EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0369

2005/369/EZ: Odluka Komisije od 3. svibnja 2005. o utvrđivanju pravila praćenja sukladnosti država članica i utvrđivanju formata podataka za potrebe Direktive 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1355)

OJ L 119, 11.5.2005, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 237–240 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 5 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/369/oj

15/Sv. 015

HR

Službeni list Europske unije

5


32005D0369


L 119/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.05.2005.


ODLUKA KOMISIJE

od 3. svibnja 2005.

o utvrđivanju pravila praćenja sukladnosti država članica i utvrđivanju formata podataka za potrebe Direktive 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

(priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1355)

(2005/369/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (1), a posebno drugi podstavak njezinog članka 7. stavka 3. i treći podstavak članka 12. stavka 1.,

budući da:

(1)

U svrhu stvaranja mogućnosti uspoređivanja podataka koje daju države članice, način izračunavanja sukladnosti s ciljevima iz članka 7. stavka 2. Direktive 2002/96/EZ moraju biti usklađeni u smislu načina prikazivanja.

(2)

Dovodeći rizike od nepreciznosti u ravnotežu s administrativnim teretom postizanja preciznosti informacije, države članice moraju imati dopuštenje za korištenje procjena prilikom utvrđivanja količine materijala i sastavnih dijelova otpadne električne i elektroničke opreme koja se oporabljuje, ponovno koristi ili reciklira.

(3)

Sukladno članku 6. stavku 5. Direktive 2002/96/EZ, proces prerade može se odvijati i izvan odgovarajuće države članice ili Zajednice, pod uvjetom da je pošiljka otpada sukladna Uredbi Vijeća (EEZ) br. 259/93 od 1. veljače 1993. o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada koje se otpremaju unutar Europske zajednice, ulaze u nju ili iz nje izlaze (2). Države članice koje šalju otpadnu električnu i elektroničku opremu na preradu u drugu državu članicu ili izvoze takav otpad radi prerade u treće zemlje, moraju imati dopuštenje da izvezenu količinu pribroje ciljnoj količini zadanoj u članku 7. stavku 2. Direktive 2002/96/EZ, pod uvjetom da je država članica izvoznik taj otpad i prikupila.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Komisije donesenim u članku 18. Direktive Vijeća 75/442/EEZ (3),

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice dostavljaju informacije prema zahtjevima članka 12. stavka 1. Direktive 2002/96/EZ koristeći format podataka zadan u tablici 1. Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Države članice dokazuju svoju sukladnost s postocima oporabe, ponovnog korištenja i recikliranja zadanima u članku 7. stavku 2. Direktive 2002/96/EZ ispunjavanjem tablice 2. zadane u Prilogu ovoj Odluci.

Prilikom popunjavanja te tablice, države članice mogu koristiti procjenu prosječnog postotka ponovno korištenih, recikliranih i oporabljenih materijala kao što su metali, staklo, plastika i sastavni dijelovi otpadne električne i elektroničke opreme.

2.   U slučajevima kad se otpad od električne i elektroničke opreme izvozi radi prerade u treću državu ili se šalje na preradu u drugu državu članicu u skladu s člankom 6. stavkom 5. Direktive 2002/96/EZ, samo ona država članica koja je prikupila i izvezla otpad od opreme može ga pribrojati ciljnoj količini zadanoj u članku 7. stavku 2. te Direktive.

3.   Države članice utvrđuju jesu li potrebni dodatni dokumentirani dokazi osim dokaza koji se zahtijevaju u drugom podstavku članka 6. stavka 5. Direktive 2002/96/EZ.

Članak 3.

Prilikom slanja tablica 1. i 2. iz Priloga Komisiji, države članice dostavljaju Komisiji detaljan opis načina prikupljanja podataka i objašnjenje korištenih procjena i metodologije.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. svibnja 2005.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 37, 13.2.2003., str. 24. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2003/108/EZ (SL L 345, 31.12.2003., str. 106.).

(2)  SL L 30, 6.2.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2557/2001 (SL L 349, 31.12.2001., str. 1.).

(3)  SL L 194, 25.7.1975., str. 39. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).


PRILOG

Tablica 1.

Prikupljena i izvezena otpadna električna i elektronička oprema (OEEO) (članci 5. i 12. Direktive 2002/96/EZ)

Stupac broj

1

2

3

4

5

6

7

Kategorija proizvoda

Stavljeno na tržište

Prikupljeno iz privatnih domaćinstava

Prikupljeno iz ostalih izvora, osim privatnih domaćinstava

Ukupno prikupljeno OEEO-a

Prerađeno u državi članici

Prerađeno u drugoj državi članici

Prerađeno izvan EZ-a

Ukupna masa u tonama (1)

Ukupna masa u tonama

Ukupna masa u tonama

Ukupna masa u tonama

Ukupna masa u tonama

Ukupna masa u tonama

Ukupna masa u tonama

1.

Veliki kućanski aparati

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mali kućanski aparati

 

 

 

 

 

 

 

3.

Informatička i telekomunikacijska oprema

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oprema za široku potrošnju

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rasvjetna oprema

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Žarulje s izbijanjem plina

 

 

 

 

 

 

 

6.

Električni i elektronički alati

 

 

 

 

 

 

 

7.

Igračke, oprema za sport i rekreaciju

 

 

 

 

 

 

 

8.

Medicinski proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje

 

 

 

 

 

 

 

10.

Samoposlužni aparati

 

 

 

 

 

 

 


Tablica 2.

Ciljne količine oporabe, recikliranja i ponovnog korištenja (članak 7. stavak 2. Direktive 2002/96/EZ)

Stupac broj

1

2

3

4

5

Kategorija proizvoda

Oporaba

Postotak oporabe

Ponovno korištenje i recikliranje

Postotak ponovnog korištenja i recikliranja

OEEO koji se ponovno koristi kao cijeli aparat

Ukupna masa u tonama (2)

%

Ukupna masa u tonama

%

Ukupna masa u tonama

1.

Veliki kućanski aparati

 

 

 

 

 

2.

Mali kućanski aparati

 

 

 

 

 

3.

Informatička i telekomunikacijska oprema

 

 

 

 

 

4.

Oprema za široku potrošnju

 

 

 

 

 

5.

Rasvjetna oprema

 

 

 

 

 

5a.

Žarulje s izbijanjem plina

nije dostupno

nije dostupno

 

 

 

6.

Električni i elektronički alati

 

 

 

 

 

7.

Igračke, oprema za sport i rekreaciju

 

 

 

 

 

8.

Medicinski proizvodi

 

 

 

 

 

9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje

 

 

 

 

 

10.

Samoposlužni aparati

 

 

 

 

 

Napomena: U polja označena sivom bojom podaci se unose na dobrovoljnoj bazi.


(1)  Ako to nije moguće, iskazati brojem.

(2)  Ako to nije moguće, iskazati brojem.


Top