Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0513

2005/513/EZ: Odluka Komisije od 11. srpnja 2005. o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN) (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2467) Tekst značajan za EGP

OJ L 187, 19.7.2005, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 72–74 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 84 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 84 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 123 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/513/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

123


32005D0513


L 187/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.07.2005.


ODLUKA KOMISIJE

od 11. srpnja 2005.

o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN)

(priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2467)

(Tekst značajan za EGP)

(2005/513/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimaju u obzir Odluku br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.

budući da:

(1)

Preporukom Komisije 2003/203/EZ od 20. ožujka 2003. o usklađivanju pružanja javnog pristupa putem R-LAN-a javnim elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama u Zajednici (2) državama članicama preporučeno je da odobre pružanje javnog pristupa putem R-LAN-a javnim elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama u raspoloživom pojasu 5 GHz.

(2)

Također se smatra da je u okviru Odluke br. 676/2002/EZ potrebno daljnje usklađivanje, posebno u pojasu 5 GHz, kako bi se osigurala dostupnost pojasa za R-LAN u svim državama članicama i kako bi se smanjilo sve veće preopterećenje pojasa 2,4 GHz koji je na temelju Odluke (01)07 Europskog radiokomunikacijskog odbora (3) namijenjen za R-LAN.

(3)

Na Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji 2003. (WRD-03) pokretnoj su službi, s izuzetkom zrakoplovne pokretne službe, primarno dodijeljeni odgovarajući dijelovi pojasa 5 GHz u sve tri regije Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), pri čemu se u obzir uzela potreba za zaštitom drugih primarnih službi u ovim frekvencijskim pojasevima.

(4)

WRC-03 usvojio je Rezoluciju ITU-R 229 o „Uporabi pojaseva 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz i 5 470-5 725 MHz za pokretnu službu za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže”, što je potaknulo daljnje europsko usklađivanje kako bi se omogućio brzi ulazak sustava R-LAN u Europsku uniju.

(5)

Radi navedenog usklađivanja, Komisija je 23. prosinca 2003. u skladu s člankom 4. stavkom 2. Odluke br. 676/2002/EZ dala nalog (4) Europskoj konferenciji poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) da uskladi radijski spektar u pojasu 5 GHz za uporabu za RLAN.

(6)

Kao rezultat tog naloga, CEPT je kroz svoj Odbor za elektroničke komunikacije definirao u svom izvješću (5) od 12. studenoga 2004. i svojoj Odluci ECC/DEC(04)08 od 12. studenoga 2004. posebne tehničke i radne uvjete za uporabu određenih frekvencija u pojasu 5 GHz, koji su prihvatljivi Komisiji i Odboru za radijski spektar i koje bi trebalo staviti na raspolaganje Zajednici kako bi se osigurao usklađeni razvoj WAS/RLAN-a u Zajednici.

(7)

Oprema za WAS/RLAN mora ispunjavati određene uvjete iz Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnom priznavanju njihove usklađenosti (6). Temeljem članka 3. stavka 2. ove Direktive proizvođači su obvezni osigurati da oprema ne izaziva štetne smetnje drugim korisnicima spektra.

(8)

U nekoliko država članica postoji bitna potreba za radom vojnih i meteoroloških radara u pojasevima između 5 250 i 5 850 MHz, što zahtijeva posebnu zaštitu od štetnih smetnji WAS/RLAN-a.

(9)

Također postoji potreba da se točno odrede odgovarajuće granice ekvivalentne izotropno izračene snage te ograničenja vezana uz rad, kao što su ograničenja uporabe u zatvorenim prostorijama, za WAS/RLAN, a posebno u frekvencijskom pojasu 5 150-5 350 MHz, kako bi se zaštitili sustavi satelitske službe istraživanja Zemlje (aktivni), službe istraživanja svemira (aktivni) i napojni linkovi pokretne satelitske službe.

(10)

Kako je navedeno u izvješću CEPT-a, zajednički rad radara u radiodeterminacijskoj službi i WAS/RLAN-a u frekvencijskim pojasevima 5 250-5 350 MHz i 5 470-5 725 MHz moguć je samo uz primjenu ograničenja snage i tehnika ublažavanja kako bi se spriječile međusobne smetnje između WAS/RLAN-a i radarskih aplikacija/sustava. Stoga su Kontrola snage odašiljača (TPC) i Dinamički odabir frekvencije (DFS) obuhvaćeni usklađenom normom EN 301 893 (7) koju je izradio Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) kako bi osigurao pretpostavku usklađenosti opreme za mreže WAS/RLAN s Direktivom 1999/5/EZ. Kontrola snage odašiljača (TPC) u mrežama WAS/RLAN u pojasevima 5 250-5 350 MHz i 5 470-5 725 MHz olakšala bi, kroz znatno smanjenje ukupnih smetnji, zajednički rad sa satelitskom službom. Pomoću DFS-a, koji je u skladu s uvjetima otkrivanja, djelovanja i odaziva navedenim u Prilogu I. Preporuci ITU-RM. 1652 (8), izbjeći će se uporaba frekvencija koje koriste radari za mreže WAS/RLAN. U svrhu zaštite radara s fiksnim frekvencijama, pratit će se učinkovitost tehnika ublažavanja iz norme EN 301 893. O reviziji ovisi hoće li se u obzir uzeti nova kretanja na temelju studije država članica o prikladnim načinima i postupcima ispitivanja za tehnike ublažavanja.

(11)

Na razini Zajednice i ITU-a prepoznata je potreba za daljnjim studijama te mogućnost razvoja drugih mogućih tehnika/radnih uvjeta za WAS/RLAN, pri čemu bi se istodobno osigurala odgovarajuća zaštita drugih primarnih službi, a posebno radiolokacije. Nadalje, za nacionalne je administracije uputno da provedu mjerenja i ispitivanja kako bi olakšale zajedničko djelovanje različitih službi. Takve studije i razvoj uzet će se u obzir kod buduće revizije ove Odluke.

(12)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za radiofrekvencijski spektar,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Svrha ove Odluke je usklađivanje uvjeta za dostupnost i učinkovitu uporabu frekvencijskih pojaseva 5 150-5 350 MHz i 5 470-5 725 MHz za sustave bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN).

Članak 2.

U smislu ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„sustavi bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN)” znači širokopojasni radijski sustavi koji omogućuju bežičan pristup za aplikacije za javne i vlastite potrebe, bez obzira na osnovnu mrežnu topologiju;

(b)

„uporaba u zatvorenim prostorijama” znači uporaba unutar zgrade, uključujući slična mjesta kao što je zrakoplov, u kojima zaštita obično osigurava potrebno prigušenje za lakši zajednički rad s drugim službama;

(c)

„srednja ekvivalentna izotropno izračena snaga (e.i.r.p.)” znači e.i.r.p. za vrijeme iznenadnog povećanja prijenosa koji odgovara najvećoj snazi, ako se primjenjuje kontrola snage.

Članak 3.

Države članice dužne su najkasnije do 31. listopada 2005. odrediti frekvencijske pojaseve 5 150-5 350 MHz i 5 470-5 725 MHz te, vezano uz to poduzeti sve odgovarajuće mjere za uvođenje mreža WAS/RLAN, u skladu s posebnih uvjetima navedenim u članku 4.

Članak 4.

1.   Unutar frekvencijskog pojasa 5 150-5 350 MHz uporaba mreža WAS/RLAN ograničena je na zatvorene prostorije uz najveći srednji e.i.r.p. od 200 mW.

Nadalje, najveća srednja gustoća e.i.r.p. ograničena je:

(a)

na 0,25 mW/25 kHz u svakom pojasu 25 kHz, unutar pojasa 5 150-5 250 MHz; i

(b)

na 10 mW/MHz u svakom pojasu 1 MHz, unutar pojasa 5 250-5 350 MHz.

2.   U frekvencijskom pojasu 5 470-5 725 MHz uporaba mreža WAS/RLAN u zatvorenim prostorijama i na otvorenom ograničena je na najveći srednji e.i.r.p. od 1 W te na najveću srednju gustoću e.i.r.p. od 50 mW/MHz u svakom pojasu 1 MHz.

3.   Za mreže WAS/RLAN koje rade u pojasevima 5 250-5 350 MHz i 5 470-5 725 MHz koristi se kontrola snage odašiljača te se na taj način osigurava, u prosjeku, faktor ublažavanja od najmanje 3 dB za najveću dopuštenu izlaznu snagu sustava.

Ako se ne primjenjuje kontrola snage odašiljača, najveće dopuštene granice za srednji e.i.r.p. i pripadajuću srednju gustoću e.i.r.p. za pojaseve 5 250-5 350 MHz i 5 470-5 725 MHz smanjen je za 3 dB.

4.   U mrežama WAS/RLAN koje rade u pojasevima 5 250-5 350 MHz i 5 470-5 725 MHz koriste se tehnike ublažavanja koje omogućuju barem jednaku zaštitu kao i uvjeti za otkrivanje, djelovanje i odaziv opisani u normi EN 301 893 kako bi se osigurala usklađenost rada s radiodeterminacijskim sustavima. Takve tehnike ublažavanja izjednačavaju vjerojatnost odabira određenog kanala za sve raspoložive kanale tako da u prosjeku osiguravaju gotovo jednaku rasprostranjenost opterećenosti spektra.

5.   Države članice dužne su redovito nadzirati tehnike ublažavanja i izvješćivati Komisiju o tome.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2005.

Za Komisiju

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  SL L 108, 24.4.2002., str. 1.

(2)  SL L 78, 25.3.2003., str. 12.

(3)  Odluka (01)07 ERC-a od 12. ožujka 2001. o usklađenim frekvencijama, tehničkim svojstvima i izuzećima od individualnih dozvola za uređaje kratkog dometa koji se koriste za radijske lokalne mreže (RLAN) koje rade u frekvencijskom pojasu 2 400-2 483,5 MHz.

(4)  Nalog CEPT-u da uskladi tehničke i, posebno, radne uvjete s ciljem učinkovite uporabe spektra za RLAN u pojasevima 5 150-5 350 MHz i 5 470-5 725 MHz.

(5)  Odgovor CEPT-a na nalog EZ-a da uskladi tehničke i, posebno, radne uvjete s ciljem učinkovite uporabe spektra za RLAN u pojasevima 5 150-5 350 MHz i 5 470-5 725 MHz.

(6)  SL L 91, 7.4.1999., str. 10.

(7)  EN 301 893 je usklađeni standard koji je izradio ETSI (Europski institut za telekomunikacijske norme), Tajništvo ETSI-a, pod nazivom Širokopojasne radijske pristupne mreže (BRAN); 5 GHz RLAN visokog učinka; usklađeni EN kojim su obuhvaćeni bitni uvjeti iz članka 3. stavka 2. Direktive R&TT. ETSI je priznat na temelju Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Ova usklađena norma izrađena je po nalogu koji je izdan u skladu s odgovarajućim postupcima u skladu s Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Cjelokupni tekst norme EN 301 893 može se dobiti od ETSI-a, 650 Route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

(8)  Preporuka ITU-R M.1652 Dinamički odabir frekvencije (DFS) u sustavima bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže u svrhu zaštite radiodeterminacijske službe u pojasu 5 GHz (pitanja ITU-R 212/8 i ITU-R 142/9).


Top