EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1290

Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike

OJ L 209, 11.8.2005, p. 1–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 193 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 193 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 44 - 68

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1290/oj

14/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

44


32005R1290


L 209/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.06.2005.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1290/2005

od 21. lipnja 2005.

o financiranju zajedničke poljoprivredne politike

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno treći podstavak članka 37. stavka 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga parlamenta (1),

budući da:

(1)

Zajednička poljoprivredna politika sastoji se od niza mjera, od kojih se neke odnose na ruralni razvoj. Važno je osigurati financiranje tih mjera kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva zajedničke poljoprivredne politike. Budući da mjere imaju određene zajedničke elemente, ali se u nekim vidovima razlikuju, njihovo bi financiranje trebalo staviti u jedan regulatorni okvir koji omogućuje različita postupanja prema potrebi. Radi uvažavanja tih razlika, trebalo bi ustanoviti dva europska poljoprivredna fonda: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (dalje u tekstu: „EFJP”) za financiranje tržišnih mjera, i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (dalje u tekstu: „EPFRR”) za financiranje programa ruralnog razvoja.

(2)

Putem gore navedenih fondova proračun Zajednice trebao bi financirati izdatke zajedničke poljoprivredne politike, uključujući izdatke za ruralni razvoj. Sukladno članku 53. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica (2), financiranje se obavlja na središnjoj razini ili u kontekstu podijeljenog upravljanja s državama članicama. Trebalo bi točno utvrditi sve vrste mjera koje se mogu financirati iz navedenih fondova.

(3)

Ako tijekom poravnanja računa Komisija nema zadovoljavajuće jamstvo da je nacionalna kontrola primjerena i transparentna te da agencije za plaćanja provjeravaju zakonitost i ispravnost izjava o izdacima koje plaćaju, ona ne može u razumnom roku utvrditi ukupne izdatke koji se trebaju financirati iz europskih poljoprivrednih fondova. Stoga bi trebalo predvidjeti odredbu o akreditaciji agencija za plaćanja od strane država članica, uvođenje postupaka za dobivanje potrebnih izjava o jamstvu u državama članicama, potvrđivanje sustava upravljanja i kontrole te potvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja od strane neovisnih tijela.

(4)

Kako bi se zajamčila usklađenost standarda potrebnih za akreditaciju u državama članicama, Komisija bi trebala dati smjernice za kriterije koji se trebaju primjenjivati. Nadalje, kako bi se zajamčila transparentnost nacionalne kontrole, osobito u vezi s postupcima odobrenja, potvrđivanja i plaćanja, trebalo bi prema potrebi ograničiti broj tijela kojima su delegirane te odgovornosti, uzimajući u obzir ustavna rješenja svake države članice.

(5)

Ako država članica akreditira više od jedne agencije za plaćanja, važno je da imenuje jedno koordinacijsko tijelo kako bi se zajamčila usklađenost upravljanja sredstvima, uspostavila veza između Komisije i raznih akreditiranih agencija za plaćanja te zajamčila brza dostupnost podataka o djelovanju različitih agencija za plaćanja koje Komisija zatraži.

(6)

Države članice trebaju Komisiji dostaviti određene podatke ili ih staviti Komisiji na raspolaganju kako bi se zajamčila usklađena suradnja Komisije i država članica u financiranju izdataka zajedničke poljoprivredne politike, a osobito kako bi se Komisiji omogućilo detaljan nadzor financijskog upravljanja država članica i poravnanje računa akreditiranih agencija za plaćanja. U tu je svrhu potrebno u najvećoj mogućoj mjeri upotrebljavati informatičku tehnologiju.

(7)

Radi prikupljanja podataka koji se šalju Komisiji te kako bi Komisija imala potpun i trenutačan pristup podacima o izdacima i na papiru i u elektroničkom obliku, potrebno je utvrditi primjerena pravila za predočenje i slanje podataka te za predviđene rokove.

(8)

Financiranje mjera i operacija u okviru zajedničke poljoprivredne politike djelomično će obuhvaćati podijeljeno upravljanje. Kako bi se zajamčilo primjereno upravljanje sredstvima Zajednice, Komisija bi trebala provjeravati upravljanje fondovima koje provode tijela država članica odgovorna za izvršavanje plaćanja. Primjereno je utvrditi vrstu provjera koje obavlja Komisija i uvjete koji joj omogućuju preuzimanje odgovornosti za provedbu proračuna te pojasniti obveze država članica u vezi sa suradnjom.

(9)

Samo agencije za plaćanja koje su akreditirale države članice mogu jamčiti da su provedene potrebne kontrole prije dodjele pomoći Zajednice korisnicima. Stoga bi trebalo odrediti da samo izdaci koje su ostvarile agencije za plaćanja mogu biti predmet nadoknade iz proračuna Zajednice.

(10)

Komisija treba državama članicama staviti na raspolaganje financijska sredstva potrebna za pokrivanje izdataka koje su ostvarile agencije za plaćanja u vezi s EFJP-om u obliku nadoknada prema knjiženju izdataka koje su ostvarile te agencije. Do isplate tih nadoknada u obliku mjesečnih plaćanja, države članice moraju mobilizirati financijska sredstva u skladu s potrebama svojih akreditiranih agencija za plaćanja. Države članice i korisnici koji sudjeluju u provedbi zajedničke poljoprivredne politike sami snose kadrovske i administrativne troškove.

(11)

Pomoć Zajednice trebalo bi pravodobno isplatiti korisnicima kako bi je mogli efikasno upotrijebiti. Ako države članice ne poštuju rokove za plaćanje utvrđene u zakonodavstvu Zajednice, to može uzrokovati ozbiljne poteškoće korisnicima i ugroziti godišnji proračun Zajednice. Stoga bi se izdaci nastali bez poštovanja rokova za plaćanje trebali isključiti iz financiranja Zajednice. Radi uvažavanja načela proporcionalnosti, Komisija bi trebala imati mogućnost predvidjeti iznimke od ovog općeg pravila.

(12)

Trebalo bi predvidjeti upravni postupak koji Komisiji omogućuje odlučivanje o smanjenju ili privremenoj suspenziji mjesečnih plaćanja ako joj podaci koje su dostavile države članice ne omogućuju potvrđivanje da su se poštovala pravila Zajednice koja se primjenjuju i ukazuju na jasnu zlouporabu sredstava Zajednice. U jasno definiranim slučajevima smanjenje ili suspenzija trebali bi biti mogući i bez takvog postupka. Komisija bi u oba slučaja trebala obavijestiti državu članicu, navodeći da bilo koja odluka o smanjenju ili suspenziji mjesečnih plaćanja neće dovesti u pitanje odluke donesene u kontekstu poravnanja računa.

(13)

U kontekstu poštovanja proračunske discipline potrebno je odrediti godišnju gornju granicu za izdatke koje financira EFJP uzimajući u obzir najviše iznose utvrđene za ovaj fond u financijskoj perspektivi i iznose koje je Komisija utvrdila na temelju članka 10. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1782/2003 od 29. rujna 2003. o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima (3) te iznose utvrđene u člancima 143. d i 143. e te Uredbe.

(14)

Proračunska disciplina također zahtijeva poštovanje godišnje gornje granice za izdatke koje financira EFJP u svim okolnostima te u svim fazama proračunskog postupka i izvršenja proračuna. Stoga je nacionalnu gornju granicu za izravna plaćanja po državi članici, nakon ispravka u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1782/2003, potrebno smatrati financijskom gornjom granicom za takva izravna plaćanja za dotičnu državu članicu, a nadoknada tih plaćanja treba ostati u okviru te financijske gornje granice. Nadalje, proračunska disciplina zahtijeva da su sve zakonodavne mjere koje predlaže Komisija ili usvajaju Vijeće ili Komisija u okviru zajedničke poljoprivredne politike, a financira EFJP, u skladu s godišnjom gornjom granicom za izdatke koji se financiraju iz ovog fonda. U istom je kontekstu potrebno ovlastiti Komisiju da odredi prilagodbe iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 ako Vijeće to ne učini do 30. lipnja kalendarske godine na koju se prilagodbe odnose.

(15)

Mjere poduzete za određivanje financijskog doprinosa EFJP-a i EPFRR-a u vezi s izračunom financijskih gornjih granica ne utječu na ovlasti proračunskog tijela određenog u Ugovoru. Te se mjere stoga moraju temeljiti na referentnim iznosima utvrđenima u skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom od 6. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i poboljšanju proračunskog postupka (4) (dalje u tekstu: „Međuinstitucionalni sporazum”) i Financijskom perspektivom iz Priloga I. tom Ugovoru.

(16)

Proračunska disciplina zahtijeva i stalnu provjeru srednjoročnog proračunskog stanja. Stoga Komisija pri podnošenju prednacrta proračuna za određenu godinu mora predstaviti svoje prognoze i analize Europskom parlamentu i Vijeću te prema potrebi predložiti odgovarajuće mjere Vijeću. Nadalje, Komisija bi u svakom trenutku trebala u cijelosti primijeniti svoje upravljačke ovlasti kako bi se zajamčilo poštovanje godišnje gornje granice te, u slučaju potrebe, Vijeću predložiti odgovarajuće mjere za poboljšanje proračunskog stanja. Ako na kraju proračunske godine nije moguće poštovati godišnju gornju granicu zbog nadoknada koje su zatražile države članice, Komisija bi trebala moći poduzeti mjere koje će, s jedne strane, omogućiti privremenu raspodjelu raspoloživog proračuna na države članice u skladu s njihovim zahtjevima za nadoknadama koji još nisu isplaćene i, s druge strane, usklađenost s utvrđenom gornjom granicom za predmetnu godinu. Plaćanja za tu godinu trebaju se knjižiti u sljedećoj proračunskoj godini, a trebalo bi točno utvrditi ukupni iznos financiranja Zajednice po državi članici i kompenzaciju među državama članicama radi poštovanja utvrđenog iznosa.

(17)

Komisija bi u provedbi proračuna trebala uvesti mjesečni sustav ranog upozorenja i nadzora poljoprivrednih izdataka kako bi, u slučaju opasnosti od prekoračenja godišnje gornje granice, mogla najhitnije poduzeti primjerene mjere u okviru raspoloživih upravljačkih ovlasti a ako se te mjere pokažu nedostatnima, Komisija bi trebala predložiti druge mjere Vijeću, koje treba djelovati što je prije moguće. Radi ostvarivanja nesmetanog djelovanja sustava, trebalo bi omogućiti usporedbu stvarnih izdataka s profilima izdataka pripremljenima na temelju izdataka u prethodnim godinama. Komisija bi u mjesečnom izvješću Europskom parlamentu i Vijeću trebala usporediti razvoj do sada ostvarenih izdataka s profilima te dati procjenu predvidive provedbe u preostalom razdoblju proračunske godine.

(18)

Devizni tečaj koji Komisija primjenjuje pri sastavljanju proračunskih dokumenata koje podnosi Vijeću treba odražavati zadnje raspoložive podatke, uz istodobno uvažavanje razdoblja koje teče od pripreme do podnošenja dokumenata.

(19)

Programi ruralnog razvoja financiraju se iz proračuna Zajednice na temelju preuzetih obveza u godišnjim obrocima. Države članice moraju moći raspolagati predviđenim sredstvima Zajednice odmah po započinjanju programa. Stoga je potrebno uvesti primjereno ograničen sustav pretfinanciranja kojim se jamči stalni tok sredstava i tako omogućuje pravodobnu isplatu iznosa korisnicima u okviru programa.

(20)

Bez obzira na pretfinanciranje, trebalo bi razlikovati plaćanja Komisije akreditiranim agencijama za plaćanja, plaćanja tijekom provedbe i plaćanje preostalog iznosa te odrediti pravila za njihovo izvršavanje.

(21)

U svrhu zaštite financijskih interesa Zajednice, Komisija mora imati mogućnost suspendirati ili smanjiti plaćanja tijekom provedbe u slučajevima neopravdano nastalih izdataka. Trebalo bi uvesti postupak koji državama članicama omogućuje dokazivanje opravdanosti njihovih izdataka.

(22)

Pravilo o automatskom opozivu izdvojenih sredstava treba pridonijeti poboljšanoj provedbi programa i dobrom financijskom upravljanju.

(23)

Kako bi se uspostavio financijski odnos između akreditiranih agencija za plaćanja i proračuna Zajednice, Komisija bi trebala izvršiti godišnje poravnanje računa tih agencija za plaćanja. Odluka o poravnanju računa trebala bi obuhvaćati cjelovitost, točnost i istinitost računa, ali ne i usklađenost izdataka sa zakonodavstvom Zajednice.

(24)

Komisija, koja je odgovorna za primjerenu primjenu prava Zajednice na temelju članka 211. Ugovora, trebala bi odlučiti jesu li izdaci država članica u skladu sa zakonodavstvom Zajednice. Države članice trebale bi imati pravo opravdati svoje odluke o plaćanjima i pravo na pristup mirenju kada nema suglasnosti između njih i Komisije. Kako bi države članice dobile pravna i financijska jamstva za izdatke ostvarene u proteklom razdoblju, potrebno je odrediti najdulji rok u kojemu Komisija odlučuje o financijskim posljedicama nepoštovanja propisa.

(25)

U svrhu zaštite financijskih interesa proračuna Zajednice, države članice trebale bi poduzeti mjere kako bi se uvjerile da su transakcija koje se financiraju iz fondova stvarno provedene i pravilno izvršene. Osim toga, države članice trebale bi spriječiti i učinkovito se suočiti sa svakom nepravilnošću koju izvrše korisnici.

(26)

Vezano uz EFJP, iznose čiji je povrat osiguran trebalo bi vratiti u fond ako izdaci nisu u skladu sa zakonodavstvom Zajednice i nisu utemeljeni. Trebalo bi uvesti sustav financijske odgovornosti za nepravilnosti u nedostatku potpunog povrata. S tim u vezi, trebalo bi uvesti postupak koji Komisiji omogućuje čuvanje interesa proračuna Zajednice odlučivanjem o djelomičnom terećenju dotične države članice za iznose koji su izgubljeni zbog nepravilnosti i čiji povrat nije osiguran u razumnim rokovima. U određenim slučajevima a nepažnje države članice, opravdano je teretiti predmetnu državu članicu za cjelokupni iznos. Međutim, ako se države članice pridržavaju obveza prema svojim internim postupcima, financijski teret trebalo bi pravedno razdijeliti između Zajednice i države članice.

(27)

Postupci povrata koje primjenjuju države članice mogu uzrokovati višegodišnju odgodu povrata, bez jamstva za uspješnost ishoda. Također, troškovi provedbe tih postupaka mogu biti nerazmjerni naplaćenim ili naplativim iznosima. Stoga bi državama članicama trebalo dopustiti da zaustave postupke povrata u određenim slučajevima.

(28)

Vezano uz EPFRR, iznosi čiji je povrat osiguran ili su ukinuti zbog nepravilnosti trebali bi ostati na raspolaganju odobrenim programima ruralnog razvoja predmetne države članice budući da su ti iznosi dodijeljeni toj državi članici. Radi zaštite financijskih interesa proračuna Zajednice, potrebno je predvidjeti odredbe za slučajeve u kojima države članice ne poduzimaju potrebne mjere nakon otkrića nepravilnosti.

(29)

Kako bi se dopustila ponovno korištenje sredstava EFJP-a i EPFRR-a, potrebna su pravila za dodjelu iznosa čiji su povrat osigurale države članice u okviru potvrde o sukladnosti ili u okviru postupaka u slučaju otkrivene nepravilnosti ili nepažnje te za dodatne pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

(30)

Kako bi Komisija mogla ispuniti svoju obvezu provjere postojanja i pravilnog djelovanja sustava upravljanja i inspekcije za izdatke Zajednice u državama članicama, trebalo bi uz inspekciju koju provode same države članice predvidjeti i provjere koje bi provodile osobe koje delegira Komisija i koje će od država članica moći zatražiti pomoć u svom poslu.

(31)

Potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri koristiti informatičku tehnologiju za pripremu podataka koji se šalju Komisiji. Pri obavljanju provjera Komisija bi trebala imati potpun i trenutačan pristup podatcima o izdacima zabilježenima na papiru i u elektroničkim dokumentima.

(32)

Trebalo bi odrediti datum za zadnja plaćanja za odobrene programe ruralnog razvoja za razdoblje od 2000. do 2006. koji se financiraju iz Komponente za jamstva Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP). Trebalo bi predvidjeti posebne prijelazne mjere kako bi se državama članicama omogućilo primanje nadoknada za plaćanja izvršena nakon tog datuma. Te bi mjere trebale obuhvaćati i odredbe o povratu predujama koje je Komisija isplatila na temelju drugog podstavka članka 5. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1258/1999 od 17. svibnja 1999. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (5), i iznose koji su bili predmet dobrovoljne modulacije iz članka 4. i 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1259/1999 od 17. svibnja 1999. o uspostavljanju zajedničkih pravila za programe izravnih potpora na temelju zajedničke poljoprivredne politike (6).

(33)

Trebalo bi odrediti datum od kojeg Komisija može automatski opozvati izdvojene, ali neiskorištene iznose u okviru odobrenih programa ruralnog razvoja koji se financiraju iz Komponente za smjernice EFSJP-a ako Komisija do tog datuma nije primila potrebne dokumente koji se odnose na zaključenje operacija. Trebalo bi odrediti dokumente koji su Komisiji potrebni kako bi utvrdila jesu li mjere zaključene.

(34)

Komisija je odgovorna za upravljanje fondovima, a bliska suradnja Komisije i država članica osigurava se putem Odbora za poljoprivredne fondove.

(35)

Zbog opsega financiranja Zajednice potrebno je putem financijskih izvješća redovito izvješćivati Europski parlament i Vijeće.

(36)

Osobni podaci ili poslovne tajne mogli bi biti uključeni u primjenu nacionalnih sustava kontrole i potvrdu o sukladnosti, države članice i Komisija trebale bi jamčiti povjerljivost podataka primljenih u kontekstu tih djelovanja.

(37)

Trebalo bi utvrditi pravila za uporabu eura u interesu dobrog financijskog upravljanja proračunom Zajednice i nepristranog postupanja na razini države članice i na razini poljoprivrednika.

(38)

Trebalo bi staviti izvan snage Uredbu Vijeća br. 25 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (7), Uredbu Vijeća (EZ) br. 723/97 od 22. travnja 1997. o provedbi programa djelovanja država članica za kontrolu izdataka Komponente za jamstva EFSJP-a (8) i Uredbu Vijeća (EZ) br. 1258/1999. Potrebno je također izbrisati određene članke u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 595/91 od 4. ožujka 1991. o nepravilnostima i povratu pogrešno plaćenih iznosa u vezi s financiranjem zajedničke poljoprivredne politike i organizacije informatičkog sustava u ovom području i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 283/72 (9), budući da su te odredbe predviđene u ovoj Uredbi.

(39)

Trebalo bi usvojiti mjere potrebne za provedbu ove Uredbe u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (10), uz razlikovanje onih mjera koje podliježu postupku upravljačkog odbora i onih koje podliježu postupku u savjetodavnog odbora, pri čemu je postupak savjetodavnog odbora primjereniji u određenim slučajevima i u svrhu povećane učinkovitosti.

(40)

Prijelaz sa rješenja predviđenih u uredbama koje su stavljene izvan snage, na rješenja iz ove Uredbe, može izazvati praktične i posebne poteškoće, osobito u vezi s prijelazom na nova rješenja koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom. Radi prevladavanja te mogućnosti, Komisiji bi trebalo omogućiti usvajanje potrebnih i opravdanih mjera. Te bi mjere trebale moći odstupati od odredaba ove Uredbe, ali samo u potrebnoj mjeri i za ograničeno razdoblje.

(41)

Razdoblje programiranja za programe ruralnog razvoja koji se financiraju na temelju ove Uredbe teče od 1. siječnja 2007. i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog dana. Međutim, određene bi se odredbe trebale primjenjivati ranije.

(42)

Revizorski sud dao je Mišljenje (11).

(43)

Gospodarski i socijalni odbor dao je Mišljenje (12),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svrha i opseg primjene

Ova Uredba određuje posebne zahtjeve i pravila o financiranju izdataka u okviru zajedničke poljoprivredne politike, uključujući izdatke za ruralni razvoj.

Članak 2.

Fondovi za financiranje poljoprivrednih izdataka

1.   U svrhu ostvarivanja ciljeva zajedničke poljoprivredne politike definirane Ugovorom i financiranja različitih mjera te politike, uključujući ruralni razvoj, ovime se osnivaju:

(a)

Europski fond za jamstva u poljoprivredi, dalje u tekstu: „EFJP”;

(b)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, dalje u tekstu: „EPFRR”.

2.   EFJP i EPFRR potpadaju pod opći proračun Europskih zajednica.

Članak 3.

Izdaci EFJP-a

1.   U kontekstu podijeljenog upravljanja između država članicama i Zajednice, EFJP financira sljedeće izdatke, ostvarene u skladu s pravom Zajednice:

(a)

povrati sredstava za izvoz poljoprivrednih proizvoda u treće zemlje;

(b)

interventne mjere za reguliranje poljoprivrednih tržišta;

(c)

izravna plaćanja poljoprivrednicima u okviru zajedničke poljoprivredne politike;

(d)

financijski doprinos Zajednice u mjerama informiranja i promidžbe za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu Zajednice i u trećim zemljama, koje poduzimaju države članice na temelju programa koje odabere Komisija, osim onih iz članka 4.

2.   EFJP financira sljedeće izdatke na centraliziran način i u skladu sa zakonodavstvom Zajednice:

(a)

financijski doprinos Zajednice u određenim veterinarskim mjerama, inspekcijskim mjerama u području veterine, prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, programima iskorjenjivanja i suzbijanja bolesti životinja (veterinarskim mjerama) i fitosanitarnim mjerama;

(b)

promidžba poljoprivrednih proizvoda, koju izravno provodi Komisija ili se odvija putem međunarodnih organizacija;

(c)

mjere koje se poduzimaju u skladu sa zakonodavstvom Zajednice s ciljem konzervacije, karakterizacije, sakupljanja i uporabe genetskih resursa u poljoprivredi;

(d)

uspostava i održavanje informatičkih sustava za poljoprivredno računovodstvo;

(e)

sustavi istraživanja u poljoprivredi, uključujući istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava;

(f)

izdaci povezani s tržištima proizvoda ribarstva.

Članak 4.

Izdaci EPFRR-a

U kontekstu podijeljenog upravljanja između država članica i Zajednice, EPFRR financira financijski doprinos Zajednice u programima ruralnog razvoja koji se provode u skladu sa zakonodavstvom Zajednice o potpori EPFRR-a ruralnom razvoju.

Članak 5.

Ostalo financiranje, uključujući tehničku pomoć

EFJP i EPFRR mogu u svojim područjima djelovanja na centraliziran način te na inicijativu Komisije i/ili u njezino ime financirati potporu pripremnim aktivnostima, te potporu nadzoru, administrativnu i tehničku potporu, evaluaciju, reviziju i inspekcijske mjere potrebne za provedbu zajedničke poljoprivredne politike, uključujući ruralni razvoj. Te mjere osobito uključuju:

(a)

mjere potrebne za analizu, upravljanje, nadzor, razmjenu informacija i provedbu zajedničke poljoprivredne politike, kao i mjere koje se odnose na provedbu sustava kontrole te tehničke i administrativne pomoći;

(b)

mjere potrebne za održavanje i razvoj metoda i tehničkih sredstava za informiranje, međusobno povezivanje, nadzor i kontrolu financijskog upravljanja sredstvima za financiranje zajedničke poljoprivredne politike;

(c)

pružanje informacija o zajedničkoj poljoprivrednoj politici na inicijativu Komisije;

(d)

studije o zajedničkoj poljoprivrednoj politici i evaluacije mjera koje se financiraju iz EFJP-a i EPFRR-a, uključujući unaprjeđenje metoda evaluacije i razmjenu podataka o praksi;

(e)

ako je primjenjivo, izvršne agencije osnovane u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statuta izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće vezane uz upravljanje programima Zajednice (13), koje djeluju u području zajedničke poljoprivredne politike;

(f)

mjere koje se odnose na širenje, jačanje javne svijesti, poticanje suradnje i razmjenu iskustava na razini Zajednice, a poduzimaju se u kontekstu ruralnog razvoja, uključujući umrežavanje dotičnih sudionika.

Članak 6.

Akreditacija i oduzimanje akreditacije agencijama za plaćanja i koordinacijskim tijelima

1.   Agencije za plaćanja su službe ili tijela država članica koji, u vezi s plaćanjima koja obavljaju te u pogledu priopćavanja i čuvanja podataka, daju dostatna jamstva da su:

(a)

prihvatljivost zahtjeva i postupak dodjele pomoći u okviru ruralnog razvoja te njihova usklađenost s pravilima Zajednice provjereni prije odobrenja plaćanja;

(b)

izvršena plaćanja točno i iscrpno knjižena;

(c)

provedene provjere predviđene zakonodavstvom Zajednice;

(d)

potrebni dokumenti predočeni u rokovima i obliku koje predviđaju pravila Zajednice;

(e)

dokumenti dostupni i da se čuvaju na način kojim se osigurava njihova cjelovitost, valjanost i čitkost tijekom vremena, što se odnosi i na elektroničke dokumente u smislu pravila Zajednice.

Uz izuzetak plaćanja pomoći Zajednice, izvršenje ovih zadaća može se delegirati.

2.   Države članice akreditiraju kao agencije za plaćanja odjele ili tijela koji zadovoljavaju uvjete iz stavka 1.

Svaka država članica, uvažavajući svoje ustavne odredbe i institucionalnu strukturu, ograničava broj akreditiranih agencija za plaćanja na najmanji potrebni kako bi se osiguralo ostvarivanje izdataka iz članka 3. stavka 1. i članka 4. prema dobrim administrativnim i računovodstvenim uvjetima.

3.   Ako je akreditirano više agencija za plaćanja, država članica Komisiji priopćava pojedinosti o odjelu ili tijelu kojemu povjerava sljedeće zadaće:

(a)

prikupljanje podataka koji se stavljaju Komisiji na raspolaganje i slanje tih podataka Komisiji;

(b)

poticanje usklađene primjene pravila Zajednice.

U pogledu obrade financijskih podataka iz točke (a), države članice provode posebnu akreditaciju tog odjela ili tijela, dalje u tekstu: „koordinacijsko tijelo”.

4.   Ako akreditirana agencija za plaćanja ne ispunjava ili više ne ispunjava jedan ili više uvjeta utvrđenih u stavku 1., država članica oduzima akreditaciju osim ako agencija za plaćanja provede potrebne promjene u razdoblju koje se određuje ovisno o ozbiljnosti problema.

Članak 7.

Tijela za ovjeravanje

Tijelo za ovjeravanje javna je ili privatna pravna osoba koju država članica odredi za ovjeravanje istinitosti, cjelovitosti i točnosti računa akreditirane agencije za plaćanja, uzimajući u obzir postojeće sustave upravljanja i kontrole.

Članak 8.

Priopćavanje podataka i pristup dokumentima

1.   Osim odredaba utvrđenih u sektorskim uredbama, države članice Komisiji šalju sljedeće podatke, izjave i dokumente:

(a)

za akreditirane agencije za plaćanja i akreditirana koordinacijska tijela:

i.

dokument o njihovoj akreditaciji;

ii.

njihovu funkciju (akreditirana agencija za plaćanja ili akreditirano koordinacijsko tijelo);

iii.

ako je primjenjivo, dokument o oduzimanju akreditacije,

(b)

za tijela za ovjeravanje:

i.

njihov naziv;

ii.

točnu adresu,

(c)

za mjere u vezi s operacijama koje financiraju EFJP i EPFRR:

i.

izjave o izdacima koje su ujedno i zahtjevi za plaćanje, potpisane od strane akreditirane agencije za plaćanja ili akreditiranog koordinacijskog tijela, s priloženim potrebnim podacima;

ii.

procjenu njihovih financijskih zahtjeva u vezi s EFJP-om, a u vezi s EPFRR-om ažurirane procjene izjava o izdacima koje se podnose tijekom godine i procjene izjava za sljedeću financijsku godinu;

iii.

godišnji financijski izvještaji akreditiranih agencija za plaćanja zajedno s izjavom o jamstvu koju je potpisala odgovorna osoba akreditirane agencije za plaćanja i potrebnim podacima za njihovo poravnanje te izvješćem tijela za ovjeravanje iz članka 7.

Godišnji financijski izvještaji akreditiranih agencija za plaćanja koji se odnose na izdatke EPFRR-a podnose se na razini svakog programa.

2.   Akreditirane agencije za plaćanja čuvaju prateće dokumente o izvršenim plaćanjima i dokumente o provođenju administrativnih i fizičkih provjera koje propisuje zakonodavstvo Zajednice, te navedene dokumente i podatke stavljaju Komisiji na raspolaganje.

Ako te dokumente čuva tijelo koje djeluje na osnovi delegiranja od strane agencije za plaćanja i zaduženo je za odobravanje izdataka, to tijelo šalje akreditiranoj agenciji za plaćanje izvješća o broju obavljenih provjera, njihovom sadržaju i poduzetim mjerama u pogledu rezultata.

Članak 9.

Zaštita financijskih interesa Zajednice i jamstva za upravljanje sredstvima Zajednice

1.   Države članice:

(a)

usvajaju u okviru zajedničke poljoprivredne politike sve zakonodavne, regulatorne i administrativne odredbe te poduzimaju sve druge potrebne mjere za osiguravanje učinkovite zaštite financijskih interesa Zajednice, a osobito u svrhu:

i.

provjere istinitosti i pravilnosti operacija koja se financiraju iz EFJP-a i EPFRR-a;

ii.

sprečavanja i praćenja nepravilnosti;

iii.

povrata sredstava izgubljenih zbog nepravilnosti ili nepažnje,

(b)

uvode učinkovit sustav upravljanja i kontrole koji obuhvaća ovjeravanje računa i izjavu o jamstvu s potpisom odgovorne osobe akreditirane agencije za plaćanja.

2.   Komisija osigurava da države članice provjeravaju zakonitost i pravilnost izdataka iz članka 3. stavka 1. i članka 4. te da poštuju načela dobrog financijskog upravljanja; u tu svrhu Komisija provodi sljedeće mjere i provjere:

(a)

provjerava postojanje i valjano funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole u državama članicama;

(b)

potpuno ili djelomično smanjuje ili suspendira plaćanja tijekom provedbe te primjenjuje potrebne financijske korekcije, osobito u slučaju manjkavosti sustava upravljanja i kontrole;

(c)

provjerava nadoknadu pretfinanciranja i prema potrebi automatski opoziva proračunska izdvajanja.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju o donesenim odredbama i poduzetim mjerama u skladu sa stavkom 1. te, u vezi s programima ruralnog razvoja, o poduzetim mjerama za upravljanje i kontrolu u skladu sa zakonodavstvom Zajednice o potpori EPFRR-a ruralnom razvoju radi zaštite financijskih interesa Zajednice.

Članak 10.

Dopustivost plaćanja koja obavljaju agencije za plaćanja

Izdaci iz članka 3. stavka 1. i članka 4. financiraju se sredstvima Zajednice samo ako su ih ostvarile agencije za plaćanja imenovane od strane država članica.

Članak 11.

Cjelovito plaćanje korisnicima

Ako zakonodavstvom Zajednice nije drukčije predviđeno, plaćanja u vezi s financiranjem predviđenim ovom Uredbom ili s iznosima koji odgovaraju javnom financijskom doprinosu u okviru programa ruralnog razvoja isplaćuju se korisnicima u cijelosti.

GLAVA II.

EFJP

POGLAVLJE 1.

Financiranje Zajednice

Članak 12.

Proračunska gornja granica

1.   Godišnju gornju granicu za izdatke EFJP-a čine najviši iznosi određeni u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom predviđenim u Međuinstitucionalnom sporazumu, umanjeni za iznose iz stavka 2.

2.   Komisija određuje iznose koji se stavljaju na raspolaganje EPFRR-u u skladu s člankom 10. stavkom 2. te člancima 143. d i 143. e Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

3.   Komisija na temelju podataka iz stavaka 1. i 2. utvrđuje neto iznos raspoloživ za izdatke EFJP-a.

Članak 13.

Administrativni i kadrovski troškovi

Fond ne snosi izdatke za administrativne i kadrovske troškove država članica i korisnika pomoći EFJP-a.

Članak 14.

Mjesečna plaćanja

1.   Komisija državama članicama stavlja na raspolaganje odobrena sredstva potrebna za financiranje izdataka iz članka 3. stavka 1. u obliku mjesečnih nadoknada, dalje u tekstu: „mjesečna plaćanja”, na temelju izdataka koje su ostvarile akreditirane agencije za plaćanja u referentnom razdoblju.

2.   Do izvršavanja mjesečnih plaćanja Komisije, države članice mobiliziraju resurse potrebne za izdatke u skladu s potrebama svojih akreditiranih agencija za plaćanja.

Članak 15.

Postupak izvršavanja mjesečnih plaćanja

1.   Ne dovodeći u pitanje odluke iz članaka 30. i 31., Komisija izvršava mjesečna plaćanja za izdatke koje su ostvarile akreditirane agencije za plaćanja država članica u referentnom mjesecu.

2.   Komisija u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 3. odlučuje o mjesečnim plaćanjima koja izvršava na temelju izjave država članica o izdacima i podacima dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 1., uzimajući u obzir smanjenja ili suspenzije primijenjene na temelju članka 17.

3.   Mjesečna plaćanja izvršavaju se svakoj državi članici najkasnije trećeg radnog dana drugog mjeseca nakon mjeseca u kojem su izdaci ostvareni.

4.   Izdaci koje države članice ostvare između 1. i 15. listopada smatraju se učinjenima u mjesecu listopadu. Izdaci ostvareni između 16. i 31. listopada smatraju se učinjenima u mjesecu studenom.

5.   Komisija može odlučiti uvesti dodatna plaćanja ili odbitke. U takvim se slučajevima obavješćuje Odbor za poljoprivredne fondove na svojem sljedećem sastanku.

Članak 16.

Poštovanje rokova plaćanja

Ako zakonodavstvo Zajednice utvrđuje rokove za plaćanja, svako prekoračenje tih rokova od strane agencija za plaćanja znači da plaćanja nisu prihvatljiva za financiranje Zajednice, osim u utvrđenim slučajevima, uvjetima i ograničenjima, u skladu s načelom proporcionalnosti.

Članak 17.

Smanjenje i suspenzija mjesečnih plaćanja

1.   Ako Komisija na temelju izjava o izdacima ili podataka iz članka 15. stavka 2. ne može utvrditi je li korištenje sredstava u skladu s pravilima Zajednice koja se primjenjuju, Komisija traži da dotična država članica dostavi dodatne podatke u roku koji određuje Komisija s obzirom na ozbiljnost problema, a koji općenito ne smije biti kraći od 30 dana.

Ako država članica ne odgovori na zahtjev Komisije iz prvog podstavka ili se odgovor smatra nezadovoljavajućim ili ukazuje da nisu poštovana pravila Zajednice koja se primjenjuju ili da su sredstva Zajednice korištena na nepravilan način, Komisija može smanjiti ili suspendirati mjesečna plaćanja državi članici. Ona o smanjenju ili suspenziji obavješćuje državu članicu.

2.   Kada Komisija na temelju izjava o izdacima ili podataka iz članka 15. stavka 2. može utvrditi da je došlo do prekoračenja financijske gornje granice utvrđene u zakonodavstvu Zajednice ili da pravila Zajednice koja se primjenjuju očito nisu poštovana, Komisija može primijeniti smanjenja ili suspenzije iz drugog podstavka stavka 1. ovog članka, nakon što državi članici omogući očitovanje.

3.   Smanjenja i suspenzije primjenjuju se u skladu s načelom proporcionalnosti na temelju odluke o mjesečnim plaćanjima iz članka 15. stavka 2., ne dovodeći u pitanje odluke iz članaka 30. i 31.

POGLAVLJE 2.

Proračunska disciplina

Članak 18.

Usklađenost s gornjom granicom

1.   Tijekom proračunskog postupka i izvršenja proračuna, odobrena sredstva za izdatke EFJP-a ne smiju prekoračiti neto iznos iz članka 12. stavka 3.

Svi zakonski instrumenti koje predloži Komisija ili usvoje Vijeće ili Komisija, a koji utječu na proračun EFJP-a, moraju biti u skladu s neto iznosom iz članka 12. stavka 3.

2.   Kada zakonodavstvo Zajednice određuje gornju granicu za poljoprivredne izdatke države članice u eurima, takvi se iznosi nadoknađuju podložno gornjoj granici u eurima, uz potrebne prilagodbe u slučaju primjene članka 11. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

3.   Nacionalne gornje granice za izravna plaćanja koje utvrđuje zakonodavstvo Zajednice, uključujući one utvrđene u članku 41. stavku 1. i članku 71. c Uredbe (EZ) br. 1782/2003, ispravljene za postotke i prilagodbe utvrđene u članku 10. stavku 1. i članku 11. stavku 1. te Uredbe, smatraju se financijskim gornjim granicama u eurima.

4.   Ako Vijeće do 30. lipnja bilo koje godine nije odredilo prilagodbe iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1782/2003, Komisija određuje te prilagodbe u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 3. ove Uredbe i o njima odmah obavješćuje Vijeće.

5.   Na prijedlog Komisije i na temelju novih podataka koje posjeduje, Vijeće može do 1. prosinca uskladiti stopu prilagodbe za izravna plaćanja utvrđenu u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

Članak 19.

Postupak proračunske discipline

1.   Komisija zajedno s prednacrtom proračuna za financijsku godinu N predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću svoje prognoze za financijske godine N – 1, N i N + 1. Istodobno predstavlja analizu razlika uočenih između početnih prognoza i stvarnih izdataka za financijske godine N – 2 i N – 3.

2.   Ako se prilikom sastavljanja prednacrta proračuna za financijsku godinu N učini da postoji opasnost od prekoračenja neto iznosa iz članka 12. stavka 3. za financijsku godinu N, vodeći računa o granici predviđenoj člankom 11. Uredbe (EZ) br. 1782/2003, Komisija Vijeću predlaže potrebne mjere, uključujući one utvrđene člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

3.   Ako Komisija u bilo kojem trenutku smatra da postoji opasnost od prekoračenja neto iznosa iz članka 12. stavka 3. i da ne može poduzeti odgovarajuće mjere za poboljšanje stanja u okviru svojih upravljačkih ovlasti, Vijeću predlaže druge mjere za osiguranje usklađenosti s tim iznosom.

Vijeće odlučuje o tim mjerama u skladu s postupkom iz članka 37. Ugovora u roku dva mjeseca od primitka prijedloga Komisije. Europski parlament pravodobno daje svoje mišljenje kako bi ga Vijeće primilo na znanje i donijelo odluku u navedenom razdoblju.

4.   Ako zahtjevi država članica za nadoknadama na kraju financijske godine N prekoračuju ili bi mogli prekoračiti neto iznos utvrđen u skladu s člankom 12. stavkom 3., Komisija:

(a)

razmatra zahtjeve država članica u razmjeru s raspoloživim proračunom i u okviru takvog proračuna te privremeno utvrđuje iznos plaćanja za dotični mjesec;

(b)

određuje najkasnije do 28. veljače sljedeće godine stanje u svakoj državi članici s obzirom na financiranje Zajednice za prethodnu financijsku godinu;

(c)

u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 3. utvrđuje konačni iznos financiranja Zajednice i njegovu raspodjelu na države članice na temelju jedinstvene stope financiranja Zajednice, u okviru raspoloživog proračuna za mjesečna plaćanja;

(d)

provodi možebitne kompenzacije među državama članicama najkasnije u trenutku izvršenja mjesečnih plaćanja za ožujak godine N + 1.

Članak 20.

Sustav ranog upozorenja

Kako bi osigurala da proračunska gornja granica ne bude prekoračena, Komisija provodi mjesečni sustav ranog upozorenja i nadzora za izdatke EFJP-a.

U tu svrhu, Komisija prije početka svake financijske godine utvrđuje profile mjesečnih izdataka koji se, prema potrebi, temelje na prosječnim mjesečnim izdacima tijekom prethodne tri godine.

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi mjesečno izvješće s pregledom razvoja izdataka ostvarenih u vezi s profilima, te procjenom predvidive provedbe za tekuću kalendarsku godinu.

Članak 21.

Referentni tečaj

1.   Prilikom usvajanja prednacrta proračuna ili dokumenta o izmjeni prednacrta proračuna koji se odnosi na poljoprivredne izdatke, Komisija za projekcije proračuna EFJP-a upotrebljava prosječni tečaj između eura i američkog dolara, zabilježen na tržištu tijekom zadnjeg tromjesečja koje završava najmanje 20 dana prije nego što Komisija usvoji dokument o proračunu.

2.   Prilikom usvajanja prednacrta kojim se mijenja i dopunjuje proračun ili dokumenta o njegovoj izmjeni, ako se ti dokumenti odnose na odobrena sredstva u vezi s mjerama iz članka 3. stavka 1. točaka (a) i (b), Komisija primjenjuje:

(a)

prvo, prosječni tečaj između eura i američkog dolara stvarno zabilježen na tržištu od 1. kolovoza prethodne financijske godine do kraja posljednjeg tromjesečja koje završava najmanje 20 dana prije nego što Komisija usvoji dokument o proračunu, a najkasnije 31. srpnja tekuće financijske godine, i

(b)

drugo, kao prognozu za preostali dio financijske godine, prosječni tečaj stvarno zabilježen tijekom posljednjeg tromjesečja koje završava najmanje 20 dana prije nego što Komisija usvoji dokument o proračunu.

GLAVA III.

EPFRR

POGLAVLJE 1.

Način financiranja

Članak 22.

Financijski doprinos EPFRR-a

Financijski doprinos EPFRR-a u izdacima programa ruralnog razvoja utvrđuje se za svaki program u okviru gornjih granica utvrđenih u zakonodavstvu Zajednice o potpori EPFRR-a ruralnom razvoju, uvećano za iznose koje određuje Komisija u skladu s člankom 12. stavkom 2. ove Uredbe.

Izdaci koji se financiranju na temelju ove Uredbe ne smiju podlijegati drugom financiranju iz proračuna Zajednice.

Članak 23.

Proračunska izdvajanja

Proračunska izdvajanja Zajednice za programe ruralnog razvoja (dalje u tekstu: „proračunska izdvajanja”) izvršavaju se u godišnjim obrocima u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013.

Odluka Komisije o prihvaćanju svakog programa ruralnog razvoja koji je predložila država članica smatra se odlukom o financiranju u smislu članka 75. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1605/2002 i nakon dostavljanja predmetnoj državi članici predstavlja zakonsku obvezu u smislu te Uredbe.

Proračunsko izdvajanje za prvi obrok za svaki program nastaje nakon što Komisija usvoji program. Proračunska izdvajanja za sljedeće obroke izvršava Komisija prije 1. svibnja svake godine, na temelju odluke iz drugog stavka ovog članka.

POGLAVLJE 2.

Financijsko upravljanje

Članak 24.

Zajedničke odredbe za plaćanja

1.   Komisija plaća doprinos EPFRR-a u skladu s proračunskim izdvajanjima.

2.   Komisija odobrava sredstva za pokrivanje izdataka iz članka 4. državama članicama na raspolaganje u obliku pretfinanciranja, plaćanja tijekom provedbe i plaćanja preostalog iznosa. Na ta se odobrena sredstva primjenjuju članci 25., 26., 27. i 28.

3.   Plaćanja se knjiže na najstarije otvoreno proračunsko izdvajanje.

4.   Kombinirani ukupni iznos pretfinanciranja i plaćanja tijekom provedbe ne prekoračuje 95 % doprinosa EPFRR-a svakom programu ruralnog razvoja.

Članak 25.

Pretfinanciranje

1.   Nakon donošenja programa ruralnog razvoja Komisija državi članici isplaćuje jednokratni iznos pretfinanciranja za taj program. To pretfinanciranje predstavlja 7 % doprinosa EPFRR-a u predmetnom programu. Može se raspodijeliti na dvije financijske godine ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava.

2.   Ukupni isplaćeni iznos pretfinanciranja u potpunosti se nadoknađuje Komisiji ako roku od 24 mjeseca od datuma kada je Komisija isplatila prvi obrok iznosa pretfinanciranja nije dostavljena izjava o izdacima za program ruralnog razvoja.

3.   Kamate koje se ostvare u vezi s pretfinanciranjem knjiže se na predmetni program ruralnog razvoja i oduzimaju od iznosa javnih izdataka navedenog u konačnoj izjavi o izdacima.

4.   Ukupni iznos pretfinanciranja poravnava se po završetku programa ruralnog razvoja.

Članak 26.

Plaćanja tijekom provedbe

1.   Plaćanja tijekom provedbe izvršavaju se za svaki program ruralnog razvoja. Izračunavaju se primjenom stope pretfinanciranja za svaku prioritetnu os na potvrđene javne izdatke za tu os.

2.   Ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, Komisija izvršava plaćanja tijekom provedbe radi nadoknađivanja izdataka akreditiranih agencija za plaćanja u provedbi programa.

3.   Svako plaćanje tijekom provedbe podliježe usklađenju sa sljedećim zahtjevima:

(a)

slanjem izjave o izdacima s potpisom akreditirane agencije za plaćanja Komisiji, u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c);

(b)

neprekoračenjem ukupnog doprinosa EPFRR-a svakoj prioritetnoj osi tijekom cjelokupnog trajanja predmetnog programa;

(c)

slanjem zadnjeg godišnjeg izvješća o provedbi programa ruralnog razvoja Komisiji.

4.   Ako jedan od zahtjeva iz stavka 3. ovog članka nije ispunjen te izjava o izdacima stoga ne može biti prihvaćena, Komisija o tome odmah obavješćuje akreditiranu agenciju za plaćanja i koordinacijsko tijelo, ako je imenovano.

5.   Komisija izvršava plaćanja tijekom provedbe u roku od 45 dana od knjiženja izjave o izdacima za koju su ispunjeni zahtjevi iz stavka 3. ovog članka, ne dovodeći u pitanje odluke iz članaka 30. i 31.

6.   Akreditirane agencije za plaćanja pripremaju prijelazne izjave o izdacima za programe ruralnog razvoja i šalju ih Komisiji uz posredovanje koordinacijskog tijela ili izravno, ako takvo tijelo nije imenovano, u vremenskim razmacima koje određuje Komisija. Izjave o izdacima odnose se na izdatke koje je imala akreditirana agencija za plaćanja u svakom od dotičnih razdoblja.

Prijelazne izjave o izdacima koje se odnose na izdatke nastale od 16. listopada nadalje unose se u proračun sljedeće godine.

Članak 27.

Suspenzija i smanjenje plaćanja tijekom provedbe

1.   Plaćanja tijekom provedbe izvršavaju se na temelju izjava o izdacima i financijskim podatcima koje su dostavile države članice. Primjenjuje se članak 81. Uredbe (EZ) br. 1605/2002.

2.   Ako na temelju izjava o izdacima ili financijskih podataka koje je dostavila država članica nije moguće utvrditi zadovoljava li izjava o izdacima odgovarajuća pravila Zajednice, državi članici upućuje se zahtjev za dostavu dodatnih podataka u roku koji se određuje prema ozbiljnosti problema, ali koji u pravilu ne smije iznositi manje od 30 dana.

3.   Ako država članica ne odgovori na zahtjev iz stavka 2., ili se odgovor smatra nezadovoljavajućim ili ukazuje da nisu poštovana pravila Zajednice koja se primjenjuju ili da su sredstva Zajednice korištena na nepravilan način, Komisija može smanjiti ili privremeno suspendirati plaćanja tijekom provedbe državi članici. Ona o smanjenju ili suspenziji obavješćuje državu članicu.

4.   Pri suspenziji ili smanjenju plaćanja tijekom provedbe kako je naznačeno u članku 26. potrebno je poštovati načelo proporcionalnosti, ne dovodeći u pitanje odluke iz članaka 30. i 31.

Članak 28.

Plaćanje preostalog iznosa i zaključenje programa

1.   Po primitku zadnjeg godišnjeg izvješća o provedbi programa ruralnog razvoja i ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, Komisija isplaćuje prestali iznos na temelju stope pretfinanciranja po prioritetnoj osi, godišnjih financijskih izvještaja za zadnju godinu provedbe dotičnog programa ruralnog razvoja i odgovarajuće odluke o poravnanju. Ti se financijski izvještaji podnose Komisiji do 30. lipnja 2016. i obuhvaćaju izdatke koje je agencija za plaćanja imala do 31. prosinca 2015.

2.   Preostali se iznos plaća najkasnije u roku šest mjeseci od primitka podataka i dokumenata iz stavka 1. ovog članka. Komisija u roku od šest mjeseci opoziva izdvojena sredstva preostala nakon plaćanja preostalog iznosa, ne dovodeći u pitanje članak 29. stavak 6.

3.   Ako Komisija do 30. lipnja 2016. ne zaprimi zadnje godišnje izvješće o provedbi i dokumente potrebne za poravnanje računa zadnje godine izvođenja programa, obveza za preostali iznos automatski prestaje u skladu s člankom 29.

Članak 29.

Automatski opoziv izdvojenih sredstava

1.   Komisija automatski opoziva dio proračunskog izdvajanja za program ruralnog razvoja koji nije iskorišten za pretfinanciranje ili plaćanja tijekom provedbe, ili za koji Komisiji nije predočena izjava o izdacima koja ispunjava uvjete iz članka 26. stavka 3. u vezi s izdacima nastalima do 31. prosinca druge godine nakon godine proračunskog izdvajanja.

2.   Dio proračunskog izdvajanja koji je još uvijek raspoloživ 31. prosinca 2015., a za koji izjava o izdacima nije predočena do 30. lipnja 2016., automatski se opoziva.

3.   Ako je nakon odluke o odobravanju programa ruralnog razvoja potrebna i odluka Komisije o odobrenju pomoći ili sustava potpore, rok za automatski opoziv izdvojenih sredstava počinje teći od datuma te naknadne odluke. Predmetni se iznos utvrđuje u skladu s planom kojeg priprema država članica.

4.   U slučaju sudskog postupka ili upravne žalbe sa suspenzivnim učinkom, rok za automatski opoziv izdvojenih sredstava iz stavka 1. ili stavka 2. prekida se u pogledu iznosa za dotične operacije tijekom trajanja tog postupka ili te upravne žalbe ako Komisija primi obrazloženu obavijest države članice do 31. prosinca godine N + 2.

5.   Pri izračunu automatskog opoziva izdvojenih sredstava ne uzima se u obzir:

(a)

dio proračunskih izdvajanja za koja je predočena izjava o izdacima, ali čiju je nadoknadu Komisija smanjila ili suspendirala na dan 31. prosinca godine N + 2;

(b)

dio proračunskih izdvajanja koja agencija za plaćanja nije mogla isplatiti zbog više sile koja ozbiljno utječe na provedbu programa ruralnog razvoja. Nacionalna tijela koja se pozivaju na višu silu moraju prikazati njezine izravne posljedice na provedbu cijelog ili dijela programa.

6.   Komisija pravodobno obavješćuje države članice i dotična tijela o postojanju opasnosti od automatskog opoziva izdvojenih sredstava. Obavješćuje ih o predmetnom iznosu koji proizlazi iz njezinih podataka. Države članice imaju dva mjeseca od primitka ove informacije da se suglase s predmetnim iznosom ili iznesu primjedbe. Komisija provodi automatski opoziv izdvojenih sredstava najkasnije devet mjeseci nakon roka iz stavaka 1. i 4.

7.   U slučaju automatskog opoziva izdvojenih sredstava, doprinos EPFRR-a u predmetnom programu ruralnog razvoja umanjuje se za iznos automatskog opoziva izdvojenih sredstava za dotičnu godinu. Država članica priprema revidirani plan financiranja u kojem je smanjeni iznos pomoći razdijeljen među prioritetnim osima. Ako to ne učini, Komisija razmjerno smanjuje iznose dodijeljene svakoj prioritetnoj osi.

8.   Ako ova Uredba stupa na snagu nakon 1. siječnja 2007., rok nakon čijeg se isteka može dogoditi prvi automatski opoziv izdvojenih sredstava iz stavka 1. produljuju se za prvu preuzetu obvezu za broj mjeseci između 1. siječnja 2007. i datuma donošenja odgovarajućeg programa ruralnog razvoja od strane Komisije.

GLAVA IV.

PORAVNANJE RAČUNA I NADZOR KOMISIJE

POGLAVLJE 1.

Poravnanje

Članak 30.

Poravnanje računa

1.   Komisija prije 30. travnja godine koja slijedi nakon predmetne proračunske godine donosi odluku o poravnanju računa akreditiranih agencija za plaćanja u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 3., na temelju podataka dostavljenih u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iii.

2.   Odluka o poravnanju obuhvaća cjelovitost, točnost i istinitost podnesenih godišnjih financijskih izvještaja. Odluka ne dovodi u pitanje odluke donesene naknadno na temelju članka 31.

Članak 31.

Potvrda o sukladnosti

1.   Ako Komisija utvrdi da su izdaci naznačeni u članku 3. stavku 1. i članku 4. nastali na način koji predstavlja povredu pravila Zajednice, donosi odluku o iznosima koji se isključuju iz financiranja Zajednice u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 3.

2.   Komisija procjenjuje iznose koji se isključuju na temelju težine zabilježene nesukladnosti. Uzima u obzir vrstu i težinu povrede te financijsku štetu prouzročenu Zajednici.

3.   Prije donošenja odluke o odbijanju financiranja, nalazi inspekcije Komisije i odgovori države članice priopćuju se u pisanom obliku, nakon čega dvije strane nastoje postići dogovor o mjerama koje je potrebno poduzeti.

Ako se ne postigne dogovor, država članica može zatražiti pokretanje postupka usklađivanja međusobnih stajališta u roku od četiri mjeseca. Izvješće o ishodu postupka dostavlja se Komisiji, koja ga proučava prije donošenja odluke od možebitnom odbijanju financiranja.

4.   Financiranje se ne može odbiti za:

(a)

izdatke iz članka 31. stavka 1. koji su nastali više od 24 mjeseca prije nego što je Komisija pisano obavijestila državu članicu o nalazima inspekcije;

(b)

izdatke za višegodišnje mjere koji su obuhvaćeni člankom 3. stavkom 1. ili programima iz članka 4., pri čemu konačna obveza primatelja nastaje više od 24 mjeseca prije no što Komisija pisanim putem obavijesti državu članicu o nalazima inspekcije;

(c)

izdatke za mjere predviđene u programima iz članka 4., osim onih iz točke (b), za koje se plaćanje ili, prema slučaju, plaćanje preostalog iznosa od strane agencije za plaćanja izvršava više od 24 mjeseca prije no što Komisija pisanim putem obavijesti državu članicu o nalazima inspekcije.

5.   Stavak 4. ne primjenjuje se u slučaju:

(a)

nepravilnosti predviđenih u člancima 32. i 33.;

(b)

nacionalne potpore ili povreda zbog kojih je započet postupak iz članka 88. ili članka 226. Ugovora.

POGLAVLJE 2.

Nepravilnosti

Članak 32.

Posebne odredbe za EFJP

1.   Iznosi čiji je povrat osiguran zbog nepravilnosti ili nepažnje i pripadajuće kamate pripisuju se agenciji za plaćanja koja ih knjiži kao prihode namijenjene EFJP-u u mjesecu stvarnog primitka novca.

2.   Države članice mogu pri plaćanju u proračun Zajednice zadržati 20 % odgovarajućih iznosa za paušalne troškove povrata, osim u slučajevima nepravilnosti ili nepažnje koje su počinile upravne vlasti ili druga službena tijela.

3.   Prilikom dostavljanja godišnjih financijskih izvještaja kako je predviđeno člankom 8. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iii., države članice Komisiji predaju sažeto izvješće o postupcima povrata poduzetima zbog nepravilnosti. Izvješće sadrži još pregled iznosa čiji povrat još nije osiguran, prema upravnom i/ili sudskom postupku i prema godini prvog upravnog ili sudskog nalaza nepravilnosti.

Države članice daju Komisiji na raspolaganje detaljne podatke o pojedinačnim postupcima povrata i pojedinačnim iznosima čiji povrat još nije osiguran.

4.   Po završetku postupka iz članka 31. stavka 3., Komisija može odlučiti teretiti državu članicu za iznose čiji je povrat potrebno osigurati u sljedećim slučajevima:

(a)

ako država članica nije u svrhu povrata započela sve odgovarajuće upravne ili pravne postupke predviđene nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Zajednice u godini koja slijedi nakon prvog upravnog ili sudskog nalaza;

(b)

ako do prvog upravnog ili sudskog nalaza nije došlo, ili je do njega došlo sa zakašnjenjem, zbog čega je ugrožen povrat, ili nepravilnost nije uključena u sažeto izvješće predviđeno u prvom podstavku stavka 3. ovog članka za godinu prvog upravnog ili sudskog nalaza.

5.   Ako do povrata nije došlo u roku od četiri godine od prvog upravnog ili sudskog nalaza, ili u roku od osam godina ako je povrat u postupku pred nacionalnim sudovima, predmetna država članica snosi 50 % financijskih posljedica neizvršenog povrata, a proračun Zajednice preostalih 50 %.

Države članice u sažetom izvješću iz prvog podstavka stavka 3. odvojeno navode iznose za koje nije osiguran povrat u rokovima navedenim u prvom podstavku ovog stavka.

Raspodjela financijskog tereta neosiguranog povrata u skladu s prvim podstavkom ne dovodi u pitanje zahtjev da dotična država članica mora provoditi postupke povrata u skladu s člankom 9. stavkom 1. ove Uredbe. 50 % tako naplaćenih iznosa pripisuje se EFJP-u nakon primjene odbitka iz stavka 2. ovog članka.

Ako je u okviru postupka povrata konačnim upravnim ili pravnim instrumentom ustanovljeno nepostojanje nepravilnosti, dotična država članica prijavljuje EFJP-u financijski teret koji snosi kao izdatke u skladu s prvim podstavkom.

Međutim, ako povrat nije osiguran u rokovima iz prvog podstavka zbog razloga koji nisu povezani s dotičnom državom članicom, a iznos za povrat premašuje 1 milijun EUR, Komisija može na zahtjev države članice produljiti rokove za najviše 50 % početnih rokova.

6.   U opravdanim slučajevima države članice mogu odlučiti ne provoditi postupak povrata. Takva se odluka može donijeti samo u sljedećim slučajevima:

(a)

ako već nastali troškovi ili troškovi koji će vjerojatno nastati prekoračuju iznos povrata; ili

(b)

ako je povrat nemoguć zbog insolventnosti, zabilježene i priznate prema nacionalnom pravu, dužnika ili osoba zakonski odgovornih za nepravilnost.

Države članice u sažetom izvješću iz prvog podstavka stavka 3. odvojeno navode iznose za koje neće provoditi postupak povrata i razloge svoje odluke.

7.   Države članice u godišnjim financijskim izvještajima koja šalju Komisiji prema članku 8. stavku 1. točki (c) podtočki iii. navode iznose koje trebaju snositi prema stavku 5. Komisija provjerava je li to učinjeno i poduzima potrebne prilagodbe kao dio odluke iz članka 30. stavka 1.

8.   Po završetku postupka iz članka 31. stavka 3., Komisija može odlučiti isključiti iz financiranja iznose za koje se tereti proračun Zajednice u sljedećim slučajevima:

(a)

prema stavcima 5. i 6. ovog članka, ako ustanovi da je nepravilnost ili neizvršen povrat posljedica nepravilnosti ili nepažnje upravnih vlasti ili drugog službenog tijela države članice;

(b)

prema stavku 6. ovog članka, ako smatra da razlozi koje je navela država članica ne opravdavaju njezinu odluku o prekidu postupka povrata.

Članak 33.

Posebne odredbe za EPFRR

1.   Države članice provode financijske prilagodbe u slučaju otkrivanja nepravilnosti ili nepažnje u operacijama ili programima ruralnog razvoja tako da u cijelosti ili djelomično ukinu dotično financiranje Zajednice. Države članice uzimaju u obzir vrstu i težinu otkrivenih nepravilnosti i razinu financijskog gubitka za EPFRR.

2.   Ako su sredstva Zajednice već isplaćena korisniku, akreditirana agencija za plaćanja osigurava njihov povrat u skladu s vlastitim postupcima povrata i ponovno koristi ta sredstva u skladu sa stavkom 3. točkom (c).

3.   Države članice poduzimaju financijske prilagodbe i ponovno koriste sredstva uz poštovanje sljedećih uvjeta:

(a)

ako su otkrivene nepravilnosti, države članice proširuju istraživanja na sve operacije na koje su takve nepravilnosti mogle utjecati;

(b)

države članice obavješćuju Komisiju o odgovarajućim prilagodbama;

(c)

ukinuti iznosi financiranja Zajednice i iznosi čiji je povrat osiguran te pripadajuće kamate ponovno se dodjeljuju predmetnom programu. Međutim, države članice mogu ponovno koristiti ukinuta sredstva ili sredstva čiji je povrat osiguran Zajednice samo za operaciju u okviru istog programa ruralnog razvoja i pod uvjetom da se sredstva ne koriste ponovno za aktivnosti koje su bile predmet financijske prilagodbe.

4.   Prilikom slanja godišnjih financijskih izvještaja u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iii., države članice Komisiji predaju sažeto izvješće o postupcima povrata poduzetim zbog nepravilnosti. Izvješće sadrži raščlambu iznosa čiji povrat još nije osiguran, prema upravnom i/ili sudskom postupku i prema godini prvog upravnog ili sudskog nalaza nepravilnosti.

Države članice obavješćuju Komisiju o načinu na koji su odlučile ili planiraju ponovno koristiti ukinuta sredstva te prema potrebi izmijeniti plan financiranja za predmetni program ruralnog razvoja.

5.   Po završetku postupka iz članka 31. stavka 3., Komisija može odlučiti teretiti državu članicu za iznose čiji je povrat potrebno osigurati, u sljedećim slučajevima:

(a)

ako država članica nije u svrhu povrata sredstava isplaćenih korisnicima započela sve upravne ili pravne postupke predviđene nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Zajednice u godini koja slijedi nakon prvog upravnog ili sudskog nalaza;

(b)

ako država članica nije ispunila svoje obveze iz stavka 3. točaka (a) i (c) ovog članka.

6.   Ako je povrat iz stavka 2. bio moguć nakon završetka programa ruralnog razvoja, država članica vraća iznose čiji je povrat osiguran u proračun Zajednice.

7.   Država članica može nakon završetka programa ruralnog razvoja odlučiti prekinuti postupak povrata pod uvjetima iz članka 32. stavka 6.

8.   Ako povrat nije osiguran prije završetka programa ruralnog razvoja, predmetna država članica snosi 50 % financijskih posljedica neosiguranog povrata, a proračun Zajednice preostalih 50 %, pri čemu se te posljedice uzimaju u obzir po isteku četverogodišnjeg razdoblja nakon prvog upravnog ili sudskog nalaza ili po isteku osmogodišnjeg razdoblja ako je postupak povrata predmet tužbe pred nacionalnim sudovima, ili po zaključenju programa ako ti rokovi istječu prije zaključenja.

Međutim, ako povrat nije osiguran u rokovima iz prvog podstavka zbog razloga koji nisu povezani s dotičnom državom članicom, a iznos za povrat premašuje 1 milijun EUR, Komisija može na zahtjev države članice produljiti rokove za najviše 50 % početnih rokova.

9.   U slučajevima iz stavka 8. država članica uplaćuje u proračun Zajednice 50 % iznosa koji ona snosi.

10.   Kada Komisija izvršava financijsku prilagodbu, to ne utječe na obveze države članice za povrat iznosa isplaćenih u okviru njezinog financijskog doprinosa prema članku 14. Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (14).

Članak 34.

Namjena prihoda država članica

1.   U smislu članka 18. Uredbe (EZ) br. 1605/2002, namjenskim prihodima smatraju:

(a)

iznosi koji se moraju uplatiti u proračun Zajednice u skladu s člancima 31., 32. i 33. ove Uredbe, uključujući i pripadajuće kamate;

(b)

iznosi koji su prikupljeni ili je osiguran njihov povrat temeljem Uredbe Vijeća (EZ) br. 1788/2003 od 29. rujna 2003. o utvrđivanju pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (15).

2.   Iznosi iz stavka 1. točaka (a) i (b) uplaćuju se u proračun Zajednice, a u slučaju ponovnog korištenja koriste se isključivo za financiranje izdataka EFJP-a ili EPFRR-a.

Članak 35.

Definicija upravnog ili sudskog nalaza

U smislu ovog Poglavlja, prvi upravni ili sudski nalaz znači prvu pisanu procjenu nadležnog upravnog ili sudskog tijela koje na temelju stvarnih činjenica zaključuje da je počinjena nepravilnost, ne dovodeći u pitanje mogućnost kasnije prilagodbe ili povlačenja tog zaključka zbog tijeka upravnog ili sudskog postupka.

POGLAVLJE 3.

Nadzor Komisije

Članak 36.

Pristup podacima

1.   Države članice stavljaju Komisiji na raspolaganje sve potrebne podatke za uredno funkcioniranje EFJP-a i EPFRR-a te poduzimaju sve odgovarajuće mjere za olakšavanje provjera koje Komisija smatra primjerenima u vezi s upravljanjem financiranja Zajednice, uključujući provjere na licu mjesta.

2.   Države članice Komisiji na zahtjev dostavljaju zakone i druge propise koje su usvojile za provedbu instrumenata Zajednice koji se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku, ako ti akti imaju financijski učinak na EFJP ili EPFRR.

3.   Države članice Komisiji stavljaju na raspolaganje sve podatke o uočenim nepravilnostima, u skladu s člancima 32. i 33., te o poduzetim mjerama za povrat neopravdano isplaćenih sredstava u vezi s tim nepravilnostima.

Članak 37.

Provjere na licu mjesta

1.   Ne dovodeći u pitanje provjere koje države članice provode prema nacionalnim zakonima i drugim propisima ili članku 248. Ugovora, kao i sve provjere koje se provode na temelju članka 279. Ugovora, Komisija može organizirati provjere na licu mjesta kako bi osobito utvrdila:

(a)

usklađenost administrativne prakse s pravilima Zajednice;

(b)

postojanje potrebnih pratećih dokumenata i njihovu povezanost s operacijama koje se financiraju iz EFJP-a ili EPFRR-a;

(c)

uvjete pod kojima se poduzimaju i provjeravaju operacije koje se financiraju iz EFJP-a ili EPFRR-a.

Osobe koje Komisija ovlasti za provedbu provjera na licu mjesta ili službenici Komisije koji djeluju u okviru dodijeljenih ovlasti imaju pristup knjigama i svim drugim dokumentima, uključujući dokumente i metapodatke sastavljene ili primljene i pohranjene na elektroničkom mediju, koji se odnose na izdatke koji se financiraju iz EFJP-a ili EPFRR-a.

Gore navedene ovlasti provjere ne utječu na primjenu nacionalnih odredbi koje zadržavaju određene aktivnosti za posebno imenovane službenike u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Osobe koje je ovlastila Komisija ne sudjeluju, među ostalim, u kućnim posjetima ili formalnom ispitivanju osoba u okviru nacionalnog zakonodavstva predmetne države članice. Međutim, one imaju pristup tako dobivenim podacima.

2.   Komisija o provjeri pravodobno obavješćuje predmetnu državu članicu ili državu članicu na čijem se teritoriju provjera treba provesti. U provjerama mogu sudjelovati predstavnici predmetne države članice.

Na zahtjev Komisije i uz suglasnost države članice, nadležna tijela te države članice provode dodatne provjere ili istrage u vezi s operacijama na koja se odnosi ova Uredba. U tim provjerama mogu sudjelovati službenici Komisije ili osobe koje je Komisija ovlastila.

S ciljem poboljšanja provjera, Komisija može uz suglasnost predmetne države članice uključiti tijela tih država članica u određene provjere ili istrage.

GLAVA V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Izdaci iz Komponente za jamstva EFSJP-a, osim izdataka za ruralni razvoj

1.   Iz Komponente za jamstva EFSJP-a financiraju se izdaci država članica nastali do 15. listopada 2006. u skladu s člankom 2. i člankom 3. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1258/1999.

2.   Na izdatke država članica od 16. listopada 2006. primjenjuju se pravila utvrđena u ovoj Uredbi.

Članak 39.

Izdaci za ruralni razvoj iz Komponente za jamstva EFSJP-a

1.   Za države članice koje su bile članice Europske unije prije 1. svibnja 2004., na programe ruralnog razvoja za razdoblje od 2000. do 2006. godine koji se financiraju iz Komponente za jamstva EFSJP-a u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1258/1999 primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

plaćanja korisnicima prestaju najkasnije 15. listopada 2006., a Komisija nadoknađuje pripadajuće izdatke državama članicama najkasnije u okviru izjave o izdacima za listopad 2006. Međutim, Komisija u opravdanim slučajevima i u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 2. može odobriti plaćanja do 31. prosinca 2006., pod uvjetom da se EFJP-u vrate iznosi jednaki predujmovima isplaćenima državama članicama za razdoblje provedbe tih programa u skladu s drugim podstavkom članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1258/1999;

(b)

države članice oduzimaju predujmove isplaćene državama članicama za razdoblje provedbe programa u skladu s drugim podstavkom članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1258/1999 od izdataka koje financira EFJP najkasnije u okviru izjave o izdacima za prosinac 2006.;

(c)

na zahtjev države članice, izdaci akreditiranih agencija za plaćanja nastali između 16. listopada i 31. prosinca 2006., izuzev izdataka odobrenih u skladu s drugom rečenicom točke (a) ovog članka, prenose se u proračun EPFRR-a u okviru planiranja programa ruralnog razvoja za razdoblje od 2007 do 2013.;

(d)

država članica upotrebljava financijska sredstva raspoloživa u toj državi članici 1. siječnja 2007. nakon smanjivanja ili ukidanja iznosa plaćanja koja je ta država poduzela dobrovoljno ili u okviru sankcija u skladu s člancima 3., 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1259/1999, za financiranje mjera ruralnog razvoja iz članka 4. ove Uredbe;

(e)

ako države članice ne upotrebljavaju financijska sredstva iz točke (d) u roku koji se određuje u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 2., odgovarajući se iznosi vraćaju u proračun EFJP-a.

2.   Za države članice koje su pristupile Europskoj uniji 1. svibnja 2004., Komisija najkasnije do 31. prosinca 2010. automatski opoziva izdvojena sredstva za financiranje mjera ruralnog razvoja u skladu s člankom 3. stavkom 1. na temelju odluke Komisije donesene između 1. siječnja 2004. i 31. prosinca 2006., za koje Komisija nije primila dokumente potrebne za zaključenje pomoći do isteka roka za podnošenje konačnog izvješća, pri čemu države članice moraju vratiti neopravdano primljene iznose.

3.   Iznosi za operacije ili programe koji su predmet sudskog postupka ili upravne žalbe sa suspenzivnim učinkom predviđenim zakonodavstvom države članice isključeni su iz izračuna iznosa u vezi s automatskim prestankom preuzetih obveza kako je predviđeno u stavcima 1. i 2.

Članak 40.

Izdaci iz Komponente za smjernice EFSJP-a

1.   Komisija najkasnije do 31. prosinca 2010. automatski opoziva izdvojena sredstva za financiranje mjera ruralnog razvoja iz Komponente za smjernice EFSJP-a na temelju odluke Komisije donesene između 1. siječnja 2000. i 31. prosinca 2006., za koje Komisija nije primila dokumente potrebne za zaključenje pomoći do isteka roka za podnošenje konačnog izvješća, pri čemu države članice moraju vratiti neopravdano primljene iznose. Dokumenti potrebni za zaključenje pomoći su izjava o izdacima u vezi s plaćanjem preostalog iznosa, završno izvješće o provedbi i izjava predviđena člankom 38. stavkom 1. točkom (f) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1260/1999 od 21. lipnja 1999. o utvrđivanju općih odredbi za strukturne fondove (16).

2.   Iznosi za operacije ili programe koji su predmet sudskog postupka ili upravne žalbe sa suspenzivnim učinkom predviđenim zakonodavstvom države članice isključeni su iz izračuna iznosa u vezi s automatskim prestankom preuzetih obveza kako je predviđeno u stavku 1.

Članak 41.

Odbor za fondove

1.   Komisiji pomaže Odbor za poljoprivredne fondove (dalje u tekstu: „odbor”).

2.   U slučaju upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje iz članka 4. stavka 3. Odluke 1999/468/EZ iznosi mjesec dana.

3.   U slučaju upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

4.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 42.

Opseg primjene

Komisija usvaja detaljna pravila za primjenu ove Uredbe u skladu s postupkom iz članka 41. stavka 2. Na temelju ove Uredbe, a osobito njezinih članaka 6., 7., 8., 9., 16., 26., 28., 31., 32., 33., 34., 37. i 48., Komisija usvaja:

1.

uvjete koji se primjenjuju na akreditaciju agencija za plaćanja i tijela za ovjeravanje te na posebnu akreditaciju koordinacijskih tijela; njihove zadaće, potrebne podatke i pojedinosti o njihovom stavljanju na raspolaganje ili dostavljanju Komisiji;

2.

uvjete pod kojima se zadaće agencija za plaćanja mogu delegirati;

3.

dopuštene standarde ovjeravanja, prirodu i opseg ovjeravanja te rokove u kojima se ovjeravanje mora provesti;

4.

provedbena pravila za postupke automatskog opoziva izdvojenih sredstava, potvrdu o sukladnosti i poravnanje računa;

5.

pojedinosti o primanju i raspodjeli prihoda država članica;

6.

opća pravila koja se primjenjuju na provjere na licu mjesta;

7.

oblik, sadržaj, periodičnost, rokove i pojedinosti dostavljanja ili stavljanja Komisiji na raspolaganje:

izjava o izdacima i procjena izdataka te njihovih nadopuna;

izjave o jamstvu i godišnjih financijskih izvještaja agencija za plaćanja;

izvješća o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja;

naziva i pojedinosti akreditiranih agencija za plaćanja, akreditiranih koordinacijskih tijela i tijela za ovjeravanje;

pojedinosti vezane za uzimanje u obzir i plaćanje izdataka koji se financiraju u okviru EFJP-a i EPFRR-a;

obavijesti o financijskim prilagodbama koje provode države članice u vezi s aktivnostima ili programima ruralnog razvoja, i sažeta izvješća o postupcima povrata koje su države članice poduzele zbog nepravilnosti;

podataka o mjerama poduzetima u skladu s člankom 9.

8.

pravila o čuvanju dokumenata i podataka;

9.

prijelazne mjere potrebne za provedbu ove Uredbe.

Članak 43.

Godišnje financijsko izvješće

Komisija do 1. rujna svake godine koja slijedi nakon proračunske godine sastavlja financijsko izvješće o upravljanju EFJP-om i EPFRR-om u prethodnoj financijskoj godini i podnosi ga Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 44.

Povjerljivost

Države članice i Komisija poduzimaju sve potrebne korake kako bi zajamčile povjerljivost podataka priopćenih ili dobivenih u okviru mjera inspekcije i poravnanja računa provedenih u skladu s ovom Uredbom.

Na te se podatke primjenjuju načela iz stavka 8. Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i pregledima na licu mjesta koje provodi Komisija u cilju zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevare i drugih nepravilnosti (17).

Članak 45.

Uporaba eura

1.   Iznosi iz odluka Komisije o usvajanju programa ruralnog razvoja, iznosi preuzetih obveza i plaćanja Komisije, iznosi iskazanih ili potvrđenih izdataka te iznosi iz izjava država članica o izdacima izražavaju se i plaćaju u eurima.

2.   Ako se korisniku izvršava izravno plaćanje predviđeno Uredbom (EZ) br. 1782/2003 u drugoj valuti umjesto u eurima, države članice preračunavaju iznos pomoći izražen u eurima u nacionalnu valutu na temelju zadnjeg tečaja kojeg je odredila Europska središnja banka prije 1. listopada one godine za koju se pomoć dodjeljuje.

3.   Uz primjenu stavka 2., Komisija državama članicama nadoknađuje iznose isplaćene korisnicima na temelju izjava država članica o izdacima. Države članice prilikom pripreme izjava o izdacima upotrebljavaju istu stopu preračunavanja koja je bila upotrijebljena za plaćanje korisniku.

Članak 46.

Izmjena Uredbe (EEZ) br. 595/91

Uredba (EEZ) br. 595/91 mijenja se kako slijedi:

1.

Briše se članak 5. stavak 2.;

2.

Briše se članak 7. stavak 1.

Članak 47.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredba br. 25, Uredba (EZ) br. 723/97 i Uredba (EZ) br. 1258/1999 stavljaju se izvan snage.

Međutim, Uredba (EZ) br. 1258/1999 i dalje se primjenjuje do 15. listopada 2006. na izdatke država članica, a do 31. prosinca 2006. na izdatke Komisije.

2.   Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu.

Članak 48.

Prijelazne mjere

Komisija usvaja mjere za provedbu ove Uredbe, koje su potrebne i opravdane za rješavanje praktičnih i određenih problema u hitnim slučajevima, osobito onih koji se odnose na prijelaz s odredaba Uredbi br. 25, (EZ) br. 723/97 i (EZ) br. 1258/1999 na ovu Uredbu. Te mjere mogu odstupati od nekih dijelova ove Uredbe, ali samo u strogo potrebnom opsegu i razdoblju.

Članak 49.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2007., izuzev članka 18. stavka 4. koji se primjenjuje od trenutka njezina stupanju na snagu, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 47.

Međutim, sljedeće se odredbe primjenjuju od 16. listopada 2006.:

članci 30. i 31. za izdatke nastale nakon 16. listopada 2006.;

članak 32. za slučajeve priopćene u okviru članka 3. Uredbe (EEZ) br. 595/91 za koje povrat nije osiguran u cijelosti do 16. listopada 2006.;

članci 38., 39., 41., 44. i 45. za izdatke prijavljene u 2006. godini u okviru 2007. proračunske godine.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. lipnja 2005.

Za Vijeće

Predsjednik

F. BODEN


(1)  Mišljenje od 26. svibnja 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(3)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 118/2005 (SL L 24, 27.1.2005., str. 15.).

(4)  SL C 172, 18.6.1999., str. 1. Međuinstitucionalni sporazum kako je zadnje izmijenjen Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća 2003/429/EZ (SL L 147, 14.6.2003., str. 25.).

(5)  SL L 160, 26.6.1999., str. 103.

(6)  SL L 160, 26.6.1999., str. 113.

(7)  SL 30, 20.4.1962., str. 991. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 728/70 (SL L 94, 28.4.1970., str. 9.).

(8)  SL L 108, 25.4.1997., str. 6. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2136/2001 (SL L 288, 1.11.2001., str. 1.).

(9)  SL L 67, 14.3.1991., str. 11.

(10)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(11)  SL C 121, 20.5.2005., str. 1.

(12)  Mišljenje od 9. veljače 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(13)  SL L 11, 16.1.2003., str. 1.

(14)  SL L 83, 27.3.1999., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(15)  SL L 270, 21.10.2003., str. 123. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2217/2004 (SL L 375, 23.12.2004., str. 1.).

(16)  SL L 161, 26.6.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 173/2005 (SL L 29, 2.2.2005., str. 3.).

(17)  SL L 292, 15.11.1996., str. 2.


PRILOG

Korelacijska tablica

Uredba (EEZ) br. 25

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 2. stavak 2.

Članci 2. do 8.


Uredba (EEZ) 595/91

Ova Uredba

Članak 5. stavak 2.

Članak 32. stavak 3.

Članak 8.

Članak 7. stavak 1.

Članak 32. stavak 2.


Uredba (EZ) br. 723/97

Ova Uredba

Članci 1. do 3.

Članak 4. stavci 1. i 2.

Članak 4. stavak 3.

Članak 5. stavak 1. točka (b)

Članci 5. do 9.


Uredba (EZ) br. 1258/1999

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1. prvi podstavak

Članak 2. stavak 2.

Članak 1. stavak 2. točka (a)

Članak 3. stavak 1. točka (a)

Članak 1. stavak 2. točka (b)

Članak 3. stavak 1. točka (b)

Članak 1. stavak 2. točka (c)

Članak 4.

Članak 1. stavak 2. točka (d)

Članak 3. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 2. točka (e)

Članak 3. stavak 1. točka (d)

Članak 5. stavak 1. točka (c)

Članak 5. stavak 1. točka (d)

Članak 1. stavak 3.

Članak 4.

Članak 1. stavak 4.

Članak 13.

Članak 2. stavci 1. i 2.

Članak 3.

Članak 2. stavak 3.

Članak 42.

Članak 3. stavak 1.

Članak 4.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 2. točka (a)

Članak 3. stavak 3.

Članak 5.

Članak 3. stavak 4.

Članak 42.

Članak 4. stavak 1. točka (a)

Članak 8. stavak 1. točka (a)

Članak 8. stavak 1. točka (b)

Članak 4. stavak 2.

Članak 6. stavak 1.

Članak 4. stavak 3.

Članak 8. stavak 2.

Članak 4. stavak 4.

Članak 10.

Članak 4. stavak 5.

Članak 6. stavak 2.

Članak 4. stavak 6.

Članak 8. stavak 1. točka (a)

Članak 4. stavak 7.

Članak 6. stavak 3.

Članak 4. stavak 8.

Članak 42.

Članak 5. stavak 1. prvi podstavak

Članak 14. stavak 1.

Članak 5. stavak 1. drugi podstavak

Članak 25. stavak 1.

Članak 5. stavak 2.

Članak 14. stavak 2.

Članak 5. stavak 3.

Članak 42.

Članak 6. stavak 1.

Članak 8. stavak 1. točka (c)

Članak 6. stavak 2.

Članak 42.

Članak 7. stavak 1.

Članak 15. stavak 2.

Članak 7. stavak 2. prvi podstavak

Članak 15. stavak 2.

Članak 7. stavak 2. drugi podstavak

Članak 15. stavci 3. i 4.

Članak 7. stavak 2. treći podstavak

Članak 15. stavak 5.

Članak 7. stavak 3. prvi podstavak

Članak 30. stavak 1.

Članak 7. stavak 3. drugi podstavak

Članak 30. stavak 2.

Članak 7. stavak 4. prvi podstavak

Članak 31. stavak 1.

Članak 7. stavak 4. drugi podstavak

Članak 31. stavak 3. prvi podstavak

Članak 7. stavak 4. treći podstavak

Članak 31. stavak 3. drugi podstavak

Članak 7. stavak 4. četvrti podstavak

Članak 31. stavak 2.

Članak 7. stavak 4. peti podstavak

Članak 31. stavak 4.

Članak 7. stavak 4. šesti podstavak

Članak 31. stavak 5.

Članak 7. stavak 5.

Članak 42.

Članak 8. stavak 1. prvi podstavak

Članak 9. stavak 1.

Članak 8. stavak 1. drugi podstavak

Članak 9. stavak 3.

Članak 8. stavak 2.

Članak 32. stavci 1. i 8.

Članak 8. stavak 3.

Članak 42.

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak

Članak 36. stavak 1.

Članak 9. stavak 1. drugi podstavak

Članak 36. stavak 2.

Članak 9. stavak 2.

Članak 37. stavak 1.

Članak 9. stavak 3.

Članak 42.

Članak 10.

Članak 43.

Članci 11. do 15.

Članak 41.

Članak 16.

Članak 41.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 48.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 49.


Top