Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0214

Uredba Komisije (EZ) br. 214/2005 od 9. veljače 2005. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s praćenjem transmisivnih spongiformnih encefalopatija u koza Tekst značajan za EGP

OJ L 37, 10.2.2005, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 136–139 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 221 - 224
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 221 - 224
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 137 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/214/oj

03/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

137


32005R0214


L 037/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.02.2005.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 214/2005

od 9. veljače 2005.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s praćenjem transmisivnih spongiformnih encefalopatija u koza

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1), a posebno njezin članak 23.,

budući da:

(1)

U Uredbi (EZ) br. 999/2001 utvrđena su pravila za praćenje transmisivnih spongiformnih encefalopatija, (TSE), u koza.

(2)

Odbor stručnjaka za transmisivne spongiformne encefalopatije, (TSE), u malih preživača, pod predsjedanjem Referentnog laboratorija Zajednice, (RFL), potvrdio je 28. siječnja 2005. da je dokazana goveđa spongiformna encefalopatija, (GSE), u jedne koze zaklane u Francuskoj. To je bio prvi slučaj GSE-a u malih preživača u prirodnim uvjetima.

(3)

Bivši Znanstveni upravni odbor na sastanku od 4. do 5. travnja 2002. donio je mišljenje o sigurnom utvrđivanju podrijetla materijala malih preživača, ako pojava GSE-a postane vjerojatnom i u malih preživača. Znanstveni odbor za biološke opasnosti Europske agencije za sigurnost hrane u svojem se mišljenju, donesenom na sastanku 26. studenoga 2003., suglasio s gledištem Znanstvenog upravnog odbora u vezi sigurnosti proizvoda od određenih malih preživača u odnosu na TSE. U izjavi od 28. siječnja 2005. gore spomenuti odbor Europske agencije za sigurnost hrane, (EFSA), također je naglasio da se značaj tog jedinog slučaja zaraze GSE-a u koze u Francuskoj još mora procijeniti. Da bi se to postiglo nužni su rezultati pojačanog praćenja TSE-a u koza.

(4)

U skladu s mišljenjima i izjavom Znanstvenog upravnog odbora i Europske agencije za sigurnost hrane nužno je proširiti praćenje u koza kako bi se poboljšali programi Zajednice za iskorjenjivanje bolesti. Ti programi također povećavaju razinu zaštite potrošača, premda sigurno utvrđivanje podrijetla proizvoda od koza i dalje treba biti osigurano primjenom važećih mjera, posebno odredbi o odstranjivanju specificiranog rizičnog materijala, u Uredbi (EZ) br. 999/2001.

(5)

Proširen sustav praćenja treba se temeljiti na preporuci za statistički vrijedne studije Referentnog laboratorija Zajednice kako bi se što je moguće prije utvrdila prevalencija GSE-a u koza i poboljšala saznanja o zemljopisnoj proširenosti i proširenosti unutar stada. Stoga se praćenje mora provoditi u svim državama članicama s težištem na onim državama članicama u kojima je GSE već utvrđena.

(6)

Stoga je potrebno shodno tome izmijeniti Uredbu (EZ) br. 999/2001.

(7)

S obzirom na važnost da se osigura najviša razina zaštite potrošača te da se procijeni prevalencija GSE-a u koza, izmjene predviđene u ovoj Uredbi trebaju stupiti na snagu bez odlaganja.

(8)

Program praćenja koza potrebno je preispitati nakon najmanje 6 mjeseci učinkovitog praćenja i čim EFSA dostavi mišljenje o kvantitativnoj procjeni rezudalnog rizika koji predstavljaju meso koza i proizvodi koji se od njega dobivaju.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 999/2001 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu jedan dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2005.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 147, 31.5.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 36/2005 (SL L 10, 13.1.2005., str. 9.).


PRILOG

U Prilogu III. dijelu II. Poglavlja A, mijenjaju se točke 2. i 3. koje glase:

„2.   Sustav praćenja ovaca i koza zaklanih za prehranu ljudi

(a)

Ovce

Države članice u kojima populacija ovaca i šilježica koje su pripuštene prelazi 750 000 životinja, moraju godišnje testirati uzorak od najmanje 10 000 ovaca zaklanih za prehranu ljudi u skladu s pravilima uzorkovanja utvrđenim u točki 4 (1).

(b)

Koze

Države članice provode pretrage zdravih zaklanih koza u skladu s pravilima uzorkovanja navedenim u točki 4. i najmanjim brojem uzorka navedenim u popisu u tablici A.

Ako se pojedina država članica suoči s poteškoćom pri prikupljanju dovoljnog broja zdravih zaklanih koza, kako bi dostigla svoj utvrđen broj uzoraka, ona može odabrati da zamijeni najviše 50 % svog minimalnog broja uzoraka testiranjem uginulih koza u dobi iznad 18 mjeseci u omjeru jedan naprama jedan, dodatno na minimalan broj uzoraka određen u točki 3.

Tablica A

Država članica

Najmanji broj uzorka zaklanih zdravih koza (2)

Španjolska

125 000

Francuska

93 000

Italija

60 000

Grčka

20 000

Cipar

5 000

Austrija

5 000

Ostale države članice

sve

3.   Sustav praćenja u ovaca i koza koje se ne kolju za prehranu ljudi

Države članice provode testiranja u skladu s pravilima uzorkovanja utvrđenim u točki 4. i najmanjim brojem uzoraka navedenim u tablicama B i C, ovaca i koza koje su uginule ili su usmrćene, ali koje nisu:

usmrćene u okviru akcije iskorjenjivanja bolesti, ili

zaklane za prehranu ljudi.

Tablica B

Populacija ovaca i šilježica države članice, koje su pripuštene

Najmanji broj uzorka uginulih ovaca (3)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

500

< 40 000

100


Tablica C

Populacija koza u državi članici, koje su se već ojarile ili su pripuštene

Najmanji broj uzorka uginulih koza (4)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

3 000

40 000-250 000

1 000

< 40 000

100 % do 200


(1)  Najmanji broj uzorka izračunan je kako bi se otkrila prevalencija u zaklanih životinja od 0,03 % s pouzdanošću od 95 %.

(2)  Najmanji brojevi uzoraka utvrđeni su kako bi se uzeli u obzir broj zaklanih zdravih koza i prevalencija GSE-a u pojedinoj državi članici. Njima se također žele postići dostižni ciljevi. Najmanji broj uzorka od preko 60 000 omogućava otkrivanje prevalencije od 0,0017 % s pouzdanošću od 95 %.

(3)  Najmanji brojevi uzoraka utvrđeni su uzimajući u obzir veličinu populacije ovaca u pojedinoj državi članici i namijenjeni su postizanju dostižnih ciljeva. Najmanji broj uzoraka od 10 000, 1 500, 500 i 100 životinja omogućava otkrivanje prevalencije od 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % i 3 % s pouzdanošću od 95 %.

(4)  Najmanji brojevi uzoraka utvrđeni su uzimajući u obzir veličinu populacije koza u pojedinoj državi članici i namijenjeni su postizanju dostižnih ciljeva. Najmanji broj uzoraka od 10 000, 3 000, 1 000 i 200 životinja omogućava otkrivanje prevalencije od 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % i 1,5 % s pouzdanošću od 95 %.”


Top