EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0850

Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ

SL L 158, 30.4.2004, p. 7–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; stavljeno izvan snage 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/850/oj

15/Sv. 010

HR

Službeni list Europske unije

72


32004R0850


L 158/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2004.


UREDBA (EZ) br. 850/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2004.

o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom predviđenim člankom 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Ova se Uredba prvenstveno odnosi na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi. Prema tome, njezin je pravni temelj članak 175. stavak 1. Ugovora.

(2)

Zajednicu ozbiljno zabrinjava neprestano ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari u okoliš. Te kemijske tvari prenosi se preko međunarodnih granica daleko od njihovih izvora i trajno ostaju u okolišu, bioakumuliraju se kroz prehrambenu mrežu i predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Potrebno je poduzeti daljnje mjere da bi se zdravlje ljudi i okoliš zaštitili od tih onečišćujućih tvari.

(3)

S obzirom na svoje nadležnosti u pogledu zaštite okoliša, Zajednica je 24. lipnja 1998. potpisala Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine., dalje u tekstu „Protokol”, a 22. svibnja 2001. Stockholmsku konvenciju o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, dalje u tekstu „Konvencija”.

(4)

Iako je zakonodavstvo na razini Zajednice koje se odnosi na postojane organske onečišćujuće tvari uspostavljeno, njegovi su glavni nedostaci da ne postoji zakonodavstvo o zabrani proizvodnje i upotrebe bilo koje od kemikalija koje se trenutačno nalaze na popisu ili je ono nepotpuno, da nema okvira koji bi dodatne postojane organske onečišćujuće tvari zabranio, ograničio ili eliminirao, niti bilo kakva okvira za sprečavanje proizvodnje i upotrebe novih tvari koje pokazuju svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari. Na razini Zajednice smanjenje emisija nije postavljeno za cilj kao takav te sadašnji inventari emisija ne obuhvaćaju sve izvore postojanih organskih onečišćujućih tvari.

(5)

Radi osiguravanja dosljednog i djelotvornog ispunjavanja obveza Zajednice na temelju Protokola i Konvencije potrebno je uspostaviti zajednički pravni okvir unutar kojeg će se poduzimati mjere posebno radi ukidanja proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrebe namjerno proizvedenih postojanih organskih onečišćujućih tvari. Osim toga, svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari trebala bi se uzimati u obzir u okviru odgovarajućih sustava ocjenjivanja i odobravanja.

(6)

Potrebno je osigurati koordinaciju i dosljednost u primjeni odredaba Rotterdamske (3), Stockholmske i Baselske konvencije (4) i u sudjelovanju u razvoju strateškog pristupa međunarodnom upravljanju kemikalijama (SAICM) u okviru Ujedinjenih naroda.

(7)

Nadalje, uzimajući u obzir da su odredbe ove Uredbe u skladu s načelom predostrožnosti koje je navedeno u Ugovoru i imajući na umu Načelo 15. Deklaracije iz Rija o okolišu i razvoju te s obzirom na cilj da se gdje je moguće ukine ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari, u nekim slučajevima je primjereno odrediti oštrije kontrolne mjere od onih koje su predviđene Protokolom i Konvencijom.

(8)

Predložena Uredba REACH u budućnosti bi mogla biti odgovarajući instrument za primjenu potrebnih kontrolnih mjera vezanih uz proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu navedenih tvari i kontrolnih mjera vezanih uz postojeće i nove kemikalije i pesticide koji pokazuju svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari. Međutim, ne dovodeći u pitanje buduću Uredbu REACH i budući da je važno čim prije primijeniti ove kontrolne mjere na tvari koje su navedene u Protokolu i Konvenciji, te bi se mjere za sada trebale provoditi prema ovoj Uredbi.

(9)

U Zajednici je već postupno ukinuto stavljanje na tržište i upotreba većine postojanih organskih onečišćujućih tvari navedenih u Protokolu ili Konvenciji, kao rezultat zabrana utvrđenih Direktivom Vijeća 79/117/EEZ od 21. prosinca 1978. o zabrani stavljanja na tržište i uporabi sredstava za zaštitu bilja koja sadrže određene aktivne tvari (5), zatim Direktivom Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i ostalih propisa država članica o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabi određenih opasnih tvari i pripravaka (6). Međutim, isto tako je potrebno i prikladno, radi ispunjavanja obveza Zajednice u skladu s Protokolom i Konvencijom i da bi se ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari svelo na minimum, zabraniti proizvodnju tih tvari i ograničiti izuzeća na minimum, tako da izuzeće vrijedi samo u slučajevima kad neka tvar ima bitnu funkciju u nekoj specifičnoj primjeni.

(10)

Izvoz tvari na koje se odnosi Konvencija i izvoz lindana regulirani su Uredbom (EZ) br. 304/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija od 28. siječnja 2003. (7).

(11)

Proizvodnja i upotreba heksaklorocikloheksana (HCH), uključujući lindan, podliježu ograničenjima u skladu s Protokolom, ali nisu potpuno zabranjene. Ta se tvar još uvijek koristi u nekim državama članicama i zato nije moguće zabraniti svaku postojeću upotrebu. Međutim, s obzirom na štetna svojstva HCH–a i na moguće rizike vezane uz njegovo ispuštanje u okoliš, njegova proizvodnja i primjena trebale bi se ograničiti na minimum i na kraju postupno ukinuti, najkasnije do kraja 2007.

(12)

Zalihe postojanih organskih onečišćujućih tvari kojima je istekao rok ili kojima se nepažljivo gospodari mogu ozbiljno ugroziti okoliš i zdravlje ljudi kroz, na primjer, kontaminaciju zemlje i podzemnih voda. Zato je primjereno donijeti odredbe koje prelaze okvire odredaba utvrđenih Konvencijom. Zalihe zabranjenih tvari trebale bi se tretirati kao otpad dok bi se zalihe tvari čija je proizvodnja ili upotreba još dozvoljena trebale prijaviti vlastima te na odgovarajući način nadzirati. S postojećim bi se zalihama koje se sastoje od ili sadrže zabranjene organske onečišćujuće tvari trebalo u najkraćem mogućem roku početi gospodariti kao s otpadom. Ako se u budućnosti zabrane neke druge tvari, zalihe tih tvari također bi trebalo bez odlaganja uništiti dok se nove zalihe ne bi smjele stvarati. S obzirom na određene probleme nekih novih država članica, trebalo bi osigurati odgovarajuću financijsku i tehničku pomoć putem postojećih financijskih instrumenata Zajednice kao što su kohezijski i strukturni fondovi.

(13)

U skladu s Komunikacijom Komisije o strategiji Zajednice za dioksine, furane i poliklorirane bifenile (PCB-e) (8) i u skladu s Protokolom i Konvencijom, potrebno je u najkraćem mogućem roku utvrditi i smanjiti ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari koje su nenamjerni nusproizvodi industrijskih procesa, s krajnjim ciljem potpunog ukidanja gdje god je to izvedivo. U najkraćem mogućem roku trebalo bi izraditi i početi provoditi odgovarajuće nacionalne akcijske planove koji će obuhvatiti sve izvore onečišćenja i odgovarajuće mjere, uključujući one koje predviđa postojeće zakonodavstvo Zajednice, kako bi se ispuštanje neprekidno i ekonomično smanjivalo. U tu bi svrhu trebalo razviti odgovarajuće alate u okviru Konvencije.

(14)

U skladu s tom Komunikacijom, trebalo bi uspostaviti odgovarajuće programe i mehanizme koji će osigurati odgovarajuće podatke o praćenju prisutnosti dioksina, furana i PCB–a u okolišu. Međutim, potrebno je osigurati da odgovarajući alati budu na raspolaganju i da se koriste u gospodarski i tehnički održivim uvjetima.

(15)

U skladu s Konvencijom, sadržaj postojanih organskih onečišćujućih tvari u otpadu se mora uništiti ili nepovratno pretvoriti u tvari koje nemaju slična svojstva, ako neki drugi postupci nisu prihvatljiviji za okoliš. S obzirom da zakonodavstvo Zajednice o otpadu koje je sada na snazi ne utvrđuje posebna pravila koja se tiču tih tvari, ona bi se trebala utvrditi ovom Uredbom. Radi osiguravanja visoke razine zaštite potrebno je do 31. prosinca 2005. utvrditi zajedničke granice koncentracije tih tvari u otpadu.

(16)

Prepoznata je važnost identificiranja i odvajanja otpada koji se sastoji od, sadrži ili je onečišćen postojanim organskim onečišćujućim tvarima na samom izvoru, kako bi se širenje tih kemikalija po drugom otpadu svelo na minimum. Direktiva Vijeća 91/689/EEZ od 12. prosinca 1991. o opasnom otpadu (9) utvrđuje pravila Zajednice o gospodarenju opasnim otpadom, obvezujući države članice na poduzimanje potrebnih mjera kojima će od ustanova i poduzeća koji odlažu, oporabljuju, skupljaju ili prevoze opasni otpad zahtijevati da ne miješaju različite kategorije opasnog otpada ili da ne miješaju opasni otpad s neopasnim otpadom.

(17)

Konvencija utvrđuje da svaka stranka mora sastaviti plan ispunjavanja svojih obveza prema Konvenciji. Države članice trebale bi javnosti osigurati mogućnost sudjelovanja u izradi njihovih provedbenih planova. S obzirom da Zajednica i države članice dijele nadležnost u tom smislu, trebalo bi izraditi provedbene planove na nacionalnoj razini i na razini Zajednice. Potrebno je unaprijediti suradnju i razmjenu informacija između Komisije i nadležnih tijela država članica.

(18)

U skladu s Konvencijom i Protokolom, informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima trebalo bi dati ostalim strankama. Također trebalo bi unaprijediti razmjenu informacija s trećim zemljama koje nisu stranke tih sporazuma.

(19)

Javnost često nije svjesna opasnosti koje postojane organske onečišćujuće tvari predstavljaju za zdravlje sadašnje i budućih generacija kao i za okoliš, posebno u zemljama u razvoju i da je zato potrebno informiranje na širokoj osnovi kako bi se povećala razina opreza i dobila podrška za ograničenja i zabrane. U skladu s Konvencijom trebalo bi prema potrebi promicati i omogućavati provođenje programa za podizanje javne svijesti, posebno za najugroženije grupe, kao i izobrazbu radnika, znanstvenika, predavača, tehničkog i upravnog osoblja.

(20)

Na zahtjev i u okviru raspoloživih resursa, Komisija i države članice trebale bi surađivati na osiguravanju odgovarajuće i pravovremene tehničke pomoći koja je posebno namijenjena jačanju sposobnosti zemalja u razvoju i zemalja čije je gospodarstvo u tranziciji za provođenje Konvencije. Tehnička pomoć trebala bi uključivati razvoj i primjenu odgovarajućih zamjenskih proizvoda, metoda i strategija koji će, između ostalog, zamijeniti upotrebu DDT–a u kontroli prijenosnika bolesti koji se prema Konvenciji može primjenjivati samo u skladu s preporukama i smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i to kad u zemlji koja je u pitanju ne postoje druga rješenja koja su sigurna, djelotvorna i koja si ta zemlja može priuštiti.

(21)

Potrebno je redovito ocjenjivati djelotvornost poduzetih mjera za smanjivanje ispuštanja postojanih organskih onečišćujućih tvari. U tu svrhu države članice trebale bi redovito izvješćivati Komisiju, posebno s obzirom na inventare emisija, prijavljene zalihe i proizvodnju i stavljanje na tržište tvari za koje vrijedi ograničenje. Komisija bi u suradnji s državama članicama trebala izraditi zajednički obrazac za izvješća država članica.

(22)

Konvencija i Protokol predviđaju da njihove stranke mogu predložiti i druge tvari kao predmet međunarodne akcije i da se zato u skladu s tim sporazumima mogu na popis staviti dodatne tvari, u kojem bi slučaju ovu Uredbu trebalo izmijeniti na odgovarajući način. Nadalje, trebalo bi biti moguće izmijeniti postojeće stavke u prilozima ovoj Uredbi, između ostalog u svrhu njihovog prilagođavanja znanstvenom i tehničkom napretku.

(23)

Kada se prilozi ovoj Uredbi izmjenjuju kako bi se u popis naveden u Protokolu ili Konvenciji unijela neka dodatna, namjerno proizvedena postojana organska onečišćujuća tvar, ona se uključuje u Prilog II. umjesto u Prilog I. samo u izuzetnim slučajevima i kad je to u skladu s propisima opravdano.

(24)

Mjere koje su potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (10).

(25)

Radi osiguravanja transparentnosti, nepristranosti i dosljednosti na razini provedbenih aktivnosti, države članice trebale bi utvrditi pravila o kaznama koje će se primjenjivati na kršenje odredaba ove Uredbe i pobrinuti se da se ona provode. Ta pravila trebala bi biti učinkovita, razmjerna i odvraćajuća jer nepridržavanje može izazvati štetu za zdravlje ljudi i okoliš. Tamo gdje je to primjereno, informacije o kršenju odredaba ove Uredbe trebalo bi javno obznaniti.

(26)

S obzirom da cilj ove Uredbe, zaštitu okoliša i zdravlja ljudi od postojanih organskih onečišćujućih tvari, ne mogu dostatno ostvariti države članice, zbog prekograničnih učinaka tih onečišćujućih tvari, nego ih se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti određenom u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(27)

U svjetlu gore navedenog, Direktivu 79/117/EEZ trebalo bi izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj i područje primjene

1.   Posebno uzimajući u obzir načelo predostrožnosti, cilj je ove Uredbe da se zdravlje ljudi i okoliš zaštite od postojanih organskih onečišćujućih tvari zabranjujući, postupno ukidajući u najkraćem mogućem roku ili ograničavajući proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu tvari koje podliježu Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, dalje u tekstu „Konvencija”, ili Protokolu o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka, dalje u tekstu „Protokol” i svodeći na minimum, s ciljem da se gdje god je to moguće što prije ukine, ispuštanje takvih tvari i donoseći odredbe o otpadu koji se sastoji od, sadrži ili je onečišćen bilo kojom od tih tvari.

2.   Članci 3. i 4. ne primjenjuju se na otpad koji se sastoji od, sadrži ili je onečišćen bilo kojom od tvari navedenih u prilozima I. ili II.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„stavljanje na tržište” znači opskrba ili stavljanje na raspolaganje trećim osobama uz plaćanje ili besplatno. Roba koja se uveze na carinsko područje Zajednice također se smatra stavljenom na tržište;

(b)

„proizvod” znači objekt koji se sastoji od jedne ili više tvari i/ili pripravaka koji tijekom proizvodnje dobiva specifičan oblik, površinu ili uzorak koji određuje njegovu funkciju u krajnjoj upotrebi u većoj mjeri nego njegov kemijski sastav;

(c)

„tvar” ima značenje utvrđeno u članku 2. Direktive Vijeća 67/548/EEZ (11);

(d)

„pripravak” ima značenje utvrđeno u članku 2. Direktive Vijeća 67/548/EEZ;

(e)

„otpad” ima značenje utvrđeno u članku 1. stavku (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ (12);

(f)

„odlaganje” ima značenje utvrđeno u članku 1. stavku (e) Direktive Vijeća 75/442/EEZ;

(g)

„oporaba” ima značenje utvrđeno u članku 1. stavku (f) Direktive Vijeća 75/442/EEZ.

Članak 3.

Kontrola proizvodnje, stavljanje na tržište i upotreba

1.   Zabranjuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i upotreba tvari navedenih u Prilogu I., zasebno, u pripravcima ili kao sastavni dio proizvoda.

2.   Proizvodnja, stavljanje na tržište i upotreba tvari navedenih u Prilogu II., zasebno, u pripravcima ili kao sastavni dio proizvoda, ograničavaju se u skladu s uvjetima navedenima u tom prilogu.

3.   Države članice i Komisija, u okviru sustava ocjenjivanja i odobravanja za postojeće i nove kemikalije i pesticide, u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Zajednice, uzima u obzir kriterije navedene u stavku 1. Priloga D Konvenciji i poduzimaju odgovarajuće mjere pomoću kojih se vrši kontrola postojećih kemikalija i pesticida i sprečava proizvodnja, stavljanje na tržište i upotreba novih kemikalija i pesticida koji pokazuju svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari.

Članak 4.

Izuzeća od kontrolnih mjera

1.   Članak 3. ne primjenjuje se na:

(a)

tvari koje se upotrebljavaju za laboratorijska istraživanja ili kao referentni standard;

(b)

tvari koje se javljaju kao onečišćenja u tragovima i čija je prisutnost u tvarima, preparatima ili proizvodima nenamjerna.

2.   Članak 3. ne primjenjuje se na tvari koje se javljaju kao sastojci u proizvodima koji su proizvedeni prije ili na dan stupanja na snagu ove Uredbe, tijekom razdoblja od šest mjeseci od datuma njezinog stupanja na snagu.

Članak 3. ne primjenjuje se na tvari koje se javljaju kao sastojci u proizvodima koji su se već počeli upotrebljavati prije ili na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Međutim, čim otkrije proizvod spomenut u prvom i drugom podstavku, država članica mora o tome odmah obavijestiti Komisiju.

Kad god Komisija dobije takvu informaciju ili na drugi način sazna za takve proizvode, ona, ako je potrebno, o tome bez odlaganja obavješćuje Tajništvo Konvencije.

3.   U slučajevima kad je neka tvar navedena u dijelu A Priloga I. ili u dijelu A Priloga II., a država članica koja do posljednjeg roka koji je naveden u odgovarajućem prilogu želi dozvoliti proizvodnju i upotrebu te tvari u svojstvu poluproizvoda u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu, mora to prijaviti Tajništvu Konvencije.

Međutim, takva se prijava može napraviti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

ako je u odgovarajući prilog ranije unesena primjedba s jasnim ciljem da se može dozvoliti proizvodnja i upotreba te tvari;

(b)

ako će se proizvodnim procesom ta tvar mijenjati u jednu ili više tvari koje ne pokazuju svojstva postojane organske onečišćujuće tvari;

(c)

ako se ne očekuje da će ljudi ili okoliš biti izloženi značajnijim količinama te tvari tijekom njezine proizvodnje ili upotrebe, na temelju ocjene tog zatvorenog sustava, u skladu s Direktivom Komisije 2001/59/EZ (13).

Prijava se mora proslijediti drugim državama članicama i Komisiji; ona mora sadržavati pojedinosti o stvarnoj ili procijenjenoj ukupnoj proizvodnji i upotrebi predmetne tvari, o prirodi procesa u zatvorenom prostorno ograničenom sustavu, o točnim količinama netransformiranih organskih onečišćujućih tvari ili o nenamjernom onečišćenju u tragovima tim tvarima iz početnog materijala u konačnom proizvodu.

Konačni rokovi navedeni u prvom podstavku mogu se izmijeniti u slučajevima kad se, nakon što predmetna država članica ponovno pošalje prijavu Tajništvu Konvencije, izričito ili prešutno u skladu s Konvencijom dade odobrenje za nastavak proizvodnje i upotrebe te tvari za još jedno razdoblje.

Članak 5.

Zalihe

1.   Držatelj zalihe koja se sastoji od ili sadrži bilo koju od tvari navedenih u Prilogu I. ili Prilogu II., čija upotreba nije dozvoljena, mora tom zalihom upravljati kao da se radi o otpadu, u skladu s člankom 7.

2.   Držatelj zalihe koja premašuje 50 kg, koja se sastoji od ili sadrži bilo koju od tvari navedenih u Prilogu I. ili Prilogu II., a čija je upotreba dozvoljena, dostavlja nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi skladište informacije o prirodi i veličini te zalihe. Takve se informacije moraju dostaviti u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe i izmjena priloga I. ili II., a zatim svake godine do isteka krajnjeg roka za ograničenu upotrebu koji je naveden u prilogu I. ili II.

Držatelj mora tom zalihom upravljati na siguran i djelotvoran način koji je prihvatljiv za okoliš.

3.   Države članice moraju nadzirati upotrebu i upravljanje prijavljenim zalihama.

Članak 6.

Ograničenje, smanjivanje na najmanju moguću mjeru i ukidanje ispuštanja

1.   U roku od dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe, države članice moraju sastaviti i voditi inventar emisija tvari navedenih u Prilogu III. u zrak, vodu i zemlju, u skladu s obvezama na temelju Konvencije i Protokola.

2.   Država članica Komisiji i ostalim državama članicama dostavlja svoj akcijski plan za mjere pomoću kojih će utvrditi, prikazati i svesti na minimum sva ispuštanja, s namjerom da ih gdje je to moguće u najkraćem mogućem roku potpuno ukine, koji izrađuje u okviru svojih obveza na temelju Konvencije kao dio svog nacionalnog provedbenog plana u skladu s člankom 8.

Akcijski plan obuhvaća poticajne mjere za razvoj i prema potrebi zahtijeva upotrebu zamjenskih ili izmijenjenih materijala, proizvoda i procesa da bi se spriječilo stvaranje i ispuštanje tvari navedenih u Prilogu III.

3.   Pri razmatranju prijedloga za izgradnju novih objekata ili za značajne izmjene postojećih objekata u kojima se primjenjuju procesi tijekom kojih se ispuštaju kemikalije navedene u Prilogu III., države članice, ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 1996/61/EZ (14), daju prioritet zamjenskim procesima, tehnikama ili praksi koji su jednako upotrebljivi, ali kod kojih nema stvaranja ni ispuštanja tvari navedenih u Prilogu III.

Članak 7.

Gospodarenje otpadom

1.   Proizvođači i držatelji otpada moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da izbjegnu, tamo gdje je to moguće, onečišćenje tog otpada tvarima navedenim u Prilogu IV.

2.   Bez obzira na Direktivu 96/59/EZ (15), otpad koji se sastoji, sadrži ili je onečišćen bilo kojom od tvari navedenih u Prilogu IV. mora se odmah odložiti ili oporabiti u skladu s Prilogom V. dijelom 1., na način koji osigurava da se sadržaj postojanih organskih onečišćujućih tvari uništi ili nepovratno transformira, tako da preostali otpad i ispuštene tvari ne pokazuju svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari.

Pri takvom se odlaganju ili oporabi bilo koja tvar navedena u Prilogu IV. može izdvojiti iz otpada, pod uvjetom da se ta tvar kasnije odloži u skladu s prvim podstavkom.

3.   Zabranjuju se postupci odlaganja ili oporabe koji mogu dovesti do oporabe, recikliranja, regeneracije ili ponovne upotrebe tvari navedenih u Prilogu IV.

4.   Iznimno od odredaba stavka 2.:

(a)

otpad koji sadrži ili je onečišćen bilo kojom tvari navedenom u Prilogu IV. može se inače odlagati ili oporabljivati u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Zajednice, pod uvjetom da je sadržaj navedenih tvari u otpadu ispod granica koncentracije koje će u Prilogu IV. biti specificirane do 31. prosinca 2005. u skladu s postupkom iz članka 17. stavka 2. Do vremena kada granične koncentracije budu specificirane u skladu s takvim postupkom, nadležno tijelo države članice može usvojiti ili primjenjivati granične koncentracije ili određene tehničke uvjete s obzirom na odlaganje ili oporabu otpada na koji se odnosi ovaj podstavak;

(b)

država članica ili nadležno tijelo koje je imenovala ta država članica može u izuzetnim slučajevima dozvoliti da se otpad naveden u Prilogu V. dijelu 2., koji sadrži ili je onečišćen bilo kojom tvari navedenom u Prilogu IV. do graničnih koncentracija koje će biti navedene u Prilogu V. dijelu 2., obrađuje na neki drugi način koji je u skladu s jednom od metoda navedenih u Prilogu V. dijelu 2., pod uvjetom da:

i.

je dotični držatelj dokazao, pruživši nadležnom tijelu dotične države članice, zadovoljavajuće dokaze da uklanjanje onečišćenja otpada s obzirom na tvari navedene u Prilogu IV. nije bila izvedivo i da uništavanje ili nepovratna transformacija sadržaja postojane organske onečišćujuće tvari, izvedeno u skladu s najboljom okolišnom praksom ili najboljim raspoloživim tehnikama, ne predstavlja okolišno prihvatljivu opciju i da je nadležno tijelo nakon toga odobrilo zamjenski postupak;

ii.

je taj postupak u skladu s relevantnim zakonodavstvom Zajednice i s uvjetima utvrđenim u odgovarajućim dodatnim mjerama navedenima u stavku 6.; i

iii.

predmetna je država članica obavijestila druge države članice i Komisiju o odobravanju takvog postupka i opravdanju za to.

5.   Granične koncentracije u smislu stavka 4. točke (b) utvrđuju se u Prilogu V. dijelu 2. do 31. prosinca 2005. u skladu s postupkom navedenim u članku 17. stavku 2.

Do utvrđivanja tih graničnih koncentracija:

(a)

nadležno tijelo može usvojiti ili primjenjivati granične koncentracije ili posebne tehničke uvjete s obzirom na otpad koji se obrađuje u skladu sa stavkom 4. točkom (b);

(b)

u slučajevima kad se otpad obrađuje u skladu sa stavkom 4. točkom (b), predmetni držatelji moraju nadležnom tijelu dati informacije o sadržaju organskih onečišćujućih tvari u otpadu.

6.   Komisija prema potrebi može, uzimajući u obzir tehnički razvoj, odgovarajuće međunarodne smjernice i odluke i sva odobrenja koja je dala neka država članica ili nadležno tijelo koje je imenovala ta država članica u skladu sa stavkom 4. i Prilogom V., donijeti dodatne mjere koje se odnose na provedbu ovog članka. Komisija određuje obrazac prema kojem države članice dostavljaju informacije u skladu sa stavkom 4. točkom (b) alinejom iii. Te se mjere utvrđuju u skladu s postupkom predviđenim člankom 17. stavkom 2.

7.   Komisija je dužna do 31. prosinca 2009. preispitati ograničenja iz stavka 4. u svjetlu međunarodnog i tehničkog razvoja, posebno s obzirom na njihove okolišne prednosti.

Članak 8.

Provedbeni planovi

1.   Pri pripremi svojih nacionalnih provedbenih planova, države članice, u skladu s postupcima na nacionalnoj razini, javnosti pravovremeno pružaju priliku da sudjeluje u tom procesu.

2.   Čim država članica donese svoj nacionalni provedbeni plan u skladu sa svojim obvezama u okviru Konvencije, ona o tome mora odmah obavijestiti Komisiju i druge države članice.

3.   Tijekom pripreme svojih provedbenih planova, Komisija i države članice prema potrebi razmjenjuju informacije o njihovom sadržaju.

4.   U roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija sastavlja plan provedbe obveza koje Zajednica preuzela na temelju Konvencije.

Čim Komisija donese provedbeni plan Zajednice, ona ga dostavlja državama članicama.

Komisija prema potrebi preispituje i ažurira provedbeni plan Zajednice.

Članak 9.

Praćenje stanja

Komisija i države članice blisko surađuju pri uspostavi odgovarajućih programa i mehanizama u skladu s najnovijim dostignućima za redovito osiguravanje usporedivih podataka o praćenju prisutnosti dioksida, furana i PCB-a navedenih u Prilogu III. u okolišu. Pri uspostavi takvih programa i mehanizama svakako se mora uzeti u obzir razvoj u skladu s Protokolom i Konvencijom.

Članak 10.

Razmjena informacija

1.   Komisija i države članice razmjenjuju i omogućuju razmjenu informacija, unutar Zajednice i s trećim zemljama, koje se odnose na ograničavanje, svođenje na najmanju moguću mjeru i po mogućnosti ukidanje proizvodnje, upotrebe i ispuštanja postojanih organskih onečišćujućih tvari kao i na zamjenske tvari, navodeći rizike i utjecaj takvih alternativa na gospodarstvo i društvo.

2.   S obzirom na postojane organske onečišćujuće tvari, Komisija i države članice prema potrebi promiču i omogućavaju:

(a)

programe podizanja svijesti koji uključuju izvješćivanje o njihovim učincima na zdravlje i okoliš i o njihovim zamjenama, te o ograničavanju ili ukidanju njihove proizvodnje, upotrebe i ispuštanja, posebno za:

i.

subjekte koji kreiraju politiku i donose odluke;

ii.

posebno osjetljive grupe;

(b)

pružanje javnih informacija;

(c)

izobrazbu koja uključuje radnike, znanstvenike, odgajatelje i tehničko i upravno osoblje.

3.   Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o pristupu javnosti informacijama o okolišu (16), informacije o zdravlju i sigurnosti ljudi i okoliša ne smatraju se povjerljivima. Komisija i države članice koje razmjenjuju neke druge informacije s trećim zemljama dužne su štititi povjerljive informacije u skladu s međusobnim dogovorom.

Članak 11.

Tehnička pomoć

U skladu s člancima 12. i 13. Konvencije, Komisija i države članice surađuju u pružanju odgovarajuće i pravovremene tehničke i financijske pomoći zemljama u razvoju i zemljama čije je gospodarstvo u tranziciji, kako bi im na zahtjev pomogle, u okviru raspoloživih resursa i uzimajući u obzir njihove posebne potrebe, razviti i ojačati njihovu sposobnost da u potpunosti ispunjavaju svoje obveze u okviru Konvencije. Takva se pomoć također može pružati kroz nevladine organizacije.

Članak 12.

Izvješćivanje

1.   Države članice svake tri godine šalju Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe, uključujući informacije o kršenju i kaznama.

2.   Države članice Komisiji svake godine šalju statističke podatke o stvarnoj ili procijenjenoj ukupnoj proizvodnji i stavljanju na tržište svih tvari navedenih u prilogu I. ili II.

3.   U roku od tri godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe i nakon toga svake tri godine, države članice Komisiji dostavljaju:

(a)

sažetak informacija prikupljenih iz prijava koje se odnose na zalihe, a koje su primljene u skladu s člankom 5. stavkom 2.;

(b)

sažetak informacija prikupljenih iz inventara emisija, sastavljenih u skladu s člankom 6. stavkom 1.;

(c)

sažetak informacija o prisutnosti dioksina, furana i PCB-a navedenih u Prilogu III. u okoliš, prikupljenih u skladu s člankom 9.

4.   U pogledu podataka i informacija koje moraju osigurati države članice u skladu sa stavcima 1., 2., i 3., Komisija prethodno izrađuje zajednički obrazac u skladu s postupkom navedenim u članku 16. stavku 2.

5.   U pogledu tvari navedenih u Konvenciji, Komisija u vremenskim razmacima koje određuje Konferencija stranaka Konvencije sastavlja izvješća na temelju informacija dobivenih od država članica u skladu sa stavkom 2. i šalje ih Tajništvu Konvencije.

6.   Komisija svake tri godine prikuplja podatke za izvješće o primjeni ove Uredbe i spaja ih s otprije dostupnim podacima u sklopu EPER-a koji je uspostavljen Odlukom Komisije 2000/479/EZ (17) i inventara emisija koji je uspostavljen prema metodologiji CORINAIR u okviru EMEP-a (zajedničkog programa za praćenje i procjenu dalekosežnog prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u Europi), te s podacima dobivenima od država članica u skladu sa stavcima 1., 2. i 3., da bi sastavila jedno zbirno izvješće. Ovo izvješće sadržava informacije o primjeni odstupanja spomenutih u članku 7. stavku 4. Sažetak zbirnog izvješća Komisija prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću i odmah ga stavlja na raspolaganje javnosti.

Članak 13.

Kazne

Države članice utvrđuju pravila o kaznama koja se primjenjuju za kršenje odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Utvrđene kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice o tim odredbama obavješćuju Komisiju najkasnije godinu dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu obavješćuju je odmah.

Članak 14.

Izmjene prilogâ

1.   Kad god se neka tvar doda popisu u Konvenciji ili Protokolu, Komisija prema potrebi unosi odgovarajuće izmjene u priloge I. do III., prema postupku navedenom u članku 16. stavku 2.

Kad god se neka tvar doda popisu u Konvenciji ili Protokolu, Komisija prema potrebi izmjenjuje Prilog IV. u skladu s postupkom navedenim u članku 17. stavku 2.

2.   Izmjene postojećih stavki u prilozima I. do III., uključujući njihovo prilagođavanje znanstvenom i tehničkom napretku, Komisija usvaja u skladu s postupkom navedenim u članku 16. stavku 2.

3.   Izmjene postojećih stavki u Prilogu IV. i izmjene Priloga V., uključujući njihovo prilagođavanje znanstvenom i tehničkom napretku, Komisija usvaja u skladu s postupkom navedenim u članku 17. stavku 2.

Članak 15.

Nadležna tijela

Svaka država članica imenuje nadležno tijelo ili tijela odgovorna za potrebne administrativne poslove u skladu s ovom Uredbom. Ona obavješćuje Komisiju o takvom imenovanju najkasnije tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 16.

Odbor za opća pitanja

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan u skladu s člankom 29. Direktive 67/548/EEZ u pogledu svih pitanja na koja se odnosi ova Uredba, osim onih koja se odnose na otpad.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinoga članka 8.

Razdoblje predviđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 17.

Odbor za pitanja otpada

1.   U pogledu pitanja koja se na temelju ove Uredbe odnose na otpad, Komisiji pomaže Odbor osnovan u skladu s člankom 18. Direktive 75/442/EEZ.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinoga članka 8.

Razdoblje predviđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 18.

Izmjene Direktive 79/117/EEZ

U dijelu B Priloga Direktivi 79/117/EEZ, „Postojani organoklorni spojevi”, brišu se točke 1. do 8.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL C 32, 5.2.2004., str. 45.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 26. veljače 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 26. travnja 2004.

(3)  Konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini.

(4)  Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju.

(5)  SL L 33, 8.2.1979., str. 36. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 36.).

(6)  SL L 262, 27.9.1976., str. 201. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2004/21/EZ (SL L 57, 25.2.2004., str. 4.).

(7)  SL L 63, 6.3.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 775/2004 (SL L 123, 27.4.2004., str. 27.).

(8)  SL C 322, 17.11.2001., str. 2.

(9)  SL L 377, 31.12.1991., str. 20. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 94/31/EZ (SL L 168, 2.7.1994., str. 28.).

(10)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(11)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL P 196, 16.8.1967., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 807/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 36.).

(12)  Direktiva Vijeća 75/442/EEZ od 15. srpnja 1975. o otpadu (SL L 194, 25.7.1975., str. 39.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(13)  Direktiva Komisije 2001/59/EZ od 6. kolovoza 2001. o dvadesetosmoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i ostalih propisa o razvrstavanju, pakiranju i označivanju opasnih tvari (SL L 225, 21.8.2001., str. 1.).

(14)  Direktiva Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (SL L 257, 10.10.1996., str. 26.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(15)  Direktiva Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB-a/PCT-a) (SL L 243, 24.9.1996., str. 31.).

(16)  SL L 41, 14.2.2003., str. 26.

(17)  Odluka Komisije 2000/479/EZ o primjeni Europskog registra emisija onečišćujućih tvari (EPER) u skladu s člankom 15. Direktive Vijeća 96/61/EZ o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (IPPC) (SL L 192, 28.7.2000., str. 36.).


PRILOG I.

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU ZABRANAMA

Dio A   Tvari navedene u Konvenciji i u Protokolu

Tvar

CAS br.

EZ br.

POSEBNO IZUZEĆE ZA VREMENSKI OGRANIČENU UPOTREBU ILI DRUGE ZNAČAJKE

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Klordan

57-74-9

200-349-0

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

Heksaklorobenzen

118-74-1

200-273-9

Mireks

2385-85-5

219-196-6

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 i drugi

215-648-1 i drugi

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 96/59/EZ, dopušta se upotreba proizvoda koji su već u upotrebi u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan)

50-29-3

200-024-3

Države članice mogu dopustiti postojeću proizvodnju i upotrebu DDT-a kao poluproizvoda u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu za proizvodnju dikofola do 1. siječnja 2014., u skladu s člankom 4. stavkom 3. ove Uredbe.

Komisija ovo izuzeće preispituje do 31. prosinca 2008. s obzirom na ishod ocjenjivanja u okviru Direktive 91/414/EEZ (1)

Dio B   Tvari navedene samo u Protokolu

Tvar

CAS br.

EZ br.

Posebno izuzeće za vremenski ograničenu upotrebu ili druge značajke

Klordekon

143-50-0

205-601-3

Heksabromobifenil

36355-01-8

252-994-2

HCH, uključujući lindan

608-73-1, 58-89-9

210-168-9, 200-401-2

Iznimno, države članice mogu dopustiti upotrebu u sljedećim slučajevima:

(a)

do 1. rujna 2006.:

Profesionalna industrijska i dopunska obrada drvene građe i trupaca;

Industrijska i kućna primjena u zatvorenom prostoru

(b)

do 31. prosinca 2007.:

Tehnički HCH koji se koristi kao poluproizvod u kemijskoj industriji;

Upotreba proizvoda u kojima je najmanje 99 % HCH izomera u gama obliku (lindan) koji se koriste kao insekticidi za lokalnu primjenu u medicini i veterini je ograničena.


(1)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).


PRILOG II.

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU OGRANIČENJIMA

DIO A —   Tvari navedene u Konvenciji i u Protokolu

Tvar

CAS br.

EZ br.

Uvjeti ograničenja

 

 

 


DIO B —   Tvari navedene samo u Protokolu

Tvar

CAS br.

EZ br.

Uvjeti ograničenja

 

 

 

 


PRILOG III.

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU ODREDBAMA O OGRANIČENJU ISPUŠTANJA

Tvar (CAS br.)

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)

Heksaklorobenzen (HCB) (CAS br. 118-74-1)

Poliklorirani bifenili (PCB)

Policiklični aromatski ugljikovodici (PAH) (1)


(1)  Za inventare emisija koriste se sljedeća četiri indikatora spojeva: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren.


PRILOG IV.

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU ODREDBAMA O GOSPODARENJU OTPADOM UTVRĐENIM U ČLANKU 7.

Tvar

CAS br.

EZ br.

Granične koncentracije navedene u članku 7. stavku 4. točki (a), ppm (dijelova po milijunu)

Aldrin

309-00-2

206-215-8

 

Klordan

57-74-9

200-349-0

 

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

 

Endrin

72-20-8

200-775-7

 

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

 

Heksaklorobenzen

118-74-1

200-273-9

 

Mireks

2385-85-5

219-196-6

 

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

 

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 i drugi

215-648-1

 

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan)

50-29-3

200-024-3

 

Klordekon

143-50-0

205-601-3

 

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)

 

 

 

HCH, uključujući lindan

608-73-1, 58-89-9

210-168-9, 200-401-2

 

Heksabromobifenil

36355-01-8

252-994-2

 


PRILOG V.

GOSPODARENJE OTPADOM

Dio 1. –   Odlaganje i oporaba u skladu s člankom 7. stavkom 2.

Sljedeći postupci odlaganja i oporabe, predviđeni prilozima IIA i IIB Direktivi 75/442/EEZ, dopuštaju se za potrebe članka 7. stavka 2. kad se primjenjuju na način koji osigurava uništavanje ili nepovratnu transformaciju sadržaja postojanih organskih onečišćujućih tvari:

D9

fizikalno-kemijska obrada,

D10

spaljivanje na kopnu, i

R1

korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije, isključujući otpad koji sadrži PCB-e.

Postupak predobrade prije uništavanja ili nepovratne transformacije u skladu s ovim dijelom ovog Priloga može se izvoditi pod uvjetom da se tvari tijekom te predobrade navedene u Prilogu IV. izoliraju iz otpada i kasnije uklone u skladu s ovim dijelom ovog Priloga. Osim toga, postupci prepakiravanja i privremenog skladištenja mogu se obaviti prije takve prethodne obrade ili prije uništavanja ili prije nepovratne transformacije u skladu s ovim dijelom ovog Priloga.

Dio 2. –   Vrste otpada i postupci na koje se odnosi članak 7. stavak 4. točka (b)

Sljedeći su postupci dopušteni u smislu članka 7. stavka 4. točke (b) za navedeni otpad koji je definiran šesteroznamenkastim ključnim brojem prema klasifikaciji iz Odluke Komisije 2000/532/EZ (1).

Otpad koji je klasificiran u Odluci Komisije 2000/532/EZ

Maksimalne granične koncentracije tvari navedenih u Prilogu IV.

Postupak

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

 

Trajno odlaganje samo u:

sigurnim, dubokim, podzemnim, tvrdim stijenskim formacijama

rudnicima soli ili

odlagalištima za opasni otpad (pod uvjetom da se otpad stvrdne ili stabilizira, tamo gdje je to tehnički izvedivo, u skladu s uvjetima za klasifikaciju otpada navedenih u podpoglavlju 19 03 Odluke 2000/532/EZ)

prema kojima se moraju poštovati odredbe Direktive Vijeća 1999/31/EZ (2) i Odluke Vijeća 2003/33/EZ (3) i kojima se dokazuje da je odabrani postupak prihvatljiviji za okoliš.

10 01

Otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (osim 19)

10 01 14 (5)

Šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja, koje sadrže opasne tvari

10 01 16 (5)

Lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadrži opasne tvari

10 02

Otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 07 (5)

Kruti otpad od obrade plinova, koji sadrži opasne tvari

10 03

Otpad iz metalurgije aluminija

10 03 04 (5)

Šljaka iz primarne proizvodnje

10 03 08 (5)

Šljaka iz sekundarne proizvodnje, a koja sadrži soli

10 03 09 (5)

Crna šljaka iz sekundarne proizvodnje

10 03 19 (5)

Prašina iz dimnog plina koja sadrži opasne tvari

10 03 21 (5)

Ostale čestice i prašina (uključujući i prašinu iz kugličnog mlina) koje sadrže opasne tvari

 

 

10 03 29 (5)

Otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge, a koji sadrži opasne tvari

10 04

Otpad iz metalurgije olova

10 04 01 (5)

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02 (5)

Drozga i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 04 (5)

Prašina iz dimnih plinova

10 04 05 (5)

Ostale čestice i prašina

10 04 06 (5)

Kruti otpad od obrade plina

10 05

Otpad iz metalurgije cinka

10 05 03 (5)

Prašina iz dimnih plinova

10 05 05 (5)

Kruti otpad od obrade plina

10 06

Otpad iz metalurgije bakra

10 06 03 (5)

Prašina iz dimnih plinova

10 06 06 (5)

Kruti otpad od obrade plina

10 08

Otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala

10 08 08 (5)

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje, koja sadrži soli

10 08 15 (5)

Prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

10 09

Otpad od lijevanja

10 09 09 (5)

Prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

16

OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN NA POPISU

 

 

16 11

Otpadne obloge i vatrostalni otpad

16 11 01 (5)

Obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i sadrži opasne tvari

16 11 03 (5)

Ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji sadrži opasne tvari

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA))

 

Trajno odlaganje samo u:

sigurnim, dubokim, podzemnim, tvrdim stijenskim formacijama

rudnicima soli ili

odlagalištima za opasni otpad (4) (pod uvjetom da se otpad stvrdne ili stabilizira, tamo gdje je to tehnički izvedivo, u skladu s uvjetima za klasifikaciju otpada navedenih u podpoglavlju 19 03 Odluke 2000/532/EZ

prema kojima se moraju poštovati odredbe Direktive 1999/31/EC i Odluke 2003/33/EZ i kojima se dokazuje da je odabrani postupak prihvatljiviji za okoliš.

17 01

Beton, opeka, crijep/pločice i keramika

17 01 06 (5)

Mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvari

17 05

Zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera

17 05 03 (5)

Zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari

17 09

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

17 09 02 (5)

Građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) (npr. sredstva za brtvljenje koja sadrže PCB-e, podne obloge na bazi smola koje sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi od izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e

17 09 03 (5)

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadrži opasne tvari

19

OTPAD IZ UREĐAJA ZA POSTUPANJE S OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE GRADSKIH OTPADNIH VODA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU

 

Trajno odlaganje samo u:

sigurnim, dubokim, podzemnim, tvrdim stijenskim formacijama

rudnicima soli ili

odlagalištima za opasni otpad (4) (pod uvjetom da je otpad solidificiran ili stabiliziran, tamo gdje je to tehnički izvedivo, u skladu s uvjetima za klasifikaciju otpada navedenih u podpoglavlju 19 03 Odluke 2000/532/EZ)

prema kojima se moraju poštovati odredbe Direktive 1999/31/EZ i Odluke 2003/33/EZ i kojima se dokazuje da je odabrani postupak prihvatljiviji za okoliš.

19 01

Otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 07 (5)

Kruti otpad od obrade plinova

19 01 11 (5)

Pepeo i šljaka s dna koji sadrže opasne tvari

19 01 13 (5)

Lebdeći pepeo koji sadrži opasne tvari

19 01 15 (5)

Prašina iz kotlova koja sadrži opasne tvari

19 04

Vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije

19 04 02 (5)

Lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

19 04 03 (5)

Nevitrificirana čvrsta faza


(1)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o popisu opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.). Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom Vijeća 2001/573/EZ (SL L 203, 28.7.2001., str. 18.).

(2)  Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(3)  Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o uspostavi kriterija i postupaka za prihvat otpada i za odlagališta otpada u skladu s člankom 16. Direktive 1999/31/EZ i njezinim Prilogom II. (SL L 11, 16.1.2003., str. 27.).

(4)  Osim kada se radi o otpadu koji sadrži ili je onečišćen PCB-ima iznad koncentracije od 50 ppm.

(5)  Svaki otpad označen zvjezdicom (*) smatra se opasnim otpadom u skladu s Direktivom 91/689/EEZ o opasnom otpadu te je podložan odredbama te Direktive.


Top