EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0639

Uredba Vijeća (EZ) br. 639/2004 od 30. ožujka 2004. o upravljanju ribarskim flotama registriranim u najudaljenijim regijama Zajednice

OJ L 102, 7.4.2004, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 125 - 127

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/639/oj

04/Sv. 8

HR

Službeni list Europske unije

125


32004R0639


L 102/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 639/2004

od 30. ožujka 2004.

o upravljanju ribarskim flotama registriranim u najudaljenijim regijama Zajednice

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37. i članak 299. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (2), a posebno njezino poglavlje III., uspostavlja program Zajednice za prilagodbu ribarskih kapaciteta flota država članica na razinu koja globalno odgovara ribolovnim mogućnostima.

(2)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2792/1999 od 17. prosinca 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka u vezi sa strukturnom pomoći Zajednice u području ribarstva (3) obuhvaća modernizaciju ribarskih plovila uz korištenje državne pomoći i državnu pomoć za obnavljanje ribarskih plovila.

(3)

S obzirom na relativnu važnost ribarskog sektora u tim područjima, opravdano je pojedina strukturalna, socijalna i gospodarska stanja u najudaljenijim regijama Zajednice (najudaljenije regije) uzeti u obzir kod upravljanja ribarskim flotama. U tu svrhu, odredbe o upravljanju sustavima ulaza/izlaza i obveznim smanjenjem kapaciteta prema Uredbi (EZ) br. 2371/2002 kao i pravila o pristupu državnoj pomoći za modernizaciju ili obnavljanje ribarskih flota trebalo bi prilagoditi potrebama tih područja.

(4)

Svako povećanje kapaciteta flota registriranih u lukama najudaljenijih regija trebalo bi također ograničiti na količinu opravdanu mogućnostima lokalnog ribolova te zadržati veličinu flote u ravnoteži s tim mogućnostima. U tu svrhu ciljevi utvrđeni višegodišnjim programima usmjeravanja četvrte generacije (MAGP IV) za svaki segment flote, kako je utvrđeno u Prilogu Odluci Komisije 2002/652/EZ od 29. srpnja 2002. o izmjeni odluka 98/119/EZ do 98/131/EZ za produljenje višegodišnjih programa usmjeravanja za ribarske flote država članica do 31. prosinca 2002. (4) trebalo bi smatrati referentnim razinama ili gornjom granicom za povećanje flote registrirane u francuskim prekomorskim departmanima, na Azorima i Madeirima.

(5)

Trebalo bi utvrditi posebne referentne razine za segmente plovila registriranih na Kanarskim otocima za koje u okviru MAGP IV nisu utvrđeni posebni ciljevi. Kod tih referentnih razina trebalo bi uzeti u obzir kapacitet lokalne flote i mogućnosti ribolova.

(6)

Potrebno je spriječiti da plovila registrirana u najudaljenijim regijama budu premještena i upotrijebljena u kopnenim područjima nakon što je za njih iskorišten povoljan tretman za odobravanja državne pomoći i/ili uvjeta za ulaz u flotu.

(7)

Za ribarske flote registrirane u najudaljenijim regijama opravdano je primjenjivati ista pravila za upravljanje kapacitetima flote i za državnu pomoć, koja se primjenjuju na plovila registrirana u ostalim dijelovima Zajednice, ako su referentne razine utvrđene u ovoj Uredbi ispunjene, i u svakom slučaju od 1. siječnja 2007. osim za plovila koja su dobila državnu pomoć za obnavljanje i čiji bi ulazak u flotu mogao uslijediti do 31. prosinca 2007.

(8)

Radi lakše provedbe ove Uredbe, države članice trebale bi prikupiti podatke o plovilima registriranima u najudaljenijim regijama. Kako bi se osigurala potpuna transparentnost provedenih mjera, te bi podatke trebalo dostaviti Komisiji, koja o njima sastavlja izvješća.

(9)

Budući da su nova opća pravila za upravljanje kapacitetom flote i državnom pomoći uvedena u Uredbe (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 2792/1999 i stupaju na snagu 1. siječnja 2003., posebni sporazumi za najudaljenije regije trebali bi se također primjenjivati od tog datuma.

(10)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebale bi se donijeti u skladu s Uredbom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Posebne referentne razine

1.   Za ribarske kapacitete registriranih segmenata flote u najudaljenijim regijama u skladu s člankom 299. stavkom 2. Ugovora, primjenjuju se sljedeće referentne razine:

(a)

za francuske prekomorske departmane, Azore i Madeire: zadani ciljevi programa za svaki segment flote izražen u kW i bruto tonama, za svaku najudaljeniju regiju na kraju 2002.;

(b)

za Kanarske otoke: referentne razine koje uzimaju kao polazište kapacitete u kW i bruto tonama odgovarajućih segmenata flota za plovila registrirana u lukama Kanarskih otoka 1. siječnja 2003. i koje se mogu povećati na temelju ribolovnih mogućnosti dotičnih segmenata. Povećanja se mogu opravdati ciljevima koji bi se trebali usvojiti kad bi se MAGP IV postupci primjenjivali na te određene segmente flote i u skladu su s najnovijim znanstvenim mišljenjem kojeg je potvrdio Znanstveno-tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo uspostavljen u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

2.   Provedbena pravila za ovaj članak donose se u skladu s postupcima iz članka 5. stavka 2.

Članak 2.

Obnavljanje i modernizacija flote

Za segmente flote obuhvaćene člankom 1. stavkom 1.:

1.

iznimno od odredaba članka 13. Uredbe (EZ) br. 2371/2002:

(a)

u okviru posebnih referentnih razina iz članka 1., novi ribolovni kapaciteti mogu ući u flotu sa ili bez državne pomoći;

(b)

obveza za postizanje smanjenja sveukupnog kapaciteta flote za 3 % od referentnih razina se ne primjenjuje;

2.

odstupajući od odredaba članka 9. stavka 1., točke (c), alineje i. Uredbe br. 2792/1999, državna pomoć za modernizaciju flote u smislu tonaže i/ili snage može se odobriti;

3.

odstupanja iz gornjih stavaka 1. i 2. prestaju se primjenjivati čim se postignu referentne razine, u svakom slučaju najkasnije do 31. prosinca 2006.;

4.

odstupajući od odredaba članka 9. stavka 1., točke (a) Uredbe br. 2792/1999, državna pomoć za obnavljanje ribarskih plovila može se odobriti do 31. prosinca 2005.;

5.

ne dovodeći u pitanje gornji stavak 3., za ribarska plovila koja su dobila državnu pomoć za obnavljanje, odstupanje od gornjeg stavka 1., točke (a) prestat će se primjenjivati dvije godine nakon što je odobrena državna pomoć za obnavljanje, u svakom slučaju najkasnije do 31. prosinca 2007.

Članak 3.

Prijelaz plovila na kopneno područje

Svaki prijelaz plovila iz najudaljenije regije na kopneno područje smatra se ulaskom u kopnenu flotu u smislu članka 13. Uredbe (EZ) br. 2371/2002. Državna pomoć za obnavljanje flote i za opremanje i modernizaciju ribarskih plovila vraća se po načelu pro rata temporis vremenske raspodjele u slučaju premještaja plovila na kopneno područje prije završetka razdoblja od:

(a)

deset godina u slučaju državne pomoći za obnavljanje flote; i

(b)

pet godina u slučaju državne pomoći za opremanje i modernizaciju ribarskih plovila

što se računa od datuma donošenja upravne odluke o odobrenju pomoći.

Članak 4.

Upravljanje kapacitetom

1.   Države članice upravljaju flotama registriranima u najudaljenijim regijama u skladu s ovom Uredbom.

2.   Države članice daju Komisiji na raspolaganje podatke o plovilima registriranima u njihovim najudaljenijim regijama u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

3.   Pravila za provedbu ovog članka donose se u skladu s postupcima iz članka 5. stavka 2.

Članak 5.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje utvrđeno u članku 4. stavku 3. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na 20 radnih dana.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 6.

Izvješćivanje

Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe najkasnije do 31. prosinca 2006.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. ožujka 2004.

Za Komisiju

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  Mišljenje od 4. prosinca 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 358, 31.12.2002., str. 59.

(3)  SL L 337, 30.12.1999., str. 10. Uredba kako zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2369/2002 (SL L 358, 31.12.2002., str. 49.).

(4)  SL L 215, 10.8.2002., str. 23.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


Top