1.2006, p. 12–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 25–32 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 256 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 256 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 107 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Implicitno stavljeno izvan snage 32008R1272 : This act has been changed. Latest consolidated version: 13/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/8/oj

13/Sv. 58

HR

Službeni list Europske unije

107


32006L0008


L 019/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/8/EZ

od 23. siječnja 2006.

o izmjeni, za potrebe njihove prilagodbe tehničkom napretku, priloga II., III. i V. Direktivi 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (1), a posebno prvi stavak njezinog članka 20.,

budući da:

(1)

Pripravci sastavljeni od više od jedne tvari iz Priloga I. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (2) kao karcinogene, mutagene i/ili reproduktivno toksične trenutačno moraju biti označene oznakama upozorenja (R-upozorenjima) koje ukazuju na razvrstanost prema kategorijama 1 i 2 i prema kategoriji 3. Ipak, navođenje obje oznake upozorenja šalje zbunjujuću poruku. Pripravci stoga trebaju biti razvrstani i označeni samo višom kategorijom.

(2)

Kod tvari vrlo toksičnih za vodni okoliš (razvrstanih kao N) kojima su dodijeljene oznake opasnosti R50 ili R50/53, na tvari iz Priloga I. Direktivi 67/548/EEZ trenutačno se primjenjuju posebne granične koncentracije (PGK) kako bi se izbjeglo podcjenjivanje opasnosti. Ova mjera izaziva nesuglasja s obzirom na pripravke koji sadrže tvari navedene u Prilogu I. Direktivi 67/548/EEZ na koje se primjenjuju PGK-i, u odnosu na one pripravke koji sadrže tvari koje još nisu uključene u Prilog I., već se privremeno razvrstavaju i označavaju u skladu s člankom 6. Direktive 67/548/EEZ na koje se ne primjenjuju nikakvi PGK-i. Stoga je neophodno osigurati primjenu PGK-a na isti način na sve pripravke koji sadrže tvari vrlo toksične za vodni okoliš.

(3)

6. kolovoza 2001. Komisija je donijela Direktivu 2001/59/EZ (3) o prilagodbi Direktive 67/548/EEZ tehničkom napretku. Direktivom 2001/59/EZ prilagođena su mjerila iz Priloga VI. Direktivi 67/548/EEZ za razvrstavanje i označivanje tvari koje oštećuju ozonski sloj. Revidirani Prilog III. sada samo omogućuje dodjeljivanje simbola N uz R-upozorenje R59.

(4)

Terminologija korištena za opisivanje zahtjeva za pakiranje i označivanje iz Priloga V. Direktivi 1999/45/EZ izazvala je zabrinutost zbog nedostatka dosljednosti. Stoga je prikladno izmijeniti tekst Priloga V. Direktivi 1999/45/EZ kako bi bio točniji.

(5)

Stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti priloge II., III. i V. Direktivi 1999/45/EZ.

(6)

Mjere utvrđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za prilagodbu tehničkom napretku direktiva o uklanjanju tehničkih prepreka trgovini opasnim tvarima i pripravcima utvrđenima člankom 20. Direktive 1999/45/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i V. Direktive 1999/45/EZ izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. ožujka 2007. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2006.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 2004/66/EZ (SL L 168, 1.5.2004., str. 35.).

(2)  SL 196, 16.8.1967., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2004/73/EZ (SL L 152, 30.4.2004., str. 1.).

(3)  SL L 225, 21.8.2001., str. 1.


PRILOG

Direktiva 1999/45/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeća tablica zamjenjuje tablicu VI.:

Tablica VI.

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje pripravaka

Kategorije 1 i 2

Kategorija 3

Karcinogene tvari kategorije 1 ili 2 s oznakom R45 ili R49

Koncentracija ≥ 0,1 %

karcinogene

obvezne oznake R45, R49 prema potrebi

 

Karcinogene tvari kategorije 3 s oznakom R40

 

Koncentracija ≥ 1 %

karcinogene

obvezna oznaka R40 (ako već nije označeno kao R45  (*))

Mutagene tvari kategorije 1 ili 2 s oznakom R46

Koncentracija ≥ 0,1 %

mutagene

obvezna oznaka R46

 

Mutagene tvari kategorije 3 s oznakom R68

 

Koncentracija ≥ 1 %

mutagene

obvezna oznaka R68 (ako već nije označeno kao R46)

Tvari ‚toksične za reprodukciju’ kategorije 1 ili 2 s oznakom R60 (utjecaj na plodnost)

Koncentracija ≥ 0,5 %

reproduktivno toksične (utjecaj na plodnost)

obvezna oznaka R60

 

Tvari ‚toksične za reprodukciju’ kategorije 3 s oznakom R62 (utjecaj na plodnost)

 

Koncentracija ≥ 5 %

reproduktivno toksične (utjecaj na plodnost)

obvezna oznaka R62 (ako već nije označeno kao R60)

Tvari ‚toksične za reprodukciju’ kategorije 1 ili 2 s oznakom R61 (utjecaj na razvoj)

Koncentracija ≥ 0,5 %

reproduktivno toksične (utjecaj na razvoj)

obvezna oznaka R61

 

Tvari ‚toksične za reprodukciju’ kategorije 3 s oznakom R63 (utjecaj na razvoj)

 

Koncentracija ≥ 5 %

reproduktivno toksične (utjecaj na razvoj)

obvezna oznaka R63 (ako već nije označeno kao R61)

(b)

tablica VI. A zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Tablica VI. A

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje pripravaka

Kategorije 1 i 2

Kategorija 3

Karcinogene tvari kategorije 1 ili 2 s oznakom R45 ili R49

Koncentracija ≥ 0,1 %

karcinogene

obvezne oznake R45, R49 prema potrebi

 

Karcinogene tvari kategorije 3 s oznakom R40

 

Koncentracija ≥ 1 %

karcinogene

obvezna oznaka R40 (ako već nije označeno kao R45  (**))

Mutagene tvari kategorije 1 ili 2 s oznakom R46

Koncentracija ≥ 0,1 %

mutagene

obvezna oznaka R46

 

Mutagene tvari kategorije 3 s oznakom R68

 

Koncentracija ≥ 1 %

mutagene

obvezna oznaka R68 (ako već nije označeno kao R46)

Tvari ‚toksične za reprodukciju’ kategorije 1 ili 2 s oznakom R60 (utjecaj na plodnost)

Koncentracija ≥ 0,2 %

reproduktivno toksične (utjecaj na plodnost)

obvezna oznaka R60

 

Tvari ‚toksične za reprodukciju’ kategorije 3 s oznakom R62 (utjecaj na plodnost)

 

Koncentracija ≥ 1 %

reproduktivno toksične (utjecaj na plodnost)

obvezna oznaka R62 (ako već nije označeno kao R60)

Tvari ‚toksične za reprodukciju’ kategorije 1 ili 2 s oznakom R61 (utjecaj na razvoj)

Koncentracija ≥ 0,2 %

reproduktivno toksične (utjecaj na razvoj)

obvezna oznaka R61

 

Tvari ‚toksične za reprodukciju’ kategorije 3 s oznakom R63 (utjecaj na razvoj)

 

Koncentracija ≥ 1 %

reproduktivno toksične (utjecaj na razvoj)

obvezna oznaka R63 (ako već nije označeno kao R61)

2.

Prilog III. dopunjuje se kako slijedi:

(a)

u dijelu A, točka 2. odjeljka (b) (1) (I) briše se;

(b)

u dijelu B, tablica 1. zamjenjuje se sljedećim tablicama:

Tablica 1.a

Akutna toksičnost u vodi i dugoročni nepovoljni učinci

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje pripravka

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

Vidjeti tablicu 1.b

Vidjeti tablicu 1.b

Vidjeti tablicu 1.b

N, R51-53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53

 

 

Cn ≥ 25 %

Na pripravke koji sadrže tvar koja je razvrstana s oznakom N, R50-53 primjenjuju se granične koncentracije i pripadajuće razvrstavanje iz tablice 1.b.

Tablica 1.b

Akutna toksičnost u vodi i dugoročni nepovoljni učinci tvari vrlo toksičnih za vodeni okoliš

Vrijednost LC50 ili EC50 (‚L(E)C50’) tvari razvrstane kao N, R50-53 (mg/l)

Razvrstavanje pripravka

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Za pripravke koji sadrže tvari s nižom vrijednosti LC50 ili EC50 od 0,00001 mg/l, odgovarajuće granične koncentracije računaju se analogno ovome (vrijednosti se mijenjaju za faktor 10).”

(c)

u dijelu B, tablica 2. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Tablica 2.

Akutna toksičnost u vodi

Vrijednost LC50 ili EC50 (‚L(E)C50’) tvari razvrstane kao N, R50 ili kao N, R50-53 (mg/l)

Razvrstavanje pripravka N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Za pripravke koji sadrže tvari s nižom vrijednosti LC50 ili EC50 od 0,00001 mg/l, odgovarajuće granične koncentracije računaju se analogno ovome (vrijednosti se mijenjaju za faktor 10).”

(d)

u dijelu B, tablica 5. točka II. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Tablica 5.

Tvari opasne za ozonski sloj

Razvrstavanje tvari

Razvrstavanje pripravka N, R59

N s oznakom R59

Cn ≥ 0,1 %”

3.

Prilog V. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG V.

POSEBNE ODREDBE O OZNAČIVANJU ODREĐENIH PRIPRAVAKA

A.   Za pripravke razvrstane kao opasne u značenju članaka 5., 6. i 7.

1.   Pripravci u općoj uporabi

1.1.

Oznaka na pakiranju koje sadrži takve pripravke, uz posebne upute o sigurnosti, mora sadržavati i odgovarajuće sigurnosne upute S1, S2, S45 ili S46 u skladu s mjerilima utvrđenima u Prilogu VI. Direktivi 67/548/EEZ.

1.2.

Kada su takvi pripravci razvrstani kao vrlo otrovni (T+), otrovni (T) ili korozivni (C) i ako je fizički nemoguće takve informacije navesti na samom pakiranju, pakiranja koja sadrže takve pripravke moraju sadržavati i precizne i lako razumljive upute za uporabu uključujući, prema potrebi, upute za uništavanje praznog pakiranja.

2.   Pripravci namijenjeni raspršivanju

Oznaka na pakiranju koje sadrži takve pripravke mora obvezno sadržavati uputu o sigurnosti S23 kao i upute o sigurnosti S38 ili S51 koje su im dodijeljene u skladu s mjerilima utvrđenima u Prilogu VI. Direktivi 67/548/EEZ.

3.   Pripravci koji sadrže tvar s oznakom opasnosti R33: Opasnost od kumulativnih učinaka

Ako pripravak sadrži najmanje jednu tvar s oznakom opasnosti R33, oznaka na pakiranju pripravka mora sadržavati tekst koji se odnosi na ovu oznaku kako je utvrđeno u Prilogu III. Direktivi 67/548/EEZ, ako je koncentracija ove tvari koja je prisutna u pripravku jednaka ili veća od 1 %, osim ako Prilog I. Direktivi 67/548/EEZ utvrđuje drukčije vrijednosti.

4.   Pripravci koji sadrže tvar s oznakom opasnosti R64: Može biti štetno za dojenčad

Ako pripravak sadrži najmanje jednu tvar s oznakom opasnosti R64, oznaka na pakiranju pripravka mora sadržavati tekst koji se odnosi na ovu oznaku kako je utvrđeno u Prilogu III. Direktivi 67/548/EEZ, ako je koncentracija ove tvari koja je prisutna u pripravku jednaka ili veća od 1 %, osim ako Prilog I. Direktivi 67/548/EEZ utvrđuje drukčije vrijednosti.

B.   Za pripravke bez obzira na njihovo razvrstavanje u značenju članaka 5., 6. i 7.

1.   Pripravci koji sadrže olovo

1.1.   Boje i lakovi

Oznaka na pakiranju boja i lakova koji sadrže olovo u količinama većima od 0,15 % (izraženo kao masa metala) ukupne mase pripravka, kako je utvrđeno u skladu s ISO normom 6503/1984, mora sadržavati sljedeće pojedinosti:

‚Sadrži olovo. Ne koristiti na površinama koje mogu dospjeti u usta djeci.’

U slučaju pakiranja čiji je sadržaj manji od 125 mililitara, tekst može biti sljedeći:

‚Upozorenje! Sadrži olovo.’

2.   Pripravci koji sadrže cijanoakrilate

2.1.   Ljepila

Oznaka na neposrednom pakiranju ljepila na bazi cijanoakrilata mora sadržavati sljedeće natpise:

 

‚Cijanoakrilat

Opasnost

Lijepi kožu i oči za nekoliko sekundi

Držati izvan dohvata djece’

Uz pakiranje trebaju biti priložene i odgovarajuće upute o sigurnosti.

3.   Pripravci koji sadrže izocijanate

Oznaka na pakiranju pripravaka koji sadrže izocijanate (u obliku monomera, oligomera, prepolimera itd., ili njihovih smjesa) mora sadržavati sljedeći natpis:

 

‚Sadrži izocijanate.

Vidjeti podatke proizvođača.’

4.   Pripravci koji sadrže sastojke epoksi smole prosječne molarne mase ≤ 700

Oznaka na pakiranju pripravaka koji sadrže sastojke epoksi smole prosječne molarne mase ≤ 700 mora sadržavati sljedeći natpis:

 

‚Sadrži sastojke epoksi smole.

Vidjeti podatke proizvođača.’

5.   Pripravci za opću uporabu koji sadrže aktivni klor

Oznaka na pakiranju pripravaka koji sadrže više od 1 % aktivnog klora mora sadržavati sljedeći natpis:

‚Upozorenje! Ne koristiti zajedno s drugim proizvodima. Može oslobađati opasne plinove (klor)’.

6.   Pripravci koji sadrže kadmij (legure) i koriste se pri lemljenju

Oznaka na pakiranju gore navedenih pripravaka mora sadržavati sljedeći natpis, otisnut jasno čitljivim i neizbrisivim znakovima:

 

‚Upozorenje! Sadrži kadmij.

Pri uporabi nastaju opasni plinovi.

Vidjeti podatke proizvođača.

Pridržavati se sigurnosnih mjera.’

7.   Pripravci dostupni u raspršenom obliku (aerosoli)

Ne dovodeći u pitanje odredbe ove Direktive, pripravci dostupni u raspršenom obliku također podliježu obvezi označivanja u skladu s točkama 2.2. i 2.3. Priloga Direktivi 75/324/EEZ kako je zadnje izmijenjena Direktivom 94/1/EZ.

8.   Pripravci koji sadrže tvari koje još nisu u potpunosti testirane

Ako pripravak sadrži najmanje jednu tvar koja u skladu s člankom 13. stavkom 3. Direktive 67/548/EEZ nosi natpis ‚Oprez — tvar još nije u potpunosti testirana’, oznaka na pakiranju pripravka mora sadržavati natpis ‚Upozorenje — ovaj pripravak sadrži tvar koja još nije u potpunosti testirana’, ako je dotična tvar prisutna u koncentraciji ≥ 1 %.

9.   Pripravci koji nisu razvrstani kao pripravci koji dovode do preosjetljivosti, ali sadrže najmanje jednu tvar koja dovodi do preosjetljivosti

Oznaka na pakiranju pripravaka koji sadrže najmanje jednu tvar koja dovodi do preosjetljivosti u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 % ili u koncentraciji jednakoj ili većoj od one navedene u posebnoj napomeni za dotičnu tvar u Prilogu I. Direktivi 67/548/EEZ mora sadržavati sljedeći natpis:

‚Sadrži (naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti). Može izazvati alergijsku reakciju.’

10.   Tekući pripravci koji sadrže halogenirane ugljikovodike

Za tekuće pripravke koji nemaju plamište ili im je ono na temperaturi višoj od 55 °C i sadrže neki od halogeniranih ugljikovodika i više od 5 % zapaljivih ili lako zapaljivih tvari, oznaka na pakiranju mora prema potrebi sadržavati sljedeći natpis:

‚Može se lako zapaliti pri uporabi.’ ili ‚Može se zapaliti pri uporabi.’

11.   Pripravci koji sadrže tvar s oznakom opasnosti R67: isparavanje može izazvati pospanost i vrtoglavicu

Ako neki pripravak sadrži jednu ili više tvari s oznakom opasnosti R67, oznaka na pakiranju pripravka mora sadržavati opis ove oznake opasnosti kako je utvrđeno u Prilogu III. Direktivi 67/548/EEZ, ako je ukupna koncentracija ovih tvari koje su prisutne u pripravku jednaka ili viša od 15 %, osim ako:

je pripravak već razvrstan s oznakama opasnosti R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ili R39/26,

se pripravak nalazi u pakiranju koje nije veće od 125 ml.

12.   Cementi i cementni pripravci

Oznaka na pakiranju cementa i cementnih pripravaka koji sadrže više od 0,0002 % topivog kroma (VI) ukupne suhe mase cementa mora sadržavati natpis:

‚Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju’

osim ako pripravak nije već razvrstan i označen kao pripravak koji izaziva povećanu osjetljivost, s oznakom opasnosti R43.

C.   Za pripravke koji nisu razvrstani u značenju članaka 5., 6. i 7., ali sadrže najmanje jednu opasnu tvar

1.   Pripravci koji nisu namijenjeni općoj uporabi

Oznaka na pakiranju pripravaka iz članka 14.2.1. točke (b) mora sadržavati sljedeći natpis:

‚Podaci o zaštitnim mjerama dostupni su profesionalnim korisnicima na zahtjev’.”


(*)  U slučajevima gdje se pripravku dodjeljuju oznake R49 i R40, ostaju oba R-upozorenja, jer oznaka R40 ne ukazuje na put izloženosti, dok se oznaka R49 dodjeljuje samo za udisanje određenih tvari/pripravaka.”

(**)  U slučajevima gdje se pripravku dodjeljuju oznake R49 i R40, ostaju oba R-upozorenja, jer oznaka R40 ne ukazuje na put izloženosti, dok se oznaka R49 dodjeljuje samo za udisanje određenih tvari/pripravaka.”


Top