Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0809

Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa Tekst značajan za EGP

OJ L 149, 30.4.2004, p. 1–123 (DA)
OJ L 149, 30.4.2004, p. 1–130 (NL)
OJ L 149, 30.4.2004, p. 1–144 (DE)
OJ L 149, 30.4.2004, p. 1–152 (EL)
OJ L 149, 30.4.2004, p. 1–143 (PT)
OJ L 149, 30.4.2004, p. 1–137 (FR, IT)
OJ L 149, 30.4.2004, p. 1–133 (SV)
OJ L 149, 30.4.2004, p. 1–131 (FI)
OJ L 149, 30.4.2004, p. 1–132 (ES)
OJ L 149, 30.4.2004, p. 1–126 (EN)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 307 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 307 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 307 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 307 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 307 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 307 - 412
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 307 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 307 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 307 - 412
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 60 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 60 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 005 P. 9 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; Stavljeno izvan snage i zamijenjeno 32019R0980 : This act has been changed. Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/809/oj

06/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

9


32004R0809


L 149/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2004.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 809/2004

od 29. travnja 2004.

o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštenja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 5., članak 7., članak 10. stavak 4., članak 11. stavak 3., članak 14. stavak 8. i članak 15. stavak 7.,

nakon savjetovanja s Odborom europskih regulatora za vrijednosne papire (CESR) (2) u vezi s tehničkim aspektima,

budući da:

(1)

Direktiva 2003/71/EZ utvrđuje načela koja treba poštovati prilikom izrade prospekata. Ta je načela potrebno dopuniti u pogledu informacija koje oni trebaju sadržavati, oblika prospekta i vidova objave, informacija koja je potrebno uključiti u prospekt upućivanjem na drugi dokument i distribucije oglasa.

(2)

Ovisno o vrsti izdavatelja i vrijednosnih papira o kojima je riječ, potrebno je odrediti tipologiju zahtjeva za minimalnim informacijama koje odgovaraju popisima koji se u praksi najčešće koriste. Ti bi se popisi trebali temeljiti na informacijama koje se traže u IOSCO „Standardima za objavljivanje za prekograničnu ponudu i početno uvrštenje” (I. dio) i postojećim popisima Direktive 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima (3).

(3)

Informacije koje daje izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu trebale bi u skladu s ovom Uredbom podlijegati odredbama Europske unije koje se odnose na zaštitu podataka.

(4)

U slučajevima kad se prospekt sastoji od zasebnih dokumenata, potrebno je obratiti pažnju na to da se informacije ne dupliciraju; u tu je svrhu potrebno utvrditi posebne detaljne popise za registracijski dokument i za obavijest o vrijednosnim papirima, prilagođene za posebnu vrstu izdavatelja i dotičnih vrijednosnih papira, kako bi se obuhvatila svaka pojedina vrsta vrijednosnih papira.

(5)

Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu imaju pravo uključiti u prospekt ili osnovni prospekt dodatne informacije koje prekoračuju informacije predviđene u popisima i obrascima. Sve dodatne informacije moraju biti prikladne s obzirom na vrstu vrijednosnih papira ili vrstu dotičnog izdavatelja.

(6)

U većini slučajeva, s obzirom na raznolikost izdavatelja, vrste vrijednosnih papira, uključivanje ili neuključivanje treće strane kao jamca, postojanje ili nepostojanje kotacije itd., jedan jedinstveni popis neće dati odgovarajuće informacije ulagatelju kako bi donio odluku o ulaganju. Stoga bi trebalo omogućiti kombinaciju različitih popisa. Potrebno je izraditi sažetu tablicu kombinacija koja predviđa različite moguće kombinacije popisa i obrazaca za većinu različitih vrsta vrijednosnih papira, kako bi se pomoglo izdavatelju prilikom izrade prospekta.

(7)

Popis za registracijski dokument za dionice trebao bi se primjenjivati na dionice i druge prenosive vrijednosne papire istovjetne dionicama, ali i na druge vrijednosne papire koji putem konverzije ili zamjene omogućuju pristup kapitalu izdavatelja. U posljednjem slučaju taj se popis ne smije koristiti kad su temeljne dionice koje je potrebno isporučiti već bile izdane prije izdavanja vrijednosnih papira koji omogućuju pristup kapitalu izdavatelja; međutim, ovaj bi popis trebalo koristi kad su temeljne dionice koje je potrebno isporučiti već izdane, ali još nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu.

(8)

Dobrovoljno objavljivanje predviđanja dobiti u registracijskom dokumentu za dionice trebalo bi prezentirati na dosljedan i usporediv način te popratiti izjavom koju sastavljaju neovisni računovođe ili revizori. Ova se informacija ne bi smjela zamijeniti s objavom poznatih trendova ili drugih činjeničnih podataka s bitnim učinkom na očekivanja izdavatelja. Štoviše, ona bi trebala dati objašnjenje o svim promjenama u politici objavljivanja koje se odnose na predviđanja dobiti kad se prospekt dopunjuje ili pri izradi novog prospekta.

(9)

Pro forma financijske informacije potrebne su u slučaju znatnih ukupnih promjena tj. izmjena većih od 25 % u odnosu na jedan ili više pokazatelja obujma poslovanja izdavatelja, gdje je situacija izdavatelja uzrokovana nekom posebnom transakcijom, uz iznimku onih situacija gdje se traži računovodstvena konsolidacija.

(10)

Popis za obavijest o vrijednosnim papirima za dionice trebao bi se odnositi na bilo koji rod dionica, budući da uzima u obzir informacije koje se odnose na opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira i postupke za ostvarivanje svih prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira.

(11)

Neki dužnički vrijednosni papiri poput strukturiranih obveznica uključuju određene elemente izvedenih vrijednosnih papira, stoga bi dodatne zahtjeve za objavljivanjem koji se odnose na izvedenu komponentu kod plaćanja kamate trebalo uključiti u popis za obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire.

(12)

Dodatni obrazac koji se odnosi na jamstva trebao bi se primjenjivati na sve obveze povezane s bilo kojom vrstom vrijednosnih papira.

(13)

Registracijski dokument za vrijednosne papire pokrivene imovinom ne smije se primjenjivati na hipotekarne obveznice, kako je predviđeno u članku 5. stavku 4. točki (b) Direktive 2003/71/EZ, i druge pokrivene obveznice. Isto bi se trebalo primjenjivati na dodatni obrazac za vrijednosne papire pokrivene imovinom, koji treba kombinirati s obavijesti o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire.

(14)

Veliki bi ulagatelji trebali biti u stanju donijeti odluku o ulaganju na temelju drukčijih elemenata od onih koje uzimaju u obzir mali ulagatelji. Zato je potreban različit sadržaj prospekta za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire namijenjene za one ulagatelje koji kupuju dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura ili s nominalnom vrijednošću u drugoj valuti, pod uvjetom da takva nominalna vrijednost kad se preračuna u eure iznosi najmanje 50 000 eura.

(15)

Što se tiče potvrda o deponiranim dionicama, naglasak bi trebalo staviti na izdavatelja temeljnih dionica, a ne na izdavatelja potvrda o deponiranim dionicama. U slučaju pravne mogućnosti regresa prema depozitaru zbog razloga koji izlaze iz okvira kršenja povjereničkih obveza ili obveza po agenturi, odjeljak u prospektu o čimbenicima rizika mora sadržavati cjelokupne informacije o toj činjenici i o okolnostima takvog regresa. Kad je prospekt izrađen kao tripartitni dokument (tj. registracijski dokument, obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak), registracijski bi dokument morao biti ograničen na podatke o depozitaru.

(16)

Popis za registracijski dokument za banke mora se primjenjivati i na banke iz trećih zemalja koje ne potpadaju pod definiciju kreditnih institucija, predviđenu člankom 1. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (4), ali imaju registrirano sjedište u državi koja je članica OECD-a.

(17)

Ako subjekt posebne namjene izdaje dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire za koje jamči banka, on ne treba koristiti popis za registracijski dokument za banke.

(18)

Popis „obavijest o vrijednosnim papirima za izvedene vrijednosne papire” treba se primjenjivati na vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni drugim popisima i obrascima. Područje primjene toga popisa utvrđuje se pozivanjem na druge dvije opće kategorije dionica i dužničkih vrijednosnih papira. Da bi se dalo jasno i sveobuhvatno objašnjenje koje bi pomoglo ulagateljima da razumiju kako na vrijednost njihovog ulaganja utječe vrijednost temeljne imovine, izdavatelji bi morali biti u stanju koristiti odgovarajuće primjere na dobrovoljnoj osnovi. Na primjer, za neke složene izvedene vrijednosne papire, primjeri mogu biti najučinkovitiji način za objašnjenje prirode takvih vrijednosnih papira.

(19)

Obrazac za dodatne informacije o temeljnim dionicama za neke vlasničke vrijednosne papire trebao bi se dodati uz obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire ili zamijeniti točku koja se odnosi na „informacije koje se traže u vezi s temeljnom imovinom” u popisu za obavijest o vrijednosnim papirima za izvedene vrijednosne papire, ovisno o obilježjima vrijednosnih papira koji se izdaju.

(20)

Države članice i njihova regionalna ili lokalna tijela izvan su područja primjene Direktive 2003/71/EZ. Međutim, oni mogu odlučiti da se izradi prospekt u skladu s tom Direktivom. U slučaju da je izdavatelj treća zemlja ili njezina regionalna ili lokalna tijela, navedeni izdavatelji nisu izvan područja djelovanja Direktive 2003/71/EZ te su obvezni izraditi prospekt ako žele dati javnu ponudu vrijednosnih papira u Zajednici ili žele da njihovi vrijednosni papiri budu uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu. U tim bi slučajevima trebalo koristiti posebne popise za vrijednosne papire koje izdaju države, njihova regionalna ili lokalna tijela te javna međunarodna tijela.

(21)

Osnovni prospekt i njegovi konačni uvjeti trebali bi sadržavati iste informacije kao i prospekt. Sva opća načela koja se primjenjuju na prospekt, primjenjuju se i na konačne uvjete. Ipak, kad konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt, njih ne treba odobriti nadležno tijelo.

(22)

Za neke kategorije izdavatelja nadležno bi tijelo trebalo biti ovlašteno da može tražiti prilagođene informacije koje nadilaze informacije uključene u popise i obrasce zbog posebne vrste djelatnosti koju obavljaju ti izdavatelji. Potreban je točan i ograničen popis izdavatelja za koje se mogu zatražiti prilagođene informacije. Zahtjevi za prilagođenim informacijama za svaku kategoriju izdavatelja uključenih u taj popis trebali bi biti odgovarajući i razmjerni s obzirom na vrstu poslovanja o kome je riječ. Odbor europskih regulatora za vrijednosne papire mogao bi aktivno pokušati postići približavanje tih zahtjeva za informacijama u Zajednici. Uključivanje novih kategorija na popis trebalo bi biti ograničeno na one slučajeve gdje je to moguće na odgovarajući način pravdati.

(23)

U slučaju potpuno novih vrsta vrijednosnih papira koje ne mogu obuhvatiti postojeći popisi, kao ni njihove kombinacije, izdavatelj bi još uvijek trebao imati mogućnost podnijeti zahtjev za odobrenjem prospekta. U takvim bi slučajevima izdavatelj morao moći s nadležnim tijelom prokomentirati sadržaj informacija koje treba dostaviti. Prospekt koji odobri nadležno tijelo po tim uvjetima morao bi imati koristi od jedinstvene putovnice utvrđene u Direktivi 2003/71/EZ. Nadležno bi tijelo uvijek moralo nastojati naći sličnosti i što više koristiti postojeće popise. Svi zahtjevi za dodatnim informacijama moraju biti razmjerni i odgovarajući s obzirom na vrstu vrijednosnih papira o kojima je riječ.

(24)

Određene informacije koje se traže u popisima i obrascima ili istovjetne informacije nisu bitne za određeni vrijednosni papir i tako mogu biti neprimjenjive u određenim posebnim slučajevima; u tim bi slučajevima izdavatelj morao imati mogućnost izostaviti takve informacije.

(25)

Poboljšana fleksibilnost prilikom povezivanja osnovnog prospekta s njegovim konačnim uvjetima, u usporedbi s pojedinačno objavljenim prospektom, ne bi smjela otežati jednostavan pristup značajnim informacijama za ulagatelje.

(26)

U vezi s osnovnim prospektom treba jasno navesti vrste informacija koje će biti uključene u konačne uvjete. Ovaj bi zahtjev trebalo biti moguće ispuniti na razne načine, na primjer tako da osnovni prospekt sadrži prazna mjesta za informacije koje se unose u konačne uvjete ili da osnovni prospekt sadrži popis informacija koje nedostaju.

(27)

Kad pojedini dokument sadrži više od jednog osnovnog prospekta i svaki osnovni prospekt zahtijeva da ga odobri drugo matično nadležno tijelo, dotična nadležna tijela moraju surađivati i, gdje je to prikladno, prenijeti odobravanje prospekta u skladu s člankom 13. stavkom 5. Direktive 2003/71/EZ, tako da odobrenje jednog nadležnog tijela bude dovoljno za cijeli dokument.

(28)

Povijesne financijske informacije koje se zahtijevaju u popisima u načelu bi trebalo prezentirati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (5) ili računovodstvenih standarda država članica. Međutim, za izdavatelje iz trećih zemalja trebalo bi utvrditi posebne zahtjeve.

(29)

Za potrebe objavljivanja dokumenta iz članka 10. Direktive 2003/71/EZ izdavateljima bi trebalo biti dozvoljeno da izaberu način objave među onima iz članka 14. te Direktive za koji smatraju da je primjeren. Prilikom odabira načina objavljivanja trebali bi uzeti u obzir cilj dokumenta, kao i činjenicu da bi ulagateljima trebalo omogućiti brz i ekonomičan pristup informacijama.

(30)

Cilj uključivanja informacija upućivanjem, kako je predviđeno člankom 11. Direktive 2003/71/EZ, pojednostavljivanje je i smanjivanje troškova izrade prospekta; međutim, ovaj cilj ne bi trebalo postići na štetu drugih interesa koje bi prospekt trebao zaštititi. Na primjer, također bi trebalo povesti računa o činjenici da je prirodni smještaj traženih informacija prospekt te da bi informacije trebale biti predstavljene u jednostavnom i sveobuhvatnom obliku. Posebnu pozornost treba posvetiti jeziku koji se koristi za informacije uključene upućivanjem i na dosljednost samog prospekta. Informacije uključene upućivanjem mogu upućivati na povijesne podatke, međutim, ako ove informacije više nisu relevantne zbog značajnih promjena, to treba jasno navesti u prospektu te bi trebalo osigurati ažurirane informacije.

(31)

Kad se prospekt objavi u elektronskom obliku, potrebne su dodatne mjere zaštite u odnosu na tradicionalna sredstva objavljivanja koja se temelje na najboljoj dostupnoj praksi, kako bi se sačuvao integritet informacija, izbjegle manipulacije ili izmjene od strane neovlaštenih osoba, izbjeglo mijenjanje shvatljivosti te kako bi se izbjegle moguće negativne posljedice različitih pristupa kod ponude vrijednosnih papira javnosti u trećim zemljama.

(32)

Za objavu prospekta potrebno je izabrati novine koje se distribuiraju na širokom području i imaju visoku nakladu.

(33)

Matična država članica trebala bi zahtijevati objavu obavijesti koja navodi da je prospekt dostupan i gdje ga javnost može dobiti. Kad matična država članica traži objavljivanje obavijesti u svom zakonodavstvu, sadržaj takve obavijesti treba ograničiti na potrebne informacije kako bi se izbjeglo dupliciranje u sažetku. Te matične države članice mogu također zahtijevati da se objavi dodatna obavijest u vezi s konačnim uvjetima osnovnog prospekta koji će se objaviti.

(34)

Kako bi se olakšala centralizacija korisnih informacija za ulagatelje, u popis odobrenih prospekata objavljenih na internetskoj adresi nadležnog tijela matične države članice potrebno je navesti način na koji je prospekt objavljen i gdje ga je moguće dobiti.

(35)

Države članice trebale bi osigurati učinkovito poštivanje pravila oglašavanja u vezi s javnim ponudama i uvrštavanjem za trgovanje na uređeno tržište. Potrebno je ostvariti odgovarajuću suradnju između nadležnih tijela kod prekograničnih ponuda ili prekograničnog uvrštavanja za trgovanje.

(36)

S obzirom na vremenski razmak između stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i proizvodnje nekih njezinih učinaka, potrebno je predvidjeti brojne prijelazne odredbe za povijesne financijske informacije koje treba uključiti u prospekt, kako bi se izbjeglo prekomjerno opterećivanje izdavatelja te da im se omogući da nakon stupanja na snagu Direktive 2003/71/EZ prilagode način na koji sastavljaju i prezentiraju povijesne financijske informacije.

(37)

Obveza da se u prospektu ponovo iskažu povijesne financijske informacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 ne obuhvaća vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura; slijedom čega prijelazne odredbe nisu potrebne za takve vrijednosne papire.

(38)

Zbog koherentnosti je primjereno da se ova Uredba primjenjuje od datuma prenošenja Direktive 2003/71/EZ.

(39)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju:

1.

oblik prospekta iz članka 5. Direktive 2003/71/EZ;

2.

minimalni zahtjevi za informacijama koje je potrebno uključiti u prospekt iz članka 7. Direktive 2003/71/EZ;

3.

postupak objavljivanja iz članka 10. Direktive 2003/71/EZ;

4.

načini na koje je moguće informacije uključiti u prospekt upućivanjem iz članka 11. Direktive 2003/71/EZ;

5.

postupci objavljivanja prospekta kako bi se osiguralo da je prospekt dostupan javnosti u skladu s člankom 14. Direktive 2003/71/EZ;

6.

postupci distribucije oglasa iz članka 15. Direktive 2003/71/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, sljedeće definicije primjenjuju se uz one koje propisuje Direktiva 2003/71/EZ:

1.

„popis” znači popis zahtjeva za minimalnim informacijama koje su usklađene sa specifičnom prirodom različitih vrsta izdavatelja i/ili različitih vrijednosnih papira o kojima je riječ;

2.

„obrazac” znači popis zahtjeva za dodatnim informacijama koje nisu uključene ni u jedan popis, koje treba dodati u jedan popis ili više njih, ovisno o slučaju i ovisno o vrsti instrumenta i/ili transakcije za koje je prospekt ili osnovni prospekt izrađen;

3.

„čimbenici rizika” znači popis rizika koji su specifični za položaj izdavatelja i/ili vrijednosne papire, a koji su značajni za donošenje odluka o ulaganju;

4.

„subjekt posebne namjene” znači izdavatelj čiji su ciljevi i svrha u prvom redu izdavanje vrijednosnih papira;

5.

„vrijednosni papiri pokriveni imovinom” znači vrijednosni papiri, koji:

(a)

predstavljaju udio u imovini, što uključuje sva prava koja osiguravaju servisiranje ili zaprimanje ili pravodobnost zaprimanja iznosa koji se plaćaju imatelju imovine u okviru toga;

ili

(b)

su osigurani imovinom i uvjetima koji predviđaju plaćanja koja se odnose na plaćanja ili opravdane projekcije plaćanja koje se obračunavaju upućivanjem na utvrđenu imovinu ili onu koju je moguće utvrditi;

6.

„krovni subjekt za zajednička ulaganja” znači subjekt za zajednička ulaganja koji ulaže u jedan ili više subjekata za zajednička ulaganja, čija se imovina sastoji od različitih vrsta ili oznaka vrijednosnih papira;

7.

„subjekt za zajednička ulaganja u nekretnine” znači subjekt za zajednička ulaganja čiji je cilj ulaganja dugoročno sudjelovanje u udjelu u nekretninama;

8.

„javno međunarodno tijelo” znači pravna osoba javnog karaktera osnovana međunarodnim ugovorom između suverenih država, čiji je član jedna ili više država članica;

9.

„oglašavanje” znači oglasi:

(a)

koji se odnose na specifičnu ponudu vrijednosnih papira javnosti ili uvrštavanje za trgovanje na uređenom tržištu;

i

(b)

čiji je cilj posebno promicanje mogućeg upisa ili stjecanja vrijednosnih papira;

10.

„predviđanje dobiti” znači oblikovanje riječi koje izričito navode ili impliciranjem označavaju brojku ili minimalnu ili maksimalnu brojku vjerojatne razine dobiti ili gubitaka za tekuće poslovno razdoblje i/ili za kasnija poslovna razdoblja ili sadrže podatke na temelju kojih je moguće izračunani takve brojke za buduću dobit ili gubitke, čak i ako se ne navodi nikakva određena brojka i ne koristi riječ „dobit”;

11.

„procjena dobiti” znači predviđanje dobiti za poslovno razdoblje koje je proteklo, a za koje još nisu objavljeni rezultati;

12.

„propisane informacije” znači sve informacije koje su izdavatelj ili bilo koja osoba koja je zatražila uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja dužni objaviti u skladu s Direktivom 2001/34/EZ ili u smislu članka 6. Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6).

POGLAVLJE II.

MINIMALNE INFORMACIJE

Članak 3.

Minimalne informacije koje treba uključiti u prospekt

Prospekt se izrađuje korištenjem jednog ili kombinacijom sljedećih popisa i obrazaca koji su navedeni u člancima 4. do 20., u skladu s kombinacijama iz članka 21. predviđenima za različite vrste vrijednosnih papira.

Prospekt sadrži informacije koje se traže u prilozima I. do XVII., ovisno o vrsti izdavatelja i vrijednosnih papira o kojima je riječ, predviđene u popisima i obrascima navedenim u člancima 4. do 20. Nadležno tijelo ne traži da prospekt sadrži informacije koje nisu uključene u prilozima I. do XVII.

Kako bi se osigurala usklađenost s obvezom iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ, prilikom odobravanja prospekta u skladu s člankom 13. te Direktive, nadležno tijelo matične države članice može tražiti da informacije koje dostavi izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja trži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu budu popunjene na temelju pojedinačnog slučaja za svaku traženu informaciju.

Članak 4.

Popis za registracijski dokument za dionice

1.

Registracijski dokument za dionice sadrži informacije navedene u popisu u Prilogu I.

2.

Popis naveden u stavku 1. primjenjuje se na sljedeće:

1.

dionice i druge prenosive vrijednosne papire istovjetne dionicama;

2.

druge vrijednosne papire koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

mogu se konvertirati ili zamijeniti u dionice ili druge prenosive vrijednosne papire istovjetne dionicama, prema odluci izdavatelja ili prema odluci ulagatelja ili na temelju uvjeta utvrđenih prilikom izdavanja ili na drugi način daju mogućnost stjecanja dionica ili drugih prenosivih vrijednosnih papira istovjetnih dionicama;

i

(b)

uz uvjet da te dionice ili druge prenosive vrijednosne papire istovjetne dionicama izdaju ili će izdati izdavatelji vrijednosnih papira te se njima još ne trguje na uređenom tržištu ili istovjetnom tržištu izvan Zajednice u vrijeme odobrenja prospekta koji obuhvaća te vrijednosne papire te da se temeljne dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri istovjetni dionicama mogu isporučiti prilikom fizičke namire.

Članak 5.

Obrazac za pro forma financijske informacije

Pro forma financijske informacije daju se u skladu s obrascem navedenim u Prilogu II.

Pro forma financijskim informacijama trebao bi prethoditi uvodni stavak s objašnjenjem koji jasno navodi svrhu uključivanja tih informacija u prospekt.

Članak 6.

Popis za obavijest o vrijednosnim papirima za dionice

1.

Informacije za obavijest o vrijednosnim papirima za dionice daju se u skladu s popisom navedenim u Prilogu III.

2.

Popis se primjenjuje na dionice i druge prenosive vrijednosne papire koji su istovjetni dionicama.

Članak 7.

Popis za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 50 000 eura

Za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni člankom 4., a čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 50 000 eura ili, ako nemaju pojedinačnu nominalnu vrijednost, za vrijednosne papire koji se mogu steći samo prilikom izdanja za manje od 50 000 eura po vrijednosnom papiru, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu IV.

Članak 8.

Popis za obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 50 000 eura

1.

Za obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 50 000 eura, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu V.

2.

Popis se primjenjuje na dužničke vrijednosne papire kod kojih izdavatelj ima obvezu, koja nastaje prilikom izdanja, platiti ulagatelju 100 % nominalne vrijednosti, uz moguće plaćanje kamata.

Članak 9.

Obrazac za jamstva

Kod jamstava se informacije daju u skladu s obrascem navedenim u Prilogu VI.

Članak 10.

Popis za registracijski dokument za vrijednosne papire pokrivene imovinom

Informacije za registracijski dokument za vrijednosne papire pokrivene imovinom daju se u skladu s popisom navedenim u Prilogu VII.

Članak 11.

Obrazac za vrijednosne papire pokrivene imovinom

Za obrazac za dodatne informacije uz obavijest o vrijednosnim papirima koji se odnosi na vrijednosne papire pokrivene imovinom, informacije se daju u skladu s obrascem navedenim u Prilogu VIII.

Članak 12.

Popis za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura

Za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni člankom 4., a čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura ili, ako nemaju pojedinačnu nominalnu vrijednost, za vrijednosne papire koji se mogu steći samo prilikom izdanja za najmanje 50 000 eura po vrijednosnom papiru, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu IX.

Članak 13.

Popis za potvrde o deponiranim dionicama

Za potvrde o deponiranim dionicama, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu X.

Članak 14.

Popis za registracijski dokument za banke

1.

Za registracijski dokument za banke u vezi s dužničkim i izvedenim vrijednosnim papirima i vrijednosnim papirima koji nisu obuhvaćeni člankom 4., informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu XI.

2.

Popis iz stavka 1. primjenjuje se na kreditne institucije definirane u točki (a) članka 1. stavka 1. Direktive 2000/12/EZ, kao i na kreditne institucije iz trećih zemalja koje ne potpadaju pod tu definiciju, ali imaju registrirano sjedište u državi koja je članica OECD-a.

Ovi subjekti mogu alternativno koristiti popise za registracijski dokument koji su navedeni u člancima 7. i 12.

Članak 15.

Popis za obavijest o izvedenim vrijednosnim papirima

1.

Za obavijest o izvedenim vrijednosnim papirima, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu XII.

2.

Popis se primjenjuje na vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni područjem primjene drugih popisa za obavijest o vrijednosnim papirima iz članaka 6., 8. i 16., uključujući određene vrijednosne papire kod kojih su obveze plaćanja i/ili isporuke vezane uz temeljnu imovinu.

Članak 16.

Popis za obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura

1.

Za obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu XIII.

2.

Popis se primjenjuje na dužničke vrijednosne papire kod kojih izdavatelj ima obvezu, koja nastaje prilikom izdanja, platiti ulagatelju 100 % nominalne vrijednosti, uz moguće plaćanja kamata.

Članak 17.

Obrazac za dodatne informacije u vezi s temeljnim dionicama

1.

Za dodatne informacije o temeljnim dionicama daje se opis temeljnih dionica u skladu s obrascem navedenim u Prilogu XIV.

Nadalje, ako je izdavatelj temeljnih dionica subjekt koji pripada istoj grupi, daju se informacije u vezi s tim izdavateljem u skladu s popisom iz članka 4.

2.

Dodatne informacije navedene u prvom podstavku stavka 1. primjenjuju se samo na one vrijednosne papire koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1.

mogu se konvertirati ili zamijeniti u dionice ili druge prenosive vrijednosne papire istovjetne dionicama, prema odluci izdavatelja ili ulagatelja ili na temelju uvjeta koji su utvrđeni prilikom izdavanja ili na drugi način daju mogućnost stjecanja dionica ili drugih prenosivih vrijednosnih papira istovjetnih dionicama;

i

2.

uz uvjet da te dionice ili druge prenosive vrijednosne papire koji su istovjetni dionicama izdaju ili će izdati izdavatelj vrijednosnog papira ili subjekt koji pripada grupi toga izdavatelja te se njima još ne trguje na uređenom tržištu ili istovjetnom tržištu izvan Zajednice u vrijeme odobrenja prospekta koji obuhvaća te vrijednosne papire te da se temeljne dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri koji su istovjetni dionicama mogu isporučiti prilikom fizičke namire.

Članak 18.

Popis za registracijski dokument za subjekte za zajednička ulaganja zatvorenog tipa

1.

Osim informacija koje se zahtijevaju na temelju točaka 1., 2., 3., 4., 5.1., 7., 9.1., 9.2.1., 9.2.3., 10.4., 13., 14., 15., 16., 17.2., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. Priloga I., za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa informacije se daju u skladu s popisom iz Priloga XV.

2.

Popis se primjenjuje na subjekte za zajednička ulaganja zatvorenog tipa koji drže portfelj imovine u ime ulagatelja, koji:

1.

su priznati po nacionalnom pravu u državi članici u kojoj su registrirani kao subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa;

ili

2.

ne preuzimaju ili ne pokušavaju preuzeti kontrolu nad vlasništvom ili upravljanjem bilo kojim izdavateljem temeljnih ulaganja. U tom slučaju kontrola nad vlasništvom i/ili sudjelovanje u administrativnim, rukovodećim ili nadzornim tijelima temeljnog (temeljnih) izdavatelja može se preuzeti kad je takva radnja sporedna u odnosu na primarni cilj ulaganja te je potrebna kako bi se zaštitili dioničari i samo u okolnostima u kojima subjekt za zajednička ulaganja neće koristiti značajnu kontrolu nad upravljanjem poslovanjem tog temeljnog (temeljnih) izdavatelja.

Članak 19.

Popis za registracijski dokument za države članice, treće zemlje i njihova regionalna i lokalna tijela

1.

Za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju države članice, treće zemlje i njihova regionalna i lokalna tijela, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu XVI.

2.

Popis se primjenjuje na sve vrste vrijednosnih papira koje izdaju države članice, treće zemlje i njihova regionalna i lokalna tijela.

Članak 20.

Popis za registracijski dokument za javna međunarodna tijela i za izdavatelje dužničkih vrijednosnih papira za koje jamči država članica OECD-a

1.

Za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju javna međunarodna tijela i za vrijednosne papire za koje na temelju nacionalnog zakonodavstva bezuvjetno i neopozivo jamči država koja je članica OECD-a, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu XVII.

2.

Taj popis primjenjuje se na:

sve vrste vrijednosnih papira koje izdaju javna međunarodna tijela,

dužničke vrijednosne papire za koje na temelju nacionalnog zakonodavstva bezuvjetno i neopozivo jamči država koja je članica OECD-a.

Članak 21.

Kombinacija popisa i obrazaca

1.

Korištenje kombinacija navedenih u tablici iz Priloga XVIII. obvezno je za izradu prospekta za vrste vrijednosnih papira kojima te kombinacije odgovaraju u skladu s tom tablicom.

Za vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni tim kombinacijama mogu se koristiti daljnje kombinacije.

2.

Najcjelovitiji i najstroži popis za registracijski dokument, tj. najzahtjevniji popis u pogledu količine informacija i opsega informacija koje su uključene u popise uvijek se može koristiti kod izdanja vrijednosnih papira za koje je predviđen manje cjelovit i manje strog popis za registracijski dokument, prema sljedećem redu popisa:

1.

Popis za registracijski dokument za dionice;

2.

Popis za registracijski dokument za dužničke i izvedene vrijednosne papire čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 50 000 eura;

3.

Popis za registracijski dokument za dužničke i izvedene vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura.

Članak 22.

Minimalne informacije koje treba uključiti u osnovni prospekt te s njima povezani konačni uvjeti

1.

Osnovni prospekt izrađuje se korištenjem jednog popisa ili kombinacijom popisa i obrazaca predviđenih u člancima od 4. do 20. u skladu s kombinacijama za različite vrste vrijednosnih papira navedenima u Prilogu XVIII.

Prospekt sadrži informacije koje se zahtijevaju u prilozima I. do XVII., ovisno o vrsti izdavatelja i vrijednosnih papira o kojima je riječ, predviđenih u popisima i obrascima navedenima u člancima 4. do 20. Nadležno tijelo ne traži da osnovni prospekt sadrži informacije koje nisu navedene u prilozima I. do XVII.

Kako bi se osigurala usklađenost s obvezom iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ, prilikom odobravanja osnovnog prospekta u skladu s člankom 13. te Direktive, nadležno tijelo matične države članice može tražiti da informacije koje dostavi izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, na temelju pojedinačnog slučaja, budu popunjene po svakoj točki tražene informacije.

2.

Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu imaju pravo ispustiti informacije koje nisu poznate kada se odobrava osnovni prospekt, a koje se mogu odrediti samo u vrijeme pojedinog izdanja.

3.

Korištenje kombinacija predviđeno u tablici iz Priloga XVIII. obvezno je za izradu osnovnih prospekata za one vrste vrijednosnih papira kojima te kombinacije odgovaraju u skladu s tablicom.

Međutim, za vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni ovim kombinacijama mogu se koristiti daljnje kombinacije.

4.

Konačni uvjeti priloženi osnovnom prospektu sadrže samo informacije iz različitih popisa za obavijest o vrijednosnim papirima na temelju kojih se izrađuje osnovni prospekt.

5.

Uz informacije navedene u popisima i obrascima iz članaka 4. do 20. u osnovni prospekt uključuju se sljedeće informacije:

1.

naznaka informacije koja će biti uključena u konačne uvjete;

2.

način objave konačnih uvjeta; ako izdavatelj u trenutku odobrenja prospekta nije u mogućnosti odrediti način objave konačnih uvjeta, treba dati naznaku kako će javnost biti obaviještena o načinu koji će se koristiti za objavu konačnih uvjeta;

3.

u slučaju izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira u skladu s točkom (a) članka 5. stavka 4. Direktive 2003/71/EZ, treba navesti opći opis programa.

6.

Samo sljedeće kategorije vrijednosnih papira mogu biti predmet osnovnog prospekta i njegovih odgovarajućih konačnih uvjeta koji obuhvaćaju izdanja različitih vrsta vrijednosnih papira:

1.

vrijednosni papiri pokriveni imovinom;

2.

varanti koji spadaju u članak 17.;

3.

nevlasnički vrijednosni papiri u smislu točke (b) članka 5. stavka 4. Direktive 2003/71/EZ;

4.

svi drugi nevlasnički vrijednosni papiri uključujući varante, osim onih navedenih pod (2).

Prilikom izrade osnovnog prospekta izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mora jasno odvojiti specifične informacije o različitim vrijednosnim papirima koji su uključeni u te kategorije.

7.

Kad nastupi događaj predviđen u članku 16. stavku 1. Direktive 2003/71/EZ u razdoblju od odobrenja osnovnog prospekta do konačnog zaključenja ponude za svako izdanje vrijednosnih papira u okviru osnovnog prospekta ili, ovisno o slučaju, do početka trgovanja tim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mora objaviti dopunu prospektu prije konačnog zaključenja ponude ili uvrštenja tih vrijednosnih papira za trgovanje.

Članak 23.

Prilagodba minimalnih informacija danih u prospektima i osnovnim prospektima

1.

Bez obzira na članak 3. drugi stavak i članak 22. stavak 1. drugi podstavak, kad djelatnosti izdavatelja potpadaju pod kategorije navedene u Prilogu XIX., nadležno tijelo matične države članice, uz uvažavanje posebne vrste tih djelatnosti, može zatražiti prilagođene informacije pored informacija sadržanih u popisima i obrascima navedenima u člancima 4. do 20., uključujući, gdje je to primjereno, procjenu ili drugo stručno izvješće o imovini izdavatelja kako bi se ispunile obveze iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ. Nadležno tijelo o tome bez odgode obavješćuje Komisiju.

Kako bi se postiglo uključivanje u novu kategoriju u Prilogu XIX., država članica obavješćuje Komisiju o svojim zahtjevima. Komisija ažurira ovaj popis prema postupku odbora koji je predviđen u članku 24. Direktive 2003/71/EZ.

2.

Odstupajući od članaka 3. do 22., kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu podnosi zahtjev za odobrenjem prospekta ili osnovnog prospekta za vrijednosni papir koji nije isti, ali se može usporediti s različitim vrstama vrijednosnih papira koji su navedeni u tablici kombinacija iz Priloga XVIII., izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu treba dodati relevantne informacije iz drugog popisa za obavijest o vrijednosnim papirima, predviđen u člancima 4. do 20., odabranom glavnom popisu za obavijest o vrijednosnim papirima. Ovaj se dodatak vrši u skladu s glavnim svojstvima vrijednosnih papira koji su ponuđeni javnosti ili su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

3.

Odstupajući od članaka 3. do 22., kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu podnosi zahtjev za odobrenjem prospekta ili osnovnog prospekta za novu vrstu vrijednosnog papira, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu treba podnijeti nadležnom tijelu matične države nacrt prospekta ili osnovnog prospekta.

Nadležno tijelo, uz savjetovanje s izdavateljem, ponuditeljem ili osobom koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, donosi odluku o tome koje informacije treba uključiti u prospekt ili osnovni prospekt, kako bi se ispunila obveza iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ. Nadležno tijelo o tome bez odgode obavješćuje Komisiju.

Odstupanje od prvog podstavka primjenjuje se samo u slučaju nove vrste vrijednosnog papira koji ima potpuno drugačija svojstva od različitih vrsta vrijednosnih papira navedenih u Prilogu XVIII., ako su svojstva novog vrijednosnog papira takva da kombinacija različitih informacija iz popisa i obrazaca predviđenih u člancima 4. do 20. nije primjerena.

4.

Odstupajući od članaka 3. do 22. u slučajevima u kojima informacije predviđene u jednom od popisa ili obrazaca u smislu članaka 4. do 20. ili istovjetne informacije nisu od važnosti za izdavatelja, ponudu ili za vrijednosne papire na koje se prospekt odnosi, te se informacije mogu ispustiti.

Članak 24.

Sadržaj sažetka prospekta i osnovnog prospekta

Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu sami određuju detaljan sadržaj sažetka prospekta ili osnovnog prospekta iz članka 5. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ.

POGLAVLJE III.

OBLIK PROSPEKTA, OSNOVNOG PROSPEKTA I DOPUNA

Članak 25.

Oblik prospekta

1.

Kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u smislu članka 5. stavka 3. Direktive 2003/71/EZ odluči izraditi prospekt kao jedinstveni dokument, prospekt treba biti sastavljen od sljedećih dijelova, prema navedenom redoslijedu:

1.

jasan i detaljan sadržaj;

2.

sažetak u smislu članka 5. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ;

3.

čimbenici rizika povezani s izdavateljem i vrstom vrijednosnog papira obuhvaćenog izdanjem;

4.

druge informacije uključene u popise i obrasce prema kojima se prospekt izrađuje.

2.

Kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2003/71/EZ odluči izraditi prospekt sastavljen od zasebnih dokumenata, obavijest o vrijednosnom papiru i registracijski dokument trebaju pojedinačno biti sastavljeni od sljedećih dijelova, prema navedenom redoslijedu:

1.

jasan i detaljan sadržaj;

2.

ovisno o slučaju, čimbenici rizika povezani s izdavateljem i vrstom vrijednosnog papira obuhvaćenog izdanjem;

3.

druge informacije uključene u popise i obrasce prema kojima se prospekt izrađuje.

3.

U slučajevima navedenim u stavcima 1. i 2., izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mogu slobodno utvrditi kojim će redom biti predstavljene tražene informacije uključene u popise i obrasce prema kojima se izrađuje prospekt.

4.

Kad se redoslijed informacija ne podudara s redoslijedom informacija koje su predviđene u popisima i obrascima prema kojima se izrađuje prospekt, nadležno tijelo matične države članice može od izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu tražiti da osigura popis unakrsnog upućivanja radi provjere prospekta prije odobrenja. Takav popis utvrđuje stranice na kojima je u prospektu moguće naći pojedine informacije.

5.

Kad sažetak prospekta treba dopuniti u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 2003/71/EZ, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu na temelju pojedinog slučaja odlučuju o tome hoće li se nove informacije uključiti u izvorni sažetak tako da se izradi novi sažetak ili da se izradi dodatak sažetku.

Ako se nove informacije uključuju u izvorni sažetak, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu moraju se pobrinuti da ulagatelji mogu lako uočiti promjene, posebno pomoću bilježaka.

Članak 26.

Oblik osnovnog prospekta i s njim povezani konačni uvjeti

1.

Kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u smislu članka 5. stavka 4. Direktive 2003/71/EZ odluči izraditi osnovni prospekt, osnovni prospekt treba biti sastavljen od sljedećih dijelova, prema navedenom redoslijedu:

1.

jasan i detaljan sadržaj;

2.

sažetak predviđen člankom 5. stavkom 2. Direktive 2003/71/EZ;

3.

čimbenici rizika povezani s izdavateljem i vrstom vrijednosnog papira obuhvaćenog izdanjem (izdanjima);

4.

druge informacije uključene u popise i obrasce prema kojima se prospekt izrađuje.

2.

Bez obzira na stavak 1., izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mogu slobodno utvrditi kojim će redom biti predstavljene tražene informacije uključene u popise i obrasce prema kojima se izrađuje prospekt. Informacije o različitim vrijednosnim papirima koje su sadržane u osnovnom prospektu trebaju biti jasno odvojene.

3.

Kad se redoslijed informacija ne podudara s redoslijedom informacija koje su predviđene u popisima i obrascima prema kojima se izrađuje prospekt, nadležno matično tijelo može tražiti od izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu da osigura popis unakrsnog upućivanja radi provjere prospekta prije odobrenja. Takav popis utvrđuje stranice na kojima je u prospektu moguće naći pojedine informacije.

4.

U slučaju kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu prethodno podnese registracijski dokument za neku posebnu vrstu vrijednosnog papira, te u nekoj kasnijoj fazi odluči da će izraditi osnovni prospekt u skladu s uvjetima iz točaka (a) i (b) članka 5. stavka 4. Direktive 2003/71/EZ, osnovni prospekt treba sadržavati:

1.

informacije sadržane u prethodnom ili istodobno podnesenom i odobrenom registracijskom dokumentu koje se uključuju upućivanjem prema uvjetima predviđenima u članku 28. ove Uredbe;

2.

informacije koje bi inače bile sadržane u relevantnoj obavijesti o vrijednosnim papirima bez konačnih uvjeta, kad konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt.

5.

Konačne uvjete koji su priloženi osnovnom prospektu treba prezentirati u obliku zasebnog dokumenta koji sadrži samo konačne uvjete ili uključivanjem konačnih uvjeta u osnovni prospekt.

U slučaju da su konačni uvjeti uključeni u zasebni dokument koji sadrži samo konačne uvjete, oni mogu ponavljati neke informacije koje su uključene u odobrenom osnovnom prospektu, u skladu s relevantnim popisom za obavijest o vrijednosnim papirima koja se koristi za izradu osnovnog prospekta. U tom je slučaju konačne uvjete potrebno prezentirati na takav način da se oni mogu jednostavno utvrditi kao takvi.

U konačne uvjete treba uključiti jasnu i vidljivu izjavu koja ukazuje na to da su cjelokupne informacije o izdavatelju i ponudi dostupne samo na temelju kombinacije osnovnog prospekta i konačnih uvjeta i gdje je osnovni prospekt dostupan.

6.

Kad se osnovni prospekt odnosi na različite vrijednosne papire, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu trebaju uključiti jedinstveni sažetak u osnovni prospekt za sve vrijednosne papire. Informacije o različitim vrijednosnim papirima koje su sadržane u sažetku, treba, međutim, jasno odvojiti.

7.

Kad sažetak osnovnog prospekta treba dopuniti u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 2003/71/EZ, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu na temelju pojedinog slučaja odlučuju o tome hoće li se nove informacije uključiti u izvorni sažetak tako da se izradi novi sažetak ili da se izradi dodatak sažetku.

Ako se nove informacije uključuju u izvorni sažetak osnovnog prospekta tako da se izradi novi sažetak, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu moraju se pobrinuti da ulagatelji mogu lako uočiti promjene, posebno pomoću bilježaka.

8.

Izdavatelji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mogu u jednom jedinstvenom dokumentu objediniti dva ili više različitih osnovnih prospekata.

POGLAVLJE IV.

INFORMACIJE I UPUĆIVANJE NA INFORMACIJE

Članak 27.

Objava dokumenta iz članka 10. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ

1.

Dokument iz članka 10. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ stavlja se na raspolaganje javnosti, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu na način koji je dopušten u skladu s člankom 14. te Direktive u matičnoj državi članici izdavatelja.

2.

Dokument se podnosi nadležnom tijelu matične države članice te se čini dostupnim javnosti najkasnije 20 radnih dana nakon objave godišnjih financijskih izvještaja u matičnoj državi članici.

3.

Ako je to slučaj, dokument uključuje izjavu koja upućuje na to da bi neke informacije mogle biti zastarjele.

Članak 28.

Rješenja za upućivanje na informacije

1.

Informacije se mogu uključiti u prospekt ili u osnovni prospekt upućivanjem, posebno ako su sadržane u jednom od sljedećih dokumenata:

1.

godišnje financijske informacije i financijske informacije za razdoblja tijekom godine;

2.

dokumenti sastavljeni prilikom neke posebne transakcije kao što je spajanje ili razdvajanje;

3.

revizijska izvješća i financijski izvještaji;

4.

osnivački akt i statut;

5.

prethodno odobreni i objavljeni prospekti i/ili osnovni prospekti;

6.

propisane informacije;

7.

okružnice naslovljene na imatelje vrijednosnih papira.

2.

Dokumenti koji sadrže informacije koje se mogu uključiti u prospekt ili osnovni prospekt ili u njegove sastavne dokumente upućivanjem sastavljaju se prema odredbama članka 19. Direktive 2003/71/EZ.

3.

Ako dokument koji se može uključiti upućivanjem sadrži informacije koje su bile izložene znatnim promjenama, prospekt ili osnovni prospekt moraju jasno navesti takve okolnosti i prikazati ažurirane informacije.

4.

Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu može u prospekt ili osnovni prospekt uključiti informacije upućivanjem samo na određene dijelove dokumenta, uz uvjet da on navodi da ti neuključeni dijelovi nisu relevantni za ulagatelja ili da su obuhvaćeni na nekom drugom mjestu u prospektu.

5.

Kad se informacije uključuju upućivanjem, izdavatelji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu trebaju nastojati da ne ugroze zaštitu ulagatelja u pogledu razumljivosti i dostupnosti informacija.

POGLAVLJE V.

OBJAVA I DISTRIBUCIJA OGLASA

Članak 29.

Objava u elektronskom obliku

1.

Objava prospekta ili osnovnog prospekta u elektronskom obliku, bilo u skladu s točkama (c), (d) i (e) članka 14. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ ili kao dopunsko sredstvo dostupnosti, podliježe sljedećim zahtjevima:

1.

prospekt ili osnovni prospekt lako je dostupan prilikom ulaska na internetsku stranicu;

2.

oblik datoteke je takav da se prospekt ili osnovni prospekt ne mogu izmijeniti;

3.

prospekt ili osnovni prospekt ne sadrži hiperveze, uz iznimku veza s elektronskim adresama gdje su dostupne informacije koje se uključuju upućivanjem;

4.

ulagatelji imaju mogućnost skidanja s interneta i tiskanja prospekta ili osnovnog prospekta.

Iznimka od točke 3. prvog podstavka važi samo za dokumente koji su uključeni upućivanjem; ti su dokumenti dostupni pomoću jednostavnih i neposrednih tehničkih rješenja.

2.

Ako prospekt ili osnovni prospekt za ponudu vrijednosnih papira javnosti bude stavljen na raspolaganje na internetskim stranicama izdavatelja i financijskih posrednika ili uređenih tržišta, oni poduzimaju mjere kojima se sprečava ciljanje rezidenata država članica ili trećih zemalja u kojima se ne provodi ponuda vrijednosnih papira javnosti, na primjer ubacivanjem ograničenja koje navodi na koga je ponuda upućena.

Članak 30.

Objava u novinama

1.

Kako bi se uskladilo s točkom (a) članka 14. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ, prospekt ili osnovni prospekt objavljuju se u općim ili financijskim informativnim novinama koje imaju nacionalnu ili nadregionalnu nakladu.

2.

Ako nadležno tijelo smatra da novine odabrane za objavu nisu u skladu sa zahtjevima navedenima u stavku 1., ono određuje novine za koje se smatra da imaju odgovarajuću nakladu u ovom smislu, posebno vodeći računa o zemljopisnom području, broju stanovnika i čitalačkim navikama u svakoj državi članici.

Članak 31.

Objava obavijesti

1.

Ako država članica koristi mogućnost iz članka 14. stavka 3. Direktive 2003/71/EZ za objavu obavijesti, koja navodi kako su prospekt ili osnovni prospekt stavljeni na raspolaganje te gdje ih javnost može dobiti, ta se obavijest objavljuje u novinama koje ispunjavaju zahtjeve za objavom prospekata, u skladu s člankom 30. ove Uredbe.

Ako se obavijest odnosi na prospekt ili osnovni prospekt objavljen samo u svrhu uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu, gdje su vrijednosni papiri istog roda već uvršteni, alternativno se mogu uključiti u službeni list tog uređenog tržišta, bez obzira je li taj službeni list u papirnatom primjerku ili u elektronskom obliku.

2.

Obavijest se objavljuje najkasnije sljedećeg radnog dana od dana objave prospekta ili osnovnog prospekta u skladu s člankom 14. stavkom 1. Direktive 2003/71/EZ.

3.

Obavijest sadrži sljedeće informacije:

1.

podatke o izdavatelju;

2.

vrstu, rod i iznos vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili u vezi s kojima se traži uvrštenje za trgovanje, pod uvjetom da su ti elementi poznati u trenutku objave obavijesti;

3.

predviđeni vremenski plan ponude/uvrštenja za trgovanje;

4.

izjavu da je prospekt ili osnovni prospekt objavljen i gdje ga je moguće dobiti;

5.

ako je prospekt ili osnovni prospekt objavljen u tiskanom obliku, adrese na kojima su tiskani obrasci dostupni javnosti i vrijeme tijekom kojega će oni biti dostupni javnosti;

6.

ako je prospekt ili osnovni prospekt objavljen u elektronskom obliku, adrese na koje se ulagatelji mogu obratiti kako bi dobili papirnati primjerak;

7.

datum obavijesti.

Članak 32.

Popis odobrenih prospekata

Popis odobrenih prospekata i osnovnih prospekata objavljenih na internetskoj stranici nadležnog tijela, u skladu s člankom 14. stavkom 4. Direktive 2003/71/EZ, navodi na koji su način takvi prospekti stavljeni na raspolaganje javnosti i gdje ih je moguće dobiti.

Članak 33.

Objava konačnih uvjeta osnovnih prospekata

Način objave za konačne uvjete povezane s osnovnim prospektom ne mora nužno biti identičan onome koji se koristi za osnovni prospekt, sve dok je način objave koji se koristi jedan od onih koji su navedeni u članku 14. Direktive 2003/71/EZ.

Članak 34.

Distribucija oglasa

Oglase koji se odnose na ponudu vrijednosnih papira javnosti ili na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu javnosti mogu distribuirati zainteresirane strane poput izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje, financijski posrednici koji sudjeluju pri provedbi ponude odnosno prodaje vrijednosnih papira uz/bez obveze otkupa, posebno pomoću jednog od sljedećih sredstava komunikacije:

1.

naslovljeni ili nenaslovljeni tiskani materijali;

2.

elektronska poruka ili oglašavanje primljeno preko mobilnog telefona ili pozivnika;

3.

standardni dopis;

4.

oglašavanje u novinama sa ili bez narudžbenice;

5.

katalog;

6.

telefon sa ili bez ljudskog posredovanja;

7.

seminari i prezentacije;

8.

radio;

9.

videofon;

10.

videotekst;

11.

elektronska pošta;

12.

faks;

13.

televizija;

14.

obavijest;

15.

račun;

16.

poster;

17.

brošura;

18.

oglasi na internetu uključujući internetske transparente.

POGLAVLJE VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Povijesne financijske informacije

1.

Obveza izdavatelja iz Zajednice da u prospektu ponovno iskažu povijesne financijske informacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, kako su navedene u Prilogu I. točki 20.1., Prilogu IV. točki 13.1., u Prilogu VII. točki 8.2., Prilogu X. točki 20.1., Prilogu XI. točki 11.1. ne primjenjuje se na razdoblje prije 1. siječnja 2004. ili, ako izdavatelj ima vrijednosne papire uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu 1. srpnja 2005., dok izdavatelj ne objavi svoje prve konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002.

2.

Kad izdavatelj iz Zajednice podliježe prijelaznim nacionalnim odredbama koje su donesene u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1606/2002, obveza da u prospektu ponovno iskaže povijesne financijske informacije ne primjenjuje se na razdoblje prije 1. siječnja 2006. ili, ako izdavatelj ima vrijednosne papire uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu 1. srpnja 2005., dok izdavatelj ne objavi svoje prve konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002.

3.

Obveza da se u prospektu ponovno iskažu povijesne financijske informacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, navedena u Prilogu I. točki 20.1., Prilogu IV. točki 13.1., Prilogu VII. točki 8.2., Prilogu X. točki 20.1. i Prilogu XI. točki 11.1., ne primjenjuje se do 1. siječnja 2007. na izdavatelje iz trećih zemalja:

1.

koji 1. siječnja 2007. imaju svoje vrijednosne papire uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu;

i

2.

koji su predstavili i sastavili povijesne financijske informacije u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje.

U tom slučaju povijesne financijske informacije treba dopuniti detaljnijim i/ili dodatnim informacijama ako financijski izvještaji uključeni u prospekt ne daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza izdavatelja, njegovog financijskog položaja te dobiti i gubitka.

4.

Izdavatelji iz trećih zemalja koji su sastavili povijesne financijske informacije u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 mogu te informacije koristiti u svim prospektima koji su podneseni prije 1. siječnja 2007., a da pritom ne podliježu obvezi davanja ponovnog iskazivanja.

5.

Od 1. siječnja 2007. izdavatelji iz trećih zemalja iz stavaka 3. i 4. predstavljaju povijesne financijske informacije iz stavka 3. točke 1. nakon uspostavljene jednakosti u skladu s mehanizmom koji odredi Komisija. Taj se mehanizam određuje preko postupka odbora koji je predviđen u članku 24. Direktive 2003/71/EZ.

6.

Odredbe ovog članka primjenjuju se i na Prilog VI. točku 3.

Članak 36.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu u državama članicama dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. srpnja 2005.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2004.

Za Komisiju

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  1 SL L 345, 31.12.2003., str. 64.

(2)  2 CESR osnovan je Odlukom Komisije 2001/527/EZ (SL L 191, 13.7.2001., str. 43.).

(3)  SL L 184, 6.7.2001., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/71/EZ.

(4)  SL L 126, 26.5.2000., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(5)  SL L 243., 11.9.2002., str. 1.

(6)  SL L 96, 12.4.2003., str. 16.


PRILOZI

Prilozi I. do XVII.: Popisi i obrasci

Prilog XVIII.: Tablica kombinacija popisa i obrazaca

Prilog XIX.: Popis specijaliziranih izdavatelja


PRILOG I.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za dionice (popis)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim dijelovima je riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni, prema njihovom saznanju, u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.

ODABRANE FINANCIJSKE INFORMACIJE

3.1.

Odabrane financijske informacije o izdavatelju, prezentirane za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama i svako kasnije poslovno razdoblje tijekom godine, u istoj valuti kao i financijske informacije.

Odabrane povijesne financijske informacije moraju osigurati ključne brojke koje daju sažetak financijskog položaja izdavatelja.

3.2.

Ako su dane odabrane financijske informacije za razdoblja tijekom godine, potrebno je osigurati i usporedive podatke iz istog razdoblja u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama ispunjava prezentiranjem bilančnih informacija na kraju godine.

4.

ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji su specifični za izdavatelja ili njegovu djelatnost u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

5.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

5.1.

Povijest i razvoj izdavatelja

5.1.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja

5.1.2.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj

5.1.3.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno

5.1.4.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta)

5.1.5.

Važni događaji u razvoju poslovanja izdavatelja.

5.2.

Ulaganja

5.2.1.

Opis (uključujući iznos) glavnih ulaganja izdavatelja za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta

5.2.2.

Opis glavnih ulaganja izdavatelja koja su u tijeku, uključujući zemljopisnu distribuciju tih ulaganja (u zemlji i inozemstvu) te način financiranja (unutarnje ili vanjsko)

5.2.3.

Informacije o glavnim budućim ulaganjima izdavatelja na koja su se njegova rukovodeća tijela već obvezala.

6.

PREGLED POSLOVANJA

6.1.

Osnovne djelatnosti

6.1.1.

Opis i ključni čimbenici koji se odnose na prirodu poslovanja izdavatelja i njegove osnovne djelatnosti, gdje se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama; te

6.1.2.

Naznaka svih značajnih novih proizvoda i/ili usluga koje su uvedene te status razvoja novih proizvoda ili usluga u mjeri u kojoj je javno objavljen.

6.2.

Glavna tržišta

Opis glavnih tržišta na kojima izdavatelj konkurira, uz naznaku podjele ukupnih prihoda po kategoriji djelatnosti i zemljopisnom tržištu za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama.

6.3.

U slučaju da su na informacije dane u skladu s točkama 6.1 i 6.2. utjecali iznimni čimbenici, tu bi činjenicu trebalo navesti.

6.4.

Ako je to značajno za poslovanje ili rentabilnost izdavatelja, sažetak informacija o tome u kojoj je mjeri izdavatelj ovisan o patentima ili licencijama, industrijskim, trgovinskim ili financijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

6.5.

Osnova za svaku izjavu izdavatelja u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

7.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

7.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

7.2.

Popis značajnih društava kćeri izdavatelja, uključujući naziv, državu osnivanja ili sjedišta, vlasnički udio i, ako se razlikuje, udio u glasačkim pravima.

8.

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

8.1.

Informacije u vezi s bilo kojom postojećom ili planiranom značajnom dugotrajnom materijalnom imovinom, uključujući nekretnine u najmu i sve veće terete na njima.

8.2.

Opis svih problema u vezi s okolišem koji bi mogli utjecati na korištenje dugotrajne materijalne imovine.

9.

PREGLED POSLOVANJA I FINANCIJSKI PREGLED

9.1.

Financijski položaj

U mjeri u kojoj to nije obuhvaćeno na drugim mjestima u registracijskom dokumentu, dostaviti opis financijskog položaja izdavatelja, promjene financijskog položaja i rezultate poslovanja za svaku godinu i razdoblje tijekom godine za koje se zahtijevaju povijesne financijske informacije, uključujući uzroke značajnih promjena iz godine u godinu u financijskim informacijama, u mjeri u kojoj je to potrebno za razumijevanje poslovanja izdavatelja u cjelini.

9.2.

Rezultati poslovanja

9.2.1.

Informacije o znatnim čimbenicima, uključujući neobične ili rijetke događaje ili nove razvoje događaja koji znatno utječu na prihod iz poslovanja izdavatelja, navodeći do koje je mjere to utjecalo na prihod.

9.2.2.

Kad financijski izvještaji objavljuju značajne promjene u neto prodaji i prihodima, dostaviti opis razloga za takve promjene.

9.2.3.

Informacije u vezi sa svim državnim, gospodarskim, fiskalnim, monetarnim ili političkim politikama ili čimbenicima koji su značajno utjecali ili bi mogli značajno utjecati, izravno ili neizravno, na poslovanje izdavatelja.

10.

IZVORI SREDSTAVA

10.1.

Informacije o izvorima sredstava izdavatelja (kratkoročnim i dugoročnim);

10.2.

Objašnjenje izvora i iznosa i opis novčanih tokova izdavatelja;

10.3.

Informacije o financijskim potrebama i strukturi financiranja izdavatelja;

10.4.

Informacije o svim ograničenjima korištenja izvora sredstava koja su značajno utjecala ili bi mogla značajno utjecati, izravno ili neizravno, na poslovanje izdavatelja;

10.5.

Informacije o predviđenim izvorima financiranja koji su potrebni kako bi se ispunile obveze iz točaka 5.2.3. i 8.1.

11.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, PATENTI I LICENCIJE

Kad je to značajno, dostaviti opis politika istraživanja i razvoja izdavatelja za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama, uključujući iznos utrošen na aktivnosti istraživanja i razvoja koje je financirao izdavatelj.

12.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

12.1.

Najznačajniji nedavni trendovi u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cijenama od završetka posljednje poslovne godine do datuma registracijskog dokumenta.

12.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obvezama ili događajima koji bi vjerojatno mogli imati znatan utjecaj na očekivanja izdavatelja, barem tijekom sadašnje poslovne godine.

13.

PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 13.1. i 13.2.:

13.1.

Izjava koja navodi najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne, te se ne smiju odnositi na opću točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

13.2.

Izvješće koje su sastavili neovisni računovođe ili revizori u kojima se navodi da je po mišljenju neovisnih računovođa ili revizora, predviđanje ili procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva koje se koristi za predviđanje ili procjene dobiti sukladan računovodstvenim politikama izdavatelja.

13.3.

Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s povijesnim financijskim informacijama.

13.4.

Ako je u prospektu bilo objavljeno predviđanje koje još nije isteklo, tada treba dostaviti izjavu koja navodi da li je predviđanje još uvijek točno u vrijeme registracijskog dokumenta te objašnjenje zbog čega takvo predviđanje više ne važi, ako je to slučaj.

14.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA I VIŠE RUKOVODSTVO

14.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba, naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)

članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)

komplementari, u slučaju da je riječ o komanditnom društvu;

(c)

osnivači, ako je izdavatelj osnovan prije manje od pet godina; te

(d)

svaki viši rukovoditelj koji je značajan za utvrđivanje da izdavatelj ima primjereno stručno znanje i iskustvo za upravljanje poslovanjem izdavatelja.

Priroda bilo kakve obiteljske povezanosti između svih tih osoba.

U slučaju bilo kojeg člana administrativnog, rukovodećeg ili nadzornog tijela izdavatelja ili bilo koje osobe navedene u točkama (b) i (d) prvog podstavka, pojedinosti o odgovarajućem upravljačkom znanju i iskustvu te osobe sa sljedećim informacijama:

(a)

imena svih društava u kojima je ta osoba bila član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili komplementar bilo kada u prethodnih pet godina, uz naznaku je li taj pojedinac još uvijek član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili komplementar. Nije potrebno navesti sva društva kćeri izdavatelja u kojima je ta osoba također član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela;

(b)

sve presude u vezi s kaznenim djelima prevara tijekom najmanje pet prethodnih godina;

(c)

pojedinosti o svim stečajevima, stečajnim upravama ili likvidacijama s kojima je osoba opisana u točkama (a) i (d) prvog podstavka bila povezana tijekom najmanje pet prethodnih godina djelujući u svojstvu bilo koje funkcije navedene u točkama (a) i (d) prvog podstavka;

(d)

pojedinosti o svim službenim javnim optužbama i/ili sankcijama takve osobe od strane pravosudnih ili regulatornih tijela (uključujući određena strukovna tijela) te podatak o tome je li sudskom odlukom takva osoba u posljednjih pet godina isključena iz članstva u administrativnim, rukovodećim ili nadzornim tijelima izdavatelja ili iz djelovanja u rukovodstvu ili vođenju poslova izdavatelja tijekom najmanje pet prethodnih godina.

Ako ne postoje takve informacije koje treba objaviti, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

14.2.

Sukob interesa administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela i višeg rukovodstva

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz točke 14.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je u tu svrhu dati izjavu.

Naznačite eventualne sporazume ili pogodbe s većinskim dioničarima, klijentima, dobavljačima ili drugima, na temelju kojih je bilo koja osoba iz točke 14.1. izabrana za člana administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili člana višeg rukovodstva.

Pojedinosti o bilo kakvim ograničenjima koje dogovore osobe iz točke 14.1. o ustupanju njihovih udjela u vrijednosnim papirima izdavatelja unutar određenog vremenskog razdoblja.

15.

NAKNADE I POGODNOSTI

Za posljednju završenu poslovnu godinu za osobe iz točaka (a) i (d) prvog podstavka točke 14.1.:

15.1.

Iznos isplaćene naknade (uključujući svaku potencijalnu ili odgođenu naknadu) i nenovčane koristi koje izdavatelj ili njegova društva kćeri odobre takvim osobama za sve oblike usluga koje bilo koja osoba pruži izdavatelju i njegovim društvima kćerima.

Te se informacije moraju dostaviti na pojedinačnoj osnovi, osim ako se pojedinačno objavljivanje ne zahtijeva u matičnoj državi izdavatelja i izdavatelj ih nije javno objavio na drugi način.

15.2.

Ukupni iznosi koje izdavatelj ili njegova društva kćeri izdvoje ili pripišu kako bi se osigurale mirovine, mirovinska prava ili slične pogodnosti.

16.

PRAKSA UPRAVE

Za posljednju završenu poslovnu godinu, ako nije drukčije određeno, za osobe iz točke (a) prvog podstavka točke 14.1:

16.1.

Datum isteka aktualnog mandata, ako je to primjenjivo, te razdoblje tijekom kojega je osoba obnašala tu funkciju.

16.2.

Informacije o ugovorima članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela s izdavateljem ili bilo kojim od njegovih društava kćeri koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa ili odgovarajuća negativna izjava.

16.3.

Informacije o revizorskom odboru i odboru za naknade izdavatelja, uključujući imena članova odbora i sažetak postavljenih uvjeta po kojima odbor radi.

16.4.

Izjava o tome ispunjava li izdavatelj standarde korporativnog upravljanja u svojoj državi. U slučaju da izdavatelj ne ispunjava te standarde, priložiti izjavu u tu svrhu, zajedno s objašnjenjem zbog čega izdavatelj ne ispunjava te standarde.

17.

ZAPOSLENICI

17.1.

Ili broj zaposlenika na kraju razdoblja ili prosjek za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta (i promjene takvih brojki, ako su one značajne) te, ako je to moguće i bitno, podjela zaposlenika po glavnim kategorijama djelatnosti i zemljopisnim lokacijama. Ako izdavatelj zaposli značajan broj zaposlenika na određeno vrijeme, navesti prosječan broj zaposlenika na određeno vrijeme tijekom posljednje poslovne godine.

17.2.

Vlasništvo dionica i dionička opcija

Za svaku osobu iz točaka (a) i (d) prvog podstavka točke 14.1. dostaviti informacije o vlasništvu dionica i svim dioničkim opcijama na te dionice izdavatelja s posljednjim mogućim datumom.

17.3.

Opis svih sporazuma za uključivanje zaposlenika u kapital izdavatelja.

18.

VEĆINSKI DIONIČARI

18.1.

Ako je to poznato izdavatelju, ime osobe koja nije član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela koja ima izravan ili neizravan udio u kapitalu izdavatelja ili pravo glasa koje treba prijaviti po nacionalnom pravu izdavatelja, zajedno s iznosom udjela svake takve osobe, ili, ako takvih osoba nema, odgovarajuća negativna izjava.

18.2.

Imaju li većinski dioničari izdavatelja različita prava glasa ili odgovarajuća negativna izjava.

18.3.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom, te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

18.4.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba naknadno mogla rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

19.

TRANSAKCIJE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Pojedinosti o transakcijama između povezanih osoba (koji su u tom smislu navedeni u Standardima koji su doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002) koje je izdavatelj zaključio tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta moraju biti objavljene u skladu s odgovarajućim standardom koji je donesen na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, ovisno o slučaju.

Ako se takvi standardi ne primjenjuju na izdavatelja, potrebno je objaviti sljedeće informacije:

(a)

prirodu i opseg svih transakcija koje su – bilo kao pojedinačna transakcija ili ukupno – značajne za izdavatelja. Kad takve transakcije između povezanih osoba nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima, dati objašnjenje zbog čega takve transakcije nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima. U slučaju neotplaćenih zajmova, uključujući jamstva bilo koje vrste, navesti neotplaćeni iznos;

(b)

iznos ili postotak koji predstavljaju transakcije između povezanih osoba u prometu izdavatelja.

20.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

20.1.

Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju tri posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti prezentirane u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije za posljednje dvije godine u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojemu trenutačnom području gospodarske djelatnosti manje od jedne godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenim po postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Te povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima koje se traže po ovom naslovu, one moraju uključiti barem:

(a)

bilancu;

(b)

račun dobiti i gubitka;

(c)

izvještaj o svim promjenama kapitala ili promjenama kapitala koje nisu one koje proizlaze iz kapitalnih transakcija s vlasnicima i raspodjele vlasnicima;

(d)

izvještaj o novčanom tijeku;

(e)

računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

20.2.

Pro forma financijske informacije

U slučaju značajne ukupne promjene, opišite način na koji bi transakcija mogla utjecati na imovinu i obveze te zaradu izdavatelja, ako bi se poduzela na početku izvještajnog razdoblja ili na izvještajni datum.

Ovaj se zahtjev obično ispunjava uključivanjem pro forma financijskih informacija.

Ove pro forma financijske informacije treba prezentirati kako je to navedeno u Prilogu II., a moraju sadržavati informacije koje su tamo naznačene.

Pro forma financijske informacije moraju biti popraćene izvješćem koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori.

20.3.

Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, u registracijski dokument uključiti barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

20.4.

Revizija povijesnih godišnjih financijskih informacija

20.4.1.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze negativno mišljenje ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili takvo ograničenje ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

20.4.2.

Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

20.4.3.

Kad financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

20.5.

Starost posljednjih financijskih informacija

20.5.1.

Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od jednog od sljedećih datuma:

(a)

18 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta, ako izdavatelj u registracijski dokument uključi revidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine;

(b)

15 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta, ako izdavatelj u registracijski dokument uključi nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine.

20.6.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

20.6.1.

Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u registracijski dokument. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, također je potrebno priložiti izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ni pregledane, navesti tu činjenicu.

20.6.2.

Ako je datum registracijskog dokumenta kasniji od devet mjeseci nakon završetka posljednje revidirane poslovne godine, mora sadržavati financijske informacije za razdoblje tijekom godine koje mogu biti nerevidirane (u tom je slučaju tu činjenicu potrebno navesti), a koje obuhvaćaju najmanje prvih šest mjeseci poslovne godine.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine moraju sadržavati usporedive izvještaje za isto razdoblje u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama može ispuniti prezentiranjem bilance s kraja godine.

20.7.

Politika u vezi s dividendom

Opis politike izdavatelja o raspodjeli dividende i eventualna ograničenja po njima.

20.7.1.

Iznos dividende po dionici za svaku poslovnu godinu za razdoblje koje obuhvaćaju povijesne financijske informacije, kad se broj dionica izdavatelja promijeni, iznos treba uskladiti da bi bio usporediv.

20.8.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

20.9.

Znatna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

21.

DODATNE INFORMACIJE

21.1.

Temeljni kapital

Sljedeće informacije od datuma posljednje bilance, uključene u povijesne financijske informacije:

21.1.1.

Iznos temeljnog kapitala i za svaki rod dionica:

(a)

broj odobrenih dionica;

(b)

broj izdanih i u cijelosti uplaćenih dionica te broj izdanih dionica koje nisu u cijelosti uplaćene;

(c)

nominalna vrijednost dionica ili da dionice nemaju nominalnu vrijednost;

i

(d)

usklađenje broja dionica u opticaju na početku i na kraju godine. Ako je više od 10 % kapitala uplaćeno u stvarima i pravima u razdoblju obuhvaćenom povijesnim financijskim informacijama, treba navesti tu činjenicu.

21.1.2.

Ako postoje dionice koje ne predstavljaju kapital, treba navesti broj i glavna obilježja takvih dionica.

21.1.3.

Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost dionica izdavatelja koje drži sam izdavatelj ili koje u njegovo ime drže društva kćeri izdavatelja.

21.1.4.

Iznos svih konvertibilnih vrijednosnih papira, zamjenjivih vrijednosnih papira ili vrijednosnih papira s varantima, uz naznaku uvjeta kojima podliježu i postupaka konverzije, zamjene ili upisa.

21.1.5.

Informacije i uvjeti o svim pravima i/ili obvezama u vezi sa stjecanjem odobrenog, ali neupisanog kapitala ili obveza za povećanje kapitala.

21.1.6.

Informacije o kapitalu bilo kojeg člana grupe koji je predmet opcije ili je dogovoreno, uvjetno ili bezuvjetno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući one osobe na koje se te opcije odnose.

21.1.7.

Povijesni pregled temeljnog kapitala, s posebnom pažnjom na informacijama o svim promjenama tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama.

21.2.

Statut

21.2.1.

Opis ciljeva i namjera izdavatelja te gdje se oni mogu pronaći u statutu.

21.2.2.

Sažetak svih odredbi izdavateljevog društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koji se odnose na članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela.

21.2.3.

Opis prava, posebnih pogodnosti i ograničenja koji važe za svaki rod postojećih dionica.

21.2.4.

Opis aktivnosti koje su potrebne kako bi se promijenila prava imatelja dionica, uz naznaku slučajeva u kojima su uvjeti značajniji nego oni predviđeni zakonodavstvom.

21.2.5.

Opis uvjeta koji uređuju način na koji se sazivaju godišnje glavne i izvanredne skupštine dioničara, uključujući uvjete za uvrštenje.

21.2.6.

Kratak opis bilo koje odredbe izdavateljevog društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koja bi mogla utjecati na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene u kontroli nad izdavateljem.

21.2.7.

Naznaka eventualnih odredbi društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koji uređuju prag vlasništva iznad kojega je potrebno objaviti vlasništvo dioničara.

21.2.8.

Opis uvjeta predviđenih društvenim ugovorom, statutom, dokumentom o udruživanju ili internim aktom koje uređuju promjene u kapitalu, u slučaju kad su takvi uvjeti stroži od onih predviđenih zakonodavstvom.

22.

ZNAČAJNI UGOVORI

Sažetak svakog značajnog ugovora, osim ugovora koji su zaključeni u redovnom tijeku poslovanja, gdje je izdavatelj ili bilo koji član grupe ugovorna strana, u razdoblju od dvije godine neposredno prije objavljivanja registracijskog dokumenta.

Sažetak bilo kojeg drugog ugovora (koji nije zaključen u redovnom tijeku poslovanja) koji je zaključio bilo koji član grupe i koji sadrži bilo koju odredbu na temelju koje bilo koji član grupe ima obvezu ili pravo koje je značajno za grupu na datum registracijskog dokumenta.

23.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

23.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

23.2.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

24.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)

statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)

sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)

povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu gdje se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.

25.

INFORMACIJE O UDJELIMA

 

Informacije koji se odnose na društva u kojima izdavatelj ima udio u kapitalu koji bi mogao imati značajan učinak na procjenu njegove vlastite imovine i obveza, financijskog položaja ili dobitaka i gubitaka.


PRILOG II.

Obrazac za pro forma financijske informacije

1.

Pro forma informacije moraju uključivati opis transakcije, djelatnosti ili uključenih subjekata te razdoblje na koje se odnose i moraju jasno navoditi sljedeće:

(a)

svrhu radi koje su sastavljene;

(b)

činjenicu da su sastavljene samo u ogledne svrhe;

(c)

činjenicu da se zbog svoje prirode pro forma financijske informacije odnose na hipotetsku situaciju te stoga ne predstavljaju stvaran financijski položaj ili rezultate društva.

2.

Za prikaz pro forma financijskih informacija mogu se priložiti bilanca i račun dobiti i gubitka, zajedno s bilješkama, ovisno o okolnostima.

3.

Pro forma financijske informacije obično moraju biti prezentirane u stupcima koji se sastoje od:

(a)

neusklađenih povijesnih informacija;

(b)

pro forma usklađenja;

i

(c)

pro forma financijskih informacija koje iz toga proizlaze u posljednjem stupcu.

Potrebno je navesti izvore pro forma financijskih informacija i, prema potrebi, u prospekt treba uključiti financijske izvještaje o stečenim djelatnostima ili subjektima.

4.

Pro forma informacije moraju se sastaviti na način koji je u skladu s računovodstvenim politikama koje je donio izdavatelj u posljednjim ili sljedećim financijskim izvještajima te moraju utvrditi sljedeće:

(a)

osnovu na kojoj su sastavljene;

(b)

izvor svake pojedine informacije i usklađenja.

5.

Pro forma financijske informacije mogu se objaviti samo za:

(a)

tekuće poslovno razdoblje;

(b)

posljednje završeno poslovno razdoblje;

i/ili

(c)

posljednje razdoblje tijekom godine za koje su objavljene ili će biti objavljene ili se objavljuju relevantne neusklađene informacije u istom dokumentu.

6.

Pro forma usklađenja koja se odnose na pro forma financijske informacije moraju biti:

(a)

jasno prikazana i objašnjena;

(b)

izravno pripisana transakcijama;

(c)

potkrijepljena činjenicama.

Nadalje, kod pro forma računa dobiti ili gubitka ili izvještaja o novčanom tijeku, moraju biti jasno utvrđene informacije za koje se očekuje da će imati trajni učinak na izdavatelja i one za koje se to ne očekuje.

7.

Izvješće koje sastave neovisni računovođe ili revizori mora navoditi da su prema njihovom mišljenju:

(a)

pro forma financijske informacije pravilno sastavljene na navedenim temeljima;

(b)

da je taj temelj u skladu s računovodstvenim politikama izdavatelja.


PRILOG III.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za obavijest o vrijednosnim papirima za dionice (popis)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu i ovisno o slučaju za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu prospekta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni i/ili su uvršteni za trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

3.

KLJUČNE INFORMACIJE

3.1.

Izjava o obrtnom kapitalu

Izjava izdavatelja da je po njegovom mišljenju obrtni kapital dovoljan za trenutne zahtjeve izdavatelja ili, u protivnom, način na koji namjerava osigurati dodatni potreban obrtni kapital.

3.2.

Kapitalizacija i zaduženost

Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (s razlikom između zajamčene i nezajamčene, osigurane i neosigurane zaduženosti) s datumom koji nije raniji od 90 dana prije datuma dokumenta. Zaduženost također uključuje neizravnu i potencijalnu zaduženost.

3.3.

Interesi fizičkih i pravnih osoba uključenih u izdanje/ponudu

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su bitni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene i prirodi njihovog interesa.

3.4.

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava

Razlozi za ponudu i, gdje je primjenjivo, procijenjeni neto iznos sredstava raščlanjen na svako važnije namjensko korištenje i prezentiran redom prema prioritetu takvih korištenja. Ako izdavatelj zna da predviđena sredstva neće biti dovoljna da bi se financirala sva predložena korištenja, navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava. Potrebno je navesti pojedinosti o korištenju sredstava, posebno kad se ona koriste kako bi se stekla imovina, koja nije ona iz redovnog tijeka poslovanja, za financiranje najavljenih stjecanja drugih djelatnosti ili za rješavanje, smanjenje ili isplatu zaduženosti.

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

4.1.

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neku drugu identifikacijsku oznaku vrijednosnog papira.

4.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

4.3.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

4.4.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

4.5.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

Pravo na dividendu:

fiksni datum (datumi) kad počinje teći pravo,

vremenski rok nakon kojega pravo na dividendu istječe te naznaku osobe u čiju korist djeluje ovaj istek roka,

ograničenja po dividendi i postupci za vlasnike nerezidente,

postotak dividende i način njezinog obračuna, periodičnost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja.

Pravo glasa.

Pravo prvokupa u ponudama za upis vrijednosnih papira istog roda.

Pravo na udio u dobiti izdavatelja.

Pravo na udio u bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije.

Odredbe o otkupu.

Odredbe o konverziji.

4.6.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

4.7.

U slučaju novih izdanja, očekivani datum izdanja vrijednosnih papira.

4.8.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

4.9.

Naznaka postoje li bilo kakve obvezne ponude za preuzimanje i/ili pravila istiskivanja i rasprodaje u vezi s vrijednosnim papirima.

4.10.

Naznaka o javnim ponudama za preuzimanje dionica izdavatelja od strane trećih osoba koje su se dogodile tijekom posljednje poslovne godine i u tekućoj poslovnoj godini. Potrebno je navesti cijenu ili uvjete zamjene iz takvih ponuda te njihov ishod.

4.11.

U državi sjedišta izdavatelja i državi (državama) gdje je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje za trgovanje:

informacije o porezu na dohodak od vrijednosnih papira koji je zadržan na izvoru,

naznaka u pogledu toga preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

5.

OPĆI UVJETI PONUDE

5.1.

Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i postupak koji se traži za podnošenje ponude

5.1.1.

Uvjeti kojima ponuda podliježe.

5.1.2.

Ukupni iznos izdanja/ponude, pri čemu se vrijednosni papiri ponuđeni na prodaju razlikuju od onih ponuđenih za upis; ako iznos nije fiksan, opis postupaka i rokova predviđenih za javnu objavu konačnog iznosa ponude.

5.1.3.

Razdoblje, uključujući bilo kakve moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena i opis postupka prijave.

5.1.4.

Naznaka trenutka i okolnosti pod kojima se ponuda može opozvati ili obustaviti te može li se opoziv dogoditi nakon što trgovanje započne.

5.1.5.

Opis mogućnosti za smanjenje upisa i načina za povrat preplaćenog iznosa podnositeljima.

5.1.6.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (u broju vrijednosnih papira ili u ukupnom iznosu za ulaganje).

5.1.7.

Naznaka razdoblja tijekom kojega se prijava može povući, uz uvjet da je ulagateljima dopušteno da mogu povući svoj upis.

5.1.8.

Način i rokovi za uplatu vrijednosnih papira i isporuku vrijednosnih papira.

5.1.9.

Potpuni opis načina i datuma kad će rezultati ponude biti objavljeni.

5.1.10.

Postupak za korištenje bilo kojeg prava prvokupa, prenosivosti prava upisa i postupanje s neiskorištenim pravima upisa.

5.2.

Plan raspodjele i dodjele

5.2.1.

Različite kategorije potencijalnih ulagatelja kojima su ponuđeni vrijednosni papiri. Ako se ponuda vrši istodobno na tržištima dviju ili više država i ako je tranša rezervirana ili se rezervira za neku od njih, navesti sve takve tranše.

5.2.2.

Prema saznanju izdavatelja, naznaka o tome namjeravaju li većinski dioničari ili članovi rukovodećih, nadzornih ili administrativnih tijela upisati ponudu te namjerava li bilo koja osoba upisati više od pet posto ponude.

5.2.3.

Informacije za objavu prije dodjele:

(a)

podjela ponude na tranše, uključujući tranše rezervirane za institucionalne ulagatelje, male ulagatelje i zaposlenike izdavatelja te sve ostale tranše;

(b)

uvjeti po kojima se može koristiti klauzula o povratu sredstava, maksimalna veličina takvog povrata i svi važeći minimalni postoci predviđeni za pojedine tranše;

(c)

način ili načini dodjele koji će se koristiti za tranše rezervirane za male ulagatelje i za zaposlenike izdavatelja u slučaju prekomjernog upisa takvih tranši;

(d)

opis bilo kojeg unaprijed utvrđenog povlaštenog tretmana koje treba dogovoriti za određene razrede ulagatelja ili određene bliske skupine (uključujući programe za prijatelje i obitelj) prilikom dodjele, postotak ponude rezervirane za takav povlašteni tretman i kriteriji za uključivanje u takve razrede i skupine;

(e)

naznaka o tome može li se postupak za upise ili ponude za upis prilikom dodjele odrediti na temelju funkcije društva preko kojega ili od strane kojega su izvršene;

(f)

eventualno, ciljana minimalna dodjela u okviru tranše rezervirane za male ulagatelje;

(g)

uvjeti za zaključenje ponude, kao i datum kad se ponuda najranije može zaključiti;

(h)

podatak o tome jesu li dopušteni višestruki upisi, te, u slučaju da nisu, kako će se postupati s mogućim višestrukim upisima.

5.2.4.

Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje početi prije nego što je obavješćivanje obavljeno.

5.2.5.

Prekomjerna dodjela i opcija „green shoe”:

(a)

postojanje i veličina bilo koje pogodnosti prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”;

(b)

razdoblje trajanja prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”;

(c)

svi uvjeti za korištenje pogodnosti prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”.

5.3.

Formiranje cijene

5.3.1.

Naznaka cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni. Ako se cijena ne zna ili ako nije uspostavljeno i/ili nema likvidnog tržišta za vrijednosne papire, navesti način utvrđivanja cijene ponude, uključujući izjavu o tome tko je utvrdio kriterije ili je formalno odgovoran za utvrđivanje. Naznaka iznosa svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

5.3.2.

Postupak objavljivanja cijene ponude.

5.3.3.

Ako dioničari izdavatelja imaju pravo prvokupa i ako je to pravo ograničeno ili ukinuto, naznačite osnovu za cijenu izdanja ako se radi o izdavanju uz uplatu u novcu, zajedno s razlozima i korisnicima takvog ograničenja ili ukidanja.

5.3.4.

Ako postoji ili bi mogla postojati značajna razlika između cijene javne ponude i stvarnog troška nabave vrijednosnih papira za članove administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili višeg rukovodstva ili povezanih osoba koji su ih stekli transakcijama tijekom prethodne godine, ili koji ih imaju pravo steći, uključiti usporedbu javnog doprinosa predložene javne ponude i stvarnih gotovinskih doprinosa takvih osoba.

5.4.

Plasman i pokroviteljstvo

5.4.1.

Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, prema saznanju izdavatelja ili ponuditelja, mjesta u različitim državama gdje se odvija ponuda.

5.4.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

5.4.3.

Ime i adresa osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje uz obvezu otkupa te ime i adresa osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa ili po sporazumima koji vode računa o najboljoj zaštiti interesa. Naznaka bitnih obilježja sporazuma, uključujući kvote. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačite dio koji nije obuhvaćen. Naznaka sveukupnog iznosa provizije za pokroviteljstvo te provizije za plasman.

5.4.4.

Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

6.

UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

6.1.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri predmet ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku tržišta o kojima je riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje za trgovanje biti nužno odobreno. Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

6.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima će se prema saznanju izdavatelja vrijednosni papiri istog roda ponuditi ili će biti uvršteni za trgovanje ili su već uvršteni za trgovanje.

6.3.

Ako se istodobno ili gotovo istodobno s izradom vrijednosnih papira za koje se traži uvrštenje na uređeno tržište privatno upisuju ili plasiraju vrijednosni papiri istog roda, ili ako se izrađuju vrijednosni papiri drugih rodova za privatni ili javni plasman, navesti pojedinosti o prirodi takvih poslova i broju i obilježjima vrijednosnih papira na koje se odnose.

6.4.

Pojedinosti o subjektima koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost pomoću ponuda za kupnju i prodaju i opis glavnih uvjeta njihove obveze.

6.5.

Stabilizacija: kad je izdavatelj ili dioničar koji prodaje svoje dionice dozvolio mogućnost prekomjerne dodjele ili je na drugi način predložio da se u vezi s ponudom mogu uvesti aktivnosti za stabilizaciju cijena, potrebno je dostaviti sljedeće navedene informacije:

6.5.1.

Činjenicu da se stabilizacija može provesti, da nema jamstva da će se stvarno provesti i da ju je moguće prekinuti u bilo kojem trenutku;

6.5.2.

Početak i završetak razdoblja tijekom kojega može doći do stabilizacije;

6.5.3.

Naziv odgovorne osobe za stabilizaciju za svaku relevantnu nadležnost, osim ako to nije poznato u vrijeme objave;

6.5.4.

Činjenicu da transakcije stabilizacije mogu prouzročiti višu tržišnu cijenu od one koja bi inače prevladavala.

7.

IMATELJI VRIJEDNOSNIH PAPIRA KOJI PRISTUPAJU PRODAJI

7.1.

Ime i službena adresa osobe ili subjekta koji nudi vrijednosne papire na prodaju, priroda funkcije u službi ili drugi značajni odnosi osobe koja prodaje u posljednje tri godine s izdavateljem ili nekim od njegovih prethodnika ili povezanih društava.

7.2.

Broj i rod vrijednosnih papira koje nudi svaki pojedini imatelj vrijednosnih papira koji pristupa prodaji.

7.3.

Sporazumi o vezivanju

Strane koje sudjeluju u sporazumu.

Sadržaj i iznimke iz sporazuma.

Naznaka razdoblja vezivanja.

8.

TROŠAK IZDANJA/PONUDE

8.1.

Ukupna neto sredstva i procjena ukupnih troškova izdanja/ponude.

9.

RAZVODNJAVANJE

9.1.

Iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja koje proizlazi iz ponude.

9.2.

U slučaju ponude za upis postojećim imateljima dionica, iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja ako oni ne upišu novu ponudu.

10.

DODATNE INFORMACIJE

10.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu djelovali savjetnici.

10.2.

Naznaka ostalih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

10.3.

Kad je u obavijest o vrijednosnim papirima uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

10.4.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.


PRILOG IV.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire (popis)

(Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 50 000 eura)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.

ODABRANE FINANCIJSKE INFORMACIJE

3.1.

Odabrane financijske informacije o izdavatelju, prezentirane za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama i svako kasnije poslovno razdoblje tijekom godine, u istoj valuti kao i financijske informacije.

Odabrane povijesne financijske informacije moraju osigurati ključne brojke koje daju sažetak financijskog položaja izdavatelja.

3.2.

Ako su dane odabrane financijske informacije za razdoblja tijekom godine, potrebno je osigurati i usporedive podatke iz istog razdoblja u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama ispunjava prezentiranjem bilančnih informacija na kraju godine.

4.

ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji mogu utjecati na sposobnost izdavatelja da ispuni svoje obveze po vrijednosnim papirima prema ulagatelju u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”

5.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

5.1.

Povijest i razvoj izdavatelja

5.1.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja;

5.1.2.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

5.1.3.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

5.1.4.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

5.1.5.

Svi važni nedavni događaji za izdavatelja koji su u znatnoj mjeri važni za procjenu solventnosti izdavatelja.

5.2.

Ulaganja

5.2.1.

Opis glavnih izvršenih ulaganja od datuma posljednjih objavljenih financijskih izvještaja.

5.2.2.

Informacije o glavnim budućim ulaganjima izdavatelja na koje su se njegova rukovodeća tijela već obvezala.

5.2.3.

Informacije o predviđenim izvorima sredstava koja su potrebna da bi se ispunile obveze iz točke 5.2.2.

6.

PREGLED POSLOVANJA

6.1.

Osnovne djelatnosti

6.1.1.

Opis osnovnih djelatnosti izdavatelja gdje se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža; te

6.1.2.

Naznaka svih značajnih novih proizvoda i/ili djelatnosti.

6.2.

Glavna tržišta

Kratak opis glavnih tržišta na kojima izdavatelj konkurira.

6.3.

Osnova za svaku izjavu izdavatelja u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

7.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

7.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

7.2.

Ako je izdavatelj ovisan o drugim subjektima unutar grupe, to je potrebno jasno navesti, zajedno s objašnjenjem ove ovisnosti.

8.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

8.1.

Uključiti izjavu o tome da nije bilo značajnih negativnih promjena u očekivanjima izdavatelja od datuma posljednjih objavljenih revidiranih financijskih izvještaja.

U slučaju da izdavatelj ne može dati takvu izjavu, dostaviti pojedinosti o ovoj značajnoj negativnoj promjeni.

8.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obvezama ili događajima koji bi vjerojatno mogli imati znatan utjecaj na očekivanja izdavatelja, barem tijekom sadašnje poslovne godine.

9.

PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 9.1 i 9.2.:

9.1.

Izjava koja navodi najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članovaadministrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne te se ne smiju odnositi na opću točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

9.2.

Izvješće koje su sastavili neovisni računovođe ili revizori u kojima se navodi da je, prema mišljenju neovisnih računovođa ili revizora, predviđanje ili procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva koje se koristi za predviđanje ili procjene dobiti sukladan računovodstvenim politikama izdavatelja.

9.3.

Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s povijesnim financijskim informacijama.

10.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA

10.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba, naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)

članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)

komplementari u slučaju da je riječ o komanditnom društvu.

10.2.

Sukob interesa administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz stavka 10.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

11.

PRAKSA UPRAVE

11.1.

Informacije o revizorskom odboru izdavatelja, uključujući imena članova odbora i sažetak postavljenih uvjeta po kojima odbor radi.

11.2.

Izjava o tome ispunjava li izdavatelj standarde korporativnog upravljanja u svojoj državi. U slučaju da izdavatelj ne ispunjava te standarde, treba biti priložena izjava u tom smislu, zajedno s objašnjenjem zbog čega izdavatelj ne ispunjava te standarde.

12.

VEĆINSKI DIONIČARI

12.1.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom, te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

12.2.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba mogla naknadno rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

13.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

13.1.

Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju dvije posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti prezentirane u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije za posljednju godinu u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojemu aktualnom području gospodarske djelatnosti manje od jedne godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije trebaju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenima po postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ove povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključiti barem:

(a)

bilancu;

(b)

račun dobiti i gubitka;

(c)

izvještaj o novčanom tijeku; i

(d)

računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

13.2.

Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, u registracijski dokument uključiti barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

13.3.

Revizija godišnjih povijesnih financijskih informacija

13.3.1.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze negativno mišljenje ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili takvo ograničenje ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

13.3.2.

Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

13.3.3.

Kad financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

13.4.

Starost posljednjih financijskih informacija

13.4.1.

Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od 18 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta.

13.5.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

13.5.1.

Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u registracijski dokument. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, također je potrebno priložiti izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ni pregledane, navesti tu činjenicu.

13.5.2.

Ako je datum registracijskog dokumenta kasniji od devet mjeseci nakon završetka posljednje revidirane poslovne godine, mora sadržavati financijske informacije za razdoblje tijekom godine koje obuhvaćaju najmanje prvih šest mjeseci poslovne godine. Ako financijske informacije za razdoblje tijekom godine nisu revidirane, navesti tu činjenicu.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine moraju sadržavati usporedive izvještaje za isto razdoblje u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama može ispuniti prezentiranjem bilance s kraja godine.

13.6.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji bi mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

13.7.

Znatna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

14.

DODATNE INFORMACIJE

14.1.

Temeljni kapital

14.1.1.

Iznos temeljnog kapitala, broj i rod dionica od kojih je sastavljen, pojedinosti o njihovim osnovnim obilježjima, dio temeljnog kapitala koji još nije uplaćen, s naznakom broja ili ukupne nominalne vrijednosti te vrste dionica koje još nisu u cijelosti uplaćene, raščlanjeno, ovisno o slučaju, prema visini njihove uplate.

14.2.

Statut

14.2.1.

Registar i broj registarskog upisa te, ovisno o slučaju, opis ciljeva i namjera izdavatelja te gdje se oni mogu pronaći u osnivačkom aktu i statutu.

15.

ZNAČAJNI UGOVORI

Kratak sažetak svih značajnih ugovora koji nisu zaključeni u redovnom tijeku poslovanja izdavatelja, koji bi za bilo kojeg člana grupe mogli rezultirati obvezom ili pravom, koje je značajno za sposobnost izdavatelja da ispunjava svoje obveze prema imateljima vrijednosnih papira u vezi s vrijednosnim papirima koji se izdaju.

16.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

16.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

16.2.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da, prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

17.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)

statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)

sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)

povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu gdje se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.


PRILOG V.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za obavijest o vrijednosnim papirima koja se odnosi na dužničke vrijednosne papire (popis)

(Dužnički vrijednosni papiri čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 50 000 eura)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu prospekta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

2.1.

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni javnosti i/ili su uvršteni za trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

3.

KLJUČNE INFORMACIJE

3.1.

Interes fizičkih osoba i pravnih subjekata uključenih u izdanje/ponudu

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su značajni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene i prirodi njihovog interesa.

3.2.

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava

Razlozi za ponudu, ako se ne odnose na generiranje dobiti i/ili zaštitu od određenih rizika. Gdje je primjenjivo, objava procijenjenih ukupnih troškova izdanja/ponude i procijenjenih neto iznosa sredstava. Troškovi i sredstva raščlanjuju se na svako važnije namjensko korištenje i prezentiraju redom prema prioritetu takvih korištenja. Ako izdavatelj zna da predviđena sredstva neće biti dovoljna da bi se financirala sva predložena korištenja, navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava.

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

4.1.

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira) ili neku drugu identifikacijsku oznaku vrijednosnog papira.

4.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

4.3.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

4.4.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

4.5.

Rangiranje vrijednosnih papira koji su ponuđeni i/ili uvršteni za trgovanje, uključujući sažetke svih klauzula čija je namjena da utječu na rangiranje ili podređivanje vrijednosnog papira u odnosu na bilo koju sadašnju ili buduću obvezu izdavatelja.

4.6.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

4.7.

Nominalna kamatna stopa i odredbe koje se odnose na isplatu kamate.

Datum od kojega kamata postaje naplativa i datumi dospijeća kamate,

Rok važenja potraživanja s osnove kamate i otplata glavnice.

Kada stopa nije fiksna, opis temeljne imovine na kojoj se ona temelji te metoda koja je korištena da bi se te dvije vrijednosti stavile u odnos, kao i naznaka o tome gdje se mogu dobiti informacije o povijesnom i budućem prinosu te o volatilnosti temeljne imovine.

Opis bilo kojeg tržišnog poremećaja ili poremećaja prilikom namire koji utječu na temeljnu imovinu,

Pravila usklađivanja u odnosu na događaje koji se odnose na temeljnu imovinu,

Ime agenta za obračun.

Ako vrijednosni papir sadrži izvedenu komponentu kod plaćanja kamate, osigurati jasno i sveobuhvatno objašnjenje kako bi se pomoglo ulagateljima da shvate kako na vrijednost njihovog ulaganja utječe vrijednost temeljnog instrumenta (temeljnih instrumenata), posebno u okolnostima u kojima su rizici najočitiji.

4.8.

Datum dospijeća i načini amortizacije glavnice, uključujući postupke otplate. Kad je predviđena amortizacija unaprijed, na inicijativu izdavatelja ili imatelja, to je potrebno opisati, navodeći uvjete amortizacije.

4.9.

Naznaka prinosa. Opišite postupak po kojem se izračunava prinos u sažetom obliku.

4.10.

Zastupanje imatelja dužničkih vrijednosnih papira, uključujući identifikaciju organizacije koja zastupa ulagatelje te odredbe koje se odnose na takvo zastupanje. Naznaka o tome gdje je javnosti omogućen pristup ugovorima koji se odnose na te oblike zastupanja.

4.11.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

4.12.

U slučaju novih izdanja, očekivani datum izdanja vrijednosnih papira.

4.13.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

4.14.

U državi sjedišta izdavatelja i državi (državama) gdje je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje za trgovanje:

informacije o porezu na dohodak od vrijednosnih papira koji je zadržan na izvoru,

naznaka u pogledu toga preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

5.

OPĆI UVJETI PONUDE

5.1.

Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i postupak koji se traži za podnošenje ponude

5.1.1.

Uvjeti kojima ponuda podliježe.

5.1.2.

Ukupni iznos izdanja/ponude, ako iznos nije fiksan, opis postupaka i rokova predviđenih za javnu objavu konačnog iznosa ponude.

5.1.3.

Razdoblje, uključujući bilo kakve moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena i opis postupka prijave.

5.1.4.

Opis mogućnosti za smanjenje upisa i načina za povrat preplaćenog iznosa podnositeljima.

5.1.5.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (u broju vrijednosnih papira ili u ukupnom iznosu za ulaganje).

5.1.6.

Način i rokovi za uplatu vrijednosnih papira i isporuku vrijednosnih papira.

5.1.7.

Potpuni opis načina i datuma na koji će rezultati ponude biti objavljeni.

5.1.8.

Postupak za korištenje bilo kojeg prava prvokupa, prenosivosti prava upisa i postupanje s neiskorištenim pravima upisa.

5.2.

Plan raspodjele i dodjele

5.2.1.

Različite kategorije potencijalnih ulagatelja kojima su vrijednosni papiri ponuđeni. Ako se ponuda vrši istodobno na tržištima dviju ili više država i ako je tranša rezervirana ili se rezervira za neku od njih, navesti sve takve tranše.

5.2.2.

Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje početi prije nego što je obavješćivanje obavljeno.

5.3.

Formiranje cijene

5.3.1.

Naznaka cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni ili način utvrđivanja cijene i postupak objave. Naznaka iznosa svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

5.4.

Plasman i pokroviteljstvo

5.4.1.

Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, prema saznanju izdavatelja ili ponuditelja, mjesta u različitim državama u kojima se odvija ponuda.

5.4.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

5.4.3.

Ime i adresa osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje uz obvezu otkupa te ime i adresa osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa ili po sporazumima koji vode računa o najboljoj zaštiti interesa. Naznaka bitnih obilježja sporazuma, uključujući kvote. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačite dio koji nije obuhvaćen. Naznaka sveukupnog iznosa provizije za pokroviteljstvo te provizije za plasman.

5.4.4.

Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

6.

UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

6.1.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri predmet ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku tržišta o kojima je riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje za trgovanje biti nužno odobreno. Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

6.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima će se prema saznanju izdavatelja ponuditi vrijednosni papiri istog roda ili će biti uvršteni za trgovanje ili su već uvršteni za trgovanje.

6.3.

Ime i adresa osoba koje su se obvezale da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost pomoću ponuda za kupnju i prodaju i opis glavnih uvjeta njihove obveze.

7.

DODATNE INFORMACIJE

7.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu savjetnici djelovali.

7.2.

Naznaka ostalih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

7.3.

Kad je u obavijest o vrijednosnim papirima uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

7.4.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

7.5.

Procjene kreditne sposobnosti dodijeljene izdavatelju ili njegovim dužničkim vrijednosnim papirima na zahtjev ili u suradnji s izdavateljem u postupku procjenjivanja. Kratko obrazloženje o značenju procjena, ako je to agencija za procjenjivanje prethodno objavila.


PRILOG VI.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za jamstva

(Dodatni obrazac)

1.

Priroda jamstva

Opis mogućih sporazuma čija je namjena osigurati da bilo koja obveza koja je značajna za izdanje bude pravodobno servisirana u obliku garancije, jamstva, „keep well”sporazuma, police osiguranja „mono-line” ili druge jednake obveze (zbog praktičnosti dalje u tekstu općenito „jamstva” te osoba koja daje jamstvo „jamac”).

Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnoga, takvi sporazumi obuhvaćaju obveze za otplatu dužničkih vrijednosnih papira i/ili plaćanje kamate, s opisom koji navodi način na koji sporazum namjerava osigurati da zajamčena plaćanja budu pravodobno servisirana.

2.

Područje primjene jamstva

Potrebno je dati pojedinosti o uvjetima i području primjene jamstva. Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnoga, ove bi pojedinosti trebale obuhvatiti moguću uvjetovanost primjene jamstva u slučaju neispunjenja obveza prema uvjetima vrijednosnog papira i bitnim uvjetima „mono-line” osiguranja ili „keep well”sporazuma između izdavatelja i jamca. Potrebno je objaviti pojedinosti o pravu jamca na veto u vezi s promjenama prava imatelja vrijednosnog papira, što se često događa u slučaju „mono-line” osiguranja.

3.

Informacije koje treba objaviti o jamcu

Jamac mora objaviti informacije o sebi kao da je izdavatelj iste vrste vrijednosnog papira koje su predmet jamstva.

4.

Dokumenti dostupni javnosti

Naznaka mjesta na kojem javnost ima pristup značajnim ugovorima i drugim dokumentima u vezi s jamstvom.


PRILOG VII.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire pokrivene imovinom (popis)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

3.

ČIMBENICI RIZIKA

3.1.

Dokument mora jasno objaviti čimbenike rizika koji su specifični za izdavatelja ili za njegovu djelatnost u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”

4.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

4.1.

Izjava o tome je li izdavatelj osnovan kao subjekt posebne namjene ili kao subjekt čija je namjena izdavanje vrijednosnih papira pokrivenih imovinom;

4.2.

Naziv i tvrtka izdavatelja;

4.3.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

4.4.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

4.5.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

4.6.

Opis iznosa odobrenog i temeljnog kapitala izdavatelja i iznos mogućeg dogovorenog temeljnog kapitala te broj i rod vrijednosnih papira koji ga čine.

5.

PREGLED POSLOVANJA

5.1.

Kratak opis osnovnih djelatnosti izdavatelja.

5.2.

Opći pregled strana u programu sekuritizacije, uključujući informacije o izravnom i neizravnom vlasništvu ili kontroli između tih strana.

6.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA

6.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije sljedećih osoba u izdavatelju, naznaka osnovnih djelatnosti koje obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)

članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)

komplementari u slučaju da je riječ o komanditnom društvu.

7.

VEĆINSKI DIONIČARI

7.1.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

8.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

8.1.

Ako od datuma registracije ili osnivanja izdavatelj nije započeo poslovanje i nije izradio financijske izvještaje do datuma registracijskog dokumenta, potrebno je dati izjavu u tom smislu u registracijskom dokumentu.

8.2.

Povijesne financijske informacije

Ako je od datuma registracije ili osnivanja izdavatelj započeo poslovanje i izradio financijske izvještaje, registracijski dokument mora sadržavati revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju 2 posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti prezentirane u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije za posljednju godinu u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojemu aktualnom području gospodarske djelatnosti manje od jedne godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije trebaju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenima po postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ove povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima koje se traže po ovom naslovu, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključiti barem:

(a)

bilancu;

(b)

račun dobiti i gubitka;

(c)

računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

8.2.a

Ovaj stavak može se koristiti samo za izdanja vrijednosnih papira pokrivenih imovinom čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura.

Ako je od datuma registracije ili osnivanja izdavatelj započeo poslovanje i izradio financijske izvještaje, registracijski dokument mora sadržavati revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju 2 posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)

jasnu izjavu da financijske informacije sadržane u registracijskom dokumentu nisu sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i da bi mogle postojati znatne razlike u financijskim informacijama da je na povijesne financijske informacije bila primijenjena Uredba (EZ) br. 1606/2002;

(b)

odmah nakon povijesnih financijskih informacija slijedi opis razlika između međunarodnih računovodstvenih standarda koji su doneseni na temelju postupka iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i računovodstvenih načela koje je donio izdavatelj prilikom sastavljanja svojih godišnjih financijskih izvještaja.

Povijesne financijske informacije za posljednju godinu trebaju biti sastavljene i prezentirane u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključivati najmanje sljedeće:

(a)

bilancu;

(b)

račun dobiti i gubitka;

(c)

računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one za potrebe registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)

jasnu izjavu koja objavljuje koji su revizorski standardi primijenjeni;

(b)

objašnjenje o svim značajnim odstupanjima od međunarodnih revizorskih standarda.

8.3.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

8.4.

Znatna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

9.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

9.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

9.2.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

10.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

10.1.

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)

statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)

sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)

povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu na kojemu se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.


PRILOG VIII.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje u vezi s dodatnim obrascima za vrijednosne papire pokrivene imovinom

1.

VRIJEDNOSNI PAPIRI

1.1.

Minimalna nominalna vrijednost izdanja.

1.2.

Kad se objavljuju informacije o društvu/dužniku koji nije uključen u izdanje, treba osigurati potvrdu da su informacije koje se odnose na društvo/dužnika točno prenesene iz informacija koje je objavilo društvo/dužnik. Prema saznanju izdavatelja i koliko on može potvrditi iz informacija koje je objavilo društvo/dužnik, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale obmanjujuće.

Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su prenesene iz informacija koje je objavilo društvo/dužnik.

2.

TEMELJNA IMOVINA

2.1.

Treba potvrditi da sekuritizirana imovina koja pokriva izdanje ima obilježja koja prikazuju sposobnost generiranja sredstva za servisiranje svih dospjelih plaćanja u vezi s vrijednosnim papirima.

2.2.

U slučaju izdanja koje je pokriveno udruženom imovinom s rezervom:

2.2.1.

Pravna nadležnost koja uređuje udruživanje imovine;

2.2.2.

(a)

U slučaju manjeg broja dužnika koji se mogu lako identificirati treba navesti opći opis svakog dužnika;

(b)

U svim ostalim slučajevima treba priložiti opis: općih obilježja dužnika, gospodarskog okruženja kao i globalnih statističkih podataka koji se odnose na sekuritiziranu imovinu;

2.2.3.

pravna priroda imovine;

2.2.4.

datum(i) dospijeća imovine;

2.2.5.

iznos imovine;

2.2.6.

omjer između kredita i vrijednosti ili postotak koji je osiguran kolateralom;

2.2.7.

postupak nastajanja ili stvaranja imovine, a za kredite i kreditne aranžmane glavne kriterije kreditiranja te naznaka svih kredita koji ne ispunjavaju ove kriterije i sva prava ili obveze u vezi s daljnjim predujmovima;

2.2.8.

naznaka značajnih zastupništava i kolaterala koji su dani izdavatelju u vezi s imovinom;

2.2.9.

moguća prava zamjene imovine i opis načina i vrste imovine koja se može tako zamijeniti; ako postoji bilo koje svojstvo da se zamijeni imovina s različitom vrstom i kakvoćom imovine, treba dati izjavu u tom smislu, zajedno s opisom učinka takve zamjene;

2.2.10.

opis svih relevantnih polica osiguranja koje su zaključene u vezi s imovinom. Treba objaviti sve koncentracije kod jednog izdavatelja, ako je to značajno za transakciju.

2.2.11.

Kad imovina obuhvaća pet ili manje dužnika koji su pravne osobe i kad na jednog dužnika otpada 20 % ili više imovine ili kad na dužnika otpada znatan dio imovine, prema saznanju izdavatelja i/ili ako on to može utvrditi iz informacija koje je objavio dužnik (dužnici), naznačiti jedno od sljedećeg:

(a)

informacije koje se odnose na svakog dužnika kao da se radi o izdavatelju koji izrađuje nacrt registracijskog dokumenta za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura;

(b)

ako dužnik ili jamac imaju vrijednosne papire koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu ili za obveze jamči subjekt uvršten za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, ime, adresu, državu osnivanja, prirodu poslovanja ili naziv tržišta na kojem su njegovi vrijednosni papiri uvršteni.

2.2.12.

Ako postoji odnos između izdavatelja, jamca i dužnika koji je značajan za izdanje, tada navesti pojedinosti o glavnim uvjetima tog odnosa.

2.2.13.

Kad imovina obuhvaća obveze s kojima se ne trguje na uređenom ili istovjetnom tržištu, opišite glavne uvjeta tih obveza.

2.2.14.

Kad imovina obuhvaća vlasničke vrijednosne papire koji su uvršteni za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, treba naznačiti sljedeće:

(a)

opis vrijednosnih papira;

(b)

opis tržišta na kojem se s njima trguje, uključujući datum osnivanja tog tržišta, način na koji se objavljuju informacije o cijenama, naznaku dnevnog volumena trgovanja, informacije o statusu tržišta u državi te ime regulatornog tijela nadležnog za tržište;

(c)

učestalost objavljivanja cijena relevantnih vrijednosnih papira.

2.2.15.

Kad više od deset (10) posto imovine obuhvaća vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenom ili istovjetnom tržištu, opis tih vlasničkih vrijednosnih papira ili informacije istovjetne onima koje su sadržane u popisu za registracijski dokument za dionice za svakog izdavatelja tih vrijednosnih papira.

2.2.16.

Ako je znatan dio imovine osiguran ili ima pokriće u nekretninama, izvješće o procjeni koja se odnosi na te nekretnine gdje se navodi vrijednost nekretnine i novčani tijek/prihodi koje generiraju.

Ne traži se usklađenost s ovim zahtjevom ako izdanje vrijednosnih papira ima pokriće u hipotekarnim kreditima osiguranim nekretninama, ako nije bilo revalorizacije nekretnina u svrhu izdanja, a jasno je navedeno da se vrednovanja koja su ponuđena odnose na datum iniciranja izvornog hipotekarnog kredita.

2.3.

U slučaju izdanja koje je pokriveno aktivno upravljanom udruženom imovinom:

2.3.1.

Informacije istovjetne onima koje su sadržane u točkama 2.1. i 2.2. da bi se omogućila procjena vrste, kakvoće, dostatnosti i likvidnosti vrste imovine u portfelju koja će osiguravati izdanje;

2.3.2.

Parametre u okviru kojih se mogu izvršiti ulaganja, ime i opis subjekta koji je odgovoran za takvo upravljanje uključujući opis stručnog znanja i iskustva tog subjekta, sažetak odredbi koje se odnose na prestanak imenovanja takvog subjekta i imenovanje nekog drugog upravljačkog subjekta te opis odnosa tog subjekta s drugim stranama koje sudjeluju u izdanju.

2.4.

Kad izdavatelj predlaže da se izdaje još vrijednosnih papira s pokrićem u istoj imovini, jasnu izjavu u tom smislu i, ako ti dodatni vrijednosni papiri nisu zamjenjivi ili su podređeni u odnosu na te vrste postojećeg duga, opis načina na koji će biti informirani imatelji te vrste.

3.

STRUKTURA I NOVČANI TIJEK

3.1.

Opis strukture transakcije, uključujući, prema potrebi, grafički prikaz strukture.

3.2.

Opis subjekata koji sudjeluju u izdanju i opis funkcija koje oni moraju izvršiti.

3.3.

Opis načina i datuma prodaje, prijenosa, obnove ili ustupanja imovine ili bilo kojih prava i/ili obveza iz imovine prema izdavatelju ili, gdje je primjenjivo, način i vremensko razdoblje u kojem će izdavatelj u cijelosti uložiti sredstva iz izdanja.

3.4.

Objašnjenje tijeka sredstava, uključujući:

3.4.1.

kako će novčani tijek iz imovine izdavatelja ispuniti obveze izdavatelja prema imateljima vrijednosnih papira, uključujući, prema potrebi, tablicu financijskih usluga i opis pretpostavki koje su se koristile za izradu tablice;

3.4.2.

informacije o mogućem povećanju kredita, naznaka o tome mogu li se pojaviti značajni potencijalni manjkovi likvidnosti i o raspolaganju mogućim potporama likvidnosti i naznaka o pričuvama koje su namijenjene da se pokriju rizici nedostatnog plaćanja kamate/glavnice;

3.4.3.

ne dovodeći u pitanje točku 3.4.2., podaci o financiranju mogućeg podređenog duga;

3.4.4.

naznaka parametara ulaganja za ulaganje privremenih viškova likvidnosti i opis strana koje su odgovorne za takvo ulaganje;

3.4.5.

kako se naplaćuju plaćanja koja se odnose na imovinu;

3.4.6.

poredak prvenstva plaćanja koje izvrši izdavatelj prema imateljima vrste vrijednosnih papira o kojima je riječ;

3.4.7.

podaci o svim drugim sporazumima o kojima ovise plaćanja kamate i glavnice ulagateljima;

3.5.

ime, adresa i značajne poslovne djelatnosti prvobitnih imatelja sekuritizirane imovine.

3.6.

Ako je povrat i/ili otplata vrijednosnog papira povezana s učinkom ili kreditom druge imovine koja nije imovina izdavatelja, potrebno je dostaviti informacije iz točaka 2.2. i 2.3.;

3.7.

ime, adresa i značajne poslovne djelatnosti upravitelja, agenta za obračun ili istovjetne osobe, zajedno sa sažetkom odgovornosti upravitelja/agenta za obračun, njihov odnos s prvobitnim imateljem ili stvarateljem imovine i sažetak odredbi koje se odnose na završetak imenovanja upravitelja/agenta za obračun i imenovanje nekog drugog upravitelja/agenta za obračun;

3.8.

imena i adrese i kratak opis:

(a)

mogućih drugih ugovornih strana u zamjeni i pružatelja drugih značajnih oblika povećanja kredita/likvidnosti;

(b)

banaka kod kojih su otvoreni glavni računi povezani s transakcijom.

4.

IZVJEŠTAVANJE NAKON IZDANJA

4.1.

Naznaka u prospektu o tome namjerava li izdavatelj pružati informacije o transakciji nakon izdanja u vezi s vrijednosnim papirima koji će se uvrstiti za trgovanje te prinosu temeljnog kolaterala. Ako je izdavatelj naveo da namjerava izvještavati o takvim informacijama, u prospektu treba navesti o kakvim će informacijama izvještavati, gdje se takve informacije mogu dobiti te učestalost izvještavanja o takvim informacijama.


PRILOG IX.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire (popis)

(Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i ovisno o slučaju za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim dijelovima je riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama u vezi s prošlim poslovanjem (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog financijskim informacijama za proteklo poslovanje, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.

ČIMBENICI RIZIKA

3.1.

Jasna objava čimbenika rizika koji mogu utjecati na sposobnost izdavatelja da ispuni svoje obveze po vrijednosnim papirima prema ulagatelju u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

4.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

4.1.

Povijest i razvoj izdavatelja

4.1.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja;

4.1.2.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

4.1.3.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

4.1.4.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

4.1.5.

Svi važni nedavni događaji za izdavatelja koji su u znatnoj mjeri važni za procjenu solventnosti izdavatelja.

5.

PREGLED POSLOVANJA

5.1.

Osnovne djelatnosti:

5.1.1.

Kratak opis osnovnih djelatnosti izdavatelja, u kojemu se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža.

5.1.2.

Osnova za svaku izjavu izdavatelja u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

6.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

6.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

6.2.

Ako je izdavatelj ovisan o drugim subjektima unutar grupe, to je potrebno jasno navesti, zajedno s objašnjenjem ove ovisnosti.

7.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

7.1.

Uključiti izjavu da nije bilo značajnih negativnih promjena u očekivanjima izdavatelja od datuma posljednjih objavljenih revidiranih financijskih izvještaja.

U slučaju da izdavatelj ne može dati takvu izjavu, dostaviti pojedinosti o ovoj značajnoj negativnoj promjeni.

8.

PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 8.1. i 8.2:

8.1.

Izjava koja navodi najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne te se ne smiju odnositi na opću točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

8.2.

Svaka procjena navedena u registracijskom dokumentu mora biti popraćena izjavom kojom se potvrđuje da je navedena procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva sukladan računovodstvenim politikama izdavatelja.

8.3.

Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s povijesnim financijskim informacijama.

9.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA

9.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba, naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)

članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)

komplementari u slučaju da je riječ o komanditnom društvu.

9.2.

Sukob interesa administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz točke 9.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

10.

VEĆINSKI DIONIČARI

10.1.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

10.2.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba mogla naknadno rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

11.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

11.1.

Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju posljednje dvije poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)

jasnu izjavu da financijske informacije, sadržane u registracijskom dokumentu, nisu sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i da mogu postojati znatne razlike u financijskim informacijama da je na povijesne financijske informacije bila primijenjena Uredba (EZ) br. 1606/2002;

(b)

odmah nakon povijesnih financijskih informacija slijedi opis razlika između međunarodnih računovodstvenih standarda koji su doneseni na temelju postupka iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i računovodstvenih načela koje je donio izdavatelj prilikom sastavljanja svojih godišnjih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti povijesne financijske informacije za posljednju godinu u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključiti barem:

(a)

bilancu;

(b)

račun dobiti i gubitka;

(c)

računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima revizije koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)

jasnu izjavu koja objavljuje koji su revizorski standardi primijenjeni;

(b)

objašnjenje o svim značajnim odstupanjima od međunarodnih revizorskih standarda.

11.2.

Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, u registracijski dokument uključiti barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

11.3.

Revizija povijesnih godišnjih financijskih informacija

11.3.1.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako su ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze negativno mišljenje ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili takvo ograničenje ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

11.3.2.

Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

11.3.3.

Kad financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

11.4.

Starost posljednjih financijskih informacija

11.4.1.

Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od 18 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta.

11.5.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

11.6.

Znatna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

12.

ZNAČAJNI UGOVORI

Kratak sažetak svih značajnih ugovora koji nisu zaključeni u redovnom tijeku poslovanja izdavatelja, koji bi za bilo kojeg člana grupe mogli rezultirati obvezom ili pravom koje je značajno za sposobnost izdavatelja da ispunjava svoje obveze prema imateljima vrijednosnih papira u vezi s vrijednosnim papirima koji se izdaju.

13.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

13.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

13.2.

Informacije od strane trećih osoba

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

14.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)

statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)

sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)

povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu na kojemu se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.


PRILOG X.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za potvrde o deponiranim dionicama (popis)

INFORMACIJE O IZDAVATELJU TEMELJNIH DIONICA

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu prospekta za koji su odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.

ODABRANE FINANCIJSKE INFORMACIJE

3.1.

Odabrane financijske informacije o izdavatelju, predstavljene za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama, i svako kasnije poslovno razdoblje tijekom godine, u istoj valuti kao i financijske informacije.

Odabrane povijesne financijske informacije moraju osigurati ključne brojke koje daju sažetak financijskog položaja izdavatelja.

3.2.

Ako su dane odabrane financijske informacije za razdoblja tijekom godine, potrebno je osigurati i usporedive podatke iz istog razdoblja u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama ispunjava predstavljanjem bilančnih informacija na kraju godine.

4.

ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji su specifični za izdavatelja ili za njegovu djelatnost u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

5.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

5.1.

Povijest i razvoj izdavatelja

5.1.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja;

5.1.2.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

5.1.3.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

5.1.4.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

5.1.5.

Važni događaji u razvoju poslovanja izdavatelja.

5.2.

Ulaganja

5.2.1.

Opis (uključujući iznos) glavnih ulaganja izdavatelja za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta;

5.2.2.

Opis glavnih ulaganja izdavatelja koja su u tijeku, uključujući zemljopisnu distribuciju tih ulaganja (u zemlji i inozemstvu) te način financiranja (unutarnje ili vanjsko);

5.2.3.

Informacije o glavnim budućim ulaganjima izdavatelja na koje su se njegova rukovodeća tijela već obvezala.

6.

PREGLED POSLOVANJA

6.1.

Osnovne djelatnosti

6.1.1.

Opis i ključni čimbenici koji se odnose na prirodu poslovanja izdavatelja i njegove osnovne djelatnosti, gdje se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama.

6.1.2.

Naznaka svih značajnih novih proizvoda i/ili usluga koje su uvedene te status razvoja novih proizvoda ili usluga u mjeri u kojoj je javno objavljen.

6.2.

Glavna tržišta

Opis glavnih tržišta na kojima izdavatelj konkurira, uz naznaku podjele ukupnih prihoda po kategoriji djelatnosti i zemljopisnom tržištu za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama.

6.3.

U slučaju da su na informacije dane u skladu s točkama 6.1. i 6.2 utjecali iznimni čimbenici, tu bi činjenicu trebalo navesti.

6.4.

Ako je to značajno za poslovanje ili rentabilnost izdavatelja, sažetak informacija o tome u kojoj je mjeri izdavatelj ovisan o patentima ili licencijama, industrijskim, trgovinskim ili financijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

6.5.

Osnovu za svaku izjavu izdavatelja u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

7.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

7.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

7.2.

Popis značajnih društava kćeri izdavatelja, uključujući naziv, državu osnivanja ili sjedišta, vlasnički udio i, ako se razlikuje, udio u glasačkim pravima.

8.

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

8.1.

Informacije u vezi s bilo kojom postojećom ili planiranom značajnom, dugotrajnom materijalnom imovinom, uključujući nekretnine u najmu i sve veće terete na njima.

8.2.

Opis svih problema u vezi s okolišem koji bi mogli utjecati na korištenje dugotrajne materijalne imovine.

9.

PREGLED POSLOVANJA I FINANCIJSKI PREGLED

9.1.

Financijski položaj

U mjeri u kojoj to nije obuhvaćeno na drugim mjestima u registracijskom dokumentu, dostaviti opis financijskog položaja izdavatelja, promjene financijskog položaja i rezultate poslovanja za svaku godinu i razdoblje tijekom godine za koje se zahtijevaju povijesne financijske informacije, uključujući uzroke značajnih promjena iz godine u godinu u financijskim informacijama, u mjeri u kojoj je to potrebno za razumijevanje poslovanja izdavatelja u cjelini.

9.2.

Rezultati poslovanja

9.2.1.

Informacije o znatnim čimbenicima, uključujući neobične ili rijetke događaje ili nove razvoje događaja koji značajno utječu na prihod iz poslovanja izdavatelja, navodeći do koje je mjere to utjecalo na prihod.

9.2.2.

Kad financijski izvještaji objavljuju značajne promjene u neto prodaji i prihodima, dostaviti opis razloga za takve promjene.

9.2.3.

Informacije u vezi sa svim državnim, gospodarskim, fiskalnim, monetarnim ili političkim politikama ili čimbenicima koji su značajno utjecali ili bi mogli značajno utjecati, izravno ili neizravno, na poslovanje izdavatelja.

10.

IZVORI SREDSTAVA

10.1.

Informacije o izvorima sredstava izdavatelja (kratkoročnim i dugoročnim).

10.2.

Objašnjenje izvora i iznosa i opis novčanih tokova izdavatelja.

10.3.

Informacije o financijskim potrebama i strukturi financiranja izdavatelja.

10.4.

Informacije o svim ograničenjima korištenja izvora sredstava koja su značajno utjecala ili bi mogla značajno utjecati, izravno ili neizravno, na poslovanje izdavatelja;

10.5.

Informacije o predviđenim izvorima financiranja koji su potrebni kako bi se ispunile obveze iz točaka 5.2.3. i 8.1.

11.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, PATENTI I LICENCIJE

Kad je to značajno, dostaviti opis politika istraživanja i razvoja izdavatelja za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama, uključujući iznos utrošen na aktivnosti istraživanja i razvoja koje je financirao izdavatelj.

12.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

12.1.

Najznačajniji nedavni trendovi u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cijenama od završetka posljednje poslovne godine do datuma registracijskog dokumenta.

12.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obvezama ili događajima koji bi vjerojatno mogli imati znatan utjecaj na očekivanja izdavatelja, barem tijekom sadašnje poslovne godine.

13.

PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 13.1. i 13.2.:

13.1.

Izjava koja navodi najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne te se ne smiju odnositi na opću točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

13.2.

Izvješće koje su sastavili neovisni računovođe ili revizori u kojima se navodi da su, prema mišljenju neovisnih računovođa ili revizora, predviđanje ili procjena pravilno sastavljeni na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva koje se koristi za predviđanje ili procjene dobiti sukladan računovodstvenim politikama izdavatelja.

13.3.

Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s financijskim informacijama.

13.4.

Ako je u prospektu bilo objavljeno predviđanje koje još nije isteklo, tada treba dostaviti izjavu koja navodi je li predviđanje u vrijeme registracijskog dokumenta još uvijek točno te objašnjenje zbog čega takvo predviđanje više ne važi, ako je to slučaj.

14.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA I VIŠE RUKOVODSTVO

14.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba, naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)

članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)

komplementari u slučaju da je riječ o komanditnom društvu;

(c)

osnivači, ako je izdavatelj osnovan prije manje od pet godina;

(d)

svaki viši rukovoditelj koji je značajan za utvrđivanje da izdavatelj ima primjereno stručno znanje i iskustvo za upravljanje poslovanjem izdavatelja.

Priroda bilo kakve obiteljske povezanosti između navedenih osoba:

U slučaju bilo kojeg člana administrativnog, rukovodećeg ili nadzornog tijela izdavatelja ili bilo koje osobe navedene u točkama (b) i (d) prvog podstavka, pojedinosti o odgovarajućem upravljačkom znanju i iskustvu te osobe sa sljedećim informacijama:

(a)

imena svih društava u kojima je ta osoba bila član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili kao komplementar bilo kada u prethodnih pet godina, uz naznaku je li taj pojedinac još uvijek član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili komplementar. Nije potrebno navesti sva društva kćeri izdavatelja u kojima je ta osoba također član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela;

(b)

sve presude u vezi s kaznenim djelima prevare tijekom najmanje pet prethodnih godina;

(c)

pojedinosti o svim stečajevima, stečajnim upravama ili likvidacijama s kojima je osoba opisana u točkama (a) i (d) prvog podstavka bila povezana tijekom najmanje pet prethodnih godina djelujući u svojstvu neke od funkcija navedenih u točkama (a) i (d) prvog podstavka kao član administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(d)

pojedinosti o svim službenim javnim optužbama i/ili sankcijama takve osobe od strane pravosudnih ili regulatornih tijela (uključujući određena strukovna tijela) te podatak o tome je li takva osoba u posljednjih pet godina sudskom odlukom isključena iz članstva u administrativnim, rukovodećim ili nadzornim tijelima izdavatelja ili iz djelovanja u rukovodstvu ili vođenju poslova izdavatelja tijekom najmanje pet prethodnih godina.

Ako ne postoje takve informacije koje treba otkriti, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

14.2.

Sukob interesa administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela i višeg rukovodstva

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz stavka 14.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

Naznačite eventualne sporazume ili pogodbe s većinskim dioničarima, klijentima, dobavljačima ili drugima, na temelju kojih je bilo koja osoba iz točke 14.1. izabrana za člana administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili članova višeg rukovodstva.

15.

NAKNADE I POGODNOSTI

Za posljednju završenu poslovnu godinu za osobe iz točaka (a) i (d) prvog podstavka točke 14.1.:

15.1.

Iznos isplaćene naknade (uključujući svaku potencijalnu ili odgođenu naknadu) i nenovčane koristi koje izdavatelj ili njegova društva kćeri odobre takvim osobama za sve oblike usluga koje bilo koja osoba pruži izdavatelju i njegovim društvima kćerima.

Te se informacije moraju dostaviti na pojedinačnoj osnovi, osim ako se pojedinačno objavljivanje ne zahtijeva u matičnoj državi izdavatelja i izdavatelj ih nije javno objavio na drugi način.

15.2.

Ukupni iznosi koje izdavatelj ili njegova društva kćeri izdvoje ili pripišu kako bi se osigurale mirovine, mirovinska prava ili slične pogodnosti.

16.

PRAKSA UPRAVE

Za posljednju završenu poslovnu godinu, ako nije drukčije određeno, za osobe iz točke (a) prvog podstavka točke 14.1.:

16.1.

Datum isteka aktualnog mandata, ako je to primjenjivo, te razdoblje tijekom kojega je osoba obnašala tu funkciju.

16.2.

Informacije o ugovorima članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela s izdavateljem ili bilo kojim od njegovih društava kćeri koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa ili odgovarajuća negativna izjava.

16.3.

Informacije o revizorskom odboru i odboru za naknade izdavatelja, uključujući imena članova odbora i sažetak postavljenih uvjeta po kojima odbor radi.

16.4.

Izjava o tome ispunjava li izdavatelj standarde korporativnog upravljanja u svojoj državi. U slučaju da izdavatelj ne ispunjava te standarde, treba biti priložena izjava u tom smislu, zajedno s objašnjenjem zbog čega izdavatelj ne ispunjava te standarde.

17.

ZAPOSLENICI

17.1.

Ili broj zaposlenika na kraju razdoblja ili prosjek za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta (i promjene takvih brojki, ako su one znatne) i, ako je to moguće i bitno, podjela zaposlenika po glavnim kategorijama djelatnosti i zemljopisnim lokacijama. Ako izdavatelj zaposli značajan broj zaposlenika na određeno vrijeme, navesti prosječan broj zaposlenika na određeno vrijeme tijekom posljednje poslovne godine.

17.2.

Vlasništvo dionica i dionička opcija

Za svaku osobu iz točaka (a) i (b) prvog podstavka točke 14.1. dati informacije o vlasništvu dionica i svim dioničkim opcijama na te dionice kod izdavatelja s posljednjim mogućim datumom.

17.3.

Opis svih sporazuma za uključivanje zaposlenika u kapital izdavatelja.

18.

VEĆINSKI DIONIČARI

18.1.

Ako je to poznato izdavatelju, ime osobe koja nije član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela koja ima izravan ili neizravan udio u kapitalu izdavatelja ili pravu glasa koje treba prijaviti po nacionalnom zakonodavstvu izdavatelja, zajedno s iznosom udjela svake takve osobe ili, ako takvih osoba nema, odgovarajuća negativna izjava.

18.2.

Imaju li većinski dioničari izdavatelja različita prava glasa ili odgovarajuća negativna izjava.

18.3.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom, te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

18.4.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba naknadno mogla rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

19.

TRANSAKCIJE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Pojedinosti o transakcijama između povezanih osoba (koje su u tom smislu navedene u Standardima koji su doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002) koje je izdavatelj zaključio tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta, moraju biti objavljeni u skladu s odgovarajućim standardom koji je donesen na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, ovisno o slučaju.

Ako se takvi standardi ne primjenjuju na izdavatelja, potrebno je objaviti sljedeće informacije:

(a)

prirodu i opseg svih transakcija koje su – bilo kao pojedinačna transakcija ili ukupno – značajne za izdavatelja. Kad takve transakcije između povezanih osoba nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima, dati objašnjenje zbog čega takve transakcije nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima. U slučaju neotplaćenih zajmova, uključujući jamstva bilo koje vrste, navesti neotplaćeni iznos;

(b)

iznos ili postotak koji predstavljaju transakcije između povezanih osoba u prometu izdavatelja.

20.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

20.1.

Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju tri posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti predstavljene u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je predstaviti i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije za posljednje dvije godine u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojem aktualnom području gospodarske djelatnosti manje od jedne godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako se to ne primjenjuje, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Zajednice. Za izdavatelja iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenima po postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ove povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima koje se traže po ovom naslovu, one moraju uključiti barem:

(a)

bilancu;

(b)

račun dobiti i gubitka;

(c)

izvještaj o svim promjenama kapitala ili promjenama kapitala koje nisu one koje proizlaze iz kapitalnih transakcija s vlasnicima i raspodjele vlasnicima;

(d)

izvještaj o novčanom tijeku;

(e)

računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

20.1.a

Stavak se može koristiti samo za izdanja potvrda o deponiranim dionicama čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura.

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju posljednje dvije poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. U protivnom je u prospekt potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)

jasnu izjavu da financijske informacije sadržane u registracijskom dokumentu nisu sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i da mogu postojati značajne razlike u financijskim informacijama da je na povijesne financijske informacije bila primijenjena Uredba (EZ) br. 1606/2002;

(b)

odmah nakon povijesnih financijskih informacija slijedi opis razlika između međunarodnih računovodstvenih standarda koji su doneseni na temelju postupka iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i računovodstvenih načela koje je donio izdavatelj prilikom sastavljanja svojih godišnjih financijskih izvještaja.

Povijesne financijske informacije za posljednje dvije godinu trebaju biti sastavljene i prezentirane u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključivati najmanje sljedeće:

(a)

bilancu;

(b)

račun dobiti i gubitka;

(c)

izvještaj o svim promjenama kapitala ili promjenama kapitala koje nisu one koje proizlaze iz kapitalnih transakcija s vlasnicima i raspodjele vlasnicima;

(d)

izvještaj o novčanom tijeku;

(e)

računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom. U protivnom je u prospekt potrebno uključiti:

(a)

jasnu izjavu koja objavljuje koji su revizorski standardi primijenjeni;

(b)

objašnjenje o svim značajnim odstupanjima od međunarodnih revizorskih standarda.

20.2.

Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, uključiti u prospekt barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

20.3.

Revizija povijesnih godišnjih financijskih informacija

20.3.1.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze negativno mišljenje ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili takvo ograničenje ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

20.3.2.

Naznaka ostalih informacija u prospektu koje su revidirali revizori.

20.3.3.

Kad financijski podaci u prospektu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

20.4.

Starost posljednjih financijskih informacija

20.4.1.

Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od jednog od sljedećih datuma:

(a)

18 mjeseci od datuma prospekta, ako izdavatelj u prospekt uključi revidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine;

(b)

15 mjeseci od datuma prospekta, ako izdavatelj u prospekt uključi nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine.

20.5.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

20.5.1.

Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u prospekt. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, također je potrebno priložiti izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ili pregledane, navesti tu činjenicu.

20.5.2.

Ako je datum prospekta kasniji od devet mjeseci nakon završetka posljednje revidirane poslovne godine, on mora sadržavati financijske informacije za razdoblje tijekom godine koje mogu biti nerevidirane (u tom slučaju tu je činjenicu potrebno navesti), a koje obuhvaćaju najmanje prvih šest mjeseci poslovne godine.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine moraju sadržavati usporedive izvještaje za isto razdoblje u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama može ispuniti prezentiranjem bilance s krajem godine.

20.6.

Politika u vezi s dividendom

Opis politike izdavatelja o raspodjeli dividende i eventualna ograničenja po njima.

20.6.1.

Iznos dividende po dionici za svaku poslovnu godinu za razdoblje koje obuhvaćaju povijesne financijske informacije, kad se broj dionica izdavatelja promijeni, iznos treba uskladiti da bi bio usporediv.

20.7.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

20.8.

Značajna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

21.

DODATNE INFORMACIJE

21.1.

Temeljni kapital

Sljedeće informacije od datuma posljednje bilance, uključene u povijesne financijske informacije:

21.1.1.

Iznos temeljnog kapitala i za svaki rod dionica:

(a)

broj odobrenih dionica;

(b)

broj izdanih i u cijelosti uplaćenih dionica te broj izdanih dionica koje nisu u cijelosti uplaćene;

(c)

nominalna vrijednost dionica ili da dionice nemaju nominalnu vrijednost;

(d)

usklađenje broja dionica u opticaju na početku i na kraju godine. Ako je više od 10 % kapitala uplaćeno u stvarima i pravima u razdoblju obuhvaćenom povijesnim financijskim informacijama, treba navesti tu činjenicu.

21.1.2.

Ako postoje dionice koje ne predstavljaju kapital, treba navesti broj i glavna obilježja takvih dionica.

21.1.3.

Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost dionica izdavatelja koje drži sam izdavatelj ili koje u njegovo ime drže društva kćeri izdavatelja.

21.1.4.

Iznos svih konvertibilnih vrijednosnih papira, zamjenjivih vrijednosnih papira ili vrijednosnih papira s varantima, uz naznaku uvjeta kojima podliježu i postupaka konverzije, zamjene ili upisa.

21.1.5.

Informacije i uvjeti o svim pravima i/ili obvezama u vezi sa stjecanjem odobrenog, ali neupisanog kapitala ili obvezama za povećanje kapitala.

21.1.6.

Informacije o kapitalu bilo kojeg člana grupe koji je predmet opcije ili je dogovoreno, uvjetno ili bezuvjetno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući one osobe na koje se te opcije odnose.

21.1.7.

Povijesni pregled temeljnog kapitala s posebnom pažnjom na informacijama o svim promjenama tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama.

21.2.

Statut

21.2.1.

Opis ciljeva i namjera izdavatelja te gdje se oni mogu pronaći u statutu.

21.2.2.

Sažetak svih odredbi izdavateljevog društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koji se odnose na članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela.

21.2.3.

Opis prava, posebnih pogodnosti i ograničenja koje važe za svaki rod postojećih dionica.

21.2.4.

Opis aktivnosti koje su potrebne kako bi se promijenila prava imatelja dionica, uz naznaku slučajeva u kojima su uvjeti značajniji nego oni predviđeni zakonodavstvom.

21.2.5.

Opis uvjeta koji uređuju način na koji se sazivaju godišnje glavne i izvanredne skupštine dioničara, uključujući uvjete za uvrštenje.

21.2.6.

Kratak opis bilo koje odredbe izdavateljevog društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koja bi mogla utjecati na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene u kontroli nad izdavateljem.

21.2.7.

Naznaka eventualnih odredbi društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koje uređuju prag vlasništva iznad kojega je potrebno objaviti vlasništvo dioničara.

21.2.8.

Opis uvjeta predviđenih društvenim ugovorom, statutom, dokumentom o udruživanju ili internim aktom koji uređuju promjene u kapitalu, u slučaju kad su takvi uvjeti stroži od onih predviđenih zakonodavstvom.

22.

ZNAČAJNI UGOVORI

Sažetak svakog značajnog ugovora, osim ugovora koji su zaključeni u redovnom tijeku poslovanja, gdje je izdavatelj ili bilo koji član grupe ugovorna strana, u razdoblju od dvije godine neposredno prije objavljivanja registracijskog dokumenta.

Sažetak bilo kojeg drugog ugovora (koji nije zaključen u redovnom tijeku poslovanja) koji je zaključio bilo koji član grupe i koji sadrži bilo koju odredbu na temelju koje bilo koji član grupe ima obvezu ili pravo koje je značajno za grupu, na datum registracijskog dokumenta.

23.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

23.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

23.2.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

24.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava o tome da se tijekom važenja prospekta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)

statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)

sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u prospekt ili na koji se prospekt poziva;

(c)

povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi prospekta.

Naznaka o mjestu na kojem se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.

25.

INFORMACIJE O UDJELIMA

 

Informacije koji se odnose na društva u kojima izdavatelj ima udio u kapitalu koji bi mogao imati značajan učinak na procjenu njegove vlastite imovine i obveza, financijskog položaja ili dobitaka i gubitaka.

26.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU POTVRDA O DEPONIRANIM DIONICAMA

26.1.

Naziv, registrirano sjedište i glavni ured, ako se razlikuje od registriranog sjedišta.

26.2.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno.

26.3.

Zakonodavstvo prema kojem posluje izdavatelj i pravni oblik koji je usvojio po tom zakonodavstvu.

27.

INFORMACIJE O TEMELJNIM DIONICAMA

27.1

Opis vrste i roda temeljnih dionica koje su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neku drugu identifikacijsku oznaku takvog vrijednosnog papira.

27.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega su temeljne dionice izrađene.

27.3.

Naznaka o tome jesu li temeljne dionice na ime ili na donositelja i jesu li temeljne dionice u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

27.4.

Valuta temeljnih dionica.

27.5.

Opis prava koja proizlaze iz temeljnih dionica, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

27.6.

Pravo na dividendu:

(a)

fiksni datum(i) kad počinje teći pravo;

(b)

vremenski rok nakon kojega pravo na dividendu istječe te naznaku osobe u čiju korist djeluje ovaj istek roka;

(c)

ograničenja po dividendi i postupci za vlasnike nerezidente;

(d)

postotak dividende i način njezinog obračuna, periodičnost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja.

27.7.

Pravo glasa.

Pravo prvokupa u ponudama za upis vrijednosnih papira istog roda.

Pravo na udio u dobiti izdavatelja.

Pravo na udio u bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije.

Odredbe o otkupu.

Odredbe o konverziji.

27.8.

Datum izdanja temeljnih dionica, u slučaju da se izrađuju nove temeljne dionice za izdanje potvrda o deponiranim dionicama i da one ne postoje u vrijeme izdavanja potvrda o deponiranim dionicama.

27.9.

U slučaju da se izrađuju nove temeljne dionice za izdanje potvrda o deponiranim dionicama, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih temeljne dionice jesu ili će biti izrađene i/ili izdane.

27.10.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti temeljnih dionica.

27.11.

U državi sjedišta izdavatelja i državi (državama) u kojoj (kojima) je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje za trgovanje:

(a)

informacije o porezu na dohodak od temeljnih dionica koje su zadržane na izvoru;

(b)

naznaka u pogledu toga preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

27.12.

Naznaka o tome postoje li bilo kakve obvezne ponude za preuzimanje i/ili pravila istiskivanja i rasprodaje u vezi s temeljnim dionicama.

27.13.

Naznaka o javnim ponudama za preuzimanje dionica izdavatelja od strane trećih osoba koje su se dogodile tijekom posljednje poslovne godine i u tekućoj poslovnoj godini. Potrebno je navesti cijenu ili uvjete zamjene iz takvih ponuda te njihov ishod.

27.14.

Sporazumi o vezivanju

strane koje sudjeluju u sporazumu,

sadržaj i iznimke iz sporazuma,

naznaka razdoblja vezivanja.

27.15.

Informacije o mogućim dioničarima koji prodaju svoje dionice

27.15.1.

Ime i službena adresa osobe ili subjekta koji nudi temeljne dionice na prodaju, priroda funkcije u službi ili drugi značajni odnosi osobe koja prodaje u posljednje tri godine s izdavateljem temeljnih dionica ili nekim od njegovih prethodnika ili povezanih društava.

27.16.

Razvodnjavanje

27.16.1.

Iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja koje proizlazi iz ponude potvrda o deponiranim dionicama.

27.16.2.

U slučaju ponude za upis potvrda o deponiranim dionicama postojećim imateljima dionica, iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja ako oni ne upišu novu ponudu.

27.17.

Dodatne informacije kad postoji istovremena ili gotovo istovremena ponuda ili uvrštenje za trgovanje temeljnih dionica istog roda kao i temeljne dionice za koje se izdaju potvrde o deponiranim dionicama.

27.17.1.

Ako se istodobno ili gotovo istodobno s izradom potvrda o deponiranim dionicama za koje se traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu privatno upisuju ili plasiraju temeljne dionice istog roda, kao i one za koje se izdaju potvrde o deponiranim dionicama, navesti pojedinosti o prirodi takvih poslova i broju i obilježjima temeljnih dionica na koje se odnose.

27.17.2.

Objaviti sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima će se prema saznanju izdavatelja potvrda o deponiranim dionicama ponuditi temeljne dionice istog roda kao i one za koje se izdaju potvrde o deponiranim dionicama ili će biti uvrštene za trgovanje.

27.17.3.

Prema saznanju izdavatelja potvrda o deponiranim dionicama, naznaka o tome namjeravaju li većinski dioničari ili članovi rukovodećih, nadzornih ili administrativnih tijela upisati ponudu te namjerava li bilo koja osoba upisati više od pet posto ponude.

28.

INFORMACIJE O POTVRDAMA O DEPONIRANIM DIONICAMA

28.1.

Opis vrste i roda potvrda o deponiranim dionicama koje su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje.

28.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega su potvrde o deponiranim dionicama izrađene.

28.3.

Naznaka o tome jesu li potvrde o deponiranim dionicama na ime ili na donositelja i jesu li potvrde o deponiranim dionicama u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

28.4.

Valuta potvrda o deponiranim dionicama.

28.5.

Opis prava koja proizlaze iz potvrda o deponiranim dionicama, uključujući sva ograničenja koja se pripisuju potvrdama o deponiranim dionicama i postupak za korištenje tih prava.

28.6.

Ako se prava na dividende koja proizlaze iz potvrda o deponiranim dionicama razlikuju od prava na dividendu objavljena u vezi s temeljnim dionicama, o pravima na dividendu treba objaviti sljedeće:

(a)

fiksni datum(i) kad počinje teći pravo;

(b)

vremenski rok nakon kojega pravo na dividendu istječe te naznaku osobe u čiju korist djeluje ovaj istek roka;

(c)

ograničenja po dividendi i postupci za vlasnike nerezidente;

(d)

postotak dividende i način njezinog obračuna, periodičnost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja.

28.7.

Ako se prava glasa koja proizlaze iz potvrda o deponiranim dionicama razlikuju od prava glasa objavljenih u vezi s temeljnim dionicama, o tim pravim treba objaviti sljedeće:

Pravo glasa.

Pravo prvokupa u ponudama za upis vrijednosnih papira istog roda.

Pravo na udio u dobiti izdavatelja.

Pravo na udio u bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije.

Odredbe o otkupu.

Odredbe o konverziji.

28.8.

Opišite korištenje i koristi od prava koja proizlaze iz temeljnih dionica, posebno prava glasa, uvjete po kojima izdavatelj potvrda o deponiranim dionicama može koristiti takva prava i mjere predviđene da bi imatelji tih potvrda o deponiranim dionicama dobili upute te pravo na udio u dobiti i bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije, koja se ne prenose na imatelja potvrde o deponiranim dionicama.

28.9.

Očekivani datum izdanja potvrda o deponiranim dionicama.

28.10.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti potvrda o deponiranim dionicama.

28.11.

U državi sjedišta izdavatelja i državi (državama) u kojoj (kojima) je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje za trgovanje:

informacije o porezu na dohodak od potvrda o deponiranim dionicama zadržan na izvoru,

naznaka u pogledu tog preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

28.12.

Bankovno ili drugo jamstvo vezano za potvrde o deponiranim dionicama, a koje je namijenjeno da osigura obveze izdavatelja.

28.13.

Mogućnost pretvaranja potvrda o deponiranim dionicama u izvorne dionice i postupak za takvo pretvaranje.

29.

INFORMACIJE O OPĆIM UVJETIMA PONUDE POTVRDA O DEPONIRANIM DIONICAMA

29.1.

Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i postupak koji se traži za podnošenje ponude

29.1.1.

Ukupni iznos izdanja/ponude, pri čemu se razlikuju vrijednosni papiri ponuđeni na prodaju od onih ponuđenih za upis; ako iznos nije fiksan, opis postupaka i rokova predviđenih za javnu objavu konačnog iznosa ponude.

29.1.2.

Razdoblje, uključujući bilo kakve moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena i opis postupka prijave.

29.1.3.

Naznaka momenta i okolnosti pod kojima se ponuda može opozvati ili obustaviti te može li se opoziv dogoditi nakon što trgovanje započne.

29.1.4.

Opis mogućnosti za smanjenje upisa i načina za povrat preplaćenog iznosa podnositeljima.

29.1.5.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (ili u broju vrijednosnih papira ili u ukupnom iznosu za ulaganje).

29.1.6.

Naznaka razdoblja tijekom kojega se prijava može povući, uz uvjet da je ulagateljima dozvoljeno da mogu povući svoj upis.

29.1.7.

Način i rokovi za uplatu vrijednosnih papira i isporuku vrijednosnih papira.

29.1.8.

Potpuni opis načina i datuma na koji će rezultati ponude biti objavljeni.

29.1.9.

Postupak za korištenje bilo kojeg prava prvokupa, prenosivosti prava upisa i postupanje s neiskorištenim pravima upisa.

29.2.

Plan raspodjele i dodjele

29.2.1.

Različite kategorije potencijalnih ulagatelja kojima su vrijednosni papiri ponuđeni. Ako se ponuda vrši istodobno na tržištima dviju ili više država i ako je tranša rezervirana ili se rezervira za neku od njih, navesti sve takve tranše.

29.2.2.

Prema saznanju izdavatelja, naznaka o tome namjeravaju li većinski dioničari ili članovi rukovodećih, nadzornih ili administrativnih tijela upisati ponudu te namjerava li bilo koja osoba upisati više od pet posto ponude.

29.2.3.

Informacije za objavu prije dodjele:

29.2.3.1.

Podjela ponude na tranše, uključujući tranše rezervirane za institucionalne ulagatelje, male ulagatelje i zaposlenike izdavatelja te sve ostale tranše.

29.2.3.2.

Uvjeti po kojima se može koristiti klauzula o povratu sredstava, maksimalna veličina takvog povrata i svi važeći minimalni postoci predviđeni za pojedine tranše.

29.2.3.3.

Način ili načini dodjele koji će se koristiti za tranše rezervirane za male ulagatelje i za zaposlenike izdavatelja u slučaju prekomjernog upisa takvih tranši.

29.2.3.4.

Opis bilo kojeg unaprijed utvrđenog povlaštenog tretmana koji treba dogovoriti za određene razrede ulagatelja ili određene bliske skupine (uključujući programe za prijatelje i obitelj) prilikom dodjele, postotak ponude rezerviran za takav povlašteni tretman i kriteriji za uključivanje u takve razrede i skupine.

29.2.3.5.

Naznaka o tome može li se postupak za upise ili ponude za upis prilikom dodjele odrediti na temelju funkcije društva preko kojega ili od strane kojega su izvršene.

29.2.3.6.

Eventualna ciljana minimalna dodjela u okviru tranše rezervirane za male ulagatelje.

29.2.3.7.

Uvjeti za zaključenje ponude, kao i datum na koji se ponuda može najranije zaključiti.

29.2.3.8.

Podatak o tome jesu li dozvoljeni višestruki upisi te, u slučaju da nisu, kako će se postupati s mogućim višestrukim upisima.

29.2.3.9.

Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje početi prije nego što je obavješćivanje obavljeno.

29.2.4.

Prekomjerna dodjela i opcija „green shoe”:

29.2.4.1.

Postojanje i veličina bilo koje pogodnosti prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”;

29.2.4.2.

Razdoblje trajanja prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”;

29.2.4.3.

Svi uvjeti za korištenje pogodnosti prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”.

29.3.

Formiranje cijene

29.3.1.

Naznaka cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni. Ako se cijena ne zna ili ako nije uspostavljeno i/ili nema likvidnog tržišta za vrijednosne papire, navesti način utvrđivanja cijene ponude, uključujući izjavu o tome tko je utvrdio kriterije ili je formalno odgovoran za utvrđivanje. Naznaka iznosa svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

29.3.2.

Postupak za objavljivanje cijene ponude.

29.3.3.

Ako postoji ili bi mogla postojati značajna razlika između cijene javne ponude i stvarnog troška nabave vrijednosnih papira za članove administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili višeg rukovodstva ili povezanih osoba koji su ih stekli transakcijama tijekom prethodne godine ili koji ih imaju pravo steći, uključiti usporedbu javnog doprinosa predložene javne ponude i stvarnih gotovinskih doprinosa takvih osoba.

29.4.

Plasman i pokroviteljstvo

29.4.1.

Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, prema saznanju izdavatelja ili ponuditelja, mjesta u različitim državama gdje se odvija ponuda.

29.4.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

29.4.3.

Ime i adresa pravnih osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje uz obvezu otkupa te ime i adresa pravnih osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa ili po dogovorima koji vode računa o najboljoj zaštiti interesa. Naznaka bitnih obilježja sporazuma, uključujući kvote. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačite dio koji nije obuhvaćen. Naznaka sveukupnog iznosa provizije za pokroviteljstvo te provizije za plasman.

29.4.4.

Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

30.

UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

30.1.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri predmet ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku tržišta o kojima je riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje za trgovanje biti nužno odobreno. Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

30.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima će se prema saznanju izdavatelja ponuditi vrijednosni papiri iste serije ili će biti uvršteni za trgovanje ili su već uvršteni za trgovanje.

30.3.

Ako se istodobno ili gotovo istodobno s izradom vrijednosnih papira za koje se traži uvrštenje na uređeno tržište privatno upisuju ili plasiraju vrijednosni papiri istog roda ili ako se izrađuju vrijednosni papiri drugih rodova za privatni ili javni plasman, navesti pojedinosti o prirodi takvih poslova i broju i obilježjima vrijednosnih papira na koje se odnose.

30.4.

Ime i adresa subjekata koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost pomoću ponuda za kupnju i prodaju i opis glavnih uvjeta njihove obveze.

30.5.

Stabilizacija: kad je izdavatelj ili dioničar koji prodaje svoje dionice dopustio mogućnost prekomjerne dodjele ili je na drugi način predložio da se u vezi s ponudom mogu uvesti aktivnosti za stabilizaciju cijena, potrebno je dostaviti sljedeće navedene informacije:

30.6.

Činjenicu da se stabilizacija može provesti, da nema jamstva da će se stvarno provesti i da ju je moguće prekinuti u bilo kojem trenutku.

30.7.

Početak i završetak razdoblja tijekom kojega može doći do stabilizacije.

30.8.

Naziv odgovorne osobe za stabilizaciju za svaku relevantnu nadležnost, osim ako to nije poznato u vrijeme objave.

30.9.

Činjenicu da transakcije stabilizacije mogu prouzročiti višu tržišnu cijenu od one koja bi inače prevladavala.

31.

KLJUČNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU POTVRDA O DEPONIRANIM DIONICAMA

31.1.

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava

31.1.1.

Razlozi za ponudu i, ovisno o slučaju, procijenjeni neto iznos sredstava raščlanjen na svako važnije namjensko korištenje i predstavljen redom prema prioritetu takvih korištenja. Ako izdavatelj zna da predviđena sredstva neće biti dovoljna da bi se financirala sva predložena korištenja, navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava. U vezi s korištenjem sredstava potrebno je navesti pojedinosti o korištenju sredstava, posebno kad se ona koriste kako bi se stekla imovina, koja nije ona iz redovnog tijeka poslovanja, za financiranje najavljenih stjecanja drugih djelatnosti ili za rješavanje, smanjenje ili isplatu zaduženosti.

31.2.

Interesi fizičkih osoba i pravnih osoba uključenih u izdanje/ponudu

31.2.1.

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su značajni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene te pojedinosti o prirodi njihovog interesa.

31.3.

Čimbenici rizika

31.3.1.

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni i/ili su uvršteni za trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

32.

TROŠAK IZDANJA/PONUDE POTVRDA O DEPONIRANIM DIONICAMA

32.1.

Ukupna neto sredstva i procjena ukupnih troškova izdanja/ponude.


PRILOG XI.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za banke (popis)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.

ČIMBENICI RIZIKA

3.1.

Jasna objava čimbenika rizika koji mogu utjecati na sposobnost izdavatelja da ispuni svoje obveze po vrijednosnim papirima prema ulagateljima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”

4.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

4.1.

Povijest i razvoj izdavatelja

4.1.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja;

4.1.2.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

4.1.3.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

4.1.4.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

4.1.5.

Svi važni nedavni događaji za izdavatelja koji su u znatnoj mjeri važni za procjenu solventnosti izdavatelja.

5.

PREGLED POSLOVANJA

5.1.

Osnovne djelatnosti

5.1.1.

Kratak opis osnovnih djelatnosti izdavatelja, u kojem se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža.

5.1.2.

Naznaka svih značajnih novih proizvoda i/ili djelatnosti.

5.1.3.

Glavna tržišta

Kratak opis glavnih tržišta na kojima izdavatelj konkurira.

5.1.4.

Osnova za svaku izjavu izdavatelja u registracijskom dokumentu u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

6.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

6.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

6.2.

Ako je izdavatelj ovisan o drugim subjektima unutar grupe, to se mora jasno navesti zajedno s objašnjenjem o istome.

7.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

7.1.

Uključiti izjavu o tome da nije bilo značajnih negativnih promjena u očekivanjima izdavatelja od datuma posljednjih objavljenih revidiranih financijskih izvještaja.

U slučaju da izdavatelj ne može dati takvu izjavu, dostaviti pojedinosti o ovoj značajnoj negativnoj promjeni.

7.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obvezama ili događajima koji bi vjerojatno mogli imati znatan utjecaj na očekivanja izdavatelja, barem tijekom tekuće poslovne godine.

8.

PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 8.1. i 8.2.

8.1.

Izjava koja navodi najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne, te se ne smiju odnositi na opću točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

8.2.

Izvješće koje su sastavili neovisni računovođa ili revizori, u kojima se navodi da je, prema mišljenju neovisnih računovođa ili revizora, predviđanje ili procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva koje se koristi za predviđanje ili procjene dobiti sukladan računovodstvenim politikama izdavatelja.

8.3.

Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s povijesnim financijskim informacijama.

9.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA

9.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba i naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)

članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)

komplementari u slučaju da je riječ o komanditnom društvu.

9.2.

Sukob interesa administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz točke 9.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

10.

VEĆINSKI DIONIČARI

10.1.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom, te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

10.2.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba mogla naknadno rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

11.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

11.1.

Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju dvije posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako te financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti prezentirane u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije za posljednju godinu u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojem aktualnom području gospodarske djelatnosti manje od jedne godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije trebaju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenima po postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ove povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključiti barem:

(a)

bilancu;

(b)

račun dobiti i gubitka;

(c)

u slučaju uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje samo na uređenom tržištu, izvještaj o novčanom tijeku;

(d)

računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima, koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

11.2.

Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, u registracijski dokument uključiti barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

11.3.

Revizija godišnjih povijesnih financijskih informacija

11.3.1.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze negativno mišljenje ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili takvo ograničenje ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

13.3.2.

Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

11.3.3.

Kad financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

11.4.

Starost posljednjih financijskih informacija

11.4.1.

Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od 18 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta.

11.5.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

11.5.1.

Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u registracijski dokument. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, također je potrebno priložiti izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ni pregledane, navesti tu činjenicu.

11.5.2.

Ako je datum registracijskog dokumenta kasniji od devet mjeseci nakon završetka posljednje revidirane poslovne godine, mora sadržavati financijske informacije za razdoblje tijekom godine koje obuhvaćaju najmanje prvih šest mjeseci poslovne godine. Ako financijske informacije za razdoblje tijekom godine nisu revidirane, navesti tu činjenicu.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine moraju sadržavati usporedive izvještaje za isto razdoblje u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama može ispuniti prezentiranjem bilance s kraja godine.

11.6.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

11.7.

Značajna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

12.

ZNAČAJNI UGOVORI

Kratak sažetak svih značajnih ugovora koji nisu zaključeni u redovnom tijeku poslovanja izdavatelja, koji bi za bilo kojeg člana grupe mogli rezultirati obvezom ili pravom, a koje je značajno za sposobnost izdavatelja da ispunjava svoje obveze prema imateljima vrijednosnih papira u vezi s vrijednosnim papirima koji se izdaju.

13.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA TE IZJAVA O UDJELU

13.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

13.2.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

14.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)

statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)

sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)

povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu na kojem se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.


PRILOG XII.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za obavijest o vrijednosnim papirima za izvedene vrijednosne papire (popis)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta, da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u dijelu prospekta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni i/ili su uvršteni za trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”. Ona mora uključiti upozorenja o riziku u smislu da ulagatelji mogu izgubiti vrijednost ukupnog ulaganja ili njegov dio, ovisno o slučaju, i/ili ako obveza ulagatelja nije ograničena na vrijednost njegovog ulaganja, izjavu o toj činjenici, zajedno s opisom okolnosti u kojima nastaje takva dodatna obveza i vjerojatan financijski učinak.

3.

KLJUČNE INFORMACIJE

3.1.

Interes fizičkih i pravnih osoba uključenih u izdanje/ponudu

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su značajni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene i prirodi njihovog interesa.

3.2.

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava kad se oni ne odnose na generiranje dobiti i/ili zaštitu od određenih rizika.

Ako su objavljeni razlozi za ponudu i korištenje sredstava, dostaviti ukupna neto sredstva i procjenu ukupnih troškova izdanja/ponude.

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

4.1.

Informacije o vrijednosnim papirima

4.1.1.

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira) ili neku drugu identifikacijsku oznaku vrijednosnog papira.

4.1.2.

Jasno i sveobuhvatno objašnjenje kako bi se ulagatelju pomoglo da shvati kako na vrijednost njegovog ulaganja utječe vrijednost temeljnog instrumenta (temeljnih instrumenata), posebno u okolnostima u kojima je rizik najočitiji, osim ako vrijednosni papiri nemaju pojedinačnu nominalnu vrijednost od najmanje 50 000 eura ili se mogu stjecati za najmanje 50 000 eura po vrijednosnom papiru.

4.1.3.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

4.1.4.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

4.1.5

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

4.1.6.

Rangiranje vrijednosnih papira koji su ponuđeni/uvršteni za trgovanje, uključujući sažetke svih klauzula namijenjenih da utječu na rangiranje ili podređivanje vrijednosnog papira u odnosu na bilo koju sadašnju ili buduću obvezu izdavatelja.

4.1.7.

Opis prava, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

4.1.8.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

4.1.9.

Datum izdavanja vrijednosnih papira.

4.1.10.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

4.1.11.

Datum isteka ili dospijeća izvedenih vrijednosnih papira.

Datum izvršenja ili konačni referentni datum.

4.1.12.

Opis postupka namire izvedenih vrijednosnih papira.

4.1.13.

Opis načina na koji se odvija povrat po izvedenim vrijednosnim papirima, datum plaćanja ili isporuke te način na koji se obračunava.

4.1.14.

U državi sjedišta izdavatelja i državi (državama) u kojima je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje za trgovanje:

(a)

informacije o porezu na dohodak od vrijednosnih papira koji je zadržan na izvoru;

(b)

naznaka u pogledu toga preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

4.2.

Informacije u vezi s temeljnom imovinom

4.2.1.

Izvršna cijena ili konačna referentna cijena temeljne imovine.

4.2.2.

Izjava koja navodi vrstu temeljne imovine i pojedinosti o tome gdje se informacije o temeljnoj imovini mogu naći.

naznaka o tome gdje se mogu dobiti informacije o povijesnom i budućem prinosu te volatilnosti temeljne imovine,

u slučaju kad je temeljna imovina vrijednosni papir:

naziv izdavatelja vrijednosnog papira,

ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj,

kad je temeljna imovina indeks,

naziv indeksa i opis indeksa ako ga je sastavio izdavatelj. Ako indeks nije sastavio izdavatelj, gdje se mogu dobiti informacije o indeksu,

kad je temeljna imovina kamatna stopa,

opis kamatne stope,

drugo:

kad temeljna imovina ne spada unutar gore navedenih kategorija, obavijest o vrijednosnim papirima treba sadržavati istovjetne informacije,

kad je temeljna imovina košarica koja se sastoji od temeljne imovine,

iskaz relevantnih pondera za svaku vrstu temeljne imovine u košarici.

4.2.3.

Opis svih tržišnih poremećaja ili poremećaja prilikom namire koji utječu na temeljnu imovinu.

4.2.4.

Pravila usklađivanja u odnosu na događaje koji se odnose na temeljnu imovinu.

5.

OPĆI UVJETI PONUDE

5.1.

Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i postupak koji se traži za podnošenje ponude

5.1.1.

Uvjeti kojima ponuda podliježe.

5.1.2.

Ukupni iznos izdanja/ponude, ako iznos nije fiksan, opis postupaka i rokova predviđenih za javnu objavu konačnog iznosa ponude.

5.1.3.

Razdoblje, uključujući bilo kakve moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena i opis postupka prijave.

5.1.4.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (u broju vrijednosnih papira ili u ukupnom iznosu za ulaganje).

5.1.5.

Način i rokovi za uplatu vrijednosnih papira i isporuku vrijednosnih papira.

5.1.6.

Potpuni opis načina i datuma na koji će rezultati ponude biti objavljeni.

5.2.

Plan raspodjele i dodjele.

5.2.1.

Različite kategorije potencijalnih ulagatelja kojima su vrijednosni papiri ponuđeni. Ako se ponuda vrši istodobno na tržištima dviju ili više država i ako je tranša rezervirana ili se rezervira za neku od njih, navesti sve takve tranše.

5.2.2.

Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje početi prije nego što je obavješćivanje obavljeno.

5.3.

Formiranje cijene

 

Naznaka cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni ili navesti način utvrđivanja cijene i postupak na koji se ona objavljuje. Naznačiti iznos svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

5.4.

Plasman i pokroviteljstvo

5.4.1.

Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, prema saznanju izdavatelja ili ponuditelja, mjesta u različitim državama gdje se odvija ponuda.

5.4.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

5.4.3.

Osobe koje provode postupak ponude odnosno prodaje uz obvezu otkupa te osobe koje provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa ili po sporazumima koji vode računa o najboljoj zaštiti interesa. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačite dio koji nije obuhvaćen.

5.4.4.

Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

5.4.5.

Ime i adresa agenta za obračun.

6.

UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

6.1.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri predmet ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku tržišta o kojima je riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje za trgovanje biti nužno odobreno. Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

6.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima će se prema saznanju izdavatelja ponuditi vrijednosni papiri istog roda ili će biti uvršteni za trgovanje ili su već uvršteni za trgovanje.

6.3.

Naziv i adresa subjekata koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost pomoću ponuda za kupnju i prodaju i opis glavnih uvjeta njihove obveze.

7.

DODATNE INFORMACIJE

7.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu savjetnici djelovali.

7.2.

Naznaka ostalih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

7.3.

Kad je u obavijesti o vrijednosnim papirima uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

7.4.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

7.5.

Naznaka u prospektu o tome namjerava li izdavatelj pružati informacije o transakciji nakon izdanja. Ako je izdavatelj naveo da namjerava izvještavati o takvim informacijama, u prospektu treba navesti o kakvim će informacijama izvještavati i gdje se takve informacije mogu dobiti.


PRILOG XIII.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za obavijest o vrijednosnim papirima koja se odnosi na dužničke vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura (popis)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim dijelovima je riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u dijelu prospekta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su uvršteni za trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

3.

KLJUČNE INFORMACIJE

 

Interes fizičkih osoba i pravnih subjekata uključenih u izdanje

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su značajni za izdanje, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene i prirodi njihovog interesa.

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

4.1.

Ukupan iznos vrijednosnih papira koji su predmet uvrštenja za trgovanje.

4.2.

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira) ili neku drugu identifikacijsku oznaku vrijednosnog papira.

4.3.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

4.4.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

4.5.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

4.6.

Rangiranje vrijednosnih papira koji su premet uvrštenja za trgovanje, uključujući sažetke svih klauzula čija je namjena da utječu na rangiranje ili podređivanje vrijednosnog papira u odnosu na bilo koju sadašnju ili buduću obvezu izdavatelja.

4.7.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

4.8.

Nominalna kamatna stopa i odredbe koje se odnose na isplatu kamate:

Datum od kojega kamata postaje naplativa i datumi dospijeća kamate.

Rok važenja potraživanja s osnove kamate i otplata glavnice.

Kada stopa nije fiksna, opis temeljne imovine na kojoj se ona temelji te metoda koja je korištena da bi se te dvije vrijednosti stavile u odnos:

Opis bilo kojeg tržišnog poremećaja ili poremećaja prilikom namire koji utječu na temeljnu imovinu,

Pravila usklađivanja u odnosu na događaje koji se odnose na temeljnu imovinu,

Ime agenta za obračun.

4.9.

Datum dospijeća i načini amortizacije glavnice, uključujući postupke otplate. Kad je predviđena amortizacija unaprijed, na inicijativu izdavatelja ili imatelja, potrebno je to opisati, navodeći uvjete amortizacije.

4.10.

Naznaka prinosa.

4.11.

Zastupanje imatelja dužničkih vrijednosnih papira, uključujući identifikaciju organizacije koja zastupa ulagatelje te odredbe koje se odnose na takvo zastupanje. Naznaka o tome gdje je ulagateljima omogućen pristup ugovorima koji se odnose na te oblike zastupanja.

4.12.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

4.13.

Datum izdanja vrijednosnih papira.

4.14.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

5.

UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

5.1.

Naznaka tržišta na kojemu će se trgovati vrijednosnim papirima i za koje je objavljen prospekt. Ako je poznat, navesti najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

5.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

6.

TROŠAK UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

 

Procjena ukupnih troškova koji se odnose na uvrštenje za trgovanje.

7.

DODATNE INFORMACIJE

7.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu savjetnici djelovali.

7.2.

Naznaka ostalih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

7.3.

Kad je u obavijest o vrijednosnim papirima uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

7.4.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

7.5.

Procjene kreditne sposobnosti dodijeljene izdavatelju ili njegovim dužničkim vrijednosnim papirima na zahtjev ili u suradnji s izdavateljem u postupku procjenjivanja.


PRILOG XIV.

Obrazac za dodatne informacije o temeljnim dionicama za neke vlasničke vrijednosne papire

1.

Opis temeljne dionice

1.1.

Opišite vrstu i rod dionica

1.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni

1.3.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

1.4.

Naznaka valute izdanja dionica.

1.5.

Opis prava, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

Pravo na dividendu:

fiksni datum(i) na koji počinje teći pravo,

vremenski rok nakon kojega pravo na dividendu istječe te naznaku osobe u čiju korist

djeluje ovaj istek roka,

ograničenja po dividendi i postupci za vlasnike nerezidente,

postotak dividende i način njezinog obračuna, periodičnost i kumulativna ili

nekumulativna priroda plaćanja.

Pravo glasa.

Pravo prvokupa u ponudama za upis vrijednosnih papira istog roda.

Pravo na udio u dobiti izdavatelja.

Pravo na udio u bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije.

Odredbe o otkupu.

Odredbe o konverziji.

1.6.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

1.7.

Kada i gdje će dionice biti ili su uvrštene za trgovanje.

1.8.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti dionica.

1.9.

Naznaka o tome postoje li bilo kakve obvezne ponude za preuzimanje i/ili pravila istiskivanja i rasprodaje u vezi s dionicama.

1.10.

Naznaka o javnim ponudama za preuzimanje dionica izdavatelja od strane trećih osoba koje su se dogodile tijekom posljednje poslovne godine i u tekućoj poslovnoj godini. Potrebno je navesti cijenu ili uvjete zamjene iz takvih ponuda te njihov ishod.

1.11.

Učinak koji bi na izdavatelja temeljne dionice moglo imati korištenje prava i potencijalni učinak razvodnjavanja za dioničare.

2.

U slučaju kad izdavatelj temeljnog instrumenta pripada istoj grupi, informacije koje treba dostaviti o ovom izdavatelju su one koje se traže prema popisu za registracijski dokument za dionice.


PRILOG XV.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa (popis)

Pored informacija koje se traže u ovom prilogu, subjekti za zajednička ulaganja moraju dostaviti sljedeće informacije koje se traže prema stavcima i točkama 1., 2., 3., 4., 5.1., 7., 9.1., 9.2.1., 9.2.3., 10.4., 13., 14., 15., 16., 17.2., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. u Prilogu I. (popis minimalnih zahtjeva za objavljivanje za registracijski dokument za dionice).

1.

Cilj i politika ulaganja

1.1.

Detaljan opis cilja i politike ulaganja koje će provoditi subjekt za zajednička ulaganja i opis mogućih razlika u ciljevima i politici ulaganja, uključujući sve okolnosti u kojima takve razlike zahtijevaju odobrenje ulagatelja. Opis svih tehnika i instrumenata koji se mogu koristiti pri upravljanju subjektom za zajednička ulaganja.

1.2.

Ograničenja u pozajmljivanju i zaduživanju subjekta za zajednička ulaganja. Ako takva ograničenja ne postoje, uključiti izjavu u tom smislu.

1.3.

Regulatorni status subjekta za zajednička ulaganja, zajedno s imenom bilo kojeg regulatornog tijela u državi gdje je subjekt osnovan.

1.4.

Profil tipičnog ulagatelja za kojega je subjekt za zajednička ulaganja oblikovan.

2.

Ograničenja ulaganja

2.1.

Izjava o ograničenjima ulaganja koja se odnose na subjekt za zajednička ulaganja, ako postoje, i naznaka kako će imatelji vrijednosnih papira biti obaviješteni o radnjama koje upravitelji portfeljem budu poduzeli u slučaju kršenja.

2.2.

U slučaju kad je više od 20 % ukupne imovine bilo kojeg subjekta za zajednička ulaganja (osim u slučajevima u kojima se primjenjuju točke 2.3 ili 2.5.):

(a)

neposredno ili posredno uloženo ili pozajmljeno bilo kojem pojedinom izdavatelju temeljnog instrumenta (uključujući društva kćeri ili povezana društva izdavatelja);

ili

(b)

uloženo u jednog ili više subjekata za zajednička ulaganja koji mogu uložiti više od 20 % svoje ukupne imovine u druge subjekte za zajednička ulaganja (zatvorenog i/ili otvorenog tipa);

ili

(c)

izloženo prema kreditnoj sposobnosti ili solventnosti bilo koje druge ugovorne strane (uključujući društva kćeri ili povezana društva),

treba objaviti sljedeće informacije:

i.

informacije koje se odnose na svakog izdavatelja temeljne imovine/subjekta za zajednička ulaganja/drugu ugovornu stranu, kao da je izdavatelj, u smislu popisa minimalnih zahtjeva za objavljivanje za registracijski dokument za dionice (u slučaju (a)) ili popisa minimalnih zahtjeva za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaje subjekt za zajednička ulaganja zatvorenog tipa (u slučaju (b)) ili popisa minimalnih zahtjeva za objavljivanje za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura (u slučaju (c));

ili

ii.

ako su vrijednosni papiri koje je izdao izdavatelj temeljne imovine/subjekt za zajednička ulaganja/druga ugovorna strana već uvršteni za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu ili za obveze jamči subjekt koji je uvršten za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, navesti ime, adresu, državu osnivanja, prirodu poslovanja i ime tržišta na kojemu su njegovi vrijednosni papiri uvršteni.

Ovaj zahtjev ne važi u slučaju kad je 20 % prijeđeno zbog aprecijacije ili deprecijacije, promjena deviznih tečajeva ili zbog prijenosa prava, premija, koristi u obliku kapitala ili zbog bilo koje druge aktivnosti koja utječe na svakog imatelja, uz uvjet da upravitelj portfeljem vodi računa o pragu kad uzima u razmatranje promjene ulagačkog portfelja.

2.3.

Kad subjekt za zajednička ulaganja može uložiti više od 20 % svoje ukupne imovine u druge subjekte za zajednička ulaganja (otvorenog ili zatvorenog tipa), opis načina na koji se može eventualno provesti razdioba rizika povezanih s tim ulaganjima. Nadalje, točka 2.2. primjenjuje se sveukupno na njegova temeljna ulaganja kao da su ta ulaganja izvršena izravno.

2.4.

U vezi s alinejom (c) točke 2.2., ako je za kolateral izvršen predujam kako bi se pokrio taj dio izloženosti prema bilo kojoj drugoj ugovornoj strani preko 20 % ukupne imovine subjekta za zajednička ulaganja, dostaviti pojedinosti o takvim sporazumima o kolateralu.

2.5.

U slučaju kad subjekt za zajednička ulaganja može uložiti više od 40 % svoje ukupne imovine u neki drugi subjekt za zajednička ulaganja, potrebno je objaviti jednu od sljedećih informacija:

(a)

informacije koje se odnose na svaki temeljni subjekt za zajednička ulaganja kao da se radi o izdavatelju u skladu s popisom minimalnih zahtjeva za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaje subjekt za zajednička ulaganja zatvorenog tipa;

(b)

ako su vrijednosni papiri koje je izdao temeljni subjekt za zajednička ulaganja već uvršteni za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, navesti ime, adresu, državu osnivanja, prirodu poslovanja i ime tržišta na kojemu su njegovi vrijednosni papiri uvršteni.

2.6.

Roba

Kad subjekt za zajednička ulaganja ulaže izravno u robu, potrebno je objaviti tu činjenicu i postotak koji će na taj način biti uložen.

2.7.

Subjekti za zajednička ulaganja u nekretnine

Kad je subjekt za zajednička ulaganja subjekt za zajednička ulaganja u nekretnine, potrebno je objaviti tu činjenicu, postotak portfelja koji se ulaže u nekretnine, kao i opis nekretnina i sve značajne troškove koji su povezani sa stjecanjem i posjedovanjem takve nekretnine. Pored toga, potrebno je priložiti izvješće o procjeni nekretnina.

Objavljivanje točke 4.1. odnosi se na:

(a)

subjekt koji vrši procjenu;

(b)

na sve druge subjekte koji su odgovorni za upravljanje nekretninom.

2.8.

Izvedeni financijski instrumenti/Instrumenti tržišta novca/Valute

Kad subjekt za zajednička ulaganja ulaže u izvedene financijske instrumente, instrumente tržišta novca ili valute koje nisu one namijenjene u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem (tj. samo u svrhu smanjivanja, prijenosa ili uklanjanja rizika ulaganja u temeljna ulaganja subjekta za zajednička ulaganja, uključujući sve tehnike ili instrumente koje se koristi za osiguranje zaštite od tečajnog i kreditnog rizika), izjava o tome koriste li se ta ulaganja za zaštitu ili u svrhu ulaganja te opis načina na koji se eventualno može provesti razdioba rizika povezanih s tim ulaganjima.

2.9.

Točka 2.2. ne primjenjuje se na ulaganja u vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči država, državna agencija ili javno tijelo neke države članice, njezina regionalna ili lokalna tijela ili država članica OECD-a.

2.10.

Podtočka (c) točke 2.2. ne primjenjuje se na subjekte za zajednička ulaganja čiji je cilj ulaganja bez značajnih izmjena slijediti priznati objavljeni indeks koji se sastoji od širokog niza financijskih instrumenata. Potrebno je priložiti opis o sastavu indeksa.

3.

Pružatelji usluga podnositeljima

3.1.

Maksimalan stvarni ili procijenjeni iznos svih značajnih naknada koje subjekt za zajednička ulaganja plaća izravno ili neizravno za sve usluge po sporazumima zaključenim na ili prije datuma registracijskog dokumenta i opis kako se te naknade obračunavaju.

3.2.

Opis svih naknada koje subjekt za zajednička ulaganja plaća izravno ili neizravno, a koje se ne mogu svrstati pod točku 3.1. i koje jesu ili bi mogle biti značajne.

3.3.

Ako bilo koji pružatelj usluga subjektu za zajednička ulaganja primi bilo kakve koristi od trećih osoba (koje nisu subjekt za zajednička ulaganja) za pružanje usluga subjektu za zajednička ulaganja, a te se koristi ne mogu pripisati subjektu za zajednička ulaganja, izjava o toj činjenici, ime treće osobe, ako je dostupno, i opis prirode takvih koristi.

3.4.

Ime pružatelja usluga koji je odgovoran za utvrđivanje i izračun neto vrijednosti imovine subjekta za zajednička ulaganja.

3.5.

Opis svih potencijalno značajnih sukoba interesa koje bilo koji pružatelj usluga subjektu za zajednička ulaganja može imati između dužnosti prema subjektu za zajednička ulaganja i dužnosti koje prema njima imaju treće osobe i njihovih drugih interesa. Opis svih sporazuma koji postoje za rješavanje takvih potencijalnih sukoba.

4.

Upravitelj portfeljem/savjetnici

4.1.

Za svakog upravitelja portfeljem informacije koje je potrebno objaviti u skladu s točkama 5.1.1. do 5.1.4., te, ako je to značajno, u skladu s točkom 5.1.5. Priloga I., zajedno s opisom njegovog pravnog statusa i iskustva.

4.2.

U vezi sa svakim subjektom koji pruža investicijske savjete u vezi s imovinom subjekta za zajednička ulaganja, ime i kratak opis takvog subjekta.

5.

Skrbništvo

5.1.

Potpuni opis načina na koji će se držati imovina subjekta za zajednička ulaganja i tko će je držati te svakog povjereničkog ili sličnog odnosa između subjekta za zajednička ulaganja i bilo koje treće osobe u vezi sa skrbništvom:

Kad je imenovan skrbnik ili drugi povjerenik:

(a)

informacije koje je potrebno objaviti u skladu s točkama 5.1.1. do 5.1.4., te, ako je to značajno, u skladu s točkom 5.1.5. Priloga I.;

(b)

opis obveza takve stranke prema sporazumu o skrbništvu ili sličnom sporazumu;

(c)

svi preneseni sporazumi o skrbništvu;

(d)

pravni status svake strane i njezinih zastupnika.

5.2.

Kad imovinu subjekta za zajednička ulaganja drže subjekti koji ne spadaju u one subjekte navedene u točki 5.1., opis načina na koji se drži ta imovina, zajedno s opisom svih dodatnih rizika.

6.

Vrednovanje

6.1.

Opis učestalosti i načela vrednovanja, kao i načina na koji će se odrediti neto vrijednost imovine subjekta za zajednička ulaganja, s time da se napravi razlika između kategorija ulaganja i izjava o načinu na koji će se takva vrijednost neto imovine priopćavati ulagateljima.

6.2.

Pojedinosti o svim okolnostima u kojima se vrednovanje može obustaviti i izjava o načinu na koji će se takva obustava priopćiti ili učiniti dostupnom ulagateljima.

7.

Unakrsne obveze

7.1.

U slučaju krovnog subjekta za zajednička ulaganja, izjava o svakoj unakrsnoj obvezi koja može nastati između različitih kategorija ulaganja u druge subjekte za zajednička ulaganja i svim poduzetim aktivnostima da se spriječi takva obveza.

8.

Financijske informacije

8.1.

Kad od datuma registracije ili osnivanja subjekt za zajednička ulaganja nije započeo s poslovanjem i nije sastavljen financijski izvještaj s datumom registracijskog dokumenta, uključiti izjavu u tom smislu.

Kad je subjekt za zajednička ulaganja započeo s poslovanjem, primijeniti odredbe točke 20. Priloga I. o minimalnim zahtjevima za objavljivanje za registracijski dokument za dionice.

8.2.

Opsežna i smislena analiza portfelja subjekta za zajednička ulaganja (jasno označite ako nije revidirana).

8.3.

Naznaka posljednje neto vrijednosti imovine po vrijednosnom papiru mora biti uključena u popis za obavijest o vrijednosnim papirima (jasno označite ako nije revidirana).


PRILOG XVI.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju države članice, treće zemlje i njihova regionalna i lokalna tijela (popis)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji mogu utjecati na sposobnost izdavatelja da ispuni svoje obveze po vrijednosnim papirima prema ulagatelju u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

3.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

3.1.

Naziv izdavatelja i kratak opis izdavateljevog položaja u okviru državne uprave.

3.2.

Sjedište ili zemljopisna lokacija i pravni oblik izdavatelja te adresa za kontakte i telefonski broj.

3.3.

Svi nedavni događaji koji su relevantni za procjenu solventnosti izdavatelja.

3.4.

Opis gospodarskih pokazatelja izdavatelja, uključujući:

(a)

strukturu gospodarstva s pojedinostima o glavnim sektorima gospodarstva;

(b)

bruto domaći proizvod s podjelom prema gospodarskim sektorima izdavatelja tijekom dvije posljednje fiskalne godine.

3.5.

Opći opis političkog sustava izdavatelja i države, uključujući pojedinosti o upravljačkim tijelima izdavatelja.

4.

JAVNE FINANCIJE I TRGOVINA

Informacije o sljedećem za dvije fiskalne godine koje prethode datumu registracijskog dokumenta:

(a)

porez i proračunski sustavi;

(b)

bruto javni dug, uključujući sažete podatke o dugu, ročnoj strukturi nepodmirenog duga (posebno označivši dug s preostalim dospijećem kraćim od jedne godine) i evidenciji o plaćanju duga i dijelovima duga denominiranim u nacionalnoj valuti izdavatelja i u stranoj valuti;

(c)

podaci o vanjskoj trgovini i bilanci plaćanja;

(d)

devizne rezerve, uključujući sva moguća opterećenja takvih deviznih rezervi u obliku unaprijednih ugovora ili izvedenih vrijednosnih papira;

(e)

financijski položaj i izvori, uključujući likvidne depozite dostupne u nacionalnoj valuti;

(f)

podaci o prihodima i rashodima.

Opis svih postupaka revizije ili neovisnog pregleda financijskih izvještaja izdavatelja.

5.

ZNAČAJNA PROMJENA

5.1.

Opis svih značajnih promjena informacija dostavljenih u skladu s točkom 4. koje su se dogodile od završetka posljednje fiskalne godine ili odgovarajuća negativna izjava.

6.

SUDSKI I ARBITRAŽNI POSTUPCI

 

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su u bliskoj prošlosti mogli imati ili su imali značajne učinke na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

6.2.

Informacije o mogućem imunitetu izdavatelja od sudskih postupaka.

7.

MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, dostaviti informacije o svim udjelima koji se odnose na takvog stručnjaka koje bi mogle utjecati na nezavisnost stručnjaka prilikom sastavljanja izvješća.

8.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)

financijski izvještaji i revizijska izvješća za izdavatelja koji obuhvaćaju dvije posljednje fiskalne godine i proračun za tekuću fiskalnu godinu;

(b)

sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva.

Naznaka o mjestu na kojemu se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.


PRILOG XVII.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju javna međunarodna tijela i za dužničke vrijednosne papire za koje jamči država članica OECD-a (popis)

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

Jasna objava čimbenika rizika koji mogu utjecati na sposobnost izdavatelja da ispuni svoje obveze po vrijednosnim papirima prema ulagatelju u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

3.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

3.1.

Naziv izdavatelja i kratak opis izdavateljevog položaja.

3.2.

Lokacija glavnog ureda i pravni oblik izdavatelja te adresa za kontakte i telefonski broj.

3.3.

Pojedinosti o upravljačkom tijelu izdavatelja i opis eventualnih upravljačkih sporazuma.

3.4.

Kratak opis svrhe i funkcija izdavatelja.

3.5.

Izvori financiranja, jamstva i druge obveze koje izdavatelju duguju njegovi članovi.

3.6.

Svi nedavni događaji koji su relevantni za procjenu solventnosti izdavatelja.

3.7.

Popis članova izdavatelja.

4.

FINANCIJSKE INFORMACIJE

4.1.

Objavljeni revidirani godišnji financijski izvještaji za dvije posljednje godine sastavljeni u skladu s računovodstvenim i revizorskim standardima koje je usvojio izdavatelj te kratak opis tih računovodstvenih i revizijskih načela.

Opis svih značajnih promjena u financijskom položaju izdavatelja koje su se dogodile od završetka posljednjih revidiranih godišnjih financijskih izvještaja ili odgovarajuća negativna izjava.

5.

SUDSKI I ARBITRAŽNI POSTUPCI

5.1.

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

5.2.

Informacije o mogućem imunitetu izdavatelja od sudskih postupaka u skladu s njegovim osnivačkim dokumentima.

6.

MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

 

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojemu je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, dostaviti informacije o svim udjelima koji se odnose na takvog stručnjaka koje bi mogle utjecati na nezavisnost stručnjaka prilikom sastavljanja izvješća.

7.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

 

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta na zahtjev mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)

financijski izvještaji i revizijska izvješća za izdavatelja koji obuhvaćaju dvije posljednje poslovne godine, sastavljeni u skladu s računovodstvenim i revizorskim standardima koje je usvojio izdavatelj;

(b)

sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)

osnivački dokumenti izdavatelja.

Naznaka o mjestu na kojem se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.


PRILOG XVIII.

Tablica kombinacija

 

REGISTRACIJSKI DOKUMENT

POPISI

OBRASCI

VRSTE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Dionice

Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri (< 50 000 eura)

Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri (> ili = 50 000 eura)

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

Bankovni dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri

Pro forma informacije

Dionice (povlaštene dionice, dionice s mogućnošću otkupa, dionice s povlaštenim pravima upisa itd.)

 

 

 

 

 

 

Obveznice (obične obveznice, dohodovne obveznice, strukturirane obveznice itd.) čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 50 000 eura

 

ili

 

 

ili

 

Obveznice (obične obveznice, dohodovne obveznice, strukturirane obveznice itd.) čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura

 

 

ili

 

ili

 

Dužnički vrijednosni papiri za koje jamče treće osobe

 

ili

ili

 

ili

 

Izvedeni vrijednosni papiri za koje jamče treće osobe

 

ili

ili

 

ili

 

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

 

 

 

 

 

 

Obveznice koje se mogu zamijeniti ili konvertirati u dionice treće osobe ili izdavatelja ili dionice grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu

 

ili

ili

 

ili

 

Obveznice koje se mogu zamijeniti ili konvertirati u dionice izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

 

 

 

 

 

Obveznice koje se mogu zamijeniti ili konvertirati u dionice grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

ili

ili

 

ili

 

Obveznice s varantima za stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

 

 

 

 

 

 

Dionice s varantima za stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

 

 

 

 

 

 

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na upis ili stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

 

 

 

 

 

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje dionica grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

ili

ili

 

ili

 

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na upis ili stjecanje dionica izdavatelja ili grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu i izvedeni vrijednosni papiri povezani s bilo kojom vrstom temeljnih instrumenata koje nisu dionice izdavatelja ili grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu (uključujući sve izvedene vrijednosne papire koji daju pravo na namiru u novcu)

 

ili

ili

 

ili

 


 

REGISTRACIJSKI DOKUMENT

POPISI

VRSTE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Subjekt za zajednička ulaganja zatvorenog tipa

Države ili njihova regionalna i lokalna tijela

Javna međunarodna tijela/Dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država članica OECD-a

Dionice (povlaštene dionice, dionice s mogućnošću otkupa, dionice s povlaštenim pravima upisa itd.)

 

 

 

Obveznice (obične obveznice, dohodovne obveznice, strukturirane obveznice itd.) čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 50 000 eura

 

 

 

Obveznice (obične obveznice, dohodovne obveznice, strukturirane obveznice itd.) čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri za koje jamče treće osobe

 

 

 

Izvedeni vrijednosni papiri za koje jamče treće osobe

 

 

 

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

 

 

 

Obveznice koje se mogu zamijeniti ili konvertirati u dionice treće osobe ili izdavatelja ili dionice grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu

 

 

 

Obveznice koje se mogu zamijeniti ili konvertirati u dionice izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

 

 

Obveznice koje se mogu zamijeniti ili konvertirati u dionice grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

 

 

Obveznice s varantima za stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

 

 

 

Dionice s varantima za stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

 

 

 

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na upis ili stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

 

 

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje dionica grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

 

 

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na upis ili stjecanje dionica izdavatelja ili grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu ili izvedeni vrijednosni papiri povezani s bilo kojom vrstom temeljnih instrumenata koje nisu dionice izdavatelja ili grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu (uključujući sve izvedene vrijednosne papire koji daju pravo na namiru u novcu)

 

 

 


 

OBAVIJEST O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

POPISI

DODATNI OBRASCI

VRSTE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Dionice

Dužnički vrijednosni papiri (< 50 000 eura)

Dužnički vrijednosni papiri (> ili = 50 000 eura)

Izvedeni vrijednosni papiri

Jamstva

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

Temeljne dionice

Dionice (povlaštene dionice, dionice s mogućnošću otkupa, dionice s povlaštenim pravima upisa itd.)

 

 

 

 

 

 

 

Obveznice (obične obveznice, dohodovne obveznice, strukturirane obveznice itd.) čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 50 000 eura

 

 

 

 

 

 

 

Obveznice (obične obveznice, dohodovne obveznice, strukturirane obveznice itd.) čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura

 

 

 

 

 

 

 

Dužnički vrijednosni papiri za koje jamče treće osobe

 

ili

ili

 

 

 

 

Izvedeni vrijednosni papiri za koje jamče treće osobe

 

 

 

 

 

 

 

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

 

ili

ili

 

 

 

 

Obveznice koje se mogu zamijeniti ili konvertirati u dionice treće osobe ili izdavatelja ili dionice grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu

 

ili

ili

Samo točka 4.2.2.

 

 

 

Obveznice koje se mogu zamijeniti ili konvertirati u dionice izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

ili

ili

 

 

 

 

Obveznice koje se mogu zamijeniti ili konvertirati u dionice grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

ili

ili

 

 

 

 

Obveznice s varantima za stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

 

ili

ili

i osim točke 4.2.2.

 

 

 

Dionice s varantima za stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

 

 

 

i osim točke 4.2.2.

 

 

 

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na upis ili stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

 

 

i osim točke 4.2.2.

 

 

 

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje dionica grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

 

 

i osim točke 4.2.2.

 

 

 

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na upis ili stjecanje dionica izdavatelja ili grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu ili izvedeni vrijednosni papiri povezani s bilo kojom vrstom temeljnih instrumenata koji nisu dionice izdavatelja ili grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu (uključujući sve izvedene vrijednosne papire koji daju pravo na namiru u novcu)

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG XIX.

Popis specijaliziranih izdavatelja

Društva za nekretnine

Društva za iskorištavanje rudnih bogatstava

Društva za investicije

Društva koja se temelje na znanstvenim istraživanjima

Društva koja postoje manje od tri godine (društva početnici)

Brodarska društva.


Top