Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0273

Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge Tekst značajan za EGP

OJ L 47, 18.2.2004, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 183 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 183 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 83 - 92

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj

15/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

83


32004R0273


L 047/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.02.2004.


UREDBA (EZ) br. 273/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. veljače 2004.

o prekursorima za droge

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 90/611/EEZ (4) Zajednica je pristupila Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima usvojenoj u Beču 19. prosinca 1988., dalje u tekstu: „Konvencija Ujedinjenih naroda”.

(2)

Zahtjevi iz članka 12. Konvencije Ujedinjenih naroda u vezi s trgovinom prekursorima za droge (tj. tvarima koje se često koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari) provedeni su, kada je u pitanju trgovina između Zajednice i trećih zemalja, Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3677/90 od 13. prosinca 1990. o utvrđivanju mjera koje treba poduzeti za suzbijanje zlouporabe određenih tvari u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari (5).

(3)

Članak 12. Konvencije Ujedinjenih naroda predviđa usvajanje odgovarajućih mjera za praćenje proizvodnje i distribucije prekursora za droge. Ovo zahtijeva usvajanje mjera koje se odnose na trgovinu prekursorima među državama članicama. Te su mjere uvedene Direktivom Vijeća 92/109/EEZ od 14. prosinca 1992. o proizvodnji i stavljanju na tržište određenih tvari koje se koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari (6). Kako bi se bolje osiguralo da se usklađena pravila u državama članicama primjenjuju istodobno, uredba se smatra primjerenijom od važeće Direktive.

(4)

U kontekstu proširenja Europske unije važno je Direktivu 92/109/EEZ zamijeniti uredbom, budući da bi svaka promjena te Direktive i njezinih priloga pokrenula nacionalne provedbene mjere u 25 država članica.

(5)

Odlukama donesenima na svojoj 35. sjednici 1992. Komisija Ujedinjenih naroda za opojne droge unijela je dodatne tvari u tablice priloga Konvenciji Ujedinjenih naroda. U ovoj Uredbi trebalo bi utvrditi odgovarajuće mjere kako bi se otkrili mogući slučajevi zlouporabe prekursora za droge u Zajednici i osigurala primjena zajedničkih pravila za praćenje na tržištu Zajednice.

(6)

Odredbe članka 12. Konvencije Ujedinjenih naroda temelje se na sustavu praćenja trgovine predmetnim tvarima. Većina trgovine ovim tvarima u skladu je sa zakonom. Dokumentacija pošiljaka, kao i označivanje ovih tvari, trebali bi biti dovoljno jasni. Nadalje, važno je da nadležna tijela budu opskrbljena potrebnim sredstvima za djelovanje, ali i da se, u duhu Konvencije Ujedinjenih naroda, istodobno razviju mehanizmi temeljeni na uskoj suradnji s dotičnim subjektima i na razvoju prikupljanja obavještajnih podataka.

(7)

Mjere koje se primjenjuju na ulje biljke sassafras trenutačno se različito tumače u Zajednici, s obzirom da se u nekim državama članicama smatra da je ono mješavina koja sadrži safrol i stoga se kontrolira, dok ga druge zemlje smatraju prirodnim proizvodom koji ne podliježe kontroli. Umetanje upućivanja na prirodne proizvode u definiciji „predviđenih tvari” riješit će taj nesklad i tako omogućiti primjenu kontrole na ulje biljke sassafras; definicijom bi trebali biti obuhvaćeni samo uljni prirodni proizvodi iz kojih se predviđene tvari mogu lako ekstrahirati.

(8)

Tvari koje se uobičajeno koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari trebale bi biti navedene u Prilogu.

(9)

Trebalo bi osigurati da proizvodnja ili korištenje određenih predviđenih tvari navedenih u Prilogu I. podliježu posjedovanju dozvole. Osim toga, isporuka takvih tvari trebala bi biti dopuštena samo kada su osobe kojima ih treba isporučiti nositelji dozvole i potpišu izjavu kupca. Detaljna pravila o izjavi kupca trebalo bi utvrditi u Prilogu III.

(10)

Trebalo bi usvojiti mjere za poticanje subjekata da obavijeste nadležna tijela o sumnjivim poslovima u koje su uključene predviđene tvari navedene u Prilogu I.

(11)

Trebalo bi usvojiti mjere kako bi se unutar Zajednice zajamčila bolja kontrola trgovine predviđenim tvarima navedenima u Prilogu I.

(12)

Za sve poslove koji vode do stavljanja na tržište predviđenih tvari iz kategorija 1. i 2. Priloga I. trebala bi postojati odgovarajuća dokumentacija. Subjekti bi trebali obavijestiti nadležna tijela o svim sumnjivim poslovima koji uključuju tvari navedene u Prilogu I. Međutim, poslove koji uključuju tvari iz kategorije 2. Priloga I. trebalo bi izuzeti kada količine u pitanju ne premašuju one navedene u Prilogu II.

(13)

Znatan broj drugih tvari, od kojih se mnogima trguje u velikim količinama u skladu sa zakonom, utvrđene su kao prekursori za nedopuštenu proizvodnju sintetičkih droga i psihotropnih tvari. Podvrgavanje tih tvari istim strogim kontrolama kojima podliježu tvari navedene u Prilogu I. predstavljalo bi nepotrebnu prepreku trgovini u vidu dozvola za rad te dokumentiranja poslova. Stoga bi na razini Zajednice trebalo utvrditi fleksibilnije mehanizme pomoću kojih bi se nadležna tijela u državama članicama obavješćivala o takvim poslovima.

(14)

Uvođenje postupka suradnje predviđeno je planom djelovanja Europske unije protiv droga, koji je odobrilo Europsko vijeće na sastanku u Santa Maria da Feiri 19. i 20. lipnja 2000. Kako bi se poduprla suradnja između nadležnih tijela država članica i kemijske industrije, trebalo bi sastaviti smjernice s ciljem pružanja pomoći kemijskoj industriji, posebno u pogledu tvari koje bi, iako nisu navedene u ovoj Uredbi, mogle biti korištene u nedopuštenoj proizvodnji sintetičkih droga i psihotropnih tvari.

(15)

Potrebno je predvidjeti da države članice utvrđuju pravila o kaznama koje bi se primjenjivale u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe. S obzirom da trgovina prekursorima za droge može dovesti do nedopuštene proizvodnje sintetičkih droga i psihotropnih tvari, države članice trebale bi imati slobodu izbora najstrože raspoložive kazne prema svojem nacionalnom zakonodavstvu.

(16)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvajati u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7).

(17)

Budući da ciljeve ove Uredbe, tj. usklađeno praćenje trgovine prekursorima za droge te izbjegavanje njihove zlouporabe u nedopuštenoj proizvodnji sintetičkih droga i psihotropnih tvari, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se, zbog međunarodne i promjenljive prirode takve trgovine, može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(18)

Direktivu Vijeća 92/109/EEZ, direktive Komisije 93/46/EEZ (8), 2001/8/EZ (9) i 2003/101/EZ (10) te uredbe Komisije (EZ) br. 1485/96 (11) i (EZ) br. 1533/2000 (12) trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene i ciljevi

Ovom Uredbom utvrđuju se usklađene mjere za kontrolu i praćenje unutar Zajednice određenih tvari koje se često koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari, radi sprečavanja zlouporabe takvih tvari.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„predviđene tvari” znači sve tvari navedene u Prilogu I., uključujući i prirodne proizvode koji sadrže takve tvari. Iz toga su isključeni lijekovi kako su definirani Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za ljudsku uporabu (13), farmaceutski preparati, mješavine, prirodni proizvodi i drugi preparati koji predviđene tvari sadrže u takvim spojevima da se ne mogu lako koristiti ni ekstrahirati lako primjenjivim ili ekonomski isplativim sredstvima;

(b)

„nepredviđene tvari” znači sve tvari koje su, iako nisu navedene u Prilogu I., utvrđene kao tvari koje su se koristile u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari;

(c)

„stavljanje na tržište” znači svaka isporuka, bilo uz plaćanje ili besplatno, predviđenih tvari u Zajednici; ili skladištenje, izrada, proizvodnja, obrada, trgovina, distribucija ili posredovanje tim tvarima radi isporuke u Zajednici;

(d)

„subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba koja sudjeluje u stavljanju predviđenih tvari na tržište;

(e)

„Međunarodni odbor za kontrolu narkotika” znači odbor utemeljen Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama, 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972.;

(f)

„posebna dozvola” znači dozvola koja se izdaje posebnoj vrsti subjekata;

(g)

„posebna registracija” znači registracija posebne vrste subjekata.

Članak 3.

Uvjeti za stavljanje predviđenih tvari na tržište

1.   Subjekti koji žele staviti na tržište predviđene tvari iz kategorija 1. i 2. Priloga I. dužni su imenovati službenika odgovornog za trgovinu predviđenim tvarima, prijaviti nadležnim tijelima ime i podatke potrebne za stupanje u vezu s tim službenikom te ih odmah obavijestiti o bilo kakvim kasnijim promjenama tih podataka. Službenik osigurava da se trgovina predviđenim tvarima koju obavlja subjekt odvija u skladu s ovom Uredbom. Službenik je ovlašten predstavljati subjekt te donositi odluke potrebne za obavljanje gore navedenih zadataka.

2.   Subjekti su dužni kod nadležnih tijela ishoditi dozvolu prije nego što mogu posjedovati ili staviti na tržište predviđene tvari iz kategorije 1. Priloga I. Nadležna tijela mogu izdati posebne dozvole ljekarnama, veterinarskim ljekarnama, određenim vrstama javnih tijela ili oružanim snagama. Takve posebne dozvole valjane su samo za uporabu prekursora u okviru službenih dužnosti predmetnih subjekata.

3.   Svi subjekti koji posjeduju dozvolu iz stavka 2. isporučuju predviđene tvari iz kategorije 1. Priloga I. samo fizičkim ili pravnim osobama koje imaju takvu dozvolu i koje su potpisale izjavu kupca kako je predviđena u članku 4. stavku 1.

4.   Prilikom razmatranja o izdavanju dozvole nadležna tijela posebno uzimaju u obzir stručnost i integritet podnositelja zahtjeva. Izdavanje dozvole odbija se ako postoje opravdani razlozi za sumnju u primjerenost i pouzdanost podnositelja zahtjeva ili službenika odgovornog za trgovinu predviđenim tvarima. Nadležna tijela mogu suspendirati ili opozvati dozvolu kad god iz opravdanih razloga vjeruju da nositelj dozvole više nije osoba prikladna i primjerena za posjedovanje dozvole ili da se više ne ispunjavaju uvjeti pod kojima je dozvola izdana.

5.   Ne dovodeći u pitanje članak 14., nadležna tijela mogu ili ograničiti valjanost dozvole na razdoblje od najdulje tri godine ili obvezati subjekte da u razdobljima od najdulje tri godine podnesu dokaze da još uvijek ispunjavaju uvjete pod kojima je dozvola izdana. U dozvoli se navodi operacija ili operacije za koje je valjana, kao i tvari koje su u pitanju. Posebne dozvole u smislu stavka 2. izdaju se u načelu na neograničeni rok, ali ih nadležna tijela mogu suspendirati ili opozvati na temelju uvjeta iz treće rečenice stavka 4.

6.   Ne dovodeći u pitanje članak 6., subjekti uključeni u stavljanje predviđenih tvari iz kategorije 2. Priloga I. na tržište dužni su kod nadležnih tijela bez odgađanja registrirati i ažurirati adrese poslovnih prostora u kojima oni te tvari izrađuju ili s njima trguju prije njihova stavljanja na tržište. Ljekarne, veterinarske ljekarne, određene vrste javnih tijela ili oružane snage mogu podlijegati posebnoj registraciji. Takva registracija smatra se valjanom samo za korištenje prekursora u okviru službenih dužnosti predmetnih subjekata.

7.   Nadležna tijela mogu zatražiti od subjekata plaćanje pristojbe prilikom podnošenja zahtjeva za dozvolu ili registraciju. Takve pristojbe ubiru se na nediskriminirajući način i ne premašuju cijenu obrade zahtjeva.

Članak 4.

Izjava kupca

1.   Ne dovodeći u pitanje članke 6. i 14., svaki subjekt s poslovnim nastanom u Zajednici koji kupcu isporučuje predviđene tvari iz kategorija 1. i 2. Priloga I. od kupca treba dobiti izjavu iz koje je vidljiva konkretna uporaba ili uporabe predviđenih tvari. Za svaku predviđenu tvar potrebna je posebna izjava. Ova je izjava u skladu s predloškom utvrđenim u točki 1. Priloga III. U slučaju pravnih osoba izjava se sastavlja na listovnom papiru sa zaglavljem.

2.   Kao alternativa gore navedenoj izjavi za pojedinačne poslove, subjekt koji predviđene tvari iz kategorije 2. Priloga I. kupcu isporučuje redovito može prihvatiti jednu izjavu za niz poslova ovim predviđenim tvarima tijekom razdoblja od najdulje jedne godine, pod uvjetom da se subjekt uvjerio da su ispunjeni sljedeći kriteriji:

(a)

subjekt je kupcu isporučio tvar u najmanje tri prigode u prethodnih 12 mjeseci;

(b)

subjekt nema razloga pretpostaviti da će se tvar koristiti u nedopuštene svrhe;

(c)

naručene količine slažu se s uobičajenom potrošnjom toga kupca.

Ova je izjava u skladu s modelom utvrđenim u točki 2. Priloga III. U slučaju pravnih osoba izjava se izrađuje na listovnom papiru sa zaglavljem.

3.   Subjekt koji isporučuje predviđene tvari iz kategorije 1. Priloga I. stavlja pečat i datum na presliku izjave, potvrđujući time da je to vjerna preslika originala. Takva preslika mora uvijek biti uz tvari iz kategorije 1. koje se prevoze u Zajednici i mora se dati na uvid na zahtjev tijela nadležnih za provjeravanje sadržaja vozila tijekom prijevoza.

Članak 5.

Dokumentacija

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 6., subjekti osiguravaju da sve poslove koji se poduzimaju s ciljem stavljanja na tržište predviđenih tvari iz kategorija 1. i 2. Priloga I. prati primjerena dokumentacija u skladu s dolje navedenim stavcima 2. do 5. Ta obveza ne primjenjuje se na one subjekte koji posjeduju posebne dozvole ili koji podliježu posebnoj registraciji sukladno članku 3. stavku 2. i stavku 6.

2.   Trgovački dokumenti, kao što su računi, manifesti tereta, administrativni dokumenti, prijevozni i drugi otpremni dokumenti sadrže dovoljno informacija da se nedvojbeno može utvrditi:

(a)

ime predviđene tvari kako je dano u kategorijama 1. i 2. Priloga I.;

(b)

količinu i težinu predviđene tvari te, kada je u pitanju mješavina ili prirodni proizvod, količinu i težinu, ako je raspoloživa, mješavine ili prirodnog proizvoda, kao i količinu i težinu, ili postotak po težini, svake tvari iz kategorija 1. i 2. Priloga I. koja je sadržana u mješavini;

(c)

ime i adresu dobavljača, distributera, primatelja i, ako je moguće, drugih subjekata izravno uključenih u posao, kako su definirani u članku 2. točkama (c) i (d).

3.   Dokumentacija također mora sadržavati izjavu kupca iz članka 4.

4.   Subjekti čuvaju potrebnu detaljnu evidenciju o svojim djelatnostima kako bi ispunili svoje obveze u skladu sa stavkom 1.

5.   Dokumentacija i evidencija iz stavaka 1. do 4. čuvaju se najmanje tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je posao iz stavka 1. obavljen te moraju biti lako dostupne inspekciji nadležnih tijela na njihov zahtjev.

6.   Dokumentacija se može čuvati i u obliku reprodukcija na slikovnom mediju ili drugim medijima za pohranjivanje podataka. Mora se osigurati da pohranjeni podaci:

(a)

kada ih se učini čitljivim, izgledom i sadržajem odgovaraju dokumentaciji; te

(b)

budu lako dostupni u svakom trenutku, da ih se bez odlaganja može učiniti čitljivima te da ih se može analizirati računalnim putem tijekom razdoblja navedenog u stavku 5.

Članak 6.

Izuzeci

Obveze u skladu s člancima 3., 4. i 5. ne odnose se na poslove koji uključuju predviđene tvari iz kategorije 2. Priloga I. kada predmetne količine tijekom razdoblja od jedne godine ne premašuju količine navedene u Prilogu II.

Članak 7.

Označivanje

Subjekti osiguravaju da se na predviđene tvari iz kategorija 1. i 2. Priloga I. prije isporuke pričvrste etikete. Etikete moraju sadržavati imena tvari kako su dana u Prilogu I. Subjekti mogu uz to pričvrstiti i svoje uobičajene etikete.

Članak 8.

Obavješćivanje nadležnih tijela

1.   Subjekti bez odlaganja obavješćuju nadležna tijela o bilo kakvim okolnostima, kao što su neuobičajene narudžbe ili poslovi u koje je uključeno stavljanje predviđenih tvari na tržište, čime se naslućuje da bi takve tvari mogle biti zlouporabljene za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari.

2.   O svojim poslovima koji uključuju predviđene tvari subjekti u sažetom obliku dostavljaju nadležnim tijelima informacije navedene u provedbenim mjerama usvojenima sukladno članku 14.

Članak 9.

Smjernice

1.   Kako bi se omogućila suradnja između nadležnih tijela, subjekata i kemijske industrije, posebno u pogledu nepredviđenih tvari, Komisija u skladu s postupkom iz članka 15. stavka 2. sastavlja i ažurira smjernice kako bi pomogla kemijskoj industriji.

2.   U smjernicama se navode posebno:

(a)

informacije o tome kako prepoznati i prijaviti sumnjive poslove;

(b)

redovito ažurirani popis nepredviđenih tvari kako bi se industrijskom sektoru omogućilo da trgovinu takvim tvarima prati na dobrovoljnoj osnovi;

(c)

druge informacije koje mogu smatrati korisnima.

3.   Nadležna tijela osiguravaju redovitu dostavu smjernica i popisa nepredviđenih tvari na način koji nadležna tijela smatraju primjerenima u skladu s ciljevima smjernica.

Članak 10.

Ovlasti i obveze nadležnih tijela

1.   Kako bi se osigurala pravilna primjena članaka 3. do 8., svaka država članica usvaja mjere potrebne kako bi svojim nadležnim tijelima omogućila obavljanje zadataka kontrole i praćenja, a posebno:

(a)

dobivanje informacija o svim narudžbama predviđenih tvari ili operacijama koje uključuju predviđene tvari;

(b)

ulaz u poslovne prostore subjekta kako bi pronašla dokaz o nepravilnostima;

(c)

prema potrebi, zadržavanje pošiljaka koje nisu u skladu s ovom Uredbom.

2.   Nadležna tijela poštuju povjerljive poslovne informacije.

Članak 11.

Suradnja između država članica i Komisije

1.   Svaka država članica određuje nadležno tijelo ili tijela koja su odgovorna za osiguravanje primjene ove Uredbe i o tome obavješćuje Komisiju.

2.   Za potrebe primjene ove Uredbe i ne dovodeći u pitanje članak 15., odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (14), a posebno odredbe o povjerljivosti, primjenjuju se po načelu mutatis mutandis. Nadležno tijelo ili tijela određena sukladno stavku 1. ovog članka djeluju kao nadležna tijela u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 515/97.

Članak 12.

Kazne

Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju zbog kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve mjere potrebne za osiguravanje njihove provedbe. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 13.

Komunikacije iz država članica

1.   Kako bi se omogućile sve potrebne prilagodbe aranžmana za praćenje trgovine predviđenim i nepredviđenim tvarima, nadležna tijela u svakoj državi članici svake godine dostavljaju Komisiji sve informacije o provedbi mjera praćenja utvrđenih u ovoj Uredbi, osobito u vezi s tvarima koje se često rabe za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari te načinima zlouporabe i nedopuštene proizvodnje.

2.   Sažetak komunikacija dostavljenih sukladno stavku 1. Komisija dostavlja Međunarodnom odboru za kontrolu narkotika u skladu s člankom 12. stavkom 12. Konvencije Ujedinjenih naroda te u konzultaciji s državama članicama.

Članak 14.

Provedba

Kada je to potrebno, u skladu s postupkom iz članka 15. stavka 2., usvajaju se sljedeće mjere za provedbu ove Uredbe:

(a)

utvrđivanje zahtjeva i uvjeta za izdavanje dozvole kako je predviđeno u članku 3. te pojedinosti koji se odnose na dozvolu;

(b)

utvrđivanje, kad god je to potrebno, uvjeta koji se odnose na dokumentaciju te označivanje mješavina i preparata koji sadrže tvari navedene u Prilogu I., kako je predviđeno u člancima 5. do 7.;

(c)

izmjene Priloga I. koje postanu potrebne zbog izmjena tablica u Prilogu Konvenciji Ujedinjenih naroda;

(d)

izmjene graničnih količina utvrđenih u Prilogu II.;

(e)

utvrđivanje zahtjeva i uvjeta za izjave kupaca iz članka 4., kao i detaljnih pravila za njihovu uporabu. Ovo obuhvaća i pravila o dostavljanju izjava kupaca u elektroničkom obliku, gdje je to prikladno;

(f)

druge mjere potrebne za učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 15.

Odbor

1.   Komisiji pomaže odbor osnovan na temelju članka 10. Uredbe (EEZ) br. 3677/90.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 4. stavku 3. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 16.

Informacije o mjerama koje usvoje države članice

Svaka država članica obavješćuje Komisiju o mjerama koje usvoji sukladno ovoj Uredbi, a osobito o mjerama usvojenima sukladno člancima 10. i 12. Također obavješćuju o svim njihovim kasnijim izmjenama.

Komisija te obavijesti dostavlja drugim državama članicama. Ona procjenjuje provedbu ove Uredbe tri godine nakon njezina stupanja na snagu.

Članak 17.

Stupanja izvan snage

1.   Ovime se Direktiva Vijeća 92/109/EEZ, direktive Komisije 93/46/EEZ, 2001/8/EZ i 2003/101/EZ te uredbe Komisije (EZ) br. 1485/96 i (EZ) br. 1533/2000 stavljaju izvan snage.

2.   Upućivanja na direktive ili uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

3.   Valjanost uspostavljenih registara, izdanih dozvola te izjava kupaca izdanih u skladu s direktivama ili uredbama stavljenima izvan snage nije narušena.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 18. kolovoza 2005., osim članaka 9., 14. i 15., koji stupaju na snagu na dan objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije, kako bi se omogućilo usvajanje mjera predviđenih u tim člancima. Takve mjere stupaju na snagu najranije 18. kolovoza 2005.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. veljače 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL C 20 E, 28.1.2003., str. 160.

(2)  SL C 95, 23.4.2003., str. 6.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 11. ožujka 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 29. rujna 2003. (SL C 277 E, 18.11.2003., str. 31.) te stajalište Europskog parlamenta od 16. prosinca 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  SL L 326, 24.11.1990., str. 56.

(5)  SL L 357, 20.12.1990., str 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1232/2002 (SL L 180, 10.7.2002., str. 5.).

(6)  SL L 370, 19.12.1992., str. 76. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(8)  Direktiva Komisije 93/46/EEZ od 22. lipnja 1993. o zamjeni i promjeni prilogâ Direktivi Vijeća 92/109/EEZ o proizvodnji i stavljanju na tržište određenih tvari koje se koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari (SL L 159, 1.7.1993., str 134.).

(9)  Direktiva Komisije 2001/8/EEZ od 8. veljače 2001. o zamjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 92/109/EEZ o proizvodnji i stavljanju na tržište određenih tvari koje se koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari (SL L 39, 9.2.2001., str. 31.).

(10)  Direktiva Komisije 2003/101/EZ od 3. studenoga 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 92/109/EEZ o proizvodnji i stavljanju na tržište određenih tvari koje se koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari (OJ L 286, 4.11.2003., str. 14.).

(11)  Uredba Komisije (EZ) br. 1485/96 od 26. srpnja.1996. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 92/109/EEZ, u pogledu izjave kupca o konkretnoj uporabi s obzirom na određene tvari koje se koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari (OJ L 188, 27.7.1996., str. 28.). Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1533/2000 (SL L 175, 14.7.2000., str. 75.).

(12)  Uredba Komisije (EZ) br. 1533/2000 od 13. srpnja 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1485/96 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 92/109/EEZ, u pogledu izjave kupca o konkretnoj uporabi s obzirom na određene tvari koje se koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari.

(13)  SL L 311, 28.11.2001., str. 67. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2003/63/EZ (SL L 159, 27.6.2003., str. 46.).

(14)  SL L 82, 22.3.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 36.).


PRILOG I.

Predviđene tvari u smislu članka 2. točke (a)

KATEGORIJA 1.

Tvar

Naziv KN

(ako je drukčiji)

Oznaka KN (1)

CAS broj (2)

1-fenil-2-propanon

Fenilaceton

2914 31 00

103-79-7

N-acetilantranilna kiselina

2-acetamidobenzojeva kiselina

2924 23 00

89-52-1

Izosafrol (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-metilendioksifenil-2-propanon

1-(1,3-benzodioksol-5-il) 2- propanon

2932 92 00

4676-39-5

piperonal

 

2932 93 00

120-57-0

safrol

 

2932 94 00

94-59-7

efedrin

 

2939 41 00

299-42-3

pseudoefedrin

 

2939 42 00

90-82-4

norefedrin

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

ergometrin

 

2939 61 00

60-79-7

ergotamin

 

2939 62 00

113-15-5

lizerginska kiselina

 

2939 63 00

82-58-6

Stereoizomerni oblici tvari navedenih u ovoj kategoriji, a da to nije katin (3), kad god je postojanje takvih oblika moguće.

Soli tvari navedenih u ovoj kategoriji, kad god je postojanje takvih soli moguće, a to nisu soli katina.


KATEGORIJA 2.

Tvar

CN naziv

(ako je drukčiji)

CN kod (4)

CAS broj (5)

Anhidrid octene kiseline

 

2915 24 00

108-24-7

Fenilacetatna kiselina

 

2916 34 00

103-82-2

Antranilna kiselina

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidin

 

2933 32 00

110-89-4

Kalijev permanganat

 

2841 61 00

7722-64-7

Soli tvari navedenih u ovoj kategoriji, kad god je postojanje takvih soli moguće.


KATEGORIJA 3.

Tvar

Naziv KN

(ako je drukčiji)

Oznaka KN (6)

CAS broj (7)

Solna kiselina

Vodikov klorid

2806 10 00

7647-01-0

Sumporna kiselina

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluen

 

2902 30 00

108-88-3

Etilni eter

Dietil eter

2909 11 00

60-29-7

Aceton

 

2914 11 00

67-64-1

Metiletilketon

Butanon

2914 12 00

78-93-3

Soli tvari navedenih u ovoj kategoriji, kad god je postojanje takvih soli moguće, osim soli solne i sumporne kiseline.


(1)  SL L 290, 28.10.2002., str. 1.

(2)  CAS broj je „registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija” koji je jedinstveni numerički identifikator različit za svaku tvar i njezinu strukturu. CAS broj je različit za svaki izomer i za svaku sol svakog izomera. Potrebno je razumjeti da će CAS brojevi za soli tvari koje su gore navedene biti različiti od onih danih.

(3)  Također se zove (+)-norpseudoefedrin, oznaka KN 2939 43 00, CAS broj 492-39-7.

(4)  SL L 290, 28.10.2002., str. 1.

(5)  CAS broj je „registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija” koji je jedinstveni numerički identifikator različit za svaku tvar i njezinu strukturu. CAS broj je različit za svaki izomer i za svaku sol svakog izomera. Potrebno je razumjeti da će CAS brojevi za soli tvari koje su gore navedene biti različiti od onih danih.

(6)  SL L 290, 28.10.2002., str. 1.

(7)  CAS broj je „registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija” koji je jedinstveni numerički identifikator različit za svaku tvar i njezinu strukturu. CAS broj je različit za svaki izomer i za svaku sol svakog izomera. Potrebno je razumjeti da će CAS brojevi za soli tvari koje su gore navedene biti različiti od onih danih.


PRILOG II.

Tvar

Granična količina

Anhidrid octene kiseline

100 l

Kalijev permanganat

100 kg

Antranilna kiselina i njezine soli

1 kg

Fenilacetatna kiselina i njezine soli

1 kg

Piperidin i njegove soli

0,5 kg


PRILOG III.

1.   Predložak izjave koja se odnosi na pojedinačne poslove (kategorija 1. ili 2.)

Image

2.   Predložak izjave koja se odnosi na višestruke poslove (kategorija 2.)

Image


Top