EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0025

Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje Tekst značajan za EGP

OJ L 142, 30.4.2004, p. 12–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 002 P. 20 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 002 P. 20 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 002 P. 20 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 002 P. 20 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 002 P. 20 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 002 P. 20 - 31
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 002 P. 20 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 002 P. 20 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 002 P. 20 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 44 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 44 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 141 - 152

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/25/oj

17/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

141


32004L0025


L 142/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.04.2004.


DIREKTIVA 2004/25/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. travnja 2004.

o ponudama za preuzimanje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 44. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 44. stavkom 2. točkom (g) Ugovora potrebno je uskladiti određene zaštitne mjere koje, radi zaštite interesa članica i drugih, države članice zahtijevaju od trgovačkih društava za koje je mjerodavno pravo države članice i čije su vrijednosnice uvrštene radi trgovanja na uređenom tržištu države članice, kako bi se te zaštitne mjere ujednačile u čitavoj Zajednici.

(2)

Potrebno je zaštititi interese držatelja vrijednosnica društava za koje je mjerodavno pravo države članice kada ta društva podliježu ponudama za preuzimanje ili promjenama kontrole i kada su barem neke od njihovih vrijednosnica uvrštene radi trgovanja na uređenom tržištu države članice.

(3)

Potrebno je na razini Zajednice osigurati jasnoću i transparentnost u pogledu pravnih pitanja koja treba riješiti u slučaju ponuda za preuzimanje, te spriječiti da planovi restrukturiranja društava u Zajednici budu iskrivljeni zbog arbitrarnih razlika u kulturama vođenja i upravljanja.

(4)

Doima se nezamislivim da bi središnje banke država članica, s obzirom na svrhe od javnog interesa kojima služe, trebale biti predmetom ponuda za preuzimanje. Budući da su, zbog povijesnih razloga, vrijednosnice nekih središnjih banaka uvrštene na uređena tržišta država članica, potrebno ih je izričito isključiti iz područja primjene ove Direktive.

(5)

Svaka bi država članica trebala odrediti nadležno tijelo ili tijela za nadzor tih aspekata ponuda na koje se odnosi ova Direktiva i osigurati da stranke ponude za preuzimanje postupaju u skladu s pravilima donesenim na temelju ove Direktive. Sva bi ta nadležna tijela trebala međusobno surađivati.

(6)

Kako bi bili učinkoviti, propisi o preuzimanjima trebali bi biti fleksibilni i omogućivati postupanje s novim okolnostima kako se one pojave, te bi u skladu s tim trebali predviđati mogućnosti iznimaka i odstupanja. Međutim, nadzorna tijela bi u primjeni svih pravila ili iznimaka ili u odobravanju svih odstupanja trebala poštovati određena opća načela.

(7)

Samoregulatorna tijela trebala bi imati mogućnost nadzora.

(8)

U skladu s općim načelima prava Zajednice, a posebno u skladu s pravom na pravično suđenje, odluke bi nadzornog tijela, u odgovarajućim okolnostima, trebale biti podložne provjeri neovisne sudske vlasti. Međutim, državama bi članicama trebalo prepustiti da odrede hoće li predvidjeti prava koja se mogu utvrditi u upravnom ili sudskom postupku, bilo u postupku protiv nadzornog tijela, bilo u postupku između stranaka ponude.

(9)

Države članice bi trebale poduzeti potrebne korake radi zaštite držatelja vrijednosnica, posebno onih s manjinskim udjelima, u slučaju stjecanja kontrole nad njihovim trgovačkim društvima. Države članice bi trebale osigurati takvu zaštitu obvezujući osobu koja je stekla kontrolu nad trgovačkim društvom da dâ ponudu svim držateljima vrijednosnica tog društva za sve njihove udjele po pravičnoj cijeni i prema zajedničkoj definiciji. Države članice trebale bi moći utvrditi daljnja sredstva za zaštitu interesa držatelja vrijednosnica, kao što je obveza davanja djelomične ponude u slučaju kada ponuditelj ne stječe kontrolu nad trgovačkim društvom ili obveza objave ponude istodobno sa stjecanjem kontrole nad trgovačkim društvom.

(10)

Obveza objave ponude svim držateljima vrijednosnica ne bi se trebala odnositi na one kontrolne udjele koji već postoje na datum stupanja na snagu nacionalnog zakonodavstva donesenog na temelju ove Direktive.

(11)

Obveza davanja ponude za preuzimanje ne bi se trebala primjenjivati u slučaju stjecanja vrijednosnica bez prava glasa na redovnoj glavnoj skupštini. Države članice bi, međutim, trebale moći predvidjeti da se obveza davanja ponude svim držateljima vrijednosnica ne odnosi samo na vrijednosnice s pravom glasa, nego i na vrijednosnice koji daju pravo glasa samo u određenim okolnostima ili koji ne daju pravo glasa.

(12)

Radi smanjenja opsega zloporabe povlaštenih informacija, ponuditelj bi trebao biti obvezan objaviti njegovu odluku o davanju ponude u najkraćem mogućem roku i nadzorno tijelo izvijestiti o ponudi.

(13)

Držatelji vrijednosnica trebali bi biti uredno obaviješteni o uvjetima ponude putem isprave o ponudi. Predstavnici zaposlenika trgovačkog društva, ili ako ih nema, izravno zaposlenici, također trebaju primiti odgovarajuće podatke.

(14)

Trebalo bi regulirati rok za prihvat ponude.

(15)

Nadzorna bi tijela, radi zadovoljavajućeg obavljanja svojih funkcija, trebala moći u svakom trenutku zahtijevati od stranaka ponude da dostave podatke koji se na njih odnose, te da surađuju i da bez odgode, na učinkovit i djelotvoran način, dostave podatke drugim nadležnim tijelima koja nadziru tržišta kapitala.

(16)

Radi sprečavanja radnji koje bi mogle onemogućiti ponudu, ovlasti uprave ciljnog trgovačkog društva da obavlja poslove iznimne prirode trebale bi biti ograničene, bez neopravdanog sprečavanja ciljnog trgovačkog društva da obavlja svoje redovne poslovne aktivnosti.

(17)

Uprava ciljnog trgovačkog društva trebala bi biti obvezna objaviti ispravu u kojoj izražava svoje mišljenje o ponudi i razloge na kojima se to mišljenje temelji, uključujući razmišljanja o učincima provedbe ponude za sveukupne interese trgovačkog društva, a posebno za zapošljavanje.

(18)

Radi poboljšanja učinkovitosti postojećih odredaba o slobodi trgovanja vrijednosnicama društava obuhvaćenih ovom Direktivom i o slobodi izvršavanja prava glasa, neophodno je da obrambene strukture i mehanizmi koje predviđaju takva društva budu transparentni i da se redovito prezentiraju u izvješćima za glavnu skupštinu dioničara.

(19)

Države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi bilo kojem ponuditelju omogućile da stekne većinski udio u drugim trgovačkim društvima i da u potpunosti izvršava kontrolu nad njima. U tom smislu, ograničenja prijenosa vrijednosnica, ograničenja prava glasa, posebna prava imenovanja i višestruka prava glasa trebalo bi ukloniti ili suspendirati za vrijeme roka za prihvat ponude i kada glavna skupština dioničara odlučuje o obrambenim mjerama, o izmjeni statuta ili o opozivu ili imenovanju članova uprave na prvoj sjednici redovne glavne skupštine dioničara nakon zatvaranja ponude. Trebalo bi predvidjeti pravičnu naknadu, u skladu s tehničkim rješenjima koja su predvidjele države članice, za slučaj da držatelji vrijednosnica pretrpe gubitak zbog ukidanja prava.

(20)

Sva posebna prava koja države članice imaju u trgovačkim društvima trebalo bi promatrati u okviru slobodnog kretanja kapitala i relevantnih odredaba Ugovora. Posebna prava koja države članice imaju u trgovačkim društvima, i koja su predviđena u privatnom ili javnom nacionalnom pravu, trebalo bi izuzeti od pravila proboja ako su u skladu s Ugovorom.

(21)

S obzirom na postojeće razlike u mehanizmima i strukturama prava trgovačkih društava država članica, državama članicama bi se trebalo dopustiti da od društava osnovanih na njihovu državnom području ne zahtijevaju primjenu odredbe ove Direktive o ograničavanju ovlasti uprave ciljnog trgovačkog društva za vrijeme roka za prihvat ponude, kao i onih odredbi statuta ili posebnih ugovora koji postavljaju neučinkovita ograničenja. U tom slučaju države članice bi barem trebale dopustiti trgovačkim društvima osnovanima na njihovu državnu području da izaberu primijeniti te odredbe, s time da takav izbor mora biti opoziv. Ne dovodeći u pitanje međunarodne ugovore kojima je Europska zajednica stranka, državama članicama trebalo bi dopustiti da ne zahtijevaju od trgovačkih društava koja primjenjuju te odredbe, u skladu s neobvezujućim ugovorima, da ih primjenjuju kad postanu predmetom ponuda trgovačkih društava koja ne primjenjuju iste odredbe, kao posljedica korištenja tih neobvezujućih ugovora.

(22)

Države članice bi trebale utvrditi pravila kojima bi obuhvatile mogućnost neuspjeha ponude, pravo ponuditelja da promijeni ponudu, mogućnost konkurentskih ponuda za vrijednosnice društva, otkrivanje rezultata ponude, neopozivost ponude i dozvoljene uvjete.

(23)

Na otkrivanje podataka predstavnicima zaposlenika ponuditelja i ciljnog trgovačkog društva, i na konzultacije s predstavnicima zaposlenika ponuditelja i ciljnog trgovačkog društva, trebale bi se primjenjivati relevantne nacionalne odredbe, posebno one donesene u skladu s Direktivom Vijeća 94/45/EZ od 22. rujna 1994. o osnivanju Europskog radničkog vijeća uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice u svrhu informiranja i savjetovanja zaposlenika (4), Direktivom Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica o kolektivnim otkazima višku zaposlenika (5), Direktivom Vijeća 2001/86/EZ od 8. listopada 2001. o dopuni Statuta europskog trgovačkoga društva u pogledu uključenosti radnika (6) i Direktivom 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za informiranje i savjetovanje zaposlenika u Europskoj zajednici – Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o zastupanju radnika (7). Zaposlenici trgovačkih društava na koje se to odnosi ili njihovi predstavnici bi ipak trebali imati mogućnost izraziti svoja razmišljanja o predvidivim učincima ponude na zapošljavanje. Ne dovodeći u pitanje pravila Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem (zloporabi tržišta) (8), države članice uvijek mogu primijeniti ili uvesti nacionalne odredbe o otkrivanju podataka predstavnicima radnika ponuditelja i konzultiranju predstavnika zaposlenika ponuditelja prije davanja ponude.

(24)

Države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi ponuditelju koji je nakon ponude za preuzimanje stekao određeni postotak udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva s pravom glasa omogućile da od držatelja preostalih vrijednosnica zatraži da mu prodaju svoje vrijednosnice. Jednako tako, kada ponuditelj nakon ponude za preuzimanje stekne određeni postotak udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva s pravom glasa, držatelji preostalih vrijednosnica trebali bi moći od njega zatražiti da otkupi njihove vrijednosnice. Ti postupci prijenosa i prodaje preostalih vrijednosnica trebali bi se primjenjivati samo uz određene uvjete povezane s ponudama za preuzimanje. Države članice mogu nastaviti primjenjivati nacionalna pravila na postupke prijenosa i prodaje preostalih vrijednosnica pod drugim okolnostima.

(25)

Države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri postići ciljeve predviđenih radnji, odnosno utvrđivanje minimalnih smjernica za provođenje ponuda za preuzimanje i osiguranje odgovarajuće razine zaštite držatelja vrijednosnica diljem Zajednice, zbog potrebe transparentnosti i pravne sigurnosti u slučajevima prekograničnih ponuda za preuzimanje i stjecanja kontrole, te budući da se stoga ti ciljevi mogu bolje postići na razini Zajednice, zbog opsega i učinaka radnji, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je ono određeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je određeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

(26)

Donošenje Direktive je odgovarajući postupak za utvrđivanje okvira koji se sastoji od određenih zajedničkih načela i ograničenog broja općih zahtjeva koje će države članice provesti putem detaljnijih pravila, u skladu s njihovim nacionalnim sustavima i njihovim kulturnim okruženjima.

(27)

Međutim, države članice bi trebale predvidjeti sankcije za sve slučajeve povreda nacionalnih mjera donesenih na temelju ove Direktive.

(28)

Tehničke smjernice i provedbene mjere za pravila utvrđena u ovoj Direktivi mogu, s vremena na vrijeme, biti potrebne radi uzimanja u obzir novih događaja na financijskim tržištima. Komisija bi za određene odredbe trebala biti odgovarajuće ovlaštena da donese provedbene mjere, uz uvjet da te mjere ne mijenjaju osnovne elemente ove Direktive i da Komisija postupa u skladu s načelima određenim u ovoj Direktivi, nakon savjetovanja s Europskim odborom za vrijednosnice osnovanim Odlukom Komisije 2001/528/EZ (9). Mjere potrebne za provedbu ove Direktive treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (10) i uzimajući u obzir izjavu Komisije u Europskom parlamentu od 5. veljače 2002. o provedbi zakonodavstva o financijskim uslugama. Za ostale je odredbe važno odboru za kontakte povjeriti zadatak pomaganja državama članicama i nadzornim tijelima u provedbi ove Direktive, i zadatak savjetovanja Komisije, ako je to potrebno, o dopunama ili izmjenama ove Direktive. Djelujući na taj način, odbor za kontakte može iskoristiti podatke koje države članice trebaju dati, na temelju ove Direktive, o ponudama za preuzimanje danim na njihovim uređenim tržištima.

(29)

Komisija bi trebala olakšati kretanje prema poštenom i uravnoteženom usklađivanju pravila o ponudama za preuzimanje u Europskoj uniji. U tom bi smislu Komisija trebala moći davati prijedloge za pravovremenu izmjenu ove Direktive,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova Direktiva određuje mjere kojima se usklađuju zakoni i drugi propisi, kodeksi postupanja i druga pravila država članica, uključujući pravila koja su odredile organizacije službeno ovlaštene uređivati tržišta (dalje u tekstu „pravila”), a koja se odnose na ponude za preuzimanje vrijednosnica trgovačkih društava na koja se primjenjuju prava država članica i kada su svi ili neki od tih vrijednosnica uvršteni radi trgovanja na uređenom tržištu u smislu Direktive 93/22/EEZ (11) u jednoj ili više država članica (dalje u tekstu „uređeno tržište”).

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na ponude za preuzimanje vrijednosnica koje su izdala trgovačka društva predmet kojih je kolektivno ulaganje kapitala javnosti, koje funkcionira na načelu podjele rizika i čije se vrijednosnice na zahtjev imatelja otkupljuju ili iskupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine tih trgovačkih društava. Radnja koju poduzima takvo trgovačko društvo radi osiguranja da vrijednost njegova udjela na burzi ne odstupa značajno od njegove neto knjigovodstvene vrijednosti smatra se ekvivalentnom takvom otkupu ili iskupu.

3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na ponude za preuzimanje vrijednosnica koje su izdale središnje banke država članica.

Članak 2.

Definicije

1.   Za potrebe ove Direktive:

(a)

„ponuda za preuzimanje” ili „ponuda” znači javna ponuda (osim ponude ciljnog društva) dana držateljima vrijednosnica trgovačkog društva za stjecanje svih ili nekih od tih vrijednosnica, obvezna ili dobrovoljna, koja za cilj ima stjecanje kontrole nad ciljnim trgovačkim društvom u skladu s nacionalnim pravom ili slijedi nakon nje;

(b)

„ciljno trgovačko društvo” znači trgovačko društvo čije su vrijednosnice predmet ponude;

(c)

„ponuditelj” znači bilo koja fizička ili pravna osoba javnog ili privatnog prava koja daje ponudu;

(d)

„osobe koje djeluju zajednički” znači fizičke ili pravne osobe koje surađuju s ponuditeljem ili ciljnim trgovačkim društvom na temelju izričitog ili prešutnog sporazuma s ciljem stjecanja kontrole nad ciljnim trgovačkim društvom ili sprečavanja uspješnog ishoda ponude;

(e)

„vrijednosnice” znači prenosive vrijednosnice s pravom glasa u trgovačkom društvu;

(f)

„stranke ponude” znači ponuditelj, članovi uprave ponuditelja, ako je ponuditelj društvo, ciljno trgovačko društvo, držatelji vrijednosnica ciljnog trgovačkog društva i članovi uprave ciljnog trgovačkog društva, te osobe koje djeluju zajednički s takvim strankama;

(g)

„vrijednosnice s višestrukim pravom glasa” znači vrijednosnice uključene u različit i zaseban rod, od kojih svaka daje više od jednoga glasa.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (d), osobe koje kontrolira druga osoba u smislu članka 87. Direktive 2001/34/EZ (12) su osobe koje djeluju zajednički s tom drugom osobom i međusobno.

Članak 3.

Opća načela

1.   Radi provedbe ove Direktive, države članice osiguravaju poštovanje sljedećih načela:

(a)

prema svim držateljima vrijednosnica papira ciljnog trgovačkog društva istog roda mora se postupati jednako; štoviše, ako osoba stekne kontrolu nad društvom, ostali držatelji vrijednosnica moraju biti zaštićeni;

(b)

držatelji vrijednosnica ciljnog trgovačkog društva moraju imati dovoljno vremena i podataka kako bi mogli donijeti valjanu i upućenu odluku o ponudi; kada savjetuje držatelje vrijednosnica, uprava ciljnog trgovačkog društva mora podijeliti svoja gledišta o učincima provedbe ponude za zapošljavanje, uvjetima radnog odnosa i mjestima poslovanja trgovačkog društva;

(c)

uprava ciljnog trgovačkog društva mora postupati u interesu trgovačkog društva kao cjeline i ne smije uskratiti mogućnost držateljima vrijednosnica da odluče o uvjetima ponude;

(d)

ne smije se stvarati lažno tržište vrijednosnica ciljnog trgovačkog društva, trgovačkog društva ponuditelja ili bilo kojeg drugog trgovačkog društva na koje se odnosi ponuda tako da porast ili pad cijene vrijednosnica postanu umjetni i da se naruši normalno funkcioniranje tržišta;

(e)

ponuditelj mora objaviti ponudu tek nakon što osigura da u potpunosti može podmiriti bilo koju novčanu naknadu ako je ponuđena, i nakon što poduzme sve razumne mjere kako bi osigurao bilo koju drugu vrstu naknade;

(f)

ciljno društvo ne smije zbog ponude za njegove vrijednosnice biti spriječeno u vođenju svojih poslova dulje nego što je to opravdano.

2.   Kako bi se osiguralo pridržavanje načela navedenih u stavku 1., države članice:

(a)

osiguravaju poštovanje minimalnih zahtjeva navedenih u ovoj Direktivi;

(b)

mogu odrediti dodatne uvjete i odredbe, strože od onih u ovoj Direktivi, za reguliranje ponuda.

Članak 4.

Nadzorno tijelo i mjerodavno pravo

1.   Države članice određuju tijelo ili tijela nadležna za nadzor ponuda na koje se odnose pravila koja one donesu ili uvedu na temelju ove Direktive. Tako određena tijela su ili javna tijela, udruge ili privatna tijela priznata od strane nacionalnog prava ili od strane javnih tijela koja su za to izričito ovlaštena nacionalnim pravom. Države članice izvješćuju Komisiju o tim određenjima navodeći svaku eventualnu podjelu funkcija. One osiguravaju da ta tijela obavljaju svoje funkcije nepristrano i neovisno od svih stranaka ponude.

2.

(a)

Tijelo nadležno za nadzor ponude je tijelo države članice u kojoj ciljno trgovačko društvo ima sjedište ako su vrijednosnice tog trgovačkog društva uvrštene radi trgovanja na uređenom tržištu u toj državi članici.

(b)

Ako vrijednosnice ciljnog trgovačkog društva nisu uvrštene radi trgovanja na uređenom tržištu u državi članici u kojoj trgovačko društvo ima sjedište, tijelo nadležno za nadzor ponude jest tijelo države članice na čijem su uređenom tržištu vrijednosnice društva uvrštene radi trgovanja.

Ako su vrijednosnice ciljnog trgovačkog društva uvrštene radi trgovanja na uređenim tržištima u više država članica, tijelo nadležno za nadzor ponude je tijelo države članice na čijem su uređenom tržištu vrijednosnice trgovačkog društva prvo uvrštene radi trgovanja.

(c)

Ako su vrijednosnice ciljnog trgovačkog društva prvo uvrštene radi trgovanja na uređenim tržištima u više država članica istodobno, ciljno trgovačko društvo određuje koje je nadzorno tijelo tih država članica nadležno za nadzor ponude putem obavješćivanja tih uređenih tržišta i njihovih nadzornih tijela prvi dan trgovanja.

Ako su vrijednosnice ciljnog trgovačkog društva već uvršteni radi trgovanja na uređenim tržištima u više država članica na datum naveden u članku 21. stavku 1. i ako su uvršteni istodobno, nadzorna tijela tih država članica usuglašuju se o tome koje je od njih tijelo nadležno za nadzor ponude u roku od četiri tjedna od datuma navedenog u članku 21. stavku 1. U protivnom ciljno trgovačko društvo odrediti koje je od tih tijela nadležno na prvi dan trgovanja koji slijedi nakon razdoblja od četiri tjedna.

(d)

Države članice osiguravaju objavljivanje odluka iz točke (c).

(e)

U slučajevima navedenima pod (b) i (c), pitanja koja se odnose na naknadu ponuđenu u slučaju ponude, posebno cijenu, i pitanja koja se odnose na postupak ponude, posebno podatke o odluci ponuditelja da dâ ponudu, sadržaj isprave o ponudi i otkrivanju ponude, rješavaju se u skladu s pravilima države članice nadležnog tijela. Na pitanja koja se odnose na podatke koji se dostavljaju zaposlenicima ciljnog trgovačkog društva i na pitanja koja se odnose na pravo trgovačkih društava, posebno na postotak glasačkih prava koji daje kontrolu i bilo koja odstupanja od obveze davanja ponude, kao i na uvjete pod kojima uprava ciljnog trgovačkog društva može poduzeti neku radnju koja može imati za posljedicu onemogućivanje ponude, primjenjuju se pravila države članice u kojoj ciljno trgovačko društvo ima sjedište, a nadležno tijelo je nadležno tijelo te države.

3.   Države članice osiguravaju da svi zaposlenici ili bivši zaposlenici njihovih nadzornih tijela budu vezani profesionalnom tajnom. Podaci obuhvaćeni profesionalnom tajnom ne mogu biti razotkriveni bilo kojoj osobi ili tijelu, osim na temelju odredaba određenih zakonom.

4.   Nadzorna tijela država članica za potrebe ove Direktive i druga tijela koja nadziru tržišta kapitala, posebno u skladu s Direktivom 93/22/EEZ, Direktivom 2001/34/EZ, Direktivom 2003/6/EZ i Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnica ili prilikom uvrštavanja u trgovanje, surađuju i dostavljaju jedni drugima podatke kad god je to potrebno radi primjene pravila donesenih u skladu s ovom Direktivom, a posebno u slučajevima obuhvaćenima stavkom 2. točkama (b), (c) i (e). Tako izmijenjeni podaci obuhvaćeni su profesionalnom tajnom kojoj podliježu zaposlenici ili bivši zaposlenici nadzornih tijela koja primaju podatke. Suradnja uključuje mogućnost dostave pravne dokumentacije potrebne za izvršenje mjera koje su nadležna tijela poduzela u vezi s ponudama, kao i bilo koju drugu pomoć koju relevantna nadzorna tijela mogu zatražiti za potrebe istraživanja bilo kojih stvarnih ili navodnih povreda pravila donesenih ili uvedenih na temelju ove Direktive.

5.   Nadzornim se tijelima dodjeljuju sva ovlaštenja potrebna za izvršenje njihovih obveza, uključujući ovlaštenje osiguranja da stranke ponude postupaju u skladu s pravilima donesenim ili uvedenim na temelju ove Direktive.

Uz uvjet da se opća načela navedena u članku 3. stavku 1. poštuju, države članice mogu u pravilima koja donesu ili uvedu na temelju ove Direktive predvidjeti odstupanja od tih pravila:

i.

uključivanjem tih odstupanja u njihova nacionalna pravila radi uzimanja u obzir okolnosti određenih na nacionalnoj razini;

i/ili

ii.

dodjelom njihovim nadzornim tijelima, kad su ona nadležna, ovlaštenja da se odreknu tih nacionalnih pravila radi uzimanja u obzir okolnosti navedenih pod i. ili u drugim posebnim okolnostima, s tim da je u posljednjem slučaju potrebna obrazložena odluka.

6.   Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da odrede sudska ili druga tijela nadležna za rješavanje sporova i za odlučivanje o nepravilnostima počinjenim u postupku ponuda ni na pravo država članica da reguliraju jesu li i pod kojim okolnostima stranke ponude ovlaštene pokrenuti upravni ili sudski postupak. Ova Direktiva posebno ne utječe na ovlasti koje sudovi mogu imati u državama članicama da odbiju suditi u postupku i da odluče utječe li takav postupak ili ne na rezultat ponude. Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da odrede pravna pravila o odgovornosti nadzornih tijela ili o sporovima između stranaka ponude.

Članak 5.

Zaštita manjinskih dioničara, obvezna ponuda i pravična cijena

1.   Kad fizička ili pravna osoba drži, kao rezultat vlastitog stjecanja ili stjecanja od strane osoba koje s njom djeluju zajednički, vrijednosnice trgovačkog društva navedenog u članku 1. stavku 1., koji joj, osim bilo kojih postojećih vrijednosnica koje ona drži ili osim vrijednosnica koje drže osobe koje s njom djeluju zajednički, izravno ili neizravno, daju određeni postotak glasačkih prava u glavnoj skupštini tog trgovačkog društva dajući joj kontrolu nad tim trgovačkim društvom, države članice osiguravaju da takva osoba bude obvezna objaviti ponudu radi zaštite manjinskih dioničara tog trgovačkog društva. Takva će ponuda biti čim prije upućena svim držateljima tih vrijednosnica za sve njihove udjele, po pravičnoj cijeni kako je definirana u stavku 4.

2.   Kad je kontrola stečena nakon dobrovoljne ponude svim držateljima vrijednosnica za sve njihove udjele u skladu s ovom Direktivom, obveza davanja ponude navedena u stavku 1. više se ne primjenjuje.

3.   Postotak glasačkih prava koji daje kontrolu u smislu stavka 1. i način izračuna tog postotka određuju se pravilima države članice u kojoj trgovačko društvo ima sjedište.

4.   Najviša cijena koju su za iste vrijednosnice platili ponuditelji ili osobe koje s njim djeluju zajednički tijekom razdoblja koje utvrđuju države članice, a ni manje od šest ni više od dvanaest mjeseci prije ponude navedene u stavku 1., smatra se pravičnom cijenom. Ako ponuditelj ili bilo koja osoba koja s njim djeluje zajednički, nakon objavljivanja ponude a prije zatvaranja ponude za prihvat kupi vrijednosnice po cijeni višoj od ponuđene cijene, ponuditelj povećava svoju ponudu tako da ona ne bude manja od najviše cijene plaćene za tako stečene vrijednosnice.

Uz uvjet da se opća načela navedena u članku 3. stavku 1. poštuju, države članice mogu svoja nadzorna tijela ovlastiti da usklade cijenu navedenu u prvom podstavku, pod okolnostima i u skladu s jasno određenim kriterijima. U tom smislu ona mogu sastaviti popis okolnosti u kojima najviša cijena može biti usklađena naviše ili naniže, na primjer kad je najviša cijena određena u sporazumu između kupca i prodavatelja, kad se tržišnim cijenama predmetnih vrijednosnica manipuliralo, kad su na tržišne cijene općenito ili na određene tržišne cijene posebno utjecali izuzetni događaji, ili radi omogućivanja spašavanja trgovačkog društva u poteškoćama. Ona također mogu odrediti kriterije koji se primjenjuju u takvim slučajevima, na primjer prosječnu tržišnu vrijednost u određenom razdoblju, preostalu vrijednost trgovačkog društva ili druge objektivne kriterije procjene koji se općenito koriste u financijskoj analizi.

Bilo koja odluka nadzornog tijela o usklađivanju pravične cijene se obrazlaže i objavljuje.

5.   Kao naknadu, ponuditelj može ponuditi vrijednosnice, novac ili kombinaciju toga.

Međutim, kad se naknada ponuđena od strane ponuditelja ne sastoji od vrijednosnica koji se mogu unovčiti i koji su uvršteni radi trgovanja na uređenom tržištu, ta će naknada uključivati alternativu u novcu.

U svakom slučaju, ponuditelj nudi novčanu naknadu barem kao alternativu kad je on, ili osobe koje s njim djeluju zajednički, tijekom razdoblja koje počinje u isto vrijeme kao i razdoblje određeno od strane države članice u skladu sa stavkom 4. i koje završava kada ponuditelj zatvori ponudu za prihvat, uz novčanu naknadu kupio vrijednosnice koji daju 5 % ili više glasačkih prava u glavnoj skupštini ciljnog trgovačkog društva.

Države članice mogu odrediti da se novčana naknada mora ponuditi u svim slučajevima, barem kao alternativa.

6.   Osim zaštite navedene u stavku 1., države članice mogu odrediti daljnja sredstva namijenjena zaštiti interesa držatelja vrijednosnica u mjeri u kojoj ta sredstva ne ometaju normalan tijek ponude.

Članak 6.

Podaci o ponudama

1.   Države članice osiguravaju da se odluka o davanju ponude objavi bez odlaganja i da nadzorno tijelo bude obaviješteno o ponudi. One mogu zahtijevati da se nadzorno tijelo obavijesti prije objave takve odluke. Čim se ponuda objavi, uprava ciljnog trgovačkog društva i trgovačkog društva ponuditelja obavješćuje predstavnike njihovih zaposlenika ili, u slučaju da nema takvih predstavnika, same zaposlenike.

2.   Države članice osiguravaju da ponuditelj bude obvezan pravovremeno sastaviti i objaviti ispravu o ponudi koja sadržava sve podatke potrebne držateljima vrijednosnica ciljnog trgovačkog društva da donesu valjanu upućenu odluku o ponudi. Prije objave isprave o ponudi, ponuditelj tu ispravu dostavlja nadzornom tijelu. Kad bude objavljena, uprave ciljnog društva i društva ponuditelja tu ispravu dostavljaju predstavnicima njihovih zaposlenika ili, u slučaju da nema takvih predstavnika, samim zaposlenicima.

Kad isprava o ponudi navedena u prvom podstavku podliježe prethodnom odobrenju nadzornog tijela i kad se odobri, ona se priznaje, podložno potrebnom prijevodu, u bilo kojoj drugoj državi članici na tržištu na kojem su vrijednosnice ciljnog trgovačkog društva uvršteni radi trgovanja, bez potrebe da se pribavi odobrenje nadzornog tijela te države članice. Ta tijela mogu zahtijevati uključivanje dodatnih podataka u ispravu o ponudi samo ako su ti podaci specifični za tržište države članice ili država članica na kojem su vrijednosnice ciljnog društva uvrštene radi trgovanja i ako se odnose na formalnosti koje treba poštovati zbog prihvata ponude i primanja naknade prilikom zatvaranja ponude, kao i zbog poreznih propisa kojima podliježe naknada ponuđena držateljima vrijednosnica.

3.   Isprava o ponudi iz stavka 2. sadržava barem:

(a)

uvjete ponude;

(b)

podatke o ponuditelju i, ako je ponuditelj trgovačko društvo, vrstu, tvrtku i sjedište tog trgovačkog društva;

(c)

naznaku vrijednosnica ili, gdje je to primjenljivo, roda ili rodova vrijednosnica za koje se daje ponuda;

(d)

naknadu ponuđenu za svaku vrijednosnicu ili rod vrijednosnica i, u slučaju obvezne ponude, metodu korištenu za određivanje te naknade, s pojedinostima o načinu isplate te naknade;

(e)

naknadu ponuđenu za prava koja mogu biti ukinuta kao posljedica pravila proboja iz članka 11. stavka 4., s pojedinostima o načinu isplate i metodi korištenoj za utvrđivanje te naknade;

(f)

najviši i najniži postotak ili količinu vrijednosnica koje se ponuditelj obvezuje steći;

(g)

detalje o svim postojećim udjelima ponuditelja i osoba koje s njim djeluju zajednički, u ciljnom trgovačkom društvu;

(h)

sve uvjete kojima podliježe ponuda;

(i)

namjere ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja ciljnog trgovačkog društva i, u mjeri u kojoj na to utječe ponuda, u pogledu budućeg poslovanja trgovačkog društva ponuditelja te u pogledu očuvanja radnih mjesta njihovih zaposlenika i rukovoditelja, uključujući bilo koju bitnu promjenu u uvjetima zapošljavanja, a posebno strateške planove ponuditelja za dva trgovačka društva i vjerojatne reperkusije na zapošljavanje i mjesta poslovanja trgovačkih društava;

(j)

rok za prihvat ponude;

(k)

kada naknada ponuđena od strane ponuditelja uključuje vrijednosnice bilo koje vrste, podatke o tim vrijednosnicama;

(l)

podatke o financiranju ponude;

(m)

podatke o osobama koje djeluju zajednički s ponuditeljem ili s ciljnim trgovačkim društvom, a ako se radi o trgovačkim društvima, njihove pravne oblike, tvrtke, sjedišta i odnose s ponuditeljem i, kada je to moguće, s ciljnim trgovačkim društvom;

(n)

nacionalno pravo koje je mjerodavno za ugovore sklopljene između ponuditelja i držatelja vrijednosnica ciljnog trgovačkog društva kao rezultat ponude, i nadležne sudove.

4.   Komisija donosi pravila za primjenu stavka 3. u skladu s postupkom navedenim u članku 18. stavku 2.

5.   Države članice osiguravaju da stranke ponude budu obvezne nadzornim tijelima njihove države članice na zahtjev u bilo koje vrijeme dostaviti sve podatke koje posjeduju o ponudi, a koji su nadzornom tijelu potrebni za obavljanje njegovih funkcija.

Članak 7.

Rok za prihvat

1.   Države članice određuju da rok za prihvat ponude ne može biti kraći od dva tjedna ni duži od deset tjedana od dana objave isprave o ponudi. Uz uvjet da se poštuje opće načelo navedeno u članku 3. stavku 1. točki (f), države članice mogu odrediti da se razdoblje od deset tjedana može produžiti, uz uvjet da ponuditelj o namjeri zatvaranja ponude obavijesti najmanje dva tjedna unaprijed.

2.   Države članice mogu odrediti pravila kojima u posebnim slučajevima mijenjaju razdoblje navedeno u stavku 1. Država članica može ovlastiti nadzorno tijelo da odobri odstupanje od razdoblja navedenog u stavku 1. kako bi se ciljnom trgovačkom društvu omogućilo da sazove glavnu skupštinu radi razmatranja ponude.

Članak 8.

Objava ponude

1.   Države članice osiguravaju objavljivanje ponude tako da se osigura transparentnost i integritet tržišta za vrijednosnice ciljnog trgovačkog društva, ponuditelja ili bilo kojeg drugog trgovačkog društva na koje se ponuda odnosi, a posebno radi sprečavanja objave ili priopćivanja netočnih ili zavaravajućih informacija.

2.   Države članice određuju objavu svih podataka i isprava potrebnih prema članku 6. tako da se osigura da su podaci i isprave spremne i odmah dostupne držateljima vrijednosnica barem u onim državama članicama na čija su uređena tržišta vrijednosnice ciljnog trgovačkog društva uvrštene radi trgovanja, te predstavnicima zaposlenika ciljnog trgovačkog društva i ponuditelja ili, gdje nema takvih predstavnika, samim zaposlenicima.

Članak 9.

Obveze uprave ciljnog trgovačkog društva

1.   Države članice osiguravaju poštovanje pravila navedenih u stavcima od 2. do 5.

2.   Tijekom razdoblja navedenog u drugom podstavku, uprava ciljnog trgovačkog društva pribavljaju prethodno odobrenje glavne skupštine izdano za tu svrhu prije poduzimanja bilo koje radnje, osim traženja alternativnih ponuda, koja može imati za posljedicu onemogućavanje ponude, a posebno prije izdavanja bilo kojih vrijednosnica koje za posljedicu može imati dugotrajnu prepreku stjecanju kontrole ponuditelja nad ciljnim trgovačkim društvom.

Takvo je odobrenje obvezujuće barem od vremena kada uprava ciljnog trgovačkog društva primi podatke navedene u prvoj rečenici članka 6. stavka 1. o ponudi i dok se objave rezultati ponude ili dok ponuda istekne. Države članice mogu zahtijevati da se takvo odobrenje pribavi ranije, na primjer čim uprava ciljnog trgovačkog društva sazna da je ponuda neizbježna.

3.   U pogledu odluka donesenih prije početka razdoblja navedenog u drugom podstavku stavka 2. koje još nisu djelomično ili u potpunosti provedene, glavna skupština odobrava ili potvrđuje svaku odluku koja ne predstavlja dio redovnog poslovanja trgovačkog društva i čija provedba može imati za posljedicu neuspjeh ponude.

4.   Za potrebe pribavljanja prethodnog ovlaštenja, odobrenja ili potvrde držatelja vrijednosnica navedenih u stavcima 2. i 3., države članice mogu donijeti pravila kojima omogućuju da glavna skupština dioničara bude sazvana u kratkom roku, uz uvjet da se ona ne održi unutar dva tjedna od poziva.

5.   Uprava ciljnog trgovačkog društva sastavlja i objavljuje ispravu u kojoj navodi svoje mišljenje o ponudi i razloge na kojima se to mišljenje temelji, uključujući razmišljanja o učincima provedbe ponude na sve interese trgovačkog društva, a posebno na zapošljavanje i o strateškim planovima ponuditelja za ciljno trgovačko društvo te njihovim vjerojatnim reperkusijama na zapošljavanje i mjesta poslovanja trgovačkog društva, kako je to navedeno u ispravi o ponudi u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom i. Uprava ciljnog trgovačkog društva istodobno priopćuje to mišljenje predstavnicima zaposlenika ili, u slučaju kada nema tih predstavnika, samim zaposlenicima. Kada uprava ciljnog trgovačkog društva pravovremeno primi zasebno mišljenje predstavnika zaposlenika o učincima ponude na zapošljavanje, to se mišljenje prilaže ispravi.

6.   Za potrebe stavka 2., kad društvo ima tijela u dvije razine, „uprava” je i uprava i nadzorni odbor.

Članak 10.

Podaci o trgovačkim društvima iz članka 1. stavka 1.

1.   Države članice osiguravaju da trgovačka društva navedena u članku 1. stavku 1. objave detaljne podatke o sljedećem:

(a)

strukturi njihova kapitala, uključujući vrijednosnice koje nisu uvršteni radi trgovanja na uređenom tržištu u državi članici, a gdje je to primjenljivo, s naznakom različitih rodova vrijednosnica i, za svaki rod vrijednosnica, prava i obveze koji iz njih proizlaze i postotak koji predstavljaju u ukupnom temeljnom kapitalu;

(b)

svim ograničenjima prijenosa vrijednosnica, kao što su ograničenja u držanju vrijednosnica ili potreba pribavljanja odobrenja trgovačkog društva ili drugih držatelja vrijednosnica, ne dovodeći u pitanje članak 46. Direktive 2001/34/EZ;

(c)

bitnom izravnom ili neizravnom sudjelovanju u temeljnom kapitalu (uključujući neizravno sudjelovanje u temeljnom kapitalu putem piramidalnih struktura i uzajamnih udjela) u smislu članka 85. Direktive 2001/34/EZ;

(d)

držateljima bilo kojih vrijednosnica s posebnim kontrolnim pravima s opisom tih prava;

(e)

sustavu kontrole bilo kojeg plana dioničarstva zaposlenika u slučajevima kada zaposlenici izravno ne izvršavaju kontrolna prava;

(f)

svim ograničenjima glasačkih prava, kao što su ograničenja glasačkih prava imatelja određenog postotka ili broja glasova, rokovi za izvršenje glasačkih prava ili sustavi kojima su, uz suradnju trgovačkog društva, financijska prava koja proizlaze iz vrijednosnica odvojena od držanja vrijednosnica;

(g)

svim ugovorima između dioničara koji su poznati trgovačkom društvu i koji za posljedicu mogu imati ograničenja prijenosa vrijednosnica i/ili glasačkih prava u smislu Direktive 2001/34/EZ;

(h)

pravilima koja su mjerodavna za imenovanje i opoziv članova uprave trgovačkog društva i izmjenu statuta;

(i)

ovlastima članova uprave trgovačkog društva, a posebno ovlastima izdavanja ili otkupa vrijednosnica;

(j)

bilo kojim bitnim ugovorima u kojima je trgovačko društvo stranka i koji stupaju na snagu, mijenjaju se ili raskidaju nakon promjene kontrole trgovačkog društva nakon ponude za preuzimanje, kao i o učincima tih ugovora, osim kad je priroda tih ugovora takva da bi njihovo otkrivanje ozbiljno štetilo trgovačkom društvu; ova se iznimka ne primjenjuje kad je trgovačko društvo posebno obvezno otkriti takve podatke na temelju drugih pravnih propisa;

(k)

bilo kojim ugovorima između trgovačkog društva i članova njegovih tijela ili zaposlenika koji predviđaju naknadu u slučaju njihova opoziva ili otkaza bez valjana razloga ili u slučaju kada njihov radni odnos prestane zbog ponude za preuzimanje.

2.   Podaci navedeni u stavku 1. objavljuju se u godišnjem izvješću društva kako je to predviđeno u članku 46. Direktive 78/660/EEZ (13) i članku 36. Direktive 83/349/EEZ (14).

3.   Države članice, u slučaju trgovačkih društava čije su vrijednosnice uvrštene radi trgovanja na uređenom tržištu države članice, osiguravaju da uprava trgovačkog društva podnese izvješće s obrazloženjem redovnoj glavnoj skupštini o pitanjima navedenim u stavku 1.

Članak 11.

Pravilo proboja

1.   Ne dovodeći u pitanje druga prava i obveze određene u pravu Zajednice za trgovačka društva navedene u članku 1. stavku 1., države članice osiguravaju da se odredbe navedene u stavcima od 2. do 7. primjenjuju kad se objavi ponuda.

2.   Nijedno ograničenje prijenosa vrijednosnica predviđeno u statutu ciljnog trgovačkog društva ne primjenjuje se na ponuditelja za vrijeme roka za prihvat ponude navedenog u članku 7. stavku 1.

Bilo koja ograničenja prijenosa vrijednosnica određena u ugovornim odnosima između ciljnog trgovačkog društva i držatelja njegovih vrijednosnica ili u ugovornim odnosima između držatelja vrijednosnica ciljnog trgovačkog društva sklopljenim nakon donošenja ove Direktive, ne primjenjuje se na ponuditelja za vrijeme roka za prihvat ponude navedenog u članku 7. stavku 1.

3.   Ograničenja glasačkih prava određena u statutu ciljnog trgovačkog društva nema učinka na glavnoj skupštini koja odlučuje o svim obrambenim mjerama u skladu s člankom 9.

Ograničenja glasačkih prava određena u ugovornim odnosima između ciljnog trgovačkog društva i držatelja njegovih vrijednosnica ili u ugovornim odnosima između držatelja vrijednosnica ciljnog trgovačkog društva sklopljenim nakon donošenja ove Direktive, nema učinka na glavnoj skupštini koja odlučuje o svim obrambenim mjerama u skladu s člankom 9.

Vrijednosnice s višestrukim glasačkim pravima daju pravo na samo jedan glas na glavnoj skupštini koja odlučuje o svim obrambenim mjerama u skladu s člankom 9.

4.   Kada ponuditelj nakon ponude drži 75 % ili više udjela u temeljnom kapitalu s pravom glasa, ne primjenjuje se ograničenja prijenosa vrijednosnica ili glasačkih prava navedena u stavcima 2. i 3. ni ikoja izvanredna prava dioničara na imenovanje ili opoziv članova uprave određena u statutu ciljnog trgovačkog društva; vrijednosnice s višestrukim pravom glasa daju pravo na samo jedan glas na prvoj sjednici glavne skupštine koja slijedi nakon zatvaranja ponude koju je sazvao ponuditelj radi izmjene statuta ili opoziva ili imenovanja članova uprave trgovačkog društva.

U tom smislu, ponuditelj ima pravo u kratkom roku sazvati glavnu skupštinu, uz uvjet da se ta skupština ne održi u roku od dva tjedna od poziva.

5.   Kad se ukinu prava na temelju stavaka 2., 3. ili 4. i/ili članka 12., osigurava se pravična naknada za svaki gubitak koji pretrpe imatelji tih prava. Države članice određuju uvjete za utvrđivanje takve naknade i načine njezina plaćanja.

6.   Stavak 3. i 4. ne primjenjuju se na vrijednosnice kod kojih se ograničenja glasačkih prava nadoknađuju posebnim novčanim koristima.

7.   Ovaj se članak ne primjenjuje na slučaj kada države članice drže vrijednosnice ciljnog trgovačkog društva koji daju posebna prava državama članicama koja su u skladu s Ugovorom, na posebna prava predviđena nacionalnim pravom koja su u skladu s Ugovorom, ni na zadruge.

Članak 12.

Neobvezujuća rješenja

1.   Države članice mogu pridržati pravo ne zahtijevati od trgovačkih društava navedenih u članku 1. stavku 1. koja imaju sjedište na njihovu državnu području da primjenjuju članak 9. stavke 2. i 3. i/ili članak 11.

2.   Kad države članice iskoriste pravo navedeno u stavku 1. one, usprkos tome, trgovačkim društvima koja imaju sjedište na njihovu državnu području omogućuju korištenje opozive mogućnosti da primijene članak 9. stavci 2. i 3. i/ili članak 11., ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 7.

Odluku trgovačkog društva donosi glavna skupština u skladu s pravom države članice u kojoj trgovačko društvo ima sjedište, prema pravilima koja se primjenjuju za izmjenu statuta. Odluka se priopćuje nadzornom tijelu države članice u kojoj trgovačko društvo ima sjedište i svim nadzornim tijelima država članica u kojima su vrijednosnice društva uvrštene radi trgovanja na uređenim tržištima ili u kojima je takvo uvrštenje zatraženo.

3.   Države članice, uz uvjete određene nacionalnim pravom, mogu izuzeti trgovačka društva koja primjenjuju članak 9. stavke 2. i 3. i/ili članak 11. od primjene članka 9. stavaka 2. i 3. i/ili članka 11. ako ta trgovačka društva budu podvrgnuta ponudi društva koje ne primjenjuje iste članke, ili trgovačkog društva koje, izravno ili neizravno, kontrolira posljednje navedeno trgovačko društvo, na temelju članka 1. Direktive 83/349/EEZ.

4.   Države članice osiguravaju da se odredbe koje se primjenjuju na odnosna trgovačka društva objave bez odgode.

5.   Bilo koja mjera primijenjena u skladu sa stavkom 3. bit će podložna odobrenju glavne skupštine ciljnog trgovačkog društva koje mora biti izdano najranije 18 mjeseci prije objave ponude u skladu s člankom 6. stavkom 1.

Članak 13.

Druga pravila mjerodavna za postupak ponuda

Države članice također donose pravila koja su mjerodavna za postupak ponuda, barem u pogledu sljedećeg:

(a)

isteka ponuda;

(b)

revizije ponuda;

(c)

konkurentskih ponuda;

(d)

objave rezultata ponuda;

(e)

neopozivosti ponuda i dozvoljenih uvjeta.

Članak 14.

Obavješćivanje i konzultiranje predstavnika zaposlenika

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje pravila koja se odnose na obavješćivanje i konzultiranje predstavnika zaposlenika ponuditelja i ciljnog trgovačkog društva i, ako to države članice odrede, na suodlučivanje s zaposlenicima ponuditelja i ciljnim trgovačkim društvom određenim relevantnim nacionalnim odredbama, a posebno odredbama donesenim na temelju direktiva 94/45/EZ, 98/59/EZ, 2001/86/EZ i 2002/14/EZ.

Članak 15.

Pravo prijenosa vrijednosnica manjinskih dioničara

1.   Države članice osiguravaju da se, nakon davanja ponude svim držateljima vrijednosnica ciljnog trgovačkog društva za sve njihove vrijednosnice, primjenjuju stavci od 2. do 5.

2.   Države članice osiguravaju da ponuditelj bude u mogućnosti zatražiti od svih držatelja preostalih vrijednosnica da mu prodaju te vrijednosnice po pravičnoj cijeni. Države članice uvode to pravo u jednoj od sljedećih situacija:

(a)

kada ponuditelj drži vrijednosnice koje predstavljaju najmanje 90 % temeljnog kapitala trgovačkog društva s pravom glasa i 90 % glasačkih prava u glavnoj skupštini ciljnog trgovačkog društva;

ili

(b)

kad je nakon prihvata ponude ponuditelj stekao ili je sklopio čvrste ugovore za stjecanje vrijednosnica koji predstavljaju najmanje 90 % temeljnog kapitala s pravom glasa i 90 % glasačkih prava, koji su predmet ponude.

U slučaju navedenom pod (a), države članice mogu odrediti viši prag koji, međutim, ne može biti viši od 95 % temeljnog kapitala s pravom glasa i 95 % glasačkih prava.

3.   Države članice osiguravaju da na snazi budu pravila koja omogućuju da se izračuna kad je prag dosegnut.

Kad je ciljno trgovačko društvo izdalo više rodova vrijednosnica, države članice mogu predvidjeti da se pravo prijenosa vrijednosnica manjinskih dioničara može izvršavati samo u odnosu na rod u kojem je prag određen u stavku 2. dosegnut.

4.   Ako ponuditelj želi iskoristiti pravo prijenosa vrijednosnica manjinskih dioničara, on to može učiniti unutar tri mjeseca od završetka roka za prihvat ponude navedenog u članku 7.

5.   Države članice osiguravaju da se jamči pravična cijena. Ta cijena ili ima isti oblik kao naknada ponuđena u ponudi, ili je u novcu. Države članice mogu predvidjeti da novac bude ponuđen barem kao alternativa.

Nakon dobrovoljne ponude, u oba slučaja navedena u stavku 2. točkama (a) i (b), smatrat se da je naknada ponuđena u ponudi pravična kada ponuditelj putem prihvata ponude stekne vrijednosnice koji predstavljaju najmanje 90 % temeljnog kapitala s pravom glasa koji su predmet ponude.

Nakon obvezne ponude, smatrat će se da je naknada ponuđena u ponudi pravična.

Članak 16.

Pravo prodaje vrijednosnica manjinskih dioničara

1.   Države članice osiguravaju da se, nakon objave ponude svim držateljima vrijednosnica ciljnog trgovačkog društva za sve njihove vrijednosnice, primjenjuju stavci 2. i 3.

2.   Države članice osiguravaju da držatelji preostalih vrijednosnica budu u mogućnosti zatražiti od ponuditelja da otkupi njihove vrijednosnice po pravičnoj cijeni, uz iste uvjete navedene u članku 15. stavku 2.

3.   Članak 15. stavci od 3. do 5. primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 17.

Sankcije

Države članice određuju sankcije koje će biti nametnute za povrede nacionalnih mjera donesenih na temelju ove Direktive i poduzimaju potrebne korake kako bi osigurale provedbu tih sankcija. Tako određene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim mjerama najkasnije na datum određen u članku 21. stavku 1., a o bilo kojim daljnjim izmjenama tih mjera čim prije.

Članak 18.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Europski odbor za vrijednosnice osnovan Odlukom 2001/528/EZ (dalje u tekstu „Odbor”).

2.   U slučaju upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir članak 8. te Direktive, uz uvjet da provedbene mjere donesene u skladu s ovim postupkom ne mijenjaju osnovne odredbe ove Direktive.

Razdoblje navedeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Ne dovodeći u pitanje provedbu već donesenih mjera, primjena mjera čije odredbe zahtijevaju donošenje tehničkih pravila i odluka u skladu sa stavkom 2. odgađa se za četiri godine od stupanja na snagu ove Direktive. Na prijedlog Komisije, Europski parlament i Vijeće mogu obnoviti navedene odredbe u skladu s postupkom određenim u članku 251. Ugovora i u tom će ih smislu pregledati prije završetka navedenog razdoblja.

Članak 19.

Odbor za kontakt

1.   Osnovat će se odbor za kontakt sa sljedećim funkcijama:

(a)

olakšati, ne dovodeći u pitanje članke 226. i 227. Ugovora, usklađenu primjenu ove Direktive putem redovnih sastanaka radi rješavanja praktičnih problema koji proizlaze u vezi s njezinom primjenom;

(b)

savjetovati Komisiju, ako je to potrebno, o dopunama ili izmjenama ove Direktive.

2.   Funkcija odbora za kontakt nije ocjenjivanje razloga odluka koje su u pojedinačnim slučajevima donijela nadzorna tijela.

Članak 20.

Revizija

Pet godina nakon datuma određenog u članku 21. stavku 1., Komisija preispituje ovu Direktivu u svjetlu iskustva stečenog u njezinoj primjeni i, ako je to potrebno, predlaže njezinu reviziju. To preispitivanje uključuje pregled kontrolnih struktura i ograničenja ponuda za preuzimanje koje nisu obuhvaćene ovom Direktivom.

U tom smislu, države članice svake godine dostavljaju Komisiji podatke o ponudama za preuzimanje koje su objavljene za trgovačka društva čije su vrijednosnice uvrštene radi trgovanja na njihovim uređenim tržištima. Ti podaci uključuju državnu pripadnost uključenih trgovačkih društava, rezultate ponuda i bilo koje druge podatke koji su bitni za shvaćanje funkcioniranja ponuda za preuzimanje u praksi.

Članak 21.

Prenošenje u nacionalno zakonodavstvo

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 20. svibnja 2006. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 22.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 23.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 21. travnja 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

D. ROCHE


(1)  SL C 45 E, 25.2.2003., str. 1.

(2)  SL C 208, 3.9.2003., str. 55.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 16. prosinca 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 30. ožujka 2004.

(4)  SL L 254, 30.9.1994., str. 64. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 97/74/EZ (SL L 10, 16.1.1998., str. 22.).

(5)  SL L 225, 12.8.1998., str. 16.

(6)  SL L 294, 10.11.2001., str. 22.

(7)  SL L 80, 23.3.2002., str. 29.

(8)  SL L 96, 12.4.2003., str. 16.

(9)  SL L 191, 13.7.2001., str. 45. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2004/8/EZ (SL L 3, 7.1.2004., str. 33.).

(10)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(11)  Direktiva Vijeća 93/22/EZ od 10. svibnja 1993. o investicijskim uslugama na području vrijednosnih papira (SL L 141, 11.6.1993., str. 27.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.).

(12)  Direktiva 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja 2001. o uvrštenju vrijednosnica u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnicama (SL L 184, 6.7.2001., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/71/EZ (SL L 345, 31.12.2003., str. 64.).

(13)  Četvrta Direktiva Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava (SL L 222, 14.8.1978., str. 11.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 178, 17.7.2003., str. 16.).

(14)  Sedma Direktiva Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. o konsolidiranim financijskim izvještajima (SL L 193, 18.7.1983., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/51/EZ.


Top