EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0112

Direktiva Komisije 2004/112/EZ od 13. prosinca 2004. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 95/50/EZ u odnosu na jedinstvene postupke nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu Tekst značajan za EGP

OJ L 367, 14.12.2004, p. 23–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 68–75 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 206 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2022; stavljeno izvan snage 32022L1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/112/oj

07/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

206


32004L0112


L 367/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.12.2004.


DIREKTIVA KOMISIJE 2004/112/EZ

od 13. prosinca 2004.

o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 95/50/EZ u odnosu na jedinstvene postupke nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 95/50/EZ od 6. listopada 1995. o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (1), a posebno njezin članak 9.a,

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 94/55/EZ od 21. studenoga 1994. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (2) utvrđena su jedinstvena pravila u vezi s prijevozom opasnih tvari u Zajednici.

(2)

Prilozi Direktivi 95/50/EZ odnose se na priloge Direktivi 94/55/EZ. Prilagodba priloga Direktivi 94/55/EZ znanstvenom i tehničkom napretku može utjecati na priloge Direktivi 95/50/EZ.

(3)

Kako bi se u obzir uzela Direktiva Komisije 2003/28/EZ od 7. travnja 2003. o četvrtoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 94/55/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, potrebno je izmijeniti priloge Direktivi 95/50/EZ.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za prijevoz opasnih tvari uspostavljenog Direktivom 94/55/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 95/50/EZ mijenja se kako slijedi:

Prilozi I., II. i III. zamjenjuju se prilozima I., II. i III. ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije godinu dana nakon njezine objave. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2004.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Član Komisije


(1)  SL L 249, 17.10.1995., str. 35. Direktiva, kako je izmijenjena Direktivom 2001/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 168, 23.6.2001., str. 23.).

(2)  SL L 319, 12.12.1994., str. 7. Direktiva, kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2003/28/EZ (SL L 90, 8.4.2003., str. 45.).


PRILOG I.

Image

Image


PRILOG II.

POVREDE

Za potrebe ove Direktive, sljedeći nepotpuni popis, razvrstan u tri kategorije rizika (pri čemu kategorija I označava najveći rizik) daje smjernice o tome što treba smatrati povredom.

Pri određivanju odgovarajuće kategorije rizika u obzir se uzimaju posebne okolnosti, a sama odluka predstavlja diskrecijsku ocjenu tijela/službenika koje/koji provodi nadzor cestovnog prometa.

Neusklađenosti koje nisu navedene u kategorijama rizika razvrstavaju se u skladu s opisima kategorija.

U slučaju više povreda po prijevoznoj jedinici, u svrhu izvješćivanja (Prilog III. ovoj Direktivi) primjenjuje se samo kategorija najvećeg rizika (kako je navedeno pod točkom 39. Priloga I. ovoj Direktivi).

1.   Kategorija rizika I

Povrede odgovarajućih odredaba ADR-a koje uzrokuju visoku razinu rizika od smrti, ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili znatne štete po okoliš i koje obično zahtijevaju poduzimanje hitnih i odgovarajućih korektivnih mjera poput isključenja vozila iz prometa.

Povrede uključuju:

1.

Prijevoz opasnih tvari za koje postoji zabrana prijevoza;

2.

Istjecanje opasnih tvari;

3.

Prijevoz na zabranjen način ili neodgovarajućim prijevoznim sredstvom;

4.

Prijevoz rasutog tereta u spremniku koji nije strukturno uporabljiv;

5.

Prijevoz vozilom bez odgovarajuće potvrde o odobrenju;

6.

Vozilo više nije u skladu sa standardima o odobravanju i predstavlja neposrednu opasnost (inače spada u kategoriju rizika II);

7.

Korištenje neodobrene ambalaže;

8.

Ambalaža nije u skladu s odgovarajućim uputama o pakiranju;

9.

Nepoštovanje posebnih odredaba o zajedničkom pakiranju;

10.

Nepoštovanje propisa o učvršćivanju i utovaru tereta;

11.

Nepoštovanje propisa o zajedničkom utovaru tereta;

12.

Nepoštovanje dopuštenih razina punjenja cisterni ili ambalaže;

13.

Nepoštovanje odredaba o ograničenju količine koja se prevozi u jednoj prijevoznoj jedinici;

14.

Prijevoz opasnih tvari bez ikakve oznake o njihovu prisustvu (npr. isprava, oznaka i etiketa na ambalaži, velikih listića opasnosti i oznaka na vozilu);

15.

Prijevoz bez velikih listića opasnosti ili oznake na vozilu;

16.

Nepostojanje informacija u vezi s tvari koja se prevozi, a koje omogućuju određivanje kategorije rizika I (npr. oznaka UN-a, odgovarajući otpremni naziv, vrsta ambalaže);

17.

Vozač ne posjeduje vrijedeću potvrdu o stručnoj osposobljenosti;

18.

Korištenje vatre ili nezaštićenog osvjetljenja;

19.

Nepoštovanje zabrane pušenja.

2.   Kategorija rizika II

Povrede odgovarajućih odredaba ADR-a koje uzrokuju rizik od tjelesne ozljede ili štete po okoliš i koje obično zahtijevaju poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera, kao što je obveza uklanjanja utvrđene nepravilnosti, ako je to moguće, na samom mjestu nadzora, a najkasnije po okončanju trenutačnog prijevoza.

Povrede uključuju:

1.

Prijevozna jedinica je sastavljena od više od jedne prikolice/poluprikolice;

2.

Vozilo više nije u skladu sa standardima odobravanja, ali ne predstavlja neposrednu opasnost;

3.

Vozilo nije opremljeno operativnim vatrogasnim aparatima, kao što se to zahtijeva; vatrogasni se aparat ipak može smatrati operativnim ako nedostaju samo propisani pečat i/ili datum isteka životnog vijeka; međutim, to ne vrijedi ako vatrogasni aparat očito više nije operativan, npr. mjerač tlaka pokazuje 0;

4.

Vozilo nema opreme propisane ADR-om ili u pisanim uputama;

5.

Nepoštovanje datuma ispitivanja i inspekcijskog nadzora te rokova uporabe ambalaže, kontejnera za rasuti teret ili velike ambalaže;

6.

Prijevoz tereta s oštećenom ambalažom, oštećenih kontejnera za rasuti teret ili oštećene velike ambalaže ili prijevoz oštećene nečiste prazne ambalaže;

7.

Prijevoz zapakiranog tereta u spremniku koji nije strukturno upotrebljiv;

8.

Cisterna/kontejner cisterna (uključujući prazne i neočišćene) nije propisno zatvorena;

9.

Prijevoz kombinirane ambalaže s vanjskom ambalažom koja nije propisno zatvorena;

10.

Nepravilno etiketiranje, označivanje ili nepravilni veliki listići opasnosti;

11.

Pisane upute nisu u skladu s ADR-om ili se ne odnose na tvari koje se prevoze;

12.

Vozilo nije pod odgovarajućim nadzorom ili nije propisno parkirano.

3.   Kategorija rizika III

Povrede odgovarajućih odredaba koje uzrokuju nisku razinu rizika od tjelesne ozljede ili štete po okoliš, u slučaju kojih nisu potrebne odgovarajuće korektivne mjere na cesti, nego se one mogu poduzeti kasnije u poduzeću.

Povrede uključuju:

1.

Dimenzije listića opasnosti ili etiketa ili veličina slova, crteža ili simbola na listicama opasnosti ili etiketama nije u skladu s propisima;

2.

Informacije u prijevoznim ispravama, osim onih u kategoriji rizika I pod točkom 16., nisu raspoložive;

3.

Potvrda o osposobljenosti vozača ne nalazi se u vozilu, ali postoje dokazi da je vozač ima.


PRILOG III.

PRIMJER STANDARDNOG OBRASCA IZVJEŠĆA O POVREDAMA I KAZNAMA KOJE SE PODNOSI KOMISIJI

Image


Top