Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0302

Uredba Komisije (Euratom) br. 302/2005 od 8. veljače 2005. o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma

OJ L 54, 28.2.2005, p. 1–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 81–151 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 129 - 198
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 129 - 198
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 45 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/302/oj

12/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

45


32005R0302


L 054/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.02.2005.


UREDBA KOMISIJE (Euratom) br. 302/2005

od 8. veljače 2005.

o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma

SADRŽAJ

Uredba Komisije (Euratom) br. 302/2005 o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma

Poglavlje I.

Područje primjene i definicije

Poglavlje II.

Osnovna tehnička svojstva i posebne odredbe o nadzoru

Poglavlje III.

Knjigovodstvo u vezi s nuklearnim materijalom

Poglavlje IV.

Prijenosi među državama

Poglavlje V.

Posebne odredbe

Poglavlje VI.

Posebne odredbe koje se primjenjuju na državnim područjima država članica s nuklearnim oružjem

Poglavlje VII.

Završne odredbe

PRILOG I.

UPITNIK ZA IZJAVU O OSNOVNIM TEHNIČKIM SVOJSTVIMA POSTROJENJA

I.-A

REAKTORI

I.-B

KRITIČNA POSTROJENJA I POSTROJENJA NULTE ENERGIJE

I.-C

POSTROJENJA ZA PRETVARANJE, PROIZVODNJU I PRERADU

I.-D

SKLADIŠNA POSTROJENJA

I.-E

POSTROJENJA ZA ODVAJANJE IZOTOPA

I.-F

POSTROJENJA KOJA KORISTE NUKLEARNI MATERIJAL U KOLIČINAMA KOJE PREMAŠUJU JEDAN EFEKTIVNI KILOGRAM

I.-G

POSTROJENJA KOJA SU KANDIDATI ZA CJELOKUPNO ZAHVAĆENA PODRUČJA ZONE MATERIJALNE BILANCE (CAM)

I.-H

POSTROJENJA ZA OBRADU ILI ZA SKLADIŠTENJE OTPADA

I.-J

OSTALA POSTROJENJA

PRILOG II.

OPĆI OPIS LOKACIJE

PRILOG III.

IZVJEŠĆE O INVENTARSKIM IZMJENAMA (ICR)

PRILOG IV.

IZVJEŠĆE O MATERIJALNOJ BILANCI (MBR)

PRILOG V.

POPIS FIZIČKOG INVENTARA (PIL)

PRILOG VI.

PRETHODNA OBAVIJEST O IZVOZU/OTPREMI NUKLEARNOG MATERIJALA

PRILOG VII.

PRETHODNA OBAVIJEST O UVOZU/PRIHVATU NUKLEARNOG MATERIJALA

PRILOG VIII.

IZVJEŠĆE O IZVOZU/OTPREMI RUDA

PRILOG IX.

ZAHTJEV ZA ODSTUPANJEM POSTROJENJA OD PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJE OBLIK I UČESTALOST OBAVIJESTI

PRILOG X.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ILI IZVJEŠĆE O IZVOZU NUKLEARNOG MATERIJALA S ODSTUPANJEM

PRILOG XI.

SAŽET PRIKAZ PROGRAMA AKTIVNOSTI

PRILOG XII.

PRETHODNA OBAVIJEST O DALJNJIM AKTIVNOSTIMA OBRADE OTPADA

PRILOG XIII.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVOZU/OTPREMI KONDICIONIRANOG OTPADA

PRILOG XIV.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O UVOZU/PRIHVATU KONDICIONIRANOG OTPADA

PRILOG XV.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROMJENAMA MJESTA KONDICIONIRANOG OTPADA

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegove članke 77., 78., 79. i 81.,

uzimajući u obzir odobrenje Vijeća,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (Euratom) br. 3227/76 od 19. listopada 1976. o primjeni odredaba o nadzoru sigurnosti Euratoma (1) određuje narav i opseg obveza iz članaka 78. i 79. Ugovora.

(2)

S obzirom na povećane količine nuklearnih materijala proizvedenih, korištenih, prenesenih i recikliranih u Zajednici, razvoj trgovine tim materijalima i daljnja proširenja Europske unije, nužno je osigurati učinkovitost nadzora sigurnosti. Narav i opseg obveza iz članka 79. Ugovora određenih u Uredbi (Euratom) br. 3227/76 trebalo bi stoga ažurirati u svjetlu razvojâ, posebno u području nuklearne i informacijske tehnologije.

(3)

Belgija, Danska, Njemačka, Grčka, Španjolska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Portugal, Finska, Švedska i Europska zajednica za atomsku energiju sklopili su Sporazum 78/164/Euratom (2) s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u provedbi članka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Sporazum 78/164/Euratom stupio je na snagu 21. veljače 1977. i dopunjen je Dodatnim protokolom 1999/188/Euratom (3) koji je stupio na snagu 30. travnja 2004.

(4)

Sporazum 78/164/Euratom sadrži određenu obvezu koju je Zajednica preuzela s obzirom na primjenu nadzora sigurnosti na sirovine i posebne fisibilne materijale na državnim područjima država članica koje nemaju vlastito nuklearno oružje i koje su stranke Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.

(5)

Postupci koji su utvrđeni Sporazumom 78/164/Euratom rezultat su sveobuhvatnih međunarodnih pregovora s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju o primjeni članka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Ove je postupke odobrilo Vijeće guvernera navedene Agencije.

(6)

Zajednica, Ujedinjena Kraljevina i Međunarodna agencija za atomsku energiju stranke su Sporazuma o primjeni nadzora sigurnosti u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (4). Navedeni Sporazum stupio je na snagu 14. kolovoza 1978. i dopunjen je Dodatnim protokolom koji je stupio na snagu 30. travnja 2004.

(7)

Zajednica, Francuska i Međunarodna agencija za atomsku energiju stranke su Sporazuma o primjeni nadzora sigurnosti u Francuskoj (5). Navedeni Sporazum stupio je na snagu 12. rujna 1981. i dopunjen je Dodatnim protokolom koji je stupio na snagu 30. travnja 2004.

(8)

Na državnim područjima Francuske i Ujedinjene Kraljevine nalaze se neka postrojenja ili njihovi dijelovi, kao i određeni materijali koji se mogu uključiti u proizvodni ciklus radi obrambenih potreba. Kako bi se uzelo u obzir te okolnosti, trebalo bi primjenjivati posebne postupke vezane uz nadzor sigurnosti.

(9)

Europsko vijeće na svojem sastanku u Lisabonu 23. i 24. ožujka 2000. naglasilo je potrebu poticanja razvoja najnovije informacijske tehnologije i drugih telekomunikacijskih mreža, kao i sadržaja tih mreža.

(10)

Kao odgovor na Dodatni protokol 1999/188/Euratom, od država članica trebalo bi zahtijevati da Komisiji dostave određene informacije, uključujući opći opis lokacija, prethodnu obavijest o obradi otpada i izvješća o promjenama mjesta određenog kondicioniranog otpada.

(11)

Smjernice donesene radi primjene ove Uredbe trebale bi u potpunosti poštovati obveze Zajednice na tom području, posebno one koje proizlaze iz Dodatnog protokola 1999/188/Euratom i dodatnih protokola uz Sporazum o primjeni nadzora sigurnosti u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i uz odgovarajući Sporazum za Francusku.

(12)

Odredbe o sigurnosti dodane Poslovniku Komisije (6) Odlukom Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom (7) trebale bi se primjenjivati na informacije, znanja i dokumente koje su stranke prikupile, ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća br. 3 od 31. srpnja 1958. o provedbi članka 24. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (8).

(13)

U interesu jasnoće, Uredbu (Euratom) br. 3227/76 trebalo bi zamijeniti ovom Uredbom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na svaku osobu ili poduzeće koji uspostavljaju ili upravljaju postrojenjem za proizvodnju, odvajanje, preradu, skladištenje ili drugo korištenje sirovine ili posebnog fisibilnog materijala.

Ne primjenjuje se na imatelje krajnjih proizvoda korištenih u nenuklearne svrhe koji sadržavaju nuklearne materijale koji su u praksi neobnovljivi.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„države članice bez nuklearnog oružja” su Belgija, Češka Republika, Danska, Njemačka, Estonija, Grčka, Španjolska, Irska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka, Finska i Švedska;

2.

„države članice s nuklearnim oružjem” su Francuska i Ujedinjena Kraljevina;

3.

„treća zemlja” je svaka država koja nije članica Europske zajednice za atomsku energiju;

4.

„nuklearni materijali” su rude, sirovine ili posebni fisibilni materijali kako su definirani u članku 197. Ugovora;

5.

„otpad” je nuklearni materijal u koncentracijama ili kemijskim oblicima koji se smatraju neobnovljivim iz praktičnih ili ekonomskih razloga i koji se može odlagati;

6.

„zadržani otpad” je otpad koji je nastao pri obradi ili kao posljedica pogonske nesreće, izmjeren ili procijenjen na temelju mjerenja, koji je premješten na posebno mjesto unutar zone materijalne bilance iz koje se može povratiti;

7.

„kondicionirani otpad” je otpad izmjeren ili procijenjen na temelju mjerenja, koji je kondicioniran na način (na primjer, vitrifikacijom, cementiranjem, betoniranjem ili bitumeniziranjem) da nije primjeren za daljnje nuklearno korištenje;

8.

„ostaci odbačeni u okoliš” su otpad, izmjeren ili procijenjen na temelju mjerenja, koji je nepovratno odbačen u okoliš kao rezultat planiranog ispuštanja;

9.

„kategorije” (nuklearnog materijala) su prirodni uranij, osiromašeni uranij, uranij obogaćen izotopom uranija-235 ili uranija-233, torij, plutonij i svaki drugi materijal koji Vijeće može odrediti, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije;

10.

„element” je jedinica koja se može utvrditi, kao što je gorivni sklop ili gorivna igla;

11.

„šarža” je dio nuklearnog materijala koji se uzima kao jedinica za evidenciju na ključnoj točki mjerenja i za koji se sastav i količina definiraju jedinstvenim skupom specifikacija ili mjerenja. Nuklearni materijal može biti u rasutom obliku ili sadržan u nizu elemenata;

12.

„podaci o šarži” su ukupna masa svake kategorije nuklearnog materijala, a u slučaju plutonija i uranija prema potrebi i izotopni sastav. Za potrebe izvješćivanja, mase pojedinih elemenata u šarži zbrajaju se prije zaokruživanja na najbližu jedinicu;

13.

„efektivni kilogram” je posebna jedinica koja se koristi u primjeni nadzora sigurnosti na nuklearni materijal, koja se dobije tako da se uzme:

(a)

za plutonij, njegova masa u kilogramima;

(b)

za uranij s obogaćenjem od 0,01 (1 %) i više, njegova masa u kilogramima pomnožena s kvadratom njegovog obogaćenja;

(c)

za uranij s obogaćenjem ispod 0,01 (1 %) i iznad 0,005 (0,5 %), njegova masa u kilogramima pomnožena s 0,0001;

i

(d)

za osiromašeni uranij s obogaćenjem od 0,005 (0,5 %) ili ispod te za torij, njihova masa u kilogramima pomnožena s 0,00005;

14.

„zona materijalne bilance” je prostor u kojem je u svrhu uspostavljanja materijalne bilance moguće odrediti:

(a)

količinu nuklearnog materijala pri svakom unosu u zonu, odnosno iznosu iz zone materijalne bilance;

i

(b)

fizički inventar nuklearnog materijala u svakoj zoni materijalne bilance, kada je to potrebno, u skladu s utvrđenim postupcima;

15.

„ključna točka mjerenja” je mjesto gdje se nuklearni materijal javlja u takvom obliku da se može mjeriti kako bi se odredio tok materijala ili inventar, uključujući, ali ne ograničavajući se na, mjesta gdje nuklearni materijal ulazi, napušta ili se skladišti u zonama materijalne bilance;

16.

„knjigovodstveni inventar” zone materijalne bilance je algebarski zbroj posljednje fizičkog inventara te zone materijalne bilance i svih inventarskih izmjena koje su se od tada dogodile;

17.

„fizički inventar” je zbroj svih izmjerenih ili procijenjenih količina nuklearnog materijala u šaržama koji je na raspolaganju u određenom vremenu unutar pojedine zone materijalne bilance, dobiven u skladu s određenim postupcima;

18.

„neevidentirani materijal” je razlika između fizičkog inventara i knjigovodstvenog inventara;

19.

„razlika između pošiljatelja i primatelja” je razlika između količine nuklearnog materijala u pojedinoj šarži izmjerene u zoni materijalne bilance primatelja i količine naznačene od strane zone materijalne bilance pošiljatelja;

20.

„izvorni podaci” su podaci, utvrđeni za vrijeme mjerenja ili baždarenja ili upotrijebljeni da bi se izveli empirijski odnosi, koji identificiraju nuklearni materijal i daju podatke o šarži, uključujući: masu spojeva, faktore pretvaranja radi utvrđivanja mase elementa, specifičnu masu, koncentraciju elementa, izotopne omjere, odnose između obujma i očitanjâ manometra i odnos između proizvedenog plutonija i generirane energije;

21.

„lokacija” je područje čije je granice odredila Zajednica i država članica, a obuhvaća jedno ili više postrojenja, uključujući zatvorena postrojenja, kako je definirano u njihovim odgovarajućim osnovnim tehničkim svojstvima, pri čemu:

(a)

postrojenja za obradu ili skladištenje otpada sama po sebi ne čine lokaciju;

(b)

u slučaju zatvorenog postrojenja gdje se uobičajeno koristila sirovina ili posebni fisibilni materijal, tad je korištenje pojma ograničeno na mjesta s vrućim komorama ili lokacije na kojima su se provodile aktivnosti vezane uz pretvaranje, obogaćenje, proizvodnju goriva ili preradu;

(c)

pojam „lokacija” također uključuje sva postrojenja smještena neposredno uz postrojenja koja pružaju ili koriste bitne usluge, uključujući vruće komore za obradu ozračenih materijala koji ne sadrže nuklearni materijal, postrojenja za obradu, skladištenje i odlaganje otpada te objekte koji su povezani s aktivnostima navedenima u Prilogu I. Dodatnom protokolu 1999/188/Euratom, a koje je odredila dotična država;

22.

„predstavnik lokacije” je svaka osoba, poduzeće ili subjekt koje su države članice imenovale kao odgovorne za izjave iz članka 3. stavka 2.;

23.

„postrojenje” je reaktor, kritično postrojenje, postrojenje za pretvaranje, postrojenje za proizvodnju, postrojenje za preradu, postrojenje za odvajanje izotopa, odvojeno skladište, postrojenje za obradu otpada ili skladištenje otpada ili svako drugo mjesto gdje se uobičajeno koristi sirovina ili posebni fisibilni materijal;

24.

„razgrađeno postrojenje” je postrojenje za koje je potvrđeno da su preostali objekti i oprema bitni za njegovo korištenje uklonjeni ili stavljeni izvan pogona tako da se ono ne koristi za skladištenje i ne može ga se više koristiti za rukovanje, obradu ili korištenje sirovine ili posebnog fisibilnog materijala;

25.

„zatvoreno postrojenje” je postrojenje za koje je potvrđeno da je rad zaustavljen i nuklearni materijal uklonjen, ali koje nije razgrađeno.

POGLAVLJE II.

OSNOVNA TEHNIČKA SVOJSTVA I POSEBNE ODREDBE O NADZORU

Članak 3.

Izjava o osnovnim tehničkim svojstvima

1.   Svaka osoba ili poduzeće koje uspostavlja ili upravlja postrojenjem za proizvodnju, odvajanje, preradu, skladištenje ili drugo korištenje sirovine ili posebnog fisibilnog materijala daje izjavu Komisiji o osnovnim tehničkim svojstvima postrojenja, koristeći odgovarajući upitnik prikazan u Prilogu I.

Za potrebe prvog podstavka pod „korištenjem” nuklearnog materijala podrazumijeva se između ostalog: proizvodnja energije u reaktorima, istraživanja u kritičnim postrojenjima ili postrojenjima nulte energije, pretvaranje, proizvodnja, prerada, skladištenje, odvajanje izotopa i koncentracija rude, kao i obrada ili skladištenje otpada.

Za proizvodnju rude primjenjuju se članci 24. i 25.

2.   Svaka država članica koja je stranka Dodatnog protokola 1999/188/Euratom za svaku lokaciju na svojem državnom području imenuje predstavnika lokacije koji dostavlja Komisiji izjavu koja sadrži opći opis lokacije, koristeći upitnik prikazan u Prilogu II.

Izjava se dostavlja u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Dodatnog protokola 1999/188/Euratom u dotičnoj državi članici, a ažurirani se podaci dostavljaju do 1. travnja svake godine.

Izjava ispunjava zahtjeve iz članka 2. stavka (a) točke iii. Dodatnog protokola 1999/188/Euratom i odvojena je od izjave koja se zahtijeva na temelju stavka 1. ovog članka.

3.   Dok predstavnik lokacije snosi odgovornost za pravodobno prikupljanje odgovarajućih informacija i podnošenje općeg opisa lokacije Komisiji, za ispravnost i cjelovitost izjava odgovorne su osobe ili poduzeća koji uspostavljaju ili upravljaju postrojenjem, a za zgrade na lokaciji koje ne uključuju nuklearni materijal odgovorna je dotična država članica. Koliko je to moguće, izjave predviđene u stavcima 1. i 2. dostavljaju se u elektroničkom obliku, ako ih u takvom obliku čuva osoba ili poduzeće. Ako se Komisiji podaci dostavljaju i u elektroničkom i u papirnatom obliku, prednost ima papirnati oblik.

Članak 4.

Vremenski rokovi

Izjava o osnovnim tehničkim svojstvima novih postrojenja dostavlja se Komisiji u skladu s člankom 3. stavkom 1. najmanje 200 dana prije predviđenog prihvata prve pošiljke nuklearnog materijala.

Za nova nuklearna postrojenja s inventarom ili godišnjim protokom nuklearnog materijala većim od jednog efektivnog kilograma, svi relevantni podaci koji se odnose na vlasnika, operatera, svrhu, mjesto, vrstu, kapacitet i očekivani datum puštanja u rad dostavljaju se Komisiji najmanje 200 dana prije početka izgradnje.

Promjene u osnovnim tehničkim svojstvima za koje nije potrebna prethodna obavijest, kako je navedeno u posebnim odredbama o nadzoru određenim u članku 6., dostavljaju se Komisiji u roku od 30 dana od obavljene izmjene.

Postrojenja na državnom području država koje pristupaju Europskoj uniji dostavljaju Komisiji svoja osnovna tehnička svojstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe u toj državi, izuzev za postrojenja za obradu ili skladištenje otpada čija se osnovna tehnička svojstva dostavljaju u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe u toj državi.

Koristeći upitnik iz Priloga I., postojeća postrojenja za obradu ili skladištenje otpada dostavljaju Komisiji osnovna tehnička svojstva svojih postrojenja u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Za druga postojeća postrojenja sve dodatne informacije koje se zahtijevaju upitnikom iz Priloga I. dostavljaju se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Program aktivnosti

Kako bi se Komisiji omogućilo da planira svoje aktivnosti povezane s nadzorom sigurnosti, osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka dostavljaju Komisiji sljedeće podatke:

(a)

svake godine, okvirni program aktivnosti na temelju Priloga XI., navodeći osobito privremene datume izrade fizičkog inventara;

(b)

najmanje 40 dana prije izrade fizičkog inventara, program takvog rada.

Promjene koje utječu na okvirni program aktivnosti i osobito na izradu fizičkih inventara dostavljaju se Komisiji bez odlaganja.

Članak 6.

Posebne odredbe o nadzoru

1.   Postupajući na temelju osnovnih tehničkih svojstava dostavljenih sukladno članku 3. stavku 1. i članku 4. Komisija donosi posebne odredbe o nadzoru koje se odnose na pitanja navedena u stavku 2. ovog članka. Posebne odredbe o nadzoru donose se odlukom Komisije upućenom dotičnoj osobi ili poduzeću, uzimajući u obzir pogonska i tehnička ograničenja te uz usko savjetovanje s dotičnom osobom ili poduzećem i odgovarajućom državom članicom.

Osoba ili poduzeće kojem je odluka Komisije upućena obavješćuju se o toj odluci, a kopija takve obavijesti prosljeđuje se dotičnoj državi članici.

Dok Komisija ne donese odluku o posebnim odredbama o nadzoru, dotična osoba ili poduzeće primjenjuje opće odredbe ove Uredbe.

2.   Posebne odredbe o nadzoru obuhvaćaju sljedeće:

(a)

zone materijalne bilance i odabir ključnih točaka mjerenja za utvrđivanje protoka i zaliha nuklearnih materijala;

(b)

promjene u osnovnim tehničkim svojstvima za koje se zahtijeva prethodna obavijest;

(c)

postupke za vođenje evidencije o nuklearnim materijalima za svaku zonu materijalne bilance i za sastavljanje izvješćâ;

(d)

učestalost i postupke izrade fizičkih inventara za potrebe vođenja evidencije kao dio mjera nadzora sigurnosti;

(e)

mjere zadržavanja i nadzora, u skladu s postupcima dogovorenim s dotičnom osobom ili poduzećem;

(f)

postupke za uzorkovanje od strane dotične osobe ili poduzeća isključivo za potrebe nadzora sigurnosti.

3.   Posebnim odredbama o nadzoru može se također odrediti sadržaj naknadnih obavijesti koje se zahtijevaju na temelju članka 5., kao i uvjeti pod kojima se za otpreme i prihvate nuklearnog materijala zahtijeva prethodna obavijest.

4.   Komisija na temelju dogovorene procjene dotičnoj osobi ili poduzeću nadoknađuje trošak onih posebnih usluga koje su predviđene u posebnim odredbama o nadzoru ili su rezultat posebnog zahtjeva Komisije ili njezinih inspektora. Dotične strane zajednički određuju i periodički preispituju iznos i načine nadoknade.

POGLAVLJE III.

KNJIGOVODSTVO U VEZI S NUKLEARNIM MATERIJALOM

Članak 7.

Sustav knjigovodstva

Osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka vode sustav knjigovodstva i kontrole nuklearnih materijala. Ovaj sustav uključuje knjigovodstvenu i operativnu evidenciju, a osobito podatke o količinama, kategoriji, obliku i sastavu tih materijala kako je predviđeno u članku 18., njihovo stvarno mjesto i posebnu obvezu u vezi s nadzorom u skladu s člankom 17., zajedno s podacima o primatelju ili pošiljatelju kod prijenosa nuklearnih materijala.

Sustav mjerenja na kojem se evidencija temelji u skladu je s najnovijim međunarodnim normama ili je po kvaliteti istovjetan tim normama. Na temelju te evidencije koja se čuva tijekom razdoblja od najmanje pet godina mora biti moguće sastaviti i potkrijepiti izjave podnesene Komisiji. Knjigovodstvena i operativna evidencija stavljaju se na raspolaganje inspektorima Komisije u elektroničkom obliku ako ih postrojenje vodi u takvom obliku. Dodatni se podaci mogu odrediti u posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6. za svako postrojenje.

Članak 8.

Operativna evidencija

Za svaku zonu materijalne bilance operativna evidencija, prema potrebi, uključuje:

(a)

operativne podatke koji se koriste za utvrđivanje promjena u količinama i sastavu nuklearnog materijala;

(b)

popis inventarskih elemenata, ažuriran u najvećoj mogućoj mjeri, i njihovo mjesto;

(c)

podatke, uključujući izvedene procjene slučajnih i sustavnih pogrešaka, dobivenih umjeravanjem spremnika i instrumenata, kao i uzorkovanjem i analizom;

(d)

podatke dobivene mjerenjima kontrole kvalitete primijenjenima na sustav knjigovodstva u vezi s nuklearnim materijalom, uključujući izvedene procjene slučajnih i sustavnih pogrešaka;

(e)

opis redoslijeda mjera poduzetih s ciljem pripreme i izrade fizičkog inventara te osiguranja točnosti i potpunosti inventara;

(f)

opis mjera poduzetih s ciljem utvrđivanja uzroka i veličine svakog slučajnog ili neizmjerenog gubitka do kojeg je moglo doći;

(g)

izotopni sastav plutonija, uključujući izotope nakon njegovog raspada, i referentne datume, ako su evidentirani u postrojenju radi pogonskih potreba.

Kada su dostupni, podaci iz točke (g) dostavljaju se Komisiji na zahtjev.

Članak 9.

Knjigovodstvena evidencija

Knjigovodstvena evidencija za svaku zonu materijalne bilance prikazuje sljedeće:

(a)

sve inventarske izmjene, tako da se knjigovodstveni inventar može utvrditi u svako doba;

(b)

sve rezultate mjerenja i izračunavanja koji se koriste za utvrđivanje fizičkog inventara;

(c)

sve ispravke učinjene u pogledu inventarskih izmjena, knjigovodstvenih inventara i fizičkih inventara.

U knjigovodstvenoj evidenciji u vezi sa svim inventarskim izmjenama i fizičkim inventarima navedeni su podaci za identifikaciju materijala, podaci o šarži i izvorni podaci za svaku šaržu. Ta se evidencija odvojeno vodi za uranij, torij i plutonij, u skladu s kategorijama navedenim u članku 18. stavku 2. točki (b). Pored toga, za svaku inventarsku izmjenu navodi se datum promjene i, prema potrebi, zona materijalne bilance pošiljatelja ili pošiljatelj i zona materijalne bilance primatelja ili primatelj.

Članak 10.

Knjigovodstvena izvješća

Osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka Komisiji dostavljaju knjigovodstvena izvješća.

Knjigovodstvena izvješća sadrže podatke koji su dostupni na dan izvješćivanja i, ako je to potrebno, moraju se kasnije ispraviti. Knjigovodstvena izvješća dostavljaju se Komisiji u elektroničkom obliku, izuzev u slučajevima kada je Komisija odobrila pismeno odstupanje ili se primjenjuju prijelazne odredbe predviđene u članku 39.

Na obrazložen zahtjev Komisije dodatni podaci ili objašnjenja u vezi s tim izvješćima dostavljaju se u roku od tri tjedna.

Članak 11.

Početni knjigovodstveni inventar

Osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe Komisiji dostavljaju početni knjigovodstveni inventar svih nuklearnih materijala koje imaju, koristeći obrazac naveden u Prilogu V. Ovaj se članak ne primjenjuje na osobe ili poduzeća koji su već dostavili početni knjigovodstveni inventar na temelju Uredbe (Euratom) br. 3227/76 ni na postrojenja za obradu otpada ili skladištenje otpada.

Članak 12.

Izvješće o inventarskim izmjenama

1.   Osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka za svaku zonu materijalne bilance Komisiji dostavljaju izvješća o inventarskim izmjenama za sve nuklearne materijale koristeći obrazac naveden u Prilogu III.

Osim ako je u posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6. za pojedino postrojenje drukčije određeno, ta se izvješća šalju mjesečno, najkasnije 15 dana od isteka mjeseca, a u njima se navode sve inventarske izmjene koje su nastupile ili su ustanovljene tijekom tog mjeseca.

2.   Za mjesece u kojima se izrađuje fizički inventar, a dan izrade fizičkog inventara nije posljednji dan u mjesecu, dostavljaju se dva odvojena izvješća o inventarskim izmjenama:

(a)

prvo izvješće o inventarskim izmjenama, koje sadrži sve inventarske izmjene do i uključujući dan izrade fizičkog inventara, a šalje se najkasnije zajedno s drugim izvješćem o inventarskim izmjenama ili zajedno s popisom fizičkog inventara i izvješćem o materijalnoj bilanci, ako su potonji poslani prije drugog izvješća o inventarskim izmjenama;

(b)

drugo izvješće o inventarskim izmjenama, koje sadrži sve inventarske izmjene od prvog dana nakon dana izrade fizičkog inventara do isteka mjeseca, a šalje se u roku od 15 dana od isteka mjeseca.

3.   Za mjesece u kojima nije nastupila nijedna inventarska izmjena, dotične osobe ili poduzeća šalju izvješće o inventarskim izmjenama, prenoseći zaključni knjigovodstveni inventar prethodnog mjeseca.

4.   Male se inventarske izmjene, poput prijenosa uzoraka za analizu, mogu grupirati zajedno, kako je utvrđeno u posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6. s obzirom na dotično postrojenje te se u izvješću prikazati kao samo jedna inventarska izmjena.

5.   Izvješća o inventarskim izmjenama mogu biti popraćena napomenama s pojašnjenjima inventarskih izmjena.

Članak 13.

Izvješće o materijalnoj bilanci i popis fizičkog inventara

Za svaku zonu materijalne bilance osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka Komisiji dostavljaju:

(a)

izvješća o materijalnoj bilanci, na obrascu navedenom u Prilogu IV., u kojima su naznačeni:

i.

početni fizički inventar;

ii.

inventarske izmjene (prvo povećanja, zatim smanjenja);

iii.

zaključni knjigovodstveni inventar;

iv.

zaključni fizički inventar;

v.

neevidentirani materijal;

(b)

popis fizičkog inventara, na obrascu navedenom u Prilogu V., u kojem su sve šarže prikazane odvojeno.

Izvješća i popis dostavljaju se što je prije moguće, a najkasnije 30 dana od dana izrade fizičkog inventara.

Osim ako je u posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6. za pojedino postrojenje drukčije određeno, fizički se inventar izrađuje svake kalendarske godine, a razdoblje između dvije uzastopne izrade fizičkog inventara ne smije biti dulje od 14 mjeseci.

Članak 14.

Posebna izvješća

Osobe i poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka Komisiji dostavljaju posebno izvješće kadgod nastupe okolnosti iz članaka 15. ili 22.

Vrsta informacija koja se dostavlja u takvim izvješćima određuje se u posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6.

Posebna izvješća, kao i dodatni podaci ili objašnjenja koje Komisija može zatražiti u vezi s tim izvješćima, dostavljaju se bez odlaganja.

Članak 15.

Neuobičajeni događaji

Posebno izvješće sastavlja se u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se, kao rezultat nekog neuobičajenog događaja ili okolnosti, vjeruje da je došlo ili bi moglo doći do povećanja ili gubitka nuklearnog materijala koji prelazi granice utvrđene u te svrhe u posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6.;

(b)

ako se zadržavanje neočekivano promijenilo u odnosu na stanje određeno u posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6. u tolikoj mjeri da je nastala mogućnost neovlaštenog uklanjanja nuklearnog materijala.

Dotične osobe ili poduzeća podnose ta izvješća čim postanu svjesni nekog takvog gubitka ili povećanja ili iznenadne promjene u uvjetima zadržavanja, ili bilo čega zbog čega posumnjaju na takve događaje. Uzroci se također navode čim su poznati.

Članak 16.

Izvješćivanje o nuklearnim transformacijama

Za reaktore se izračunani podaci o nuklearnim transformacijama navode u izvješću o inventarskim izmjenama najkasnije kada se ozračeno gorivo prenosi iz zone materijalne bilance u reaktoru. Uz to, u posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6. mogu se odrediti ostali postupci za evidentiranje i izvješćivanje o nuklearnim transformacijama.

Članak 17.

Posebne obveze u vezi s nadzorom

1.   Nuklearni materijali za koje vrijede posebne obveze u vezi s nadzorom koje je Zajednica preuzela u sporazumu sklopljenom s trećom zemljom ili međunarodnom organizacijom, osim ako je takvim sporazumu drukčije utvrđeno, navode se posebno za svaku obvezu u sljedećim obavijestima:

(a)

početnom knjigovodstvenom inventaru predviđenom u članku 11.;

(b)

izvješćima o inventarskim izmjenama, uključujući zaključne knjigovodstvene inventare, predviđene u članku 12.;

(c)

izvješćima o materijalnoj bilanci i popisima fizičkog inventara predviđenima u članku 13.;

(d)

namjeravanom uvozu i izvozu predviđenima u člancima 20. i 21.

Osim ako je u nekom od tih sporazuma izričito zabranjeno, takvo posebno navođenje ne isključuje fizičko miješanje materijala.

2.   Stavak 1. ne odnosi se na sporazume koje su Zajednica i države članice sklopile s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

Članak 18.

Jedinice za masu i kategorije nuklearnog materijala

1.   U svakoj obavijesti iz ove Uredbe količine materijala obuhvaćenog ovom Uredbom iskazuju se u gramima.

Pripadajuća knjigovodstvena evidencija o materijalima vodi se u gramima ili u manjim jedinicama. Vodi se na takav način da je vjerodostojna i osobito da udovoljava važećim praksama u državama članicama.

U obavijestima se količine mogu zaokružiti na manje iznose kada je prva decimala od 0 do 4, odnosno zaokružiti na više iznose kada je prva decimala od 5 do 9.

2.   Osim ako je posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6. drukčije predviđeno, obavijesti uključuju sljedeće:

(a)

ukupnu masu elemenata uranija, torija i plutonija i također, za obogaćeni uranij, ukupnu masu fisibilnih izotopa;

(b)

odvojena izvješća o materijalnoj bilanci, kao i odvojene stavke u izvješćima o inventarskim izmjenama i u popisima fizičkog inventara za sljedeće kategorije nuklearnog materijala:

i.

osiromašeni uranij;

ii.

prirodni uranij;

iii.

uranij obogaćen do manje od 20 %;

iv.

uranij obogaćen do 20 % i više;

v.

plutonij;

vi.

torij.

Članak 19.

Odstupanja

1.   Komisija može proizvođačima i korisnicima nuklearnih materijala odobriti pismeno odstupanje od pravila kojima se uređuje oblik i učestalost obavijesti predviđenih u člancima 10. do 18., kako bi se uzele u obzir sve posebne okolnosti u kojima se koriste ili proizvode materijali pod nadzorom.

Odstupanje se odobrava na temelju zahtjeva koji podnese dotična osoba ili poduzeće, koristeći obrazac naveden u Prilogu IX.

Odstupanje se odobrava samo za čitavu zonu materijalne bilance u kojoj nuklearni materijal nije obrađen ili skladišten zajedno s nuklearnim materijalom za koji se odstupanje ne može odobriti.

2.   Komisija može odobriti odstupanje za zonu materijalne bilance koja ima:

(a)

količine nuklearnog materijala razmjerne onima navedenima u Prilogu I.-G, koje se čuvaju u istom stanju tijekom dugih razdoblja;

(b)

osiromašeni uranij, prirodni uranij ili torij koji se koristi isključivo za nenuklearne aktivnosti;

(c)

posebne fisibilne materijale kada se koriste u količinama jednog grama ili manje kao senzorske komponente u instrumentima;

(d)

plutonij izotopne koncentracije plutonija-238 koja prelazi 80 %.

3.   Osobe ili poduzeća kojima je odstupanje odobreno svake godine do 31. siječnja Komisiji dostavljaju godišnje izvješće, koristeći obrazac naveden u Prilogu X. Ovo izvješće opisuje stanje na kraju prethodne kalendarske godine.

4.   U slučaju izvoza nuklearnog materijala u treću zemlju osobe ili poduzeća kojima je odstupanje odobreno Komisiji dostavljaju izvješće što je prije moguće, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka mjeseca u kojem je došlo do izvoza, koristeći obrazac naveden u Prilogu X. U tom se izvješću navodi količina izvezenog nuklearnog materijala i zaliha nuklearnog materijala koji još uvijek podliježe odstupanju.

5.   U slučaju uvoza nuklearnog materijala iz treće zemlje osobe ili poduzeća kojima je odstupanje odobreno Komisiji dostavljaju zahtjev za uvrštavanjem tog materijala na popis materijala na koje se odstupanje primjenjuje. Zahtjev se dostavlja Komisiji na obrascu navedenom u Prilogu IX. čim dan prijenosa bude poznat osobi ili poduzeću, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka mjeseca u kojem je došlo do prijenosa.

6.   Komisija može u posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6. odrediti druge posebne klauzule u vezi s oblikom i periodičnosti izvješća.

7.   Ako uvjeti za odstupanje više nisu ispunjeni, Komisija povlači odstupanje na temelju podataka primljenih od osoba ili poduzeća kojima je odstupanje odobreno.

POGLAVLJE IV.

PRIJENOSI MEĐU DRŽAVAMA

Članak 20.

Izvoz i otprema

1.   Osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka prethodno obavješćuju Komisiju ako se neke sirovine ili posebni fisibilni materijali:

(a)

izvoze u treću zemlju;

(b)

otpremaju iz države članice bez nuklearnog oružja u državu članicu s nuklearnim oružjem;

(c)

otpremaju iz države članice s nuklearnim oružjem u državu članicu bez nuklearnog oružja.

2.   Prethodna se obavijest zahtijeva samo:

(a)

ako pošiljka prelazi jedan efektivni kilogram;

ili

(b)

ako postrojenje u istu državu prenosi ukupnu količinu materijala koja bi mogla prijeći jedan efektivni kilogram u svakom uzastopnom razdoblju od dvanaest mjeseci, iako nijedna pojedinačna pošiljka ne prelazi jedan efektivni kilogram.

3.   Obavijest se daje nakon zaključenja ugovornih aranžmana kojima je predviđen prijenos, koristeći obrazac naveden u Prilogu VI., a Komisija ju prima najmanje osam radnih dana prije pakiranja materijala za prijenos.

4.   Ako to zahtijevaju razlozi fizičke zaštite, s Komisijom se mogu dogovoriti posebni postupci u vezi s oblikom i slanjem obavijesti.

5.   Izvoz i otprema nuklearnog materijala sadržanog u otpadu ili rudama ne podliježu odredbama stavaka 1. do 4.

Članak 21.

Uvoz i prihvat

1.   Osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka prethodno obavješćuju Komisiju ako se neke sirovine ili posebni fisibilni materijali:

(a)

uvoze iz treće zemlje;

(b)

prihvaćaju u državi članici bez nuklearnog oružja iz države članice s nuklearnim oružjem;

(c)

prihvaćaju u državi članici s nuklearnim oružjem iz države članice bez nuklearnog oružja.

2.   Prethodna se obavijest zahtijeva samo:

(a)

ako pošiljka prelazi jedan efektivni kilogram;

ili

(b)

ako postrojenje iz iste države uvozi ili prihvaća ukupnu količinu materijala koja bi mogla prijeći jedan efektivni kilogram u svakom uzastopnom razdoblju od dvanaest mjeseci, iako nijedna pojedinačna pošiljka ne prelazi jedan efektivni kilogram.

3.   Obavijest se daje što je ranije moguće prije očekivanog dolaska materijala, a najkasnije na dan prihvata, koristeći obrazac naveden u Prilogu VII., dok je Komisija prima najmanje pet radnih dana prije raspakiravanja materijala.

4.   Ako to zahtijevaju razlozi fizičke zaštite, s Komisijom se mogu dogovoriti posebni postupci u vezi s oblikom i slanjem obavijesti.

5.   Uvoz i prihvat nuklearnog materijala sadržanog u otpadu ili rudama ne podliježu odredbama stavaka 1. do 4.

Članak 22.

Gubitak ili kašnjenje tijekom prijenosa

Osobe ili poduzeća koji obavješćuju o prijenosu na temelju članaka 20. i 21. podnose posebno izvješće, kako je predviđeno u članku 14., kada su, nakon iznimnih okolnosti ili događaja, primili informacije da su nuklearni materijali izgubljeni ili se čine izgubljenima, ili kada je došlo do znatnog kašnjenja tijekom prijenosa.

Članak 23.

Obavijest o promjeni datuma

Obavijest o svakoj promjeni datuma pakiranja prije prijenosa, prijevoza ili raspakiravanja nuklearnih materijala koji su navedeni u obavijestima predviđenima u člancima 20. i 21. dostavlja se bez odlaganja, uz navođenje promijenjenih datuma ako su poznati, osim ako promjena zahtijeva posebno izvješće.

POGLAVLJE V.

POSEBNE ODREDBE

Članak 24.

Proizvođači ruda

1.   Svaka osoba ili poduzeće koje vadi rude na državnom području države članice daje izjavu Komisiji o osnovnim tehničkim svojstvima postupaka vađenja rude, koristeći upitnik iz Priloga I.-J, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe i dostavlja program aktivnosti u skladu s člankom 5.

2.   Odstupajući od članaka 7., 8. i 9., svaka osoba ili poduzeće koje vadi rude o tome vodi knjigovodstvenu evidenciju u kojoj osobito navodi količine izvađenih ruda s prosječnim sadržajem uranija ili torija te zalihu izvađene rude u rudniku. Evidencija također sadrži podatke o otpremama uz navođenje datuma, primatelja i količine u svakom slučaju.

Takva se evidencija čuva najmanje pet godina.

Članak 25.

Izvješća o otpremi/izvozu ruda

Odstupajući od članaka 10. do 18., svaka osoba ili poduzeće koje vadi rude obavješćuje Komisiju, koristeći obrazac naveden u Prilogu VIII., o:

(a)

količini materijala otpremljenog iz svakog rudnika, do 31. siječnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu;

i

(b)

izvozu ruda u treće zemlje, najkasnije do dana otpreme.

Članak 26.

Prijevoz i privremeno skladištenje

Svaka osoba ili poduzeće koje se na državnim područjima država članica bavi prijevozom nuklearnih materijala ili privremenim skladištenjem nuklearnih materijala tijekom prijevoza, prima ili predaje takve materijale samo na temelju valjano potpisane potvrde o primitku na kojoj je naveden datum. Na toj su potvrdi navedena imena stranaka koje predaju i primaju materijale te prevezene količine, kao i kategorija, oblik i sastav materijala.

Ako to zahtijevaju razlozi fizičke zaštite, opis prenesenih materijala može se zamijeniti odgovarajućim dokumentom za identifikaciju pošiljke. Na temelju takvog dokumenta mora biti moguće slijediti evidenciju koju vode osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka.

Ugovorne stranke čuvaju tu evidenciju najmanje pet godina.

Članak 27.

Zamjenska evidencija kod prijevoza i privremenog skladištenja

Evidencija koju osobe ili poduzeća već vode u skladu s postojećim propisima koji se na njih primjenjuju na državnom području država članica u kojima posluju može zamijeniti evidenciju iz članka 26., pod uvjetom da takva evidencija sadrži sve informacije koje se zahtijevaju na temelju tog članka.

Članak 28.

Posrednici

Svi posrednici koji sudjeluju u sklapanju nekog ugovora o isporuci nuklearnog materijala, kao što su ovlašteni zastupnici, brokeri ili komisionari, čuvaju cjelokupnu evidenciju u vezi s poslovima koje su sami obavili ili su obavljeni u njihovo ime, najmanje pet godina nakon isteka ugovora. Takva evidencija sadrži imena ugovornih stranaka i u njoj se navodi datum ugovora, kao i količina, kategorija, oblik, sastav, podrijetlo i odredište materijala.

Članak 29.

Dostava informacija i podataka

Komisija može Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju dostaviti informacije i podatke dobivene sukladno ovoj Uredbi.

Članak 30.

Početni popis zaliha i knjigovodstvena evidencija u vezi s otpadom

1.   Odstupajući od članka 11., svaka osoba ili poduzeće koje obrađuje ili skladišti nuklearni materijal prethodno prijavljen kao zadržani ili kondicionirani otpad, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe Komisiji dostavlja početni popis zaliha cjelokupnog nuklearnog materijala po kategorijama.

2.   Svaka osoba ili poduzeće koje obrađuje ili skladišti nuklearni materijal prethodno prijavljen kao zadržani ili kondicionirani otpad o tome vodi knjigovodstvenu evidenciju.

Odstupajući od članaka 7. do 11., članka 13. i članka 17. stavka 1. za materijal prethodno prijavljen kao zadržani otpad te članaka 7. do 13. i članka 17. stavka 1. za materijal prethodno prijavljen kao kondicionirani otpad, ova evidencija uključuje:

(a)

operativne podatke koji se koriste za utvrđivanje promjena u količinama i sastavu nuklearnog materijala;

(b)

popis zaliha koji treba godišnje ažurirati nakon izrade fizičkog inventara;

(c)

opis redoslijeda mjera poduzetih s ciljem pripreme i izrade fizičkog inventara te osiguranja točnosti i potpunosti inventara;

(d)

opis mjera poduzetih s ciljem utvrđivanja uzroka i veličine svakog slučajnog gubitka do kojeg je moglo doći;

(e)

sve promjene u zalihama, tako da se na zahtjev može izraditi knjigovodstveni inventar.

Zahtjevi izvješćivanja za obradu zadržanog otpada utvrđuju se u posebnim odredbama o nadzoru iz članka 6.

Članak 31.

Obrada otpada

Osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka prethodno obavješćuju Komisiju o svakom postupku obrade materijala koji je prethodno prijavljen kao zadržani ili kondicionirani otpad, isključujući prepakiravanje ili daljnje kondicioniranje bez odvajanja elemenata.

Ta prethodna obavijest, uz korištenje obrasca navedenog u Priloga XII., uključuje informacije o količini plutonija, visoko obogaćenog uranija i uranija-233 po šarži, obliku (vitrificiran, visoko aktivna tekućina itd.), očekivanom trajanju postupka te mjestu materijala prije i nakon postupka. Takva se obavijest dostavlja Komisiji najmanje 200 dana prije početka postupka.

Članak 32.

Prijenosi kondicioniranog otpada

Osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka podnose, najkasnije do 31. siječnja svake godine, godišnja izvješća o:

(a)

otpremi ili izvozu kondicioniranog otpada u postrojenje unutar ili izvan državnih područja država članica, koristeći obrazac naveden u Prilogu XIII.;

(b)

prihvatu ili uvozu kondicioniranog otpada iz postrojenja bez oznake zone materijalne bilance ili iz postrojenja izvan državnih područja država članica, koristeći obrazac naveden u Prilogu XIV.;

(c)

promjenama u mjestu kondicioniranog otpada koji sadrži plutonij, visoko obogaćeni uranij ili uranij-233, koristeći obrazac naveden u Prilogu XV.

Članak 33.

Međunarodne obveze

Odredbe ove Uredbe, a posebno članak 3. stavak 2., članak 31. i članak 32. točka (c), primjenjuju se u skladu s obvezama Zajednice i država članica bez nuklearnog oružja na temelju Dodatnog protokola 1999/188/Euratom.

POGLAVLJE VI.

POSEBNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA DRŽAVNIM PODRUČJIMA DRŽAVA ČLANICA S NUKLEARNIM ORUŽJEM

Članak 34.

Posebne odredbe za države članice s nuklearnim oružjem

1.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

postrojenja ili dijelove postrojenja koji su namijenjeni za potrebe obrane i koji se nalaze na državnom području države članice s nuklearnim oružjem;

ili

(b)

nuklearne materijale koje je ta država članica s nuklearnim oružjem namijenila za potrebe obrane.

2.   Za nuklearne materijale, postrojenja ili dijelove postrojenja koji mogu biti namijenjeni za potrebe obrane i koji su smješteni na državnom području države članice s nuklearnim oružjem, opseg u kojem se primjenjuju ova Uredba i postupci na temelju nje određuje Komisija uz savjetovanje i u dogovoru s dotičnom državom članicom, uzimajući u obzir odredbe članka 84. drugog stavka Ugovora.

3.   Neovisno o stavcima 1. i 2.:

(a)

odredbe članka 3. stavka 1. te članaka 4. i 6. primjenjuju se na postrojenja ili dijelove postrojenja koja u određenim trenucima rade isključivo s nuklearnim materijalima koji mogu biti namijenjeni za potrebe obrane, ali u drugim trenucima rade isključivo s civilnim nuklearnim materijalima;

(b)

odredbe članka 3. stavka 1. te članaka 4. i 6. primjenjuju se, uz izuzetak slučajeva kada se radi o razlozima nacionalne sigurnosti, na postrojenja ili dijelove postrojenja pristup kojima bi iz tih razloga mogao biti ograničen, ali koja proizvode, obrađuju, odvajaju, prerađuju ili na neki drugi način koriste istodobno civilne nuklearne materijale i nuklearne materijale koji su namijenjeni ili mogu biti namijenjeni za potrebe obrane;

(c)

odredbe članaka 2. i 5., članaka 7. do 32., stavaka 1. i 2. ovog članka te članaka 35., 36. i 37. primjenjuju se na sve civilne nuklearne materijale smještene u postrojenjima ili dijelovima postrojenja iz točaka (a) i (b) ovog stavka;

(d)

odredbe članka 3. stavka 2., članka 31. i članka 32. točke (c) ne primjenjuju se na državnim područjima država članica s nuklearnim oružjem.

POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Povjerljivost podataka

Odredbe Komisije o sigurnosti navedene u Odluci 2001/844/EZ/EZUČ/Euratom primjenjuju se, ne dovodeći u pitanje Uredbu br. 3 o provedbi članka 24. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na podatke, saznanja i dokumente koje je Komisija pribavila ili dobila na temelju ove Uredbe.

Sigurnost prijenosa podataka dogovaraju Komisija i dotična osoba, poduzeće ili subjekt te je ona usklađena sa zahtjevima države članice u vezi s prijenosom takvih podataka.

Članak 36.

Postrojenja kontrolirana izvan Zajednice

Ako postrojenje kontrolira osoba ili poduzeće s poslovnim nastanom izvan Zajednice, sve obveze nametnute ovom Uredbom ispunjava lokalna uprava postrojenja.

Članak 37.

Smjernice

Komisija usvaja i objavljuje smjernice za primjenu ove Uredbe u obliku preporuke te ih prema potrebi ažurira u svjetlu stečenog iskustva, uz usko savjetovanje s državama članicama i nakon što primi primjedbe zainteresiranih strana.

Članak 38.

Ukidanja

Uredba (Euratom) br. 3227/76 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 39.

Prijelazno razdoblje

Komisija može odobriti izuzeće od obveze korištenja obrazaca izvješćivanja navedenih u Prilozima III., IV. i V. Izuzeće se odnosi na osobe ili poduzeća koji koriste obrasce izvješćivanja iz Priloga II., III. i IV. Uredbi (Euratom) br. 3227/76 na dan stupanja na snagu ove Uredbe. Izuzeće se odobrava na razdoblje od najviše pet godina od toga dana.

Osobe ili poduzeća iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka unutar razdoblja od tri godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe obavješćuju Komisiju o datumu kada namjeravaju započeti s korištenjem obrazaca izvješćivanja navedenih u Prilozima III., IV. i V. Na temelju valjano opravdanog zahtjeva i predočenja programa provedbe Komisija može, ovisno o slučaju, produljiti to razdoblje za najviše dvije godine.

Članak 40.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2005.

Za Komisiju

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  SL L 363, 31.12.1976., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (Euratom) br. 2130/93 (SL L 191, 31.7.1993., str. 75.).

(2)  SL L 51, 22.2.1978., str. 1.

(3)  SL L 67, 13.3.1999., str. 1.

(4)  Dokument IAEA-a INFCIRC/263 iz listopada 1978.

(5)  Dokument IAEA-a INFCIRC/290 iz prosinca 1981.

(6)  SL L 308, 8.12.2000., str. 26. Poslovnik kako je zadnje izmijenjen Odlukom 2004/563/EZ, Euratom (SL L 251, 27.7.2004., str. 9.).

(7)  SL L 317, 3.12.2001., str. 1.

(8)  SL 17, 6.10.1958., str. 406/58.


PRILOG I.

UPITNIK ZA IZJAVU O OSNOVNIM TEHNIČKIM SVOJSTVIMA POSTROJENJA

I.-A   REAKTORI

Datum: …

Napomena:

1.

U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

2.

Odgovor „ne primjenjuje se” može se dati na pitanja koja nisu primjenjiva. Komisija ipak još uvijek ima pravo zahtijevati sve dodatne informacije koje smatra potrebnima u vezi s odgovarajućim upitnikom.

3.

Izjavu, valjano ispunjenu i potpisanu, treba dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.

IDENTIFIKACIJA POSTROJENJA

1.

Naziv.

2.

Mjesto, točna adresa s brojevima telefona i faksa te adresama elektroničke pošte.

3.

Vlasnik (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

4.

Operater (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

5.

Sadašnje stanje (npr. u izgradnji, u pogonu ili zatvoreno).

6.

Svrha i vrsta.

7.

Način rada koji utječe na njegovu proizvodnju (donesen sustav rada u smjenama, približni datumi pogonskih razdoblja u godini itd.).

8.

Razmještaj područja (karta s prikazom postrojenja, granica, zgrada, cesta, rijeka, željeznica itd.).

9.

Razmještaj postrojenja:

(a)

strukturno zadržavanje, ograde i pristupni putovi;

(b)

područje skladištenja ulaznog materijala;

(c)

područje reaktora;

(d)

područje za ispitivanje i pokuse, laboratoriji;

(e)

područje skladištenja izlaznog materijala;

(f)

područje odlaganja nuklearnog otpada.

10.

Dodatni podaci po reaktoru:

(a)

nominalna toplinska izlazna snaga;

(b)

sirovina ili posebni fisibilni materijal;

(c)

početna obogaćenja jezgre;

(d)

moderator;

(e)

rashladno sredstvo.

OPĆI POSTUPCI U POSTROJENJU, UKLJUČUJUĆI ONE KOJI SE ODNOSE NA KORIŠTENJE MATERIJALA I KNJIGOVODSTVO U VEZI S MATERIJALOM, ZADRŽAVANJE I NADZOR

Opis nuklearnog materijala (1)

11.

Opis korištenja nuklearnog materijala (članak 3. stavak 1.).

12.

Izvedbeni nacrti gorivnih sklopova, gorivnih šipki/igala, gorivnih pločica itd. s dovoljno podrobnih podataka da se prikaže opća struktura s cjelokupnim dimenzijama. (Ako je primjenjivo, treba opisati odredbe o zamjeni igala, zajedno s navođenjem ako se radi o rutinskom postupku.).

13.

Gorivni materijal (uključujući materijal u kontrolnim sklopovima ili gorivim apsorberima, ako je primjenjivo):

(a)

kemijski sastav ili glavne sastavnice legure;

(b)

prosječno obogaćenje po sklopu;

(c)

nominalna masa nuklearnog materijala po sklopu, s projektiranim dopuštenim odstupanjima.

14.

Materijal košuljice.

15.

Metoda utvrđivanja pojedinačnih sklopova, šipki/igala, pločica itd., ako je primjenjivo.

16.

Ostali nuklearni materijal koji se koristi u postrojenju (ukratko navesti materijal, svrhu i metodu primjene, npr. kao pomoćne šipke).

Protok nuklearnog materijala

17.

Shema tokova s prikazom: točaka utvrđivanja ili mjerenja nuklearnog materijala; zona materijalne bilance i mjesta inventara korištenih za knjigovodstvo u vezi s materijalom; te procijenjenog opsega inventara nuklearnog materijala na tim mjestima u uobičajenim pogonskim uvjetima.

18.

Očekivani podaci o nominalnom gorivnom ciklusu, uključujući:

(a)

punjenje jezgre reaktora;

(b)

očekivano izgaranje;

(c)

godišnje količine goriva za zamjenu;

(d)

razmak zamjene goriva (pri punjenju ili pri vađenju);

(e)

predviđanje količina protoka i inventara te prihvata i otprema.

Rukovanje nuklearnim materijalom

19.

Razmještaj područja skladištenja svježeg goriva, nacrti mjesta skladištenja svježeg goriva i opis pakiranja.

20.

Nacrti prostorije za pripremu i/ili analizu svježeg goriva i područja punjenja reaktora.

21.

Nacrti prijenosne opreme za svježe i ozračeno gorivo, uključujući mašine ili opremu za zamjenu goriva.

22.

Nacrti posude reaktora s prikazom mjesta jezgre i otvora na posudi; opis metode rukovanja gorivom u posudi.

23.

Nacrt jezgre s prikazom: općeg razmještaja, rešetke, oblika, nagiba i dimenzija jezgre; reflektora; mjesta, oblika i dimenzija kontrolnih uređaja; pokusnih položaja i/ili položaja zračenja.

24.

Broj i veličina kanala za gorivne sklopove i kontrolne uređaje u jezgri.

25.

Područje skladištenja istrošenog goriva:

(a)

nacrt područja skladištenja;

(b)

metoda skladištenja;

(c)

projektirani skladišni kapacitet;

(d)

nacrt opreme za rukovanje ozračenim gorivom;

(e)

najmanje vrijeme hlađenja prije otpreme istrošenog goriva;

(f)

nacrt i opis otpremnog spremnika za istrošeno gorivo (npr. za utvrđivanje mogućnosti brtvljenja).

26.

Područje ispitivanja nuklearnog materijala (ako je primjenjivo):

(a)

kratak opis izvršenih aktivnosti;

(b)

opis glavne opreme (npr. vruće komore, opreme za uklanjanje košuljice i rastavljanje gorivnog sklopa);

(c)

opis otpremnih spremnika za nuklearni materijal i pakiranja otpada i ostataka (npr. za utvrđivanje mogućnosti brtvljenja);

(d)

opis skladišnog prostora za neozračeni i ozračeni nuklearni materijal;

(e)

nacrti gore navedenog, ako nisu drugdje obuhvaćeni.

Podaci o rashladnom sredstvu

27.

Dijagrami toka rashladnog sredstva kako se zahtijevaju za izračune toplinske bilance (navodeći pritisak, temperature i masene protoke na glavnim točkama).

KNJIGOVODSTVO I KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA

Sustav knjigovodstva

28.

Opis sustava knjigovodstva i kontrole nuklearnog materijala (opisati sustav knjigovodstva elementa i/ili mase, uključujući korištene metode analize i procijenjene točnosti, uz dostavljanje oglednih neispunjenih obrazaca koji se koriste u svim postupcima knjigovodstva i kontrole). Potrebno je navesti razdoblje tijekom kojeg se takva evidencija mora čuvati.

Fizički inventar

29.

Opis: postupaka, predviđene učestalosti i metoda operaterove izrade fizičkog inventara (za knjigovodstvo elementa i/ili mase, uključujući glavne metode analize i očekivanu točnost); pristupa nuklearnom materijalu u jezgri i ozračenom nuklearnom materijalu izvan jezgre; očekivanih razina zračenja.

OSTALE INFORMACIJE U VEZI S PRIMJENOM NADZORA SIGURNOSTI

30.

Organizacijski postupci knjigovodstva i kontrole materijala.

31.

Informacije o propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti koje treba poštovati u postrojenju i kojih se inspektori moraju pridržavati.

I.-B   KRITIČNA POSTROJENJA I POSTROJENJA NULTE ENERGIJE

Datum: …

IDENTIFIKACIJA POSTROJENJA

1.

Naziv.

2.

Mjesto, točna adresa s brojevima telefona i faksa te adresama elektroničke pošte.

3.

Vlasnik (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

4.

Operater (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

5.

Sadašnje stanje (npr. u izgradnji, u pogonu ili zatvoreno).

6.

Svrha i vrsta.

7.

Način rada (donesen sustav rada u smjenama, približni datumi pogonskih razdoblja u godini itd.).

8.

Razmještaj područja (karta s prikazom postrojenja, granica, zgrada, cesta, rijeka, željeznica itd.).

9.

Razmještaj postrojenja:

(a)

strukturno zadržavanje, ograde i pristupni putovi;

(b)

područje (područja) skladištenja nuklearnog materijala;

(c)

područje sastavljanja gorivnog elementa, laboratoriji itd.;

(d)

odgovarajući kritični sklop (2).

10.

Dodatni podaci (2):

(a)

najveća očekivana pogonska snaga i/ili tok neutrona;

(b)

glavna vrsta (glavne vrste) nuklearnog materijala i njihovo obogaćenje;

(c)

moderator;

(d)

reflektor, pokrivač;

(e)

rashladno sredstvo.

OPĆI POSTUPCI U POSTROJENJU, UKLJUČUJUĆI ONE KOJI SE ODNOSE NA KORIŠTENJE MATERIJALA I KNJIGOVODSTVO U VEZI S MATERIJALOM, ZADRŽAVANJE I NADZOR

Opis nuklearnog materijala

11.

Opis korištenja nuklearnog materijala (članak 3. stavak 1.).

12.

Izvedbeni nacrti gorivnih sklopova, gorivnih šipki/igala, gorivnih pločica itd. s dovoljno podrobnih podataka da se prikaže opća struktura s cjelokupnim dimenzijama.

13.

Gorivni materijal (uključujući materijal u kontrolnim sklopovima ili gorivim apsorberima, ako je primjenjivo):

(a)

kemijski sastav ili glavne sastavnice legure;

(b)

oblik i dimenzije;

(c)

obogaćenje gorivnih šipki/igala, gorivnih pločica itd.;

(c)

nominalna masa nuklearnog materijala, s projektiranim dopuštenim odstupanjima.

14.

Materijal košuljice.

15.

Metoda utvrđivanja pojedinačnih sklopova, šipki/igala, pločica itd., ako je primjenjivo.

16.

Ostali nuklearni materijal koji se koristi u postrojenju (ukratko navesti materijal, svrhu i metodu primjene, npr. kao pomoćne šipke).

Mjesto i rukovanje nuklearnim materijalom

17.

Opis, uključujući nacrte razmještaja:

(a)

područja skladištenja i sastavljanja nuklearnog materijala i odgovarajućeg kritičnog (kritičnih) sklopa (sklopova) (mjesta inventara);

(b)

procijenjenog opsega inventara nuklearnog materijala na tim mjestima;

(c)

fizičkog rasporeda opreme upotrebljavane za montažu, ispitivanje i mjerenje nuklearnog materijala;

i

(d)

putova kojima se kreće nuklearni materijal.

18.

Skica jezgre kritičnog sklopa s prikazom potporne strukture jezgre, sustava zaštite i uklanjanja topline, s opisom (dostaviti za svaki kritični sklop ako ih je u postrojenju više od jednog).

KNJIGOVODSTVO I KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA

Sustav knjigovodstva

19.

Opis sustava knjigovodstva i kontrole nuklearnog materijala (opisati sustav knjigovodstva elementa i/ili mase, uključujući korištene metode analize i procijenjene točnosti, uz dostavljanje oglednih neispunjenih obrazaca koji se koriste u svim postupcima knjigovodstva i kontrole). Potrebno je navesti razdoblje tijekom kojeg se takva evidencija mora čuvati.

Fizički inventar

20.

Opis: postupaka, predviđene učestalosti i metoda operaterove izrade fizičkog inventara (za knjigovodstvo elementa i/ili mase, uključujući glavne metode analize i očekivanu točnost); pristupa nuklearnom materijalu u jezgri i ozračenom nuklearnom materijalu izvan jezgre; očekivanih razina zračenja.

OSTALE INFORMACIJE U VEZI S PRIMJENOM NADZORA SIGURNOSTI

21.

Organizacijski postupci knjigovodstva i kontrole materijala.

22.

Informacije o propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti koje treba poštovati u postrojenju i kojih se inspektori moraju pridržavati.

I.-C   POSTROJENJA ZA PRETVARANJE, PROIZVODNJU I PRERADU

Datum: …

IDENTIFIKACIJA POSTROJENJA

1.

Naziv.

2.

Mjesto, točna adresa s brojevima telefona i faksa i adresama elektroničke pošte.

3.

Vlasnik (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

4.

Operater (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

5.

Sadašnje stanje (npr. u izgradnji, u pogonu ili zatvoreno).

6.

Svrha i vrsta.

7.

Način rada koji utječe na njegovu proizvodnju (donesen sustav rada u smjenama, približni datumi pogonskih razdoblja u godini itd.).

8.

Razmještaj područja (karta s prikazom postrojenja, granica, zgrada, cesta, rijeka, željeznica itd.).

9.

Razmještaj postrojenja:

(a)

strukturno zadržavanje, ograde i pristupni putovi;

(b)

putovi kojima se kreće nuklearni materijal;

(c)

područje skladištenja ulaznog nuklearnog materijala;

(d)

svako glavno područje obrade i laboratorij obrade;

(e)

područja za ispitivanje ili pokuse;

(f)

područje skladištenja izlaznog nuklearnog materijala;

(g)

područje odlaganja nuklearnog otpada;

(h)

analitički laboratorij.

OPĆI POSTUPCI U POSTROJENJU, UKLJUČUJUĆI ONE KOJI SE ODNOSE NA KORIŠTENJE MATERIJALA I KNJIGOVODSTVO U VEZI S MATERIJALOM, ZADRŽAVANJE I NADZOR

Protok, mjesto i rukovanje nuklearnim materijalom

10.

Shema tokova s prikazom: točaka utvrđivanja ili mjerenja nuklearnog materijala; zona materijalne bilance i mjesta inventara korištenih za knjigovodstvo u vezi s materijalom; te procijenjenog opsega inventara nuklearnog materijala na tim mjestima u uobičajenim pogonskim uvjetima. Opis treba uključivati (ako je primjenjivo):

(a)

veličinu šarže ili protok;

(b)

metodu skladištenja ili pakiranja;

(c)

skladišni kapacitet;

(d)

opća predviđanja količina protoka i inventara te prihvata i otprema.

11.

Pored gore navedene točke 10. potrebno je dostaviti opis i nacrt razmještaja za područja punjenja skladišta s obzirom na postrojenja za preradu, uz naznaku:

(a)

mjesta gorivnih elemenata i opreme za rukovanje;

(b)

vrste gorivnih elemenata, uključujući sadržaj nuklearnog materijala i obogaćenje.

12.

Pored gore navedene točke 10. opis faze recikliranja u postupku, ako postoji, treba uključivati:

(a)

trajanje privremenog skladištenja;

(b)

rasporede vanjskog recikliranja (ako je primjenjivo).

13.

Pored gore navedene točke 10. opis faze postupanja s ostacima treba uključivati metodu postupanja s ostacima (odlaganje ili skladištenje).

14.

U stacionarnim uvjetima, za svaku shemu toka iz točaka 10. i 17. i uz pretpostavku načinâ rada iz točke 7., navesti:

(a)

nominalne količine protoka godišnje;

(b)

inventar u tijeku obrade na temelju projektiranog kapaciteta.

15.

Opis uobičajenih postupaka donesenih za potpuno ili djelomično čišćenje postrojenja. Uključiti opis posebnih točaka uzorkovanja i mjerenja povezanih s postupkom čišćenja i kasnijom izradom fizičkog inventara, ako nije opisana u gornjoj točki 10.

Opis nuklearnog materijala:

16.

Opis korištenja nuklearnog materijala (članak 3. stavak 1.).

17.

Opis, pomoću shema protoka ili na drugi način, procijenjenog protoka i inventara cjelokupnog nuklearnog materijala za područja skladištenja i obradu. Opis treba uključivati:

(a)

fizički i kemijski oblik;

(b)

raspon sadržaja ili očekivane gornje granice za svaku kategoriju krutog ili tekućeg otpadnog materijala;

(c)

raspon obogaćenja.

KNJIGOVODSTVO I KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA

Sustav knjigovodstva

18.

Opis sustava knjigovodstva koji se koristi za bilježenje i izvješćivanje o podacima knjigovodstva i izradu materijalnih bilanci, uz dostavljanje oglednih neispunjenih obrazaca koji se koriste u svim postupcima. Potrebno je navesti razdoblje tijekom kojeg se takva evidencija mora čuvati.

19.

Navesti vrijeme i učestalost izrade materijalnih bilanci, uključujući one izrađene tijekom postupka. Opis metode i postupka usklađivanja izvješća nakon izrade fizičkog inventara.

20.

Opis postupka za svladavanje razlika između pošiljatelja i primatelja te metode usklađivanja izvješća.

21.

Opis postupka ispravljanja izvješća nakon proceduralnih pogrešaka ili pogrešaka u pisanju i njegov učinak na razlike između pošiljatelja i primatelja.

Fizički inventar

22.

Vidjeti točku 15. Odrediti stavke opreme na shemama tokova iz točaka 10. i 17. koje treba smatrati spremnicima za nuklearni materijal u uvjetima fizičkog inventara. Navesti raspored izrade fizičkog inventara tijekom postupka.

Metode mjerenja, uzorkovanja i analize

23.

Opis metode utvrđivanja svakog mjerenja na naznačenoj točki; potrebno je utvrditi korištene jednadžbe ili tablice i napravljene izračune za utvrđivanje stvarnih količina u odnosu na mase ili obujmove. Navesti bilježe li se podaci automatski ili ručno. Potrebno je opisati metodu i praktične postupke uzorkovanja za svaku naznačenu točku.

24.

Opis analitičkih metoda koje se koriste za potrebe knjigovodstva. Po mogućnosti, pozvati se na priručnik ili izvješće.

Kontrola točnosti mjerenja

25.

Opis: programa kontrole kvalitete mjerenja potrebnog u svrhe knjigovodstva u vezi s materijalom, uključujući programe (zajedno s vrijednostima glede točnosti) neprekidne procjene preciznosti i odstupanja pri analizi, mase, obujma i uzorkovanja, te za umjeravanje pripadajuće opreme; metode umjeravanja mjerne opreme iz točke 24.; vrste i kvalitete standarda korištenih pri analitičkim metodama iz točke 24.; vrste upotrebljavane analitičke opreme, uz navođenje metode i učestalosti umjeravanja.

Statistička procjena

26.

Opis metoda za statističku procjenu podataka prikupljenih u programima kontrole mjerenja radi procjene preciznosti i točnosti mjerenja i radi procjene mjernih nesigurnosti (tj. utvrđivanje standardnih odstupanja slučajnom i sustavnom pogreškom u mjerenjima). Također, opis statističkih postupaka koji se koriste prilikom kombiniranja procjena pojedinačnih pogrešaka kako bi se dobila standardna odstupanja cjelokupne pogreške s obzirom na razlike između pošiljatelja i primatelja, knjigovodstveni inventar, fizički inventar i neevidentirani materijal.

OSTALE INFORMACIJE U VEZI S PRIMJENOM NADZORA SIGURNOSTI

27.

Organizacijski postupci knjigovodstva i kontrole materijala.

28.

Informacije o propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti koje treba poštovati u postrojenju i kojih se inspektori moraju pridržavati.

I.-D   SKLADIŠNA POSTROJENJA (3)

Datum: …

IDENTIFIKACIJA POSTROJENJA

1.

Naziv.

2.

Mjesto, točna adresa s brojevima telefona i faksa i adresama elektroničke pošte.

3.

Vlasnik (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

4.

Operater (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

5.

Sadašnje stanje (npr. u izgradnji, u pogonu ili zatvoreno).

6.

Svrha i vrsta.

7.

Razmještaj područja (karta s prikazom postrojenja, granica, zgrada, cesta, rijeka, željeznica itd.).

8.

Razmještaj postrojenja, s prikazom strukturnog zadržavanja, ograda i pristupnih putova.

OPĆI POSTUPCI U POSTROJENJU, UKLJUČUJUĆI ONE KOJI SE ODNOSE NA KORIŠTENJE MATERIJALA I KNJIGOVODSTVO U VEZI S MATERIJALOM, ZADRŽAVANJE I NADZOR

Opis nuklearnog materijala:

9.

Opis korištenja nuklearnog materijala (članak 3. stavak 1.).

10.

Opis, pomoću nacrta ili na drugi način, cjelokupnog nuklearnog materijala u postrojenju, s prikazom:

(a)

svih vrsta elemenata, uključujući uobičajenu opremu za rukovanje;

(b)

kemijskog sastava ili glavnih sastavnica legura;

(c)

oblika i dimenzija;

(d)

obogaćenja;

(e)

nominalne mase nuklearnog materijala s projektiranim dopuštenim odstupanjima;

(f)

materijala košuljice;

(g)

metoda utvrđivanja elemenata.

Mjesto i rukovanje nuklearnim materijalom

11.

Opis, pomoću nacrta razmještaja ili na drugi način:

(a)

područja skladištenja nuklearnog materijala (mjesta inventara);

(b)

procijenjenog opsega inventara nuklearnog materijala na tim mjestima;

(c)

spremnika za skladištenje i/ili otpremu nuklearnog materijala;

(d)

putova i opreme koji se koriste za kretanje nuklearnog materijala, ako je primjenjivo.

KNJIGOVODSTVO I KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA

Sustav knjigovodstva

12.

Opis sustava knjigovodstva i kontrole nuklearnog materijala (opisati sustav knjigovodstva elementa i/ili mase, uključujući korištene metode analize i procijenjene točnosti, uz dostavljanje oglednih neispunjenih obrazaca koji se koriste u svim postupcima knjigovodstva i kontrole). Potrebno je navesti razdoblje tijekom kojeg se takva evidencija mora čuvati.

Fizički inventar

13.

Opis postupaka, predviđene učestalosti i metoda operaterove izrade fizičkog inventara (za knjigovodstvo elementa i/ili mase, uključujući glavne metode analize) i očekivane točnosti.

OSTALE INFORMACIJE U VEZI S PRIMJENOM NADZORA SIGURNOSTI

14.

Organizacijski postupci knjigovodstva i kontrole materijala.

15.

Informacije o propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti koje treba poštovati u postrojenju i kojih se inspektori moraju pridržavati.

I.-E   POSTROJENJA ZA ODVAJANJE IZOTOPA

Datum: …

IDENTIFIKACIJA POSTROJENJA

1.

Naziv.

2.

Mjesto, točna adresa s brojevima telefona i faksa i adresom elektroničke pošte.

3.

Vlasnik (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

4.

Operater (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

5.

Sadašnje stanje (npr. u izgradnji, u pogonu ili zatvoreno).

6.

Raspored građenja (ako postrojenje ne radi):

(a)

datum početka gradnje;

(b)

datum prihvaćanja postrojenja;

(c)

datum puštanja u rad.

7.

Svrha i vrsta (nominalni kapacitet odvajanja, postrojenja za obogaćenje itd.).

8.

Način rada koji utječe na njegovu proizvodnju (donesen sustav rada u smjenama, približni datumi pogonskih razdoblja u godini itd.).

9.

Razmještaj područja (karta s prikazom postrojenja, granica, zgrada, cesta, rijeka, željeznica itd.).

10.

Razmještaj postrojenja:

(a)

strukturno zadržavanje, ograde i pristupni putovi;

(b)

zadržavanje određenih dijelova postrojenja;

(c)

putovi kojima se kreće nuklearni materijal;

(d)

područje skladištenja ulaznog nuklearnog materijala;

(e)

svako glavno područje obrade i laboratorij obrade, uključujući područje vaganja i uzorkovanja, područja dekontaminacije, pročišćenja i punjenja itd.;

(f)

područja za ispitivanje ili pokuse;

(g)

područje skladištenja izlaznog nuklearnog materijala;

(h)

područje odlaganja nuklearnog otpada;

(i)

analitički laboratorij.

OPĆI POSTUPCI U POSTROJENJU, UKLJUČUJUĆI ONE KOJI SE ODNOSE NA KORIŠTENJE MATERIJALA I KNJIGOVODSTVO U VEZI S MATERIJALOM, ZADRŽAVANJE I NADZOR

Opis nuklearnog materijala:

11.

Opis korištenja nuklearnog materijala (članak 3. stavak 1.).

12.

Opis, pomoću shema tokova ili na drugi način, procijenjenog protoka i inventara cjelokupnog nuklearnog materijala za područja skladištenja i obrade. Opis treba obuhvaćati:

(a)

fizički i kemijski oblik;

(b)

raspon obogaćenja kod punjenja, proizvoda i preostalog materijala;

(c)

opseg sadržaja ili očekivane gornje granice za svaku kategoriju krutog ili tekućeg otpadnog materijala.

Protok, mjesto i rukovanje nuklearnim materijalom

13.

Opis, pomoću dijagrama ili na drugi način, područja skladištenja i obrade. Opis treba obuhvaćati:

(a)

mjesta uzorkovanja i mjerenja;

(b)

veličinu šarže i/ili protok;

(c)

metodu skladištenja ili pakiranja;

(d)

skladišne kapacitete.

14.

Pored gornje točke 13. opis postrojenja treba obuhvaćati:

(a)

kapacitet odvajanja;

(b)

tehnike ili metode obogaćenja;

(c)

moguća mjesta za punjenje, proizvod i preostali materijal;

(d)

postrojenja za recikliranje;

(e)

vrstu i veličinu UF6 cilindara koji se koriste, metode punjenja i pražnjenja.

15.

Prema potrebi navodi se potrošnja energije.

16.

Svaki dijagram treba prikazivati, u stacionarnim uvjetima:

(a)

nominalne količine protoka godišnje;

(b)

fizički inventar materijala u tijeku obrade;

(c)

gubitak materijala uslijed curenja, raspadanja, taloženja itd.;

(d)

postupke redovnog održavanja postrojenja (periodično zatvaranje ili neprekidna zamjena sastavnih dijelova itd.).

17.

Opis posebnih mjesta uzorkovanja i mjerenja povezanih s dekontaminacijom opreme izvan obrade koju treba održavati ili zamijeniti.

18.

Opis mjesta odlaganja otpada od obrade, uključujući metodu odlaganja, razdoblje skladištenja, vrstu odlaganja itd.

KNJIGOVODSTVO I KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA

Sustav knjigovodstva

19.

Opis sustava knjigovodstva koji se koristi za bilježenje i izvješćivanje o podacima knjigovodstva i izradu materijalnih bilanci, uz dostavljanje oglednih neispunjenih obrazaca koji se koriste u svim postupcima. Potrebno je navesti razdoblje tijekom kojeg se takva evidencija mora čuvati.

20.

Navesti vrijeme i učestalost izrade materijalnih bilanci, uključujući one izrađene tijekom postupaka. Opis metode i postupka usklađivanja izvješća nakon izrade fizičkog inventara.

21.

Opis postupka za svladavanje razlika između pošiljatelja i primatelja, te metode usklađivanja izvješća.

22.

Opis postupka ispravljanja izvješća nakon proceduralnih pogrešaka ili pogrešaka u pisanju i njegov učinak na razlike između pošiljatelja i primatelja, ako je primjenjivo.

Fizički inventar

23.

Odrediti stavke opreme navedene u opisu iz točaka 13. i 18. koje treba smatrati spremnicima za nuklearni materijal u uvjetima fizičkog inventara. Navesti vrijeme izrade fizičkog inventara.

Metode mjerenja, uzorkovanja i analize

24.

Pozvati se na podatke navedene u točkama 13. i 17. za mjesto točaka uzorkovanja i mjerenja.

25.

Opis metode utvrđivanja svakog mjerenja na naznačenoj točki; treba utvrditi korištene jednadžbe ili tablice i napravljene izračune za utvrđivanje stvarnih količina u odnosu na mase ili obujmove. Navesti bilježe li se podaci automatski ili ručno. Potrebno je opisati metodu i praktične postupke uzorkovanja za svaku naznačenu točku. Navesti broj uzetih uzoraka i kriterije odbacivanja.

26.

Opis analitičkih metoda koje se koriste u svrhe knjigovodstva. Po mogućnosti, pozvati se na priručnik ili izvješće.

Kontrola točnosti mjerenja

27.

Opis programa neprekidne procjene preciznosti i odstupanja mase, obujma i uzorkovanja te za umjeravanje pripadajuće opreme.

28.

Opis vrste i kvalitete standarda korištenih pri analitičkim metodama iz točke 26., vrste upotrebljavane analitičke opreme, metode i učestalosti umjeravanja.

Statistička procjena

29.

Opis metoda za statističku procjenu podataka prikupljenih u programima kontrole mjerenja radi procjene preciznosti i točnosti mjerenja i radi procjene mjernih nesigurnosti (tj. utvrđivanje standardnih odstupanja slučajnom i sustavnom pogreškom u mjerenjima). Također, opis statističkih postupaka koji se koriste prilikom kombiniranja procjena pojedinačnih pogrešaka kako bi se dobila standardna odstupanja cjelokupne pogreške s obzirom na razlike između pošiljatelja i primatelja, knjigovodstveni inventar, fizički inventar i neevidentirani materijal.

OSTALE INFORMACIJE U VEZI S PRIMJENOM NADZORA SIGURNOSTI

30.

Organizacijski postupci knjigovodstva i kontrole materijala.

31.

Informacije o propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti koje treba poštovati u postrojenju i kojih se inspektori moraju pridržavati.

I.-F   POSTROJENJA KOJA KORISTE NUKLEARNI MATERIJAL U KOLIČINAMA KOJE PREMAŠUJU JEDAN EFEKTIVNI KILOGRAM

Datum: …

Za svaku vrstu postrojenja koja nije navedena u odjeljcima A do E, a koristi više od jednog efektivnog kilograma godišnje, treba dati informacije o sljedećem:

identifikaciji postrojenja,

općim postupcima u postrojenju, uključujući one koji se odnose na korištenje materijala i knjigovodstvo u vezi s materijalom, zadržavanje i nadzor,

opisu korištenja nuklearnog materijala (članak 3. stavak 1.),

sustavu knjigovodstva i kontrole nuklearnog materijala, uključujući tehnike izrade fizičkog inventara,

ostalim informacijama u vezi s primjenom nadzora sigurnosti.

Informacije koje se zahtijevaju u ovim naslovima istovjetne su onima koje se zahtijevaju za vrste postrojenja iz odjeljaka C, D i E ovog Priloga, ako je primjenjivo.

I.-G   POSTROJENJA KOJA SU KANDIDATI ZA CJELOKUPNO ZAHVAĆENA PODRUČJA ZONE MATERIJALNE BILANCE (CAM)

Datum: …

Za ove se imatelje ukupan inventar izračunava kao zbroj zalihe svake kategorije nuklearnog materijala kojeg ima, pri čemu se svaka iskazuje kao postotak sljedećih graničnih vrijednosti:

osiromašeni uranij

350 000 g ili

torij

200 000 g ili

prirodni uranij

100 000 g ili

nisko obogaćeni uranij

1 000 g ili

visoko obogaćeni uranij

5 g ili

plutonij

5 g

Na primjer:

(a)

imatelj 4 g plutonija ima postotak inventara koji je jednak 80 % (4/5);

(b)

imatelj 1 g visoko obogaćenog uranija i 20 000 g prirodnog uranija ima postotak inventara koji je jednak 40 % (1/5 + 20 000/100 000).

IDENTIFIKACIJA POSTROJENJA I NUKLEARNOG MATERIJALA

1.

Naziv.

2.

Vlasnik i/ili operater.

3.

Mjesto, točna adresa s brojevima telefona i faksa te adresama elektroničke pošte.

4.

Vrsta nuklearnog materijala.

5.

Opis spremnika koji se koriste za skladištenje i rukovanje.

6.

Opis korištenja nuklearnog materijala (članak 3. stavak 1.).

KNJIGOVODSTVO I KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA

Obveze imatelja pojednostavljene su kako slijedi:

A.   Ograničenja držanja/kretanja

Ako bilo koji pojedinačni prihvat nuklearnog materijala prelazi gore navedene količine ili ako „postotak inventara” postrojenja u bilo kojem trenutku prijeđe 100 %, Komisija se o tome odmah mora obavijestiti.

B.   Knjigovodstvena/operativna evidencija koju treba održavati

Knjigovodstvena/operativna evidencija mora se voditi na način da se odmah omogući provjera izvješća sastavljenih za Komisiju i svakog njihovog ispravka.

C.   Izvješća o inventarskim izmjenama (ICR)

Potrebno ih je dostaviti samo ako dođe do inventarske izmjene.

Potrebno je priložiti napomenu u kojoj se objašnjavaju neuobičajene inventarske izmjene i ispravci ili neku drugu informaciju uvrštenu u izvješće. Osobito je potrebno utvrditi i navesti adresu svakog subjekta kojem je materijal otpremljen (uključujući izvoz) ili od kojega je materijal primljen (uključujući uvoz).

Čak i ako tijekom godine nije došlo ni do jedne inventarske izmjene, mora se prijaviti zaključni knjigovodstveni inventar po kategorijama na dan 31. prosinca. Ova se prijava mora dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg do 31. siječnja svake godine.

D.   Obrazac izvješća

Nikakav se posebni obrazac ne zahtijeva za izvješće iz gornje točke C. Izvješće se može sastaviti u obliku dopisa.

I.-H   POSTROJENJA ZA OBRADU ILI ZA SKLADIŠTENJE OTPADA (4)

Datum: …

IDENTIFIKACIJA POSTROJENJA

1.

Naziv.

2.

Mjesto, točna adresa s brojevima telefona i faksa i adresama elektroničke pošte.

3.

Vlasnik (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

4.

Operater (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

5.

Sadašnje stanje (npr. u izgradnji, u pogonu ili zatvoreno).

6.

Svrha i vrsta.

7.

Razmještaj područja (karta s prikazom postrojenja, granica, zgrada, cesta, rijeka, željeznica itd.).

8.

Razmještaj postrojenja:

(a)

strukturno zadržavanje, ograde i pristupni putovi;

(b)

putovi kojima se kreće nuklearni materijal;

(c)

područja odlaganja nuklearnog otpada;

(d)

svako glavno područje obrade i laboratorij obrade;

(e)

područja za ispitivanje ili pokuse;

(f)

analitički laboratorij.

OPĆI POSTUPCI U POSTROJENJU, UKLJUČUJUĆI ONE KOJI SE ODNOSE NA KORIŠTENJE MATERIJALA I KNJIGOVODSTVO U VEZI S MATERIJALOM, ZADRŽAVANJE I NADZOR

Mjesta i rukovanje nuklearnim materijalom

9.

Opis korištenja nuklearnog materijala (članak 3. stavak 1.).

10.

Opis, pomoću nacrta ili na drugi način:

(a)

područja skladištenja nuklearnog materijala (mjesta inventara);

(b)

procijenjenog opsega inventara nuklearnog materijala na tim mjestima;

(c)

spremnika za skladištenje i/ili otpremu nuklearnog materijala;

(d)

putova i opreme koji se koriste za kretanje nuklearnog materijala, ako je primjenjivo.

KNJIGOVODSTVO I KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA

Sustav knjigovodstva

11.

Opis sustava knjigovodstva i kontrole nuklearnog materijala, uz dostavljanje oglednih neispunjenih obrazaca koji se koriste u svim postupcima knjigovodstva i kontrole. Potrebno je navesti razdoblje tijekom kojeg se takva evidencija mora čuvati.

Fizički inventar

12.

Opis postupaka, predviđene učestalosti i metoda operaterove izrade fizičkog inventara (za knjigovodstvo elementa i/ili mase, uključujući glavne metode analize) i očekivane točnosti.

OSTALE INFORMACIJE U VEZI S PRIMJENOM NADZORA SIGURNOSTI

13.

Organizacijski postupci knjigovodstva i kontrole materijala.

14.

Informacije o propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti koje treba poštovati u postrojenju i kojih se inspektori moraju pridržavati.

I.-J   OSTALA POSTROJENJA (5)

Datum: …

IDENTIFIKACIJA POSTROJENJA I NUKLEARNOG MATERIJALA

1.

Naziv.

2.

Mjesto, točna adresa s brojevima telefona i faksa i adresama elektroničke pošte.

3.

Vlasnik (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

4.

Operater (pravno odgovorno tijelo ili pojedinac).

5.

Vrsta nuklearnog materijala.

6.

Opis spremnika koji se koriste za skladištenje i rukovanje (npr. za utvrđivanje mogućnosti brtvljenja).

7.

Opis korištenja nuklearnog materijala (članak 3. stavak 1.).

8.

U slučaju proizvođača ruda, moguće godišnje količine protoka postrojenja.

9.

Sadašnje stanje (npr. u izgradnji, u pogonu ili zatvoreno).

KNJIGOVODSTVO I KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA

10.

Opis postupaka knjigovodstva i kontrole nuklearnog materijala, uključujući postupke izrade fizičkog inventara.

11.

Organizacijski postupci knjigovodstva i kontrole materijala.


(1)  Na točke 12. do 15. potrebno je dati odgovor za svaku vrstu sklopa u postrojenju. Potrebno je koristiti terminologiju usklađenu s onom u točki 12.

(2)  Dostaviti za svaki kritični sklop ako ih u postrojenju ima više od jednog.

(3)  Odvojena postrojenja koja nisu uobičajeno povezana s reaktorima, s postrojenjima za obogaćenje, pretvaranje i proizvodnju ili s postrojenjima za kemijsku preradu i rekuperaciju.

(4)  Odvojena postrojenja koja se koriste isključivo pri rukovanju, skladištenju ili obradi otpadnog materijala (a nisu dio postrojenja za obogaćenje, pretvaranje, proizvodnju, kemijsku preradu i rekuperaciju, ili dio reaktora).

(5)  Pojam „ostala” označuje sva postrojenja koja nisu obuhvaćena odjeljcima A do H, a u kojima se uobičajeno koristi nuklearni materijal u količinama koje ne prelaze jedan efektivni kilogram. Također posebno obuhvaća proizvođače ruda (gornja točka 8.).


PRILOG II.

OPĆI OPIS LOKACIJE (1)

Identifikacija lokacije

Izjava br. (2)

Datum izjave

Razdoblje izvješćivanja (3)

Napomene (4)

Image

Ime i potpis predstavnika lokacije: …

Objašnjenja

(1)

Početna izjava uključuje sva nuklearna postrojenja te sve druge zgrade na njihovim lokacijama kako je opisano u članku 2. točki 21. Za svaku zgradu na lokaciji unosi se poseban upis. Kasnije godišnje ažurirane izjave obuhvaćaju samo one lokacije i zgrade koje su izmijenjene u odnosu na prethodnu izjavu. Karta lokacije nalazi se u prilogu početne izjave i prema potrebi se ažurira.

(2)

„Izjava br.” predstavlja uzastopni broj za svaku lokaciju, počevši s „1” za početnu izjavu o lokaciji.

(3)

Za „Razdoblje izvješćivanja” kod početne izjave unosi se „od” i odgovarajući datum, dok je za sva kasnija godišnja ažurirana razdoblja odgovarajući unos početni i zadnji datum vremenskog razdoblja. Podrazumijeva se da su navedeni podaci važeći na kraju razdoblja. Svi se datumi navode u obliku DDMMGGGG.

(4)

Napomene primjenjive na cijelu lokaciju.

(5)

Svaki „Unos” u svakoj se izjavi označuje uzastopnim brojevima, počevši s „1”.

(6)

Stupac „Upućivanja na” koristi se za upućivanje na drugi unos. Sadržaj stupca „Upućivanja na” sastoji se od brojeva odgovarajuće izjave i unosa (npr. 10-20 odnosi se na unos 20 izjave 10). Upućivanjem se navodi da postojeći unos dopunjuje ili ažurira ranije izjavljene podatke. Prema potrebi može se umetnuti nekoliko upućivanja.

(7)

Stupac „Oznaka zone materijalne bilance (MBA)” upućuje na oznaku MBA koja vrijedi za zgradu u ovom unosu.

(8)

Stupac „Zgrada” uključuje broj zgrade ili drugu oznaku koja osigurava nedvojbenu identifikaciju zgrade na shematskoj karti lokacije.

(9)

„Opći opis” za svaku zgradu obuhvaća:

(a)

približnu veličinu zgrade u smislu broja katova i ukupnih četvornih metara podnog prostora;

(b)

uporabu zgrade, uključujući sve prijašnje uporabe zgrade koje mogu biti važne za tumačenje drugih podataka, kao što su rezultati ekološkog uzorkovanja, koji su dostupni Komisiji;

i

(c)

glavni sadržaj zgrade, kada to nije odmah očigledno iz navedene uporabe.

Međutim, opise aktivnosti prethodno navedenih u upitniku o osnovnim tehničkim svojstvima nije potrebno ponavljati.

(10)

Napomene primjenjive na svaki unos.

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjen i potpisan obrazac ili istovjetan obrazac u elektroničkom obliku mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG III.

IZVJEŠĆE O INVENTARSKIM IZMJENAMA (ICR)

Etiketa/oznaka

Sadržaj

Napomene

#

MBA

Znak (4)

Oznaka MBA za MBA izvješćivanja

1

Report type

Znak (1)

I za izvješće o inventarskim izmjenama

2

Report date

DDMMGGGG

Datum završetka izvješća

3

Report number

Broj (8)

Uzastopni broj, bez razmaka

4

Line count

Broj (8)

Ukupan broj redaka u izvješću

5

Start report

DDMMGGGG

Datum prvog dana razdoblja izvješćivanja

6

End report

DDMMGGGG

Datum posljednjeg dana razdoblja izvješćivanja

7

Reporting person

Znak (30)

Ime osobe odgovorne za izvješće

8

Transaction ID

Broj (8)

Uzastopni broj

9

IC code

Znak (2)

Vrsta inventarske izmjene

10

Batch

Znak (20)

Jedinstvena oznaka raspoznavanja šarže nuklearnog materijala

11

KMP

Znak (1)

Ključna točka mjerenja

12

Measurement

Znak (1)

Oznaka mjerenja

13

Material form

Znak (2)

Oznaka oblika materijala

14

Material container

Znak (1)

Oznaka spremnika materijala

15

Material state

Znak (1)

Oznaka stanja materijala

16

MBA from

Znak (4)

Oznaka MBA otpremne MBA (samo za oznake IC-a RD i RF)

17

MBA to

Znak (4)

Oznaka MBA prihvatne MBA (samo za oznake IC-a SD i SF)

18

Previous batch

Znak (20)

Naziv prethodne šarže (samo za oznaku IC-a RB)

19

Original date

DDMMGGGG

Datum knjiženja retka kojeg treba ispraviti (uvijek prvi redak u nizu ispravaka)

20

PIT date

DDMMGGGG

Datum izrade fizičkog inventara (PIT) na koji se odnosi usklađivanje MF-a (koristiti samo s oznakom IC-a MF)

21

Line number

Broj (8)

Uzastopni broj, bez razmaka

22

Accounting date

DDMMGGGG

Datum kada je inventarska izmjena nastupila ili je ustanovljena

23

Items

Broj (6)

Broj elemenata

24

Element category

Znak (1)

Kategorija nuklearnog materijala

25

Element weight

Broj (24.3)

Masa elementa

26

Isotope

Znak (1)

G za U-235, K za U-233, J za spoj U-235 i U-233

27

Fissile weight

Broj (24.3)

Masa fisibilnog izotopa

28

Isotopic composition

Znak (130)

U, Pu izotopna masa (samo ako je dogovorena u posebnim odredbama vezanima uz nadzor sigurnosti)

29

Obligation

Znak (2)

Obveza u vezi s nadzorom sigurnosti

30

Previous category

Znak (1)

Prethodna kategorija nuklearnog materijala (koristiti samo za oznake IC-a CB, CC i CE)

31

Previous obligation

Znak (2)

Prethodna obveza (koristiti samo za oznake IC-a BR, CR, PR i SR)

32

CAM code from

Znak (8)

Oznaka za određivanje malog imatelja-pošiljatelja

33

CAM code to

Znak (8)

Oznaka za određivanje malog imatelja-primatelja

34

Document

Znak (70)

Upućivanje na popratne dokumente koje je odredio operater

35

Container ID

Znak (20)

Oznaka raspoznavanja spremnika koju je odredio operater

36

Correction

Znak (1)

D za brisanja, A za dodatke koji čine dio para brisanja/dodavanja, L za zaostale retke (samostalne dodatke)

37

Previous report

Broj (8)

Broj izvješća retka koji treba ispraviti

38

Previous line

Broj (8)

Broj retka onog retka koji treba ispraviti

39

Comment

Znak (256)

Komentar operatera

40

Burn-up

Broj (6)

Izgaranje u MW dana/tona (koristiti samo za oznake IC-a u nuklearnim reaktorima)

41

CRC

Broj (20)

Oznaka raspršivanja retka za kontrolu kvalitete

42

Previous CRC

Broj (20)

Oznaka raspršivanja retka koji treba ispraviti

43

Advance notification

Znak (8)

Upućivanje na prethodnu obavijest dostavljenu Euratomu (koristiti samo za oznake IC-a RD, RF, SD i SF)

44

Campaign

Znak (12)

Oznaka raspoznavanja postupka za postrojenja za preradu

45

Reactor

Znak (12)

Oznaka reaktora za postupak prerade

46

Error path

Znak (8)

Posebna oznaka za procjenu

47

Objašnjenja

1.

MBA:

Oznaka zone materijalne bilance izvješćivanja. Ovu oznaku Komisija dostavlja dotičnom postrojenju.

2.

REPORT TYPE/VRSTA IZVJEŠĆA:

I za izvješća o inventarskim izmjenama.

3.

REPORT DATE/DATUM IZVJEŠĆA:

Datum završetka izvješća.

4.

REPORT NUMBER/BROJ IZVJEŠĆA:

Uzastopni broj, bez razmaka.

5.

LINE COUNT/BROJ REDAKA:

Ukupan broj redaka u izvješću.

6.

START REPORT/POČETNO IZVJEŠĆE:

Datum prvog dana razdoblja izvješćivanja.

7.

END REPORT/ZAVRŠNO IZVJEŠĆE:

Datum posljednjeg dana razdoblja izvješćivanja.

8.

REPORTING PERSON/OSOBA ZADUŽENA ZA IZVJEŠĆIVANJE:

Ime osobe odgovorne za izvješće.

9.

TRANSACTION ID/ID TRANSAKCIJE:

Uzastopni broj. Koristi se za utvrđivanje svih redaka inventarskih izmjena koji se odnose na istu fizičku transakciju.

10.

IC CODE/OZNAKA IC-a:

Mora se koristiti jedna od sljedećih oznaka:

Ključna riječ

Oznaka

Obrazloženje

Prihvat

RD

Prihvat nuklearnog materijala iz zone materijalne bilance unutar Europske unije.

Uvoz

RF

Uvoz nuklearnog materijala iz treće zemlje.

Prihvat od aktivnosti koja nije obuhvaćena nadzorom sigurnosti

RN

Prihvat nuklearnog materijala iz aktivnosti koja nije obuhvaćena nadzorom sigurnosti (članak 34.).

Otprema

SD

Prijenos nuklearnog materijala u zonu materijalne bilance unutar Europske unije.

Izvoz

SF

Izvoz nuklearnog materijala u treću zemlju.

Otprema za aktivnost koja nije obuhvaćena nadzorom sigurnosti

SN

Prijenos nuklearnog materijala za aktivnost koja nije obuhvaćena nadzorom sigurnosti (članak 34.).

Prijenos u kondicionirani otpad

TC

Nuklearni materijal sadržan u otpadu koji je izmjeren ili procijenjen na temelju mjerenja i koji je kondicioniran na način (npr. vitrifikacijom, cementiranjem, betoniranjem ili bitumeniziranjem) da nije primjeren za daljnje nuklearno korištenje. Količinu nuklearnog materijala o kojem je riječ treba izuzeti iz inventara zone materijalne bilance. Za ovu se vrstu materijala mora voditi posebna evidencija.

Ostaci odbačeni u okoliš

TE

Nuklearni materijal sadržan u otpadu koji je izmjeren ili procijenjen na temelju mjerenja i koji je nepovratno odbačen u okoliš kao rezultat planiranog ispuštanja. Količinu nuklearnog materijala o kojem je riječ treba izuzeti iz inventara zone materijalne bilance.

Prijenos u zadržani otpad

TW

Nuklearni materijal dobiven obradom ili uslijed pogonske nesreće, izmjeren ili procijenjen na temelju mjerenja, koji je premješten na posebno mjesto unutar zone materijalne bilance iz koje se može povratiti. Količinu nuklearnog materijala o kojem je riječ treba izuzeti iz inventara zone materijalne bilance. Za ovu se vrstu materijala mora voditi posebna evidencija.

Ponovni prijenos iz kondicioniranog otpada

FC

Ponovni prijenos kondicioniranog otpada u inventar zone materijalne bilance. Primjenjuje se kadgod se kondicionirani otpad obrađuje.

Ponovni prijenos iz zadržanog otpada

FW

Ponovni prijenos zadržanog otpada u inventar zone materijalne bilance. Primjenjuje se kadgod se zadržani otpad vraća s posebnog mjesta unutar zone materijalne bilance, bilo za neku obradu koja uključuje odvajanje elemenata u zoni materijalne bilance ili za neku otpremu iz zone materijalne bilance.

Slučajni gubitak

LA

Nepovratni i nenamjerni gubitak količine nuklearnog materijala kao rezultat pogonske nesreće. Uporaba ove oznake zahtijeva dostavljanje posebnog izvješća Komisiji.

Slučajni dobitak

GA

Nuklearni materijal neočekivano pronađen, osim kada je otkriven tijekom izrade fizičkog inventara. Uporaba ove oznake zahtijeva dostavljanje posebnog izvješća Komisiji.

Promjena kategorije

CE

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne kategorije (članak 18.) u drugu kao rezultat procesa obogaćenja (za svaku promjenu kategorije unosi se samo jedan redak).

Promjena kategorije

CB

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne kategorije (članak 18.) u drugu kao rezultat operacije miješanja (za svaku promjenu kategorije unosi se samo jedan redak).

Promjena kategorije

CC

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne kategorije (članak 18.) u drugu za sve vrste promjene kategorije koje nisu obuhvaćene oznakama CE i CB (za svaku promjenu kategorije unosi se samo jedan redak).

Ponovno određivanje šarži

RB

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne šarže u drugu (za svako ponovno određivanje šarže unosi se samo jedan redak).

Promjena u posebnoj obvezi

BR

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti u drugu (članak 17. stavak 1.) kako bi se uravnotežila ukupna zaliha uranija nakon operacije miješanja (za svaku promjenu obveze unosi se samo jedan redak).

Promjena u posebnoj obvezi

PR

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti u drugu (članak 17. stavak 1.), koji se koristi kada nuklearni materijal ulazi ili izlazi iz knjigovodstvene pričuve (za svaku promjenu obveze unosi se samo jedan redak).

Promjena u posebnoj obvezi

SR

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti u drugu (članak 17. stavak 1.), uslijed razmjene ili zamjene obveze (za svaku promjenu obveze unosi se samo jedan redak).

Promjena u posebnoj obvezi

CR

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti u drugu (članak 17. stavak 1.), za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni oznakama BR, PR ili SR (za svaku promjenu obveze unosi se samo jedan redak).

Nuklearna proizvodnja

NP

Povećanje u količini nuklearnog materijala zbog nuklearne transformacije.

Nuklearni gubitak

NL

Smanjenje u količini nuklearnog materijala zbog nuklearne transformacije.

Razlika između pošiljatelja i primatelja

DI

Razlika između pošiljatelja i primatelja (vidjeti članak 2. točku 19.).

Novo mjerenje

NM

Količina nuklearnog materijala, u jednoj određenoj šarži, obračunana u zoni bilance nuklearnog materijala, koja predstavlja razliku između novo izmjerene količine i količine prethodno obračunane, a koja nije ni razlika između pošiljatelja i primatelja niti ispravak.

Usklađivanje bilance

BJ

Količina nuklearnog materijala obračunana u zoni materijalne bilance, koja predstavlja razliku između rezultata fizičkog inventara koji je izradio operater postrojenja za svoje vlastite potrebe (bez podnošenja izvješća Komisiji o popisu fizičkog inventara) i knjigovodstvenog inventara izrađenog na isti dan.

Neevidentirani materijal

MF

Knjigovodstveno usklađivanje neevidentiranog materijala. Mora biti jednako razlici između zaključnog fizičkog inventara (PE) i zaključnog knjigovodstvenog inventara (BA) izviještenog u izvješću o materijalnoj bilanci (Prilog IV.). Prvotni datum mora biti datum izrade fizičkog inventara, dok datum knjiženja mora biti nakon datuma izrade fizičkog inventara.

Zaokruživanja

RA

Usklađivanje zaokruživanja kako bi se zbroj količina izviještenih u određenom razdoblju podudarao sa zaključnim knjigovodstvenim inventarom zone materijalne bilance.

Usklađivanje izotopa

R5

Usklađivanje kako bi se zbroj izviještenih količina izotopa podudarao sa zaključnim knjigovodstvenim inventarom za U-235 zone materijalne bilance.

Proizvodnja materijala

MP

Količina nuklearnog materijala dobivenog iz tvari na koje se prvotno nije primjenjivao nadzor sigurnosti, a na koji se počeo primjenjivati nadzor sigurnosti jer njegova koncentracija sada prelazi minimalne razine.

Prekid korištenja

TU

Količina nuklearnog materijala koji se smatra neobnovljivim iz praktičnih ili ekonomskih razloga, a koji je:

(a)

obuhvaćen u krajnjim proizvodima korištenim u nenuklearne svrhe;

ili

(b)

sadržan u otpadu u vrlo malim koncentracijama izmjerenim ili procijenjenim na temelju mjerenja, čak i ako ti materijali nisu odbačeni u okoliš.

Količinu nuklearnog materijala o kojem je riječ potrebno je izuzeti iz inventara zone materijalne bilance.

Zaključni knjigovodstveni inventar

BA

Knjigovodstveni inventar na kraju razdoblja izvješćivanja i na dan PIT-a, posebno za svaku kategoriju nuklearnog materijala i za svaku posebnu obvezu u vezi s nadzorom sigurnosti.

11.

BATCH/ŠARŽA:

Oznaku šarže može odabrati operater, ali:

(a)

u slučaju inventarske izmjene „Prihvat (RD)” mora se navesti oznaka šarže koju koristi pošiljatelj;

(b)

oznaka jedne šarže ne smije se ponovno koristiti za neku drugu šaržu u istoj zoni materijalne bilance.

12.

KMP:

Ključna točka mjerenja. Oznake se dostavljaju dotičnom postrojenju u posebnim odredbama u vezi s nadzorom sigurnosti. Ako nisu određene nikakve oznake, treba koristiti „&”.

13.

MEASUREMENT/MJERENJE:

Potrebno je navesti osnovu na kojoj je utvrđena količina prijavljenog nuklearnog materijala. Mora se koristiti jedna od sljedećih oznaka:

Izmjereno

Procijenjeno

Obrazloženje

M

E

U zoni materijalne bilance izvješćivanja.

N

F

U nekoj drugoj zoni materijalne bilance.

T

G

U zoni materijalne bilance izvješćivanja kada su mase već navedene u prethodnom izvješću o inventarskim izmjenama ili u popisu fizičkog inventara.

L

H

U nekoj drugoj zoni materijalne bilance kada su mase već navedene u prethodnom izvješću o inventarskim izmjenama ili u popisu fizičkog inventara za sadašnju zonu materijalne bilance.

14.

MATERIAL FORM/OBLIK MATERIJALA:

Moraju se koristiti sljedeće oznake:

Glavna vrsta oblika materijala

Podvrsta

Oznaka

Rude

 

OR

Koncentrati

 

YC

Uranijev heksafluorid (UF6)

 

U6

Uranijev tetrafluorid (UF4)

 

U4

Uranijev dioksid (UO2)

 

U2

Uranijev trioksid (UO3)

 

U3

Uranijev oksid (U3O8)

 

U8

Torijev oksid (ThO2)

 

T2

Otopine

Nitrat

LN

Fluorid

LF

Ostalo

LO

Prah

Homogeni

PH

Heterogeni

PN

Keramika

Kuglice

CP

Kugle

CS

Ostalo

CO

Kovina

Čista

MP

Legure

MA

Gorivo

Šipke, igle

ER

Pločice

EP

Svežnjevi

EB

Sklopovi

EA

Ostalo

EO

Glavna vrsta oblika materijala

Podvrsta

Oznaka

Zatvoreni izvori

 

QS

Male količine/uzorci

 

SS

Ostaci

Homogeni

SH

Heterogeni (ostaci čišćenja, klinkeri, talozi, fini ostaci, ostalo)

SN

Kruti otpad

Ljuske

AH

Mješoviti (plastika, rukavice, papir itd.)

AM

Kontaminirana oprema

AC

Ostalo

AO

Tekući otpad

Nisko aktivan

WL

Srednje aktivan

WM

Visoko aktivan

WH

Kondicionirani otpad

Staklo

NG

Bitumen

NB

Beton

NC

Ostalo

NO

15.

MATERIAL CONTAINER/SPREMNIK MATERIJALA:

Moraju se koristiti sljedeće oznake:

Vrsta spremnika

Oznaka

Cilindar

C

Paket

P

Bubanj

D

Posebna jedinica za gorivo

S

Ptičji kavez

B

Boca

F

Posuda ili drugi spremnik

T

Ostalo

O

16.

MATERIAL STATE/STANJE MATERIJALA:

Moraju se koristiti sljedeće oznake:

Stanje

Oznaka

Svježi nuklearni materijal

F

Ozračeni nuklearni materijal

I

Otpad

W

Neobnovljivi materijal

N

17.

MBA FROM/MBA IZ:

Koristiti samo za oznake inventarske izmjene RD i RF. Za oznaku inventarske izmjene RD u izvješću se navodi oznaka otpremne zone materijalne bilance. Ako ova oznaka nije poznata, u izvješću se navodi oznaka „F”, „Q” ili „W” (za otpremnu MBA u Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini ili u državi bez nuklearnog oružja), a puni naziv i adresa pošiljatelja moraju se navesti u polju napomene (40). Za oznaku inventarske izmjene RF u izvješću se navodi oznaka zemlje države izvoznice, ili oznaka MBA izvoznog postrojenja ako je poznata, a puni naziv i adresa pošiljatelja moraju se navesti u polju komentara (40).

18.

MBA TO/MBA U:

Koristiti samo za oznake inventarske izmjene SD i SF. Za oznaku inventarske izmjene SD u izvješću se navodi oznaka prihvatne zone materijalne bilance. Ako ova oznaka nije poznata, u izvješću se navodi oznaka „F”, „Q” ili „W” (za prihvatnu MBA u Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini ili u državi bez nuklearnog oružja), a puni naziv i adresa primatelja moraju se navesti u polju komentara (40). Za oznaku inventarske izmjene SF u izvješću se navodi oznaka zemlje države uvoznice, ili oznaka MBA uvoznog postrojenja ako je poznata, a puni naziv i adresa primatelja moraju se navesti u polju komentara (40).

19.

PREVIOUS BATCH/PRETHODNA ŠARŽA:

Oznaka šarže prije ponovnog određivanja šarži. Oznaka šarže nakon ponovnog određivanja šarže u izvješću se navodi u polju 11.

20.

ORIGINAL DATE/PRVOTNI DATUM:

U slučaju ispravka u izvješću se navode dan, mjesec i godina kada je redak koji treba ispraviti prvotno unesen. Za nizove ispravaka prvotni je datum uvijek datum knjiženja prvog retka u nizu. Za zaostale retke (samostalne dodatke) prvotni je datum dan kada je nastupila inventarska izmjena.

21.

PIT DATE/DATUM PIT-a:

Datum izrade fizičkog inventara kako je naveden u izvješću o materijalnoj bilanci na kojem se temelji knjigovodstveno usklađivanje za MUF (neevidentirani materijal). Koristiti samo s oznakom inventarske izmjene MF.

22.

LINE NUMBER/BROJ RETKA:

Uzastopni broj koji počinje s 1 u svakom izvješću, bez razmaka.

23.

ACCOUNTING DATE/DATUM KNJIŽENJA:

Dan, mjesec i godina kada je inventarska izmjena nastupila ili je ustanovljena.

24.

ITEMS/ELEMENTI:

Broj elemenata koji čine šaržu navodi se u izvješću. Ako se inventarska izmjena sastoji od nekoliko redaka, zbroj brojeva elemenata navedenih u izvješću mora biti jednak ukupnom broju elemenata koji pripadaju istom ID-u transakcije. Ako transakcija obuhvaća više od jednog elementa, broj elemenata treba prijaviti u retku (redcima) samo za kategoriju elementa najveće strateške važnosti (prema redoslijedu od više prema nižoj: P, H, L, N, D, T).

25.

ELEMENT CATEGORY/KATEGORIJA ELEMENTA:

Sljedeće se oznake moraju koristiti:

Kategorija nuklearnog materijala

Oznaka

Plutonij

P

Visoko obogaćeni uranij

(20 % obogaćenja ili više)

H

Nisko obogaćeni uranij

(više od prirodnog, ali manje od 20 % obogaćenja)

L

Prirodni uranij

N

Osiromašeni uranij

D

Torij

T

26.

ELEMENT/WEIGHT/MASA ELEMENTA:

Masa kategorije elementa iz polja 25 navodi se u izvješću. Sve mase navode se u izvješću u gramima. U knjigovodstvenim redcima mogu se navesti decimalne brojke s najviše tri decimalna mjesta.

27.

ISOTOPE/IZOTOP:

Ovom se oznakom navode fisibilni izotopi o kojima je riječ i treba ju koristiti kada se izvješćuje o masi fisibilnih izotopa (28). Koristiti oznaku G za U-235, K za U-233 i J za spoj U-235 i U-233.

28.

FISSILE WEIGHT/FISIBILNA MASA:

Osim ako je drukčije navedeno u posebnim odredbama u vezi s nadzorom sigurnosti, masa fisibilnih izotopa navodi se u izvješću samo za obogaćeni uranij i promjene kategorije koje obuhvaćaju obogaćeni uranij. Sve mase navode se u izvješću u gramima. U knjigovodstvenim redcima mogu se navesti decimalne brojke s najviše tri decimalna mjesta.

29.

ISOTOPIC COMPOSITION/IZOTOPNI SASTAV:

Ako je tako dogovoreno u posebnim odredbama u vezi s nadzorom sigurnosti, izotopni se sastav U i/ili Pu navodi u obrascu kao popis masa [broj(18,3)] odvojen točkom sa zarezom kako bi se označila masa U-233, U-234, U-235, U-236, U-238 ili Pu 238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242. U knjigovodstvenim redcima mogu se navesti decimalne brojke s najviše tri decimalna mjesta.

30.

OBLIGATION/OBVEZA:

Naznaka posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti koju je Zajednica preuzela na temelju sporazuma sklopljenog s trećom zemljom ili međunarodnom organizacijom, koja se primjenjuje na materijal (članak 17.). Komisija će postrojenjima dostaviti odgovarajuće oznake.

31.

PREVIOUS CATEGORY/PRETHODNA KATEGORIJA:

Oznaka kategorije nuklearnog materijala prije promjene kategorije. Odgovarajuća se oznaka nakon promjene mora navesti u polju 25. Koristiti samo s oznakama inventarske izmjene CE, CB i CC.

32.

PREVIOUS OBLIGATION/PRETHODNA OBVEZA:

Oznaka posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti koja se primjenjivala na nuklearni materijal prije promjene. Odgovarajuća se oznaka obveze nakon promjene mora navesti u polju 30. Koristiti samo s oznakama inventarske izmjene BR, CR, PR i SR.

33.

CAM CODE FROM/CAM OZNAKA IZ:

Oznaka postrojenja otpremnog materijala iz Priloga I.-G. Komisija će operateru ili subjektu dostaviti odgovarajuću oznaku. Na ove se operatere primjenjuju pojednostavljeni postupci izvješćivanja.

34.

CAM CODE TO/CAM OZNAKA U:

Oznaka postrojenja prihvatnog materijala iz Priloga I.-G. Komisija će operateru ili subjektu dostaviti odgovarajuću oznaku. Na ove se operatere primjenjuju pojednostavljeni postupci izvješćivanja.

35.

DOCUMENT/DOKUMENT:

Upućivanje na popratni dokument (popratne dokumente) koje je odredio operater.

36.

CONTAINER ID/ID SPREMNIKA:

Broj spremnika koji određuje operater. Element mogućih podataka koji se može koristiti u onim slučajevima kada se broj spremnika ne pojavljuje u oznaci šarže.

37.

CORRECTION/ISPRAVAK:

Ispravci se trebaju napraviti brisanjem pogrešnog retka (pogrešnih redaka) i dodavanjem, prema potrebi, ispravnog retka (ispravnih redaka). Sljedeće se oznake moraju koristiti:

Oznaka

Obrazloženje

D

Brisanje. Redak koji treba izbrisati mora se naznačiti tako da se u polju 38 navede broj izvješća (4), u polju 39 broj retka (22) i u polju 43 CRC (42) koji su bili prijavljeni za prvotni redak. Ostala polja nije potrebno navoditi.

A

Dodavanje (koje čini dio para brisanja/dodavanja). Ispravni se redak mora navesti sa svim poljima podataka, uključujući polje „prethodno izvješće” (38) i polje „prethodni redak” (39). U polju „prethodni redak” (39) mora se ponoviti broj retka (22) onog retka koji je zamijenjen parom brisanja/dodavanja.

L

Zaostali redak (samostalni dodatak). Zaostali redak koji treba dodati mora se navesti sa svim poljima podataka, uključujući polje „prethodno izvješće” (38). Polje „prethodno izvješće” (38) mora sadržavati broj izvješća (4) onog izvješća u koji je trebao biti uvršten zaostali redak.

38.

PREVIOUS REPORT/PRETHODNO IZVJEŠĆE:

Navesti broj izvješća (4) retka koji treba ispraviti.

39.

PREVIOUS LINE/PRETHODNI REDAK:

Za brisanja ili dodavanja koja čine dio para brisanja/dodavanja navesti broj retka (22) onog retka koji treba ispraviti.

40.

COMMENT/KOMENTAR:

Prazno polje komentara za kratke komentare operatera (zamjenjuje odvojenu sažetu bilješku).

41.

BURN-UP/IZGARANJE:

Za inventarske izmjene vrste NP ili NL u nuklearnim reaktorima, izgaranje u MW danima/tonama.

42.

CRC:

Oznaka raspršivanja retka za kontrolu kvalitete. Komisija će obavijestiti operatera o algoritmu koji će se koristiti.

43.

PREVIOUS CRC/PRETHODNI CRC:

Oznaka raspršivanja retka koji treba ispraviti.

44.

ADVANCE NOTIFICATION/PRETHODNA OBAVIJEST:

Oznaka upućivanja za prethodnu obavijest (članci 20. i 21.). Koristiti s inventarskim izmjenama SF i RF i s onim inventarskim izmjenama vrste SD i RD kada države gdje se nalaze pošiljatelj i primatelj nisu stranke istog sporazuma o nadzoru sigurnosti s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i Euratomom.

45.

CAMPAIGN/POSTUPAK:

Jedinstvena oznaka raspoznavanja za postupak prerade. Koristiti samo za inventarske izmjene u području (područjima) zone materijalne bilance obrade u postrojenjima za preradu istrošenog goriva.

46.

REACTOR/REAKTOR:

Jedinstvena oznaka raspoznavanja za reaktor iz kojeg se ozračeno gorivo uskladištilo ili preradilo. Koristiti samo za inventarske izmjene u postrojenjima za skladištenje ili preradu istrošenog goriva.

47.

ERROR PATH/SMJER POGREŠAKA:

Posebna oznaka kojom se opisuju pogreške mjerenja i njihovo širenje, u svrhu procjene materijalne bilance. Oznake usuglašavaju postrojenje i Komisija.

OPĆE NAPOMENE U VEZI S ISPUNJAVANJEM IZVJEŠĆÂ

1.

U slučaju prijenosa nuklearnog materijala pošiljatelj mora dostaviti primatelju sve informacije potrebne za izvješće o inventarskim izmjenama.

2.

Ako brojčani podaci sadrže dijelove jedinica, decimalnim brojkama prethodi točka.

3.

Može se koristiti sljedećih 55 znakova: 26 velikih slova od A do Z, brojke od 0 do 9 i znakovi „plus”, „minus”, „kosa crtica”, „zvjezdica”, „razmak”, „jednako”, „veće od”, „manje od”, „točka”, „zarez”, „otvorena zagrada”, „zatvorena zagrada”, „dvotočka”, „dolar”, „postotak”, „navodnik”, „točka sa zarezom”, „upitnik” i znak „&”.

4.

U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

5.

Izvješća se moraju izraditi sukladno općeprihvaćenom obrascu izvješćivanja s oznakama, usuglašenom između Komisije i operatera.

6.

Izvješća, valjano ispunjena i s digitalnim potpisom, treba dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG IV.

IZVJEŠĆE O MATERIJALNOJ BILANCI (MBR)

Etiketa/oznaka

Sadržaj

Napomene

#

MBA

Znak (4)

Oznaka MBA za MBA izvješćivanja

1

Report type

Znak (1)

M za izvješće o materijalnoj bilanci

2

Report date

DDMMGGGG

Datum završetka izvješća

3

Start report

DDMMGGGG

Početni datum MBR-a (datum posljednjeg PIT-a + 1 dan)

4

End report

DDMMGGGG

Završni datum MBR-a (datum tekućeg PIT-a)

5

Report number

Broj (8)

Uzastopni broj, bez razmaka

6

Element category

Znak (1)

Kategorija nuklearnog materijala

7

Line count

Broj (8)

Ukupan broj redaka u izvješću

8

Reporting person

Znak (30)

Ime osobe odgovorne za izvješće

9

IC code

Znak (2)

Vrsta inventarske izmjene

10

Line number

Broj (8)

Uzastopni broj, bez razmaka

11

Element weight

Broj (24,3)

Masa elementa

12

Isotope

Znak (1)

G za U-235, K za U-233, J za spoj U-235 i U-233

13

Fissile weight

Broj (24,3)

Masa fisibilnog izotopa

14

Obligation

Znak (2)

Obveza u vezi s nadzorom sigurnosti

15

Correction

Znak (1)

D za brisanja, A za dodatke koji čine dio para brisanja/dodavanja, L za zaostale retke (samostalne dodatke)

16

Previous report

Broj (8)

Broj izvješća retka koji treba ispraviti

17

Previous line

Broj (8)

Broj retka onog retka koji treba ispraviti

18

Comment

Znak (256)

Komentar operatera

19

CRC

Broj (20)

Oznaka raspršivanja retka za kontrolu kvalitete

20

Previous CRC

Broj (20)

Oznaka raspršivanja retka koji treba ispraviti

21

Objašnjenja

1.

MBA:

Oznaka zone materijalne bilance izvješćivanja. Ovu oznaku Komisija dostavlja dotičnom postrojenju.

2.

REPORT TYPE/VRSTA IZVJEŠĆA:

M za izvješća o materijalnoj bilanci.

3.

REPORT DATE/DATUM IZVJEŠĆA:

Datum završetka izvješća.

4.

START REPORT/POČETNO IZVJEŠĆE:

Početni datum MBR-a, datum dana koji neposredno slijedi dan prijašnje izrade fizičkog inventara.

5.

END REPORT/ZAVRŠNO IZVJEŠĆE:

Završni datum MBR-a, datum tekuće izrade fizičkog inventara.

6.

REPORT NUMBER/BROJ IZVJEŠĆA:

Uzastopni broj, bez razmaka.

7.

ELEMENT CATEGORY/KATEGORIJA ELEMENTA:

Mora se koristiti sljedeća oznaka za kategorije nuklearnog materijala:

Kategorija nuklearnog materijala

Oznaka

Plutonij

P

Visoko obogaćeni uranij

(20 % obogaćenja ili više)

H

Nisko obogaćeni uranij

(više od prirodnog, ali manje od 20 % obogaćenja)

L

Prirodni uranij

N

Osiromašeni uranij

D

Torij

T

8.

LINE COUNT/BROJ REDAKA:

Ukupan broj redaka u izvješću.

9.

REPORTING PERSON/OSOBA ZADUŽENA ZA IZVJEŠĆIVANJE:

Ime osobe odgovorne za izvješće.

10.

IC CODE/OZNAKA IC-a:

Različite vrste informacija o inventaru i inventarskoj izmjeni potrebno je unijeti u niže navedenom slijedu. Moraju se koristiti sljedeće oznake:

Ključna riječ

Oznaka

Obrazloženje

Početni fizički inventar

PB

Fizički inventar na početku razdoblja izvješćivanja (mora biti istovjetan fizičkom inventaru na kraju prethodnog razdoblja izvješćivanja).

Inventarske izmjene

(samo oznake s donjeg popisa)

 

Za svaku vrstu inventarske izmjene treba unijeti jedan objedinjeni redak za cijelo razdoblje izvješćivanja (prvo povećanja, zatim smanjenja).

Zaključni knjigovodstveni inventar

BA

Knjigovodstveni inventar na kraju razdoblja izvješćivanja. Mora biti jednak aritmetičkom zbroju gornjih unosa MBR-a.

Zaključni fizički inventar

PE

Fizički inventar na kraju razdoblja izvješćivanja.

Neevidentirani materijal

MF

Neevidentirani materijal. Mora se obračunati kao

„zaključni fizički inventar (PE)”

umanjen za

„zaključni knjigovodstveni inventar (BA)”.

Za inventarske izmjene mora se navesti jedna od sljedećih oznaka:

Ključna riječ

Oznaka

Obrazloženje

Prihvat

RD

Prihvat nuklearnog materijala iz zone materijalne bilance unutar Europske unije.

Uvoz

RF

Uvoz nuklearnog materijala iz treće zemlje.

Prihvat od aktivnosti koja nije obuhvaćena nadzorom sigurnosti

RN

Prihvat nuklearnog materijala iz aktivnosti koja nije obuhvaćena nadzorom sigurnosti (članak 34.).

Otprema

SD

Prijenos nuklearnog materijala u zonu materijalne bilance unutar Europske unije.

Izvoz

SF

Izvoz nuklearnog materijala u treću zemlju.

Otprema za aktivnost koja nije obuhvaćena nadzorom sigurnosti

SN

Prijenos nuklearnog materijala za aktivnost koja nije obuhvaćena nadzorom sigurnosti (članak 34.).

Prijenos u kondicionirani otpad

TC

Nuklearni materijal sadržan u otpadu koji je izmjeren ili procijenjen na temelju mjerenja i koji je kondicioniran na takav način (npr. vitrifikacijom, cementiranjem, betoniranjem ili bitumeniziranjem) da nije primjeren za daljnje nuklearno korištenje. Količinu nuklearnog materijala o kojem je riječ treba izuzeti iz inventara zone materijalne bilance. Za ovu se vrstu materijala mora voditi posebna evidencija.

Ostaci odbačeni u okoliš

TE

Nuklearni materijal sadržan u otpadu koji je izmjeren ili procijenjen na temelju mjerenja i koji je nepovratno odbačen u okoliš kao rezultat planiranog ispuštanja. Količinu nuklearnog materijala o kojem je riječ treba izuzeti iz inventara zone materijalne bilance.

Prijenos u zadržani otpad

TW

Nuklearni materijal dobiven obradom ili uslijed pogonske nesreće, izmjeren ili procijenjen na temelju mjerenja, koji je premješten na posebno mjesto unutar zone materijalne bilance iz koje se može povratiti. Količinu nuklearnog materijala o kojem je riječ treba izuzeti iz inventara zone materijalne bilance. Za ovu se vrstu materijala mora voditi posebna evidencija.

Ponovni prijenos iz kondicioniranog otpada

FC

Ponovni prijenos kondicioniranog otpada u inventar zone materijalne bilance. Primjenjuje se kadgod se kondicionirani otpad obrađuje.

Ponovni prijenos iz zadržanog otpada

FW

Ponovni prijenos zadržanog otpada u inventar zone materijalne bilance. Primjenjuje se kadgod se zadržani otpad vraća s posebnog mjesta unutar zone materijalne bilance, bilo za neku obradu koja uključuje odvajanje elemenata u zoni materijalne bilance ili za neku otpremu iz zone materijalne bilance.

Slučajni gubitak

LA

Nepovratni i nenamjerni gubitak količine nuklearnog materijala kao rezultat pogonske nesreće. Uporaba ove oznake u MBR dopuštena je samo ako je posebno izvješće upućeno Komisiji kada je inventarska izmjena nastupila ili je ustanovljena.

Slučajni dobitak

GA

Nuklearni materijal neočekivano pronađen, osim kada je otkriven tijekom izrade fizičkog inventara. Uporaba ove oznake u MBR dopuštena je samo ako je posebno izvješće upućeno Komisiji kada je inventarska izmjena nastupila ili je ustanovljena.

Promjena kategorije

CE

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne kategorije (članak 18.) u drugu kao rezultat procesa obogaćenja.

Promjena kategorije

CB

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne kategorije (članak 18.) u drugu kao rezultat operacije miješanja.

Promjena kategorije

CC

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne kategorije (članak 18.) u drugu za sve vrste promjene kategorije koje nisu obuhvaćene oznakama CE i CB.

Promjena u posebnoj obvezi

BR

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti u drugu (članak 17. stavak 1.) kako bi se uravnotežila ukupna zaliha uranija nakon operacije miješanja.

Promjena u posebnoj obvezi

PR

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti u drugu (članak 17. stavak 1.), koji se koristi kada nuklearni materijal ulazi ili izlazi iz knjigovodstvene pričuve.

Promjena u posebnoj obvezi

SR

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti u drugu (članak 17. stavak 1.), uslijed razmjene ili zamjene obveze.

Promjena u posebnoj obvezi

CR

Knjigovodstveni prijenos količine nuklearnog materijala iz jedne posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti u drugu (članak 17. stavak 1.), za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni oznakama BR, PR ili SR.

Nuklearna proizvodnja

NP

Povećanje u količini nuklearnog materijala zbog nuklearne transformacije.

Nuklearni gubitak

NL

Smanjenje u količini nuklearnog materijala zbog nuklearne transformacije.

Razlika između pošiljatelja i primatelja

DI

Razlika između pošiljatelja i primatelja (vidjeti članak 2. točku 19.).

Novo mjerenje

NM

Količina nuklearnog materijala, u jednoj određenoj šarži, obračunana u zoni bilance nuklearnog materijala, koja predstavlja razliku između novo izmjerene količine i količine prethodno obračunane, a koja nije ni razlika između pošiljatelja i primatelja niti ispravak.

Usklađivanje bilance

BJ

Količina nuklearnog materijala obračunana u zoni materijalne bilance, koja predstavlja razliku između rezultata fizičkog inventara koji je izradio operater postrojenja za svoje vlastite potrebe (bez podnošenja izvješća Komisiji o popisu fizičkog inventara) i knjigovodstvenog inventara izrađenog na isti dan.

Zaokruživanja

RA

Usklađivanje zaokruživanja kako bi se zbroj količina izviještenih u određenom razdoblju podudarao sa zaključnim knjigovodstvenim inventarom zone materijalne bilance.

Usklađivanje izotopa

R5

Usklađivanje kako bi se zbroj izviještenih količina izotopa podudarao sa zaključnim knjigovodstvenim inventarom za U-235 zone materijalne bilance.

Proizvodnja materijala

MP

Količina nuklearnog materijala, dobivenog iz tvari na koje se prvotno nije primjenjivao nadzor sigurnosti, a na koji se počeo primjenjivati nadzor sigurnosti jer njegova koncentracija sada prelazi minimalne razine.

Prekid korištenja

TU

Količina nuklearnog materijala koji se smatra neobnovljivim iz praktičnih ili ekonomskih razloga, a koji je:

(a)

obuhvaćen u krajnjim proizvodima korištenim u nenuklearne svrhe;

ili

(b)

sadržan u otpadu u vrlo malim koncentracijama izmjerenim ili procijenjenim na temelju mjerenja, čak i ako ti materijali nisu odbačeni u okoliš.

Količinu nuklearnog materijala o kojem je riječ treba izuzeti iz inventara zone materijalne bilance.

11.

LINE NUMBER/BROJ RETKA:

Uzastopni broj koji počinje s 1, bez razmaka.

12.

ELEMENT WEIGHT/MASA ELEMENTA:

Masa kategorije elementa iz polja 17 navodi se u izvješću. Sve mase navode se u izvješću u gramima. U knjigovodstvenim redcima mogu se navesti decimalne brojke s najviše tri decimalna mjesta.

13.

ISOTOPE/IZOTOP:

Ovom se oznakom navode fisibilni izotopi o kojima je riječ i treba ju koristiti kada se izvješćuje o masi fisibilnih izotopa. Koristiti oznaku G za U-235, K za U-233 i J za spoj U-235 i U-233.

14.

FISSILE WEIGHT/FISIBILNA MASA:

Osim ako je drukčije navedeno u posebnim odredbama u vezi s nadzorom sigurnosti, masa fisibilnih izotopa navodi se u izvješću samo za obogaćeni uranij i promjene kategorije koje obuhvaćaju obogaćeni uranij. Sve mase navode se u izvješću u gramima. U knjigovodstvenim redcima mogu se navesti decimalne brojke s najviše tri decimalna mjesta.

15.

OBLIGATION/OBVEZA:

Naznaka posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti koju je Zajednica preuzela na temelju sporazuma sklopljenog s trećom zemljom ili međunarodnom organizacijom, koja se primjenjuje na materijal (članak 17.). Komisija će postrojenjima dostaviti odgovarajuće oznake.

16.

CORRECTION/ISPRAVAK:

Ispravci se trebaju napraviti brisanjem pogrešnog retka (pogrešnih redaka) i dodavanjem, prema potrebi, ispravnog retka (ispravnih redaka). Sljedeće se oznake moraju koristiti:

Oznaka

Obrazloženje

D

Brisanje. Redak koji treba izbrisati mora se naznačiti tako da se u polju 17 navede broj izvješća (6), u polju 18 broj retka (11) i u polju 21 CRC (20) koji su bili prijavljeni za prvotni redak. Ostala polja nije potrebno navoditi.

A

Dodavanje (koje čini dio para brisanja/dodavanja). Ispravni se redak mora izvijestiti sa svim poljima podataka, uključujući polje „prethodno izvješće” (17) i polje „prethodni redak” (18). U polju „prethodni redak” (18) mora se ponoviti broj retka (11) onog retka koji je zamijenjen parom brisanja/dodavanja.

L

Zaostali redak (samostalni dodatak). Zaostali redak koji treba dodati mora se navesti sa svim poljima podataka, uključujući polje „prethodno izvješće” (17). Polje „prethodno izvješće” (17) mora sadržavati broj izvješća (6) onog izvješća u koji je trebao biti uvršten zaostali redak.

17.

PREVIOUS REPORT/PRETHODNO IZVJEŠĆE:

Navesti broj izvješća (6) retka koji treba ispraviti.

18.

PREVIOUS LINE/PRETHODNI REDAK:

Za brisanja ili dodavanja koja čine dio para brisanja/dodavanja, navesti broj retka (11) onog retka koji treba ispraviti.

19.

COMMENT/KOMENTAR:

Prazno polje komentara za kratke komentare operatera (zamjenjuje odvojenu sažetu bilješku).

20.

CRC:

Oznaka raspršivanja retka za kontrolu kvalitete. Komisija će obavijestiti operatera o algoritmu koji će se koristiti.

21.

PREVIOUS CRC/PRETHODNI CRC:

Oznaka raspršivanja retka koji treba ispraviti.

OPĆE NAPOMENE U VEZI S ISPUNJAVANJEM IZVJEŠĆÂ

Opće napomene 2., 3., 4., 5. i 6. na kraju Priloga III. primjenjuju se mutatis mutandis.


PRILOG V.

POPIS FIZIČKOG INVENTARA (PIL)

Etiketa/oznaka

Sadržaj

Napomene

#

MBA

Znak (4)

Oznaka MBA za MBA izvješćivanja

1

Report type

Znak (1)

P za popise fizičkih inventara

2

Report date

DDMMGGGG

Datum završetka izvješća

3

Report number

Broj (8)

Uzastopni broj, bez razmaka

4

PIT date

DDMMGGGG

Datum izrade fizičkog inventara

5

Line count

Broj (8)

Ukupan broj redaka u izvješću

6

Reporting person

Znak (30)

Ime osobe odgovorne za izvješće

7

PIL_ITEM_ID

Broj (8)

Uzastopni broj

8

Batch

Znak (20)

Jedinstvena oznaka raspoznavanja šarže nuklearnog materijala

9

KMP

Znak (1)

Ključna točka mjerenja

10

Measurement

Znak (1)

Oznaka mjerenja

11

Element category

Znak (1)

Kategorija nuklearnog materijala

12

Material form

Znak (2)

Oznaka oblika materijala

13

Material container

Znak (1)

Oznaka spremnika materijala

14

Material state

Znak (1)

Oznaka stanja materijala

15

Line number

Broj (8)

Uzastopni broj, bez razmaka

16

Items

Broj (6)

Broj elemenata

17

Element weight

Broj (24.3)

Masa elementa

18

Isotope

Znak (1)

G za U-235, K za U-233, J za spoj U-235 i U-233

19

Fissile weight

Broj (24.3)

Masa fisibilnog izotopa

20

Obligation

Znak (2)

Obveza u vezi s nadzorom sigurnosti

21

Document

Znak (70)

Upućivanje na popratne dokumente koje je odredio operater

22

Container ID

Znak (20)

Oznaka raspoznavanja spremnika koju je odredio operater

23

Correction

Znak (1)

D za brisanja, A za dodatke koji čine dio para brisanja/dodavanja, L za zaostale retke (samostalne dodatke)

24

Previous report

Broj (8)

Broj izvješća retka koji treba ispraviti

25

Previous line

Broj (8)

Broj retka onog retka koji treba ispraviti

26

Comment

Znak (256)

Komentar operatera

27

CRC

Broj (20)

Oznaka raspršivanja retka za kontrolu kvalitete

28

Previous CRC

Broj (20)

Oznaka raspršivanja retka koji treba ispraviti

29

Objašnjenja

1.

MBA:

Oznaka zone materijalne bilance izvješćivanja. Ovu oznaku Komisija dostavlja dotičnom postrojenju.

2.

REPORT TYPE/VRSTA IZVJEŠĆA:

P za popise fizičkog inventara.

3.

REPORT DATE/DATUM IZVJEŠĆA:

Datum završetka izvješća.

4.

REPORT NUMBER/BROJ IZVJEŠĆA:

Uzastopni broj, bez razmaka.

5.

PIT DATE/DATUM PIT-a:

Dan, mjesec i godina kada je fizički inventar izrađen, odražavajući stanje u 24.00 sata.

6.

LINE COUNT/BROJ REDAKA:

Ukupan broj redaka u izvješću.

7.

REPORTING PERSON/OSOBA ZADUŽENA ZA IZVJEŠĆIVANJE:

Ime osobe odgovorne za izvješće.

8.

PIL_ITEM_ID/IDENTIFIKACIJSKI BROJ ELEMENTA PIL-A:

Uzastopni broj, zajednički svim redcima PIL-a u vezi s istim fizičkim objektom.

9.

BATCH/ŠARŽA:

Ako se u posebnim odredbama u vezi s nadzorom sigurnosti zahtijeva praćenje šarži, mora se koristiti oznaka šarže prethodno korištena za šaržu u izvješću o inventarskim izmjenama ili u prethodnom popisu fizičkog inventara.

10.

KMP:

Ključna točka mjerenja. Oznake se dostavljaju dotičnom postrojenju u posebnim odredbama u vezi s nadzorom sigurnosti. Ako nisu određene nikakve oznake, treba koristiti „&”.

11.

MEASUREMENT/MJERENJE:

Potrebno je navesti osnovu na kojoj je utvrđena količina prijavljenog nuklearnog materijala. Mora se koristiti jedna od sljedećih oznaka:

Izmjereno

Procijenjeno

Obrazloženje

M

E

U zoni materijalne bilance izvješćivanja.

N

F

U nekoj drugoj zoni materijalne bilance.

T

G

U zoni materijalne bilance izvješćivanja kada su mase već navedene u prethodnom izvješću o inventarskim izmjenama ili u popisu fizičkog inventara.

L

H

U nekoj drugoj zoni materijalne bilance kada su mase već navedene u prethodnom izvješću o inventarskim izmjenama ili u popisu fizičkog inventara za sadašnju zonu materijalne bilance.

12.

CATEGORY ELEMENT/KATEGORIJA ELEMENTA:

Moraju se koristiti sljedeće oznake:

Kategorija nuklearnog materijala

Oznaka

Plutonij

P

Visoko obogaćeni uranij

 

(20 % obogaćenja ili više)

H

Nisko obogaćeni uranij

 

(više od prirodnog, ali manje od 20 % obogaćenja)

L

Prirodni uranij

N

Osiromašeni uranij

D

Torij

T

13.

MATERIAL FORM/OBLIK MATERIJALA:

Moraju se koristiti sljedeće oznake:

Glavna vrsta oblika materijala

Podvrsta

Oznaka

Rude

 

OR

Koncentrati

 

YC

Uranijev heksafluorid (UF6)

 

U6

Uranijev tetrafluorid (UF4)

 

U4

Uranijev dioksid (UO2)

 

U2

Uranijev trioksid (UO3)

 

U3

Uranijev oksid (U3O8)

 

U8

Torijev oksid (ThO2)

 

T2

Otopine

Nitrat

LN

Fluorid

LF

Ostalo

LO

Prah

Homogeni

PH

Heterogeni

PN

Keramika

Kuglice

CP

Kugle

CS

Ostalo

CO

Kovina

Čista

MP

Legure

MA

Gorivo

Šipke, igle

ER

Pločice

EP

Svežnjevi

EB

Sklopovi

EA

Ostalo

EO

Zatvoreni izvori

 

QS

Male količine/uzorci

 

SS

Ostaci

Homogeni

SH

Heterogeni (ostaci čišćenja, klinkeri, talozi, fini ostaci, ostalo)

SN

Kruti otpad

Ljuske

AH

Mješoviti (plastika, rukavice, papir itd.)

AM

Kontaminirana oprema

AC

Ostalo

AO

Tekući otpad

Nisko aktivan

WL

Srednje aktivan

WM

Visoko aktivan

WH

Kondicionirani otpad

Staklo

NG

Bitumen

NB

Beton

NC

Ostalo

NO

14.

MATERIAL CONTAINER/SPREMNIK MATERIJALA:

Moraju se koristiti sljedeće oznake:

Vrsta spremnika

Oznaka

Cilindar

C

Paket

P

Bubanj

D

Posebna jedinica za gorivo

S

Ptičji kavez

B

Boca

F

Posuda ili drugi spremnik

T

Ostalo

O

15.

MATERIAL STATE/STANJE MATERIJALA:

Moraju se koristiti sljedeće oznake:

Stanje

Oznaka

Svježi nuklearni materijal

F

Ozračeni nuklearni materijal

I

Otpad

W

Neobnovljivi materijal

N

16.

LINE NUMBER/BROJ RETKA:

Uzastopni broj koji počinje s 1 u svakom izvješću, bez razmaka.

17.

ITEM/ELEMENTI:

U svakom se retku fizičkog inventara mora navesti broj elemenata o kojima je riječ. Ako se skupina elemenata koji pripadaju istoj šarži navodi u nekoliko redaka, zbroj brojeva elemenata navedenih u izvješću mora biti jednak ukupnom broju elemenata u skupini. Ako redci obuhvaćaju više od jedne kategorije elemenata, broj elemenata treba prijaviti u retku (redcima) samo za kategoriju elementa najveće strateške važnosti (prema redoslijedu od više prema nižoj: P, H, L, N, D, T).

18.

ELEMENT WEIGHT/MASA ELEMENTA:

Masa kategorije elementa iz polja 12 navodi se u izvješću. Sve mase navode se u izvješću u gramima. U knjigovodstvenim redcima mogu se navesti decimalne brojke s najviše tri decimalna mjesta.

19.

ISOTOPE/IZOTOP:

Ovom se oznakom navode fisibilni izotopi o kojima je riječ i treba ju koristiti kada se izvješćuje o masi fisibilnih izotopa. Koristiti oznaku G za U-235, K za U-233 i J za spoj U-235 i U-233.

20.

FISSILE WEIGHT/FISIBILNA MASA:

Osim ako je drukčije navedeno u posebnim odredbama u vezi s nadzorom sigurnosti, masa fisibilnih izotopa navodi se u izvješću samo za obogaćeni uranij i promjene kategorije koje obuhvaćaju obogaćeni uranij. Sve mase navode se u izvješću u gramima. U knjigovodstvenim redcima mogu se navesti decimalne brojke s najviše tri decimalna mjesta.

21.

OBLIGATION/OBVEZA:

Naznaka posebne obveze u vezi s nadzorom sigurnosti koju je Zajednica preuzela na temelju sporazuma sklopljenog s trećom zemljom ili međunarodnom organizacijom, koja se primjenjuje na materijal (članak 17.). Komisija će postrojenjima dostaviti odgovarajuće oznake.

22.

DOCUMENT/DOKUMENT:

Upućivanje na popratni dokument (popratne dokumente) koje je odredio operater.

23.

CONTAINER ID/ID SPREMNIKA:

Broj spremnika koji određuje operater. Element mogućih podataka koji se može koristiti u onim slučajevima kada se broj spremnika ne pojavljuje u oznaci šarže.

24.

CORRECTION/ISPRAVAK:

Ispravci se trebaju napraviti brisanjem pogrešnog retka (pogrešnih redaka) i dodavanjem, prema potrebi, ispravnog retka (ispravnih redaka). Sljedeće se oznake moraju koristiti:

Oznaka

Obrazloženje

D

Brisanje. Redak koji treba izbrisati mora se naznačiti tako da se u polju 25 navede broj izvješća (4), u polju 26 broj retka (16) i u polju 29 CRC (28) koji su bili prijavljeni za prvotni redak. Ostala polja nije potrebno izvijestiti.

A

Dodavanje (koje čini dio para brisanja/dodavanja). Ispravni se redak mora navesti sa svim poljima podataka, uključujući polje „prethodno izvješće” (25) i polje „prethodni redak” (26). Polje „prethodni redak” (26) mora sadržavati broj retka (16) onog retka koji je zamijenjen parom brisanja/dodavanja.

L

Zaostali redak (samostalni dodatak). Zaostali redak koji treba dodati mora se navesti sa svim poljima podataka, uključujući polje „prethodno izvješće” (25). Polje „prethodno izvješće” (25) mora sadržavati broj izvješća (4) onog izvješća u koji je trebao biti uvršten zaostali redak.

25.

PREVIOUS REPORT/PRETHODNO IZVJEŠĆE:

Navesti broj izvješća (4) retka koji treba ispraviti.

26.

PREVIOUS LINE/PRETHODNI REDAK:

Za brisanja ili dodavanja koja čine dio para brisanja/dodavanja, navesti broj retka (16) onog retka koji treba ispraviti.

27.

COMMENT/KOMENTAR:

Prazno polje komentara za kratke komentare operatera (zamjenjuje odvojenu sažetu bilješku).

28.

CRC:

Oznaka raspršivanja retka za kontrolu kvalitete. Komisija će obavijestiti operatera o algoritmu koji će se koristiti.

29.

PREVIOUS CRC/PRETHODNI CRC:

Oznaka raspršivanja retka koji treba ispraviti.

OPĆE NAPOMENE U VEZI S ISPUNJAVANJEM IZVJEŠĆÂ

Ako na dan izrade fizičkog inventara nije bilo nuklearnog materijala u zoni materijalne bilance, u izvješću treba ispuniti samo oznake iz gornjih točaka 1. do 7., 16., 17. i 28.

Opće napomene 2., 3., 4., 5. i 6. na kraju Priloga III. primjenjuju se mutatis mutandis.


PRILOG VI.

PRETHODNA OBAVIJEST O IZVOZU/OTPREMI NUKLEARNOG MATERIJALA

EUROPSKA KOMISIJA – NADZOR SIGURNOSTI EURATOMA

1.

Oznaka upućivanja:

2.

Oznaka zone materijalne bilance:

3.

Postrojenje (pošiljatelj): … Postrojenje (primatelj):

_

_

4.

Količine podijeljene po kategoriji nuklearnog materijala i posebnoj obvezi u vezi s nadzorom sigurnosti:

5.

Kemijski sastav:

6.

Obogaćenje ili izotopni sastav:

7.

Fizički oblik:

8.

Broj elemenata:

9.

Opis spremnika i brtvi:

10.

Identifikacijski podaci otpreme:

11.

Prijevozna sredstva:

12.

Mjesto gdje će se materijal uskladištiti ili pripremiti:

13.

Posljednji datum kada se materijal može identificirati:

14.

Približni datumi otpreme:

Očekivani datumi prispijeća:

15.

Korištenje:

16.

Upućivanje na ugovor agencije za opskrbu:

Datum i mjesto slanja obavijesti:

Ime i funkcija potpisnika:

Potpis:

Objašnjenja

1.

Oznaka upućivanja za prethodne obavijesti koje se koriste u izvješću o inventarskim izmjenama (koristiti do osam znakova).

2.

Oznaka zone materijalne bilance izvješćivanja prema obavijesti Komisije dotičnom postrojenju.

3.

Naziv, adresa i zemlja postrojenja koje šalje i postrojenja koje prima nuklearni materijal. Prema potrebi treba također navesti primatelja na krajnjem odredištu.

4.

Ukupnu masu elemenata treba navesti u gramima. Masu fisibilnih izotopa treba također navesti, ako je primjenjivo. Mase se moraju podijeliti po kategoriji nuklearnog materijala i posebnoj obvezi u vezi s nadzorom sigurnosti.

5.

Potrebno je navesti kemijski sastav.

6.

Ako je primjenjivo, treba navesti stupanj obogaćenja ili izotopni sastav.

7.

Koristiti opis materijala naveden u Prilogu III. točki 14. ove Uredbe.

8.

Potrebno je navesti broj elemenata obuhvaćenih otpremom.

9.

Opis (vrsta) spremnika, uključujući svojstva koja bi omogućila brtvljenje.

10.

Identifikacijski podaci otpreme (npr. oznake ili brojevi spremnika).

11.

Navesti, prema potrebi, prijevozna sredstva.

12.

Navesti mjesto unutar zone materijalne bilance gdje se nuklearni materijal priprema za otpremu i gdje se može identificirati te gdje se njegova količina i sastav, ako je moguće, mogu provjeriti.

13.

Posljednji datum kada se materijal može identificirati i kada se njegova količina i sastav, ako je moguće, mogu provjeriti.

14.

Približni datumi otpreme i očekivanog prispijeća na odredište.

15.

Navesti korištenje kojem je nuklearni materijal namijenjen.

16.

Navesti prema potrebi:

upućivanje na ugovor agencije za opskrbu ili, ako nije dostupan, datum kada je agencija za opskrbu sklopila ugovor ili isti smatra sklopljenim te sva korisna upućivanja;

za ugovore s osobama ili poduzećima od kojih materijali potječu (članak 75. Ugovora) i ugovore o isporuci malih količina materijala (članak 74. Ugovora i Uredba Komisije br. 17/66/Euratom kako je izmijenjena Uredbom (Euratom) br. 3137/74), datum obavijesti agenciji za opskrbu i sva korisna upućivanja.

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjen i potpisan obrazac mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG VII.

PRETHODNA OBAVIJEST O UVOZU/PRIHVATU NUKLEARNOG MATERIJALA

EUROPSKA KOMISIJA – NADZOR SIGURNOSTI EURATOMA

1.

Oznaka upućivanja:

2.

Oznaka zone materijalne bilance:

3.

Postrojenje (primatelj): … Postrojenje (pošiljatelj):

_

_

4.

Količine podijeljene po kategoriji nuklearnog materijala i posebnoj obvezi u vezi s nadzorom sigurnosti:

5.

Kemijski sastav:

6.

Obogaćenje ili izotopni sastav:

7.

Fizički oblik:

8.

Broj elemenata:

9.

Opis spremnika i brtvi:

10.

Prijevozna sredstva:

11.

Datum prispijeća:

12.

Mjesto gdje će se materijal raspakirati:

13.

Datum(i) kada će se materijal raspakirati:

14.

Upućivanje na ugovor agencije za opskrbu:

Datum i mjesto slanja obavijesti:

Ime i funkcija potpisnika:

Potpis:

Objašnjenja

1.

Oznaka upućivanja za prethodne obavijesti koje se koriste u izvješću o inventarskim izmjenama (koristiti do osam znakova).

2.

Oznaka zone materijalne bilance izvješćivanja prema obavijesti Komisije dotičnom postrojenju.

3.

Naziv, adresa i zemlja postrojenja koje šalje i postrojenja koje prima nuklearni materijal.

4.

Ukupnu masu elemenata treba navesti u gramima. Masu fisibilnih izotopa treba također navesti, ako je primjenjivo. Mase se moraju podijeliti po kategoriji nuklearnog materijala i posebnoj obvezi u vezi s nadzorom sigurnosti.

5.

Potrebno je navesti kemijski sastav.

6.

Ako je primjenjivo, treba navesti stupanj obogaćenja ili izotopni sastav.

7.

Koristiti opis materijala naveden u Prilogu III. točki 14. ove Uredbe.

8.

Potrebno je navesti broj elemenata obuhvaćenih otpremom.

9.

Opis (vrsta) spremnika i, po mogućnosti, pričvršćenih brtvi.

10.

Navesti, prema potrebi, prijevozna sredstva.

11.

Očekivani ili stvarni datum prispijeća u zonu materijalne bilance izvješćivanja.

12.

Navesti mjesto unutar zone materijalne bilance gdje će se materijal raspakirati i gdje se može identificirati te gdje se njegova količina i sastav, ako je moguće, mogu provjeriti.

13.

Datum(i) kada će se materijal raspakirati.

14.

Navesti prema potrebi:

upućivanje na ugovor agencije za opskrbu ili, ako nije dostupan, datum kada je agencija za opskrbu sklopila ugovor ili isti smatra sklopljenim te sva korisna upućivanja;

za ugovore s osobama ili poduzećima od kojih materijali potječu (članak 75. Ugovora) i ugovore o isporuci malih količina materijala (članak 74. Ugovora i Uredba Komisije br. 17/66/Euratom kako je izmijenjena Uredbom (Euratom) br. 3137/74), datum obavijesti agenciji za opskrbu i sva korisna upućivanja.

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjen i potpisan obrazac mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG VIII

IZVJEŠĆE O IZVOZU/OTPREMI RUDA (1)

EUROPSKA KOMISIJA – NADZOR SIGURNOSTI EURATOMA

Poduzeće (2):

Rudnik (3):

Oznaka (4):

Godina:

Image

Datum i mjesto slanja izvješća:

Ime i funkcija potpisnika:

Potpis:

Objašnjenja

(1)

Izvješće o otpremi treba sastaviti najkasnije do kraja siječnja svake godine za prethodnu godinu, s posebnim unosom za svakog primatelja. Izvješće o izvozu treba sastaviti za svaku izvoznu pošiljku na dan otpreme.

(2)

Naziv i adresa poduzeća koje izvješćuje.

(3)

Naziv rudnika u vezi s kojim se sastavlja izvješće.

(4)

Oznaka rudnika prema obavijesti Komisije poduzeću.

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjen i potpisan obrazac mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG IX.

ZAHTJEV ZA ODSTUPANJEM POSTROJENJA OD PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJE OBLIK I UČESTALOST OBAVIJESTI

EUROPSKA KOMISIJA – NADZOR SIGURNOSTI EURATOMA

1.

Datum:

2.

Postrojenje:

3.

Oznaka zone materijalne bilance:

4.

Kategorija nuklearnog materijala:

5.

Obogaćenje ili izotopni sastav:

6.

Količine:

7.

Kemijski sastav:

8.

Fizički oblik:

9.

Broj elemenata:

10.

Vrsta odstupanja (članak 19. stavak 2.):

(a)

male količine koje se drže nepromijenjenima dulje razdoblje;

(b)

nenuklearne aktivnosti;

(c)

senzorske komponente;

(d)

Pu sadržaja Pu-238 većeg od 80 %.

11.

Namijenjeno korištenje:

12.

Posebna obveza u vezi s nadzorom sigurnosti:

13.

Datum prijenosa: …

Iz:

Datum i mjesto slanja zahtjeva:

Ime i funkcija potpisnika:

Potpis:

 

Odstupanje odobreno kako je gore navedeno: …

Ime i funkcija potpisnika koji odobrava odstupanje:

Potpis: … (za Komisiju)

Datum:

Objašnjenja

Ovaj obrazac treba koristiti kada je sačinjen prvotni zahtjev za odstupanjem postrojenja od pravila kojima se uređuje oblik i učestalost obavijesti ili kada je nuklearni materijal koji može ispunjavati uvjete za odstupanjem uvezen iz treće zemlje.

Točku 13. treba koristiti samo u slučaju uvoza i u njoj treba navesti naziv i adresu pošiljatelja.

Poseban se zahtjev podnosi za svaku vrstu odstupanja (članak 19. stavak 2.).

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članka 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjen i potpisan obrazac mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG X.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ILI IZVJEŠĆE O IZVOZU NUKLEARNOG MATERIJALA S ODSTUPANJEM (1)

EUROPSKA KOMISIJA – NADZOR SIGURNOSTI EURATOMA

Oznaka MBA:

Datum izjave:

Izjava br.:

Naziv postrojenja:

Razdoblje izvješćivanja:

od:

do:

Image

Datum i mjesto slanja izvješća:

Ime i funkcija potpisnika:

Potpis:

Objašnjenja

(1)

Ovaj obrazac koristi se kao godišnje izvješće u svrhu davanja izjave o svim izmjenama u inventaru nuklearnog materijala unutar MBA za koji je odstupanje odobreno, kao i o zalihama na početku i na kraju razdoblja izvješćivanja (članak 19. stavak 3.) ili kao izvješće o izvozu u slučaju izvoza u treću zemlju (članak 19. stavak 4.).

(2)

U stupac „Vrsta izvješća” unosi se „A” ako se obrazac koristi za godišnje izvješće ili „EXP” ako se obrazac koristi za podnošenje izvješća o izvozu nuklearnog materijala iz MBA za koji je odstupanje odobreno.

(3)

„Unos” se u svakoj izjavi označuje uzastopnim brojevima, počevši s 1.

(4)

Stupac „Upućivanja na” koristi se za upućivanje na drugi unos. Sadržaj stupca „Upućivanja na” sastoji se od brojeva odgovarajuće izjave i unosa. Upućivanjem se navodi da postojeći unos dopunjuje ili ažurira ranije izjavljene podatke.

(5)

Stupac „Informacije o inventarskim izmjenama” koristi se za navođenje vrste inventarske izmjene koja je nastupila tijekom razdoblja izvješćivanja i/ili zaliha na početku i na kraju razdoblja izvješćivanja. Treba koristiti oznake IC-a iz Priloga III. Oznaka BB koristi se za ažuriranje zaliha na početku razdoblja.

Za svaku vrstu odstupanja, svako pripadajuće postrojenje i svaku vrstu inventarske izmjene upisuje se poseban unos.

(6)

U stupac „Nuklearno ili nenuklearno” unosi se „N” ako se nuklearni materijal koristi u nuklearnim aktivnostima ili „NN” ako se koristi u nenuklearnim aktivnostima.

(7)

U stupcu „Opis” navodi se stvarno ili predviđeno korištenje nuklearnog materijala.

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjen i potpisan obrazac mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG XI.

SAŽET PRIKAZ PROGRAMA AKTIVNOSTI

EUROPSKA KOMISIJA – NADZOR SIGURNOSTI EURATOMA

Obavijestima se, po mogućnosti, trebaju obuhvatiti sljedeće dvije godine.

U obavijestima osobito treba navesti:

vrstu aktivnosti, npr. predložene postupke uz naznaku vrste i količine gorivnih elemenata koji će se proizvesti ili preraditi, programe obogaćivanja, programe rada reaktora, s planiranim zatvaranjima,

očekivani raspored prispijeća materijala uz navođenje količine materijala po šarži, oblika (UF6, UO2, svježa ili ozračena goriva itd.), predviđene vrste spremnika ili pakiranja,

predviđeni raspored postupaka obrade otpada (osim prepakiravanja ili daljnjeg kondicioniranja bez odvajanja elemenata) uz navođenje količine materijala po šarži, oblika (staklo, visoko aktivna tekućina itd.), predviđenog trajanja i mjesta,

datume do kada se očekuje utvrđivanje količine materijala u proizvodima te datume otpreme,

datume i trajanje izrade fizičkog inventara.

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjena i potpisana obavijest mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG XII.

PRETHODNA OBAVIJEST O DALJNJIM AKTIVNOSTIMA OBRADE OTPADA (1)

EUROPSKA KOMISIJA – NADZOR SIGURNOSTI EURATOMA

Naziv postrojenja:

Datum izjave:

Izjava br.:

Image

Datum i mjesto slanja izvješća:

Ime i funkcija potpisnika:

Potpis:

Objašnjenja

(1)

Ovaj se obrazac koristi za prethodnu obavijest kada se planira daljnja obrada otpada u skladu s člankom 31. Potrebno je također izvijestiti o svakoj kasnijoj promjeni u datumima obrade ili mjestu obrade. Poseban unos potreban je za svaki postupak daljnje obrade, osim prepakiravanja otpada, ili njegovog daljnjeg kondicioniranja ne uključujući odvajanje elemenata, koje se provodi u svrhu skladištenja ili odlaganja.

(2)

„Unos” se u svakoj izjavi označuje uzastopnim brojevima, počevši s „1”.

(3)

Stupac „Upućivanja na” koristi se za upućivanje na drugi unos. Sadržaj stupca „Upućivanja na” sastoji se od brojeva odgovarajuće izjave i unosa (npr. 10-20 odnosi se na unos 20 izjave 10). Upućivanjem se navodi da postojeći unos dopunjuje ili ažurira ranije izjavljene podatke. Prema potrebi može se umetnuti nekoliko upućivanja.

(4)

U stupcu „Vrsta otpada prije kondicioniranja” navodi se vrsta otpada prije nego dođe do bilo kojeg kondicioniranja, npr. ljuske, talog od raščišćavanja prilikom punjenja, visoko aktivna tekućina ili srednje aktivna tekućina.

(5)

U stupcu „Kondicionirani oblik” prikazuje se trenutni kondicionirani oblik otpada, npr. staklo, keramika, cement ili bitumen.

(6)

U stupcu „Broj elemenata” prikazuje se broj elemenata, npr. staklene limenke ili cementni blokovi koji će biti uključeni u jedan postupak obrade.

(7)

Stupac „Količina” uključuje, ako postoji, ukupnu količinu, u gramima, plutonija, visoko obogaćenog uranija ili uranija-233 sadržanog u elementima navedenima u stupcu „Broj elemenata”. Unos u stupac „Količina” može se temeljiti na podacima o količini koji se koriste u izvješćima o inventarskim izmjenama i ne zahtijeva mjerenje svakog elementa.

(8)

U stupcu „Mjesto” navodi se naziv i adresa postrojenja i prikazuje se mjesto otpada u trenutku izjave. Adresa mora biti dovoljno detaljna kako bi se naveo geografski položaj mjesta u odnosu na ostala mjesta navedena u ovoj ili ostalim izjavama te kako bi se navelo kako se može doći do mjesta, ako pristup bude nužan. Ako se mjesto nalazi na lokaciji nuklearnog postrojenja, oznaka postrojenja navodi se u stupac mjesta.

(9)

U stupcu „Mjesto obrade” navodi se mjesto gdje se održava planirana obrada.

(10)

U stupcu „Datumi obrade” navode se datumi očekivanog početka i završetka daljnjeg postupka obrade.

(11)

U stupcu „Svrha obrade” navodi se namjeravani ishod obrade, npr. ponovno dobivanje plutonija ili odvajanje određenih proizvoda fisije.

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjen i potpisan obrazac mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG XIII.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVOZU/OTPREMI KONDICIONIRANOG OTPADA (1)

EUROPSKA KOMISIJA – NADZOR SIGURNOSTI EURATOMA

Naziv otpremnog postrojenja:

Oznaka MBA otpremnog postrojenja:

Razdoblje izvješćivanja od

do


Datum

Oznaka MBA prihvatnog postrojenja ili naziv i adresa prihvatnog postrojenja (2)

Kondicionirani oblik (3)

Količina (4)

Napomene

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

Datum i mjesto slanja izvješća:

Ime i funkcija potpisnika:

Potpis:

Objašnjenja

(1)

Ovo izvješće obuhvaća sve otpreme ili izvoz kondicioniranog otpada u postrojenja unutar ili izvan državnih područja država članica koji su nastupili tijekom razdoblja izvješćivanja.

(2)

Oznaka MBA unosi se kada se radi o otpremama u postrojenja unutar državnih područja država članica, puni naziv i adresu treba unijeti kada se radi o izvozu u postrojenja izvan državnih područja država članica ili kada oznaka MBA nije poznata.

(3)

U stupcu „Kondicionirani oblik” navodi se kondicionirani oblik otpada, npr. staklo, keramika, cement ili bitumen.

(4)

Stupac o količini može se temeljiti na podacima o količini zabilježenima u postrojenju i ne zahtijeva mjerenja izvezenih/otpremljenih elemenata.

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjen i potpisan obrazac mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG XIV.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O UVOZU/PRIHVATU KONDICIONIRANOG OTPADA (1)

EUROPSKA KOMISIJA – NADZOR SIGURNOSTI EURATOMA

Naziv prihvatnog postrojenja:

Oznaka MBA prihvatnog postrojenja:

Razdoblje izvješćivanja od

do


Datum

Naziv, adresa i, ako je poznato, oznaka MBA otpremnog postrojenja

Kondicionirani oblik (2)

Količina (3)

Napomene

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

Datum i mjesto slanja izvješća:

Ime i funkcija potpisnika:

Potpis:

Objašnjenja

(1)

Ovo se izvješće zahtijeva za kondicionirani otpad primljen iz postrojenja bez oznake MBA ili iz postrojenja izvan državnih područja država članica.

(2)

U stupcu „Kondicionirani oblik” navodi se kondicionirani oblik otpada, npr. staklo, keramika, cement ili bitumen.

(3)

Stupac o količini može se temeljiti na podacima o količini zabilježenima u postrojenju i ne zahtijeva mjerenja uvezenih/primljenih elemenata.

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjen i potpisan obrazac mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


PRILOG XV.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROMJENAMA MJESTA KONDICIONIRANOG OTPADA (1)

EUROPSKA KOMISIJA – NADZOR SIGURNOSTI EURATOMA

Naziv postrojenja:

Datum izjave:

Izjava br.:

Razdoblje izvješćivanja:

Image

Datum i mjesto slanja izvješća:

Ime i funkcija potpisnika:

Potpis:

Objašnjenja

(1)

Godišnje izvješće za davanje izjave o svim promjenama u mjestu otpada obuhvaćenima člankom 32. točkom (c) koje su nastupile tijekom protekle kalendarske godine. Poseban se unos zahtijeva za svaku promjenu mjesta tijekom godine.

(2)

„Unos” se u svakoj izjavi označuje uzastopnim brojevima, počevši s „1”.

(3)

Stupac „Upućivanja na” koristi se za upućivanje na drugi unos. Sadržaj stupca „Upućivanja na” sastoji se od brojeva odgovarajuće izjave i unosa (npr. 10-20 odnosi se na unos 20 izjave 10). Upućivanjem se navodi da postojeći unos dopunjuje ili ažurira podatke iz drugog, ranije prijavljenog unosa. Prema potrebi, može se izvijestiti o nekoliko upućivanja.

(4)

U stupcu „Vrsta otpada prije kondicioniranja” navodi se vrsta otpada prije nego dođe do bilo kojeg kondicioniranja, npr. ljuske, talog od raščišćavanja prilikom punjenja, visoko aktivna tekućina ili srednje aktivna tekućina.

(5)

U stupcu „Kondicionirani oblik” prikazuje se trenutni kondicionirani oblik otpada, npr. staklo, keramika, cement ili bitumen.

(6)

U stupcu „Broj elemenata” prikazuje se broj elemenata, npr. staklene limenke ili cementni blokovi, koji će biti uključeni u jedan postupak obrade ili broj elemenata premještenih tijekom godine s istog prvotnog („prethodnog”) mjesta na isto novo mjesto.

(7)

Stupac „Količina” uključuje, ako postoji, ukupnu količinu, u gramima, plutonija, visoko obogaćenog uranija ili uranija-233 sadržanog u elementima navedenima u stupcu „Broj elemenata”. Stupac „Količina” može se temeljiti na podacima o količini koji se koriste u izvješćima o inventarskim izmjenama, npr. prosječna količina nuklearnog materijala po elementu, i ne zahtijeva mjerenje svakog elementa.

(8)

U stupcu „Prethodno mjesto” navodi se mjesto otpada prije promjene mjesta (vidjeti također objašnjenje br. 8. za Prilog XII.).

(9)

U stupcu „Novo mjesto” navodi se mjesto nakon promjene (vidjeti također objašnjenje br. 8. za Prilog XII.).

Napomena: U skladu s člankom 79. Ugovora, oni koji podliježu zahtjevima u vezi s nadzorom sigurnosti obavješćuju tijela zainteresirane države članice o svim obavijestima upućenima Komisiji sukladno članku 78. i članku 79. prvom stavku Ugovora.

Valjano ispunjen i potpisan obrazac mora se dostaviti Europskoj komisiji, Nadzor sigurnosti Euratoma, L-2920 Luksemburg.


Top