Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2230

Uredba Komisije (EZ) br. 2230/2004 od 23. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 s obzirom na mrežu organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane Tekst značajan za EGP

OJ L 379, 24.12.2004, p. 64–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 450–453 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 80 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 80 - 83
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 20 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2230/oj

15/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

20


32004R2230


L 379/64

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2230/2004

od 23. prosinca 2004.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 s obzirom na mrežu organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 36. stavak 3.,

nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane,

budući da:

(1)

Umrežavanje Europske agencije za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) i organizacija država članica koje djeluju na područjima misije Agencije jedno je od temeljnih načela djelovanja Agencije. Stoga je nužno odrediti kako bi se to načelo trebalo primjenjivati, u skladu s člankom 36. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002, kako bi se osigurala učinkovitost.

(2)

Neka tijela u državama članicama izvršavaju na nacionalnoj razini zadaće slične onima Agencije. Umrežavanje mora omogućiti jačanje okvira za znanstvenu suradnju koja omogućuje razmjenu informacija i znanja, određivanje zajedničkih zadataka, i najbolje moguće korištenje sredstava i stručnosti. Također je važno olakšati sastavljanje sažetka podataka na razini Zajednice o sigurnosti hrane i hrane za životinje koje su ta tijela prikupila.

(3)

Budući da će tim tijelima biti povjereni određene zadaće s ciljem pomaganja Agenciji u njezinoj općoj misiji kako je definirano Uredbom (EZ) br. 178/2002, nužno je da ta tijela budu imenovana od strane država članica na temelju kriterija koji obuhvaćaju znanstvenu i tehničku stručnost, učinkovitost i neovisnost.

(4)

Države članice moraju Agenciji podastrijeti dokaze o udovoljavanju nužnim kriterijima za uključivanje nadležnih tijela na popis koji sastavlja upravni odbor Agencije.

(5)

Države članice također moraju odrediti pojedina područja nadležnosti imenovanih nadležnih tijela, kako bi olakšalo djelovanje mreže. Time, u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1829/2003 (2), pri pripremi mišljenja o zahtjevu za odobrenjem genetski modificirane hrane ili hrane za životinje, Agencija može zatražiti od nadležnog tijela države članice za procjenu hrane i hrane za životinje da provede procjenu sigurnosti određene hrane ili hrane za životinje u skladu s člankom 36. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(6)

U skladu s odredbama članka 27. stavka 4. točke (c) Uredbe (EZ) br. 178/2002, važno je da savjetodavni forum može osigurati blisku suradnju s Agencijom i nadležnim tijelima država članica promičući europsko umrežavanje organizacija koje djeluju na područjima misije Agencije.

(7)

Zadaće povjerene nadležnim tijelima s popisa moraju uključivati pomaganje Agenciji u njezinoj misiji da pruži znanstvenu i tehničku potporu u vezi s politikom i zakonodavstvom Zajednice, ne dovodeći u pitanje odgovornost Agencije za izvršavanje svojih zadaća sukladno Uredbi (EZ) br. 178/2002.

(8)

Financijska potpora mora se dodjeljivati na temelju kriterija koji osiguravaju da takva potpora efikasno i učinkovito pridonosi izvršavanju zadaća Agencije i prioritetima Zajednice u pogledu znanstvene i tehničke potpore u dotičnim područjima.

(9)

Važno je općenito osigurati da se zadaće koje Agencija povjerava organizacijama članicama mreže provode prema visokim znanstvenim i tehničkim standardima, učinkovito (i u pogledu rokova) i neovisno. Međutim, Agencija mora i dalje snositi odgovornost za raspodjelu zadaća nadležnim tijelima i za praćenje izvršavanja.

(10)

Mjere određene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Nadležne organizacije koje imenuju države članice

1.   Nadležne organizacije koje imenuju države članice u skladu s člankom 36. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 udovoljavaju sljedećim kriterijima:

(a)

moraju obavljati znanstvene i tehničke zadatke potpore na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”), a posebno one s izravnim ili neizravnim učinkom na sigurnost hrane ili hrane za životinje; posebno, ti zadaci moraju uključivati prikupljanje i analizu podataka vezanih za identifikaciju rizika, izloženost rizicima, procjenu rizika, procjenu sigurnosti hrane ili hrane za životinje, znanstvene ili tehničke studije, ili znanstvenu ili tehničku pomoć osobama koje upravljaju rizikom;

(b)

moraju biti pravne osobe koje slijede ciljeve od općeg interesa, a njihova organizacija mora uključivati posebne procedure i pravila koja osiguravaju da se svi zadaci koje im Agencija povjeri obavljaju neovisno i cjelovito;

(c)

moraju imati visok stupanj znanstvene i tehničke stručnosti u jednom ili u nekoliko područja misije Agencije, posebno u onima s izravnim ili neizravnim učinkom na sigurnost hrane ili hrane za životinje;

(d)

moraju moći djelovati unutar mreže u znanstvenim aktivnostima kako je navedeno u članku 3. ove Uredbe i/ili moći učinkovito izvršavati vrste zadaća iz članka 4. ove Uredbe koje im Agencija može povjeriti.

2.   Države članice dostavljaju Agenciji, uz presliku Komisiji, imena i pojedinosti o imenovanim organizacijama, dokaze o tome da udovoljavaju kriterijima navedenim u stavku 1., i pojedinosti o njihovim specifičnim područjima nadležnosti. Posebno, u svrhu primjene članka 6. stavka 3. točke (b) i članka 18. stavka 3. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1829/2003, države članice dostavljaju nazive i pojedinosti o nadležnim organizacijama u području procjene sigurnosti genetski modificirane hrane i hrane za životinje.

Ako imenovana organizacija djeluje u sklopu neke mreže, to se navodi, te se opisuju uvjeti djelovanja u mreži.

U slučajevima kada se radi samo o određenom dijelu imenovane organizacije koja ima sposobnost i mogućnost djelovanja u mreži u znanstvenim aktivnostima i/ili obavljanja zadaća koje im povjerava Agencija, države članice to navode.

3.   Ako imenovane organizacije više ne udovoljavaju kriterijima propisanim u stavku 1., države članice povlače imenovanje i smjesta obavješćuju Agenciju, uz obavijest o tome Komisiji, popraćeno relevantnim dokazima.

Države članice popis imenovanih organizacija preispituju redovito, a najmanje svake tri (3) godine.

Članak 2.

Sastavljanje popisa nadležnih organizacija

1.   Agencija osigurava da organizacije koje su imenovale države članice udovoljavaju kriterijima propisanim u članku 1. stavku 1. Prema potrebi, od država članica se, obrazloženim zahtjevom, traži da dopune dokaze iz članka 1. stavka 2.

2.   Upravno vijeće Agencije, djelujući na prijedlog ravnatelja, sastavlja popis nadležnih organizacija, navodeći njihova specifična područja nadležnosti, posebno u području procjene sigurnosti genetski modificirane hrane i hrane za životinje, na temelju postupka navedenoga u stavku 1.

3.   Popis predviđen stavkom 2. (dalje u tekstu „popis”) objavljuje se u Službenom listu Europske unije (serija C).

4.   Popis se redovito ažurira, na temelju prijedloga ravnatelja Agencije, uzimajući u obzir preispitivanja ili prijedloge država članica za nova imenovanja.

Članak 3.

Umrežavanje Agencije i organizacija s popisa

1.   Agencija potiče umrežavanje sa organizacijama s popisa radi promicanja aktivne znanstvene suradnje u područjima svoje misije, posebno onih s izravnim ili neizravnim učinkom na sigurnost hrane ili hrane za životinje.

U tu svrhu Agencija, na temelju rada njezinog savjetodavnog foruma, određuje znanstvene aktivnosti od zajedničkog značaja koje bi se mogle poduzeti unutar mreže. U svojem radu, savjetodavni forum uzima u obzir prijedloge organizacija s popisa.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 178/2002, savjetodavni forum daje svoj doprinos umrežavanju.

2.   Komisija i Agencija surađuju kako bi se izbjegla preklapanja s postojećim znanstvenim i tehničkim radom na razini Zajednice.

Članak 4.

Zadaci koji se povjeravaju organizacijama s popisa

1.   Ne dovodeći u pitanje ispunjenje svoje misije i izvršavanje svojih zadaća sukladno Uredbi (EZ) br. 178/2002, Agencija može, uz njihovu suglasnost, povjeriti jednoj ili više organizacija s popisa zadatke kojima joj one pružaju znanstvenu i tehničku potporu.

2.   Savjetodavni forum osigurava postojanje dobrog općenitog omjera između zahtjeva za doprinos koje Agencija postavlja organizacijama s popisa i djelokruga tih organizacija da odgovore potvrdno. U tu svrhu ravnatelj omogućuje dostupnost svih potrebnih podataka savjetodavnom forumu.

3.   Zadaci koji se mogu povjeriti organizacijama s popisa, bilo jednoj organizaciji ili više njih koje djeluju zajedno, su oni koji se sastoje od sljedećega:

širenje najbolje prakse i poboljšavanje metoda prikupljanja i analiziranja znanstvenih i tehničkih podataka, posebno u svrhu olakšavanja usporedivosti i izrade sažetka na razini Zajednice;

prikupljanje i analiziranje određenih podataka kao odgovor na pitanje zajedničkog prioriteta, posebno prioriteta Zajednice sadržanih u programima rada Agencije, te u slučajevima kada je Komisiji hitno potrebna znanstvena pomoć Agencije, posebno u kontekstu općega plana upravljanja krizom iz članka 55. Uredbe (EZ) br. 178/2002;

prikupljanje i analiziranje podataka s ciljem olakšavanja procjene rizika od strane Agencije, uključujući zadatke procjene na području prehrane ljudi u vezi sa zakonodavstvom Zajednice, posebno prikupljanje i/ili obrada znanstvenih podataka o bilo kojoj tvari, obradi, hrani ili hrani za životinje, pripremi, organizmu ili kontaminantu koji mogu biti povezani s rizikom za zdravlje, te prikupljanje i/ili analiza podataka o izloženosti stanovništva država članica riziku za zdravlje povezanom s hranom ili hranom za životinje;

priprema znanstvenih podataka ili radova koji pridonose zadacima procjene rizika, uključujući zadatke procjene u području prehrane ljudi u vezi sa zakonodavstvom Zajednice, za koje je Agencija odgovorna; ta vrsta zadaća mora biti u skladu s točno određenim problemima identificiranim u tijeku rada Agencije, a posebno njezinoga Odbora i stalnih znanstvenih panela, te ne smije duplicirati istraživačke projekte Zajednice ili podatke ili doprinose koje mora pribaviti industrija, posebno u kontekstu postupaka odobravanja;

pripremanje znanstvenih mišljenja Agencije, uključujući pripremne radove u vezi s procjenom spisa o odobrenjima,

pripremanje usklađivanja metoda procjene rizika,

razmjena podataka od zajedničkoga interesa, npr. uspostava baza podataka,

zadaće iz članka 6. i članka 18. stavka 3. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

Članak 5.

Financijska potpora

1.   Agencija može odlučiti dodijeliti financijsku potporu za zadatke povjerene organizacijama s popisa ako su one posebno značajne u pogledu doprinosa izvršavanju zadaća Agencije ili rješavanja prioriteta iznesenih u njezinim programima rada, ili ako je Komisiji hitno potrebna pomoć Agencije, posebno kako bi se riješila krizna situacija.

2.   Financijska potpora ima oblik subvencija dodijeljenih u skladu s financijskom uredbom Agencije i pravilima primjene.

Članak 6.

Usklađeni kriteriji kvalitete i uvjeti primjene

1.   Nakon savjetovanja s Komisijom, Agencija utvrđuje usklađene kriterije kvalitete za izvršavanje zadaća koje povjerava organizacijama s popisa, posebno:

(a)

kriterije radi osiguravanja izvršavanja zadaća prema visokim znanstvenim i tehničkim standardima, posebno u vezi sa znanstvenim i/ili tehničkim kvalifikacijama osoblja koje na njima radi;

(b)

kriterije u vezi sa sredstvima koja mogu biti dodijeljena za izvršavanje zadataka, posebno s ciljem osiguravanja dovršavanja zadaća prema unaprijed utvrđenim rokovima;

(c)

kriterije u vezi s postojanjem pravila i postupaka radi osiguravanja izvršavanja određenih kategorija zadaća neovisno, cjelovito i poštujući načelo tajnosti.

2.   Točni uvjeti za izvršavanje zadaća povjerenih organizacijama s popisa bit će utvrđeni u posebnim sporazumima sklopljenima između Agencije i svake pojedine organizacije.

Članak 7.

Praćenje izvršavanja zadaća

Agencija osigurava pravilno izvršavanje zadaća koje povjerava organizacijama s popisa. Poduzima sve nužne mjere kako bi osigurala udovoljavanje kriterijima i uvjetima propisanima člankom 6. U slučaju neudovoljavanja tim kriterijima i uvjetima, Agencija poduzima popravne mjere. Prema potrebi, može zamijeniti određenu organizaciju.

U slučaju zadaća za koje su dodijeljene subvencije, primjenjuju se sankcije predviđene financijskom uredbom Agencije i provedbenim pravilima.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. prosinca 2004.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 31, 1.12.2002., str. 1. Uredba izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1642/2003 (SL L 245, 29.9.2003., str. 4.).

(2)  SL L 268, 18.10.2003., str. 1.


Top