EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0052

Direktiva 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici Tekst značajan za EGP

OJ L 166, 30.4.2004, p. 124–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 856 - 863
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 102 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 102 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 197 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2021; stavljeno izvan snage 32019L0520 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/52/oj

13/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

197


32004L0052


L 166/124

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2004.


DIREKTIVA 2004/52/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2004.

o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 7. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Vijeće je Rezolucijom od 17. lipnja 1997. o razvoju telematike u cestovnom prijevozu, posebno u području elektroničke naplate cestarina (ENC) (4), pozvalo Komisiju i države članice na razvijanje strategije za usklađivanje sustava ENC–a kako bi se postigla odgovarajuća interoperabilnost na europskoj razini. Komunikacija Komisije o interoperabilnim sustavima za elektroničku naplatu cestarine u Europi predstavljalo je prvu fazu razvoja te strategije.

(2)

Većina država članica koje su postavile sustave za elektroničku naplatu cestarine radi pokrivanja troškova cestovne infrastrukture ili plaćanja naknada za korištenje ceste (u daljnjem tekstu navedeni pod zajedničkim imenom kao „elektronički sustavi naplate cestarina”) koriste mikrovalnu tehnologiju kratkog dosega s frekvencijama oko 5,8 GHz, međutim ti sustavi trenutačno nisu potpuno usklađeni. Rad povezan s mikrovalnom tehnologijom, koji je izvršio Europski odbor za standardizaciju (CEN) rezultirao je u siječnju 2003. pripremanjem tehničkih standarda za usklađivanje mikrovalnih elektroničkih sustava za naplatu cestarina na frekvenciji 5,8 GHz nakon utvrđivanja tehničkih predstandarda iz 1997. Međutim, tim predstandardima nije obuhvaćen komunikacijski sustav kratkog dometa putem satelita (DSRC) s frekvencijom 5,8 GHz koji je u uporabi u Zajednici i koji obuhvaća dvije varijante koje nisu potpuno usklađene. One se temelje na modelu za povezivanje otvorenih sustava koji je utvrdila Međunarodna organizacija za standardizaciju komunikacije među računalnim sustavima.

(3)

Proizvođači opreme i upravitelji infrastrukture ipak su se dogovorili da će u okviru Zajednice razviti interoperabilne proizvode na temelju postojećih DSRC 5,8 sustava. Oprema koja će se staviti na raspolaganje korisnicima morat će u skladu s time omogućiti komunikaciju s tehnologijama koje će se jedine moći koristiti za nove elektroničke sustave naplate cestarine, predviđenih za raspoređivanje u Zajednici nakon 1. siječnja 2007., i to s tehnologijom lokaliziranja putem satelita, tehnologijom za mobilnu komunikaciju koja koristi GSM-GPRS standarde i mikrovalnom tehnologijom na frekvenciji 5,8 GHz.

(4)

Ključno je da se rad na standardizaciji dovrši čim prije kako bi se utvrdile tehničke norme i na taj način osiguralo tehničko usklađivanje između elektroničkih sustava naplate cestarina koji se temelje na mikrovalnoj tehnologiji na frekvenciji 5,8 GHz, tehnologiji lokaliziranja putem satelita i mobilnoj komunikaciji, kako bi se izbjegla daljnja rascjepkanost tržišta.

(5)

Potrebno je omogućiti široko raspoređivanje elektroničkih sustava naplate cestarine po državama članicama i susjednim državama, a iz toga proizlazi i potreba za interoperabilnim sustavima koji su prilagođeni daljnjem razvoju politika na razini Zajednice povezanih s obračunavanjem naknada za korištenje cesta i budućim tehničkim otkrićima.

(6)

Elektronički sustavi naplate cestarina moraju biti interoperabilni i moraju se temeljiti na javnim standardima koji su na nediskriminirajućoj osnovi dostupni svim operaterima.

(7)

Pri uvođenju novih elektroničkih sustava naplate cestarina potrebno je osigurati dovoljno opreme, kako ne bi došlo do razlika između poduzetnika na tom području.

(8)

Osobito, primjena novih tehnologija za satelitsko određenje položaja (GNSS) i mobilnih komunikacija (GSM/GPRS) za elektroničke sustave naplate cestarina može zbog njihove velike prilagodljivosti i raznostranosti pomoći u ispunjavanju zahtjeva nove politike povezanih s obračunavanjem naknada za korištenje cesta na razini Zajednice i država članica. Te tehnologije omogućavaju obračunavanje prijeđenih kilometara prema vrsti ceste bez potrebe za skupim investicijama u infrastrukturu. Oni također otvaraju vrata dodatnim novim uslugama povezanih sa sigurnošću u prometu i obavještavanjem putnika, kao što su automatski alarm što ga vozilo sudionika u nesreći aktivira samo, javljajući tako svoj položaj, te pravovremeno obavješćivanje o stanju u prometu, gustoći prometa i trajanju putovanja. Što se tiče lokaliziranja putem satelita, projekt Galileo koji je 2002. godine pokrenula Zajednica izrađen je kako bi se od 2008. godine nadalje omogućila veća kvaliteta informacijskih usluga od onih koje pružaju današnji sustavi navigacije i koji su optimalni za usluge telematike u cestovnom prometu. Sustav koji je prethodio europskom geostacionarnom navigacijskom sustavu (EGNOS-u) bit će u uporabi već 2004. godine i davat će slične rezultate. Međutim, ovi inovativni sustavi mogu prouzročiti probleme povezane s kontrolom i sprečavanjem zlouporabe. Ipak, zahvaljujući gore navedenim značajnim prednostima, potrebno je načelno preporučiti da se pri uvođenju novih elektroničkih sustava naplate cestarina primijeni tehnologija određenja putem satelita i tehnologija mobilnih komunikacija.

(9)

Širenje tehnologija za elektroničke sustave naplate cestarina koji su već u uporabi ili u planu za sljedeće godine (uglavnom 5,8 GHz mikrovalno lokaliziranje putem satelita i mobilne komunikacije), te širenje specifikacija koje su uvele države članice i susjedne zemlje za svoje elektroničke sustave naplate cestarina, mogu ugroziti neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i ciljeve prometne politike. Postoji mogućnost da takva situacija dovede do širenja neusklađenih i skupih elektroničkih kutija u vozačkim kabinama teških teretnih vozila i do grešaka vozača pri njihovoj uporabi, što bi rezultiralo nenamjernim izbjegavanjem plaćanja. Takvo je širenje neprihvatljivo korisnicima i proizvođačima vozila zbog troškova te zbog sigurnosnih i pravnih razloga.

(10)

Potrebno je ukloniti umjetne prepreke u funkcioniranju unutarnjeg tržišta, državama članicama i Zajednici omogućiti da primijene razne politike obračunavanja naknada za korištenje cesta za sve vrste vozila na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Oprema ugrađena u vozila mora omogućiti primjenu takvih politika obračunavanja naknada za korištenje cesta u skladu s načelima nediskriminacije državljana svih država članica. Zato je potrebno osigurati interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarina na razini Zajednice što prije.

(11)

Vozači imaju pravo koristiti poboljšanja kvalitete usluga na cestovnoj infrastrukturi, posebno u pogledu sigurnosti kao i znatnog smanjenja zastoja na naplatnim postajama posebno u dane povećanog prometa i na posebno zagušenim točkama cestovne mreže. Pri definiranju europske usluge elektroničke naplate cestarina potrebno je obuhvatiti taj problem. Potrebno je osigurati da se predviđena oprema i sastavni dijelovi, koliko je tehnički moguće, mogu kombinirati s ostalim dijelovima u vozilu, posebno s elektroničkim tahografom i sustavima za pozive u nuždi. Intermodalni sustavi ne bi smjeli biti isključeni u kasnijoj fazi.

(12)

Namještanje odgovarajuće opreme moralo bi uz naplatu cestarina osigurati mogućnost dostupnosti i drugih, budućih načina uporabe.

(13)

Europska usluga elektroničke naplate cestarina trebala bi omogućiti interoperabilnost na tehničkoj, ugovornoj i proceduralnoj razini i pri tome obuhvatiti:

(a)

jedinstveni ugovor između klijenata i operatera koji nude usluge u skladu sa skupom ugovorenih pravila kojima se svim operaterima i/ili izdavateljima dozvoljava pružanje usluga i omogućava pristup cjelokupnoj mreži;

(b)

skup tehničkih standarda i zahtjeva da industrija može nabaviti potrebnu opremu za pružanje usluga.

(14)

Ugovorna interoperabilnost pojedinim korisnicima cesta nudi mogućnost velikog pojednostavljivanja, a gospodarskim korisnicima cesta značajne administrativne uštede.

(15)

Elektronički sustavi naplate cestarina značajno doprinose smanjenju rizika od nesreća i tako povećavaju sigurnost u cestovnom prometu, zatim smanjenju broja gotovinskih transakcija i smanjenju zastoja na naplatnim postajama, posebno u danima povećanog prometa. Smanjuje se i negativni utjecaj na okoliš uslijed čekanja i ponovnog paljenja vozila i zastoja, kao i utjecaj koji na okoliš ima postavljanje novih traka ili proširenje postojećih postaja.

(16)

Bijela knjiga o europskoj prometnoj politici za 2010. sadržava ciljeve povezane sa sigurnošću i protočnošću cestovnog prometa. Interoperabilne inteligentne prijevozne usluge i sustavi predstavljaju ključno sredstvo u postizanju tih ciljeva.

(17)

Uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarina zahtijevat će obradu osobnih podataka. Takva se obrada treba izvršiti u skladu s pravilima Zajednice, kako su , inter alia, utvrđeni Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca povezanih obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (5) i Direktivi 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (6). Pravo na zaštitu osobnih podataka izričito se priznaje člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(18)

Automatsko terećenje bankovnih računa ili kreditnih/debitnih kartica izdanih u Zajednici ili izvan nje s naplatama za cestarinu potpuno je uvjetovano operativnim plaćanjima na području Zajednice, na kojem se usluge obračunavaju bez razlika.

(19)

Elektronički sustavi naplate cestarina postavljeni u državama članicama moraju zadovoljiti sljedeća osnovna mjerila: sustav mora biti primjeren za jednostavnu ugradnju budućih tehničkih i sustavnih poboljšanja i dostignuća bez skupih uklanjanja starijih modela i metoda, troškovi za gospodarske i osobne korisnike cesta trebali bi biti neznatni u usporedbi s prednostima za te korisnike cesta i društvo u cijelosti, a njihova primjena u bilo kojoj državi članici ne smije prouzročiti nikakve razlike između domaćih korisnika cesta i korisnika iz drugih država članica.

(20)

Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ispuniti ciljeve te Direktive, posebno kad je riječ o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine na unutarnjem tržištu i uvođenjem europske usluge elektroničke naplate cestarina koja bi pokrivala cijelu cestovnu mrežu Zajednice na kojoj se vrši naplata cestarina i koja se zbog svojih europskih dimenzija može bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može poduzeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je navedeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova se Direktiva primjenjuje samo na ono što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

(21)

Potrebno je omogućiti uključivanje zainteresiranih strana (kao što su izvoditelji usluga naplate cestarina, upravitelji infrastrukture, elektronska i automobilska industrija i korisnici) u savjetovanja Komisije o tehničkim i ugovornim aspektima postavljanja europske usluge naplate cestarina. Komisija se po potrebi mora posavjetovati s nevladinim organizacijama koje djeluju u području zaštite privatnosti, cestovne sigurnosti i zaštite okoliša.

(22)

Za postavljanje europske usluge naplate cestarina, najprije se trebaju utvrditi smjernice koje mora donijeti Odbor za elektroničku naplatu utvrđen ovom Direktivom.

(23)

Ova Direktiva ne utječe na slobodu država članica da utvrde pravila u području obračunavanja pristojbi za korištenje cestovne infrastrukture i povezanih davanja.

(24)

Mjere, potrebne da bi se osigurala provedba ove Direktive, potrebno je donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7),

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Cilj i područje primjene

1.   Ova Direktiva utvrđuje potrebne uvjete za osiguranje interoperabilnosti elektroničkih sustava naplate cestarina u Zajednici. Primjenjuje se na elektroničko plaćanje svih vrsta pristojbi za ceste na cijeloj cestovnoj mreži Zajednice, gradsku i međugradsku, ceste za motorna vozila, glavne i sporedne ceste i različite konstrukcije kao što su tuneli, mostovi i trajekti.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a)

sustave naplate cestarine za koje ne postoji elektronička naprava za plaćanje cestarine;

(b)

elektroničke sustave naplate cestarina za koje nije potrebno postavljanje opreme u vozila;

(c)

male, isključivo lokalne sustave za naplatu cestarina za koje bi troškovi usklađivanja sa zahtjevima ove Direktive bili nesrazmjerni koristima.

3.   Cilj iz stavka 1. postiže se uspostavom europske usluge elektroničke naplate cestarina. Ova usluga, koja nadopunjuje nacionalnu elektroničku uslugu naplate cestarina u državama članicama, osigurava interoperabilnost na području cijele Zajednice za korisnike elektroničkih sustava naplate cestarina koje su države članice već uvele i za one koje će uvesti u budućnosti u okviru ove Direktive.

Članak 2.

Tehnološka rješenja

1.   Za sve nove elektroničke sustave naplate cestarina koji se puštaju u uporabu 1. siječnja 2007. ili kasnije koristit će se za izvođenje elektroničkih transakcija za naplatu cestarina jedna ili više od sljedećih tehnologija:

(a)

satelitsko određivanje položaja;

(b)

mobilne komunikacije koje koriste GSM-GPRS standarde (preporuka GSM TS 03.60/23.060);

(c)

5,8 GHz mikrovalnu tehnologiju.

2.   Europske usluge elektroničke naplate cestarina puštaju se u uporabu u skladu s člankom 3. stavkom 1. Operateri će zainteresiranim korisnicima staviti na raspolaganje unutarnju opremu za vozila koja je usklađena sa svim elektroničkim sustavima naplate cestarina koji su u uporabi u državama članicama koristeći se tehnologijama iz stavka 1. i koja je prilagođena za sve tipove vozila u skladu s rokom iz članka 3. stavka 4. Ta će oprema morati biti interoperbilna i omogućiti komunikaciju sa svim sustavima koji su u uporabi u državama članicama i koji koriste jednu ili više tehnologija navedenih u stavku 1. To će podrobnije odrediti Odbor iz članka 5. stavka 1., uključujući sve potrebno za raspoloživost opreme za vozila kako bi se zadovoljili zahtjevi zainteresiranih korisnika.

3.   Preporučuje se da novi elektronički sustavi naplate cestarina, koji su pušteni u uporabu nakon usvajanja ove Direktive, koriste tehnologiju određivanja položaja putem satelita i tehnologiju mobilne komunikacije iz stavka 1. Komisija će u slučaju mogućeg prijelaza sustava koji koriste druge tehnologije na sustave koji koriste te tehnologije, u suradnji s Odborom iz članka 5. stavka 1., sastaviti nacrt izvješća do 31. prosinca 2009. Izvješće će sadržavati studiju o uporabi pojedinih tehnologija iz stavka 1. i analizu troškova i koristi. Komisija će po potrebi Europskom parlamentu i Vijeću uz izvješće dostaviti prijedlog o strategiji prijelaza.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., oprema u vozilu može biti prikladna i za druge tehnologije pod uvjetom da to ne predstavlja dodatno opterećenje korisnicima ili da ne stvori razlike među njima. Kada je to potrebno, oprema u vozilu može također biti povezana s njegovim elektroničkim tahografom.

5.   Države članice koje imaju elektroničke sustave naplate cestarine poduzimaju potrebne mjere da povećaju korištenje elektroničkih sustava naplate cestarina. Nastojat će najkasnije do 1. siječnja 2007. osigurati da se barem 50 % prometnog toka na naplatnoj postaji odvija putem elektroničkih sustava naplate. Trake koje se koriste za elektroničku naplatu mogu se uz obvezno poštivanje sigurnosti koristiti i za naplatu cestarine na druge načine.

6.   Započeti radovi na interoperabilnosti postojećih tehnologija naplate cestarine povezanih s europskom uslugom elektroničke naplate cestarina osigurat će potpuno usklađivanje i povezivanje sučelja tih tehnologija s tehnologijama iz stavka 1. i njihove opreme.

7.   Države članice osiguravaju da se obrada osobnih podataka potrebna za funkcioniranje europske usluge elektroničke naplate cestarine vrši u skladu s pravilima Zajednice o zaštiti sloboda i temeljnih prava pojedinaca i njihove privatnosti te da budu usklađeni s odredbama direktiva 95/46/EZ i 2002/58/EZ.

Članak 3.

Uspostavljanje Europske usluge elektroničke naplate cestarina

1.   Uspostavlja se Europska usluga elektroničke naplate cestarina, koja obuhvaća cjelokupnu cestovnu mrežu u Zajednici na kojoj se naplata cestarine ili pristojbi za ceste obavlja elektroničkim putem. Ta će se usluga elektroničke naplate utvrditi skupom ugovornih pravila u skladu s ugovorom kojim se svim operaterima i/ili izdavateljima odobrava pružanje usluga, skupom tehničkih standarda i zahtjeva te potpisivanjem jedinstvenog ugovora o preplati između korisnika i operatera i/ili izdavatelja koji usluge nude.Ovaj ugovor omogućava pristup usluzi na cijeloj mreži i pretplate će biti dostupne od strane operatera bilo kojeg dijela mreže i/ili izdavatelja.

2.   Europska usluga elektroničke naplate cestarina ne ovisi o temeljnim odlukama država članica o plaćanju cestarina za pojedine vrste vozila, o visini pristojbi ni o njihovoj namjeni plaćanja tih pristojbi. Ona se odnosi se samo na metode naplate cestarina ili pristojbi. Usluga omogućava sklapanje ugovora bez obzira na mjesto registracije vozila, na državljanstvo ugovornih stranaka ili točke na cestovnoj mreži za koju se plaća cestarina.

3.   Sustav omogućava razvoj intermodalnosti a da ne zakida druge načine prijevoza.

4.   Ako države članice imaju nacionalne sustave elektroničke naplate cestarine, osigurat će se da operateri i/ili izdavatelji usluga svojim strankama ponude europsku uslugu elektroničke naplate cestarina prema sljedećem rasporedu:

(a)

za sva vozila iznad 3,5 tone i za sva vozila koja imaju dozvolu za prijevoz više od devet putnika (vozač + 8), najmanje tri godine nakon donošenja odluka o utvrđivanju europske usluge elektroničke naplate iz članka 4. stavka 4.;

(b)

za sve vrste vozila najkasnije pet godina od donošenja odluka o utvrđivanju Europske usluge elektroničke naplate iz članka 4. stavka 4.

Članak 4.

Značajke Europske usluge elektroničke naplate cestarine

1.   Europska usluga elektroničke naplate cestarine temelji se na točkama navedenim u Prilogu ovoj Direktivi.

2.   Taj se Prilog zbog tehničkih razloga po potrebi može izmijeniti u skladu s postupkom iz članka 5. stavka 2.

3.   Europska usluga elektroničke naplate cestarina koristi tehnološka rješenja iz članka 2., u skladu s javno dostupnim specifikacijama.

4.   Komisija donosi odluke povezane s određenjem europske usluge elektroničke naplate cestarina u skladu s postupkom iz članka 5. stavka 2. do 1. srpnja 2006. Takve se odluke donose jedino ako se na temelju odgovarajućih studija procijeni da su zadovoljeni svi uvjeti koji omogućavaju interoperabilnost sa svih stajališta, uključujući tehnička, pravna i gospodarska.

5.   Ako se odluke iz stavka 4. ne donesu do 1. srpnja 2006., Komisija će u skladu s člankom 5. stavkom 2. odlučiti o novom roku do kojeg te odluke treba donijeti.

6.   Tehničke odluke o izvedbi europske usluge elektroničke naplate cestarina donosi Komisija u skladu s postupkom iz članka 5. stavka 2.

7.   Komisija, u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupaka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa (8), zahtijeva da odgovarajuća standardizacijska tijela, posebno CEN, ulože sav potreban napor kako bi se u što kraćem roku usvojili standardi za područje elektroničkih sustava naplate cestarina povezani s tehnologijama, navedenih u članku 2. stavku 1.

8.   Oprema za europsku uslugu elektroničke naplate mora udovoljiti zahtjevima Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 1999/5/EZ od 9. ožujka 1999. o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnom priznavanju njihove usklađenosti (9) i Direktive Vijeća 89/336/EEZ od 3. svibnja 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (10).

Članak 5.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za elektroničku naplatu cestarine (u nastavku Odbor).

2.   Pri pozivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Rok, utvrđen člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ, je tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 6.

Provedba

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 20. studenoga 2005. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kad države članice donesu ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja utvrđuju države članice.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 8.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P.COX

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL C 32, 5.2.2004., str. 36.

(2)  SL C 73, 23.3.2004., str. 54.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 18. prosinca 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu), zajedničko stajalište Vijeća od 22. ožujka 2004. (SL C 95 E, 20.4.2004., str. 53.) i stajalište Europskog parlamenta od 20. travnja 2004.

(4)  SL C 194, 25.6.1997., str. 5.

(5)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.)

(6)  SL L 201, 31.7.2002., str. 37.

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(8)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(9)  SL L 91, 7.4.1999., str. 10. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(10)  SL L 139, 23.5.1989., str. 19. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ (SL L 220, 30.8.1993., str. 1.).


PRILOG

Elementi potrebni za utvrđivanje i raspoređivanje Europske usluge elektroničke naplate cestarina

Dolje navedene činjenice važne su za utvrđivanje i raspoređivanje Europske usluge elektroničke naplate cestarina, uspostavljene prema ovoj Direktivi. Pitanja su podijeljena na tehnička, postupovna i pravna pitanja:

Tehnička pitanja:

(a)

operativni postupci usluge: pretplata, upute za uporabu, postavljanje i pričvršćivanje opreme u vozila, obrada transakcija na postajama za naplatu cestarine, postupci za obnavljanje podataka o transakciji u slučaju kvara na opremi ili nepravilnosti u radu, sustavi nadzora, izdavanje računa i plaćanje dugovanih iznosa, naknadne usluge prodaje, pomoć kupcima, utvrđivanje opsega usluge ponuđene kupcima; pri utvrđivanju tih operativnih postupaka uzimaju se u obzir postojeći postupci u državama članicama;

(b)

funkcionalne specifikacije usluge: opis funkcija opreme u vozilu i stacionarne opreme;

(c)

tehničke specifikacije stacionarne opreme i opreme u vozilu koje podupiru uslugu i standardi, postupci i ograničenja kojih se treba pridržavati;

(d)

pokretanje i praćenje rada koje uključuje nadležna tijela za standardizaciju te tehnički dodaci korištenim standardima ili predstandardima u uporabi sa svrhom osiguranja interoperabilnosti;

(e)

specifikacije za postavljanje opreme u vozilo;

(f)

transakcijski modeli: točno utvrđivanje jasnih transakcijskih algoritama za pojedinu vrstu cestarine (naplata cestarina na fiksnim točkama ili kontinuirano obračunavanje) i utvrđivanje razmjene podataka između opreme u vozilu i stacionarne opreme i njihovih formata;

(g)

dogovori povezani s raspoloživošću opreme u vozilu radi zadovoljavanja potreba svih zainteresiranih korisnika;

Postupovna pitanja:

(h)

postupci provjere tehničke izvedbe unutarnje opreme, opreme uz ceste i načina postavljanja opreme u vozila;

(i)

parametri za klasifikaciju vozila: potvrda o valjanosti popisa tehničkih parametara Zajednice s kojeg će svaka država članica izabrati one koje želi primijeniti na svoju politiku obračunavanja naknada. Parametri će predstavljati fizičke, motorne i okolišne značajke vozila. Na temelju tih parametara države članice će utvrditi kategorije vozila;

(j)

provedba postupaka za rješavanje posebnih slučajeva, kao što su vrste nepravilnosti u radu. To se posebno odnosi na slučajeve kad operater i stranka dolaze iz različitih zemalja;

Pravna pitanja:

(k)

potvrda o valjanosti izabranih tehničkih rješenja u odnosu na pravila Zajednice kojima se štite sloboda i temeljna prava pojedinaca te njihove privatnosti. Morat će se posebno osigurati sukladnost s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ;

(l)

utvrđivanje nediskriminacijskih zajedničkih pravila i minimalnih zahtjeva kojih će se potencijalni davatelji usluga pridržavati pri pružanju usluga;

(m)

ocjena mogućnosti usklađivanja pravila o izvršenju elektroničke naplate cestarina;

(n)

memorandum o razumijevanju između operatera kojim se omogućava primjena europske usluge elektroničke naplate cestarina te postupaka za rješavanje sporova.


Top