Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1949

Uredba Komisije (EZ) 1949/2005 od 28. studenoga 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1917/2000 o posebnom kretanju robe i isključivanju robne razmjene koja se odnosi na poslove popravaka

OJ L 312, 29.11.2005, p. 10–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 127–134 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 49 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Implicitno stavljeno izvan snage 32010R0113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1949/oj

11/Sv. 116

HR

Službeni list Europske unije

49


32005R1949


L 312/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) 1949/2005

od 28. studenoga 2005.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1917/2000 o posebnom kretanju robe i isključivanju robne razmjene koja se odnosi na poslove popravaka

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1172/95 od 22. svibnja 1995. o statistici u vezi s robnom razmjenom Zajednice i njezinih država članica sa zemljama nečlanicama (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1., članak 6. stavak 2., članak 9. stavak 1., članak 10. stavak 4. i članak 15.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1917/2000 od 7. rujna 2000. o utvrđivanju određenih odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 u pogledu statistike o vanjskoj trgovini (2), određuju se podaci koje je potrebno prikupiti za izradu statistike vanjske trgovine te se navodi roba i kretanja koja je potrebno izuzeti ili za koje su iz metodoloških razloga potrebne posebne odredbe.

(2)

Prema potrebi se primjenjuju opće definicije i koncepti u vezi s podacima koji se odnose na robnu razmjenu između država članica i robnu razmjenu sa zemljama nečlanicama. Budući da je Uredbom (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snage (3), izmijenjen okvir za izradu statistike Zajednice koja se odnosi na robnu razmjenu između država članica, potrebno je prilagoditi provedbena pravila o statističkim podacima o robnoj razmjeni koju Zajednica i njezine države članice vode sa zemljama nečlanicama.

(3)

U skladu s međunarodnim preporukama i važećim odredbama u vezi sa statističkim podacima Zajednice o robnoj razmjeni između država članica, robu na popravku potrebno je isključiti iz statistike robne razmjene. Zbog toga je robu na popravku potrebno isključiti iz statistike Zajednice koja se odnosi na robnu razmjenu sa zemljama nečlanicama.

(4)

Kako bi se osigurala usporedivost podataka o posebnoj robi kojom se trguje unutar Zajednice i podataka o robi kojom se trguje sa zemljama nečlanicama, potrebno je prilagoditi odredbe o industrijskim postrojenjima, plovilima i zrakoplovima, skladištima i zalihama plovila i zrakoplova, djelomičnim isporukama, postrojenjima na moru, svemirskim letjelicama, električnoj energiji i plinu, te o morskim proizvodima.

(5)

Trebalo bi osigurati dodatne specifikacije za robu koja je predmet privremene uporabe kako bi se uskladio način na koji je navedena roba izuzeta iz statistike Zajednice koja se odnosi na robnu razmjenu sa zemljama nečlanicama.

(6)

Sustav označivanja kojim se opisuje priroda posla trebalo bi uskladiti s odredbama koje se primjenjuju u okviru statistike robne razmjene među državama članicama.

(7)

Uredbu (EZ) br. 1917/2000 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za statistiku, koje se odnosi na robnu razmjenu s trećim zemljama,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1917/2000 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Na temelju članka 6. stavka 2. Osnovne uredbe, statistika vanjske trgovine koja se prenosi Komisiji ne obuhvaća robu:

puštenu u slobodan promet nakon što je podvrgnuta aktivnoj doradi ili preradi pod carinskim nadzorom,

navedenu u popisu izuzeća navedenog u Prilogu 1.”

2.

U članku 15. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (m):

„(m)

Električna energija i plin.”

3.

U članku 16., stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Države članice mogu primijeniti pojednostavljeni deklaracijski postupak za evidentiranje izvoza cjelovitog industrijskog postrojenja.

3.   Pojednostavljeni se postupak može primijeniti isključivo na izvoz cjelovitog industrijskog postrojenja, čija ukupna statistička vrijednost prelazi 3 milijuna eura, osim ako se radi o cjelovitom postrojenju za ponovnu uporabu; u tom slučaju države članice obavješćuju Komisiju o upotrijebljenim kriterijima.

Statistička vrijednost industrijskog postrojenja izračunava se dodavanjem statističkih vrijednosti njegovih sastavnih dijelova i statističkih vrijednosti robe navedene u drugom podstavku stavka 1.”

4.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

1.   Za potrebe ovog poglavlja, sastavni dijelovi koji su uvršteni u dano poglavlje kombinirane nomenklature razvrstavaju se pod odgovarajuće potpoglavlje o cjelovitom industrijskom postrojenju iz poglavlja 98. navedene nomenklature.

2.   U slučaju da države članice ne dopuste pojednostavljen deklaracijski postupak za evidentiranje sastavnih dijelova cjelokupnog industrijskog postrojenja u potpoglavljima predviđenima poglavljem 98., roba se razvrstava pod odgovarajuća potpoglavlja, kako je predviđeno drugim poglavljima kombinirane nomenklature.”

5.

Članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

U skladu s Kombiniranom nomenklaturom, tarifne oznake za potpoglavlja o cjelokupnim industrijskim postrojenjima sastavljene su prema sljedećim pravilima:

(a)

tarifna oznaka sadrži osam znamenki;

(b)

prve četiri znamenke su 9880;

(c)

peta i šesta znamenka odnose se na poglavlje kombinirane nomenklature o robi sastavnog dijela;

(d)

sedma i osma znamenka su 0.”

6.

Članak 19. stavak 3. briše se.

7.

Članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

‚vlasništvo nad plovilom ili zrakoplovom’ označava činjenicu da je fizička ili pravna osoba registrirana kao vlasnik plovila ili zrakoplova.”;

(b)

točka (d) briše se.

8.

Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

1.   Statistika vanjske trgovine koja se prenosi Komisiji obuhvaća sljedeće poslove:

(a)

prijenos vlasništva nad plovilom ili zrakoplovom registriranom u nacionalnom brodskom ili zrakoplovnom registru, s fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom u zemlji nečlanici na fizičku ili pravnu osobu s poslovnim nastanom u državi članici koja izvještava; taj se posao smatra uvozom;

(b)

prijenos vlasništva nad plovilom ili zrakoplovom registriranim u nacionalnom brodskom ili zrakoplovnom registru, s fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom u državi članici koja izvještava na fizičku ili pravnu osobu s poslovnim nastanom u zemlji nečlanici; taj se posao smatra izvozom;

(c)

ulazak plovila ili zrakoplova u statističko područje Zajednice, ili izlazak iz statističkog područja Zajednice zbog poslova s ciljem ili nakon prerade prema ugovoru.

Za potrebe točke (b), izvoz se evidentira u državi članici proizvodnje, ako su plovilo ili zrakoplov novi.

Za potrebe točke (c), pojam ‚prerada’ obuhvaća samo postupke čiji je cilj proizvodnja novog ili stvarno poboljšanog plovila ili zrakoplova.

2.   Statistika poslova navedenih u stavku 1. koju države članice prenose Komisiji uključuje sljedeće podatke:

(a)

tarifnu oznaku koja odgovara potpodjeli kombinirane nomenklature;

(b)

statistički postupak;

(c)

zemlju partnera, to jest:

kod poslova navedenih u stavku 1. točki (a), ako je plovilo ili zrakoplov nov, zemlju nečlanicu u kojoj je plovilo ili zrakoplov proizveden; te u drugim slučajevima zemlju nečlanicu u kojoj fizička ili pravna osoba koja prenosi vlasništvo nad plovilom ili zrakoplovom ima poslovni nastan,

kod poslova iz stavka 1. točke (b), zemlju nečlanicu u kojoj fizička ili pravna osoba na koju se prenosi vlasništvo nad plovilom ili zrakoplovom ima poslovni nastan,

kod poslova iz stavka 1. točke (c), zemlju nečlanicu iz koje su otpremljeni plovila i zrakoplovi koji ulaze u statističko područje Zajednice, i zemlju odredišta za plovila i zrakoplove koji napuštaju statističko područje Zajednice;

(d)

za plovila, količinu izraženu u broju stavaka te u drugim dodatnim mjernim jedinicama utvrđenima kombiniranom nomenklaturom; za zrakoplove, količinu izraženu u neto masi i u drugim dodatnim mjernim jedinicama;

(e)

statistička vrijednost koja označava ukupnu vrijednost za koju bi se ispostavio račun u slučaju prodaje ili kupovine cijelog plovila ili zrakoplova, nakon isključivanja svih troškova prijevoza i osiguranja.

3.   Za referentno se razdoblje uzima mjesec u kojem je izvršen prijenos vlasništva u slučaju poslova iz stavka 1. točke (a) ili stavka 1. točke (b), ili u kojem je izvršen premještaj, u slučaju poslova iz stavka 1. točke (c).”

9.

Članak 22. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 22.

Nacionalna tijela imaju pristup izvorima podataka, uz one koji su navedeni u članku 7. Uredbe (EZ) 1172/1995, uključujući pristup informacijama obuhvaćenima nacionalnim brodskim ili zrakoplovnim registrima koji se mogu zatražiti kako bi se utvrdio prijenos vlasništva nad takvom robom.”

10.

U članku 24. stavku 2., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

oznaka države za zemlju partnera ili pojednostavljena oznaka države QS;”.

11.

Članak 25. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 25.

Za potrebe ovog poglavlja, ‚djelomične isporuke’ znači uvozi ili izvozi sastavnih dijelova cjelokupne robe u nesastavljenom ili rastavljenom obliku kroz nekoliko isporuka iz tržišnih razloga ili iz razloga povezanih s prijevozom.”

12.

Članak 29. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Mjesečna izvješća koja obuhvaćaju poslove iz stavka 1., koje države članice prenose Komisiji, uključuju sljedeće podatke:

(a)

tarifnu oznaku koja odgovara potpodjeli kombinirane nomenklature;

(b)

oznaku države za zemlju partnera ili pojednostavljenu oznaku zemlje QW;

(c)

statistički postupak;

(d)

količinu u neto masi;

(e)

statističku vrijednost.

Za potrebe točke (a) sljedeće pojednostavljene oznake upotrebljavaju se za robu namijenjenu rukovateljima postrojenjima na moru ili upravljanju motorima, strojevima i drugom opremom na postrojenjima na moru:

9931 24 00: roba iz poglavlja 1. do 24. kombinirane nomenklature,

9931 27 00: roba iz poglavlja 27. kombinirane nomenklature,

9931 99 00: roba razvrstana drugdje.

Ne dovodeći u pitanje carinske propise, u slučaju robe koja dolazi iz ili je namijenjena postrojenjima, ‚zemlja partner’ iz točke (b) smatra se zemljom u kojoj fizička ili pravna osoba odgovorna za komercijalnu uporabu navedenog postrojenja ima poslovni nastan.”

13.

Članak 31. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 31.

1.   Komisiji se prenosi statistika trgovine sa zemljama nečlanicama, koja obuhvaća sljedeće:

(a)

ulazak svemirske letjelice u statističko područje Zajednice ili izlazak iz statističkog područja Zajednice zbog poslova s ciljem ili nakon prerade prema ugovoru;

(b)

lansiranje svemirske letjelice koja je predmet prijenosa vlasništva između fizičke ili pravne osobe koja ima poslovni nastan u zemlji nečlanici i fizičke ili pravne osobe koja ima poslovni nastan u državi članici;

(c)

lansiranje svemirske letjelice koja je predmet prijenosa vlasništva s fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom u državi članici na fizičku ili pravnu osobu s poslovnim nastanom u zemlji nečlanici.

Poslovi iz točke (b) evidentiraju se kao uvoz u državu članicu u kojoj vlasnik ima poslovni nastan.

Poslovi iz točke (c) evidentiraju se kao izvoz države članice u kojoj je proizvedena gotova svemirska letjelica.

Za potrebe ovog stavka, smatra se da ‚prerada’ obuhvaća samo poslove s ciljem proizvodnje nove ili stvarno poboljšane svemirske letjelice.

2.   Mjesečna izvješća o poslovima iz stavka 1. koje države članice prenose Komisiji, uključuju sljedeće podatke:

(a)

oznaku koja odgovara potpodjeli kombinirane nomenklature;

(b)

oznaku zemlje partnera;

(c)

statistički postupak;

(d)

količinu izraženu u neto masi i dodatnim mjernim jedinicama;

(e)

statističku vrijednost kao vrijednost svemirske letjelice ‚franko tvornica’ u skladu s uvjetima isporuke navedenima u Prilogu III. ovoj Uredbi.

U smislu točke (b), ‚zemlja partner’ utvrđuje se prema sljedećim kriterijima:

za poslove iz stavka 1. točke (a) ‚zemlja partner’ znači zemlja nečlanica podrijetla svemirske letjelice koje ulazi u statističko područje Zajednice i zemlju odredišta za svemirsku letjelicu koja izlazi iz statističkog područja Zajednice,

za poslove iz stavka 1. točke (b) ‚zemlja partner’ znači zemlja proizvodnje gotove svemirske letjelice,

za poslove iz stavka 1. točke (c) ‚zemlja partner’ znači zemlja u kojoj fizička ili pravna osoba na koju je preneseno vlasništvo nad svemirskom letjelicom ima poslovni nastan.

3.   Za referentno se razdoblje uzima mjesec u kojem je izvršen premještaj, u slučaju poslova iz stavka 1. točke (a), ili u kojem je izvršen prijenos vlasništva, u slučaju poslova iz stavka 1. točaka (b) i (c).”

14.

U glavi II., iza članka 31. dodaju se sljedeća poglavlja 9. i 10., koja glase:

„POGLAVLJE 9.

Električna energija i plin

Članak 31.a

Osim izvora podataka iz članka 7. Uredbi (EZ) br. 1172/95, nacionalna tijela mogu zahtijevati da rukovatelji s poslovnim nastanom u državi članici koja izvještava, a koji posjeduju nacionalnu prijenosnu mrežu za električnu energiju ili plin, ili njome upravljaju, izravno šalju relevantne podatke o nadzoru trgovinskih tokova za električnu energiju i plin između države koja izvještava i zemalja nečlanica.

POGLAVLJE 10.

Morski proizvodi

Članak 31.b

1.   Za potrebe ovog članka, ‚morski proizvodi’ znači proizvodi ribarstva, minerali, blago prikupljeno iz mora i svi ostali proizvodi koji još nisu istovareni iz prekooceanskih brodova.

2.   Statistički podaci o vanjskoj trgovini koji se trebaju prenijeti Komisiji, obuhvaćaju sljedeće poslove:

(a)

istovar morskih proizvoda u lukama država članica koje izvještavaju, ili kupnja morskih proizvoda koju obavljaju plovila registrirana u državi članici, od plovila registriranih u zemlji nečlanici, s time da se ti poslovi smatraju uvozom;

(b)

istovar morskih proizvoda u lukama zemalja nečlanica s plovila registriranih u državi članici koja izvještava ili kupnja morskih proizvoda, koju obavljaju plovila registrirana u zemlji nečlanici, od plovila registriranih u državi članici, s tim da se ti poslovi smatraju izvozom.

3.   Mjesečna izvješća o poslovima iz stavka 2., koje države članice prenose Komisiji, uključuju sljedeće podatke:

(a)

oznaku koja odgovara potpodjeli kombinirane nomenklature;

(b)

oznaku zemlje partnera, to jest:

prilikom uvoza, oznaku zemlje nečlanice u kojoj je registrirano plovilo koje je ukrcalo morski proizvod,

prilikom izvoza, oznaku zemlje nečlanice u kojoj se istovaruje morski proizvod ili u kojoj je registrirano plovilo koje je kupilo morski proizvod;

(c)

statistički postupak;

(d)

količinu izraženu u neto masi;

(e)

statističku vrijednost.

4.   Nacionalna tijela imaju pristup izvorima podataka, uz one koji su navedeni u članku 7. Uredbe (EZ) br. 1172/95, uključujući pristup informacijama o deklaracijama plovila, registriranih u nacionalnom registru, o morskim proizvodima, istovarenim u zemljama nečlanicama.”

15.

Prilozi I. i II. zamjenjuju se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2005.

Za Komisiju

Joaquin ALMUNIA

Član Komisije


(1)  SL L 118, 25.5.1995., str. 10. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(2)  SL L 229, 9.9.2000., str. 14.

(3)  SL L 102, 7.4.2004., str. 1.


PRILOG

Prilozi I. i II. Uredbi (EZ) br. 1917/2000 zamjenjuju se sljedećim:

PRILOG I.

Podaci se ne prikupljaju za sljedeću robu:

(a)

sredstva plaćanja koja su zakonska sredstva plaćanja, i vrijednosni papiri;

(b)

monetarno zlato;

(c)

hitna pomoć za pogođena područja;

(d)

zbog diplomatske ili slične prirode njezine namjene:

1.

roba koju upotrebljavaju diplomati ili konzuli ili osobe sa sličnim imunitetom;

2.

pokloni šefu države ili članovima vlade ili parlamenta;

3.

predmeti koji su u opticaju u okviru administrativne uzajamne pomoći;

(e)

pod uvjetom da nisu predmet tržišnog poslovanja:

1.

odlikovanja, počasna priznanja i nagrade, spomen-značke i medalje;

2.

putna oprema, živežne namirnice i drugi predmeti, uključujući sportsku opremu, namijenjenu za osobnu uporabu ili potrošnju, a koje putnik nosi sa sobom odnosno koji se šalju prije njega ili naknadno;

3.

vjenčana oprema, predmeti povezani sa selidbom, ili obiteljske uspomene;

4.

ljesovi, pogrebne urne, predmeti pogrebne opreme i predmeti za održavanje grobova i nadgrobnih spomenika;

5.

tiskani reklamni materijal, upute za uporabu, cjenici i drugi reklamni proizvodi;

6.

roba koja je postala neuporabljiva, ili koja se ne može uporabiti u industrijske svrhe;

7.

balast;

8.

poštanske marke;

9.

farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima;

(f)

proizvodi koji se upotrebljavaju kao dio izvanrednih zajedničkih mjera za zaštitu osoba ili okoliša;

(g)

roba koja je predmet nekomercijalne razmjene između osoba s prebivalištem u graničnom području koju su odredile države članice (pogranični promet); proizvodi koje su poljoprivredni proizvođači dobili s posjeda smještenih izvan, ali u neposrednoj blizini, statističkog područja unutar kojeg imaju glavnu djelatnost;

(h)

pod uvjetom da je razmjena privremena, roba uvezena i izvezena zbog popravka prijevoznih sredstava, kontejnera i s njima povezane prijevozne opreme, ali koja nije u postupku prerade, te dijelovi koji se zamjenjuju tijekom popravka;

(i)

roba izvezena nacionalnim oružanim snagama izvan statističkog područja, kao i uvezena roba koju su nacionalne oružane snage poslale izvan statističkog područja te roba koju su na statističkom području države članice kupile ili prodale oružane snage stacionirane na tom području;

(j)

roba koja se koristi kao nositelj informacija kao što su diskete, računalne trake, filmovi, nacrti, audio i video trake i CD-ROM-ovi kojima se trguje u svrhu osiguranja informacija, kada su izrađeni po narudžbi za individualnu stranku ili kada nisu predmet tržišnog poslovanja, kao i roba koja dopunjuje prethodnu pošiljku, npr. njezino ažuriranje, za koju se ne izdaje račun;

(k)

lansirna rampa za satelite:

prilikom izvoza i uvoza do trenutka lansiranja u svemir,

u trenutku lansiranja u svemir;

(l)

roba namijenjena za popravak i nakon popravka, kao i njezini ugrađeni zamjenski dijelovi. Popravak robe obuhvaća vraćanje robe u prvobitnu funkciju ili prvobitno stanje. Cilj je tog postupka jednostavno održati robu u ispravnom stanju; navedeno može zahtijevati određene postupke rekonstrukcije ili poboljšanja, ali ni na jedan način ne mijenja narav robe;

(m)

roba za privremenu uporabu i nakon nje, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.

nije planirana ili izvršena obrada;

2.

očekivano trajanje privremene uporabe nije duže od 24 mjeseca.

PRILOG II.

Popis poslova iz članka 13. stavka 2.

A

B

1.

Poslovi koji uključuju stvarni ili planirani prijenos vlasništva uz naknadu (financijsku ili drugu) (osim poslova navedenih pod oznakama 2., 7., 8.) (1)  (2)  (3)

1.

Izravna kupovina/prodaja (2)

2.

Nabava za prodaju po odobrenju ili nakon provjere, nabava za pošiljku ili putem posrednika

3.

Trgovina razmjene (nadoknada u naturi)

4.

Osobna kupnja stranih putnika

5.

Financijski najam (najam s pravom kupnje) (3)

2.

Povrat robe prethodno evidentirane pod oznakom 1. (4); zamjena robe bez naknade (4)

1.

Povrat robe

2.

Zamjena vraćene robe

3.

Zamjena (npr. pod garancijom) nevraćene robe

3.

Poslovi (ne privremeni) koji uključuju prijenos vlasništva, ali bez naknade (financijske ili druge)

1.

Roba koja je isporučena u okviru programa pomoći, kojima upravlja ili koje djelomično ili u cijelosti financira Europska zajednica

2.

Ostale isporuke vladine pomoći

3.

Ostale isporuke pomoći (pojedinci, nevladine organizacije)

4.

Ostalo

4.

Poslovi u svrhu prerade prema ugovoru (5) (osim onih evidentiranih pod oznakom 7.)

 (8)

5.

Poslovi nakon prerade prema ugovoru (5) (osim onih evidentiranih pod oznakom 7.)

 (8)

6.

Posebni poslovi označeni u nacionalne svrhe (6)

 (8)

7.

Poslovi u okviru zajedničkih obrambenih projekata ili drugih zajedničkih međuvladinih proizvodnih programa (npr. Airbus)

 (8)

8.

Nabava građevnog materijala i opreme za radove koji su dio zajedničkog ugovora o građenju ili inženjeringu (7)

 (8)

9.

Ostali poslovi

 (8)


(1)  Ova točka obuhvaća većinu izvoza i uvoza, tj. poslova pri kojima:

se vlasništvo prenosi s rezidenta na nerezidenta, i

plaćanje ili kompenzacija u naravi jest ili će biti izvršena

Treba napomenuti da se navedeno također primjenjuje na kretanje roba između subjekata koji pripadaju istom poduzeću ili istoj skupini poduzeća i za kretanje robe u/iz središnjih distribucijskih skladišta, osim ako se ne vrši plaćanje (inače su obuhvaćenim oznakom 3.).

(2)  Uključujući isporuku rezervnih dijelova ili drugih zamjena izvršenih uz plaćanje.

(3)  Uključujući financijski najam; obroci najma obračunavaju se tako da obuhvate cijelu ili gotovo cijelu vrijednost robe. Rizici i prednosti vlasništva prenose se na primatelja financijskog najma. Po isteku ugovora, primatelj najma postaje zakonski vlasnik robe.

(4)  Vraćanje i zamjenska otprema robe, koja je prethodno bila evidentirana pod oznakom 3. do 9. u stupcu A, potrebno je registrirati prema odgovarajućim točkama.

(5)  Prerada obuhvaća poslove (promjena, izgradnja, montaža, poboljšanje, renoviranje,…) s ciljem proizvodnje novog ili stvarno poboljšanog proizvoda. To nužno ne uključuje promjenu u klasifikaciji proizvoda. Aktivnosti prerade na račun prerađivača nisu obuhvaćene ovom točkom te bi se trebale evidentirati pod točkom 1. u stupcu A.

Roba namijenjena za preradu, ili roba nakon prerade evidentira se kao uvoz i izvoz. Međutim, popravak se ne bi trebao evidentirati pod tom točkom. Popravak obuhvaća obnovu robe u smislu njezine prvotne funkcije ili stanja. Cilj je tog postupka jednostavno održati robu u ispravnoj funkciji ili stanju, što može uključivati neke postupke rekonstrukcije ili poboljšanja, ali ni na koji način ne mijenja narav robe.

Roba prije i nakon popravka isključena je iz statistike vanjske trgovine, vidjeti Prilog 1. (l).

(6)  Poslovi evidentirani pod tom točkom mogu biti npr. poslovi koji ne uključuju prijenos vlasništva, npr. popravak, najam, zajam, operativni najam i ostale oblike privremene uporabe, osim prerade prema ugovoru (isporuka ili vraćanje). Poslovi evidentirani pod tom oznakom ne prenose se Komisiji.

(7)  Poslovi evidentirani pod točkom 8. u stupcu A uključuju robu za koju se ne ispostavlja poseban račun, već za koju se ispostavlja jedan račun koji obuhvaća ukupnu vrijednost radova. Ako to nije slučaj, poslove treba evidentirati pod točkom 1.

(8)  Oznake za nacionale svrhe mogu se prikupiti u stupcu B, pod uvjetom da se Komisiji prenose samo oznake iz stupca A.


Top