EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0768

Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku

OJ L 128, 21.5.2005, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 36–49 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 69 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 69 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 82 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 13/04/2019; stavljeno izvan snage 32019R0473 . Latest consolidated version: 06/10/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/768/oj

04/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

82


32005R0768


L 128/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.04.2005.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 768/2005

od 26. travnja 2005.

o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (2) od država članica zahtijeva se da osiguraju učinkovitu kontrolu, inspekciju i provedbu pravila zajedničke ribarstvene politike te da u tu svrhu surađuju međusobno i s trećim zemljama.

(2)

Kako bi se ispunile navedene obveze potrebno je da države članice koordiniraju svoje aktivnosti kontrole i inspekcije unutar svog kopnenog područja te u vodama Zajednice i međunarodnim vodama u skladu s međunarodnim pravom i, posebno, obveze Zajednice u okviru regionalnih organizacija u ribarstvu i na temelju sporazuma s trećim zemljama.

(3)

Ni jedan sustav inspekcija ne može biti isplativ bez inspekcija na kopnu. Iz tog razloga kopneno područje treba biti obuhvaćeno planovima o zajedničkom korištenju sredstava.

(4)

Takva suradnja, kroz operativnu koordinaciju aktivnosti kontrole i inspekcije, trebala bi doprinijeti održivom iskorištavanju živih vodenih bogatstava, kao i osigurati jednaka pravila igre za ribarsku industriju uključenu u ovo iskorištavanje, smanjujući time narušavanje konkurentnosti.

(5)

Učinkovita kontrola i inspekcija ribarstva smatraju se prijeko potrebnim u borbi protiv ilegalnog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

(6)

Ne dovodeći u pitanje odgovornosti država članica koje proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 2371/2002, postoji potreba za tehničkim i administrativnim tijelom Zajednice radi organiziranja suradnje i koordinacije između država članica u vezi s kontrolom i inspekcijom ribarstva.

(7)

Zbog toga, primjereno je u okviru postojeće institucionalne strukture Zajednice i vodeći računa o podjeli nadležnosti između Komisije i država članica osnovati Agenciju za kontrolu ribarstva Zajednice („Agenciju”).

(8)

Za postizanje namjena zbog kojih je Agencija osnovana treba utvrditi njezine zadaće.

(9)

Posebno, potrebno je da Agencija, na zahtjev Komisije, može pomagati Zajednici i državama članicama u njihovim odnosima s trećim zemljama i/ili regionalnim organizacijama u ribarstvu i da surađuje s njihovim nadležnim tijelima u okviru međunarodnih obveza Zajednice.

(10)

Nadalje, potrebno je raditi na učinkovitoj primjeni inspekcijskih postupaka Zajednice. Agencija bi tijekom vremena mogla postati referentni izvor za znanstvenu i tehničku pomoć za nadzor ribarstva i inspekciju.

(11)

Da bi se ispunili ciljevi zajedničke ribarstvene politike koja treba omogućiti održivo iskorištavanje živih vodenih bogatstava u kontekstu održivog razvoja, Vijeće donosi mjere koje se tiču očuvanja, gospodarenja i iskorištavanja živih vodenih bogatstava.

(12)

Da bi se osigurala pravilna provedba navedenih mjera, države članice moraju uvesti primjerena sredstva kontrole i provedbe u svrhu ispravne provedbe ovih mjera. Kako bi takva provjera i kontrola bile što učinkovitije i efikasnije, primjereno je da Komisija, u skladu s postupcima iz članka 30. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 i u suradnji s dotičnim državama članicama, usvoji posebne programe kontrole i inspekcije. Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2847/93 od 12. listopada 1993. o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (3) treba izmijeniti na odgovarajući način.

(13)

Koordinaciju operativne suradnje između država članica, koju vodi Agencija treba poduzeti na temelju planova o zajedničkom korištenju sredstava koji organiziraju uporabu raspoloživih sredstava kontrole i inspekcije dotičnih država članica kako bi pružile učinkovitost programima kontrole i inspekcije. Aktivnosti kontrole i inspekcije ribarstva koje poduzima država članica trebaju biti obavljene u skladu sa zajedničkim kriterijima, prioritetima, pokazateljima i postupcima koji se tiču aktivnosti kontrole i inspekcije na temelju takvih programa.

(14)

Usvajanje programa kontrole i inspekcije obvezuje države članice na učinkovito pružanje sredstava potrebnih za provođenje programa. Države članice moraju bez odlaganja obavijestiti Agenciju o sredstvima kontrole i inspekcije kojima namjeravaju ostvariti bilo koji takav program. Planovi o zajedničkom korištenju sredstava ne smiju stvarati nikakve dodatne obveze u smislu kontrole, inspekcije i provedbe ili u vezi s osiguravanjem potrebnih sredstava u ovom kontekstu.

(15)

Agencija treba pripremiti plan o zajedničkom korištenju sredstava samo ako je on predviđen u radnom programu.

(16)

Upravni odbor treba usvojiti radni program, koji osigurava postizanje zadovoljavajućeg konsenzusa, uključujući program o podudaranju zadaća koje su predviđene za Agenciju u radnom programu i sredstava dostupnih Agenciji na temelju podataka koje pružaju države članice.

(17)

Ključna zadaća izvršnog direktora je osigurati u svom savjetovanju s članovima odbora i državama članicama da se ciljevi radnog programa za svaku godinu podudaraju s dovoljnim sredstvima koja Agenciji stavljaju na raspolaganje države članice za provođenje radnog programa.

(18)

Izvršni direktor treba posebno izraditi nacrt preciznih planova provedbe koristeći sredstva koja su države članice izdvojile za ispunjavanje svakog programa kontrole i inspekcije te poštujući pravila i ciljeve koji su postavljeni u određenom programu kontrole i inspekcije na kojem se temelji plan o zajedničkom korištenju sredstava, kao i ostala važeća pravila, kao što su ona koja se odnose na inspektore Zajednice.

(19)

U tom je kontekstu potrebno da izvršni direktor organizira vrijeme na takav način da država članica da dovoljno vremena za iznošenje svojih primjedbi, oslanjajući se na svoja operativna iskustva, ali zadržavajući se unutar radnog plana Agencije i vremenskih ograničenja predviđenih ovom Uredbom. Potrebno je da izvršni direktor uzme u obzir interese dotičnih država članica s obzirom na ribolov obuhvaćen svakim planom. Radi osiguranja učinkovite i pravovremene koordinacije zajedničkih aktivnosti kontrole i inspekcije, potrebno je predvidjeti postupke koji dopuštaju donošenje odluke o usvajanju planova kada se dotične države članice ne mogu sporazumjeti.

(20)

Postupak za nacrt i usvajanje planova o zajedničkom korištenju sredstava izvan voda Zajednice mora biti sličan onom koji se tiče voda Zajednice. Temelj za takve planove o zajedničkom korištenju sredstava mora biti međunarodni program kontrole i inspekcije koji daje učinkovitost međunarodnim obvezama koje se odnose na obvezu kontrole i inspekcije koja obvezuje Zajednicu.

(21)

Za provedbu planova o zajedničkom korištenju sredstava dotične države članice trebaju prikupiti i razviti sredstva kontrole i inspekcije koja su posvetile tom cilju. Agencija treba procijeniti jesu li raspoloživa sredstva kontrole i inspekcije dovoljna i prema potrebi obavijestiti države članice i Komisiju da sredstva nisu dovoljna za obavljanje zadaća koji su utvrđeni programom kontrole i inspekcije.

(22)

Dok države članice trebaju poštivati svoje obveze koje se odnose na inspekciju i kontrolu, posebno na temelju posebnog programa kontrole i inspekcije koji je usvojen u skladu s Uredbom (EZ) br. 2371/2002, Agencija ne može nametnuti dodatne obveze kroz planove o zajedničkom korištenju sredstava ili sankcionirati države članice.

(23)

Agencija treba periodično pregledati učinkovitost planova o zajedničkom korištenju sredstava.

(24)

Primjereno je predvidjeti mogućnost donošenja posebnih provedbenih pravila za usvajanje i odobravanje planova o zajedničkom korištenju sredstava. Može biti korisno upotrijebiti ovu mogućnost kada Agencija započne s radom i izvršni direktor smatra da se takva pravila moraju utvrditi zakonodavstvom Zajednice.

(25)

Agencija treba imati pravo, ako se zahtijeva, da pruži ugovorne usluge koje se odnose na sredstva kontrole i inspekcije koja će dotične države članice upotrijebiti za zajedničke planove provedbe.

(26)

Za potrebe ispunjavanja zadaća Agencije, Komisija, države članice i Agencija trebaju razmjenjivati odgovarajuće podatke o kontroli i inspekciji putem informacijske mreže.

(27)

Status i struktura Agencije trebaju odgovarati objektivnom karakteru rezultata koje namjerava postići i dopustiti joj da obavlja svoje funkcije u bliskoj suradnji s državama članicama i Komisijom. Slijedim toga, Agenciji treba dodijeliti pravnu, financijsku i administrativnu autonomiju dok istodobno održava bliske veze s institucijama Zajednice i državama članicama. S tim ciljem, potrebno je i primjereno da Agencija bude tijelo Zajednice koje ima pravnu osobnost i koristi ovlasti koje su joj dodijeljene ovom Uredbom.

(28)

Za ugovornu odgovornost Agencije, koja je uređena zakonom koji se primjenjuje na ugovore koje sklapa Agencija, Sud treba imati nadležnost u skladu s bilo kojom arbitražnom stavkom iz ugovora. Sud također treba imati nadležnost i u sporovima oko naknade štete koja proizlazi iz neugovorne odgovornosti Agencije u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonima država članica.

(29)

Komisija i države članice trebaju imati predstavnike u Upravnom odboru kojemu bi bilo povjereno ispravno i učinkovito djelovanje Agencije.

(30)

Savjetodavni odbor treba biti osnovan radi savjetovanja izvršnog direktora i osiguranja bliske suradnje s dionicima.

(31)

S obzirom da Agencija mora ispuniti obveze Zajednice i na zahtjev Komisije surađivati s trećim zemljama i regionalnim organizacijama za ribarstvo u okviru međunarodnih obveza Zajednice, primjereno je da se predsjednik Upravnog odbora treba birati iz redova predstavnika Komisije.

(32)

Modaliteti glasovanja u Upravnom odboru trebaju uzeti u obzir interese država članica i Komisije u učinkovitom djelovanju Agencije.

(33)

Primjereno je predvidjeti sudjelovanje predstavnika Savjetodavnog odbora u raspravama Upravnog odbora, bez prava glasovanja.

(34)

Potrebno je predvidjeti imenovanja i razrješenja s dužnosti izvršnog direktora Agencije, kao i pravila koja uređuju obavljanje njegovih/njezinih funkcija.

(35)

Radi promicanja transparentnog djelovanja Agencije, Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (4) treba se primjenjivati na Agenciju bez ograničenja.

(36)

U interesu zaštite privatnosti pojedinaca, Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (5) treba se primjenjivati na ovu Uredbu.

(37)

Kako bi se zajamčila funkcionalna autonomija i nezavisnost Agencije, treba joj odobriti nezavisni proračun čiji prihodi dolaze iz doprinosa Zajednice, kao i iz isplata ugovornih usluga koje je Agencija pružila. Proračunski postupak Zajednice treba biti primjenjiv što se tiče doprinosa Zajednice i bilo kojih drugih subvencija naplativih iz općeg proračuna Europske unije. Reviziju računa treba provoditi Revizorski sud.

(38)

Zbog borbe protiv prijevare, korupcije i ostalih nezakonitih aktivnosti, odredbe Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (6) trebaju se primjenjivati bez ograničenja na Agenciju, koja treba pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica u vezi s internim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (7).

(3)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (8),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

CILJ, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Cilj

Ovom se Uredbom osniva Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice („Agencija”), čiji je cilj organizirati operativnu koordinaciju aktivnosti kontrole i inspekcije ribarstva od strane država članica i pomoći im surađivati zbog usklađenosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike kako bi se osigurala njezina učinkovita i jedinstvena primjena.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„kontrola i inspekcija” znači sve mjere koje poduzima država članica, posebno u skladu s člancima 23., 24. i 28. Uredbe (EZ/a) br. 2371/2002, za kontrolu i inspekciju ribolovnih aktivnosti u okviru zajedničke ribarstvene politike, uključujući nadgledanje i praćenje aktivnosti kao što su satelitski sustavi praćenja plovila i programi promatranja;

(b)

„sredstva kontrole i inspekcije” znači plovila za praćenje, zrakoplovi, vozila i ostala materijalna sredstva, kao i inspektori, promatrači i ostali ljudski potencijali koje države članice koriste za kontrolu i inspekciju;

(c)

„plan o zajedničkom korištenju sredstava” znači plan koji postavlja operativne dogovore za provedbu raspoloživih sredstava kontrole i inspekcije;

(d)

„međunarodni program kontrole i inspekcije” znači program koji postavlja ciljeve, zajedničke prioritete i postupke za aktivnosti kontrole i inspekcije zbog primjene međunarodnih obveza Zajednice koje se odnose na kontrolu i inspekciju;

(e)

„posebni program kontrole i inspekcije” znači program koji postavlja ciljeve, zajedničke prioritete i postupke za aktivnosti kontrole i inspekcije utvrđene u skladu s člankom 34.c Uredbe (EEZ) br. 2847/93;

(f)

„ribolov” znači ribolovne aktivnosti koje iskorištavaju određene stokove kako je utvrdilo Vijeće, posebno u skladu s člancima 5. i 6. Uredbe (EZ) br. 2371/2002;

(g)

„inspektori Zajednice” znači inspektori s uvršteni na popis iz članka 28. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

POGLAVLJE II.

MISIJA I ZADAĆE AGENCIJE

Članak 3.

Misija

Misija Agencije je:

(a)

koordinirati kontrolu i inspekciju država članica koje se odnose na obveze kontrole i inspekcije Zajednice;

(b)

koordinirati provedbu nacionalnih sredstava kontrole i inspekcije koje su prikupile dotične države članice u skladu s ovom Uredbom;

(c)

pomagati državama članicama u podnošenju informacija o ribolovnim aktivnostima i aktivnostima kontrole i inspekcije Komisiji i trećim strankama;

(d)

u okviru svoje nadležnosti, pomagati državama članicama da ispune svoje zadaće i obveze sukladno pravilima zajedničke ribarstvene politike;

(e)

pomagati državama članicama i Komisiji u usklađivanju primjene zajedničke ribarstvene politike u cijeloj Zajednici;

(f)

doprinositi radu država članica i Komisije u istraživanju i razvoju tehnika kontrole i inspekcije;

(g)

doprinositi koordinaciji obučavanja inspektora i razmjeni iskustava između država članica;

(h)

koordinirati operacije u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog ili nereguliranog ribolova u skladu s pravilima Zajednice.

Članak 4.

Zadaće vezane uz međunarodne obveze Zajednice koje se odnose na kontrolu i inspekciju

1.   Agencija na zahtjev Komisije:

(a)

pomaže Zajednici i državama članicama u njihovim odnosima s trećim zemljama i regionalnim organizacijama za ribarstvo čiji je Zajednica član;

(b)

surađuje s nadležnim tijelima regionalnih međunarodnih organizacija za ribarstvo u vezi s obvezama kontrole i inspekcije Zajednice u okviru radnih sporazuma sklopljenih s takvim tijelima.

2.   Agencija može na zahtjev Komisije surađivati s nadležnim tijelima trećih zemalja u područjima koja se tiču kontrole i inspekcije u okviru sporazuma sklopljenih između Zajednice i takvih zemalja.

3.   Agencija može u okviru svoje nadležnosti u ime država članica obavljati zadaće na temelju međunarodnih ribarskih sporazuma kojih je Zajednica stranka.

Članak 5.

Zadaće vezane uz operativnu koordinaciju

1.   Operativna koordinacija Agencije obuhvaća inspekciju i kontrolu ribolovnih aktivnosti, uključujući uvoz, prijevoz i iskrcaj proizvoda ribarstva, do trenutka kada proizvode zaprimi prvi kupac nakon iskrcaja.

2.   Za potrebe operativne koordinacije, Agencija izrađuje planove o zajedničkom korištenju sredstava i organizira operativnu koordinaciju i inspekciju od strane država članica u skladu s poglavljem III.

Članak 6.

Odredbe ugovornih usluga državama članicama

Agencija može pružati ugovorne usluge državama članicama na njihov zahtjev, koje se odnose na kontrolu i inspekciju u vezi s njihovim obvezama o ribolovu u vodama Zajednice i/ili međunarodnim vodama, uključujući zakup, djelovanje i popunjavanje osobljem platformi za kontrolu i inspekciju i pružanje promatrača za zajedničke operacije dotičnih država članica.

Članak 7.

Pomoć državama članicama

Kako bi pomogla državama članicama da što bolje ispune svoje obveze prema pravilima zajedničke ribarstvene politike, Agencija posebno:

(a)

osniva i razvija osnovni nastavni plan za osposobljavanje instruktora inspektora ribolova država članica te pruža dodatne tečajeve i seminare osposobljavanja tim inspektorima i ostalom osoblju koje je uključeno u aktivnosti praćenja, kontrole i inspekcije;

(b)

na zahtjev država članica, poduzima zajedničku nabavu dobara i usluga koje se odnose na aktivnosti kontrole i inspekcije država članica, kao i pripremu za i koordiniranje provedbe zajedničkih pilot projekata država članica;

(c)

razvija zajedničke operativne postupke u vezi sa zajedničkim aktivnostima kontrole i inspekcije koje poduzimaju dvije ili više država članica;

(d)

razvija kriterije za razmjenu sredstava kontrole i inspekcije između država članica te između država članica i trećih zemalja i za pružanje takvih sredstava od strane država članica.

POGLAVLJE III.

OPERATIVNA KOORDINACIJA

Članak 8.

Provedba obveza Zajednice u vezi s kontrolom i inspekcijom

Agencija na zahtjev Komisije koordinira aktivnosti kontrole i inspekcije država članica na temelju međunarodnih programa kontrole i inspekcije uspostavljajući planove o zajedničkom korištenju sredstava.

Članak 9.

Provedba posebnih programa kontrole i inspekcije

Agencija koordinira primjenu posebnih programa kontrole i inspekcije utvrđenih u skladu s člankom 34.c Uredbe (EEZ) br. 2847/93 kroz planove o zajedničkom korištenju sredstava.

Članak 10.

Sadržaj planova o zajedničkom korištenju sredstava

Svaki plan o zajedničkom korištenju sredstava:

(a)

ispunjava zahtjeve odgovarajućeg programa kontrole i inspekcije;

(b)

provodi kriterije, mjerila, prioritete i zajedničke postupke inspekcije koje je odredila Komisija u programima kontrole i inspekcije;

(c)

nastoji uskladiti postojeća nacionalna sredstva kontrole i inspekcije priopćene u skladu s člankom 11. stavkom 2. s potrebama i organizirati njihovu provedbu;

(d)

organizira uporabu ljudskih potencijala i materijalnih resursa s obzirom na razdoblja i zone u kojima moraju biti upotrijebljeni, uključujući djelovanje timova inspektora Zajednice iz više od jedne države članice;

(e)

uzima u obzir postojeće obveze država članica u pogledu ostalih planova o zajedničkom korištenju sredstava, kao i bilo kojih posebnih regionalnih ili lokalnih ograničenja;

(f)

definira uvjete pod kojima sredstva kontrole i inspekcije države članice mogu ući u vode pod suverenitetom i jurisdikcijom druge države članice.

Članak 11.

Obavješćivanje o sredstvima kontrole i inspekcije

1.   Države članice svake godine prije 15. listopada obavješćuju Agenciju o sredstvima kontrole i inspekcije koje ima na raspolaganju za potrebe kontrole i inspekcije u sljedećoj godini.

2.   Svaka država članica obavješćuje Agenciju o sredstvima s kojima namjerava provesti međunarodne programe kontrole i inspekcije ili posebne programe kontrole i inspekcije koji ih se tiču, najkasnije jedan mjesec od obavijesti državama članicama o Odluci kojom se uspostavlja takav program.

Članak 12.

Postupak za usvajanje planova o zajedničkom korištenju sredstava

1.   Na temelju obavijesti iz članka 11. stavka 2. i u roku od tri mjeseca od primitka takve obavijesti, izvršni direktor Agencije izrađuje nacrt plana o zajedničkom korištenju sredstava uz savjetovanje s dotičnim državama članicama.

2.   Nacrt plana o zajedničkom korištenju sredstava utvrđuje sredstva kontrole i inspekcije koja bi se mogla prikupiti radi provedbe programa kontrole i inspekcije na koji se plan odnosi na temelju interesa dotičnih država članica u odgovarajućem ribolovu.

Interes države članice za ribolov procjenjuje se upućivanjem na sljedeće kriterije čija relativna težina ovisi o posebnim karakteristikama svakog plana:

(a)

relativnom opsegu voda pod njezinim suverenitetom ili jurisdikcijom, ako postoje, koje su obuhvaćene planom o zajedničkom korištenju sredstava;

(b)

količini ribe iskrcanoj na njezino državno područje u danom referentnom razdoblju kao omjeru ukupnog iskrcavanja iz ribolova koji podliježe planu o zajedničkom korištenju sredstava;

(c)

relativnom broju ribarskih plovila Zajednice koja viju njezinu zastavu (snaga motora i bruto tonaža) i koja su uključena u ribolov koji podliježe planu o zajedničkom korištenju sredstava u odnosu na ukupni broj plovila uključenih u taj ribolov;

(d)

relativnoj veličini njezine dodjele kvote ili, u nedostatku kvote, ulova u danom referentnom razdoblju s obzirom na taj ribolov.

3.   Ako je tijekom pripreme nacrta plana o zajedničkom korištenju sredstava jasno da su sredstva kontrole i inspekcije nedovoljna za ispunjavanje zahtjeva odgovarajućeg programa kontrole i inspekcije, izvršni direktor o tome bez odlaganja obavješćuje dotične države članice i Komisiju.

4.   Izvršni direktor obavješćuje dotične države članice i Komisiju o nacrtu plana o zajedničkom korištenju sredstava. Ako u roku od petnaest radnih dana od takve obavijesti dotične države članice ili Komisija nisu uložile prigovor, izvršni direktor usvaja plan.

5.   Ako su jedna ili više dotičnih država članica ili Komisija uložile prigovor, izvršni direktor prosljeđuje predmet Komisiji. Komisija može napraviti sve potrebne promjene plana i usvojiti ga u skladu s postupkom iz članka 30. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

6.   Svaki plan o zajedničkom korištenju sredstava podliježe godišnjem pregledu Agencije u savjetovanju s dotičnim državama članicama, kako bi se uzeli u obzir svi novi programi kontrole i inspekcije kojima dotične države članice podliježu i svim prioritetima koje je odredila Komisija u programima kontrole i inspekcije.

Članak 13.

Provedba planova o zajedničkom korištenju sredstava

1.   Zajedničke aktivnosti kontrole i inspekcije izvode se na temelju planova o zajedničkom korištenju sredstava.

2.   Države članice na koje se plan o zajedničkom korištenju sredstava odnosi:

(a)

stavljaju na raspolaganje ona sredstva kontrole i inspekcije koja su namijenjena planu o zajedničkom korištenju sredstava;

(b)

imenuju jednu nacionalnu točku kontakta/koordinatora, kome je dodijeljena dovoljna nadležnost da može pravovremeno odgovoriti na zahtjeve Agencije koji se odnose na provedbu plana o zajedničkom korištenju sredstava i o tome obavješćuju Agenciju;

(c)

koriste svoja prikupljena sredstva kontrole i inspekcije u skladu s planom o zajedničkom korištenju sredstava i zahtjevima iz stavka 4.;

(d)

pružaju Agenciji on-line pristup podacima koji su potrebni za provedbu plana o zajedničkom korištenju sredstava;

(e)

surađuju s Agencijom u vezi s provedbom plana o zajedničkom korištenju sredstava;

(f)

osiguravaju da sva sredstva kontrole i inspekcije koja su dodijeljena planu Zajednice o zajedničkom korištenju sredstava obavljaju svoje aktivnosti u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

3.   Ne dovodeći u pitanje obveze država članica u okviru plana o zajedničkom korištenju sredstava iz članka 12., upravljanje i kontrola sredstvima kontrole i inspekcije koja su dodijeljena planu o zajedničkom korištenju sredstava odgovornost je nacionalnih nadležnih tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

4.   Izvršni direktor može odrediti zahtjeve za provedbu plana o zajedničkom korištenju sredstava koji je usvojen na temelju članka 12. Takvi zahtjevi ostaju unutra granica tog plana.

Članak 14.

Procjena planova o zajedničkom korištenju sredstava

Agencija provodi godišnju procjenu učinkovitosti svakog plana o zajedničkom korištenju sredstava, kao i analizu, na temelju raspoloživih dokaza, postojanja rizika da ribolovne aktivnosti nisu u skladu s primjenjivim mjerama kontrole. Takve se procjene bez odgode priopćuju Europskom parlamentu, Komisiji i državama članicama.

Članak 15.

Ribolov koji ne podliježe programima kontrole i inspekcije

Dvije ili više država članica može zatražiti od Agencije da koordinira korištenje njihovih sredstava kontrole i inspekcije u vezi s ribolovom ili područjem koje ne podliježe programu kontrole i inspekcije. Takva se koordinacija odvija u skladu s kriterijima kontrole i inspekcije te prioritetima koji su dogovoreni između dotičnih država članica.

Članak 16.

Informacijska mreža

1.   Komisija, Agencija i nadležna tijela država članica razmjenjuju njima dostupne odgovarajuće informacije o zajedničkim aktivnostima kontrole i inspekcije u vodama Zajednice i međunarodnim vodama.

2.   U skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Zajednice, svako nacionalno nadležno tijelo poduzima mjere radi osiguranja primjerene povjerljivosti primljenih informacija na temelju ovog članka u skladu s člankom 37. Uredbe (EEZ) br. 2847/93.

Članak 17.

Detaljna pravila

Detaljna pravila za provedbu ovog poglavlja mogu se usvojiti u skladu s postupkom iz članka 30. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

Ta pravila mogu obuhvaćati posebno postupke za pripremu i usvajanje nacrta planova o zajedničkom korištenju sredstava.

POGLAVLJE IV.

UNUTARNJA STRUKTURA I DJELOVANJE

Članak 18.

Pravni položaj i glavni ured

1.   Agencija je tijelo Zajednice. Ima pravnu osobnost.

2.   U svakoj državi članici Agencija ima najveću pravnu i poslovnu sposobnost koja je dodijeljena pravnim osobama prema njihovim zakonima. Može, posebno, nabavljati i prodavati pokretnu i nepokretnu imovinu te može biti stranka u pravnim postupcima.

3.   Agenciju predstavlja njezin izvršni direktor.

4.   Sjedište Agencije nalazi se u Vigu, u Španjolskoj.

Članak 19.

Osoblje

1.   Na osoblje Agencije primjenjuju se Pravilnik o osoblju za dužnosnike i uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica kako je utvrđeno Uredbom (EEZ-a, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (9) i pravilima koja su institucije Europskih zajednica zajednički usvojile za potrebe primjene tog Pravilnika o osoblju i uvjetima zaposlenja. Upravni odbor, u dogovoru s Komisijom, usvaja potrebna detaljna pravila primjene.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 30., Agencija u ime svog vlastitog osoblja izvršava ovlasti koje su dodijeljene tijelu za imenovanja Pravilnikom o osoblju i uvjetima zaposlenja ostalih djelatnika.

3.   Osoblje Agencije sastoji se od službenika koje Komisija privremeno dodjeljuje ili premješta i ostalih djelatnika koje Agencija zaposli prema potrebi za obavljanje svojih zadaća.

Agencija može, također, privremeno zaposliti službenike koje premještaju države članice.

Članak 20.

Povlastice i imuniteti

Na Agenciju se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica.

Članak 21.

Odgovornost

1.   Ugovornom odgovornošću Agencije upravlja zakon koji se primjenjuje na predmetni ugovor.

2.   Sud je nadležan donositi presude u skladu s bilo kojom arbitražnom klauzulom sadržanom u ugovoru koji je sklopila Agencija.

3.   U slučaju neugovorne odgovornosti, Agencija u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonima država članica nadoknađuje svu uzrokovanu štetu ili štetu koju su uzrokovali njezini djelatnici u obavljanju svojih dužnosti. Sud je nadležan u svakom sporu koji se odnosi na naknadu takve štete.

4.   Osobnom odgovornošću njezinih službenika prema Agenciji upravljaju odredbe utvrđene Pravilnikom o osoblju ili uvjetima zaposlenja koji se na njih primjenjuju.

Članak 22.

Jezici

1.   Na Agenciju se primjenjuju odredbe utvrđene Uredbom br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (10).

2.   Usluge prevođenja koje su potrebne za djelovanje Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

Članak 23.

Osnivanje i ovlasti Upravnog odbora

1.   Agencija ima Upravni odbor.

2.   Upravni odbor:

(a)

imenuje i razrješava dužnosti izvršnog direktora u skladu s člankom 30.;

(b)

do 30. travnja svake godine usvaja opće izvješće Agencije za prethodnu godinu i prosljeđuje ga Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i državama članicama. Izvješće se javno objavljuje;

(c)

do 31. listopada svake godine usvaja, i uzimajući u obzir mišljenje Komisije i država članica, radni program Agencije za nadolazeću godinu i prosljeđuje ga Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i državama članicama.

Radni program sadrži prioritete Agencije. Daje prednost zadaćama Agencije koje se odnose na programe kontrole i praćenja. On se usvaja ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak Zajednice. U slučaju da Komisija u roku od 30 dana od usvajanja radnog programa izrazi neslaganje s programom, Upravni odbor preispituje program i usvaja ga s mogućim izmjenama u roku od dva mjeseca u drugom čitanju;

(d)

usvaja konačni proračun Agencije prije početka financijske godine, prilagođavajući ga prema potrebi doprinosu Zajednice i bilo kojem drugom prihodu Agencije;

(e)

obavlja svoje zadaće u vezi s proračunom Agencije u skladu s člancima 35., 36. i 38.;

(f)

provodi disciplinsku nadležnost nad izvršnim direktorom;

(g)

donosi svoj poslovnik koji može predviđati mogućnost osnivanja pododbora Upravnog odbora prema potrebi;

(h)

usvaja postupke potrebne kako bi Agencija obavljala svoje zadaće.

Članak 24.

Sastav Upravnog odbora

1.   Upravni odbor sastoji se od predstavnika država članica i šest predstavnika Komisije. Svaka država članica ima pravo imenovati jednog člana. Države članice i Komisija imenuju jednog zamjenika svakog člana koji zastupa odsutnog člana.

2.   Članovi odbora imenuju se na temelju razine njihovog odgovarajućeg iskustva i stručnosti u području kontrole i inspekcije ribarstva.

3.   Mandat svakog člana traje pet godina od datuma imenovanja. Mandat može biti obnovljen.

Članak 25.

Predsjedanje Upravnim odborom

1.   Upravni odbor bira predsjednika među predstavnicima Komisije. Upravni odbor bira zamjenika predsjednika među svojim članovima. Zamjenik predsjednika automatski preuzima mjesto predsjednika ako je on/ona spriječen obavljati svoje zadaće.

2.   Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje tri godine i istječe njihovim prestankom članstva u Upravnom odboru. Mandat se može jednom obnoviti.

Članak 26.

Sastanci

1.   Sastanke Upravnog odbora saziva njegov predsjednik. O dnevnom redu odlučuje predsjednik, uzimajući u obzir prijedloge članova Upravnog odbora i izvršnog direktora Agencije.

2.   Izvršni direktor i predstavnik što ga imenuje Savjetodavni odbor sudjeluju u raspravama bez prava glasovanja.

3.   Upravni odbor održava redoviti sastanak najmanje jednom godišnje. Dodatno se sastaje na inicijativu predsjednika ili na zahtjev Komisije ili jedne trećine država članica zastupljenih u Upravnom odboru.

4.   Ako postoji pitanje povjerljivosti ili sukoba interesa, Upravni odbor može odlučiti ispitati određene točke svog dnevnog reda bez prisutnosti predstavnika što je imenuje Savjetodavni odbor. Detaljna pravila za primjenu ove odredbe mogu se utvrditi u poslovniku.

5.   Upravni odbor može pozvati bilo koju osobu čije mišljenje može biti od interesa da prisustvuje njegovim sastancima kao promatrač.

6.   Podložno odredbama poslovnika, članovima Upravnog odbora mogu pomagati savjetnici ili stručnjaci.

7.   Tajništvo Upravnog odbora osigurava Agencija.

Članak 27.

Glasovanje

1.   Upravni odbor donosi svoje odluke apsolutnom većinom glasova.

2.   Svaki član ima jedan glas. U odsutnosti člana, njegov/njezin zamjenik ima pravo iskoristiti njegovo/njezino pravo glasa.

3.   Poslovnikom se utvrđuju detaljnija pravila glasovanja, posebno uvjeti u kojima član djeluje u ime nekog drugog člana, kao i zahtjevi za kvorumom, prema potrebi.

Članak 28.

Izjava o interesima

Članovi Upravnog odbora sastavljaju izjavu o interesu kojom ukazuju ili na odsutnost svih interesa koji bi mogli biti štetni za njihovu neovisnost ili na sve izravne ili neizravne interese za koje bi se mogli smatrati štetnima za njihovu neovisnost. Te se izjave sastavljaju godišnje u pisanom obliku, ili kad god se može pojaviti sukob interesa u odnosu na točke dnevnog reda. U potonjem slučaju dotični član nema pravo glasovanja o tim točkama.

Članak 29.

Dužnosti i ovlasti izvršnog direktora

1.   Agencijom upravlja izvršni direktor. Ne dovodeći u pitanje nadležnost Komisije i Upravnog odbora, izvršni direktor ne traži niti prima naputke nijedne vlade ni bilo kojeg drugog tijela.

2.   Izvršni direktor u obavljanju svojih zadaća ostvaruje načela zajedničke ribarstvene politike.

3.   Izvršni direktor ima sljedeće dužnosti i ovlasti:

(a)

on/ona priprema nacrt radnog programa i podnosi ga Upravnom odboru nakon savjetovanja s Komisijom i državama članicama. On/ona poduzima potrebne korake za provedbu radnog programa unutar granica navedenih u ovoj Uredbi, njezinim provedbenim pravilima i bilo kojem važećem zakonu;

(b)

on/ona poduzima sve potrebne korake, uključujući usvajanje internih upravnih uputa i objavljivanje obavijesti, zbog osiguranja organizacije i djelovanja Agencije u skladu s odredbama ove Uredbe;

(c)

on/ona poduzima sve potrebne korake, uključujući usvajanje odluka koje se tiču odgovornosti Agencije na temelju poglavlja II. i III., uključujući unajmljivanje i djelovanje sredstava kontrole i inspekcije te djelovanja informacijske mreže;

(d)

on/ona odgovara na zahtjeve Komisije i zahtjeve država članica za pomoć u skladu s člancima 6., 7. i 15.;

(e)

on/ona organizira učinkovit sustav praćenja zbog mogućnosti uspoređivanja postignuća Agencije s operativnim ciljevima. Na temelju toga izvršni direktor priprema nacrt općeg izvješća svake godine i podnosi ga Upravnom odboru. On/ona utvrđuje postupke redovite procjene koji zadovoljavaju priznate stručne norme;

(f)

on/ona provodi ovlasti iz članka 19. stavka 2. u odnosu na osoblje;

(g)

on/ona sastavlja procjene prihoda i troškova Agencije u skladu s člankom 35. i provodi proračun u skladu s člankom 36.

4.   Izvršni direktor odgovoran je za svoje aktivnosti Upravnom odboru.

Članak 30.

Imenovanje i razrješenje izvršnog direktora

1.   Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i dokumentiranog odgovarajućeg iskustva na području zajedničke ribarstvene politike te kontrole i inspekcije ribolova, s popisa najmanje dva kandidata koje predlaže Komisija nakon postupka izbora, nakon objave slobodnog mjesta u Službenom listu Europske unije i drugdje, poziva na iskaz interesa.

2.   Upravni odbor ima ovlast razrješenja izvršnog direktora s dužnosti. Odbor raspravlja o tome na zahtjev Komisije ili jedne trećine svojih članova.

3.   Upravni odbor donosi odluke iz stavaka 1. i 2. dvotrećinskom većinom članova.

4.   Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Mandat se može jednom produžiti za dodatnih pet godina na prijedlog Komisije i nakon odobrenja dvotrećinskom većinom članova Upravnog odbora.

Članak 31.

Savjetodavni odbor

1.   Savjetodavni odbor sastavljen je od predstavnika regionalnih savjetodavnih vijeća iz članka 31. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 na temelju jednog predstavnika što ga imenuje svako regionalno savjetodavno vijeće. Predstavnici se mogu zamijeniti zamjenicima, imenovanima u isto vrijeme.

2.   Članovi Savjetodavnog odbora ne smiju biti članovi Upravnog odbora.

Savjetodavni odbor imenuje jednog od svojih člana za sudjelovanje u raspravama Upravnog odbora bez prava na glasovanje.

3.   Savjetodavni odbor savjetuje izvršnog direktora na njegov zahtjev pri obavljanju njegovih dužnosti na temelju ove Uredbe.

4.   Savjetodavnim odborom predsjeda izvršni direktor. Odbor se sastaje na poziv predsjednika najmanje jednom godišnje.

5.   Agencija pruža logistički potporu koja je potrebna Savjetodavnom odboru i osigurava usluge tajništva za njegove sastanke.

6.   Članovi Upravnog odbora mogu prisustvovati sastancima Savjetodavnog odbora.

Članak 32.

Transparentnost i komunikacija

1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 primjenjuje se na dokumente koje čuva Agencija.

2.   Upravni odbor u roku od šest mjeseci od datuma prvog sastanka usvaja praktična pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3.   Agencija može obavješćivati na svoju inicijativu na područjima u okviru svoje misije. Posebno osigurava da se javnosti i svim zainteresiranim stranama brzo daju objektivni, pouzdani i lako razumljivi podaci o svom radu.

4.   Upravni odbor utvrđuje potrebna interna pravila za primjenu stavka 3.

5.   Odluke koje donese Agencija u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu izazvati ulaganje prigovora pravobranitelju ili podnošenje tužbe na Sudu na temelju članaka 195. i 230. Ugovora.

6.   Informacije koje su Komisija i Agencija prikupile u skladu s ovom Uredbom podliježu Uredbi (EZ) br. 45/2001.

Članak 33.

Povjerljivost

1.   Članovi Upravnog odbora, izvršni direktor i članovi osoblja Agencije podliježu zahtjevima povjerljivosti u skladu s člankom 287. Ugovora čak i nakon prestanka njihove dužnosti.

2.   Upravni odbor utvrđuje interna pravila u vezi s praktičnim pravilima za provedbu zahtjeva povjerljivosti iz stavka 1.

Članak 34.

Pristup informacijama

1.   Komisija ima potpun pristup svim informacijama koje je prikupila Agencija. Agencija sve informacije i procjene tih informacija dostavlja Komisiji na njezin zahtjev i u obliku koji ona odredi.

2.   Države članice na koje se odnosi pojedina aktivnost Agencije imaju pristup informacijama koje su prikupljene za tu aktivnost podložno uvjetima koji se mogu utvrditi u skladu s postupkom iz članka 30. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

POGLAVLJE V.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 35.

Proračun

1.   Prihodi Agencije sastoje se od:

(a)

doprinosa Zajednice koji je unesen u opći proračun Europske unije (odjeljak Komisije);

(b)

naplate usluga koje je Agencija pružila državama članicama u skladu s člankom 6.;

(c)

naplate za publikacije, izobrazbu i/ili bilo koje druge usluge koje pruža Agencija.

2.   Izdaci Agencije obuhvaćaju troškove osoblja i upravne, infrastrukturne i operativne troškove.

3.   Izvršni direktor sastavlja nacrt izjave o procjeni prihoda i troškova Agencije za sljedeću financijsku godinu i prosljeđuje je Upravnom odboru zajedno s nacrtom plana poslovanja.

4.   Prihodi i troškovi su uravnoteženi.

5.   Upravni odbor svake godine na temelju nacrta izjave procjene prihoda i troškova sastavlja izjavu procjene prihoda i troškova za Agenciju za sljedeću financijsku godinu.

6.   Ovu izjavu o procjeni, koja uključuje nacrt plana poslovanja zajedno s privremenim radnim programom, Upravni odbor prosljeđuje Komisiji najkasnije do 31. ožujka.

7.   Izjavu o procjeni Komisija prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću („proračunskom tijelu”) zajedno s privremenim nacrtom općeg proračuna Europske unije.

8.   Na temelju izjave o procjeni, Komisija u prednacrt općeg proračuna Europske unije unosi procjene koje smatra nužnima za plan poslovanja te iznos subvencije zaračunate općem proračunu, koje će predložiti proračunskom tijelu u skladu s člankom 272. Ugovora.

9.   Proračunsko tijelo odobrava proračunska sredstva za subvenciju Agenciji. Proračunsko tijelo usvaja plan poslovanja za Agenciju.

10.   Proračun usvaja Upravni odbor. Postaje konačan nakon konačnog usvajanja općeg proračuna Europske unije. Prema potrebi, prilagođuje se na odgovarajući način.

11.   Upravni odbor u najkraćem roku obavješćuje proračunsko tijelo o svojoj namjeri o provedbi bilo kojeg projekta koji može značajno financijski utjecati na osiguravanje sredstava proračuna, a posebno projekata za nekretnine, bilo da se radi o najmu ili otkupu stambenih objekata. O tome obavješćuje Komisiju.

12.   Kada je podružnica proračunskog tijela najavila namjeru davanja mišljenja, prosljeđuje svoje mišljenje Upravnom odboru u roku od šest tjedana od datuma prijave projekta.

Članak 36.

Provedba i kontrola proračuna

1.   Izvršni direktor provodi proračun Agencije.

2.   Najkasnije do 1. ožujka nakon svake financijske godine računovodstveni službenik Agencije podnosi privremeni financijski izvještaj računovodstvenom službeniku Komisije, zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom poslovanju za tu financijsku godinu. Računovodstveni službenik Komisije ujedinjuje privremene financijske izvještaje institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 128. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (11) („Financijska uredba”).

3.   Najkasnije do 31. ožujka nakon svake financijske godine računovodstveni službenik Komisije podnosi Revizorskom sudu privremeni financijski izvještaj Agencije, zajedno s izvješćima o proračunskom i financijskom poslovanju za tu financijsku godinu. Izvješće o proračunskom i financijskom poslovanju za tu financijsku godinu također se dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

4.   Nakon primitka mišljenja Revizorskog suda o privremenom financijskom izvještaju Agencije, izvršni direktor na vlastitu odgovornost izrađuje završni financijski izvještaj Agencije i podnosi ga Upravnom odboru na mišljenje.

5.   Upravni odbor donosi mišljenje o završnom financijskom izvještaju Agencije.

6.   Najkasnije do 1. srpnja sljedeće godine, izvršni direktor šalje završne financijske izvještaje, zajedno s mišljenjem Upravnog odbora, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

7.   Završni financijski izvještaji se objavljuju.

8.   Agencija uspostavlja internu revizorsku funkciju koja se mora obaviti u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama.

9.   Izvršni direktor Revizorskom sudu šalje odgovor na njegovo mišljenje najkasnije do 30. rujna. On/ona taj odgovor šalje i Upravnom odboru.

10.   Izvršni direktor Europskom parlamentu na njegov zahtjev podnosi sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka prihvaćanja izvješća o završnom računu proračuna za dotičnu financijsku godinu, kako je utvrđeno člankom 146. stavkom 3. Financijske uredbe.

11.   Na preporuku Vijeća, Europski parlament prije 30. travnja druge sljedeće godine izvršnom direktoru Agencije daje razrješnicu za izvršavanje proračuna za dotičnu godinu.

Članak 37.

Borba protiv prijevare

1.   Zbog borbe protiv prijevare, korupcije i ostalih nezakonitih aktivnosti, odredbe Uredbe (EZ) br. 1073/1999 primjenjuju se na Agenciju bez ograničenja.

2.   Agencija pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o internim istragama OLAF-a, te bez odgađanja donosi odgovarajuće odredbe primjenjive na svoje cjelokupno osoblje.

3.   Odluke u vezi financiranja te provedbeni sporazumi i instrumenti koji iz njih proizlaze moraju izričito predvidjeti da Revizorski sud i OLAF mogu, prema potrebi, izvršavati provjere na licu mjesta primatelja sredstava Agencije, kao i subjekata odgovornih za dodjelu tih sredstava.

Članak 38.

Financijske odredbe

Nakon što je primio suglasnost Komisije i mišljenje Revizorskog suda, Upravni odbor usvaja financijska pravila Agencije. Ona ne smiju odstupati od Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 23. prosinca 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (12), osim ako se to posebno ne zahtijeva zbog djelovanja Agencije i uz prethodnu suglasnost Komisije.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ocjenjivanje

1.   U roku od pet godina od datuma kada je Agencija preuzela svoje odgovornosti i svakih pet godina nakon toga, Upravni odbor naručuje nezavisno vanjsko ocjenjivanje provedbe ove Uredbe. Komisija Agenciji stavlja na raspolaganje sve informacije koje Agencije smatra važnima za ocjenjivanje.

2.   Svako ocjenjivanje procjenjuje učinak ove Uredbe, korisnost, značaj i učinkovitost Agencije i njezinih radnih običaja te mjeru u kojoj pridonosi postizanju visoke razine usklađenosti s pravilima donesenim u okviru zajedničke ribarstvene politike. Upravni odbor izdaje poseban opis posla u dogovoru s Komisijom nakon savjetovanja s uključenim strankama.

3.   Upravni odbor prima ocjenjivanje i izdaje preporuke za promjene ove Uredbe, Agencije i njezinih radnih običaja Komisiji. Nalaze ocjenjivanja i preporuke Komisija prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću te ih javno objavljuje.

Članak 40.

Početak aktivnosti Agencije

Agencija počinje sa svojim aktivnostima u roku od dvanaest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 41.

Izmjene

Članak 34c. Uredbe (EEZ) br. 2847/93 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 34.c

1.   U skladu s postupkom iz članka 36. i u suglasnosti s dotičnim državama članicama, Komisija određuje koji je ribolov koji uključuje dvije ili više država članica podložan posebnim programima kontrole i inspekcije te uvjetima koji uređuju takve programe.

Posebni program kontrole i inspekcije utvrđuje ribolov koji uključuje dvije ili više država članica i podliježe programu i uvjetima koji uređuju takav ribolov.

Svaki posebni program kontrole i inspekcije navodi svoje ciljeve, zajedničke prioritete i postupke, kao i pokazatelje za aktivnosti kontrole i inspekcije, očekivane rezultate navedenih mjera i potrebnu strategiju za osiguranje ujednačenosti, učinkovitosti i ekonomičnosti aktivnosti kontrole i inspekcije. Svaki program navodi dotične države članice.

Posebni programi kontrole i inspekcije ne mogu trajati dulje od tri godine ili dulje od razdoblja koje je u tu svrhu utvrđeno planom sanacije u skladu s člankom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (13) ili upravnim planom koji je usvojen u skladu s člankom 6. te Uredbe.

Posebne programe kontrole i inspekcije provode uključene države članice na temelju planova o zajedničkom korištenju sredstava koji su uspostavljeni na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (14).

2.   Komisija kontrolira i procjenjuje učinkovitost svakog posebnog programa kontrole i inspekcije te izvještava Europski parlament i Vijeće u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

Članak 42.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 26. travnja 2005.

Za Vijeće

Predsjednik

F. BODEN


(1)  Mišljenje od 23. veljače 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 358, 31.12.2002., str. 59.

(3)  SL L 261, 20.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1954/2003 (SL L 289, 7.11.2003., str. 1.).

(4)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(5)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(6)  SL L 136, 31.5.1999., str. 1.

(7)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(8)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(9)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 723/2004 (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.).

(10)  SL 17, 6.10.1958., str. 385/58.

(11)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(12)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(13)  SL L 358, 21.12.2002., str. 59.

(14)  SL L 128, 21.5.2005., str. 1.”


Top