EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0872

Uredba Vijeća (EZ) br. 872/2004 od 29. travnja 2004. o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju

OJ L 162, 30.4.2004, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 7 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; stavljeno izvan snage 32015R1776 . Latest consolidated version: 06/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/872/oj

18/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

7


32004R0872


L 162/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2004.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 872/2004

od 29. travnja 2004.

o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 60. i 301.,

uzimajući u obzir Zajedničko stajalište Vijeća 2004/487/ZVSP od 29. travnja 2004. o zamrzavanju financijskih sredstava bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora te s njime povezanih osoba i subjekata (1),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Nakon što je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 1521 (2003) koja određuje revidirane mjere u pogledu Liberije kako bi se uzela u obzir promjena stanja u Liberiji, posebno odlazak bivšeg predsjednika Charlesa Taylora i nastavno Zajedničkom stajalištu Vijeća 2004/137/ZVSP od 10. veljače 2004. o mjerama ograničavanja protiv Liberije (2), Vijeće je 10. veljače 2004. donijelo Uredbu 234/2004 o uvođenju mjera ograničavanja u odnosu na Liberiju (3).

(2)

Rezolucija 1532 (2004) predviđa zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora koji su u vlasništvu ili pod nadzorom bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora, Jewell Howard Taylor i Charlesa Taylora ml. i drugih članova uže obitelji, njegovih bivših visokih dužnosnika te drugih bliskih saveznika i suradnika koje je odredio Odbor Vijeća sigurnosti osnovan na temelju stavka 21. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1521 (2003).

(3)

Djelovanje i politika bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora i drugih osoba, posebno njihovo iskorištavanje bogatstava Liberije te iznošenje iz zemlje financijskih sredstava i imovine te njihovo skrivanje, u Liberiji uništili su proces prijelaza na demokraciju, kao i uredan razvoj političkih, upravnih i gospodarskih institucija i izvora.

(4)

S obzirom na negativni učinak iznošenja nezakonito prisvojenih financijskih sredstava i imovine u inozemstvo te korištenje takvih nezakonito prisvojenih financijskih sredstava od strane Charlesa Taylora i njegovih suradnika na narušavanje mira i stabilnosti u Liberiji i u regiji, potrebno je provesti zamrzavanje financijskih sredstava Charlesa Taylora i njegovih suradnika.

(5)

Zajedničko stajalište 2004/487/ZVSP predviđa provedbu zamrzavanja financijskih sredstava i gospodarskih izvora bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora i članova njegove uže obitelji, bivših visokih dužnosnika i drugih bliskih saveznika i suradnika.

(6)

Te mjere pripadaju u područje primjene Ugovora i stoga, kako bi se izbjegao bilo kakav poremećaj tržišnog natjecanja, zakonodavstvo Zajednice potrebno je za njihovu provedbu u mjeri u kojoj se odnose na Zajednicu. Za potrebe ove Uredbe treba smatrati se da državno područje Zajednice obuhvaća državna područja država članica na koje se primjenjuje Ugovor, pod uvjetima utvrđenima u tom Ugovoru.

(7)

Zajedničko stajalište 2004/487/ZVSP također predviđa mogućnost odobrenja određenih izuzeća od zamrzavanja iz humanitarnih razloga ili zbog zapljene imovine radi namirenja duga ili sudskih presuda koje su donesene prije datuma Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1532 (2004).

(8)

Vijeće sigurnosti UN-a izrazilo je svoju namjeru da razmotri hoće li i na koji način financijska sredstva i gospodarske izvore, koji su zamrznuti na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1532 (2004), staviti na raspolaganje Vladi Liberije od onog trenutka kada Vlada uspostavi transparentne računovodstvene i revizijske mehanizme kako bi se osiguralo odgovorno korištenje državnih prihoda, od čega bi neposrednu korist imali građani Liberije.

(9)

Kako bi se osiguralo da su mjere predviđene u ovoj Uredbi učinkovite, ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„Odbor za sankcije” znači: Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koji je osnovan na temelju stavka 21. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1521 (2003);

2.

„financijska sredstva” znači financijska imovina i koristi bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo:

(a)

gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja;

(b)

uložena sredstva u financijskim ustanovama ili drugim subjektima, stanje salda na računima, dugovanja i dužničke obveze;

(c)

vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, varante, dužničke vrijednosne papire, ugovore o izvedenicama;

(d)

kamate, dividende ili druge prihode od ili vrijednost koja je nastala ili je proizvod imovine;

(e)

kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

(f)

akreditive, teretnice, potvrde o prijenosu prava vlasništva;

(g)

dokumente koji svjedoče o bilo kakvom udjelu u financijskim sredstvima ili financijskim izvorima;

(h)

bilo koje druge instrumente financiranja izvoza;

3.

„zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprečavanje bilo kakvog kretanja, prijenosa, izmjene, upotrebe ili bilo kakvog raspolaganja sredstvima koje bi dovelo do bilo kakve promjene u obujmu, iznosu, lokaciji, vlasništvu, naravi, odredištu ili do nekih drugih promjena koje bi omogućile korištenje tih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

4.

„gospodarski izvori” znači imovina bilo koje vrste, tj. materijalna ili nematerijalna pokretna ili nepokretna, koja ne predstavlja financijska sredstva, ali se može koristiti za stjecanje sredstava, robe ili usluga;

5.

„zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje upotrebe istih s ciljem stjecanja financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne isključivo, prodaju, unajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku.

Članak 2.

1.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji su u vlasništvu ili pod izravnim ili neizravnim nadzorom bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora, Jewell Howard Taylor i Charlesa Taylora ml., kao i sljedećih osoba i subjekata koje je odredio odbor za sankcije, a navedene su u Prilogu I.:

(a)

ostalih članova uže obitelji bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora;

(b)

visokih dužnosnika bivšeg Taylorovog režima i drugih bliskih saveznika i suradnika;

(c)

pravnih osoba, tijela ili subjekata u vlasništvu ili izravnim ili neizravnim nadzorom gore navedenih osoba;

(d)

bilo koje fizičke ili pravne osobe koja djeluje u ime ili prema uputama gore navedenih osoba.

2.   Nikakva financijska sredstva ili gospodarski izvori ne stavljaju se na raspolaganje, izravno ili neizravno, u ili za korist fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu I.

3.   Zabranjeno je svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izravno ili neizravno izbjegavanje mjera iz stavaka 1. i 2.

Članak 3.

1.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica kako su navedena u Prilogu II. mogu odobriti oslobađanje nekih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje nekih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, ako nadležno tijelo utvrdi da su dotična financijska sredstva ili gospodarski izvori:

(a)

potrebni za podmirivanje osnovnih troškova, uključujući plaćanje prehrambenih proizvoda, najamnine ili hipoteke, lijekova i medicinskog liječenja, poreza, premija osiguranja i komunalnih naknada;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i za naknadu troškova pružanja pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje naknada ili usluga za redovito održavanje ili upravljanje zamrznutim financijskim sredstvima ili gospodarskim izvorima;

pod uvjetom da je nadležno tijelo obavijestilo Odbor za sankcije o namjeri odobrenja pristupa takvim financijskim sredstvima i gospodarskim izvorima i da u roku od dva radna dana od takve obavijesti nije primilo negativan odgovor Odbora za sankcije.

2.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica kako su navedena u Prilogu II. mogu odobriti oslobađanje nekih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje nekih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako nadležno tijelo utvrdi da su ta financijska sredstva ili gospodarski izvor potrebni za izvanredne troškove i pod uvjetom da je nadležno tijelo obavijestilo Odbor za sankcije o svojoj odluci i da je taj Odbor odobrio tu odluku.

Članak 4.

Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica kako su navedena u Prilogu II. mogu odobriti oslobađanje nekih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

financijska sredstva ili gospodarski izvori podliježu sudskoj, upravnoj ili arbitražnoj zapljeni imovine, koja je utvrđena prije 12. ožujka 2004., ili sudskoj, upravnoj ili arbitražnoj odluci koja je donesena prije tog datuma;

(b)

financijska sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za podmirivanje potraživanja osiguranih takvim pravom zapljene imovine ili priznatih valjanima u takvoj odluci, unutar ograničenja koja postavljaju zakoni ili propisi koji uređuju prava osoba koje imaju takva potraživanja;

(c)

pravo zapljene imovine ili sudska presuda nije u korist osobe, subjekta ili tijela koje je odredio Odbor za sankcije i koje je navedeno u Prilogu I.;

(d)

potvrda da pravo zapljene imovine ili sudska odluka nisu u suprotnosti s javnim poretkom dotične države članice;

(e)

nadležno tijelo obavijestilo je Odbor za sankcije o pravu zapljene imovine ili o sudskoj odluci.

Članak 5.

Odgovarajuće nadležno tijelo obavješćuje nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o bilo kakvom odobrenju izdanom na temelju članaka 3. i 4.

Članak 6.

Članak 2. stavak 2. ne primjenjuje se za priljeve na zamrznute račune na ime:

(a)

kamata ili drugih zarada na tim računima; ili

(b)

dospjelih plaćanja na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili nastalih prije datuma kada su ti računi postali podložni ovoj Uredbi,

pod uvjetom da su sve te kamate, druge zarade i plaćanja zamrznuti u skladu s člankom 2. stavkom 1.

Članak 7.

Članak 2. stavak 2. ne sprečava financijske ustanove da na zamrznute račune upisuju financijska sredstva koja doznače treće stranke u korist navedene osobe ili subjekta, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune zamrzava. Financijske ustanove bez odgode obavješćuju nadležna tijela o takvim transakcijama.

Članak 8.

1.   Ne dovodeći u pitanje pravila koja se primjenjuju na izvješćivanje, povjerljivost i čuvanje poslovne tajne te odredbe članka 284. Ugovora, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela dužni su:

(a)

dostaviti odmah nadležnim tijelima u državama članicama, navedenima u Prilogu II., informacije koje bi mogle olakšati poštovanje ove Uredbe, npr. račune i iznose koji su zamrznuti u skladu s člankom 2., i to u državama u kojima imaju sjedište ili poslovni nastan ili u kojima se trenutačno nalaze, kao i Komisiji, izravno ili preko tih nadležnih tijela;

(b)

surađivati s nadležnim tijelima navedenima u Prilogu II. pri provjeri tih informacija.

2.   Dodatne informacije koje Komisija izravno primi stavit će na raspolaganje nadležnim tijelima u državama članicama kojih se to tiče.

3.   Informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom koriste se samo u svrhu za koju su dostavljene ili primljene.

Članak 9.

Fizička ili pravna osoba, skupina ili subjekt koji je proveo zamrzavanje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili nije stavio na raspolaganje takva financijskih sredstva u dobroj vjeri, pod uvjetom da su te aktivnosti u skladu s ovom Uredbom, njezini direktori ili zaposlenici ne snose odgovornost za te radnje ako se ne dokaže da je zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora izvršeno kao rezultat nemara.

Članak 10.

Komisija i države članice odmah obavješćuju jedni druge o poduzetim mjerama na temelju ove Uredbe te međusobno dostavljaju druge odgovarajuće informacije kojima raspolažu u vezi s ovom Uredbom, a posebno informacije koje prime o poteškoćama oko kršenja ili provedbe odredaba te provođenja sudskih odluka nacionalnih sudova.

Članak 11.

Komisija ima ovlasti:

(a)

izmijeniti Prilog I. na temelju određenja Vijeća sigurnosti ili Odbora za sankcije; i

(b)

izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 12.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovo provođenje. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o tim pravilima nakon stupanja na snagu ove Uredbe te ju obavješćuju o naknadnoj izmjeni.

Članak 13.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

unutar područja Zajednice, uključujući njezin zračni prostor;

(b)

u zrakoplovu ili na plovilu u nadležnosti države članice;

(c)

na fizičku osobu, gdje se god nalazila, koja je državljanin neke države članice;

(d)

na pravnu osobu, skupinu ili subjekt koji su u skladu sa zakonom države članice registrirani ili osnovani;

(e)

na pravnu osobu, skupinu ili subjekt koji posluju unutar Zajednice.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 29. travnja 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL L 162, 30.4.2004., str. 116.

(2)  SL L 40, 12.2.2004., str. 35.

(3)  SL L 40, 12.2.2004., str. 1.


PRILOG I.

Popis fizičkih i pravnih osoba, tijela ili subjekata iz članka 2.

Ime

Datum rođenja

Mjesto rođenja

Ostalo

Charles Ghankay Taylor, stariji,

bivši predsjednik Liberije

1.9.1947.

Liberija

 

Jewell Howard Taylor,

supruga bivšeg predsjednika Taylora

17.1.1963.

Liberija

 

Charles Taylor mlađi,

sin bivšeg predsjednika Taylora

 

Liberija

 


PRILOG II.

Popis nadležnih tijela iz članaka 3., 4., 5., 7. i 10.

BELGIJA

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANSKA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK — 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

NJEMAČKA

Zamrzavanje financijskih sredstava:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D — 80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Roba:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29-35

D-65760 ESCHBORN

Tel. (49-61) 969 08-0

Fax (49-61) 969 08-800

GRČKA

A.   Zamrzavanje imovine

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens.- Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax + 30 210 3332810

Α.   ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙ.Ν

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Uvozno-izvozna ograničenja

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

B.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ŠPANJOLSKA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E — 28014 Madrid

Tel. (00-34) 912 09 95 11

Fax (00-34) 912 09 96 56

FRANCUSKA

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Pariz Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IRSKA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel: (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen’s Green

Dublin 2

Tel: (353-1) 408 2153

Fax: (353-1) 408 2003

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax. (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell’Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita’produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l’Integraxione Europea

LUKSEMBURG

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L — 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 27 12

Fax (352) 47 52 41

NIZOZEMSKA

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AUSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 — 73 99

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcçăo Geral dos Assuntos Europeus e Relaçőes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P — 1100 Lisboa

Tel. (351) 218 82 32 40/47

Fax (351) 218 82 32 49

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

ŠVEDSKA

Finansinspektionen

Box 6750

SE- 113 85 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8-787 80 00

Fax 46 +(0)8-24 13 35

Riksförsäkringsverket

SE-103 51 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8-786 90 00

Fax 46 +(0)8-411 27 89

UJEDINJENA KRALJEVINA

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309


Top