EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0042

Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ

OJ L 143, 30.4.2004, p. 87–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 187 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 187 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 63 - 72

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/oj

15/Sv. 29

HR

Službeni list Europske unije

63


32004L0042


L 143/87

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2004/42/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. travnja 2004.

o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom predviđenim člankom 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktivom 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisija za određene onečišćujuće tvari (3), utvrđene su gornje granice emisija za određene onečišćujuće tvari, uključujući hlapive organske spojeve (dalje u tekstu: HOS), koje se moraju postići do 2010. kao dio zajedničke strategije Zajednice za borbu protiv zakiseljavanja i nastajanja prizemnog ozona, ali ne i granične vrijednosti emisija tih onečišćujućih tvari iz specifičnih izvora.

(2)

Radi usklađivanja s nacionalnim gornjim granicama emisija hlapivih organskih spojeva, države članice moraju se usredotočiti na različite kategorije izvora tih emisija.

(3)

Ovom se Direktivom upotpunjuju mjere koje se poduzimaju na nacionalnoj razini da bi se osiguralo poštovanje najviših graničnih vrijednosti emisija hlapivih organskih spojeva.

(4)

U nedostatku odredaba na razini Zajednice, zakonski propisi država članica kojima se određuju granične vrijednosti za hlapive organske spojeve sadržane u pojedinim kategorijama proizvoda mogu se razlikovati. Takve razlike, kao i nedostatak odgovarajućeg zakonodavstva u nekim državama članicama, mogli bi stvarati nepotrebne prepreke za trgovinu i narušavati tržišno natjecanje u okvirima unutarnjeg tržišta.

(5)

Nacionalne zakoni i odredbe kojima su u svrhu smanjivanja nastajanja prizemnog ozona utvrđene granične vrijednosti za sadržaj hlapivih organskih spojeva u proizvodima na koje se odnosi ova Direktiva, potrebno je uskladiti kako bi se osiguralo da ne ograničavaju slobodno kretanje tih proizvoda.

(6)

Budući da cilj predloženog djelovanja, odnosno smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva, ne mogu dostatno ostvariti države članice jer emisije tih spojeva u jednoj državi članici utječu na kvalitetu zraka u drugim državama članicama, nego se smanjivanje emisija hlapivih organskih spojeva, radi obima i učinaka djelovanja, može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenom u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(7)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva u bojama, lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila dovodi do značajnih emisija hlapivih organskih spojeva u zrak, što pridonosi lokalnom i prekograničnom stvaranju fotokemijskih oksidansa u graničnom sloju troposfere.

(8)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila zato treba smanjiti koliko god to tehnički i gospodarski uvjeti dozvoljavaju, uzimajući u obzir klimatske uvjete.

(9)

Visoka razina zaštite okoliša zahtijeva utvrđivanje i postizanje graničnih vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva koji se upotrebljavaju u proizvodima na koje se odnosi ova Direktiva.

(10)

Potrebno je odrediti prijelazne mjere za proizvode koji se proizvedu prije stupanja na snagu uvjeta ove Direktive.

(11)

Države članice trebaju imati mogućnost izdavanja pojedinačnih dozvola za prodaju i kupovinu proizvoda koji nisu u skladu s graničnim vrijednostima sadržaja otapala utvrđenima ovom Direktivom, za specifične namjene i u strogo ograničenim količinama.

(12)

Ova Direktiva upotpunjuje odredbe Zajednice o označivanju kemijskih tvari i pripravaka.

(13)

Zaštita zdravlja potrošača i/ili radnika i zaštita radne okoline ne bi trebala spadati u područje primjene ove Direktive i zato ova Direktiva ne bi trebala utjecati na mjere koje države članice poduzimaju u tu svrhu.

(14)

Granične vrijednosti sadržaja treba nadzirati kako bi se utvrdilo jesu li masene koncentracije hlapivih organskih spojeva nađenih u svakoj kategoriji boja, lakova i proizvoda za završnu obradu vozila na koje se odnosi ova Direktiva, unutar dozvoljenih granica.

(15)

Kako je sadržaj hlapivih organskih spojeva koji se koriste u nekim postupcima završne obrade vozila sada reguliran ovom Direktivom, Direktiva Vijeća 1999/13/EZ od 11. ožujka 1999. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju upotrebom organskih otapala u određenim aktivnostima i postrojenjima (4) treba izmijeniti na odgovarajući način.

(16)

Međutim, države članice trebaju imati mogućnost provođenja ili uvođenja nacionalnih mjera za kontrolu emisija iz završne obrade vozila koja obuhvaća zaštitno bojenje cestovnih vozila, u skladu s Direktivom Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (5), ili dio njih, koje se obavlja u sklopu popravka, zaštite ili ukrašavanja vozila izvan proizvodnih pogona.

(17)

Ova se Direktiva ne treba primjenjivati na proizvode koji se prodaju za isključivu upotrebu u postrojenjima koja su odobrena u skladu s Direktivom 1999/13/EZ u kojima mjere ograničavanja emisija osiguravaju zamjenska sredstva za postizanje barem jednakih smanjenja emisija hlapivih organskih spojeva.

(18)

Države članice trebaju utvrditi pravila o sankcijama koje će se primjenjivati na kršenje odredaba ove Direktive i osigurati njihovo provođenje. Te sankcije trebaju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(19)

Države članice trebaju izvješćivati Komisiju o iskustvima koja steknu tijekom primjene ove Direktive.

(20)

Potrebno je ispitati mogućnosti smanjivanja sadržaja hlapivih organskih spojeva u proizvodima koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom i mogućnosti daljnjeg smanjivanja graničnih vrijednosti koje su već utvrđene.

(21)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6),

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Svrha i područje primjene

1.   Svrha je ove Direktive ograničiti ukupni sadržaj hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, kako bi se spriječilo ili smanjilo onečišćavanje zraka koje je rezultat učešća hlapivih organskih spojeva u stvaranju troposferskog ozona.

2.   Radi postizanja cilja utvrđenog u stavku 1., ovom se Direktivom usklađuju tehničke specifikacije za određene boje i lakove i proizvode za završnu obradu vozila.

3.   Ova se Direktiva odnosi na proizvode navedene u Prilogu I.

4.   Ova Direktiva ne dovodi u pitanje niti utječe na mjere, uključujući zahtjeve u pogledu označivanja, koje se poduzimaju na razini Zajednice ili na nacionalnoj razini radi zaštite potrošača, radnika i njihovog radnog okruženja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

   „nadležno tijelo” znači tijelo ili tijela koja su prema pravnim odredbama država članica odgovorna za izvršavanje obveza koje proizlaze iz ove Direktive;

2.

   „tvari” znači bilo koji kemijski element i njegovi spojevi koji se javljaju u prirodnom stanju ili su industrijski proizvedeni, u krutom, tekućem ili plinovitom stanju;

3.

   „pripravak” znači smjese ili otopine koje se sastoje od dvije ili više tvari;

4.

   „organski spoj” znači bilo koji spoj koji sadrži barem element ugljika i jedan ili više slijedećih elemenata: vodik, kisik, sumpor, fosfor, silicij, dušik ili halogen, uz izuzetak ugljikovih oksida i anorganskih karbonata i bikarbonata;

5.

   „hlapivi organski spoj (HOS)” znači svaki organski spoj čija je početna točka vrelišta niža ili jednaka 250 °C, izmjerena pri standardnom tlaku od 101,3 kPa;

6.

   „sadržaj hlapivih organskih spojeva” znači masa hlapivih organskih spojeva, izražena u gramima/litri (g/l) u proizvodu koji je spreman za upotrebu. Masa hlapivih organskih spojeva u danom proizvodu koji kemijski reagira tijekom sušenja stvarajući dio prekrivnog sloja ne smatra se sadržajem hlapivih organskih spojeva;

7.

   „organsko otapalo” znači svaki hlapivi organski spoj koji se sam ili u kombinaciji s drugim agensima upotrebljava za otapanje sirovina, proizvoda ili otpadnih materijala, ili se upotrebljava kao sredstvo za čišćenje koje otapa onečišćujuće tvari, ili kao disperzivno sredstvo, ili kao sredstvo za podešavanje viskoziteta ili površinske napetosti, kao plastifikator ili kao konzervans;

8.

   „premaz” znači svaki pripravak, uključujući sva organska otapala ili pripravke koji sadrže organska otapala potrebna za njegovu pravilnu primjenu, koji se koristi za dobivanje filma koji ima dekorativni, zaštitni ili drugi funkcionalni učinak na površinu;

9.

   „film” znači neprekidni sloj koji nastaje nanošenjem jednog ili više slojeva premaza na podlogu;

10.

   „vodeni premazi (VP)” znači premazi čija se viskoznost podešava pomoću vode;

11.

   „premazi na bazi otapala (OP)” znači premazi čija se viskoznost podešava pomoću organskog otapala;

12.

   „stavljanje na tržište” znači davanje na raspolaganje trećim stranama, uz naplatu ili besplatno, boja i lakova i proizvoda za završnu obradu vozila. Za potrebe ove Direktive uvoz u carinsko područje Zajednice smatra se stavljanjem na tržište.

Članak 3.

Zahtjevi

1.   Države članice moraju osigurati da se nakon datuma utvrđenih u Prilogu II. proizvodi navedeni u Prilogu I. stavljaju na tržište na njihovom teritoriju samo ako im sadržaj hlapivih organskih spojeva ne prelazi granične vrijednosti utvrđene u Prilogu II. i ako su u skladu s člankom 4.

Za utvrđivanje sukladnosti s graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva određenima u Prilogu II., moraju se primjenjivati metode analize navedene u Prilogu III.

Za proizvode navedene u Prilogu I. kojima se moraju dodavati razrjeđivači da bi bili spremni za upotrebu, granične vrijednosti iz Priloga II. primjenjuju se na sadržaj hlapivih organskih spojeva kada je proizvod spreman za upotrebu.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice od poštovanja gore navedenih zahtjeva izuzimaju proizvode koji se prodaju za isključivu upotrebu u djelatnosti na koju se odnosi Direktiva 1999/13/EZ i koji se upotrebljavaju u registriranim ili odobrenim postrojenjima u skladu s člancima 3. i 4. te Direktive.

3.   U svrhu očuvanja i održavanja zgrada i automobila najranijih tipova za koje je nadležno tijelo utvrdilo da imaju osobitu povijesnu i kulturnu vrijednost, države članice mogu izdati pojedinačne dozvole za kupoprodaju strogo ograničenih količina proizvoda koji nisu u skladu s graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva navedenima u Prilogu II.

4.   Proizvodi koji spadaju u područje primjene ove Direktive za koje se dokaže da su proizvedeni prije datuma utvrđenih Prilogom II. i da ne ispunjavaju zahtjeve iz stavka 1. mogu se staviti na tržište tijekom razdoblja od 12 mjeseci od datuma kada zahtjev koji se odnosi na predmetni proizvod stupi na snagu.

Članak 4.

Označivanje

Države članice moraju osigurati da proizvodi navedeni u Prilogu I. prilikom stavljanja na tržište budu označeni. Oznaka mora pokazivati:

(a)

potkategoriju proizvoda i odgovarajuće granične vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva u g/l navedene u Prilogu II.;

(b)

maksimalni sadržaj hlapivih organskih spojeva u g/l proizvoda pripremljenoga za upotrebu.

Članak 5.

Nadležno tijelo

Države članice imenuju nadležno tijelo koje će biti odgovorno za ispunjavanje obveza utvrđenih ovom Direktivom i o tome obavješćuje Komisiju najkasnije 30. travnja 2005.

Članak 6.

Praćenje stanja

Države članice moraju uspostaviti program praćenja u svrhu provjeravanja sukladnosti s ovom Direktivom.

Članak 7.

Izvješćivanje

Države članice podnose izvješća o rezultatima programa praćenja kao dokaz sukladnosti s Direktivom i s kategorijama i količinama dozvoljenima u skladu s člankom 3. stavkom 3. Prva dva izvješća moraju se dostaviti Komisiji u roku od 18 mjeseci od datuma utvrđenih za usklađivanje s graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva navedenima u Prilogu II.; nakon toga izvješće se podnosi svakih 5 godina. Komisija unaprijed priprema zajednički obrazac za podnošenje podataka o praćenju u skladu s postupkom navedenim u članku 12. stavku 2. Godišnja izvješća se Komisiji dostavljaju na njezin zahtjev.

Članak 8.

Slobodno kretanje roba

Države članice ne smiju na temelju razloga na koje se odnosi ova Direktiva, zabranjivati, ograničavati ili sprečavati stavljanje na tržište proizvoda koji spadaju u područje primjene ove Direktive, koji u stanju kad su pripremljeni za upotrebu udovoljavaju zahtjevima ove Direktive.

Članak 9.

Preispitivanje

Komisija se poziva da Europskom parlamentu i Vijeću:

1.

najkasnije do 2008. dostavi izvješće na temelju rezultata preispitivanja navedenog u članku 10. Direktive 2001/81/EZ. U tom izvješću treba razmotriti:

(a)

široko područje primjene i mogućnosti smanjivanja sadržaja hlapivih organskih spojeva u proizvodima izvan područja primjene ove Direktive, uključujući aerosole za boje i lakove;

(b)

moguće uvođenje daljnjeg (faze II.) smanjivanja sadržaja hlapivih organskih spojeva u proizvodima za završnu obradu vozila;

(c)

sve nove elemente vezane uz utjecaj primjene faze II., predviđene za boje i lakove, na društvo i gospodarstvo;

2.

najkasnije 30 mjeseci nakon roka predviđenog za primjenu graničnih vrijednosti sadržaja hlapivih organskih spojeva iz Priloga II., faze II., dostavi izvješće u kojem će se posebno uzeti u obzir izvješća navedena u članku 7. i tehnološki razvoj u proizvodnji boja, lakova i proizvoda za završnu obradu vozila. U tom izvješću treba razmotriti široko područje i mogućnosti daljnjeg smanjivanja sadržaja hlapivih organskih spojeva u proizvodima unutar područja primjene ove Direktive, uključujući moguće razlike između boja za unutrašnju i vanjsku primjenu navedenih u potkategorijama (d) i (e) Priloga I., točke 1.1. i Prilogu II., odjeljku A.

Uz ta izvješća se prema potrebi prilažu i prijedlozi izmjena ove Direktive.

Članak 10.

Sankcije

Države članice određuju pravila o sankcijama koja će se primjenjivati na kršenje nacionalnih odredaba koje se usvoje u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju sve potrebne mjere za njihovu provedbu. Utvrđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice o tim pravilima i mjerama obavješćuju Komisiju najkasnije do 30. listopada 2005., te je odmah obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje na njih budu utjecale.

Članak 11.

Prilagođavanje tehničkom napretku

Sve izmjene potrebne da bi se Prilog III. prilagodio kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak, Komisija usvaja u skladu s postupkom navedenim u članku 12. stavku 2.

Članak 12.

Odbor

1.   Komisiji pomaže odbor uspostavljen člankom 13. Direktive Vijeća 1999/13/EZ, dalje u tekstu „Odbor”.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe iz njezinog članka 8.

Razdoblje predviđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ bit će tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 13.

Izmjene Direktive 1999/13/EZ

1.   Direktiva 1999/13/EZ mijenja se kako slijedi:

u Prilogu I., u odjeljku pod naslovom „Završna obrada vozila” sljedeća se alineja briše:

„—

premazivanja cestovnih vozila definiranih u Direktivi 70/156/EEZ ili njihovih dijelova, koje se obavlja u okviru popravka vozila, zaštite ili ukrašavanja vozila izvan proizvodnih pogona, ili”

2.   Neovisno o stavku 1., države članice mogu provoditi ili uvoditi nacionalne mjere kontrole emisija iz procesa završne obrade vozila koje su izbrisane iz područja primjene Direktive 1999/13/EZ.

Članak 14.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. listopada 2005. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva, zajedno s tablicom koja prikazuje podudaranje odredaba ove Direktive s donesenim nacionalnim odredbama.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 16.

Adresati

Ova je Direktiva upućena svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu, 21. travnja 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

D. ROCHE


(1)  SL C 220, 16.9.2003., str. 43.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 25. rujna 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 7. siječnja 2004. (SL C 79 E, 30.3.2004., str. 1.) i Stajalište Europskog parlamenta od 30. ožujka 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 309, 27.11.2001., str. 22.

(4)  SL L 85, 29.3.1999., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(5)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/3/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 49, 19.2.2004., str. 36.).

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


PRILOG I.

PODRUČJE PRIMJENE

1.   Za potrebe ove Direktive, pojam „boje i lakovi” znači proizvodi koji su dolje navedeni u potkategorijama, isključujući aerosole. To su premazi koji se primjenjuju u graditeljstvu, odnosno koji se nanose na zgrade, njihove ukrase i armature i na uz njih vezane konstrukcije, u dekorativne, funkcionalne i zaštitne svrhe.

1.1.   Potkategorije:

(a)

   „mat premazi za unutarnje zidove i stropove” znači premazi namijenjeni za nanošenje na unutarnje zidove i stropove, sa stupnjem sjaja ≤ 25@60°;

(b)

   „sjajni premazi za unutarnje zidove i stropove” znači premazi namijenjeni za nanošenje na unutarnje zidove i stropove, sa stupnjem sjaja > 25@60°;

(c)

   „premazi za vanjske zidove od mineralnih supstrata” znači premazi namijenjeni za nanošenje na zidane, ciglene i ožbukane zidove;

(d)

   „boje za unutarnje/vanjsko ukrašavanje i oblaganje drveta, metala ili plastike” znači premazi namijenjeni za nanošenje u svrhu ukrašavanja i oblaganja, koji stvaraju neprozirni film. Ti su premazi namijenjeni za drvene, metalne ili plastične podloge. Ova potkategorija uključuje temeljne premaze i međupremaze;

(e)

   „lakovi i neprozirne lazure, za unutarnje i vanjsko uređenje” znači premazi namijenjeni za uređivanje, koji stvaraju prozirni ili poluprozirni film za ukrašavanje i zaštitu drveta, metala i plastike. Ova potkategorija uključuje neprozirne boje za drvo. Neprozirne/pokrivne boje za drvo su premazi koji stvaraju neprozirni film za ukrašavanje i zaštitu drveta od propadanja zbog vremenskih utjecaja, definirani u normi EN 927-1 u okviru kategorije polustabilnih proizvoda;

(f)

   „tankoslojne lazure za drvo” znači boje za drvo čija je srednja gustoća, u skladu s normom EN 927-1:1996, manja of 5 μm kada se testiraju prema metodi 5A iz norme ISO 2808:1997;

(g)

   „temeljni premazi” znači nepropusni i/ili zaštitni premazi namijenjeni za nanošenje na drvo, zidove i stropove;

(h)

   „vezujući temeljni premazi” znači premazi koji su namijenjeni za učvršćivanje labavo vezanih čestica podloge ili da bi je učinili nepropusnom i/ili za zaštitu drveta od gljivica;

(i)

   „jednokomponentni funkcionalni premazi” znači funkcionalni premazi na bazi materijala koji stvaraju film. Namijenjeni su za upotrebu u slučajevima gdje se zahtijevaju posebna funkcionalna svojstva, kao temeljni i završni premazi za plastiku, temeljni premazi za željezne podloge, temeljni premazi za reaktivne metale kao što su cink i aluminij, antikorozivni završni premazi, podni premazi koji uključuju premaze za drvene i cementne podove, kao i premazi koji su otporni na pisanje grafita, koji inhibiraju gorenje i koji su u skladu s higijenskim normama koje se primjenjuju u industriji hrane i pića ili u zdravstvu;

(j)

   „dvokomponentni funkcionalni premazi” znači premazi iste namjene kao i jednokomponentni funkcionalni premazi, ali s drugom komponentom (npr. tercijarnim aminima) koja se dodaje prije upotrebe;

(k)

   „višebojni premazi” znači premazi namijenjeni za stvaranje dvobojnog ili višebojnog efekta već nakon prvog nanošenja;

(l)

   „dekorativni premazi” znači premazi koji su namijenjeni za postizanje posebnog estetskog efekta kad se nanesu na posebno pripremljene, prethodno obojene supstrate ili temeljne premaze i naknadno se, tijekom sušenja, obrađuju različitim alatima.

2.   Za potrebe ove Direktive, pojam „proizvodi za završnu obradu vozila” znači proizvodi koji su u nastavku teksta navedeni kao potkategorije. Oni su namijenjeni za premazivanje cestovnih vozila definiranih u Direktivi 70/156/EEZ, ili za dio njih, u sklopu popravka, zaštite ili ukrašavanja vozila izvan proizvodnih pogona.

2.1.   Potkategorije:

(a)

   „proizvodi za pripremu i čišćenje” znači proizvodi namijenjeni za skidanje starih premaza i hrđe, mehanički ili kemijski, ili za pripremu nanošenja novih premaza;

(b)

   „grubi kit/zapunjač” znači gusta smjesa namijenjena za ispunjavanje dubokih neravnina na površini, prije nanošenja završne podloge/finog kita;

(c)

   „temeljna boja/temelj” znači premaz koji je namijenjen za izravno nanošenje na goli/nezaštićeni metal ili na postojeći završni premaz kao antikorozivna zaštita prije nanošenja kita;

(d)

   „završni premaz” znači svaki pigmentirani premaz koji se nanosi kao jednoslojna ili višeslojna osnova/baza koja osigurava sjaj i izdržljivost. Ovaj pojam uključuje sve proizvode koji se koriste kao osnovni premazi i prozirni premazi:

(e)

   „specijalni završni premazi” znači premazi koji se nanose u jednom sloju kao završni premazi kad se traže posebna svojstva kao što su metalni ili biserni sjaj, kao visoko-funkcionalni obojeni i prozirni premazi (npr. premazi otporni na grebanje i fluorirani prozirni premazi), zrcalni (metalik) osnovni premazi, teksturni završni premazi (npr. koje proizvode efekt udarca čekićem), protuklizni premazi, nepropusni premazi za dno karoserije, premazi otporni na udarac, unutrašnji završni premazi i aerosoli.


PRILOG II.

A.   MAKSIMALNE GRANIČNE VRIJEDNOSTI SADRŽAJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA ZA BOJE I LAKOVE

 

Potkategorija proizvoda

Tip

Faza I. (g/l (1))

(od 1.1.2007.)

Faza II. (g/l (1))

(od 1.1.2010.)

a

Mat premazi za unutarnje zidove i stropove (sjaj < 25@60°)

VP

75

30

OP

400

30

b

Sjajni premazi za unutarnje zidove i stropove (sjaj < 25@60°)

VP

150

100

OP

400

100

c

Premazi za vanjske zidove od mineralnih supstrata

VP

75

40

OP

450

430

d

Boje za unutarnje/vanjsko ukrašavanje i oblaganje drveta i metala

VP

150

130

OP

400

300

e

Lakovi i boje za unutarnje i vanjsko ukrašavanje drveta, uključujući neprozirne lazure

VP

150

130

OP

500

400

f

Tankoslojne lazure za drvo za unutrašnju i vanjsku primjenu

VP

150

130

OP

700

700

g

Temeljni premazi

VP

50

30

OP

450

350

h

Vezujući temeljni premazi

VP

50

30

OP

750

750

i

Jednokomponentni funkcionalni premazi

VP

140

140

OP

600

500

j

Dvokomponentni reaktivni funkcionalni premazi za specifičnu krajnju primjenu, kao što je premazivanje podova

VP

140

140

OP

550

500

k

Višebojni premazi

VP

150

100

OP

400

100

l

Dekorativni premazi

VP

300

200

OP

500

200


B.   MAKSIMALNE GRANIČNE VRIJEDNOSTI SADRŽAJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA ZA PROIZVODE ZA ZAVRŠNU OBRADU VOZILA

 

Potkategorija proizvoda

Premazi

VOC (g/l. (2)

(1.1.2007.)

a

Proizvodi za pripremu i čišćenje

Sredstvo za pripremu

850

Sredstvo za pretpranje

200

b

Grubi kit/zapunjač

Svi tipovi

250

c

Temeljna boja/temelj

Fini kit/zapunjač i opći temelj za metal

540

Reaktivni temelj

780

d

Završni premaz

Svi tipovi

420

e

Specijalni završni premaz

Svi tipovi

840


(1)  g/l proizvoda spremnog za upotrebu

(2)  g/l proizvoda spremnog za upotrebu. Izuzimajući kategoriju (a) svaki sadržaj vode u proizvodu spremnom za upotrebu treba se odbiti.


PRILOG III.

METODE NAVEDENE U ČLANKU 3.1.

Parametar

Jedinica

Ispitivanje

Metoda

Datum izdavanja

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

g/l

ISO 11890-2

2002

Sadržaj hlapivih organskih spojeva tamo gdje su prisutni kemijski aktivni razrjeđivači

g/l

ASTMD 2369

2003


Top