EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0184

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima

OJ L 35, 8.2.2005, p. 23–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 039 P. 3 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 039 P. 3 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 241 - 273

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/184/oj

11/Sv. 80

HR

Službeni list Europske unije

241


32005R0184


L 035/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EZ) br. 184/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 12. siječnja 2005.

o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke, doneseno u skladu s člankom 105. stavkom 4. Ugovora (1),

u skladu s postupkom predviđenim člankom 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Ugovorom se od Komisije zahtjeva da podnosi izvješća Vijeću kako bi mu omogućila nadzor gospodarskog razvoja u svakoj državi članici i u Zajednici, kao i usklađenost gospodarskih politika s nekim osnovnim smjernicama.

(2)

U skladu s Ugovorom, Komisija je obvezna podnijeti Vijeću prijedloge za provedbu zajedničke trgovinske politike, dok je Vijeće obvezno Komisiju ovlastiti da započne potrebne pregovore.

(3)

Provedba i pregled trgovinskih sporazuma, uključujući Opći sporazum o trgovini uslugama (GATS) (3) i Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) (4), kao i sadašnje i buduće pregovore o daljnjim sporazumima zahtijevaju da se odgovarajući statistički podaci stave na raspolaganje.

(4)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (5) (ESA 95) sadrži referentni okvir zajedničkih standarda, definicija, klasifikacija i računovodstvenih pravila za izradu računa država članica za statističke zahtjeve Zajednice, kako bi se dobili usporedivi rezultati država članica.

(5)

Akcijskim planom za statističke zahtjeve EMU-a, koji je Vijeću predstavljen u rujnu 2000., kao i 3., 4. i 5. Izvješćem o napretku, koje je također poduprlo Vijeće, predviđaju se tromjesečni europski računi institucionalnog sektora u roku od 90 dana. Pravovremeno osiguravanje tromjesečnih podataka o platnoj bilanci preduvjet je za izradu tromjesečnih europskih računa.

(6)

Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 od 20. prosinca 1996. o strukturnim poslovnim statistikama (6) uspostavljen je zajednički okvir za prikupljanje, izradu, prijenos i ocjenu statistike Zajednice u vezi sa strukturom, djelatnostima, konkurentnosti i rezultatima poduzeća u Zajednici te su predviđene značajke koje je potrebno prikupiti u tom području.

(7)

Uredba (EZ) br. 2560/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 2001. o prekograničnim plaćanjima u eurima (7) izravno utječe na prikupljanje statističkih podataka; povećanje praga predviđenog tom Uredbom značajno bi utjecalo na teret izvješćivanja poduzeća, kao i na kvalitetu statistike platne bilance država članica, a posebno onih država članica čiji se sustav prikupljanja podataka temelji na namirenju.

(8)

Priručnik za izradu platne bilance Međunarodnog monetarnog fonda, Smjernice Europske središnje banke (ECB) od 2. svibnja 2003. o zahtjevima za statističko izvješćivanje Europske središnje banke u području platne bilance, statistike stanja međunarodnih ulaganja i međunarodne likvidnosti (8), Priručnik Ujedinjenih naroda o statistici međunarodne trgovine uslugama i OECD-ovoj osnovnoj definiciji izravnih stranih ulaganja, zajedno definiraju opća pravila za izradu statistike platne bilance, međunarodne trgovine uslugama i izravnih stranih ulaganja.

(9)

U području statistike platne bilance, ECB i Komisija, prema potrebi, usklađuju rad na njezinoj izradi. Ova Uredba posebno definira statističke podatke koje Komisija treba od država članica kako bi izradila statistiku Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima. U smislu izrade i pružanja tih statističkih podataka Zajednice, Komisija i države članice se međusobno savjetuju o pitanjima u vezi s kvalitetom dostavljenih podataka i njihovog pružanja.

(10)

Uredbom Vijeća (Euratom, EEZ) br. 1588/90 od 11. lipnja 1990. o prijenosu povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica (9) osigurava se da nacionalni propisi o povjerljivosti statističkih podataka ne smiju sprečavati prijenos povjerljivih statističkih podataka tijelu Zajednice (Eurostatu), kada takav prijenos omogućuje neki propis Europske zajednice kojim se uređuje statistika Zajednice.

(11)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanu statističkih podataka od strane Europske središnje banke (10) utvrđuje se sustav povjerljivosti koji se primjenjuje na povjerljive statističke podatke koji se prenose ECB-u.

(12)

Izradu posebne statistike Zajednice uređuju pravila iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (11).

(13)

Postoji jasna potreba za izradom statistike Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima koja slijede zajedničke standarde za kvalitetu statistike.

(14)

Budući da države članice ne mogu dostatno postići ciljeve iz ove Uredbe, posebno postavljanje zajedničkih standarda za kvalitetu statistike potrebne za izradu usporedne statistike platne bilance, međunarodne trgovine uslugama i izravnih stranih ulaganja te se navedeni ciljevi mogu lakše postići na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti predviđenim člankom 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti predviđenim tim člankom, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

(15)

Kako bi jamčile ispunjavanje obveza utvrđenih ovom Uredbom, nacionalne institucije odgovorne za prikupljanje podataka u državama članicama trebaju dobiti pristup izvorima administrativnih podataka, kao što su poslovni registri koji se vode u drugim javnim institucijama te drugim bazama podataka koje sadrže informacije o prekograničnim poslovima i stanjima, kada god su ti podaci potrebni za izradu statistike Zajednice.

(16)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (12),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ova Uredba uspostavlja zajednički okvir za sustavnu izradu statistike Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima.

Članak 2.

Dostavljanje podataka

1.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke o platnoj bilanci, međunarodnoj trgovini uslugama i izravnim stranim ulaganjima, kako je predviđeno u Prilogu I. Navedeni su podaci definirani u Prilogu II.

2.   Države članice dostavljaju podatke Komisiji (Eurostatu) u skladu s rokovima iz Priloga I.

Članak 3.

Izvori podataka

1.   Države članice prikupljaju informacije koje su zatražene u skladu s ovom Uredbom koristeći sve izvore koje smatraju relevantnima i primjerenima. Ti izvori mogu uključivati izvore administrativnih podataka, kao što su poslovni registri.

2.   Fizičke i pravne osobe od kojih je zatraženo da dostave informacije, obvezne su pritom poštovati vremenske rokove i definicije koje su utvrdile nacionalne institucije odgovorne za prikupljanje podataka u državama članicama, u skladu s ovom Uredbom.

3.   Ako se traženi podaci ne mogu prikupiti uz razumne troškove, mogu se prenijeti najbolje procjene (uključujući nulte vrijednosti).

Članak 4.

Kriteriji kvalitete i izvješća

1.   Države članice poduzimaju sve razumne mjere koje smatraju potrebnima za osiguranje kvalitete prenesenih podataka, u skladu sa zajedničkim standardima kvalitete.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji izvješće o kvaliteti prenesenih podataka (dalje u tekstu „izvješće o kvaliteti”).

3.   Zajednički standardi kvalitete te sadržaj i periodičnost izvješća o kvaliteti određuju se u skladu s postupcima iz članka 11. stavka 2., uzimajući u obzir implikacije u vezi s troškovima prikupljanja i pripreme podataka, kao i važne promjene u vezi s prikupljanjem podataka.

Komisija uz pomoć Odbora za platnu bilancu iz članka 11. ocjenjuje kvalitetu prenesenih podataka na osnovi izvješća o kvaliteti. Navedena se ocjena Komisije šalje na uvid Europskom parlamentu.

4.   Države članice dostavljaju Komisiji informacije o većini metodoloških ili drugih promjena koje bi mogle utjecati na prenesene podatke, a najkasnije tri mjeseca od početka primjene tih promjena. Komisija o svakoj takvoj obavijesti obavješćuje Europski parlament i druge države članice.

Članak 5.

Tokovi podataka

Statistika koja se izrađuje za potrebe prijenosa Komisiji (Eurostatu) razvrstana je u skupine, prema sljedećim tokovima podataka:

(a)

pokazatelji platne bilance u eurima;

(b)

tromjesečna statistika platne bilance;

(c)

međunarodna trgovina uslugama;

(d)

tokovi izravnih stranih ulaganja (FDI);

(e)

stanja FDI-a.

Tokovi podataka podrobnije su opisani u Prilogu I.

Članak 6.

Referentno razdoblje i periodičnost

Države članice prikupljaju tokove podataka u skladu s relevantnim prvim referentnim razdobljem i periodičnošću, kako je navedeno u Prilogu I.

Članak 7.

Prijenos podataka

Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) podatke zahtijevane ovom Uredbom u obliku i po postupku koji je odredila Komisija te u skladu s postupkom predviđenim u članku 11. stavku 2.

Članak 8.

Prijenos i razmjena povjerljivih podataka

1.   Bez obzira na pravila iz članka 5. stavka 4. Uredbe (Euratom, EEZ) br. 1588/90, prijenos povjerljivih podataka između Eurostata i ECB-a može se odvijati u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osigurala usklađenost podataka za platnu bilancu Europske unije i podataka iz gospodarskog područja država članica koje su preuzele jedinstvenu valutu.

2.   Stavak 1. primjenjuje se uz uvjet da ECB poštuje načela iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 322/97 i ispunjava uvjete utvrđene člankom 14. iste Uredbe.

3.   Razmjena povjerljivih podataka, kako je predviđeno člankom 13. Uredbe (EZ) br. 322/97, dopuštena je između država članica ako je razmjena potrebna za zaštitu kvalitete podataka o platnoj bilanci Europske unije.

Države članice koje primaju povjerljive podatke od drugih država članica navedene podatke smatraju povjerljivima.

Članak 9.

Širenje podataka

Komisija (Eurostat) širi statističke podatke Zajednice izrađene u skladu s ovom Uredbom uz periodičnost sličnu onoj navedenoj u Prilogu I.

Članak 10.

Prilagodba gospodarskih i tehničkih promjena

Mjere potrebne kako bi se uzele u obzir gospodarske i tehničke promjene utvrđuju se u skladu s postupkom navedenim u članku 11. stavku 2.

Takve se mjere odnose na:

(a)

ažuriranje definicija (Prilog II.);

(b)

ažuriranje zahtjeva za podacima, uključujući rokove za dostavljanje i revizije, proširenja i ukidanja tokova podataka (Prilog I.).

Članak 11.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za platnu bilancu, dalje u tekstu „Odbor”.

2.   Prilikom pozivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje predviđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

4.   Europska središnja banka može prisustvovati sastancima Odbora kao promatrač.

Članak 12.

Izvješće o provedbi

Komisija je obvezna do 28. veljače 2010. Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće o provedbi ove Uredbe.

U izvješću se, posebno:

(a)

vodi evidencija o kvaliteti izrađene statistike;

(b)

ocjenjuju koristi za Zajednicu, države članice te za davatelje i korisnike izrađenih statističkih podataka u odnosu na troškove;

(c)

utvrđuju područja koja se mogu poboljšati te izmjene koje se smatraju potrebnima u svjetlu dobivenih rezultata;

(d)

preispituje rad Odbora te se daje preporuka u pogledu eventualnog ponovnog definiranja opsega provedbenih mjera.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 12. siječnja 2005.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  SL L 296, 6.12.2004., str. 5.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 30. ožujka 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 13. prosinca 2004.

(3)  SL L 336, 23.12.1994., str. 191.

(4)  SL L 336, 23.12.1994., str. 214.

(5)  SL L 310, 30.11.1996., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1267/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 180, 18.7.2003., str. 1.).

(6)  SL L 14, 17.1.1997., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(7)  SL L 344, 28.12.2001., str. 13.

(8)  SL L 131, 28.5.2003., str. 20.

(9)  SL L 151, 15.6.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(10)  SL L 318, 27.11.1998., str. 8.

(11)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(12)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


PRILOG I.

PROTOK PODATAKA

iz članka 5.

1.   Pokazatelji platne bilance u eurima

BOP EUR

Euro pokazatelji

Rok: t (1) + 2 mjeseca

Periodičnost: tromjesečje

Prvo referentno razdoblje: prvo tromjesečje 2006.

 

Potraživanja

Dugovanja

Neto

Tekući račun

Izvan EU-a

Izvan EU-a

Izvan EU-a

Usluge

Izvan EU-a

Izvan EU-a

Izvan EU-a

2.   Tromjesečna statistika platne bilance

BOP Q

Tromjesečni podaci

Rok: t + 3 mjeseca

Periodičnost: tromjesečje

Prvo referentno razdoblje: prvo tromjesečje 2006.

 

Potraživanja

Dugovanja

Neto

1.

Tekući račun

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Roba

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Usluge

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Prijevoz

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Putovanja

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Komunikacijske usluge

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Građevinske usluge

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Usluge osiguranja

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Financijske usluge

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Računalne i informacijske usluge

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Tantijeme i licence

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Druge poslovne usluge

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Osobne, usluge u kulturi i rekreacijske usluge

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Javne usluge, koje nisu uključene drugdje

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Prihodi

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Naknade za zaposlene

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Prihodi od ulaganja

 

 

 

 

Izravna ulaganja

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Portfeljna ulaganja

Izvan EU-a

 

Svijet

 

Druga ulaganja

Izvan EU-a

Izvan EU-a

Izvan EU-a

 

Tekući transferi

Razina 1

Razina 1

Razina 1

 

Država

Izvan EU-a

Izvan EU-a

Izvan EU-a

 

Drugi sektori

Izvan EU-a

Izvan EU-a

Izvan EU-a

II.

Račun kapitala

Izvan EU-a

Izvan EU-a

Izvan EU-a

 

 

Neto imovina

Neto obveze

Neto

III.

Financijski račun

 

 

 

Izravna ulaganja

 

 

Razina 1

U inozemstvu

 

 

Razina 1

Dioničarski kapital

 

 

Razina 1

Ponovno uložena dobit

 

 

Razina 1

Drugi kapital

 

 

Razina 1

U gospodarstvu zemlje koja izvješćuje

 

 

Razina 1

Dioničarski kapital

 

 

Razina 1

Ponovno uložena dobit

 

 

Razina 1

Drugi kapital

 

 

Razina 1

Portfeljna ulaganja

Izvan EU-a

Svijet

 

Izvedeni financijski instrumenti

 

 

Svijet

Druga ulaganja

Izvan EU-a

Izvan EU-a

Izvan EU-a

3.   Međunarodna trgovina uslugama

BOP ITS

Međunarodna trgovina uslugama

Rok: t + 9 mjeseci

Periodičnost: godina

Prvo referentno razdoblje: 2006.

 

Potraživanja

Dugovanja

Neto

Ukupno usluge

Razina 3

Razina 3

Razina 3

Prijevoz

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Pomorski promet

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Putnički

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Teretni

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Drugo

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Zračni promet

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Putnički

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Teretni

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Drugo

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Drugi prijevoz

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Putnički

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Teretni

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Drugo

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Proširena klasifikacija drugog prijevoza

 

 

 

Svemirski prijevoz

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Željeznički promet

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Putnički

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Teretni

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Drugo

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Cestovni promet

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Putnički

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Teretni

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Drugo

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Prijevoz unutarnjim plovnim putovima

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Putnički

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Teretni

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Drugo

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Prijevoz cjevovodom i prijenos električne energije

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Druge pomoćne i popratne usluge prijevoza

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Putovanja

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Službena putovanja

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Izdaci sezonskih i pograničnih radnika

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Drugo

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Privatna putovanja

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Izdaci povezani sa zdravljem

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Izdaci povezani s obrazovanjem

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Drugo

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Komunikacijske usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Poštanske i kurirske usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Telekomunikacijske usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Građevinske usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Građevinska djelatnost u inozemstvu

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Građevinska djelatnost u gospodarstvu zemlje koja prikuplja podatke

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Usluge osiguranja

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Životno osiguranje i mirovinski fondovi

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Osiguranje robe u prijevozu

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Druga izravna osiguranja

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Reosiguranje

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Popratne usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Financijske usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Računalne i informacijske usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Računalne usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Informacijske usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Usluge tiskovnih agencija

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Druge usluge pribavljanja informacija

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Tantijeme i licence

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Franšize i slična prava

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Druge tantijeme i licence

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Druge poslovne usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Trgovačko posredovanje i druge usluge povezane s trgovinom

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Trgovačko posredovanje

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Druge usluge povezane s trgovinom

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Usluge poslovnog najma

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Razne poslovne, profesionalne i tehničke usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Pravno, računovodstveno i upravljačko savjetovanje i odnosi s javnošću

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Pravne usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Usluge računovodstvenog, revizijskog, knjigovodstvenog i poreznog savjetovanja

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Poslovno i upravljačko savjetovanje i usluge odnosa s javnošću

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Oglašavanje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mišljenja

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Istraživanje i razvoj

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Arhitektonske usluge, usluge inženjeringa i druge tehničke usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Poljoprivredne i rudarske usluge te usluge prerade na licu mjesta

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Zbrinjavanje otpada i čišćenje

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Poljoprivredne i rudarske i druge usluge prerade na licu mjesta

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Druge poslovne usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Usluge između povezanih poduzeća, koje nisu uključene drugdje.

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Osobne, usluge u kulturi i rekreacijske usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Audiovizualne i srodne usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Druge osobne, usluge u kulturi i rekreacijske usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Obrazovne usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Zdravstvene usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Drugo

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Javne usluge (nisu uključen drugdje)

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Veleposlanstva i konzulati

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Vojne jedinice i agencije

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Druge javne usluge

Razina 2

Razina 2

Razina 2

Memorandumske stavke

 

 

 

Audiovizualne transakcije

Razina 1

Razina 1

Razina 1

Poštanske usluge

Razina 1

Razina 1

Razina 1

Kurirske usluge

Razina 1

Razina 1

Razina 1

4.   Tokovi izravnih stranih ulaganja (FDI)

BOP FDI

Tokovi izravnih ulaganja (*)

Rok: t + 9 mjeseci

Periodičnost: godina

Prvo referentno razdoblje: 2006.

A

Geografska podjela

 

 

 

 

Stavak

Vrsta podatka

Geografska podjela

Podjela po djelatnosti

 

Izravna ulaganja u inozemstvu

 

 

 

510

Dioničarski kapital

Neto

Razina 2

Nije potrebna

525

Ponovno uložena dobit

Neto

Razina 2

Nije potrebna

530

Drugi kapital

Neto

Razina 2

Nije potrebna

505

Izravna ulaganja u inozemstvu: Ukupno

Neto

Razina 3

Nije potrebna

 

Izravna ulaganja u gospodarstvu zemlje koja izvješćuje

 

 

 

560

Dioničarski kapital

Neto

Razina 2

Nije potrebna

575

Ponovno uložena dobit

Neto

Razina 2

Nije potrebna

580

Drugi kapital

Neto

Razina 2

Nije potrebna

555

Izravna ulaganja u zemlji koja izvješćuje: Ukupno

Neto

Razina 3

Nije potrebna

 

Prihod od izravnih ulaganja

 

 

 

332

Dividende

Potraživanja, dugovanja, neto

Razina 2

Nije potrebna

333

Ponovno uložena dobit i neraspoređena dobit podružnica

Potraživanja, dugovanja, neto

Razina 2

Nije potrebna

334

Prihod od dugovanja

Potraživanja, dugovanja, neto

Razina 2

Nije potrebna

330

Prihod od izravnih ulaganja: Ukupno

Potraživanja, dugovanja, neto

Razina 3

Nije potrebna


BOP FDI

Tokovi izravnih ulaganja

Rok: t + 21 mjesec

Periodičnost: godina

Prvo referentno razdoblje: 2006.

A

Geografska podjela

 

 

 

 

Stavak

Vrsta podatka

Geografska podjela

Podjela po djelatnosti

 

Izravna ulaganja u inozemstvu

 

 

 

510

Dioničarski kapital

Neto

Razina 2

Nije potrebna

525

Ponovno uložena dobit

Neto

Razina 2

Nije potrebna

530

Drugi kapital

Neto

Razina 2

Nije potrebna

505

Izravna ulaganja u inozemstvu: Ukupno

Neto

Razina 3

Nije potrebna

 

Izravna ulaganja u gospodarstvu koje izvješćuje

 

 

 

560

Dioničarski kapital

Neto

Razina 2

Nije potrebna

575

Ponovno uložena dobit

Neto

Razina 2

Nije potrebna

580

Drugi kapital

Neto

Razina 2

Nije potrebna

555

Izravna ulaganja u zemlju koja izvješćuje: Ukupno

Neto

Razina 3

Nije potrebna

 

Prihod od izravnih ulaganja

 

 

 

332

Dividende

Potraživanja, dugovanja, neto

Razina 2

Nije potrebna

333

Ponovno uložena dobit i neraspoređena dobit podružnica

Potraživanja, dugovanja, neto

Razina 2

Nije potrebna

334

Prihod od dugovanja

Potraživanja, dugovanja, neto

Razina 2

Nije potrebna

330

Prihod od izravnih ulaganja: Ukupno

Potraživanja, dugovanja, neto

Razina 3

Nije potrebna

B

Podjela djelatnosti

 

 

 

 

Stavak

Vrsta podatka

Geografska podjela

Podjela po djelatnosti

505

Prihod od izravnih ulaganja: Ukupno

Neto

Razina 1

Razina 2

 

Neto

Razina 2

Razina 1

555

Izravna ulaganja u zemlji koja izvješćuje: Ukupno

Neto

Razina 1

Razina 2

 

Neto

Razina 2

Razina 1

330

Prihod od izravnih ulaganja: Ukupno

Potraživanja, dugovanja, neto

Razina 1

Razina 2

 

Potraživanja, dugovanja neto

Razina 2

Razina 1

5.   Stanja izravnih stranih ulaganja (FDI)

BOP POS

Stanja izravnih ulaganja (**)  (2)

Rok: t + 9 mjeseci

Periodičnost: godina

Prvo referentno razdoblje: 2006.

A

Geografska podjela

 

 

 

 

Stavak

Vrsta podataka

Geografska podjela

Podjela po djelatnosti

 

Imovina od izravnih ulaganja

 

 

 

506

Dioničarski kapital i ponovno uložena dobit

Neto stanja

Razina 1

Nije potrebna

530

Drugi kapital

Neto stanja

Razina 1

Nije potrebna

505

Izravna ulaganja u inozemstvu: Ukupna imovina, neto

Neto stanja

Razina 2

Nije potrebna

 

Obveze od izravnih ulaganja

 

 

 

556

Dioničarski kapital i ponovno uložena dobit

Neto stanja

Razina 1

Nije potrebna

580

Drugi kapital

Neto stanja

Razina 1

Nije potrebna

555

Izravna ulaganja u zemlji koja izvješćuje: Ukupna dugovanja, neto

Neto stanja

Razina 2

Nije potrebna


BOP POS

Stanja izravnih ulaganja (3)

Rok: t + 21 mjesec

Periodičnost: Godina

Prvo referentno razdoblje: 2006.

A

Geografska podjela

 

 

 

 

Stavak

Vrsta podataka

Geografska podjela

Podjela po djelatnosti

 

Imovina od izravnih ulaganja

 

 

 

506

Dioničarski kapital i ponovno uložena dobit

Neto stanja

Razina 2

Nije potrebna

530

Drugi kapital

Neto stanja

Razina 2

Nije potrebna

505

Izravna ulaganja u inozemstvu: Ukupna imovina, neto

Neto stanja

Razina 3

Nije potrebna

 

Obveze od izravnih ulaganja

 

 

 

556

Dioničarski kapital i ponovno uložena dobit

Neto stanja

Razina 2

Nije potrebna

580

Drugi kapital

Neto stanja

Razina 2

Nije potrebna

555

Izravna ulaganja u zemlji koja izvješćuje: ukupna dugovanja, neto

Neto stanja

Razina 3

Nije potrebna

B

Podjela po djelatnosti

 

 

 

 

Stavak

Vrsta podatka

Geografska podjela

Podjela po djelatnosti

505

Izravna ulaganja u inozemstvu: Ukupna imovina, neto

Neto stanja

Razina 1

Razina 2

Razina 2

Razina 1

555

Izravna ulaganja u zemlju koja izvješćuje, ukupna dugovanja, neto

Neto stanja

Razina 1

Razina 2

Razina 2

Razina 1

6.   Razine geografske podjele

Razina 1

Razina 2

A1

Svijet (svi subjekti)

A1

Svijet (svi subjekti)

D3

EU-25 (u EU-25)

D3

EU-25 (u EU-25)

U4

Izvan zone eura

U4

Izvan zone eura

4A

Institucije Europske unije

4A

Institucije Europske unije

D5

Izvan EU-25

D5

Izvan EU-25

 

 

IS

Island

 

 

LI

Lihtenštajn

 

 

NO

Norveška

CH

Švicarska

CH

Švicarska

 

 

BG

Bugarska

 

 

HR

Hrvatska

 

 

RO

Rumunjska

 

 

RU

Ruska Federacija

 

 

TR

Turska

 

 

EG

Egipat

 

 

MA

Maroko

 

 

NG

Nigerija

 

 

ZA

Južna Afrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Sjedinjene Američke Države

US

Sjedinjene Američke Države

 

 

MX

Meksiko

 

 

AR

Argentina

 

 

BR

Brazil

 

 

CL

Čile

 

 

UY

Urugvaj

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Izrael

 

 

CN

Kina

 

 

HK

Hong Kong

 

 

IN

Indija

 

 

ID

Indonezija

JP

Japan

JP

Japan

 

 

KR

Južna Koreja

 

 

MY

Malezija

 

 

PH

Filipini

 

 

SG

Singapur

 

 

TW

Tajvan

 

 

TH

Tajland

 

 

AU

Australija

 

 

NZ

Novi Zeland

Z8

Izvan EU-25 neraspoređeno

Z8

Izvan EU-25 neraspoređeno

C4

inozemni financijski centri (4)

C4

inozemni financijski centri


Razina 3

7Z

Međunarodne organizacije osim institucija Europske unije

AD

Andora

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

AF

Afganistan

AG

Antigva i Barbuda

AI

Angvila

AL

Albanija

AM

Armenija

AN

Nizozemski Antili

AO

Angola

AQ

Antarktik

AR

Argentina

AS

Američka Samoa

AT

Austrija

AU

Australija

AW

Aruba

AZ

Azerbajdžan

BA

Bosna i Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladeš

BE

Belgija

BF

Burkina Faso

BG

Bugarska

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermudi

BN

Brunej Darussalam

BO

Bolivija

BR

Brazil

BS

Bahami

BT

Butan

BV

Otok Bouvet

BW

Bocvana

BY

Bjelarus

BZ

Belize

CA

Kanada

CC

Otoci Kokos

CD

Demokratska Republika Kongo

CF

Srednjoafrička Republika

CG

Kongo

CH

Švicarska

CI

Côte d'Ivoire

CK

Kukovi otoci

CL

Čile

CM

Kamerun

CN

Kina

CO

Kolumbija

CR

Kostarika

CS

Srbija i Crna gora

CU

Kuba

CV

Cape Verde

CX

Božićni Otok

CY

Cipar

CZ

Češka

DE

Njemačka

DJ

Džibuti

DK

Danska

DM

Dominika

DO

Dominikanska Republika

DZ

Alžir

EC

Ekvador

EE

Estonija

EG

Egipat

ER

Eritreja

ES

Španjolska

ET

Etiopija

FI

Finska

FJ

Fidži

FK

Falklandski otoci (Malvinski otoci)

FM

Mikronezija, Federativne Države

FO

Farski otoci

FR

Francuska

GA

Gabon

GB

Ujedinjena Kraljevina

GD

Grenada

GE

Gruzija

GG

Guernsey (nema službene oznake države ISO 3166-1, iznimno rezervirani elementi oznake)

GH

Gana

GI

Gibraltar

GL

Grenland

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatorijalna Gvineja

GR

Grčka

GS

Južna Georgija i Otočje Južni Sandwich

GT

Gvatemala

GU

Guam

GW

Gvineja Bisau

GY

Gvajana

HK

Hong Kong

HM

Otok Heard i Otočje McDonald

HN

Honduras

HR

Hrvatska

HT

Haiti

HU

Mađarska

ID

Indonezija

IE

Irska

IL

Izrael

IM

Otok Man (nema službene oznake zemlje ISO 3166-1, iznimno rezervirani elementi oznake)

IN

Indija

IO

Britanski teritorij Indijskog oceana

IQ

Irak

IR

Islamska Republika Iran

IS

Island

IT

Italija

JE

Jersey (nema službene oznake zemlje ISO 3166-1, iznimno rezervirani elementi oznake)

JM

Jamajka

JO

Jordan

JP

Japan

KE

Kenija

KG

Kirgistan

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komori

KN

Sveti Kristofor i Nevis

KP

Demokratska Narodna Republika Koreja (Sjeverna Koreja)

KR

Republika Koreja (Južna Koreja)

KW

Kuvajt

KY

Kajmanski otoci

KZ

Kazakstan

LA

Narodna Demokratska Republika Laos

LB

Libanon

LC

Sveta Lucija

CI

Lihtenštajn

LK

Šri Lanka

LR

Liberija

LS

Lesoto

LT

Litva

LU

Luksemburg

LV

Latvija

LY

Libijska Arapska Džamahirija

MA

Maroko

MD

Republika Moldova

MG

Madagaskar

MH

Maršalovi Otoci

MK (5)

Makedonija, bivša jugoslavenska republika

ML

Mali

MM

Unija Mjanma

MN

Mongolija

MO

Makao

MP

Sjeverni Marijanski Otoci

MQ

Martinik

MR

Mauritanija

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mauricijus

MV

Maldivi

MW

Malavi

MX

Meksiko

MY

Malezija

MZ

Mozambik

NA

Namibija

NC

Nova Kaledonija

NE

Niger

NF

Otok Norfolk

NI

Nikaragva

NL

Nizozemska

NO

Norveška

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Novi Zeland

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Francuska Polinezija

PG

Papua Nova Gvineja

PH

Filipini

PK

Pakistan

PL

Poljska

PN

Pitcairn

PR

Portoriko

PS

Palestinski teritorij, Okupiran

PT

Portugal

PW

Palau

PY

Paragvaj

QA

Katar

RO

Rumunjska

RU

Ruska Federacija

RW

Ruanda

SA

Saudijska Arabija

SB

Salomonovi Otoci

SC

Sejšeli

SD

Sudan

SE

Švedska

SG

Singapur

SH

Sveta Helena

SI

Slovenija

SK

Slovačka

SL

Sijera Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalija

SR

Surinam

ST

Sveti Toma i Princip

SV

El Salvador

SY

Sirijska Arapska Republika

SZ

Svazi

TC

Otoci Turks i Caicos

TD

Čad

TG

Togo

TH

Tajland

TJ

Tadžikistan

TK

Tokelau

TL

Istočni Timor

TM

Turkmenistan

TN

Tunis

TO

Togo

TR

Turska

TT

Trinidad i Tobago

TV

Tuvalu

TW

Kineska provincija Tajvan

TZ

Ujedinjena Republika Tanzanija

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UM

Manji udaljeni otoci Sjedinjenih Država

US

Sjedinjene Države

UY

Urugvaj

UZ

Uzbekistan

VA

Sveta Stolica (Država Vatikanskoga grada)

VC

Sveti Vincent i Grenadini

VE

Venezuela

VG

Djevičanski otoci, Britanski

VI

Djevičanski otoci, SAD

VN

Vijetnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis i Futuna

WS

Samoa

YE

Jemen

YT

Mayotte

ZA

Južna Afrika

ZM

Zambija

ZW

Zimbabve

7.   Razine podjele po djelatnosti

Razina 1

Razina 2

 

 

NACE rev. 1

 

POLJOPRIVREDA I RIBOLOV

Područje A i B

RUDARSTVO I VAĐENJE PRIRODNOG KAMENA

RUDARSTVO I VAĐENJE PRIRODNOG KAMENA

Područje C

 

Od toga:

 

 

Ekstrakcija nafte i plina

Odsjek 11.

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Područje D

 

Prehrambeni proizvodi

Potpodručje DA

 

Tekstil i odjeća

Potpodručje DB

 

Drvo, nakladništvo i tiskanje

Potpodručje DD i DE

 

UKUPNO tekstil i drvno-prerađivačke aktivnosti

 

 

Naftni derivati i prerada drugih materijala

Odsjek 23.

 

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Odsjek 24.

 

Gumeni i plastični proizvodi

Odsjek 25.

Naftni derivati, kemijski, gumeni i plastični proizvodi

UKUPNO naftni derivati, kemijski, gumeni i plastični proizvodi

 

 

Metalni proizvodi

Potpodručje DJ

 

Mehanički proizvodi

Odsjek 29.

 

UKUPNO metalni i mehanički proizvodi

 

 

Uredski strojevi i računala

Odsjek 30.

 

Radijska, televizijska i komunikacijska oprema

Odsjek 32.

Uredski strojevi, računala, radiotelevizijska i komunikacijska oprema

UKUPNO uredski strojevi, računala, radiotelevizijska i komunikacijska oprema

 

 

Motorna vozila

Odsjek 34.

 

Druga transportna oprema

Odsjek 35.

Vozila, druga transportna oprema

UKUPNO vozila i druga transportna oprema

 

 

Proizvodnja, koja nije uključena drugdje

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA, PLIN I VODA

ELEKTRIČNA ENERGIJA, PLIN I VODA

Područje E

GRAĐEVINARSTVO

GRAĐEVINARSTVO

Područje F

UKUPNO USLUGE

UKUPNO USLUGE

 

TRGOVINA I POPRAVAK

TRGOVINA I POPRAVAK

Područje G

 

Prodaja, održavanje i popravak motornih vozila i motocikala: maloprodaja motornih goriva

Odsjek 50.

 

Veleprodaja i komisijska prodaja, osim motornih vozila i motocikala

Odsjek 51.

 

Maloprodaja, osim motornih vozila i motocikala; popravak proizvoda za osobnu potrošnju i domaćinstvo

Odsjek 52.

HOTELI I RESTORANI

HOTELI I RESTORANI

Područje H

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE

Područje I.

 

Prijevoz i skladištenje

Odsjek 60., 61., 62., 63.

 

Kopneni prijevoz; prijevoz cjevovodom

Odsjek 60.

 

Vodeni promet

Odsjek 61.

 

Zračni promet

Odsjek 62.

 

Pomoćne i popratne prijevozne djelatnosti; djelatnosti putničkih agencija

Odsjek 63.

 

Pošta i telekomunikacije

Odsjek 64.

 

Pošta i kurirske djelatnosti

Skupina 641.

 

Telekomunikacije

Skupina 642.

FINANCIJSKO POSREDOVANJE

FINANCIJSKO POSREDOVANJE

Područje J

 

Financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Odsjek 65.

 

Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznog socijalnog osiguranja

Odsjek 66.

 

Popratne djelatnosti financijskog posredovanja

Odsjek 67.

 

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

Područje K, Odsjek 70.

 

NAJAM STROJEVA I OPREME BEZ OSOBLJA TE PROIZVODA ZA OSOBNU POTROŠNJU I DOMAĆINSTVO

Područje K, Odsjek 71.

RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

Područje K, Odsjek 72.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Područje K, Odsjek 73.

DRUGE POSLOVNE DJELATNOSTI

DRUGE POSLOVNE DJELATNOSTI

Područje K, Odsjek 74.

 

Računovodstvo za pravne osobe, istraživanje tržišta, savjetovanje

Skupina 741.

 

Pravne djelatnosti

Razred 7411.

 

Računovodstvo, knjigovodstvo i revizija; porezno savjetovanje

Razred 7412.

 

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mišljenja

Razred 7413.

 

Djelatnosti poslovnog i upravljačkog savjetovanja

Razred 7414., 7415.

 

Arhitektonske djelatnosti, usluge inženjeringa i druge tehničke djelatnosti

Skupina 742.

 

Oglašavanje

Skupina 744.

 

Poslovne djelatnosti koje nisu uključene drugdje.

Skupine 743., 745., 746., 747., 748.

 

OBRAZOVANJE

Područje M

 

ZDRAVSTVO I SOCIJALNI RAD

Područje N

 

ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA I OTPADA

Područje O, Odsjek 90.

 

DJELATNOSTI ČLANSKIH ORGANIZACIJE KOJE NISU UKLJUČENE DRUGDJE

Područje O, Odsjek 91.

REKREACIJSKE, KULTURNE I SPORTSKE DJELATNOSTI

REKREACIJSKE, KULTURNE I SPORTSKE DJELATNOSTI

Područje O, Odsjek 92.

 

Filmske, radijske, televizijske i druge zabavne djelatnosti

Skupina 921., 922., 923.

 

Djelatnosti tiskovnih agencija

Skupina 924.

 

Djelatnosti knjižnica, arhiva, muzeja i druge kulturne djelatnosti

Skupina 925.

 

Sportske i druge rekreacijske djelatnosti

Skupina 926., 927.

 

DRUGE USLUŽNE DJELATNOSTI

Područje O, Odsjek 93.

 

Neraspoređene

 


(1)  T = referentno razdoblje (godina ili tromjesečje).

(*)  Samo geografska podjela.

(**)  Samo geografska podjela.

(2)  Stanja FDI-a na dan 31.12.2005. prenijet će se u rujan 2007. sukladno postojećim neformalnim dogovorima.

(3)  Revidirani podaci o stanjima FDI-a na dan 31.12.2005. prenijet će se u rujan 2008. sukladno ovoj Uredbi.

(4)  Samo za FDI

(5)  Privremena oznaka koja ne utječe na konačno imenovanje države, koje će se dodijeliti po okončanju pregovora koji se trenutačno vode u Ujedinjenim narodima.


PRILOG II.

DEFINICIJE

iz članka 10.

ROBA (OZNAKA 100)

Komponenta robe iz tekućeg računa platne bilance obuhvaća pokretnu robu, u vezi s kojom se vrši promjena vlasništva (između rezidenta i ne-rezidenta). Tu je robu potrebno mjeriti po tržišnoj vrijednosti na osnovi FOB-a. Izuzeća od pravila o promjeni vlasništva (transakcije u tim stavkama evidentiraju se kao robne transakcije) uključuju: robu u financijskom najmu, robu prenesenu između društva matice i podružnice te određenu robu za preradu. Robna razmjena unutar EU-a: zemlju partner potrebno je definirati u skladu s konsignacijskim načelom. Navedeno uključuje: opću trgovačku robu, robu za preradu, popravke izvršene na robi, robu koju prijevoznici nabavljaju u lukama i nemonetarno zlato.

USLUGE (OZNAKA 200)

Prijevoz (oznaka 205)

Obuhvaća usluge prijevoza koje rezidenti jednoga gospodarstva pružaju rezidentima drugoga gospodarstva i koje uključuju prijevoz putnika i robe (tereta), najam (čarter) prijevoznih sredstava s osobljem i njima srodne, pomoćne i popratne usluge.

Pomorski promet (oznaka 206)

Obuhvaća sve usluge pomorskog prometa. Potrebna je sljedeća podjela: Putnički pomorski promet (oznaka 207); Teretni pomorski promet (oznaka 208) i Drugi pomorski promet (oznaka 209).

Zračni promet (oznaka 210)

Obuhvaća sve usluge zračnog promet. Potrebna je sljedeća podjela: Putnički zračni promet (oznaka 211); Teretni zračni promet (oznaka 212) i Drugi zračni promet (oznaka 213).

Drugi prijevoz (oznaka 214)

Obuhvaća sve usluge prijevoza koje nisu izvedive u zraku ili na moru. Potrebna je sljedeća podjela: Drugi prijevoz putnika (oznaka 215), Drugi prijevoz tereta (oznaka 216) i Preostali drugi prijevoz (oznaka 217).

Potrebna je proširena klasifikacija drugog prijevoza (oznaka 214):

Svemirski prijevoz (oznaka 218)

Uključuje lansiranje satelita koje poduzeća obavljaju za vlasnike satelita (kao što su telekomunikacijska poduzeća) i druge usluge koje obavljaju operateri svemirske opreme, kao što su prijevoz robe i ljudi za potrebe znanstvenih ispitivanja. Navedeno uključuje svemirski putnički prijevoz i plaćanja koja izvrši jedno gospodarstvo kako bi njegovi rezidenti mogli koristiti svemirska vozila drugoga gospodarstva.

Željeznički promet (oznaka 219)

Obuhvaća prijevoz vlakom. Potrebna je daljnja podjela na Putnički željeznički promet (oznaka 220), Teretni željeznički promet (oznaka 221) i Drugi željeznički promet (oznaka 222).

Cestovni promet (oznaka 223)

Obuhvaća prijevoz teretnim vozilima, kamionima i autobusima. Potrebna je daljnja podjela na Putnički cestovni promet (oznaka 224), Teretni cestovni promet (oznaka 225) i Drugi cestovni promet (oznaka 226).

Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (oznaka 227)

Odnosi se na međunarodni prijevoz rijekama, kanalima i jezerima. Uključuje unutarnje plovne putove jedne zemlje, kao i one putove koje dijele dvije ili više zemalja. Potrebna je daljnja podjela na Putnički prijevoz unutarnjim plovnim putovima (oznaka 228), Teretni prijevoz unutarnjim plovnim putovima (oznaka 229) i Drugi prijevoz unutarnjim plovnim putovima (oznaka 230).

Prijevoz cjevovodom i prijenos električne energije (oznaka 231)

Obuhvaća međunarodni prijevoz robe cjevovodima. Također uključuje naknade za prijenos električne energije kad je ona odvojena od proizvodnog i distribucijskog procesa. Samo pribavljanje električne energije nije uključeno, kao i pribavljanje nafte i srodnih proizvoda, vode i druge robe koja se isporučuje cjevovodima. Također nisu uključene usluge distribucije električne energije, vode, plina i drugih naftnih derivata (uključeno u Druge poslovne usluge (oznaka 284)).

Druge pomoćne i popratne usluge prijevoza (oznaka 232)

Druge pomoćne i popratne usluge prijevoza obuhvaćaju sve druge usluge prijevoza koje se ne mogu razvrstati niti u jednu od gore opisanih komponenata prijevoza.

Putovanja (oznaka 236)

Putovanja prije svega obuhvaćaju robu i usluge koje putnici tijekom posjeta dobiju u jednom gospodarstvu u kojem se zadrže manje od godinu dana. Robu i usluge putnici nabavljaju osobno ili se isti nabavljaju u njihovo ime, ili se nude quid pro quo (tj. kao dar), kako bi ih putnici koristili ili poklonili. Izuzet je prijevoz putnika unutar gospodarstva koje posjećuju, kad takav prijevoz pružaju prijevoznici ne-rezidenti u tom određenom gospodarstvu koje posjećuju te međunarodni prijevoz putnika, pri čemu su oba uključena u putničke usluge u prijevozu. Također je izuzeta roba koju putnik nabavi za preprodaju u svom vlastitom ili drugom gospodarstvu. Putovanje je podijeljeno u dvije podkomponente: Službena putovanja (oznaka 237) i Privatna putovanja (oznaka 240).

Službena putovanja (oznaka 237)

Službena putovanja obuhvaćaju robu i usluge koje je stekla osoba na službenom putu. Navedeno obuhvaća stjecanje robe i usluga za osobne potrebe sezonskih, pograničnih i drugih radnika koji nisu rezidenti u gospodarstvu u kojem su zaposleni, a čiji je poslodavac rezident u tom gospodarstvu. Službeno putovanje podijeljeno je u Izdatke sezonskih i pograničnih radnika (oznaka 238) i Druga službena putovanja (oznaka 239).

Izdaci sezonskih i pograničnih radnika (oznaka 238)

Uključuju stjecanje robe i usluga za osobne potrebe sezonskih i pograničnih radnika koji nisu rezidenti gospodarstva u kojem su zaposleni, a čiji je poslodavac rezident toga gospodarstva.

Druga službena putovanja (oznaka 239)

Obuhvaćaju sva Službena putovanja (oznaka 237) koja nisu uključena u Izdatke sezonskih i pograničnih radnika (oznaka 238).

Privatna putovanja (oznaka 240)

Privatna putovanja obuhvaćaju robu i usluge koje stječu putnici koji u inozemstvo putuju u neslužbene svrhe, kao što su odmori, sudjelovanje u rekreacijskim i kulturnim djelatnostima, posjete prijateljima ili rodbini, hodočašća, u obrazovne i zdravstvene svrhe. Privatna putovanja (oznaka 240) razvrstana su u tri podkomponente: Izdaci povezani sa zdravljem (oznaka 241), Izdaci povezani s obrazovanjem (oznaka 242) i Druga privatna putovanja (oznaka 243).

Izdaci povezani sa zdravljem (oznaka 241)

Definiraju se kao ukupni izdaci osoba koje putuju iz zdravstvenih razloga.

Izdaci povezani s obrazovanjem (oznaka 242)

Definiraju se kao ukupni izdaci osoba koje se obrazuju.

Druga privatna putovanja (oznaka 243)

Obuhvaćaju sva Privatna putovanja (oznaka 240) koja nisu uključena u Izdatke povezane sa zdravljem (oznaka 241) ili Obrazovanjem (oznaka 242).

Druge usluge (oznaka 981)

Sve Usluge (oznaka 200) koje nisu uključene u Prijevoz (oznaka 205) ili Putovanja (oznaka 236).

Komunikacijske usluge (oznaka 245)

Obuhvaćaju Poštanske i kurirske usluge (oznaka 246) i Telekomunikacijske usluge (oznaka 247).

Poštanske i kurirske usluge (oznaka 246)

Obuhvaćaju Poštanske usluge (oznaka 958) i Kurirske usluge (oznaka 959).

Poštanske usluge (oznaka 958)

Uključuju poste restante usluge, telegramske usluge i usluge na poštanskom šalteru, kao što su prodaja maraka, novčanih uputnica itd. Poštanske usluge često, ali ne isključivo obavljaju nacionalne poštanske uprave. Poštanske usluge podliježu međunarodnim sporazumima, dok bi se tokovi između operatera različitih gospodarstava trebali evidentirati na bruto osnovi.

Kurirske usluge (oznaka 959)

Kurirske su usluge usmjerene na hitnu dostavu od vrata do vrata. Za obavljanje tih usluga kuriri mogu koristiti vlastita, zajednički korištena vozila ili javna prometna sredstva. Također su uključene usluge hitne dostave, koje mogu uključivati npr. preuzimanje na zahtjev ili vremenski definiranu dostavu.

Telekomunikacijske usluge (oznaka 247)

Obuhvaćaju usluge prijenosa zvuka, slika ili drugih informacija telefonom, teleksom, telegramom, radijskim i televizijskim kabelom i usluge odašiljanja satelitom, elektronskom poštom, faksimilom itd., uključujući poslovne mrežne usluge, telekonferencijske i pomoćne usluge. One ne uključuju vrijednost prenesenih informacija. Uključuju i usluge mobilne telefonije, usluge koje se temelje na internetu i usluge koje su izravno povezane s glavnim računalom, uključujući usluge pristupa internetu.

Građevinske usluge (oznaka 249)

Obuhvaćaju građevinske djelatnosti u inozemstvu (oznaka 250) i Građevinsku djelatnost u gospodarstvu zemlje koja prikuplja podatke (oznaka 252).

Građevinska djelatnost u inozemstvu (oznaka 250)

Obuhvaćaju građevinske usluge koje ne-rezidentima pružaju poduzeća s poslovnim nastanom u gospodarstvu zemlje koja prikuplja podatke (potraživanja) te robu i usluge koje ta ne-rezidentna poduzeća pribavljaju u gospodarstvu zemlje domaćina (dugovanja).

Građevinska djelatnost u gospodarstvu zemlje koja prikuplja podatke (oznaka 251)

Obuhvaćaju građevinske usluge koje ne-rezidentne građevinske tvrtke pružaju rezidentima gospodarstva zemlje koja prikuplja podatke (dugovanja) te robu i usluge koje ta ne-rezidentna poduzeća kupuju u gospodarstvu zemlje koja prikuplja podatke (potraživanja).

Usluge osiguranja (oznaka 253)

Obuhvaćaju različite vrste osiguranja koje osiguravajuće rezidentne tvrtke pružaju ne-rezidentima i vice versa. Navedene se usluge uobičajeno procjenjuju ili vrednuju na osnovi naknada za uslugu uključenih u ukupnu premiju, a ne na osnovi ukupne vrijednosti premije. One obuhvaćaju Životno osiguranje i mirovinske fondove (oznaka 254), Osiguranje robe u prijevozu (oznaka 255), Druga izravna osiguranja (oznaka 256), Reosiguranje (oznaka 257) i Popratne usluge (oznaka 258).

Životno osiguranje i mirovinski fondovi (oznaka 254)

Nositelji životnog osiguranja, uz ili bez sudjelovanja u dobiti, vrše redovita plaćanja osiguravatelju (može biti u obliku jednokratne isplate) u zamjenu za koje osiguravatelj jamči nositelju police isplatu dogovorenog minimalnog iznosa ili anuiteta na određeni dan ili u slučaju smrti osiguranika, ako ona nastupi prije. Životno osiguranje s rokom, pri kojem se osigurani iznos isplaćuje isključivo u slučaju smrti, oblik je izravnog osiguranja koje nije uključeno u ovu stavku, već u Druga izravna osiguranja (oznaka 256).

Mirovinski fondovi predstavljaju posebne fondove osnovane u svrhu isplate dohotka nekim skupinama zaposlenika pri odlasku u mirovinu. Organiziraju ih i vode privatni ili javni poslodavci ili zajedno poslodavci i njihovi zaposlenici. Financiraju se iz naknada poslodavca i/ili zaposlenika i iz prinosa od ulaganja kapitala mirovinskih fondova, te su također uključeni u financijske transakcije za svoj račun. Ne uključuju sustave socijalnih osiguranja za šire krugove stanovništva koje propisuje, kontrolira ili financira država. Usluge upravljanja mirovinskim fondovima su uključene. U slučaju mirovinskih fondova „premije” su općenito opisane kao „doprinosi”, dok su „zahtjevi” općenito opisani kao „dobit”.

Osiguranje robe u prijevozu (oznaka 255)

Usluge osiguranja robe u prijevozu odnose se na robu koja je u postupku izvoza ili uvoza te na osnovi koja je u skladu s mjerenjem FOB robe i prijevoza tereta.

Druga izravna osiguranja (oznaka 256)

Druga izravna osiguranja obuhvaćaju sve oblike osiguranja od nesretnog slučaja. Ona uključuju životno osiguranje s rokom, osiguranje u slučaju nesreće ili bolesti (osim ako su nositelji osigurani u okviru vladinog sustava socijalnog osiguranja); pomorsko, zračno i drugo osiguranje u prijevozu, osiguranje u slučaju požara i oštećenja imovine, osiguranje u slučaju novčanih gubitaka, opće osiguranje od odgovornosti i druga osiguranja kao što su putno osiguranje i osiguranje u vezi sa zajmovima i kreditnim karticama.

Reosiguranje (oznaka 257)

Reosiguranje predstavlja proces kojim se dijelovi preuzetog rizika osiguranja za odgovarajući udio u premiji podugovaraju s drugim osiguravateljem, često specijaliziranom osiguravajućom tvrtkom, koja zauzvrat dobiva proporcionalan udio u premijskom dobitku. Predmet transakcija reosiguranja mogu biti paketi osiguranja koji uključuju različite vrste rizika.

Popratne usluge (oznaka 258)

Obuhvaćaju transakcije koje su usko povezane s djelatnošću osiguranja i mirovinskih fondova. One uključuju zastupničke provizije, usluge posredovanja i zastupanja u osiguranju i usluge mirovinskog savjetovanja, usluge procjene i usluge vještaka za procjenu štete, aktuarske usluge, usluge uprave za spašavanje i regulativne i nadzorne usluge u vezi s naknadom i uklanjanjem štete.

Financijske usluge (oznaka 260)

Financijske usluge obuhvaćaju financijsko posredovanje i popratne usluge, osim usluga tvrtki za životno osiguranje i mirovinskih fondova (koji su uključeni u životno osiguranje i mirovinske fondove) i druge usluge osiguranja koje se pružaju između rezidenata i ne-rezidenata. Takve usluge mogu obavljati banke, burze, faktoring poduzeća, poduzeća za kreditne kartice i druga poduzeća. Uključene su usluge koje se pružaju vezi s transakcijama financijskih instrumenata, kao i druge usluge povezane s financijskom djelatnošću, kao što su usluge savjetovanja, skrbništva i upravljanja vrijednosnim papirima i imovinom.

Računalne i informacijske usluge (oznaka 262)

Uključuju računalne usluge (oznaka 263) i Informacijske usluge (oznaka 264).

Računalne usluge (oznaka 263)

Sastoje se od usluga u vezi sa softverom i hardverom i usluga obrade podataka. Uključene su usluge savjetovanja i primjene u pogledu softvera i hardvera: usluge održavanja i popravka računala i periferne opreme, usluge uklanjanja posljedica nesreće, savjetovanje i pomoć u pitanjima upravljanja računalnim resursima; analiza, razvoj i programiranje sustava spremnih za uporabu (uključujući izradu i dizajniranje internetske stranice), tehničko savjetovanje u pogledu softvera, razvoj, proizvodnju, nabavku i dokumentiranje korisničkog softvera, uključujući izradu posebnih korisničkih operativnih sustava; održavanje sustava i druge pomoćne usluge, kao što je obuka koja se pruža kao dio savjetovanja; usluge obrade podataka, kao što su unos podataka, tabelarno prikazivanje i obrada podataka na osnovi zakupa računalnog sata; usluge gostovanja na internetskim stranicama (tj. osiguranje serverskih kapaciteta na internetu za internetske stranice korisnika); i upravljanje računalnom opremom i mrežom.

Informacijske usluge (oznaka 264)

Obuhvaćaju Usluge tiskovnih agencija (oznaka 889) i Druge usluge informiranja (oznaka 890)

Usluge tiskovnih agencija (oznaka 889)

Usluge tiskovnih agencija uključuju prikupljanje vijesti, fotografija i članaka za medije.

Druge usluge prikupljanja informacija (oznaka 890)

Uključuje usluge vezane uz baze podataka – izrada baze podataka, pohrana podataka i prosljeđivanje podataka i baza podataka (uključujući direktorije i popis adresa primatelja) – putem interneta ili putem magnetskih, optičkih ili tiskanih medija i internetskih portala za pretraživanje (usluge tražilica koje po unosu ključnih riječi traže internetske adrese za korisnike). Ovdje su uključene i izravne pretplate (osim grupnih) na novine i časopise putem pošte, elektronskog prijenosa ili na druge načine.

Tantijeme i licence (oznaka 266)

Obuhvaćaju Franšize i slična prava (oznaka 891) i Druge tantijeme i licence (oznaka 892)

Franšize i slična prava (oznaka 891)

Obuhvaćaju međunarodna plaćanja i prijem franšiza i tantijema plaćenih za upotrebu registriranih robnih marki.

Druge tantijeme i licence (oznaka 892)

Uključuju međunarodna plaćanja i primitke za odobrenu uporabu nematerijalne, neproizvedene, nefinancijske imovine vlasničkih prava (kao što su patenti, autorska prava i industrijski procesi i nacrti) te za uporabu proizvedenih originala i prototipova (kao što su rukopisi, računalni programi, kinematografski radovi i zvučni zapisi).

Druge poslovne usluge (oznaka 268)

Uključuju Trgovačko posredovanje i druge usluge u vezi s trgovinom (oznaka 269), Usluge poslovnog najma (oznaka 272) i Razne poslovne, profesionalne ili tehničke usluge (oznaka 273).

Trgovačko posredovanje i druge usluge u vezi s trgovinom (oznaka 269)

Uključuju Trgovačko posredovanje (oznaka 270) i Druge usluge u vezi s trgovinom (oznaka 271).

Trgovačko posredovanje (oznaka 270)

Trgovačko posredovanje definira se kao postupak u kojem rezident gospodarstva zemlje koja prikuplja podatke nabavlja robu od ne-rezidenta i nakon toga je dalje prodaje drugom ne-rezidentu; tijekom tog postupka roba ne ulazi u niti izlazi iz gospodarstva zemlje koja prikuplja podatke.

Druge usluge u vezi s trgovinom (oznaka 271)

Obuhvaćaju provizije za transakcije roba i usluga između (a) trgovačkog posrednika rezidenta, posrednika u kupoprodaji robe, distributera i posrednika i (b) ne-rezidenta.

Usluge poslovnog najma (272)

Obuhvaćaju najam i zakup, koji vrši rezident/ne-rezident, brodova, zrakoplova i prijevozne opreme, kao što su željeznički vagoni, kontejneri i platforme bez osoblja.

Razne poslovne, profesionalne i tehničke usluge (oznaka 273)

Uključuju Pravno, računovodstveno i upravljačko savjetovanje te odnose s javnošću (oznaka 274), Oglašavanje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mišljenja (oznaka 278), Istraživanje i razvoj (oznaka 279), Arhitektonske usluge i usluge inženjeringa i druge tehničke usluge (oznaka 280), Poljoprivredne i rudarske usluge te usluge prerade na licu mjesta (oznaka 281), Druge poslovne usluge (oznaka 284) i Usluge između povezanih društava, koje nisu drugdje uključene (oznaka 285).

Pravno, računovodstveno i upravljačko savjetovanje te odnosi s javnošću (274)

Obuhvaćaju Pravne usluge (oznaka 275), Usluge računovodstvenog, revizijskog, knjigovodstvenog i poreznog savjetovanja (oznaka 276) te Poslovno i upravljačko savjetovanje i usluge odnosa s javnošću (oznaka 277).

Pravne usluge (oznaka 275)

Obuhvaćaju usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u bilo kojem pravnom, sudskom ili zakonskom postupku, usluge izrade pravne dokumentacije i instrumenata, savjetovanje o certificiranju; usluge čuvanja pologa i nagodbe.

Usluge računovodstvenog, revizijskog, knjigovodstvenog i poreznog savjetovanja (oznaka 276)

Obuhvaćaju evidentiranje komercijalnih transakcija za poduzeća i druge, usluge pregleda računovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja, poslovno porezno planiranje i savjetovanje; i pripremu porezne dokumentacije.

Poslovno i upravljačko savjetovanje i usluge odnosa s javnošću (oznaka 277)

Obuhvaća usluge savjetovanja, usmjeravanja i operativne pomoći poduzećima u vezi s poslovnom politikom, strategijom i općim planiranjem, strukturiranjem i nadzorom organizacije. Uključuje reviziju upravljanja, tržišno upravljanje, upravljanje ljudskim resursima, proizvodno upravljanje i savjetovanje o vođenju projekata; i operativne usluge u vezi s poboljšanjem ugleda stranaka i njihovog odnosa s institucijama i javnošću.

Oglašavanje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mišljenja (oznaka 278)

Usluge koje se vrše između rezidenta i ne-rezidenta. Obuhvaćaju oblikovanje, izradu i prodaju oglasa od strane agencija za oglašavanje, medijski prostor, uključujući kupovinu i prodaju oglasnog prostora, usluge izlaganja na trgovinskim sajmovima, promociju proizvoda u inozemstvu, istraživanje tržišta, telemarketing i ispitivanje javnog mišljenja o različitim pitanjima.

Istraživanje i razvoj (oznaka 279)

Obuhvaćaju one usluge koje se vrše između rezidenata i ne-rezidenata, u vezi s osnovnim istraživanjem, primijenjenim istraživanjem i eksperimentalnim razvojem novih proizvoda i procesa.

Arhitektonske usluge, usluge inženjeringa i druge tehničke usluge (oznaka 280)

Obuhvaćaju usluge koje se vrše između rezidenata i ne-rezidenata, u vezi s arhitektonskim projektiranjem urbanih i drugih razvojnih projekata; planiranje, projektiranje i nadzor nasipa, mostova, zračnih luka, projekata na principu ključ u ruke itd.: katastarsko mjerenje, kartografiju, ispitivanje i certificiranje proizvoda; i usluge tehničke inspekcije.

Poljoprivredne i rudarske usluge te usluge prerade na licu mjesta (oznaka 281)

Obuhvaćaju Zbrinjavanje otpada i čišćenje (oznaka 282) kao i Poljoprivredne i rudarske usluge te usluge obrade na licu mjesta (oznaka 283).

Zbrinjavanje otpada i čišćenje (oznaka 282)

Uključuje zbrinjavanje radioaktivnog i drugog otpada, odstranjivanje onečišćene zemlje, uklanjanje onečišćenja, uključujući prolivenu naftu; obnovu rudarskih lokacija; i dekontaminaciju i sanitarne usluge. Uključene su i sve ostale usluge u vezi s čišćenjem ili povratom okoliša u prvobitno stanje.

Poljoprivredne i rudarske usluge te usluge prerade na licu mjesta (oznaka 283)

Obuhvaćaju:

(a)

sporedne poljoprivredne usluge kao što su pribavljanje poljoprivrednih strojeva s osobljem, žetva, prerada usjeva, suzbijanje štetočina, usluge zbrinjavanja, uzgoja i skrbi o životinjama. Tu su također uključene usluge lova, postavljanja stupica, gospodarenja šumama te sječa i ribarstvo;

(b)

rudarske usluge na naftnim i plinskim poljima, uključujući bušenje, postavljanje bušačkih tornjeva za naftu, usluge popravka i demontiranja kao i cementiranja zaštitnih naftnih i plinskih bazena. Uključene su i sporedne usluge u vezi s geološkim ispitivanjem i istraživanjem, kao i rudarski inženjering i geološko mjerenje;

(c)

druge usluge prerade na licu mjesta, koje obuhvaćaju preradu ili rad s robom koja je uvezena bez prijenosa vlasništva, međutim nije ponovno uvezena u zemlju iz koje je poslana (ali je umjesto toga prodana u gospodarstvu zemlje u kojoj je prerađena, ili je prodana trećoj zemlji) ili vice versa.

Druge poslovne usluge (oznaka 284)

Obuhvaćaju usluge koje se vrše između rezidenata i ne-rezidenata, kao što je posredovanje u zapošljavanju osoblja, sigurnosne usluge i usluge istraživanja, prevođenje i tumačenje, fotografske usluge, čišćenje zgrada i poslovanje nekretninama za potrebe poduzeća te sve ostale usluge koje se ne mogu razvrstati u niti jednu gore navedenu uslugu.

Usluge između povezanih poduzeća, koje nisu uključene drugdje (oznaka 285)

Ova preostala kategorija obuhvaća plaćanja između povezanih poduzeća za usluge koje se ne mogu posebno razvrstati u niti jednu drugu komponentu. Ona uključuje plaćanja podružnica, tvrtka kćeri i pridruženih poduzeća njihovom društvu matici, ili drugom povezanom poduzeću, koja predstavljaju doprinose za opće upravljanje podružnicama, tvrtkama kćerima ili pridruženim poduzećima (za planiranje, organizaciju i nadzor), kao i povrat troškova koje je društvo matica izravno namirilo. Također su uključene transakcije između društava matica i njihovih podružnica, tvrtka kćeri i pridruženih poduzeća za pokrivanje općih troškova poslovanja.

Osobne, usluge u kulturi i rekreacijske usluge (oznaka 287)

Obuhvaćaju Audiovizualne i srodne usluge (oznaka 288) i Druge osobne, usluge u kulturi i rekreacijske usluge (oznaka 289).

Audiovizualne i srodne usluge (oznaka 288)

Obuhvaćaju usluge i naknade u vezi s proizvodnjom filmova (na filmskom ili videozapisu), radijskih i televizijskih programa (snimanje uživo ili na traku) i glazbenih zapisa. Također su uključene isplate ili plaćanja najma; naknade koje primaju glumci rezidenti, producenti itd. za produkciju u inozemstvu (ili koje primaju ne-rezidenti za rad izvršen u gospodarstvu zemlje koja prikuplja podatke); naknade za distribucijska prava prodana medijima za ograničen broj prikazivanja u određenom području, te za pristup kodiranim televizijskim kanalima (kao što su usluge kabelske televizije). Također su uključene naknade za glumce, režisere i producente uključene u kazališnu ili glazbenu produkciju, sportske, cirkuske i slične priredbe te naknade za distribucijska prava (za televiziju, radio i film) u vezi s gore navedenim aktivnostima.

Druge osobne, usluge u kulturi i rekreacijske usluge (oznaka 289)

Obuhvaćaju Obrazovne usluge (oznaka 895), Zdravstvene usluge (oznaka 896) i Druge osobne, usluge u kulturi i rekreacijske usluge koje nisu drugdje uključene (oznaka 897).

Obrazovne usluge (oznaka 895)

Obuhvaćaju usluge između rezidenata i ne-rezidenata u vezi s obrazovanjem, kao što su dopisni tečajevi i obrazovanje putem televizije ili interneta te uz pomoć učitelja itd. koji svoje usluge pružaju izravno u gospodarstvu zemlje domaćinu.

Zdravstvene usluge (oznaka 896)

Obuhvaćaju usluge koje pružaju liječnici, medicinske sestre, pomoćno medicinsko i slično osoblje, kao i laboratorijske i srodne usluge, bilo da se pružaju na daljinu ili na licu mjesta. Nisu uključeni izdaci putnika za obrazovanje i zdravlje (uključeni u putovanja).

Preostale druge osobne, usluge u kulturi i rekreacijske usluge (oznaka 897)

To je preostala kategorija koja obuhvaća Osobne, usluge u kulturi i rekreacijske usluge (oznaka 289) koje nisu uključene u Obrazovne usluge (oznaka 895) ili Zdravstvene usluge (oznaka 896).

Javne usluge, koje nisu uključene drugdje (oznaka 291)

To je preostala kategorija koja obuhvaća javne transakcije (uključujući transakcije između međunarodnih organizacija), koje nisu obuhvaćene drugim komponentama proširene klasifikacije usluga u platnoj bilanci (EBOPS). Uključene su sve transakcije (robe i usluga) između veleposlanstava, konzulata, vojnih jedinica i obrambenih agencija s prebivateljima gospodarstva zemlje u kojoj su smještena veleposlanstva, konzulati, vojne jedinice i obrambene agencije, kao i transakcije s drugim gospodarstvima. Nisu uključene transakcije s rezidentima gospodarstva zemlje domaćina koje predstavljaju veleposlanstva, konzulati, vojne ustanove i obrambene agencije, kao i transakcije u prodavaonicama i poštanskim uredima tih veleposlanstava i konzulata.

Potrebna je podjela tih stavaka na Usluge koje vrše veleposlanstava i konzulati (oznaka 292), Usluge koje vrše vojne jedinice i agencije (oznaka 293) i Druge javne usluge (oznaka 294).

PRIHOD (OZNAKA 300)

Prihod obuhvaća dvije vrste transakcija između rezidenata i ne-rezidenata: i. one koje uključuju naknadu zaposlenicima, a koja je isplaćena ne-rezidentnim radnicima (npr. pogranični, sezonski i ostali kratkoročno zaposleni radnici); i ii. one koje uključuju primitak prihoda od ulaganja i plaćanja u vezi s vanjskom financijskom imovinom i odgovornošću.

Naknade zaposlenicima (oznaka 310)

Naknada zaposlenicima uključuje nadnice, plaće i ostala davanja u novcu ili naturi, koje su fizičke osobe stekle u drugim gospodarstvima koja ne uključuju ono u kojem su rezidenti za rad koji su obavili za rezidente (koji su ih isplatili) tih gospodarstava. Uključeni su doprinosi koji poslodavci za svoje zaposlenike uplaćuju u sustav socijalnog osiguranja, privatne osiguravajuće tvrtke ili mirovinske fondove (bez obzira na to jesu li financirani ili ne) kako bi svojim zaposlenicima osigurali socijalne naknade.

Prihod od ulaganja (oznaka 320)

Prihod od ulaganje predstavlja prihod koji proizlazi iz vlasništva nad inozemnom financijskom imovinom, a koji isplaćuju rezidenti jednoga gospodarstva rezidentima drugoga gospodarstva. Prihodi od ulaganja uključuju kamate, dividende, novčane doznake podružnica i izravne udjele ulagača u zadržanoj dobiti poduzeća s izravnim ulaganjem. Prihod od ulaganja potrebno je razvrstati u komponente izravnih, portfeljnih i drugih ulaganja.

Prihod od izravnih ulaganja (oznaka 330)

Prihod od izravnih ulaganja, tj. prihod od dioničarskog kapitala i dugovanja obuhvaća prihod koji je izravni ulagatelj, koji je rezident jednoga gospodarstva, stekao iz vlasništva izravnog ulagačkog kapitala u poduzeću drugoga gospodarstva. Prihod od izravnih ulaganja izražava se na neto osnovi za neposredna ulaganja u inozemstvu te u gospodarstvu zemlje koja izvješćuje (tj. primitak prihoda od dioničarskog kapitala i prihoda od dugovanja umanjenih za isplate za prihod od dioničarskog kapitala i prihoda od dugovanja za svakog posebno). Prihodi od dioničarskog kapitala se najprije razvrstavaju na i. raspoređeni prihod (dividende i raspoređeni prihod podružnica), i ii. ponovno uloženi prihod i neraspoređena dobit podružnica); i iii. ponovno uloženu dobit i neraspoređenu dobit podružnica. Prihod od dugovanja sastoji se od dospjele kamate, dugovanja povezanih poduzeća prema/od izravnih ulagača od/za povezana poduzeća u inozemstvu. Prihod od povlaštenih dionica bez udjela u dobiti smatra se prihodom od kamata, a ne prihodom od dividendi te je uključen u prihod od dugovanja.

Dividende i raspoređena dobit podružnica (oznaka 332)

Dividende, uključujući dividende od dionica predstavljaju raspoređivanje dobiti od dionica i ostalih oblika sudjelovanja u dioničarskom kapitalu privatnih poduzeća, zadruga i javnih poduzeća. Raspoređena dobit može biti u obliku dividendi od redovnih dionica ili povlaštenih dionica u vlasništvu izravnih ulagača u povezanim poduzećima u inozemstvu, ili vice versa.

Ponovno uložena dobit i neraspoređena dobit podružnica (oznaka 333)

Ponovno uložena dobit uključuje udio izravnih ulagača – razmjerno s njihovim dioničarskim kapitalom – i. u dobiti koju inozemne tvrtke kćeri i povezana društva nisu rasporedila kao dividende; i ii. u dobiti koje podružnice i druga poduzeća ne doznačuju izravnim ulagačima. (Ako se udio u dobiti ne može utvrditi, prema dogovoru se ukupna dobit podružnica evidentira kao raspoređena.)

Prihod od dugovanja (oznaka 334)

Prihod od dugovanja sastoji se od dospjele kamate, dugovanja povezanih poduzeća prema/od izravnih ulagača od/prema povezanim poduzećima u inozemstvu. Prihod od povlaštenih dionica bez sudjelovanja u dobiti smatra se prihodom od kamata, a ne prihodom od dividendi, te je uključen u prihod od dugovanja.

Dioničarski kapital i ponovno uložena dobit u inozemstvu (oznaka 506)

Dioničarski kapital uključuje dioničarski kapital u podružnicama, sve dionice (s ili bez prava glasa) u tvrtkama kćerima i pridruženim poduzećima (osim povlaštenih dionica bez udjela u dobiti, koje se smatraju dužničkim jamstvom te koje su uključene u druge kapitale izravnog ulaganja), i drugi uloženi kapital. Ponovno uložena dobit sastoji se od udjela izravnog ulagača (razmjerno njegovom izravnom udjelu u dioničarskom kapitalu) u dobiti koju tvrtke kćeri i pridružena poduzeća nisu rasporedila kao dividende, te dobiti podružnica koju se ne doznačuje izravnom ulagaču.

Dioničarski kapital i ponovno uložena dobit u gospodarstvu zemlje koja izvješćuje (oznaka 556)

Dioničarski kapital obuhvaća dioničarski kapital u podružnicama, sve dionice (s ili bez prava glasa) u tvrtkama kćerima i pridruženim poduzećima (osim povlaštenih dionica bez udjela u dobiti koje se smatraju dužničkim jamstvom uključenim u drugi kapital izravnog ulaganja), i drugi uloženi kapital. Ponovno uložena dobit sastoji se od udjela izravnog ulagača (razmjerno njegovom izravnom udjelu u dioničarskom kapitalu) u dobiti koju tvrtke kćeri i pridružena poduzeća nisu rasporedila kao dividende i dobiti podružnica koju se ne doznačuje izravnom ulagaču.

Prihod od portfeljnih ulaganja (oznaka 339)

Prihod od portfeljnih ulaganja uključuje transakcije prihoda između rezidenata i ne-rezidenata te proizlazi iz vlasništva dionica, obveznica, zapisa i instrumenata novčanog tržišta. Ta se kategorija dijeli na prihod od dioničarskog kapitala (dividende) i prihod od dugovanja (kamata).

Drugi prihod od ulaganja (oznaka 370)

Drugi prihod od ulaganja obuhvaća primitke od kamata i isplate svih drugih potraživanja koja rezidenti imaju prema ne-rezidentima, kao i isplate svih drugih obveza koje rezidenti imaju prema ne-rezidentima. Ta kategorija također, u načelu, uključuje pripisane prihode kućanstava od neto kapitala u rezervama životnog osiguranja i mirovinskim fondovima. Kamate na imovinu također uključuju kamate na dugoročne i kratkoročne zajmove, depozite i ostala komercijalna i financijska potraživanja te kamate u vezi s uporabom zajmova (IMF-a). Kamate na imovinu također uključuju kamate plaćene IMF-u za SDR zalihe fonda u Računu općih sredstava.

Tekući transferi (oznaka 379)

Tekući transferi su kompenzacijske stavke za jednostrane transakcije u kojima jedan gospodarski subjekt daje realna gospodarska ili financijska sredstva na raspolaganje drugom pravnom subjektu, bez da za uzvrat primi realna gospodarska ili financijska sredstva. Ta se sredstva iskorištavaju odmah ili neposredno nakon transfera. Tekući transferi su svi transferi koji nisu kapital. Tekući transferi razvrstavaju se s obzirom na pojedini sektor gospodarstva zemlje koja prikuplja podatke u državu i ostale sektore.

Transferi države (oznaka 380)

Transferi države uključuju tekuće transfere u okviru međunarodne suradnje, u gotovini ili naturi između vlada različitih gospodarstava ili između vlada i međunarodnih organizacija.

Drugi sektori (oznaka 390)

Tekući transferi između drugih sektora gospodarstva i ne-rezidenata obuhvaćaju one koji se vrše između pojedinaca, između nevladinih institucija ili organizacija (ili između te dvije skupine) ili između ne-rezidentnih vladinih institucija i pojedinaca ili nevladinih institucija.

Račun kapitala (oznaka 994)

Račun kapitala obuhvaća se transakcije koje uključuju primitak ili plaćanje kapitalnih transfera i stjecanje/otuđenje neproizvedene, nefinancijske imovine.

Financijski račun (oznaka 995)

Financijski račun obuhvaća sve transakcije u vezi s promjenom vlasništva inozemnih financijskih sredstava i obveza gospodarstva. Takve promjene uključuju nastanak i likvidaciju potraživanja prema ili od ostatka svijeta. Sve komponente razvrstane su prema vrsti ulaganja ili prema funkcionalnoj podjeli (izravna ulaganja, portfeljna ulaganja, izvedeni financijski instrumenti, druga ulaganja, rezervna imovina).

IZRAVNA ULAGANJA (OZNAKA 500)

Izravna strana ulaganja su kategorija međunarodnog ulaganja koja odražava cilj rezidentnog subjekta jednoga gospodarstva (izravni ulagač) koji stječe trajni sudjelujući interes u poduzeću koje je rezident u gospodarstvu koje nije gospodarstvo ulagača (poduzeće s neizravnim ulaganjem). „Trajni sudjelujući interes” podrazumijeva postojanje dugoročnog odnosa između izravnog ulagača i poduzeća i značajan stupanj utjecaja ulagača na upravljanje poduzećem s neposrednim ulaganjem. Izravna ulaganja obuhvaćaju početne transakcije između ta dva subjekta – tj. transakciju koja uspostavlja odnos izravnog ulaganja, kao i daljnje transakcije između njih i između ovisnih društava, s ili bez pravne osobnosti.

Izravna ulaganja u inozemstvu (oznaka 505)

Izravna se ulaganja prvenstveno razvrstavaju na osnovi usmjerenja, rezidentnih izravnih ulaganja u inozemstvu i ne-rezidentnih ulaganja u gospodarstvu zemlje koja izvješćuje.

Dioničarski kapital (oznaka 510)

Dioničarski kapital obuhvaća dioničarski kapital u podružnicama, sve dionice (s ili bez prava glasa) u tvrtkama kćerima i pridruženim poduzećima (osim povlaštenih dionica bez udjela u dobiti koje se smatraju dužničkim jamstvom te su uključene su u drugi kapital izravnog ulaganja) i drugi uloženi kapital. Dioničarski kapital također obuhvaća stjecanje udjela neposrednog ulagača od strane poduzeća s neposrednim ulaganjem.

Ponovno uložena dobit (oznaka 525)

Ponovno uložena dobit sastoji se od udjela izravnog ulagača (razmjerno njegovom izravnom udjelu u dioničarskom kapitalu) u dobiti koju tvrtke kćeri i pridružena poduzeća nisu rasporedila kao dividende te dobiti podružnica koju se ne doznačuje izravnom ulagaču. Ta ponovno uložena dobit evidentira se kao dohodak s kompenzacijskom kapitalnom transakcijom.

Drugi kapital izravnih ulaganja (oznaka 530)

Drugi kapital izravnih ulaganja (ili dužničke transakcije povezanih poduzeća) obuhvaća pribavljanje i odobravanje sredstava – uključujući dužnička jamstva, zajmove dobavljača i povlaštenih dionica bez sudjelovanja u dobiti (koje se smatraju dužničkim jamstvom), između izravnih ulagača i podružnica, tvrtka kćeri i pridruženih poduzeća. Dugovi, koje je neposredni ulagač obvezan podmiriti poduzeću s izravnim ulaganjem evidentiraju se kao kapital izravnog ulaganja.

Izravno ulaganje u gospodarstvu zemlje koja izvješćuje (oznaka 555)

Izravna se ulaganja ponajprije razvrstavaju na osnovi usmjerenja, rezidentnih izravnih ulaganja u inozemstvu i ne-rezidentnih ulaganja u gospodarstvu zemlje koja izvješćuje.

Dioničarski kapital (oznaka 560)

Dioničarski kapital obuhvaća dioničarski kapital podružnica, sve dionice (s ili bez prava glasa) u tvrtkama kćerima i pridruženim poduzećima (osim povlaštenih dionica bez udjela u dobiti koje se smatraju dužničkim jamstvom te su uključene u drugi kapital izravnih ulaganja) i drugi uloženi kapital. Dioničarski kapital također obuhvaća udio izravnog ulagača koji je steklo poduzeće s neposrednim ulaganjem.

Ponovno uložena dobit (oznaka 575)

Ponovno uložena dobit sastoji se od udjela izravnog ulagača (razmjerno njegovom udjelu u dioničarskom kapitalu) u dobiti koju tvrtke kćeri i povezana društva nisu doznačili izravnim ulagačima. Ta se ponovno uložena dobit evidentira kao dobit s kompenzacijskom kapitalnom transakcijom.

Drugi kapital neposrednih ulaganja (oznaka 580)

Drugi kapital neposrednih ulaganja (ili dužničke transakcije povezanih poduzeća) obuhvaća pribavljanje i odobravanje sredstava – uključujući dužnička jamstva, zajmove dobavljača i povlaštene dionice bez sudjelovanja u dobiti (koje se smatraju dužničkim jamstvom), između izravnih ulagača i podružnica, tvrtka kćeri i pridruženih poduzeća. Dužnički zahtjevi koje je neposredni ulagač obvezan podmiriti poduzeću s izravnim ulaganjem evidentiraju se kao kapital izravnog ulaganja.

PORTFELJNA ULAGANJA (OZNAKA 600)

Portfeljna ulaganja obuhvaćaju transakcije dioničarskim kapitalom i dužničkim jamstvima. Dužnička jamstva dijele se na obveznice i zapise, instrumente novčanog tržišta i izvedene financijske instrumente, kada ti izvedeni financijski instrumenti proizvode financijska potraživanja i obveze. Osim ako su raspoređeni kao izravna ulaganja ili rezervna imovina.

Izvedeni financijski instrumenti (oznaka 910)

Ugovor o izvedenim financijskim instrumentima je financijski instrument vezan uz drugi posebni financijski instrument ili pokazatelja ili robu, te putem kojeg se posebnim financijskim rizikom (kao što je rizik kamatne stope, tečajni rizik, cjenovni rizik u vezi s robom i dioničarskim kapitalom, kreditni rizik itd.) može trgovati na financijskim tržištima.

DRUGA ULAGANJA (OZNAKA 700)

Stavka Druga ulaganja definira se kao preostala kategorija, koja uključuje sve financijske transakcije koje nisu obuhvaćene izravnim ulaganjima, portfeljnim ulaganjima, izvedenim financijskim instrumentima ili rezervnom imovinom.


Top