EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0114

Direktiva Vijeća 2004/114/EZ od 13. prosinca 2004. o uvjetima prihvata državljana trećih zemalja u svrhu studija, razmjene učenika, osposobljavanja bez naknade ili volonterstva

OJ L 375, 23.12.2004, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 330–336 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 94 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 94 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 78 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 23/05/2018; Stavljeno izvan snage i zamijenjeno 32016L0801

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/114/oj

19/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

78


32004L0114


L 375/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.12.2004.


DIREKTIVA VIJEĆA 2004/114/EZ

od 13. prosinca 2004.

o uvjetima prihvata državljana trećih zemalja u svrhu studija, razmjene učenika, osposobljavanja bez naknade ili volonterstva

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove točke 3.(a) i 4. prvog podstavka članka 63.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

budući da:

(1)

S ciljem postupne uspostave područja slobode, sigurnosti i pravde, Ugovor predviđa donošenje mjera u područjima azila, nezakonitih migracija i zaštite prava državljana trećih zemalja.

(2)

Ugovor predviđa da Vijeće mora donijeti mjere o politici na području nezakonitih migracija koje se odnose na uvjete ulaska i boravka, te normi za postupke izdavanja viza i dozvole boravka.

(3)

Na posebnom je sastanku u Tampereu 15. i 16. listopada 1999., Europsko vijeće potvrdilo potrebu usklađivanja nacionalnih zakonodavstava o uvjetima za prihvat i boravak državljana trećih zemalja te je zamolilo Vijeće da žurno donese odluke na osnovi prijedloga Komisije.

(4)

Ova Direktiva poštuje temeljna prava i sukladna je načelima iz Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

(5)

Države članice trebale bi primjenjivati odredbe ove Direktive bez diskriminacije na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih karakteristika, jezika, vjere, političkih ili bilo kakvih drugih uvjerenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije.

(6)

Jedan od ciljeva djelovanja Zajednice u području obrazovanja jest promicanje Europe u cjelini kao svjetskog središta izvrsnosti za studije i strukovnu izobrazbu. Promicanje mobilnosti državljana trećih zemalja u Zajednicu u svrhe studiranja, ključni je čimbenik u toj strategiji. Njen je dio i usklađivanje nacionalnih zakonodavstava država članica o uvjetima ulaska i boravka.

(7)

Migracija u svrhe predviđene ovom Direktivom, koja je po definiciji privremena i ne ovisi o situaciji na tržištu rada u državi domaćinu, predstavlja oblik uzajamnog obogaćivanja za migrante, njihovu zemlju podrijetla, državu članicu domaćina te pomaže u promicanju boljeg razumijevanja među kulturama.

(8)

Pojam prihvat obuhvaća ulazak i boravak državljana treće države u svrhe utvrđene ovom Direktivom.

(9)

Nova pravila Zajednice temelje se na definicijama studenta, pripravnika, obrazovne ustanove i dobrovoljca koji se već koriste u pravu Zajednice, posebno u raznim programima Zajednica za promicanje mobilnosti osoba o kojima je riječ (Sokrat, Europska dobrovoljni centar itd.).

(10)

Države članice trebale bi odrediti trajanje i druge uvjete pripremnih tečajeva za studente koji su obuhvaćeni ovom Direktivom sukladno njihovom nacionalnom zakonodavstvu.

(11)

Ova se Direktiva ne odnosi na državljane trećih zemalja koji se ubrajaju u kategorije neplaćenih pripravnika i dobrovoljaca koji se na temelju svojih djelatnosti ili vrste naknade ili plaćanja koje primaju, smatraju radnicima na temelju nacionalnog zakonodavstva. Države članice trebale bi odlučiti o prihvatu državljana trećih zemalja koji namjeravaju obaviti specijalistički studij u području medicine.

(12)

Dokaz da je visokoškolska ustanova primila studenta može, između ostalog, biti u obliku pisma ili potvrde o njegovu upisu.

(13)

Pri procjeni dostupnosti raspoloživih izvora sredstava u obzir se mogu uzeti i stipendije.

(14)

Prihvat u svrhe utvrđene ovom Direktivom može biti odbijen na osnovi opravdanih razloga. Prihvat se posebno može odbiti ako država članica smatra, na osnovi procjene činjenica, da određeni državljanin treće države predstavlja moguću prijetnju općem interesu i javnoj sigurnosti. Pojam općeg interesa može obuhvaćati presudu za počinjeno teško kazneno djelo. U tom smislu treba napomenuti da pojmovi opći interes i javna sigurnost obuhvaćaju i slučajeve u kojima državljanin treće države pripada ili je pripadao udrugama koje podupiru terorizam, podupru ili su podupirale takve udruge, ili ima ili je imao ekstremistička usmjerenja.

(15)

U slučaju dvojbi u vezi osnova zahtjeva za prihvat, države članice trebale bi imati mogućnost traženja svih potrebnih dokaza za procjenu njene vjerodostojnosti, posebno na osnovi studija koje je predložio podnositelj zahtjeva, s ciljem sprečavanja zlouporabe i pogrešne uporabe postupaka utvrđenih u ovoj Direktivi.

(16)

Mora se olakšati mobilnost studenta koji su državljani trećih zemalja, a studiraju u nekoliko država članica, kao i prihvat državljana trećih zemalja koji sudjeluju u programima Zajednice s ciljem promicanja mobilnosti unutar Zajednice i prema njoj u svrhe utvrđene ovom Direktivom.

(17)

Kako bi omogućile početni ulaz na svoje državno područje, države članice trebale bi moći da pravodobno izdaju dozvolu boravka ili, ako dozvole boravka izdaju isključivo na svom državnom području, vizu.

(18)

Kako bi omogućili studentima koji su državljani trećih zemalja da pokriju dio troškova studija, trebalo bi im omogućiti pristup tržištu rada pod uvjetima utvrđenih ovom Direktivom. Načelo kojim se studentima omogućava pristup tržištu rada pod uvjetima utvrđenim ovom Direktivom trebalo bi biti opće pravilo; međutim, u izuzetnim okolnostima države članice trebale bi imati mogućnost uzeti u obzir stanje na svojim nacionalnim tržištima rada.

(19)

Pojam prethodnog odobrenja uključuje odobravanje radnih dozvola studentima koji žele obavljati gospodarsku djelatnost.

(20)

Ova Direktiva nema utjecaja na nacionalno zakonodavstvo u području rada na nepuno radno vrijeme.

(21)

Trebalo bi donijeti odredbe za ubrzane postupke prihvata u svrhe studiranja ili u svrhe shema razmjena učenika kojima upravljaju priznate organizacije u državama članicama.

(22)

Svaka država članica trebala bi osigurati dostupnost što je moguće potpunijih redovito ažuriranih informacija široj javnosti, posebno na internetu, o ustanovama utvrđenima u ovoj Direktivi, programima studija na koje bi državljani trećih zemalja mogli biti primljeni te o uvjetima i postupcima za ulazak i boravak na njezinom državnom području u te svrhe.

(23)

Ova Direktiva ni u kojem slučaju ne bi trebala utjecati na primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 od 13. lipnja 2002. koja utvrđuje jedinstveni obrazac dozvole boravka državljana trećih zemalja (4).

(24)

Budući da države članice ne mogu na zadovoljavajući način ostvariti ciljeve ove Direktive, a posebno određivanje uvjeta prihvata državljana trećih zemalja u svrhe studija, razmjene učenika, neplaćene izobrazbe i dobrovoljnog rada, već se oni zbog svoj opsega ili učinaka mogu bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere, sukladno načelu supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. Sukladno načelu proporcionalnosti utvrđenome u tome članku, ova Direktiva ne izlazi iz okvira onoga što je potrebno za postizanje tog cilja.

(25)

Sukladno člancima 1. i 2. Protokola o položaju Ujedinjene Kraljevine i Irske, priloženog uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice te ne dovodeći u pitanje članak 4. spomenutog Protokola, te države članice ne sudjeluju u donošenju ove Direktive, nisu njom vezane i nisu je dužne primjenjivati.

(26)

Sukladno člancima 1. i 2. Protokola o položaju Danske, priloženog uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Direktive, nije njom vezana i nije je dužna primjenjivati,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Svrha je ove Direktive odrediti:

(a)

uvjete za prihvat državljana treće države na državno područje država članica na razdoblje duže od tri mjeseca u svrhe studija, razmjene učenika, neplaćene izobrazbe i dobrovoljnog rada;

(b)

pravila za postupke prihvata državljana trećih zemalja na državno područje država članica u te svrhe.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

(a)

„državljanin treće države” znači svaka osoba koja nije građanin Europske unije u smislu članka 17. stavka 1. Ugovora;

(b)

„student” znači državljanin treće države kojeg je visokoškolska ustanova primila te mu je odobren prihvat na državno područje države članice kako bi nastavio svoju glavnu djelatnost redovnog studiranja nakon kojeg će steći titulu visokog obrazovanja koje priznaje država članica uključujući diplome, svjedodžbe, doktorske titule u visokoškolskoj ustanovi, što može obuhvaćati pripremni tečaj koji prethodi takvom obrazovanju sukladno njenom nacionalnom zakonodavstvu;

(c)

„učenik” znači državljanin treće države kojem je odobren prihvat na državno područje države članice kako bi pohađao priznat program srednjoškolskog obrazovanja u okviru programa razmjene koji provodi organizacija koju država članica priznaje u tu svrhu sukladno njenom nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi;

(d)

„neplaćeni pripravnik” znači državljanin treće države kojem je odobren ulazak na državno područje države članice tijekom pripravničkog razdoblja bez naknade sukladno nacionalnom zakonodavstvu;

(e)

„ustanova” znači javna ili privatna ustanova koju priznaje država članica domaćin i/ili čiji su studijski programi priznati sukladno njenom nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi u svrhe utvrđene u ovoj Direktivi;

(f)

„shema dobrovoljnog rada” znači program djelatnosti ili praktične solidarnosti koji se temelji na shemi države ili Zajednice, koji ostvaruju ciljeve od općeg interesa;

(g)

„dozvola boravka” znači svako odobrenje koje su izdala tijela države članice kojima se državljaninu treće države dopušta zakoniti boravak na njenom državnom području, sukladno članku 1. stavku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1030/2002.

Članak 3.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na državljane trećih zemalja koji su podnijeli zahtjev za prihvat na državno područje države članice u svrhe studija.

Države članice mogu odlučiti hoće li ovu Direktivu primjenjivati i na državljane trećih zemalja koji podnesu zahtjev za prihvat u svrhe razmjene učenika, neplaćene izobrazbe ili dobrovoljnog rada.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a)

državljane trećih zemalja koji borave u državi članici kao podnositelji zahtjeva za azil, ili na temelju supsidijarnih oblika zaštite ili na temelju programa privremene zaštite;

(b)

državljane trećih zemalja čiji je progon obustavljen zbog činjeničnih ili pravnih razloga;

(c)

državljane trećih zemalja koji su članovi obitelji državljana Unije koji su ostvarili svoja prava slobodnog kretanja unutar Zajednice;

(d)

državljane trećih zemalja koji uživaju status osobe koja ima stalni boravak u državi članici sukladno Direktivi Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja koji imaju odobrenje stalnog boravka (5) i koriste svoje pravo boravka u drugoj državi članici s ciljem studiranja ili strukovne izobrazbe;

(e)

državljane trećih zemalja koji se na temelju nacionalnog zakonodavstva određene države članice smatraju radnicima ili samo-zaposlenim osobama.

Članak 4.

Povoljnije odredbe

1.   Ova Direktiva ne dovodi u pitanje povoljnije odredbe:

(a)

dvostranih ili višestranih sporazuma između Zajednice ili Zajednice i njenih država članica i jedne ili više trećih zemalja; ili

(b)

dvostrane ili višestrane sporazume između jedne ili više država članica i jedne ili više trećih zemalja.

2.   Ova Direktiva ne dovodi u pitanje pravo država članica da donesu ili zadrže odredbe koje su povoljnije za osobe na koje se primjenjuju.

POGLAVLJE II.

UVJETI PRIHVATA

Članak 5.

Načelo

Prihvat državljanina treće države na temelju ove Direktive podliježe provjeri pisanih dokaza koji pokazuju da udovoljava uvjetima utvrđenim u članku 6. i s člancima od 7. do 11. koji se primjenjuju na relevantnu kategoriju.

Članak 6.

Opći uvjeti

1.   Državljanin treće države koji podnese zahtjev za prihvat u svrhe utvrđene u člancima 7. do 11.:

(a)

mora predočiti valjanu putnu ispravu sukladno nacionalnom zakonodavstvu. Države članice mogu zahtijevati da rok važenja putne isprave obuhvaća najmanje trajanje planiranog boravka;

(b)

ako je osoba maloljetna na temelju nacionalnog zakonodavstva države članice domaćina, mora predočiti suglasnost roditelja za planirani boravak;

(c)

mora imati zdravstveno osiguranje koje uključuje sve rizike protiv kojih su obično osigurani državljani određene države članice;

(d)

ne smije se smatrati prijetnjom općem interesu, javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju;

(e)

mora osigurati dokaz, ako to traži država članica, da je platio pristojbu za obradu zahtjeva na temelju članka 20.

2.   Države članice olakšavaju postupke prihvata za državljane trećih zemalja iz članaka 7. do 11. koji sudjeluju u programima Zajednice za jačanje mobilnosti prema ili unutar Zajednice.

Članak 7.

Posebni uvjeti za studente

1.   Uz opće uvjete iz članka 6., državljanin treće države koji je podnio zahtjev za prihvat u svrhe studija:

(a)

mora biti primljen na visokoškolsku ustanovu s ciljem pohađanja studijskog programa;

(b)

mora predočiti dokaze koje zahtijeva država članica da će tijekom boravka imati dostatna sredstva za uzdržavanje, troškove studija i povratak. Države članice javno objavljuju minimalna mjesečna sredstva potrebna u svrhe ove odredbe, ne dovodeći u pitanje pojedinačna razmatranja svakoga slučaja;

(c)

mora predočiti dokaze, ako to traži država članica, dostatnog znanja jezika za studijski program koji je upisao;

(d)

mora predočiti dokaz, ako to traži država članica, da je platio pristojbe koje zaračunava ustanova.

2.   Smatra se da su studenti koji upisom u ustanovu automatski ostvaruju zdravstveno osiguranje od svih rizika od koji su obično osigurani državljani određene države članice udovoljili uvjetu iz članka 6. stavka 1. točke (c).

Članak 8.

Mobilnost studenata

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 12. stavak 2., članak 16. i članak 18. stavak 2., državljanina treće države kojem je već odobren prihvat u svojstvu studenta i podnosi zahtjeva za nastavak dijela već započetih studija u drugoj državi članici, ili njihovu nadopunu povezanim studijskim programom u drugoj državi članici, potonja država članica odobrit će mu boravak u roku koji neće otežati nastavak relevantnih studija, ostavljajući nadležnim tijelima dovoljno vremena za obradu zahtjeva, ako:

(a)

udovoljava uvjetima utvrđenim u člancima 6. i 7. u odnosu na tu državu članicu; i

(b)

je već poslao svoj zahtjev za prihvat, potpune pismene dokaze o svom akademskom obrazovanju i dokaze da studijski program koji želi upisati uistinu dopunjava onaj koji je već završio; i

(c)

sudjeluje u programima Zajednice ili programima bilateralne razmjene ili mu je odobren boravak u svojstvu studenta u državi članici na najmanje dvije godine.

2.   Zahtjevi iz stavka 1. točke (c), ne primjenjuju se u slučaju kada je student u okviru programa studija obvezan pohađati dio studijskog programa u ustanovi u drugoj državi članici.

3.   Nadležna tijela prve države članice na zahtjev nadležnih tijela druge države članice, osiguravaju odgovarajuće podatke o boravku studenta na državnom području prve države članice.

Članak 9.

Posebni uvjeti za učenike

1.   Podložno članku 3., državljanin treće države koji podnosi zahtjev za prihvat u okviru sheme razmjene učenika, uz opće uvjete iz članka 6.:

(a)

ne smije biti mlađi niti stariji nego što to odredi određena država članica;

(b)

mora osigurati dokaz da ga je srednjoškolska ustanova primila;

(c)

mora osigurati dokaz o sudjelovanju u priznatom programu sheme razmjene učenika koji izvodi organizacija koju u tu svrhu priznaje određena država članica sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi;

(d)

mora osigurati dokaz da organizacija razmjene učenika preuzima odgovornost za njega tijekom razdoblja boravka na državnom području određene države članice, posebno u vezi s troškovima uzdržavanja, obrazovanja, zdravstvenog osiguranja i povratka;

(e)

mora tijekom boravka biti smješten u obitelji koja udovoljava uvjetima koje određuje određena država članica te je odabrana sukladno pravilima sheme razmjene učenika u kojoj sudjeluje.

2.   Države članice mogu ograničiti prihvat učenika koji sudjeluju u shemama razmjene na državljane trećih zemalja koji nude iste mogućnosti za njihove državljane.

Članak 10.

Posebni uvjeti za neplaćene pripravnike

Sukladno članku 3., državljanin treće države koji podnosi zahtjev za prihvat kao neplaćeni pripravnik, uz opće uvjete iz članka 6. mora:

(a)

potpisati sporazum o izobrazbi, koji prema potrebi odobrava relevantno tijelo određene države članice sukladno njenom nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi za neplaćenu izobrazbu u tvrtki javnog ili privatnog sektora ili ustanovi stručne izobrazbe koju priznaje država članica sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi;

(b)

osigurati dokaz na zahtjev države članica da će tijekom boravka imati dostatna sredstva za uzdržavanje, troškove izobrazbe i povratak. Države članice javno objavljuju visinu minimalnih mjesečnih sredstava potrebnih u svrhe ove odredbe, ne dovodeći u pitanje pojedinačno razmatranje svakog slučaja;

(c)

mora, ako to zahtijeva država članica, proći osnovnu jezičnu obuku kako bi stekao znanje potrebno u svrhe pripravničke izobrazbe.

Članak 11.

Posebni uvjeti za dobrovoljce

Sukladno članku 3., državljanin treće države koji podnosi zahtjev za prihvat u shemu dobrovoljnog rada, uz opće uvjete iz članka 6.:

(a)

ne smije biti mlađi niti stariji nego što to odredi određena država članica;

(b)

mora predočiti sporazum s organizacijom određene države članice odgovornom za shemu dobrovoljnog rada u kojoj sudjeluje, dajući opis zadataka, uvjeta nadzora izvedbe tih zadataka, radno vrijeme, dostupna sredstva za pokrivanje troškova puta, uzdržavanja, smještaja i džeparac za razdoblje njegova boravka i, prema potrebi, navesti izobrazbu koju će proći kako bi mu pomogla u izvedbi njegovog posla;

(c)

osigurati dokaz da je organizacija odgovorna za shemu dobrovoljnog rada u kojoj sudjeluje potpisala policu obveznog osiguranja i prihvaća punu odgovornost za njega tijekom njegova boravka, posebno s obzirom na troškove uzdržavanja, troškove zdravstvenog osiguranja i povratka;

(d)

i, ako to posebno zahtijeva država članica domaćin, mora proći osnovnu izobrazbu iz jezika, povijesti te političkih i društvenih struktura te države članice.

POGLAVLJE III.

DOZVOLA BORAVKA

Članak 12.

Dozvola boravka za studente

1.   Dozvola boravka se izdaje studentu na razdoblje od najmanje godinu dana s mogućnošću produženja ako vlasnik i dalje udovoljava uvjetima iz članaka 6. i 7. Ako studij traje manje od godinu dana, dozvola boravka ima rok važenja za razdoblje trajanja studijskog programa.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 16., produženje dozvole boravka može biti odbijeno ili se odobrenje otkazuje ako vlasnik:

(a)

na poštuje ograničenja u vezi s pristupom gospodarskim djelatnostima na temelju članka 17.;

(b)

ne postiže zadovoljavajući napredak u studiju sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi.

Članak 13.

Dozvole boravka za učenike

Dozvole boravka koje se izdaju učenicima izdaju se s rokom važenja do godine dana.

Članak 14.

Dozvole boravka za neplaćene pripravnike

Rok važenja dozvole boravka za neplaćene pripravnike u skladu je s trajanjem praktične izobrazbe ili ima rok važenja do godine dana. U izuzetnim slučajevima može se produžiti samo jednom isključivo za vrijeme potrebno za stjecanje profesionalnih kvalifikacija koje priznaje država članica sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi pod uvjetom da vlasnik i dalje udovoljava uvjetima utvrđenim u člancima 6. i 10.

Članak 15.

Dozvola boravka za dobrovoljce

Dozvola boravka za dobrovoljce izdaje se s rokom važenja do godine dana. U izuzetnim slučajevima, ako je trajanje relevantnog programe duže od godine dana, rok važenja dozvole boravka može biti u skladu s tim razdobljem.

Članak 16.

Odbijanje ili neproduživanje dozvole boravka

1.   Države članice mogu otkazati ili odbiti produženje dozvole boravka izdanog na temelju ove Direktive kada je ono stečena prijevarom ili se čini da vlasnik nije udovoljio ili više ne udovoljava uvjetima za ulazak i boravak utvrđenim u članku 6. i jednom od članaka 7. do 11. koji se primjenjuje na relevantnu kategoriju.

2.   Države članice mogu odbiti ili odbiti produženje dozvole boravka na osnovi općeg interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

POGLAVLJE IV.

POSTUPANJE S DRŽAVLJANIMA TREĆIH DRŽAVA

Članak 17.

Gospodarske djelatnosti koje obavljaju studenti

1.   U slobodno vrijeme i sukladno pravilima i uvjetima koji se primjenjuju na relevantnu djelatnost u državi članici domaćinu, studenti imaju pravo zaposliti se i samo-zaposliti se te obavljati gospodarsku djelatnost. Stanje na tržištu rada države članice domaćina može se uzeti u obzir.

Prema potrebi, države članice studentima i/ili poslodavcima daju prethodno odobrenje sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

2.   Svaka država članica određuje maksimalan broj dopuštenih tjednih sati te dana ili mjeseci godišnje za takvu djelatnost, koji nije manji od 10 sati tjedno ili odgovarajući broj sati izražen u danima ili mjesecima godišnje.

3.   Država članica domaćin može ograničiti pristup gospodarskim djelatnostima tijekom prve godine boravka.

4.   Države članice mogu zahtijevati da studenti izvijeste, unaprijed ili na neki drugi način, tijelo koje je država članica odredila, o obavljanju gospodarske djelatnosti. I njihovi poslodavci mogu imati obvezu izvješćivanja, bilo unaprijed ili na neki drugi način.

POGLAVLJE V.

POSTUPAK I TRANSPARENTNOST

Članak 18.

Postupovna jamstva i transparentnost

1.   Odluka o podnošenju zahtjeva za dobivanje ili produženje dozvole boravka se usvaja o čemu se obavješćuje podnositelj zahtjeva u roku koji neće otežati nastavak relevantnih studija, ostavljajući nadležnim tijelima dovoljno vremena za obradu zahtjeva.

2.   Ako su podaci priloženi zahtjevu nedostatni, obrada zahtjeva može se obustaviti i nadležna tijela obavješćuju podnositelja zahtjeva o svim potrebnim dodatnim informacijama.

3.   Državljanina treće države obavješćuje se o svakoj odluci o odbijanju zahtjeva za dozvolu boravka sukladno postupcima obavješćivanja na temelju relevantnog nacionalnog zakonodavstva. U obavijesti se navode dostupni postupci za korištenje pravnog sredstva i rokovi za njihovo poduzimanje.

4.   Ako je zahtjev odbijen ili je dozvola boravka izdana sukladno ovoj Direktivi odbijena, osoba na koju se to odnosi ima pravo na pravni lijek pred tijelima te države članice.

Članak 19.

Ubrzani postupci za izdavanje dozvole boravka ili viza studentima i učenicima

Sporazum o utvrđivanju ubrzanog postupka prihvata sukladno kojem se izdaju dozvole boravka ili vize na ime državljanina treće države mogu se sklopiti između tijela države članice odgovornog za ulaz i boravak studenata ili učenika koji su državljani trećih zemalja i visokoškolske ustanove ili organizacije koja provodi shemu razmjene učenika koju država članica priznaje u tu svrhu sukladno nacionalnom zakonodavstvu ili upravnoj praksi.

Članak 20.

Pristojbe

Države članice mogu zahtijevati da podnositelji zahtjeva plate pristojbe za obradu zahtjeva sukladno ovoj Direktivi.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Izvještavanje

Periodično, počevši od 12. siječnja 2010., Komisija izvještava Europski parlament i Vijeće o primjeni ove Direktive u državama članicama i prema potrebi predlaže izmjene.

Članak 22.

Prijenos

Države članice donijet će potrebne zakone i druge propise kako bi se uskladili s odredbama ove Direktive do 12. siječnja 2007. One će o tome odmah obavijestiti Komisiju.

Kada države članice budu donosile ove mjere, te će mjere prilikom njihove službene objave sadržavati uputu na ovu Direktivu ili će se uz njih navesti takva uputa. Načine toga upućivanja predvidjet će države članice.

Članak 23.

Prijelazne odredbe

Iznimno od odredbi iz poglavlja III. i u razdoblju do dvije godine od datuma utvrđenog u članku 22., države članice nisu obvezne izdati odobrenja sukladna ovoj Direktivi u obliku dozvole boravka.

Članak 24.

Rokovi

Ne dovodeći u pitanje drugi podstavak članka 4. stavka 2. Direktive 2003/109/EZ, države članice nisu obvezne uzeti u obzir vrijeme tijekom kojeg je student, učenik iz programa razmjene, neplaćeni pripravnik ili dobrovoljac kao takav boravio na njihovom državnom području u svrhu odobravanja dodatnih prava državljanima trećih zemalja na temelju odredaba nacionalnog zakonodavstva.

Članak 25.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 26.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama sukladno Ugovoru o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

B. R. BOT


(1)  SL C 68 E, 18.3.2004., str. 107.

(2)  SL C 133, 6.6.2003., str. 29.

(3)  SL C 244, 10.10.2003., str. 5.

(4)  SL L 157, 15.6.2002., str. 1.

(5)  SL L 16, 23.1.2004., str. 44.


Top