EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0018

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama

OJ L 134, 30.4.2004, p. 114–240 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 156 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; stavljeno izvan snage 32014L0024 . Latest consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/18/oj

06/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

156


32004L0018


L 134/114

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.03.2004.


DIREKTIVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 2004/18/EZ

od 31. ožujka 2004.

o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47. stavak 2., članak 55. i članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije, (1)

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija, (3)

djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (4) u svjetlu zajedničkog teksta kojeg je odobrio Odbor za usklađivanje 9. prosinca 2003.,

budući da:

(1)

prilikom donošenja novih izmjena Direktivama Vijeća 92/50/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim uslugama (5), 93/36/EEZ od 14. lipnja 1993. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe (6) i 93/37/EEZ od 14. lipnja 1993. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima (7), koji su potrebni radi udovoljavanja zahtjevima kako javnih naručitelja tako i gospodarskih subjekata za pojednostavljivanjem i modernizacijom koje su naveli u svom odgovoru na Zelenu knjigu koju je usvojila Komisija 27. studenoga 1996., Direktive bi trebale, u interesu jasnoće, biti preinačene. Ova se Direktiva temelji na sudskoj praksi Suda, posebno sudskoj praksi koja se odnosi na kriterije dodjele, koja pojašnjava mogućnosti da javni naručitelji udovolje potrebama javnosti koja je u pitanju, uključujući i ekološko i/ili socijalno područje pod uvjetom da su takvi kriteriji povezani sa sadržajem ugovora, ne daju neograničenu slobodu izbora javnim naručiteljima, izričito su spomenuti i zadovoljavaju temeljna načela spomenuta u uvodnoj izjavi pod 2.

(2)

Sklapanje ugovora sklopljenih u državi članici u ime države, regionalnih ili lokalnih vlasti i drugih tijela kojima upravljaju tijela javnog prava, podliježe poštovanju načela Ugovora, a posebno načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načela slobode pružanja usluga i načelima koja iz toga proizlaze, kao što je načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti, te načelo transparentnosti. Međutim, za ugovore o javnoj nabavi iznad određene vrijednosti preporučljivo je sastaviti odredbe koordinacije Zajednice nacionalnih postupaka za dodjelu takvih ugovora koji su utemeljeni na ovim načelima kako bi se osigurao njihov učinak i kako bi se jamčilo otvaranje javne nabave natjecanju. Ove bi se koordinirajuće odredbe stoga trebale tumačiti u skladu kako s gore navedenim pravilima i načelima tako i s ostalim pravilima Ugovora.

(3)

Takve koordinirajuće odredbe trebale bi koliko god je to moguće zadovoljavati trenutne postupke i praksu u svakoj državi članici.

(4)

Države članice trebale bi se pobrinuti da sudjelovanje tijela kojim upravlja javno pravo kao ponuditelja u postupku sklapanja ugovora o javnoj nabavi ne uzrokuje narušavanje tržišnog natjecanja u odnosu na privatne ponuditelje.

(5)

Na temelju članka 6. Ugovora, zahtjevi za zaštitom okoliša moraju se integrirati u definiciju i provedbu politike i aktivnosti Zajednice navedene u članku 3. tog Ugovora, posebno radi promicanja održivog razvoja. Ova direktiva, prema tome, pojašnjava kako javni naručitelji mogu doprinijeti zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja, ujedno osiguravajući mogućnost dobivanja najbolje vrijednosti za novac za svoje ugovore.

(6)

Ništa u ovoj Direktivi ne bi trebalo spriječiti nametanje ili provedbu mjera nužnih za zaštitu javne politike, javnog morala, javne sigurnosti, zdravlja, ljudskog života i životinjskog svijeta ili očuvanje biljnog svijeta, posebno kako bi se osigurao održivi razvoj, pod uvjetom da su te mjere u skladu s Ugovorom.

(7)

Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o zaključivanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskoj rundi multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (8) odobrila je posebno WTO Sporazum o javnoj nabavi, (u daljnjem tekstu: Sporazum), cilj kojeg je uspostaviti višestrani okvir uravnoteženih prava i obaveza koja se tiču ugovora o javnoj nabavi s ciljem postizanja liberalizacije i širenja svjetske trgovine.

S obzirom na međunarodna prava i obaveze koje prelaze na Zajednicu kao rezultat prihvaćanja Sporazuma, rješenja koja će se primijeniti na ponuditelje i proizvode iz trećih zemalja potpisnica definirana su Sporazumom. Ovaj Sporazum nema neposredan učinak. Javni naručitelji obuhvaćeni Sporazumom koji zadovoljavaju ovu Direktivu i koji je primjenjuju na gospodarske subjekte trećih zemalja koje su potpisnice Sporazuma trebali bi prema tome biti u skladu sa Sporazumom. Također je primjereno da bi te koordinirajuće odredbe trebale jamčiti gospodarskim subjektima Zajednice uvjete za sudjelovanje u javnoj nabavi koji su isto tako povoljni kao oni namijenjeni gospodarskim subjektima trećih zemalja koje su potpisnice Sporazuma.

(8)

Prije započinjanja postupka za sklapanje ugovora, javni naručitelji mogu, koristeći tehnički dijalog, tražiti ili prihvatiti savjet koji se može iskoristiti u pripremi predviđenih specifikacija, međutim, takav savjet ne smije imati učinak sprječavanja tržišnog natjecanja.

(9)

S obzirom na raznolikost ugovora za javne radove, javni naručitelji bi trebali biti u mogućnosti predvidjeti odredbu da se ugovori za projektiranje i izvođenje radova sklapaju ili odvojeno ili zajedno. Namjera ove Direktive nije da propiše bilo zajedničko ili odvojeno sklapanje ugovora. Odluku da se ugovori sklapaju odvojeno ili zajedno moraju određivati kvalitativni i gospodarski kriteriji, koji mogu biti definirani nacionalnim zakonom.

(10)

Ugovor se smatra ugovorom o javnim radovima samo ako njegov sadržaj izričito obuhvaća obavljanje djelatnosti navedenih u prilogu I, čak i ako ugovor obuhvaća pružanje drugih usluga nužnih za obavljanje gore spomenutih aktivnosti. Ugovori o javnim uslugama, poglavito u sferi usluga upravljanja imovinom mogu, u određenim okolnostima, uključivati radove. Međutim, ako su takvi radovi sporedni glavnom sadržaju ugovora i njegova su moguća posljedica ili dopuna, činjenica da su takvi radovi uključeni u ugovor ne opravdava kvalifikaciju ugovora kao ugovora o javnim radovima.

(11)

Trebalo bi predvidjeti definiciju Zajednice koja se odnosi na okvirne sporazume, zajedno s točno određenim pravilima o okvirnim sporazumima sklopljenim za ugovore koji su obuhvaćeni ovom Direktivom. Prema tim pravilima, kada javni naručitelji sklope okvirni sporazum u skladu s odredbama ove Direktive koje se odnose posebno na oglašavanje, vremenske rokove i uvjete za podnošenja ponuda u javnom nadmetanju, oni mogu sklopiti ugovore temeljene na takvom okvirnom sporazumu za vrijeme trajanja njegove pravovaljanosti tako da primjenjuju uvjete navedene u okvirnom sporazumu ili, ako svi uvjeti nisu unaprijed utvrđeni u okvirnom sporazumu, tako da se ponovno otvori nadmetanje između stranaka okvirnog sporazuma u vezi s tim uvjetima. Ponovno otvaranje nadmetanja trebalo bi zadovoljavati određena pravila čiji je cilj jamčiti potrebnu fleksibilnost i jamčiti poštovanje općih načela, poglavito načela jednakog tretmana. Iz istih razloga, trajanje okvirnih sporazuma ne bi trebalo biti dulje od četiri godine, osim u slučajevima koje javni naručitelji valjano opravdaju.

(12)

Određene nove elektroničke tehnike nabave stalno se razvijaju. Takve tehnike pomažu rastu tržišnog natjecanja i pojednostavljuju javno kupovanje, poglavito u obliku uštede vremena i novca koju njihova uporaba omogućuje. Javni naručitelji mogu se služiti elektroničkim tehnikama nabave, pod uvjetom da takvo služenje zadovoljava pravila sadržana u ovoj Direktivi i načela jednakog tretmana, zabrane diskriminacije te načela transparentnosti. Tako, ponuda koju podnosi ponuditelj, posebno ako je nadmetanje ponovno otvoreno sukladno okvirnom sporazumu ili ako se koristi dinamički sustav nabave, može imati oblik elektroničkog kataloga tog ponuditelja ako on koristi sredstva komunikacije koja su odabrali javni naručitelji u skladu s člankom 42.

(13)

S obzirom na brzo širenje elektroničkih sustava nabave, sada bi trebalo uvesti odgovarajuća pravila kako bi se javnim naručiteljima omogućilo da u potpunosti iskoriste mogućnosti koje pružaju ovi sustavi. Imajući ovo u vidu, nužno je definirati potpuno elektronički dinamični sustav nabave za najčešće korištene nabave i utvrditi točno određena pravila za osnivanje i upravljanje takvim sustavom kako bi se osigurao pravedni tretman svih gospodarskih subjekata koji žele sudjelovati u njemu. Svim gospodarskim subjektima koji podnesu indikativnu ponudu u skladu sa specifikacijama i udovolje uvjetima sposobnosti trebalo bi biti omogućeno da se uključe u takav sustav. Ova tehnika nabave javnim naručiteljima omogućuje, izradom liste već odabranih ponuditelja i mogućnosti sudjelovanja za nove ponuditelje, posebno širok krug ponuditelja kao rezultat raspoloživih elektroničkih uređaja i stoga pomoću širokog nadmetanja osigurava optimalno korištenje javnih sredstava.

(14)

S obzirom da će uporaba tehnike elektroničkih dražbi vjerojatno rasti, takve bi dražbe Zajednica trebala definirati te bi se one trebale ravnati prema određenim pravilima kako bi se osiguralo da se odvijaju u punom skladu s načelima jednakog tretmana, zabrane diskriminacije te načela transparentnosti. U tu svrhu trebalo bi predvidjeti odredbe prema kojima bi takve elektroničke dražbe obuhvaćale samo ugovore za radove, robu ili usluge za koje se specifikacije mogu precizno utvrditi. Takav može posebno biti slučaj ugovora za robu, radove i usluge koji se ponavljaju. S istim ciljem mora također biti moguće utvrditi odgovarajući poredak ponuditelja u bilo kojem stadiju elektroničke dražbe. Pribjegavanje elektroničkim dražbama omogućuje javnim naručiteljima da traže od ponuditelja da prilože nove cijene, izmijenjene naniže, a kada se ugovor sklapa prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude također im omogućuje da traže od ponuditelja da poboljša i druge elemente ponude osim cijena. Kako bi se zajamčilo poštovanje načela transparentnosti, samo oni elementi koji su pogodni za automatsku procjenu elektroničkim putem, bez bilo kakve intervencije i/ili procjene od strane javnog naručitelja, mogu biti predmetom elektroničkih dražbi, tj., samo elementi koji se mogu kvantitativno odrediti tako da ih se može izraziti u brojevima ili u postocima. S druge strane, oni aspekti ponuda koji podrazumijevaju procjenu elemenata koji se ne mogu kvantitativno odrediti ne bi trebali biti predmetom elektroničkih dražbi. Prema tome, određeni ugovori o radovima i određeni ugovori o uslugama čiji je predmet intelektualni rad, kao što je projektiranje, ne bi trebali biti predmetom elektroničkih dražbi.

(15)

U državama članicama razvijene su određene centralizirane tehnike nabave. Nekoliko javnih naručitelja odgovorno je za stjecanje ili sklapanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnih sporazuma za druge javne naručitelje. S obzirom na velike nabavljene količine, te tehnike pomažu rastu tržišnog natjecanja i pojednostavljuju javnu nabavu. Prema tomu trebalo bi predvidjeti odredbe za definiciju Zajednice koja se tiče središnjih tijela za javnu nabavu dodijeljenih javnim naručiteljima. Trebalo bi također definirati uvjete prema kojima bi se, u skladu s načelom zabrane diskriminacije i načelom jednakog tretmana, za javne naručitelje koji nabavljaju radove, robu i/ili usluge putem središnjeg tijela za javnu nabavu moglo smatrati da zadovoljavaju ovu Direktivu.

(16)

Kako bi se uzele u obzir različite okolnosti koje su na snazi u državama članicama, državama članicama trebalo bi omogućiti da izaberu mogu li javni naručitelji koristiti okvirne sporazume, središnja tijela za javnu nabavu, dinamičke sustave nabave, elektroničke dražbe ili postupak natjecateljskog dijaloga, kako su definirani i uređeni ovom Direktivom.

(17)

Umnožavanje broja pragova za primjenu koordinirajućih odredbi komplicira stvari za javne naručitelje. Nadalje, u kontekstu monetarne unije pragovi bi trebali biti doneseni u eurima. Prema tomu, pragovi bi trebali biti utvrđeni u eurima, tako da pojednostave primjenu takvih odredbi, istodobno osiguravajući poštovanje pragova predviđenih Sporazumom, koje su izražene u specijalnim pravima vučenja (SDR). U ovom kontekstu, trebalo bi također predvidjeti odredbe za periodične korekcije pragova izraženih u eurima kako bi ih se, ako je to potrebno, uskladilo s mogućim varijacijama u vrijednosti eura u odnosu prema specijalnom pravu vučenja.

(18)

Područje usluga najbolje je prikazano, za potrebe primjene proceduralnih pravila ove Direktive i za potrebe nadziranja, kroz daljnju podjelu u kategorije koje odgovaraju konkretnim naslovima zajedničke klasifikacije i kroz objedinjavanje u dva priloga, II. A i II. B, prema režimu kojem podliježu. Što se tiče usluga iz priloga II. B, relevantne odredbe ove Direktive ne bi trebale dovoditi u pitanje primjenu pravila Zajednice vezano uz te usluge.

(19)

Što se tiče ugovora o javnim uslugama, trebalo bi, u prijelaznom periodu, ograničiti punu primjenu ove Direktive na ugovore ako će njezine odredbe dopustiti da se realizira puni potencijal za pojačanu prekograničnu trgovinu. Ugovore o drugim uslugama treba nadzirati tijekom ovog prijelaznog perioda prije nego što se donese odluka o punoj primjeni ove Direktive. S tim u vezi potrebno je definirati mehanizme za takvo nadziranje. Ovaj bi mehanizam trebao istodobno zainteresiranim strankama omogućavati pristup relevantnim informacijama.

(20)

Ugovori o javnoj nabavi koje sklapaju javni naručitelji koji posluju u sektorima vodoopskrbe, energetike te prijevoznih i poštanskih usluga i koji su obuhvaćeni tim djelatnostima obuhvaćeni su Direktivom 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (9). Međutim, ugovori koje sklapaju javni naručitelji u kontekstu njihovih uslužnih djelatnosti za pomorski, obalni ili riječni prijevoz moraju biti obuhvaćeni ovom Direktivom.

(21)

S obzirom na situaciju učinkovitog tržišnog natjecanja u telekomunikacijskom sektoru nakon provedbe pravila Zajednice koja su imala za cilj liberalizaciju tog sektora, ugovori o javnoj nabavi u tom području trebali bi biti izuzeti iz opsega ove Direktive u onoj mjeri u kojoj su primarno predviđeni kako bi omogućili javnim naručiteljima da obavljaju određene djelatnosti u telekomunikacijskom sektoru. Te aktivnosti definirane su u skladu s definicijama korištenim u člancima 1., 2., i 8. Direktive Vijeća 93/38/EEZ od 14. lipnja 1993. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru (10), tako da se ova Direktiva ne primjenjuje na ugovore koji su izuzeti iz opsega Direktive 93/38/EEZ sukladno njezinom članku 8.

(22)

Trebaju se predvidjeti odredbe za slučajeve u kojima je moguće uzdržati se od primjene mjera za koordinaciju postupaka iz razloga vezanih uz nacionalnu sigurnost ili čuvanje tajne države, ili zato što se primjenjuju specifična pravila o dodjeli ugovora koja proizlaze iz međunarodnih sporazuma vezanih uz stacioniranje trupa ili koja su usko vezana uz međunarodne organizacije.

(23)

Na temelju članka 163. Ugovora, poticanje istraživanja i tehnološkog razvoja sredstvo je jačanja znanstvene i tehnološke baze industrije Zajednice, a otvaranje ugovora o javnim uslugama doprinosi tom cilju. Ova Direktiva ne bi trebala obuhvatiti kofinanciranje istraživačkih i razvojnih programa: ugovori koji se tiču istraživanja i razvoja, osim onih u kojima korist ima isključivo javni naručitelj za njegovu uporabu u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da javni naručitelj u potpunosti plati pruženu uslugu, stoga nisu obuhvaćeni ovom Direktivom.

(24)

U kontekstu usluga, ugovori za stjecanje ili najam nepokretne imovine ili prava na takvu imovinu imaju određena svojstva koja primjenu pravila o javnoj nabavi čine neprikladnom.

(25)

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi za određene audiovizualne usluge u polju emitiranja trebala bi dopustiti uzimanje u obzir aspekata kulturnog ili socijalnog značaja koji čine primjenu pravila o nabavama neprikladnom. Iz tih razloga, mora se napraviti iznimka za ugovore o javnim uslugama za stjecanje, razvoj, produkciju i koprodukciju programa iz redovite proizvodnje i drugih pripremnih usluga poput onih koji se odnose na scenarije i umjetničke izvedbe nužne za produkciju programa i za ugovore koji se tiču vremena emitiranja. Međutim, ova se iznimka ne bi trebala primjenjivati na opskrbu tehničkom opremom nužnom za produkciju, koprodukciju i emitiranje takvih programa. Emitiranje bi trebalo biti definirano kao prijenos i distribucija korištenjem bilo kojeg oblika elektroničke mreže.

(26)

Usluge arbitraže i mirenja obično pružaju tijela ili pojedinci koji su imenovani ili odabrani na način koji ne može biti reguliran pravilima o nabavama.

(27)

U skladu sa Sporazumom, financijske usluge obuhvaćene ovom Direktivom ne uključuju instrumente monetarne politike, devizni tečaj, javni dug, upravljanje rezervama ili druge politike koje uključuju transakcije vrijednosnim papirima ili druge financijske instrumente, posebno, transakcije javnih naručitelja koje imaju za cilj prikupljanje novca ili kapitala. Prema tomu, ugovori koji se odnose na izdavanje, kupnju, prodaju ili prijenos vrijednosnih papira također su izuzeti. Usluge središnje banke također su isključene.

(28)

Zaposlenje i zanimanje ključni su elementi u jamčenju jednakih mogućnosti za sve i doprinose integraciji u društvo. U tom kontekstu, zaštitne radionice i zaštićeni programi zapošljavanja učinkovito doprinose integraciji i reintegraciji osoba s invaliditetom u tržište rada. Međutim, takvim radionicama možda neće biti moguće dobiti ugovore u normalnim uvjetima tržišnog natjecanja. Zato je primjereno predvidjeti da države članice mogu takvim radionicama rezervirati pravo da sudjeluju u postupcima sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili da mogu rezervirati izvršenje ugovora u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja.

(29)

Tehničke specifikacije koje sastavljaju javni kupci trebaju omogućiti otvorenost javne nabave za tržišno natjecanje. Radi toga mora biti moguće predati ponude koje odražavaju raznolikost tehničkih rješenja. Prema tomu mora biti moguće sastaviti tehničke specifikacije pomoću funkcionalne izvedbe i zahtjeva i ako se daje uputa na europske norme ili, ako takve norme ne postoje, na nacionalne norme, javni naručitelji moraju razmotriti ponude temeljene na usklađenim rješenjima. Ponuditeljima bi trebalo biti dopušteno da se služe svim oblicima dokaza kako bi dokazali usklađenost. Javni naručitelji moraju biti u mogućnosti podastrijeti razlog za odluku da usklađenost u danom slučaju ne postoji. Javni naručitelji koji žele definirati zahtjeve zaštite okoliša za tehničke specifikacije danog ugovora mogu navesti karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša, poput zadane metode proizvodnje i/ili određene učinke na okoliš grupe proizvoda ili usluga. Oni mogu, ali nisu obavezni, koristiti odgovarajuće specifikacije koje su definirane u ekološkim oznakama, poput Znaka zaštite okoliša EU-a, (multi)nacionalne ekološke oznake ili bilo koje druge ekološke oznake pod uvjetom da su zahtjevi za oznaku sastavljeni i usvojeni na temelju znanstvenih informacija koristeći postupke u kojima mogu sudjelovati interesne grupe poput vladinih tijela, potrošača, proizvođača, distributera i organizacija zaštite okoliša, i pod uvjetom da je oznaka dostupna i raspoloživa svim zainteresiranim stranama. Javni naručitelji bi trebali, gdje je god to moguće utvrditi tehničke specifikacije tako da uzmu u obzir rješenja za pristup osoba s invaliditetom ili rješenja za sve korisnike. Tehničke specifikacije trebale bi biti jasno navedene tako da svi ponuditelji znaju što obuhvaćaju zahtjevi koje su postavili javni naručitelji.

(30)

Dodatne informacije koje se tiču ugovora moraju, kao što je običaj u državama članicama, biti navedene u ugovornim dokumentima za svaki ugovor ili u ekvivalentnom dokumentu.

(31)

Javni naručitelji koji rade na posebno složenim projektima mogu, a da to ne bude njihova greška, naći objektivno nemogućim definirati sredstva zadovoljenja svojih potreba ili ocjenjivanja što tržište može ponuditi u smislu tehničkih rješenja i/ili financijskih/pravnih rješenja. Ovakva situacija može nastati posebno pri provedbi važnih projekata integrirane prometne infrastrukture, velikih računalnih mreža ili projekata koji uključuju složeno i strukturirano financiranje čije se financijsko i pravno ustrojstvo ne može unaprijed definirati. Do mjere u kojoj uporaba otvorenih i ograničenih postupaka ne dopušta sklapanje takvih ugovora, trebalo bi predvidjeti fleksibilne postupke koji čuvaju ne samo tržišno natjecanje među gospodarskim subjektima, nego i potrebu da javni naručitelji razmotre sve aspekte ugovora sa svakim pojedinim natjecateljem. Međutim ovim se postupkom ne smije služiti tako da on ograniči ili naruši tržišno natjecanje, posebno mijenjanjem bilo kojeg temeljnog aspekta ponude ili nametanjem bitnih novih zahtjeva uspješnom ponuditelju ili uključivanjem bilo kojeg ponuditelja osim onog koji je odabran kao ekonomski najpovoljniji.

(32)

Kako bi se potaklo uključivanje malog i srednjeg poduzetništva u tržište ugovora o javnoj nabavi, preporučljivo je uključiti odredbe o podugovaranju.

(33)

Uvjeti izvršenja ugovora sukladni su s ovom Direktivom pod uvjetom da nisu izravno ili neizravno diskriminirajući i da su navedeni u pozivu na nadmetanje ili u ugovornim dokumentima. Oni mogu posebno biti namijenjeni da daju prednost strukovnoj izobrazbi na radnom mjestu, zapošljavanju ljudi koji imaju osobitih teškoća u postizanju integracije, borbi protiv nezaposlenosti ili zaštiti okoliša. Npr. mogu se, među ostalim, spomenuti zahtjevi – primjenjivi tijekom izvršenja ugovora – da se zaposle dugoročni tražitelji zaposlenja ili da se provedu mjere izobrazbe za nezaposlene ili mlade osobe, da se u biti zadovolje odredbe osnovnih konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO), pod pretpostavkom da takve odredbe nisu sadržane u nacionalnom zakonu, i da se zaposli više osoba s invaliditetom nego što se traži u nacionalnom zakonodavstvu.

(34)

Zakoni, propisi i kolektivni ugovori, kako na nacionalnoj, tako i na razini Zajednice, koji su na snazi u područjima uvjeta zapošljavanja i zaštite na radu vrijede tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi, pod uvjetom da su ta pravila i njihova primjena u skladu s propisima Zajednice. U prekograničnim situacijama, ako radnici iz jedne države članice pružaju usluge u drugoj državi članici radi izvršenja ugovora o javnoj nabavi, Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (11) utvrđuje minimalne uvjete koje zemlja domaćin mora zadovoljiti u smislu takvih radnika poslanih na rad u inozemstvo. Ako nacionalni zakon sadrži odredbe u tom smislu, nepoštovanje takvih obaveza može se smatrati teškim propustom ili prekršajem u smislu profesionalnog vladanja dotičnih gospodarskih subjekata, koji bi mogli dovesti do isključenja toga gospodarskog subjekta iz postupka sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

(35)

S obzirom na nova kretanja u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i pojednostavljenje koje one mogu donijeti u smislu objavljivanja ugovora i učinkovitosti i transparentnosti procesa nabave, elektronička bi se sredstva trebala izjednačiti s tradicionalnim sredstvima komunikacije i razmjene informacija. Koliko god je to moguće, odabrana sredstva i tehnologije trebali bi biti usklađeni s tehnologijama kojima se služe druge zemlje članice.

(36)

Kako bi se osigurao razvoj učinkovitog tržišnog natjecanja na polju ugovora o javnoj nabavi, nužno je da pozivi na nadmetanje koje sastavljaju javni naručitelji država članica budu oglašeni u čitavoj Zajednici. Informacije sadržane u ovim pozivima moraju omogućiti gospodarskim subjektima u Zajednici da odrede jesu li predloženi ugovori za njih zanimljivi. U tu svrhu, prikladno je dati im adekvatne informacije o predmetu ugovora i uvjetima koji su mu priključeni. Stoga bi trebalo osigurati poboljšanu vidljivost za javne objave pomoću odgovarajućih sredstava kao što su standardni pozivi na nadmetanje i Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) predviđeni u Uredbi (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (12) kao referentna nomenklatura za ugovore o javnoj nabavi. U ograničenim postupcima oglašavanje je, posebno, namijenjeno kako bi omogućilo izvoditeljima iz država članica da izraze svoj interes za ugovore traženjem od javnih naručitelja poziva na dostavu ponuda prema traženim uvjetima.

(37)

Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise (13) i Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o nekim pravnim vidovima usluga informacijskog društva, osobito elektroničkog poslovanja na unutarnjem tržištu („Direktiva o elektroničkom poslovanju”) (14) trebale bi se, u kontekstu ove Direktive, odnositi na prijenos informacija elektroničkim sredstvima. Postupci javne nabave i pravila primjenjiva na nadmetanja o uslugama zahtijevaju razinu sigurnosti i povjerljivosti koja je viša nego ona koju zahtijevaju ove direktive. Stoga bi uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanjem te planova i projekata trebali zadovoljavati posebne dodatne zahtjeve. Radi toga trebalo bi poticati uporabu elektroničkih potpisa, posebno naprednih elektroničkih potpisa u onoj mjeri u kojoj je to moguće. Povrh toga, postojanje dobrovoljnih programa akreditacije moglo bi činiti povoljan okvir za povišenje razine pružanja usluga ovjere za ove uređaje.

(38)

Uporaba elektroničkih sredstava osigurava uštedu vremena. Kao rezultat toga, trebalo bi predvidjeti smanjenje minimalnog vremenskog perioda ako se koriste elektronička sredstva, međutim pod uvjetom da su usklađena s određenim načinom slanja predviđenim na razini Zajednice.

(39)

Provjera prikladnosti ponuditelja, u otvorenim postupcima, i natjecatelja u ograničenim i pregovaračkim postupcima s objavom poziva na nadmetanje i u natjecateljskom dijalogu, i njihov odabir trebali bi biti provedeni u transparentnim uvjetima. U tu bi svrhu trebali biti navedeni nediskriminirajući kriteriji kojima bi se javni naručitelji mogli koristiti pri odabiru natjecatelja i sredstava kojima bi se mogli koristiti gospodarski subjekti kako bi dokazali da su zadovoljili te kriterije. U istom duhu transparentnosti, od javnog naručitelja bi se trebalo zahtijevati da, čim je ugovor otvoren za nadmetanje, naznači kriterije odabira kojima će se služiti i razinu određenih sposobnosti koje može ili ne mora zahtijevati od gospodarskih subjekata prije nego ih primi u postupak nabave.

(40)

Javni naručitelj može ograničiti broj natjecatelja u ograničenim i pregovaračkim postupcima s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu. Takvo smanjenje broja natjecatelja trebalo bi se odvijati na temelju objektivnih kriterija navedenih u pozivu na nadmetanje. Ovi objektivni kriteriji ne impliciraju nužno značaj. Za kriterije koji se odnose na osobnu situaciju gospodarskog subjekta može biti dovoljna opća uputa, u pozivu na nadmetanje, na situacije navedene u članku 45.

(41)

U natjecateljskom dijalogu i pregovaračkim postupcima s objavom poziva na nadmetanje, s obzirom na fleksibilnost koja se može zahtijevati i visoku razinu troškova vezanu uz takve metode nabave, javni naručitelji bi trebali imati pravo predvidjeti odredbe prema kojima bi se postupci provodili u fazama, kako bi postupno smanjivali, na temelju prethodno navedenih kriterija za dodjelu ugovora, broj ponuda koje će razmatrati i o kojima će pregovarati. Ovo smanjenje broja natjecatelja trebalo bi jamčiti postojanje pravog tržišnog natjecanja ako broj prikladnih rješenja ili natjecatelja to dopušta.

(42)

Kada se traži dokaz o određenoj kvalifikaciji za sudjelovanje u postupku nabave ili u natječaju primjenjuju se relevantna pravila Zajednice o uzajamnom priznavanju diploma, svjedodžbi ili drugih dokaza formalnih kvalifikacija.

(43)

Trebalo bi izbjegavati sklapanje ugovora o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u kriminalnim organizacijama ili koji su bili proglašeni krivim za korupciju ili prijevaru na štetu financijskih interesa Europskih zajednica, ili za pranje novca. Po potrebi, javni naručitelji trebali bi tražiti od natjecatelja ili ponuditelja da prilože relevantne dokumente i, ako sumnjaju u osobnu situaciju natjecatelja ili ponuditelja, mogu zatražiti suradnju nadležnih vlasti dotičnih država članica. Isključenje takvih gospodarskih subjekata trebalo bi uslijediti čim javni naručitelji saznaju za presude koje se tiču takvih prekršaja donesenih u skladu s nacionalnim zakonom i koje imaju snagu pravomoćne sudske odluke (res iudicata). Ako nacionalni zakon sadrži odredbe u tom smislu, nepoštovanje okolišnog zakonodavstva ili zakonodavstva koje se tiče nezakonitih sporazuma u ugovorima o javnoj nabavi koje su bile predmetom pravomoćnih presuda ili odluke koja ima istovjetan učinak može se smatrati prekršajem u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti dotičnoga gospodarskog subjekta ili teškim propustom.

Nepoštovanje nacionalnih odredbi koje provode Direktive Vijeća 2000/78/EZ (15) i 76/207/EEZ (16) u vezi s jednakim tretmanom radnika, koje je bilo predmetom pravomoćne presude ili odluke koja ima istovjetan učinak može se smatrati prekršajem u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti dotičnoga gospodarskog subjekta ili teškim propustom.

(44)

U odgovarajućim slučajevima, u kojima priroda radova i/ili usluga opravdava primjenu mjera ili sustav upravljanja okolišem tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi, može se zahtijevati primjena takvih mjera ili sustava. Programi upravljanja okolišem, bilo da su registrirani ili ne u sklopu instrumenata Zajednice poput Uredbe (EZ) br. 761/2001 (17) (EMAS), mogu pokazati da gospodarski subjekt ima tehničke sposobnosti za izvršenje ugovora. Povrh toga, opis mjera koje provodi gospodarski subjekt kako bi osigurao istu razinu zaštite okoliša trebao bi biti prihvaćen, u smislu dokaza, kao alternativa sustavima registracije upravljanja okolišem.

(45)

Ova Direktiva omogućava državama članicama da sastave službene liste izvoditelja, dobavljača ili pružatelja usluga, ili sustav potvrđivanja od strane javnih ili privatnih tijela i predviđa odredbe za učinke takve registracije ili takvih potvrđivanja u postupcima dodjele ugovora u drugoj državi članici. Što se tiče službenih lista ovlaštenih gospodarskih subjekata važno je uzeti u obzir sudsku praksu Suda u slučajevima gdje gospodarski subjekt, član skupine, traži priznavanje ekonomske, financijske ili tehničke sposobnosti drugih društava u zajednici kao potporu svojoj prijavi za registraciju. U ovom slučaju, na gospodarskom je subjektu da dokaže kako će mu ti resursi biti stvarno na raspolaganju tijekom trajanja razdoblja valjanosti registracije. Za potrebe registracije država članica može odrediti razinu zahtjeva koji se trebaju ispuniti i posebno, npr. ako gospodarski subjekt polaže pravo na financijsku sposobnost nekog drugog društva u zajednici, može tražiti da se to društvo smatra odgovornim, ako je potrebno zajedno ili pojedinačno.

(46)

Ugovore bi trebalo sklapati na temelju objektivnih kriterija koji osiguravaju poštovanje načela transparentnosti, zabrane diskriminacije, i načela jednakog tretmana i koja jamče da su ponude ocijenjene u uvjetima učinkovitog tržišnog natjecanja. Kao rezultat, prikladno je dopustiti primjenu samo dva kriterija: „najniža cijena” i „ekonomski najpovoljnija ponuda”.

Kako bi se osiguralo poštovanje načela jednakog tretmana pri sklapanju ugovora, prikladno je predvidjeti obvezu – koju je uspostavila sudska praksa – da se osigura nužna transparentnost kako bi se omogućilo da svi ponuditelji budu razumno informirani o kriterijima i postupcima koji će se primjenjivati u pronalaženju ekonomski najpovoljnije ponude. Stoga je odgovornost javnog naručitelja da pravovremeno navede kriterije za odabir ponude i relativni značaj koji se pripisuje svakom od tih kriterija, kako bi ih ponuditelji bili svjesni pri pripremanju svojih ponuda. Javni naručitelji mogu odstupiti od navođenja značaja koji pripisuju kriterijima za odabir u uredno opravdanim slučajevima za koje moraju biti u mogućnosti navesti razloge, ako pripisivanje značaja ne može biti utvrđeno unaprijed, posebno zbog složenosti ugovora. U takvim slučajevima, moraju navesti poredak kriterija prema njihovoj važnosti od najvažnijeg prema najmanje važnom.

Ako javni naručitelji odaberu sklopiti ugovor prema ekonomski najpovoljnijoj ponudi, ocijenit će ponude kako bi odredili koja nudi najbolju vrijednost za novac. Kako bi ovo učinili, određuju ekonomske i kvalitativne kriterije koji, kao cjelina, moraju omogućiti pronalaženje ekonomski najpovoljnije ponude za javnog naručitelja. Određivanje tih kriterija ovisi o predmetu ugovora s obzirom da oni moraju omogućiti procjenu razine izvedbe koju je ponudio svaki ponuditelj u svjetlu predmeta ugovora, kako je definirano u tehničkim specifikacijama, te omogućiti mjerenje vrijednosti za novac svake ponude.

Kako bi se jamčio jednak tretman, kriteriji za odabir ponude trebali bi omogućiti objektivno uspoređivanje i ocjenjivanje ponuda. Ako su ovi uvjeti ispunjeni, ekonomski i kvalitativni kriteriji za odabir ponude, kao što su udovoljavanje okolišnim zahtjevima, mogu omogućiti da javni naručitelji zadovolje potrebe dotične javnosti, kako je iskazano u specifikacijama ugovora. Pod istim uvjetima, javni naručitelj može se služiti kriterijima s ciljem udovoljavanja socijalnih zahtjeva, posebno kao odgovor na potrebe – definirane u specifikacijama ugovora – ljudi iz socijalnih skupina u nepovoljnom položaju u koje spadaju oni koji primaju/koriste radove, robu ili usluge koje su predmet ugovora.

(47)

U slučaju ugovora o javnim uslugama, kriteriji odabira ne smiju utjecati na primjenu nacionalnih odredaba o novčanoj naknadi za određene usluge kao npr. za usluge koje obavljaju arhitekti, inženjeri ili odvjetnici i, ako su u pitanju ugovori o javnoj nabavi robe, na primjenu nacionalnih odredbi koje utvrđuju fiksne cijene za školske udžbenike.

(48)

Određene tehničke uvjete, a posebno one koji se tiču objava i statističkih izvješća, kao i korištene nomenklature i uvjeta uputa na te nomenklature, trebat će usvojiti i izmijeniti u svjetlu promjenjivih tehničkih zahtjeva. Liste javnih naručitelja u prilozima također će trebati ažurirati. Stoga je u tu svrhu primjereno predvidjeti fleksibilan i brz postupak usvajanja.

(49)

Mjere nužne za provedbu ove Direktive trebale bi biti usvojene u skladu s Odlukom Vijeća 1994/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za korištenje ovlasti za provedbu koje su prenesene na Komisiju. (18)

(50)

Prikladno je da bi se Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (19) trebala primjenjivati na izračun rokova sadržanih u ovoj Direktivi.

(51)

Ova Direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje rokove navedene u Prilogu XI., u okviru kojih se od država članica traži da prenesu i primjene Direktive 92/50/EEZ, 93/36/EEZ i 93/37/EEZ,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

SADRŽAJ

GLAVA I.

DEFINICIJE I OPĆA NAČELA

Članak 1.

Definicije

Članak 2.

Načela sklapanja ugovora

Članak 3.

Dodjela posebnih ili isključivih prava: klauzula o zabrani diskriminacije

GLAVA II.

PRAVILA KOJA SE TIČU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 4.

Gospodarski subjekti

Članak 5.

Uvjeti koji se odnose na sporazume sklopljene u okviru Svjetske trgovinske organizacije

Članak 6.

Tajnost

POGLAVLJE II.

Područje primjene

Odjeljak 1. —   Pragovi

Članak 7.

Pragovi za ugovore o javnoj nabavi

Članak 8.

Ugovori koje subvencioniraju javni naručitelji s više od 50 %

Članak 9.

Načini izračunavanja procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i dinamičkih sustava nabave

Odjeljak 2. —   Posebne situacije

Članak 10.

Nabava za potrebe obrane

Članak 11.

Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi koje sklapaju središnja tijela nabave

Odjeljak 3. —   Izuzeti ugovori

Članak 12.

Ugovori u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

Članak 13.

Posebna izuzeća u području telekomunikacija

Članak 14.

Tajni ugovori i ugovori koji zahtijevaju posebne sigurnosne mjere

Članak 15.

Ugovori sklopljeni u skladu s međunarodnim pravilima

Članak 16.

Posebna izuzeća

Članak 17.

Koncesije za usluge

Članak 18.

Ugovori za usluge sklopljeni na temelju isključivog prava

Odjeljak 4. —   Posebno rješenje

Članak 19.

Rezervirani ugovori

POGLAVLJE III.

Rješenja za ugovore o javnim uslugama

Članak 20.

Ugovori o uslugama navedenima u Prilogu II. A

Članak 21.

Ugovori o uslugama navedenima u Prilogu II. B

Članak 22.

Mješoviti ugovori koji se sastoje od usluga navedenih u Prilogu II. A i usluga navedenih u Prilogu II. B

POGLAVLJE IV.

Posebna pravila kojima se uređuju specifikacije i ugovorni dokumenti

Članak 23.

Tehničke specifikacije

Članak 24.

Varijante

Članak 25.

Podizvođenje

Članak 26.

Uvjeti za izvršenje ugovora

Članak 27.

Obaveze koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnog mjesta i radne uvjete

POGLAVLJE V.

Postupci

Članak 28.

Korištenje otvorenih, ograničenih i pregovaračkih postupaka i natjecateljskog dijaloga

Članak 29.

Natjecateljski dijalog

Članak 30.

Slučajevi koji opravdavaju uporabu pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

Članak 31.

Slučajevi koji opravdavaju uporabu pregovaračkog postupka bez objave poziva na nadmetanje

Članak 32.

Okvirni sporazumi

Članak 33.

Dinamički sustavi nabave

Članak 34.

Ugovori o javnim radovima: posebna pravila o subvencioniranim programima stanogradnje

POGLAVLJE VI.

Pravila o objavljivanju i transparentnosti

Odjeljak 1. —   Objava obavijesti

Članak 35.

Obavijesti

Članak 36.

Oblik i način objave obavijesti

Članak 37.

Neobavezno objavljivanje

Odjeljak 2. —   Rokovi

Članak 38.

Rokovi za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje i zaprimanje ponuda

Članak 39.

Otvoreni postupci: specifikacije, dodatni dokumenti i podaci

Odjeljak 3. —   Sadržaj informacija i sredstva prijenosa

Članak 40.

Pozivi na dostavu ponude, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje

Članak 41.

Obavještavanje natjecatelja i ponuditelja

Odjeljak 4. —   Komunikacija

Članak 42.

Pravila primjenjiva na komunikaciju

Odjeljak 5. —   Izvješća

Članak 43.

Sadržaj izvješća

POGLAVLJE VII.

Vođenje postupka

Odjeljak1. —   Opće odredbe

Članak 44.

Provjera sposobnosti, izbor sudionika i sklapanje ugovora

Odjeljak 2. —   Kriteriji za kvalitativni odabir

Članak 45.

Osobna situacija natjecatelja ili ponuditelja

Članak 46.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Članak 47.

Ekonomska i financijska sposobnost

Članak 48.

Tehnička i/ili stručna sposobnost

Članak 49.

Norme osiguranja kvalitete

Članak 50.

Norme za upravljanje okolišem

Članak 51.

Dodatna dokumentacija i informacije

Članak 52.

Službene liste odobrenih gospodarskih subjekata i potvrđivanje od tijela osnovanih sukladno javnom ili privatnom pravu

Odjeljak 3. —   Sklapanje ugovora

Članak 53.

Kriteriji za odabir ponude

Članak 54.

Korištenje elektroničkih dražbi

Članak 55.

Izuzetno niske ponude

GLAVA III.

PRAVILA O KONCESIJAMA ZA JAVNE RADOVE

POGLAVLJE I.

Pravila koja uređuju koncesije za javne radove

Članak 56.

Područje primjene

Članak 57.

Izuzeća od područja primjene

Članak 58.

Objava obavijesti za koncesije za javne radove

Članak 59.

Rok

Članak 60.

Podizvođenje

Članak 61.

Dodjeljivanje dodatnih radova koncesionarima

POGLAVLJE II.

Pravila primjenjiva na ugovore koje sklapaju koncesionari koji su javni naručitelji

Članak 62.

Primjenjiva pravila

POGLAVLJE III.

Pravila primjenjiva na ugovore koje sklapaju koncesionari koji nisu javni naručitelji

Članak 63.

Pravila oglašavanja: pragovi i izuzeća

Članak 64.

Objava obavijesti

Članak 65.

Rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje i za zaprimanje ponuda

GLAVA IV

PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJU NATJEČAJI

Članak 66.

Opće odredbe

Članak 67.

Područje primjene

Članak 68.

Izuzeća od područja primjene

Članak 69.

Obavijesti

Članak 70.

Oblik i način objave obavijesti o natječaju

Članak 71.

Sredstva komunikacije

Članak 72.

Odabir natjecatelja

Članak 73.

Sastav ocjenjivačkog suda

Članak 74.

Odluke ocjenjivačkog suda

GLAVA V

STATISTIČKE OBAVEZE, IZVRŠNE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Statističke obaveze

Članak 76.

Sadržaj statističkih izvješća

Članak 77.

Savjetodavni odbor

Članak 78.

Revizija pragova

Članak 79.

Izmjene

Članak 80.

Provedba

Članak 81.

Mehanizmi nadzora

Članak 82.

Opozivi

Članak 83.

Stupanje na snagu

Članak 84.

Primatelji

PRILOZI

Prilog I.

Lista djelatnosti kako su navedene u članku 1. stavku 2. točki (b)

Prilog II.

Usluge kako su navedene u članku 1. stavku 2. točki (d)

Prilog II. A

 

Prilog II. B

 

Prilog III.

Lista tijela i kategorija tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava kako je navedeno u drugom podstavku članka 1. stavka 9.

Prilog IV.

Tijela središnje državne upravE

Prilog V.

Popis proizvoda navedenih u članku 7. vezano uz ugovore koje sklapaju nadležna tijela u području obrane

Prilog VI.

Definicija određenih tehničkih specifikacija

Prilog VII.

Podaci koje treba uključiti u objave

Prilog VII. A

Podaci koji moraju biti uključeni u poziv na nadmetanje

Prilog VII. B

Podaci koji moraju stajati u obavijestima o namjeri davanja koncesije za javne radove

Prilog VII. C

Podaci koji moraju stajati u obavijestima o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji

Prilog VII. D

Podaci koji moraju stajati u pozivu na natječaj

Prilog VIII.

Obilježja objaljivanja

Prilog IX.

Registri

Prilog IX. A

Ugovori o javnim radovima

Prilog IX. B

Ugovori o javnoj nabavi robe

Prilog IX. C

Ugovori o javnim uslugama

Prilog X.

Zahtjevi vezani uz uređaje za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje te planova I projekata u natječajima

Prilog XI.

Rokovi za prenošenje I primjenu (Članak 80.)

Prilog XII.

Tablica međusobnih odnosa

GLAVA I.

DEFINICIJE I OPĆA NAČELA

Članak 1.

Definicije

1.   U svrhu ove Direktive vrijede definicije navedene u stavcima 2. do 15.

2.

(a)

„Ugovori o javnoj nabavi” su naplatni ugovori sklopljeni u pisanom obliku između jednog ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više javnih naručitelja i čiji je predmet izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga u smislu ove Direktive.

(b)

„Ugovori o javnim radovima” su ugovori o javnoj nabavi čiji je predmet izvođenje, ili oboje, i dizajn i izvođenje radova vezanih uz jednu od djelatnosti u smislu Priloga I. ili posao ili realizacija, bilo kojim sredstvima, posla koji odgovara zahtjevima koje je naveo javni naručitelj. „Posao” je rezultat gradnje ili građevinskih radova uzetih u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju.

(c)

„Ugovori o javnoj nabavi robe” su ugovori o javnoj nabavi koji nisu oni navedeni pod (b), a čiji je predmet kupnja, najam, zakup ili najam s pravom kupnje, sa ili bez opcije kupnje, proizvoda.

Ugovori čiji je predmet isporuka proizvoda, koji kao sporednu stvar obuhvaćaju i poslove postavljanja i instalacije smatraju se „ugovorima o javnoj nabavi robe”.

(d)

„Ugovori o javnim uslugama” su ugovori o javnoj nabavi koji nisu ugovori o javnim radovima ni ugovori o javnoj nabavi robe i čiji je predmet pružanje usluga navedenih u Prilogu II.

Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet i proizvodi i usluge u smislu Priloga II. smatra se „ugovorom o javnim uslugama” ako vrijednost tih usluga prelazi vrijednosti proizvoda obuhvaćenih ugovorom.

Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet usluge u smislu Priloga II. i koji uključuje djelatnosti u smislu Priloga I. koje su sporedne uz glavni predmet ugovora smatra se ugovorom o javnim uslugama.

3.   „Koncesija za javne radove” je ugovor istoga tipa kao i ugovor o javnim radovima, a razlikuje se samo u činjenici da se naknada na radove koji će se izvesti sastoji ili samo od prava na iskorištavanje radova, ili od tog prava zajedno s plaćanjem.

4.   „Koncesija za usluge” je ugovor istoga tipa kao i ugovor o javnim uslugama, a razlikuje se samo u činjenici da se naknada za pružanje usluga sastoji ili samo od prava na iskorištavanje usluga, ili od tog prava zajedno s plaćanjem.

5.   „Okvirni sporazum” je sporazum između jednog ili više javnih naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata, a čija je svrha utvrđivanje uvjeta pod kojima se sklapaju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebno u pogledu cijene i, po potrebi, predviđenih količina.

6.   „Dinamički sustav nabave” je potpuno elektronički proces za uobičajene nabave, svojstva kojih, s obzirom da su općenito dostupne na tržištu, ispunjavaju zahtjeve javnog naručitelja, a koji je ograničen u trajanju i otvoren tijekom čitavog razdoblja njegove valjanosti svakom gospodarskom subjektu koji zadovolji uvjete sposobnosti i koji je dostavio indikativnu ponudu koja je u skladu sa specifikacijom.

7.   „Elektronička dražba” je proces koji se ponavlja i koji uključuje elektronički uređaj za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponude, a koji se odvija nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene.

Prema tomu, određeni ugovori o uslugama i određeni ugovori o radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja radova, ne mogu biti predmetom elektroničkih dražbi.

8.   Izraz „izvoditelj radova”, „dobavljač” i „pružatelj usluga” znači bilo koja ili fizička ili pravna osoba ili javno tijelo ili zajednice tih osoba i/ili tijela koja na tržištu nude izvođenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Izraz „gospodarski subjekt” obuhvaća u jednakoj mjeri pojmove izvoditelja radova, dobavljača i pružatelja usluga. On se koristi samo zbog pojednostavljenja.

Gospodarski subjekt koji dostavlja ponudu određuje se kao „ponuditelj”. Onaj koji traži poziv za sudjelovanjem u ograničenom ili pregovaračkom postupku ili natjecateljskom dijalogu određuje se kao „natjecatelj”.

9.   „Javni naručitelj” je država, regionalne ili lokalne vlasti, tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava, zajednice koje su osnovale jedno ili nekoliko takvih vlasti, ili jedno ili nekoliko takvih tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava.

„Tijelo kojim se upravlja na temelju javnog prava” znači svako tijelo koje:

(a)

je osnovano za određenu svrhu radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nema industrijski ili trgovački karakter;

(b)

ima pravnu osobnost; i

(c)

financira, većim dijelom, država, regionalne ili lokalne vlasti ili druga tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava; ili koje je podložno nadzoru nad poslovanjem od strane tih tijela; ili koje ima upravni, upraviteljski ili nadzorni odbor čijih je više od polovice članova imenovala država, regionalne ili lokalne vlasti ili druga tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava.

Nepotpuna lista tijela i kategorija tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava koja ispunjavaju kriterije navedene u drugom podstavku točkama (a), (b) i (c) navedena je u Prilogu III. Države članice periodično obavještavaju Komisiju o bilo kakvim promjenama u njihovim listama tijela i kategorija tijela.

10.   „Središnje tijelo za nabavu” je javni naručitelj koji:

stječe robu i/ili usluge namijenjene javnim naručiteljima, ili

sklapa ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume za radove, robu ili usluge namijenjene javnim naručiteljima.

11.

(a)

„Otvoreni postupci” su oni postupci pri kojima bilo koji zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

(b)

„Ograničeni postupci” su oni postupci u kojima bilo koji gospodarski subjekt može zatražiti da sudjeluje, pri čemu samo oni gospodarski subjekti koje javni naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu.

(c)

„Natjecateljski dijalog” je postupak u kojem bilo koji gospodarski subjekt može zatražiti da sudjeluje, pri čemu javni naručitelj vodi dijalog s natjecateljima primljenima u taj postupak, s ciljem razvijanja jednog ili više prikladnih rješenja koja mogu udovoljiti njegovim zahtjevima, i na temelju kojeg su izabrani natjecatelji pozvani da podnesu ponude.

U svrhu pribjegavanja postupku spomenutom u prvom podstavku, ugovor o javnoj nabavi smatra se „posebno složenim” ako javni naručitelji:

nisu objektivno u mogućnosti odrediti tehnička sredstva u skladu s člankom 23. stavkom 3. točkama (b), (c) ili (d), koja su sposobna udovoljiti njihovim potrebama ili ciljevima, i/ili

nisu objektivno u mogućnosti odrediti pravne i/ili financijske uvjete projekta.

(d)

„Pregovarački postupci” su oni postupci u kojima javni naručitelj konzultira gospodarske subjekte po svom izboru i pregovara o uvjetima ugovora s jednim ili više njih.

(e)

„Natječaji” su oni postupci koji omogućavaju javnim naručiteljima stjecanje, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud nakon provedenog natjecanja sa ili bez dodjele nagrada.

12.   „Pisan” ili „u pisanom obliku” znači svaki iskaz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu čitati, umnožavati i naknadno slati. Može uključivati podatke koji se prenose i pohranjuju elektroničkih sredstvima.

13.   „Elektronička sredstva” znači korištenje elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i pohranu podataka koji se šalju, prenose i zaprimaju žičanom vezom, radiovezom, optičkim ili drugim elektromagnetskim sredstvima.

14.   „Jedinstveni rječnik javne nabave” (CPV)“ označuje referentnu nomenklaturu koja se primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi kako je donesena Uredbom (EZ) br. 2195/2002, uz istodobno osiguranje istovjetnosti s ostalim postojećim nomenklaturama.

U slučaju različitih tumačenja područja primjene ove Direktive, zbog mogućih razlika između CPV-a i NACE nomenklatura navedenih u Prilogu I., ili između CPV-a i CPC-a (privremena verzija) nomenklatura navedenih u Prilogu II., NACE odnosno CPC nomenklatura ima prvenstvo.

15.   Za potrebe članka 13., članka 57. točke (a) i članka 68. točke (b), sljedeće fraze imaju sljedeća značenja:

(a)

„javna telekomunikacijska mreža” je javna telekomunikacijska infrastruktura koja omogućava prijenos signala između definiranih zaključnih točaka mreže putem žice, mikrovalova, optičkih sredstava ili drugih elektromagnetskih sredstava;

(b)

„zaključne točke mreže” su sve fizičke veze i njihove tehničke specifikacije pristupa koje čine dio javne telekomunikacijske mreže i koje su nužne za pristup toj javnoj mreži i učinkovito komuniciranje putem te javne mreže;

(c)

„javne telekomunikacijske usluge” su telekomunikacijske usluge, pružanje kojih je država članica izričito dodijelila, posebno, jednom ili više telekomunikacijskih subjekata;

(d)

„telekomunikacijske usluge” su usluge, pružanje kojih se sastoji u potpunosti ili dijelom od prijenosa i povezivanja signala u javnoj telekomunikacijskoj mreži pomoću telekomunikacijskih procesa, izuzimajući emitiranje i televiziju.

Članak 2.

Načela sklapanja ugovora

Javni naručitelji se prema gospodarskim subjektima ponašaju jednako i nediskriminirajuće i djeluju na transparentan način.

Članak 3.

Dodjela posebnih ili isključivih prava: klauzula o zabrani diskriminacije

Ako javni naručitelj dodijeli posebna ili isključiva prava za obavljanje djelatnosti javne usluge subjektu koji nije takav javni naručitelj, u aktu kojim se to pravo dodjeljuje mora biti određeno da u smislu ugovora o nabavi robe koje sklapa s trećim stranama kao dio svojih djelatnosti taj subjekt mora poštovati načelo zabrane diskriminacije na temelju državljanstva.

GLAVA II.

PRAVILA KOJA SE TIČU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 4.

Gospodarski subjekti

1.   Natjecatelji ili ponuditelji koji, sukladno zakonu države članice u kojoj imaju poslovni nastan, imaju pravo na pružanje odgovarajuće usluge, ne smiju se odbijati iz razloga što bi, sukladno zakonu države članice u kojoj se ugovor sklapa, morali biti ili fizičke ili pravne osobe.

Međutim, u slučaju ugovora o javnim uslugama i o javnim radovima, kao i ugovora o javnoj nabavi robe koji dodatno obuhvaćaju usluge i/ili poslove postavljanja i instalacije, od pravnih osoba može se tražiti da u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje naznače imena i odgovarajuću stručnu kvalifikacije osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje tog ugovora.

2.   Skupine gospodarskih subjekata mogu podnijeti ponude ili nastupiti kao natjecatelji. Javni naručitelji ne mogu tražiti od ovih skupina da preuzmu određeni pravni oblik za podnošenje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem, međutim, od odabrane se skupine može tražiti da to učini kada se sklopi ugovor do mjere u kojoj je ta promjena nužna za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

Članak 5.

Uvjeti koji se odnose na sporazume sklopljene u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO)

Za svrhe sklapanja ugovora od strane javnih naručitelja države članice primjenjuju u svojim odnosima uvjete jednako povoljne kao oni koje jamče gospodarskim subjektima trećih zemalja pri provedbi Sporazuma o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Sporazum), koji je sklopljen u okviru Urugvajske runde multilateralnih pregovora. Države članice u tu svrhu traže savjet jedna od druge o mjerama koje treba poduzeti sukladno Sporazumu unutar Savjetodavnog odbora za ugovore o javnoj nabavi, spomenutog u članku 77.

Članak 6.

Tajnost

Ne dovodeći u pitanje odredbe ove Direktive, posebno one koje se odnose na obaveze glede oglašavanja sklopljenih ugovora i na informacije natjecateljima i ponuditeljima navedene u članku 35. stavku 4. i članku 41., a u skladu s nacionalnim zakonom kojem javni naručitelj podliježe, javni naručitelj neće otkrivati informacije koje su mu proslijedili gospodarski subjekti koje su označili tajnima; takve informacije uključuju, posebno tehničke ili poslovne tajne i povjerljive aspekte ponuda.

POGLAVLJE II.

Područje primjene

Odjeljak 1.

Pragovi

Članak 7.

Pragovi za ugovore o javnoj nabavi

Ova Direktiva primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koji nisu izuzeti u skladu s iznimkama navedenim u člancima 10. i 11. i člancima 12. do 18. i koji imaju vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) za koju je procijenjeno da je jednaka ili veća od sljedećih pragova:

(a)

162 000 eura za ugovore o javnoj nabavi robe i javnim uslugama osim onih koji su obuhvaćeni točkom (b) trećom alinejom, koje su sklopili javni naručitelji navedeni kao tijela središnje državne uprave u Prilogu IV.; u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe koje su sklopili javni naručitelji koji djeluju na području obrane, ovo se primjenjuje samo na ugovore koji se odnose na proizvode obuhvaćene Prilogom V.;

(b)

249 000 eura

za ugovore o javnoj nabavi robe i javnim uslugama koje sklapaju javni naručitelji osim onih navedenih u Prilogu IV.,

za ugovore o javnoj nabavi robe koje sklapaju javni naručitelji koji su navedeni u Prilogu IV. i djeluju na području obrane ako ti ugovori uključuju proizvode koji nisu obuhvaćeni Prilogom V.,

za ugovore o javnim uslugama koje sklapaju bilo koji javni naručitelji u vezi s uslugama navedenim u kategoriji 8. Priloga II. A, te telekomunikacijskim uslugama iz kategorije 5. položaj kojih je u CPV nomenklaturi ekvivalentan CPC referentnim brojevima 7524, 7525 i 7526 i/ili uslugama navedenima u Prilogu II. B;

(c)

6 242 000 za ugovore o javnim radovima.

Članak 8.

Ugovori koje subvencioniraju javni naručitelji s više od 50 %

Ova se Direktiva primjenjuje na dodjelu:

(a)

ugovora koje izravno subvencioniraju javni naručitelji s više od 50 % i čija je procijenjena vrijednost, bez PDV-a) jednaka ili veća od 6 242 000 eura,

ako ti ugovori uključuju djelatnosti u graditeljstvu u smislu Priloga I.,

ako ti ugovori uključuju građevinske radove za bolnice, objekte namijenjene za sport, rekreaciju i odmor, školske i sveučilišne zgrade i zgrade koje se koriste u administrativne svrhe;

(b)

ugovore o uslugama koje javni naručitelji izravno subvencioniraju s više od 50 % i čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 249 000 eura i koji su u vezi s ugovorima o radovima u smislu točke (a).

Države članice poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale da javni naručitelji koji dodjeljuju takve subvencije osiguraju poštovanje ove Direktive ako taj ugovor sklapa jedan ili više drugih subjekata ili da poštuju ovu Direktivu ako oni sami sklapaju taj ugovor za i u ime tih drugih subjekata.

Članak 9.

Načini izračunavanja procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i dinamičkih sustava nabave

1.   Izračun procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavi temelji se na ukupnom plativom iznosu, bez PDV-a, kojega procijeni javni naručitelj. Ovaj izračun uzima u obzir ukupni procijenjeni iznos, uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.

Kada javni naručitelj predviđa nagrade ili isplate natjecateljima ili ponuditeljima, mora ih uzeti u obzir prilikom izračuna procijenjene vrijednosti ugovora.

2.   Ova procjena mora biti valjano određena u trenutku u kojem je poslan poziv na nadmetanje, kako je predviđeno u članku 35. stavku 2., ili, u slučajevima gdje se takav poziv ne traži, u trenutku u kojem javni naručitelj započinje postupak za sklapanje ugovora.

3.   Nijedna vrijednost radova ili predložena nabava određene količine robe i/ili usluga ne može se dijeliti kako bi se izbjeglo njezino podlijeganje ovoj Direktivi.

4.   S obzirom na ugovore o javnim radovima, izračun procijenjene vrijednosti uzima u obzir i troškove radova i ukupnu procijenjenu vrijednost robe nužnih za izvođenje radova, a koje javni naručitelj stavlja na raspolaganje izvođaču radova.

5.

(a)

Kada predloženi radovi ili nabava usluga mogu rezultirati istodobnim sklapanje ugovora u obliku odvojenih grupa, u obzir se uzima ukupna procijenjena vrijednost svih takvih grupa.

Ako je zbrojena vrijednost grupa jednaka ili veća od praga utvrđenog u članku 7., ova Direktiva primjenjuje se na sklapanje ugovora za svaku grupu.

Međutim, javni naručitelji mogu se odreći takve primjene u odnosu na grupe čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 80 000 eura za usluge ili 1 milijun eura za radove, pod uvjetom da zbrojena vrijednost tih grupa ne prelazi 20 % zbrojene vrijednosti grupa kao cjeline.

(b)

Ako prijedlog za stjecanje sličnih roba može rezultirati istovremenim sklapanjem ugovora u obliku odvojenih grupa, treba se uzeti u obzir ukupna procijenjena vrijednost svih tih grupa kada se primjenjuje članak 7. točke (a) i (b).

Ako je ukupna vrijednost grupa jednaka ili prelazi prag utvrđen člankom 7., ova Direktiva primjenjuje se na sklapanje ugovora za svaku grupu.

Međutim, javni naručitelji mogu se odreći takve primjene u odnosu na grupe čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 80 000 eura za usluge, pod uvjetom da zbrojena vrijednost tih grupa ne prelazi 20 % zbrojene vrijednosti grupa kao cjeline.

6.   Što se tiče ugovora o javnoj nabavi robe vezanih uz leasing, zakup, najam ili najam s pravom kupnje proizvoda, vrijednost koja se uzima kao temelj za izračun procijenjene vrijednosti ugovora je sljedeća:

(a)

u slučaju ugovora o javnoj nabavi na određeno vrijeme, ako je to vrijeme manje ili jednako 12 mjeseci, ukupna procijenjena vrijednost za vrijeme trajanja ugovora ili, ako je vrijeme trajanja ugovora duže od 12 mjeseci, ukupna vrijednost uključujući procijenjenu preostalu vrijednost;

(b)

u slučaju ugovora o javnoj nabavi koji nemaju određeno trajanje ili se njihovo trajanje ne može odrediti, mjesečna vrijednost pomnožena s 48.

7.   U slučaju ugovora o javnoj nabavi roba ili javnim uslugama koji su uobičajeni po vrsti ili koji se planiraju obnoviti u određenom razdoblju, izračun procijenjene vrijednosti ugovora temelji se na sljedećem:

(a)

ili na ukupnoj stvarnoj vrijednosti uzastopnih ugovora istoga tipa koji su sklopljeni tijekom prethodnih 12 mjeseci ili financijske godine, usklađenoj, ako je moguće, uzimajući izmjene u količini ili vrijednosti koje bi nastale tijekom 12 mjeseci nakon početnog ugovora;

(b)

ili na ukupnoj procijenjenoj vrijednosti uzastopnih ugovora sklopljenih tijekom 12 mjeseci nakon prve isporuke, ili tijekom financijske godine ako je to duže od 12 mjeseci.

Način izračuna procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavi ne može biti primijenjen s namjerom da se izuzme iz područja primjene ove Direktive.

8.   S obzirom na ugovore o javnim uslugama, vrijednost koja se uzima kao temelj za izračun procijenjene vrijednosti ugovora je, gdje je to prikladno, sljedeća:

(a)

za sljedeće tipove usluga:

i.

usluge osiguranja: plative premije i drugi oblici naknada;

ii.

bankarske i druge financijske usluge: naknade, provizije, kamate i druge vrste naknada;

iii.

projektantski ugovori: naknade, plative provizije i drugi oblici naknada;

(b)

za ugovore o uslugama u kojima nije navedena ukupna cijena:

i.

u slučaju ugovora na određeno vrijeme, ako je to vrijeme manje ili jednako 48 mjeseci: ukupna vrijednost za njihovo puno trajanje;

ii.

u slučaju ugovora koji nemaju određeno trajanje ili s trajanjem dužim od 48 mjeseci: mjesečna vrijednost pomnožena s 48.

9.   Što se tiče okvirnih sporazuma i dinamičkih sustava nabave, vrijednost koja se uzima u obzir je maksimalna procijenjena vrijednost bez PDV-a svih ugovora predviđenih tijekom ukupnog trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave.

Odjeljak 2.

Posebne situacije

Članak 10.

Nabava za potrebe obrane

Ova Direktiva primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koje sklapaju javni naručitelji u području obrane, koji podliježu članku 296. Ugovora.

Članak 11.

Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi koje sklapaju središnja tijela nabave

1.   Države članice mogu odrediti da javni naručitelji mogu nabavljati radove, robu i/ili usluge od ili putem središnjeg tijela za nabavu.

2.   Smatra se da javni naručitelji koji nabavlja radove, robu i/ili usluge od ili putem središnjeg tijela za nabavu u slučajevima navedenim u članku 1. stavku 10. poštuju ovu Direktivu u onoj mjeri u kojoj je poštuju središnja tijela za nabavu.

Odjeljak 3.

Izuzeti ugovori

Članak 12.

Ugovori u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskim i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

Ova Direktiva ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koje, sukladno Direktivi 2004/17/EZ, sklapaju javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 3. do 7. te Direktive i koji su sklopljeni za obavljanje tih djelatnosti, ili na ugovore o javnoj nabavi izuzete iz opsega te Direktive sukladno njezinom članku 5. stavku 2. i člancima 19., 26.. i 30.

Međutim, ova se Direktiva i dalje primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi koje sklapaju javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u članku 6. Direktive 2004/17/EZ koji su sklopljeni za te djelatnosti, u onoj mjeri u kojoj se dotična država članica služi opcijom navedenom u njezinom drugom podstavku članka 71. kako bi odgodila njezinu primjenu.

Članak 13.

Posebna izuzeća u području telekomunikacija

Ova Direktiva ne se primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi s glavnom svrhom da se javnim naručiteljima omogući pružanje ili iskorištavanje javne telekomunikacijske mreže ili pružanje javnosti jedne ili više telekomunikacijskih usluga.

Članak 14.

Tajni ugovori i ugovori koji zahtijevaju posebne sigurnosne mjere

Ova Direktiva ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi kada su oni proglašeni tajnima, kada njihovo izvršavanje mora biti popraćeno posebnim sigurnosnim mjerama u skladu sa zakonima, drugim propisima ili upravnim odredbama koje su na snazi u dotičnoj državi članici, ili kada to zahtijeva zaštita bitnih interesa te države članice.

Članak 15.

Ugovori sklopljeni u skladu s međunarodnim pravilima

Ova Direktiva ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi na koje se primjenjuju drugačija postupovna pravila i koji su sklopljeni:

(a)

u skladu s međunarodnim sporazumom sklopljenim u skladu s Ugovorom između države članice i jedne ili više trećih zemalja koji obuhvaća robu ili radove namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju radova od strane država potpisnica ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica; Komisiju, koja može tražiti savjet od Savjetodavnog odbora za ugovore u javnoj nabavi spomenutog u članku 77., obavješćuje se o svim sporazumima;

(b)

sukladno sklopljenom međunarodnom sporazumu koji se odnosi na razmještaj postrojbi i tiče se pothvata države članice ili treće zemlje;

(c)

sukladno posebnim postupcima međunarodne organizacije.

Članak 16.

Posebna izuzeća

Ova Direktiva ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi za:

(a)

stjecanje ili zakup, bilo kakvim financijskim sredstvima, zemljišta, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču; međutim, ugovori o financijskim uslugama sklopljeni istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju ili zakupu, u bilo kojem obliku, podliježu ovoj Direktivi;

(b)

stjecanje, razvoj, produkcija ili koprodukcija programskog materijala namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju od strane radiotelevizijskih subjekata i ugovori za termine radiotelevizijskog emitiranja;

(c)

usluge arbitraže i mirenja

(d)

financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, posebno transakcija od strane javnih naručitelja s ciljem prikupljanja novca ili kapitala, i usluge središnje banke;

(e)

ugovori o radu;

(f)

usluge istraživanja i razvoja osim onih od kojih koristi ima isključivo javni naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da javni naručitelj plaća punu naknadu za pruženu uslugu.

Članak 17.

Koncesije za usluge

Ne dovodeći u pitanje primjenu članka 3., ova Direktiva ne primjenjuje se na koncesije za usluge kako su definirane člankom 1. stavkom 4.

Članak 18.

Ugovori za usluge sklopljeni na temelju isključivog prava

Ova Direktiva ne primjenjuje se na ugovore o javnim uslugama koje javni naručitelji sklapaju s drugim javnim naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja na temelju isključivog prava koje im je dodijeljeno na temelju objavljenog zakona, propisa ili upravnog akta koji je u skladu s Ugovorom.

Odjeljak 4.

Posebno rješenje

Članak 19.

Rezervirani ugovori

Države članice mogu rezervirati pravo na sudjelovanje u postupcima nabave zaštitnim radionicama ili omogućiti da se takvi ugovori izvršavaju u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja ako su većina zaposlenih osobe s invaliditetom koje zbog prirode ozbiljnosti svojeg invaliditeta ne mogu obavljati zanimanja u redovitim uvjetima.

Poziv na nadmetanje mora sadržavati uputu na ovu odredbu.

POGLAVLJE III.

Rješenja za ugovore o javnim uslugama

Članak 20.

Ugovori o uslugama navedenima u Prilogu II. A

Ugovori čiji su predmet usluge navedene u Prilogu II. A sklapaju se u skladu s člancima 23. do 55.

Članak 21.

Ugovori o uslugama navedenima u Prilogu II. B

Ugovori čiji su predmet usluge navedene u Prilogu II. B podložni su samo članku 23. i članku 35. stavku 4.

Članak 22.

Mješoviti ugovori koji se sastoje od usluga navedenih u Prilogu II. A i usluga navedenih u Prilogu II. B

Ugovori čiji su predmet usluge koje su navedene i u Prilogu II. A i u Prilogu II. B sklapaju se u skladu s člancima od 23. do 55. ako je vrijednost usluga navedenih u Prilogu II. A veća od vrijednosti usluga navedenih u Prilogu II. B. U ostalim slučajevima, ugovori se sklapaju u skladu s člankom 23. i člankom 35. stavkom 4.

POGLAVLJE IV.

Posebna pravila kojima se uređuju specifikacije i ugovorni dokumenti

Članak 23.

Tehničke specifikacije

1.   Tehničke specifikacije kako su definirane u točki 1. Priloga VI. navode se u ugovornoj dokumentaciji, kao što su pozivi na nadmetanje, ugovorni dokumenti ili dodatni dokumenti. Kad god je moguće te bi tehničke specifikacije trebale biti definirane tako da se uzmu u obzir kriterij dostupnosti osobama s invaliditetom ili rješenja za sve korisnike.

2.   Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednaki pristup za ponuditelje i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju javne nabave nadmetanju.

3.   Ne dovodeći u pitanje pravno obvezujuća nacionalna tehnička pravila, u onoj mjeri u kojoj su usklađena s pravom Zajednice, tehničke specifikacije formuliraju se:

(a)

ili upućivanjem na tehničke specifikacije definirane u Prilogu VI. i, prema redoslijedu prioriteta, na nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela ili – ako oni ne postoje – na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova i uporabu proizvoda. U svaku uputu treba navesti riječi „ili jednakovrijedan”;

(b)

ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva; ovi posljednji mogu uključivati karakteristike koje se odnose na okoliš. Međutim, takvi parametri moraju biti dovoljno precizni kako bi ponuditelji mogli odrediti predmet ugovora, a javni naručitelji mogli sklopiti ugovor;

(c)

ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva kako su navedeni u točki (b), s uputom na specifikacije navedene u točki (a) kao sredstvom pretpostavke sukladnosti s takvim izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima;

(d)

ili upućivanjem na specifikacije spomenute u točki (a) za određene karakteristike, i upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve spomenute u točki (b) za druge karakteristike.

4.   Kada javni naručitelj koristi opciju upućivanja na specifikacije spomenute u stavku 3. točki (a), ne smije odbiti ponudu zbog toga što ponuđeni proizvod i usluge nisu u skladu sa specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u svojoj ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.

Prikladno sredstvo može biti tehnički dosje proizvođača ili ispitni izvještaj priznatog tijela.

5.   Kada javni naručitelj koristi opciju određivanja izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva navedenih u stavku 3, ne smije odbiti ponudu za radove, proizvode ili usluge koji odgovaraju nacionalnoj normi kojom se prihvaća europska norma, europskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnom standardu ili tehničkom referentnom sustavu koje je utvrdilo europsko normizacijsko tijelo, ako se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje je on propisao.

Ponuditelj u svojoj ponudi mora javnom naručitelju, na način koji je istom prihvatljiv, bilo kojim prikladnim sredstvom pružiti dokaz da rad, proizvod ili usluga koji odgovaraju normi udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima javnog naručitelja.

Prikladno sredstvo može biti tehnički dosje proizvođača ili ispitni izvještaj priznatog tijela.

6.   Kada javni naručitelj utvrdi karakteristike koje se odnose na okoliš u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva kako su navedeni u stavku 3. točki (b) može se služiti detaljnim specifikacijama, ili, ako je potrebno, njihovim dijelovima, kako je definirano europskim ili (više)nacionalnim ekološkim oznakama ili pomoću bilo koje druge ekološke oznake pod uvjetom da:

su te specifikacije prikladne za definiranje značajki robe ili usluga koje su predmet ugovora,

su zahtjevi za oznaku sastavljeni na temelju znanstvenih podataka,

su ekološke oznake donesene u postupku u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane kao što su državna tijela, potrošači, proizvođači, distributeri i organizacije za zaštitu okoliša, i

da su dostupne svim zainteresiranim stranama.

Javni naručitelji mogu navesti da će se za proizvode i usluge koje nose ekološku oznaku pretpostavljati da udovoljavaju tehničkim specifikacijama određenima u ugovornim dokumentima; oni moraju prihvatiti bilo koje drugo prikladno sredstvo dokazivanja poput tehničkog dosjea proizvođača ili ispitnog izvještaja priznatog tijela.

7.   „Priznata tijela”, u smislu ovog članka, su ispitni i mjerni laboratoriji te potvrdbena i inspekcijska tijela koja zadovoljavaju primjenjive europske norme.

Javni naručitelji moraju prihvatiti potvrde priznatih tijela osnovanih u drugim državama članicama.

8.   Osim ako je to opravdano predmetom ugovora, tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces, zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključivanja određenih poduzeća ili određenih proizvoda. Takva je uputa dopuštena samo u iznimnim slučajevima, kada nije moguć dovoljno precizan i razumljiv opis predmeta ugovora sukladno stavcima 3. i 4.; uz takvu uputu treba navesti riječi „ili jednakovrijedan”.

Članak 24.

Varijante

1.   Ako je kriterij za odabir ponude ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelji mogu dopustiti ponuditeljima da dostave varijante.

2.   Javni naručitelji moraju navesti u pozivu na nadmetanje dopuštaju li ili ne varijante: varijante nisu dopuštene bez ovog navoda.

3.   Javni naručitelji koji dopuštaju varijante navode u ugovornim dokumentima minimalne zahtjeve koje varijante trebaju ispunjavati te bilo koje posebne zahtjeve za njihovo podnošenje.

4.   Razmatraju se samo one varijante koje ispunjavaju minimalne zahtjeve koje su utvrdili dotični javni naručitelji.

U postupcima javne nabave za robu ili usluge, javni naručitelji koji su dopustili varijante ne mogu isključiti varijantu samo iz razloga što bi, bude li uspješna, došlo do ugovora o uslugama, a ne do ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnoj nabavi robe umjesto ugovora o javnim uslugama.

Članak 25.

Podizvođenje

U ugovornim dokumentima javni naručitelj može zahtijevati, ili država članica može od njega tražiti da zahtijeva, da ponuditelj u svojoj ponudi navede dio ugovora koji namjerava dati u podugovor trećim stranama i sve predložene podizvoditelje.

Ovaj navod ne utječe na pitanje odgovornosti glavnoga gospodarskog subjekta.

Članak 26.

Uvjeti za izvršenje ugovora

Javni naručitelji mogu odrediti posebne uvjete vezane za izvršenje ugovora, pod uvjetom da su oni sukladni s pravom Zajednice i da su navedeni u pozivu na nadmetanje ili u specifikacijama. Uvjeti kojima se uređuje izvršenje ugovora mogu se, posebno, odnositi na socijalne i okolišne aspekte.

Članak 27.

Obaveze koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnog mjesta i radne uvjete

1.   Javni naručitelj može navesti u ugovornim dokumentima, ili država članica može od njega tražiti da navede, tijelo ili tijela od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti odgovarajuću informaciju o obvezama vezanim uz poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnog mjesta i radne uvjete koje su na snazi u državi članici, regiji ili mjestu u kojemu će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode na gradilištu ili na usluge koje se pružaju tijekom izvršenja ugovora.

2.   Javni naručitelj koji dostavlja informacije navedene u stavku 1. mora tražiti od ponuditelja ili natjecatelja u postupku nabave da naznače da su pri sastavljanju ponude uzeli u obzir obaveze koje se odnose na odredbe o zaštiti radnog mjesta i radne uvjete koji su na snazi u mjestu u kojemu će se izvoditi radovi ili na kojem će se pružati usluge.

Prvi podstavak ne dovodi u pitanje primjenu odredbi članka 55. koje se tiču razmatranja izuzetno niskih ponuda.

POGLAVLJE V.

Postupci

Članak 28.

Korištenje otvorenih, ograničenih i pregovaračkih postupaka i natjecateljskog dijaloga

Prilikom sklapanja njihovih ugovora o javnoj nabavi javni naručitelji primjenjuju nacionalne postupke prilagođene za potrebe ove Direktive.

Oni sklapaju ove ugovore o javnoj nabavi primjenjujući otvoreni ili ograničeni postupak. U posebnim okolnostima, izričito predviđenima člankom 29., javni naručitelji mogu sklapati svoje ugovore o javnoj nabavi putem natjecateljskog dijaloga. U posebnim slučajevima i okolnostima izričito navedenima u člancima 30. i 31. mogu primijeniti pregovarački postupak, sa ili bez objave poziva na nadmetanje.

Članak 29.

Natjecateljski dijalog

1.   U slučaju posebno složenih ugovora, države članice mogu predvidjeti da se, ako smatraju da im korištenje otvorenih ili ograničenih postupaka neće omogućiti sklapanje ugovora, javni naručitelji mogu se koristiti natjecateljskim dijalogom u skladu s ovim člankom.

Ugovor o javnoj nabavi sklapa se isključivo na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

2.   Javni naručitelji moraju objaviti poziv na nadmetanje navodeći svoje potrebe i zahtjeve, koje definiraju u tom pozivu i/ili u opisnoj dokumentaciji.

3.   Javni naručitelji započinju, s natjecateljima odabranima u skladu s relevantnim odredbama članaka 44. do 52., dijalog s ciljem pronalaženja i definiranja sredstva koja najbolje udovoljavaju njihovim potrebama. Tijekom tog dijaloga mogu razmotriti sve aspekte ugovora s odabranim natjecateljima.

Tijekom dijaloga javni naručitelji moraju osigurati jednak tretman svim ponuditeljima. Posebice ne smiju davati podatke na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati određenim ponuditeljima.

Javni naručitelji ne smiju drugim sudionicima otkriti ponuđena rješenja ili druge povjerljive informacije koje im je priopćio natjecatelj koji sudjeluje u dijalogu bez njegovog odobrenja.

4.   Javni naručitelji mogu predvidjeti da se postupak odvija u više faza kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom dijaloga koristeći kriterije za odabir navedene u pozivu na nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji. Poziv na nadmetanje ili opisna dokumentacija moraju sadržavati navod da se može pribjeći ovoj opciji.

5.   Javni naručitelj nastavlja takav dijalog sve dok ne prepozna rješenje ili rješenja, ako je potrebno nakon što ih je usporedio, koja mogu zadovoljiti njegove potrebe.

6.   Nakon što objave da je dijalog završen i nakon što o tome obavijeste sudionike, javni naručitelji moraju od njih tražiti da dostave svoje konačne ponude na temelju jednog ili više rješenja predstavljenih ili pobliže objašnjenih tijekom dijaloga. Ove ponude sadržavaju sve zahtijevane elemente nužne za izvršenje projekta.

Ove ponude mogu, na zahtjev javnog naručitelja, biti razjašnjene, specificirane i podešene. Međutim, takvo razjašnjenje, specifikacija, podešavanje ili dodatna informacija ne mogu uključivati promjene osnovnih odredbi ponude ili poziva na nadmetanje, varijacije kojih bi vjerojatno mogle dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja ili imati diskriminirajući učinak.

7.   Javni naručitelji ocjenjuju zaprimljene ponude na temelju kriterija za odabir navedenih u pozivu na nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji i odabiru ekonomski najpovoljniju ponudu u skladu s člankom 53.

Na zahtjev javnog naručitelja, od ponuditelja koji je predao ekonomski najpovoljniju ponudu, može biti zatraženo da pojasni aspekte ponude ili potvrdi obaveze sadržane u ponudi pod uvjetom da to nema učinak mijenjanja bitnih aspekata ponude ili poziva na nadmetanje i ne izlaže javnog naručitelja riziku narušavanja tržišnog natjecanja ili uzrokovanja diskriminacije.

8.   Javni naručitelji mogu predvidjeti nagrade ili isplate za sudionike u dijalogu.

Članak 30.

Slučajevi koji opravdavaju uporabu pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

1.   Javni naručitelji mogu sklopiti svoje ugovore o javnoj nabavi u pregovaračkom postupku, nakon objave poziva na nadmetanje, u sljedećim slučajevima:

(a)

u slučaju nepravilnih ponuda ili dostave ponuda koje su neprihvatljive sukladno nacionalnim odredbama koje su u skladu s člancima 4., 24., 25., 27. i poglavljem VII., kao odgovor na otvoreni ili ograničeni postupak ili natjecateljski dijalog ako se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju.

Javni naručitelji ne moraju objaviti poziv na nadmetanje ako u pregovarački postupak uključuju sve, i samo, ponuditelje koji zadovoljavaju kriterije članaka 45. do 52. i koji su, tijekom prethodnog otvorenog ili ograničenog postupka ili natjecateljskog dijaloga dostavili ponude u skladu s formalnim zahtjevima postupka nabave;

(b)

u iznimnim slučajevima kada priroda radova, robe ili usluga ili rizika koji su uz njih vezani ne omogućuju prethodno cjelovito određivanje cijene;

(c)

u slučaju usluga, inter alia, usluga koje spadaju u kategoriju 6. Priloga II. A, i intelektualnih usluga poput usluga koje uključuju projektiranje radova, pod uvjetom da je priroda tih usluga takva da se specifikacije ugovora ne mogu utvrditi s dovoljnom preciznošću da omoguće sklapanje ugovora odabirom najpovoljnije ponude u skladu s uvjetima otvorenih ili ograničenih postupaka;

(d)

u vezi s ugovorima o javnim radovima, za radove koji se izvršavaju isključivo za potrebe istraživanja, ispitivanja, razvoja i ne s ciljem stjecanja profita ili povrata troškova istraživanja i razvoja.

2.   U slučajevima navedenim u stavku 1., javni naručitelji pregovaraju s ponuditeljima o ponudama koje su ovi dostavili kako bi ih prilagodili zahtjevima navedenima u pozivu na nadmetanje, specifikacijama i dodatnoj dokumentaciji, ako postoje, i kako bi našli najpovoljniju ponudu u skladu s člankom 53. stavkom 1.

3.   Za vrijeme pregovora, javni naručitelji moraju osigurati jednak tretman svim ponuditeljima. Posebice ne smiju davati informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima u odnosu na druge.

4.   Javni naručitelji mogu predvidjeti da se pregovarački postupak odvija u fazama kako bi se smanjio broj ponuda o kojima treba pregovarati primjenjujući kriterije odabira navedene u pozivu na nadmetanje ili specifikacijama. Poziv na nadmetanje ili specifikacije moraju sadržavati navod je li se pribjeglo ovoj opciji.

Članak 31.

Slučajevi koji opravdavaju uporabu pregovaračkog postupka bez objave poziva na nadmetanje

Javni naručitelji mogu sklopiti ugovore o javnoj nabavi bez prethodne objave poziva na nadmetanje u sljedećim slučajevima:

(1)

za ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama:

(a)

kada nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i pod uvjetom da je Komisiji, ako to ona zatraži, poslano izvješće;

(b)

kada se, iz tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, ugovor može sklopiti samo s određenim gospodarskim subjektima;

(c)

kada je nužno potrebno ako se, zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje dotični javni naručitelji nisu mogli predvidjeti, rok za otvorene, ograničene ili pregovaračke postupke s objavom poziva na nadmetanje kako je navedeno članku 30. ne može primijeniti. Okolnosti na koje se poziva za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti dovedene u vezu s javnim naručiteljem;

(2)

za ugovore o javnoj nabavi robe:

(a)

kada su predmetni proizvodi proizvedeni isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja; ova odredba ne obuhvaća veličinu proizvodnje kojom bi se ostvarila tržišna isplativost ili pokriće troškova istraživanja i razvoja;

(b)

za dodatne isporuke od strane izvornih dobavljača koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena uobičajene robe ili instalacija ili kao proširenje postojeće robe ili instalacija, ako bi promjena dobavljača obvezala javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju; trajanje takvih ugovora kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije, kao opće pravilo, biti duže od tri godine;

(c)

za robu koja kotira i nabavlja se na burzi robe;

(d)

za kupnju robe po posebno povoljnim uvjetima, od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti, ili od stečajnog povjerenika ili likvidatora, u okviru nagodbe s vjerovnicima, ili drugog sličnog postupka prema nacionalnim zakonima ili propisima;

(3)

za ugovore o javnim uslugama, kada predmetni ugovor slijedi nakon natječaja i mora, sukladno odgovarajućim pravilima, biti sklopljen s uspješnim natjecateljem ili jednim od uspješnih natjecatelja, u potonjem slučaju, svi uspješni natjecatelji moraju biti pozvani na pregovaranje;

(4)

za ugovore o javnim radovima i ugovore o javnim uslugama:

(a)

za dodatne radove ili usluge koje nisu uključene u početni projekt ili u početni ugovor, ali su, zbog nepredviđenih okolnosti, postale nužne za izvođenje radova ili pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvodi takve radove ili pruža takve usluge:

kada takve dodatne radove ili usluge nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora, a da javnim naručiteljima ne uzrokuju znatne poteškoće;

ili

kada su takvi radovi ili usluge, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak.

Međutim, ukupna vrijednost ugovora koji su sklopljeni za dodatne radove ili usluge ne smije prijeći 50 % vrijednosti osnovnog ugovora;

(b)

za nove radove ili usluge koje se sastoje od ponavljanja sličnih radova i usluga koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim su isti javni naručitelji sklopili osnovni ugovor, pod uvjetom da su takvi radovi ili usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor u otvorenom ili ograničenom postupku.

Čim je započeo nadmetanje za početni projekt, javni naručitelj mora objaviti mogućost primjene ovog postupka te uzeti u obzir ukupni procijenjeni trošak novih radova ili usluga kada primjenjuje odredbe članka 7.

Ovaj postupak može se odvijati samo unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora.

Članak 32.

Okvirni sporazumi

1.   Države članice mogu predvidjeti da javni naručitelji mogu sklapati okvirne sporazume.

2.   Za potrebe sklapanja okvirnog sporazuma, javni naručitelj slijedi postupovna pravila navedena u ovoj Direktivi za sve faze do sklapanja ugovora na temelju tog okvirnog sporazuma. Strane okvirnog sporazuma odabiru se primjenom kriterija za odabir utvrđenih u skladu s člankom 53.

Ugovori na temelju okvirnog sporazuma sklapaju se u skladu s postupcima navedenima u stavcima 3. i 4. Ti se postupci mogu primjenjivati samo između javnih naručitelja i gospodarskih subjekata koji su izvorno strane okvirnog sporazuma.

Pri sklapanju ugovora koji se temelje na okvirnom sporazumu, strane ne smiju ni pod kojim uvjetima mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma, posebno u slučaju navedenom u stavku 3.

Trajanje okvirnog sporazuma ne može biti dulje od četiri godine, osim u iznimnim valjano opravdanim slučajevima posebno vezanima uz predmet okvirnog sporazuma.

Javni naručitelji ne smiju okvirni sporazum primjenjivati nepravilno ili na način kojim bi sprečavali, ograničavali ili narušavali tržišno natjecanje.

3.   Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, ugovori na temelju tog sporazuma sklapaju se u granicama uvjeta utvrđenih u okvirnom sporazumu.

Za sklapanje tih ugovora javni naručitelj može se obratiti gospodarskom subjektu, strani okvirnog sporazuma, pisanim putem, tražeći od njega da dopuni svoju ponudu ako je to nužno.

4.   Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata, potonjih mora biti najmanje troje, ako ima dovoljan broj gospodarskih subjekata koji zadovoljavaju uvjete sposobnosti i/ili valjanih ponuda koje zadovoljavaju kriterije za odabir.

Ugovori na temelju okvirnih sporazuma sklopljenih s više gospodarskih subjekata mogu biti sklopljeni ili:

primjenom uvjeta određenih u okvirnom sporazumu bez ponovnog natjecanja, ili

ako svi uvjeti nisu određeni u okvirnom sporazum, kada su strane ponovno u natjecanju na temelju istih i, ako je to nužno, preciznije definiranih uvjeta, i, ako je prikladno, drugih uvjeta navedenih u specifikacijama okvirnog sporazuma, u skladu sa sljedećim postupkom:

(a)

za svaki ugovor koji će se sklopiti, javni naručitelji pisanim putem pozivaju gospodarske subjekte koji su sposobni izvršiti ugovor;

(b)

javni naručitelji određuju rok koji je dovoljno dug da omogući dostavu ponuda za svaki pojedini ugovor, uzimajući u obzir čimbenike poput složenosti predmeta ugovora i vremena potrebnog za dostavu ponuda;

(c)

ponude se dostavljaju pisanim putem, a njihov sadržaj ostaje tajan sve dok ne istekne predviđeni rok za odgovor;

(d)

javni naručitelji sklapaju svaki ugovor s ponuditeljem koji je dostavio najpovoljniju ponudu na temelju kriterija za odabir navedenih u specifikacijama okvirnog sporazuma.

Članak 33.

Dinamički sustavi nabave

1.   Države članice mogu predvidjeti da javni naručitelji mogu koristiti dinamičke sustave nabave.

2.   Kako bi uspostavili dinamički sustav nabave, javni naručitelji moraju se pridržavati pravila otvorenog postupka u svim njegovim fazama do sklapanja ugovora u okviru toga sustava. Svi ponuditelji koji zadovolje uvjete sposobnosti i koji su dostavili indikativnu ponudu koja je u skladu sa specifikacijom i svim mogućim dodatnim dokumentima bit će prihvaćeni u sustav; indikativne ponude mogu se u svakom trenutku poboljšati, pod uvjetom da su i dalje u skladu sa specifikacijom. S ciljem postavljanja sustava i sklapanja ugovora u okviru tog sustava, javni naručitelji koriste isključivo elektronička sredstva u skladu s člankom 42. stavcima 2. do 5.

3.   U svrhu uspostavljanja dinamičkog sustava nabave, javni naručitelji će:

(a)

objaviti poziv na nadmetanje u kojem mora biti jasno navedeno da se radi o dinamičkom sustavu nabave;

(b)

navesti u specifikaciji, među ostalim, prirodu predviđenih nabava u okviru tog sustava, kao i sve potrebne podatke u vezi sa sustavom nabave, elektroničkom opremom koja se koristi te tehničkim priključcima i specifikacijama;

(c)

pružati, putem elektroničkih sredstava, nakon objave poziva do isteka valjanosti sustava, neograničen, izravan i potpun pristup specifikaciji i svim dodatnim dokumentima, te će u pozivu navesti internetsku adresu na kojoj se oni mogu potražiti.

4.   Javni naručitelji tijekom čitavog razdoblja dinamičkog sustava nabave svakom gospodarskom subjektu moraju dati mogućnost dostave indikativne ponude i prihvaćanja u sustav prema uvjetima iz stavka 2. Oni moraju izvršiti procjenu u roku od najviše 15 dana od dana dostave indikativne ponude. Međutim, oni mogu produžiti razdoblje procjene pod uvjetom da u međuvremenu nije izdan poziv na dostavu ponuda.

Javni naručitelj obavještava ponuditelja navedenog u prvom podstavku čim to najranije bude moguće o njegovom prihvaćanju u dinamički sustav nabave ili o odbijanju njegove indikativne ponude.

5.   Za svaki ugovor posredno se izdaje poziv na dostavu ponuda. Prije izdavanja poziva na dostavu ponuda, javni naručitelji objavljuju pojednostavljeni poziv na nadmetanje kojim se pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave indikativnu ponudu, u skladu sa stavkom 4., u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana slanja pojednostavljenog poziva. Javni naručitelji ne smiju započeti nadmetanje dok nisu izvršili procjenu svih indikativnih ponuda zaprimljenih u tom roku.

6.   Javni naručitelji pozivaju sve ponuditelje koji su prihvaćeni u sustav da dostave ponudu za svaki posebni ugovor koji će se sklopiti u okviru tog sustava. S tim ciljem oni određuju rok za dostavu ponuda.

Oni sklapaju ugovor s ponuditeljem koji je dostavio najbolju ponudu na temelju kriterija odabira ponude koji su navedeni u pozivu na nadmetanje za uspostavljanje dinamičkog sustava nabave. Ti se kriteriji po potrebi mogu preciznije utvrditi u pozivu navedenom u prvom podstavku.

7.   Dinamički sustav nabave ne može trajati dulje od četiri godine, osim iznimno u valjano opravdanim slučajevima.

Javni naručitelji ne smiju koristiti ovaj sustav s ciljem sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja.

Nikakvi troškovi ne smiju se zaračunavati zainteresiranim gospodarskim subjektima ili strankama sustava.

Članak 34.

Ugovori o javnim radovima: posebna pravila o subvencioniranim programima stanogradnje

U slučaju ugovora o javnoj nabavi koji se odnose na projektiranje i izgradnju subvencioniranih programa stanogradnje, veličina i složenost kojih, te procijenjeno trajanje potrebnih radova zahtijeva da se planiranje od samog početka temelji na bliskoj suradnji unutar tima koji se sastoji od predstavnika javnog naručitelja, stručnjaka i odgovornog izvođača radova, može se usvojiti poseban postupak nabave za odabir izvođača radova najprikladnijeg za uklapanje u tim.

Posebice, javni naručitelj uključuje u poziv na nadmetanje što je moguće točniji opis radova koji će se izvoditi kako bi omogućio zainteresiranim izvoditeljima radova da stvore valjanu sliku projekta. Nadalje, javni naručitelji, u skladu s kvalitativnim uvjetima sposobnosti navedenima u člancima 45. do 52., navode u tom pozivu na nadmetanje osobne, tehničke, ekonomske i financijske uvjete koje natjecatelj treba zadovoljiti.

Ako je takav postupak usvojen, javni naručitelji primjenjuju članke 2., 35., 36., 38., 39., 41., 42., 43. i 45. do 52.

POGLAVLJE VI.

Pravila o objavljivanju i transparentnosti

Odjeljak 1.

Objava obavijesti

Članak 35.

Obavijesti

1.   Javni naručitelji objavljuju, putem prethodne (informacijske) obavijesti koju objavljuje Komisija ili oni sami na svom „profilu kupca”, kako je opisano u točki 2.(b) Priloga VIII.:

(a)

kada je u pitanju roba, procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje namjeravaju sklopiti u idućih 12 mjeseci, ako je ukupna procijenjena vrijednost, uzimajući u obzir članke 7. i 9., jednaka ili veća od 750 000 eura.

Grupe proizvoda javni naručitelj utvrđuje uputom na CPV nomenklaturu;

(b)

kada su u pitanju usluge, procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga navedenih u Prilogu II. A koje namjeravaju sklopiti tijekom idućih 12 mjeseci, ako je takva procijenjena ukupna vrijednost, uzimajući u obzir odredbe članaka 7. i 9., jednaka ili veća od 750 000 eura;

(c)

kada su u pitanju radovi, bitna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje namjeravaju sklopiti, a čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od praga navedenog u članku 7., uzimajući u obzir članak 9.

Obavijesti navedene u točkama (a) i (b) šalju se Komisiji ili objavljuju na profilu kupca u najkraćem mogućem roku nakon početka proračunske godine.

Obavijest navedena u točki (c) šalje se Komisiji ili se objavljuje na profilu u najkraćem mogućem roku nakon odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o radovima ili okvirnih sporazuma koje javni naručitelji namjeravaju sklopiti.

Javni naručitelji koji objave prethodnu (informacijsku) obavijest na svom profilu kupca elektroničkim putem šalju Komisiji obavijest o objavi prethodne (informacijske) obavijesti na profilu kupca u skladu s formatom i detaljnim postupcima za slanje obavijesti navedenima u točki 3. Priloga VIII.

Objava obavijesti navedenih u točkama (a), (b) i (c) obavezna je samo kada javni naručitelj koriste opciju skraćivanja rokova za dostavu ponuda koja je predviđena člankom 38. stavkom 4.

Ovaj stavak ne primjenjuje se na pregovaračke postupke bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

2.   Javni naručitelji koji žele sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u otvorenom, ograničenom ili, na temelju uvjeta utvrđenih člankom 30., pregovaračkom postupku s objavom poziva na nadmetanje ili, na temelju uvjeta utvrđenih člankom 29., putem natjecateljskog dijaloga, obznanjuju svoju namjeru pozivom na nadmetanje.

3.   Javni naručitelji koji žele uspostaviti dinamički sustav nabave obznanjuju svoju namjeru pozivom na nadmetanje.

Javni naručitelji koji žele sklopiti ugovor u okviru dinamičkog sustava nabave obznanjuju svoju namjeru pojednostavljenim pozivom na nadmetanje.

4.   Javni naručitelji koji su sklopili ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum šalju obavijest o rezultatima postupka nabave u roku od 48 dana od sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma.

U slučaju okvirnih sporazuma sklopljenih u skladu s člankom 32. javni naručitelji nisu obavezni poslati obavijest o rezultatima postupka nabave za svaki ugovor temeljen na tom sporazumu.

Javni naručitelji šalju obavijesti o rezultatima postupka nabave u okviru dinamičkog sustava nabave u roku 48 dana od sklapanja svakog ugovora. Mogu, međutim, raspodijeliti takve obavijesti po kvartalima. U tom slučaju šalju grupirane obavijesti u roku 48 dana od završetka svakog kvartala.

U slučaju ugovora o javnim uslugama navedenima u Prilogu II. B, javni naručitelji navode u obavijesti slažu li se s njezinim objavljivanjem. Za takve ugovore o uslugama Komisija sastavlja pravila za izrađivanje statističkih izvješća na temelju takvih obavijesti i za objavu takvih izvješća u skladu s postupkom utvrđenim u članku 77. stavku 2.

Određeni podaci o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma mogu se ne objaviti ako bi objava takvih podataka ometala provedbu zakona ili na drugi način bila protivna javnom interesu, štetila opravdanim poslovnim interesima gospodarskih subjekata, javnih ili privatnih, ili bi mogla štetiti poštenom tržišnom natjecanju između njih.

Članak 36.

Oblik i način objave obavijesti

1.   Obavijesti sadrže podatke spomenute u Prilogu VII. A i, po potrebi, sve ostale podatke koje javni naručitelj smatra korisnima u formatu standardnih obrazaca koje je donijela Komisija u skladu s postupkom navedenim u članku 77. stavku 2.

2.   Obavijesti koje javni naručitelji šalju Komisiji šalju se ili elektroničkim sredstvima u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u Prilogu VIII. stavku 3., ili drugim sredstvima. U slučaju pribjegavanja postupcima zbog žurnosti utvrđenima u članku 38. stavku 8., obavijesti se moraju poslati ili telefaksom ili elektroničkim sredstvima u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u točki 3. Priloga VIII.

Obavijesti se objavljuju u skladu s tehničkim obilježjima za objavljivanje navedenima u točkama 1(a) i (b) Priloga VIII.

3.   Obavijesti sastavljene i poslane elektroničkim sredstvom u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u točki 3. Priloga VIII. objavljuju se najkasnije pet dana od slanja.

Obavijesti koje se ne prenose elektroničkim sredstvom u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u točki 3. Priloga VIII. objavljuju se najkasnije 12 dana od slanja, ili u slučaju žurnosti navedene u članku 38. stavku 8. najkasnije pet dana od slanja.

4.   Pozivi na nadmetanje objavljuju se u potpunosti na službenom jeziku Zajednice koji odabere javni naručitelj, s tim da je ta verzija na izvornom jeziku jedini vjerodostojan tekst. Sažetak važnih elemenata svakog poziva objavljuje se na ostalim službenim jezicima.

Troškove objave takvih poziva od strane Komisije snosi Zajednica.

5.   Obavijesti i njihov sadržaj ne smiju se objavljivati na nacionalnoj razini prije datuma njihova slanja Komisiji.

Obavijesti objavljene na nacionalnoj razini sadržavat će samo podatke sadržane u obavijestima poslanima Komisiji ili objavljenima na profilu kupca u skladu s člankom 35. stavkom 1. prvim podstavkom, a u njima se obavezno navodi datum slanja obavijesti Komisiji ili datum njezine objave na profilu kupca.

Prethodne (informacijske) obavijesti ne smiju se objaviti na profilu kupca prije slanja Komisiji obavijesti o njihovoj objavi u tom obliku; u njima se mora navesti datum toga slanja.

6.   Sadržaj obavijesti koje nisu poslane elektroničkim sredstvom u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u točki 3. Priloga VIII. ograničava se na otprilike 650 riječi.

7.   Javni naručitelji moraju biti u mogućnosti pružiti dokaz o datumima slanja obavijesti.

8.   Komisija će javnom naručitelju dati potvrdu o objavi poslane informacije navodeći datum te objave. Takva potvrda predstavlja dokaz o objavi.

Članak 37.

Neobavezno objavljivanje

Javni naručitelji mogu u skladu s člankom 36. objavljivati obavijesti o ugovorima o javnoj nabavi koje nisu podložne zahtjevima objave utvrđenima ovom Direktivom.

Odjeljak 2.

Rokovi

Članak 38.

Rokovi za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje i za zaprimanje ponuda

1.   Prilikom određivanja rokova za zaprimanje ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, javni naručitelji moraju posebno uzeti u obzir složenost ugovora i vrijeme potrebno za izradu ponuda, ne dovodeći u pitanje minimalne rokove utvrđene ovim člankom.

2.   U slučaju otvorenih postupaka, minimalni rok za dostavu ponuda je 52 dana od datuma slanja poziva na nadmetanje.

3.   U slučaju ograničenih postupaka, pregovaračkih postupaka s objavom poziva na nadmetanje navedenih u članku 30. i natjecateljskog dijaloga:

(a)

minimalni rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje je 37 dana od datuma slanja poziva na nadmetanje;

(b)

u slučaju ograničenih postupaka, minimalni rok za zaprimanje ponuda je 40 dana od dana slanja poziva.

4.   Kada su javni naručitelji objavili prethodnu (informacijsku) obavijest, minimalni rok za zaprimanje ponuda na temelju stavaka 2. i stavka 3., točke (b) može, kao opće pravilo, biti skraćen na 36 dana, ali ni u kojem slučaju na manje od 22 dana.

Rok teče od datuma slanja poziva na nadmetanje u otvorenom postupku i od datuma slanja poziva na dostavu ponude u ograničenim postupcima.

Skraćeni rokovi navedeni u prvoj točki dopuštaju se pod uvjetom da je prethodna (informacijska) obavijest sadržavala sve podatke zahtijevane za poziv na nadmetanje navedene u Prilogu VII. A, ako su ti podaci raspoloživi u trenutku objave poziva i ako je prethodna (informacijska) obavijest poslana na objavljivanje između 52 dana i 12 mjeseci prije datuma slanja poziva na nadmetanje.

5.   Ako se obavijesti izrađuju i šalju elektroničkim sredstvima u skladu s formatom i postupcima za prijenos navedenima u točki 3. Priloga VIII., rokovi za zaprimanje ponuda navedeni u stavcima 2. i 4., u otvorenim postupcima, i rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje naveden u stavku 3. točki (a), u ograničenim i pregovaračkim postupcima i natjecateljskom dijalogu, mogu se skratiti za sedam dana.

6.   Rokovi za zaprimanje ponuda navedeni u stavku 2. i stavku 3. točka (b) mogu se skratiti za pet dana ako javni naručitelj pruži neograničeni i puni, potpuno izravan pristup elektroničkim sredstvima ugovornim dokumentima i svim dodatnim dokumentima od datuma objave obavijesti u skladu s Prilogom VIII., navodeći u tekstu obavijesti internetsku adresu na kojoj je ova dokumentacija dostupna.

Ovo skraćivanje može se dodati onom navedenom u stavku 5.

7.   Ako, iz bilo kojih razloga, specifikacije i dodatni dokumenti ili dodatne informacije, iako pravodobno zatraženi, nisu stavljeni na raspolaganje u rokovima određenima u člancima 39. i 40, ili ako se ponude mogu izraditi samo nakon obilaska gradilišta ili nakon pregleda dokumenata koji potkrepljuju ugovorne dokumente na licu mjesta, rokovi za zaprimanje ponuda produžuju se tako da svi gospodarski subjekti kojih se to tiče mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnim za sastavljanje ponude.

8.   U slučaju ograničenih postupaka i pregovaračkih postupaka s objavom poziva na nadmetanje navedenih u članku 30., ako iznimna žurnost rokove utvrđene ovim člankom čini nepraktičnima, javni naručitelji mogu odrediti:

(a)

rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji ne smije biti kraći od 15 dana od datuma slanja poziva na nadmetanje, ili kraći od 10 dana ako je obavijest poslana elektroničkim sredstvom u skladu s formatom i postupkom za slanje obavijesti navedenima u točki 3. Priloga VIII.;

(b)

i, u slučaju ograničenih postupaka; rok za zaprimanje ponuda koji ne smije biti kraći od 10 dana od dana pozivanja na dostavu ponude.

Članak 39.

Otvoreni postupci: specifikacije, dodatni dokumenti i podaci

1.   U otvorenim postupcima, kada javni naručitelji ne pružaju neograničeni i potpuno izravan pristup putem elektroničkih sredstava, u skladu s člankom 38. stavkom 6., specifikacijama i svim dodatnim dokumentima, specifikacije i dodatni dokumenti šalju se gospodarskim subjektima u roku od šest dana od primitka zahtjeva za sudjelovanje, pod uvjetom da je zahtjev pravovremeno podnesen prije roka za dostavu ponuda.

2.   Pod uvjetom da je to pravodobno zatraženo, javni naručitelji ili nadležne službe stavljaju na raspolaganje dodatne informacije u vezi sa specifikacijama i sve dodatne dokumente najkasnije šest dana prije roka za zaprimanje ponuda.

Odjeljak 3.

Sadržaj informacija i sredstva prijenosa

Članak 40.

Pozivi na dostavu ponude, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje

1.   U ograničenim postupcima, postupcima natjecateljskog dijaloga i pregovaračkim postupcima s objavom poziva na nadmetanje u smislu članka 30., javni naručitelji istodobno i u pisanom obliku pozivaju odabrane natjecatelje da dostave svoje ponude ili na pregovaranje, ili u slučaju natjecateljskog dijaloga, na sudjelovanje u dijalogu.

2.   Poziv natjecateljima uključuje ili:

primjerak specifikacija ili opisnog dokumenta i svih dodatnih dokumenata, ili

uputu na pristup specifikacijama i drugim dokumentima navedenima u prvoj alineji, kada se oni stavljaju na raspolaganje putem elektroničkih sredstava u skladu s člankom 38. stavkom 6.

3.   Ako neki subjekt, osim javnog naručitelja, odgovoran za postupak nabave posjeduje specifikacije i/ili dodatne dokumente, u pozivu se navodi adresa gdje se te specifikacije, taj opisni dokument i ti dokumenti mogu tražiti, po potrebi, rok za traženje tih dokumenata i iznos koji se plaća za dobivanje tih dokumenata i postupke plaćanja. Nadležna služba šalje tu dokumentaciju gospodarskom subjektu odmah po primitku zahtjeva.

4.   Dodatne informacije o specifikacijama, opisnom dokumentu ili dodatnim dokumentima javni naručitelj ili nadležna služba šalju najmanje šest dana prije roka za zaprimanje ponuda, pod uvjetom da je pravodobno zatražena. U slučaju ograničenih ili žurnih postupaka, taj rok je četiri dana.

5.   Nadalje, poziv na dostavu ponude, za sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje mora sadržavati najmanje:

(a)

uputu na objavljeni poziv na nadmetanje;

(b)

rok za zaprimanje ponuda, adresu na koju ponude moraju biti dostavljene i jezik ili jezike na kojem ponude moraju biti sastavljene;

(c)

u slučaju natjecateljskog dijaloga datum i adresu početka konzultacija i jezik ili jezike koji se koriste;

(d)

uputu na sve moguće dodatne dokumente koje treba dostaviti, ili u prilog dokazivih izjava ponuditelja u skladu s člankom 44. ili kao dopunu informaciji navedenoj u tom članku, prema uvjetima utvrđenima u člancima 47. i 48.;

(e)

relativni značaj kriterija za sklapanje ugovora ili, po potrebi, redoslijed takvih kriterija prema važnosti, od najvažnijeg prema najmanje važnom, ako nisu navedeni u pozivu na nadmetanje, specifikacijama ili opisnom dokumentu.

Međutim, u slučaju ugovora sklopljenih u skladu s pravilima utvrđenima u članku 29., informacija navedena u točki (b) iznad ne navodi se u pozivu na sudjelovanje u dijalogu, ali se navodi u pozivu za dostavu ponude.

Članak 41.

Obavještavanje natjecatelja i ponuditelja

1.   Javni naručitelji moraju u najkraćem mogućem roku obavijestiti natjecatelje i ponuditelje o odlukama donesenima u vezi sa sklapanjem okvirnog sporazuma, sklapanjem ugovora ili prihvaćanjem u dinamički sustav nabave, uključujući i razloge za odluku da ne sklopi okvirni sporazum ili ne sklopi ugovor za koji je postojao poziv na nadmetanje ili da se ponovno pokrene postupak ili da se ne uvede dinamički sustav nabave; ove informacije pružaju se u pisanom obliku po primitku zahtjeva od strane javnog naručitelja.

2.   Na zahtjev zainteresirane strane javni naručitelj što je prije moguća obavještava:

svakog neuspješnog natjecatelja o razlozima za odbijanje njegovog zahtjeva,

svakog neuspješnog ponuditelja o razlozima odbijanja njegove ponude, uključujući, za slučajeve navedene u članku 23. stavcima 4. i 5., razloge za svoju odluku da ne postoji jednakovrijednost ili svoju odluku da radovi, roba ili usluge ne ispunjavaju izvedbene i funkcionalne zahtjeve,

svakog ponuditelja koji je dostavio prihvatljivu ponudu o svojstvima i relativnim prednostima odabrane ponude, kao i o imenu uspješnog ponuditelja ili strana okvirnog sporazuma.

Potrebno vrijeme ne može ni u kojim okolnostima biti dulje od 15 dana od primitka pisanog zahtjeva.

3.   Međutim, javni naručitelji mogu odlučiti uskratiti određene informacije navedene u stavku 1., koje se tiču sklapanja ugovora, sklapanja okvirnog sporazuma ili prihvaćanja u dinamički sustav nabave ako bi objava takvih informacija ometala provedbu zakona, ili na neki drugi način bila u suprotnosti s javnim interesima, štetila opravdanim tržišnim interesima gospodarskih subjekata, javnih ili privatnih, ili bi mogla dovesti u pitanje pošteno tržišno natjecanje između njih.

Odjeljak 4.

Komunikacija

Članak 42.

Pravila primjenjiva na komunikaciju

1.   Svaka komunikacija i razmjena informacija navedena u ovoj glavi može se odvijati poštom, telefaksom, elektroničkim sredstvima u skladu sa stavcima 4. i 5., telefonom u slučajevima i okolnostima navedenima u stavku 6. ili kombinacijom ovih sredstava, prema izboru javnog naručitelja.

2.   Odabrana sredstva komunikacije moraju biti opće dostupna te ne smiju ograničavati pristup gospodarskih subjekta nadmetanju.

3.   Komunikacija te razmjena i pohrana informacija obavljaju se na takav način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, te da javni naručitelji razmotre sadržaj ponuda i zahtjeva za sudjelovanje tek nakon isteka roka za njihovu dostavu.

4.   Alati koji će se koristiti u komunikaciji putem elektroničkih sredstava, kao i njihove tehničke karakteristike moraju biti nediskriminirajući, opće dostupni i kompatibilni s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi.

5.   Sljedeća su pravila primjenjiva na uređaje za elektronički prijenos i zaprimanje ponuda i na uređaje za elektroničko zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje:

a)

informacije koje se tiču specifikacija nužnih za elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, uključujući kriptografsku zaštitu, moraju biti dostupne zainteresiranim stranama. Nadalje, uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda i zahtjeva za sudjelovanje moraju ispunjavati uvjete navedene u Prilogu X.;

(b)

države članice mogu, u skladu s člankom 5. Direktive 1999/93/EZ, zahtijevati da elektroničke ponude imaju napredni elektronički potpis u skladu s njegovim stavkom 1.;

(c)

države članice mogu uvesti ili održavati dobrovoljne programe akreditacije s ciljem pružanja više razine usluge ovjeravanja za te uređaje;

(d)

ponuditelji ili natjecatelji moraju se obvezati da će dostaviti, prije isteka roka utvrđenog za dostavu ponuda ili zahtjeva sa sudjelovanje, dokumente, potvrde i izjave navedene u člancima 45. do 50. i članku 52. ako oni ne postoje u elektroničkom obliku.

6.   Sljedeća pravila primjenjuju se na prijenos zahtjeva za sudjelovanje:

(a)

zahtjevi za sudjelovanje u postupcima sklapanja ugovora o javnoj nabavi mogu se podnijeti u pisanom obliku ili telefonom;

(b)

ako se zahtjevi za sudjelovanje podnose telefonom, pismena potvrda mora se poslati prije isteka roka određenog za njihovo zaprimanje;

(c)

javni naručitelji mogu zahtijevati da zahtjevi za sudjelovanje podneseni telefaksom moraju biti potvrđeni poštom ili elektroničkim sredstvom, ako je to potrebno u svrhu pravnog dokaza. Svaki takav zahtjev, zajedno s rokom za slanje potvrde poštom ili elektroničkim sredstvom, javni naručitelj mora navesti u pozivu na nadmetanje.

Odjeljak 5.

Izvješća

Članak 43.

Sadržaj izvješća

Za svaki ugovor, okvirni sporazum i svaku uspostavu dinamičkog sustava nabave, javni naručitelj sastavlja pismeno izvješće koje sadrži najmanje sljedeće:

(a)

naziv i adresu javnog naručitelja, predmet i vrijednost ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave.

(b)

imena uspješnih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odabira;

(c)

imena odbijenih natjecatelja ili ponuditelja i razloge njihova odbijanja;

(d)

razloge za odbijanje ponuda za koje se smatra da su izuzetno niske;

(e)

ime uspješnog ponuditelja i razloge zašto je njegova ponuda odabrana i, ako je poznato, dio ugovora ili okvirnog sporazuma koji uspješni ponuditelj namjerava dati u podugovor trećim strankama;

(f)

za pregovaračke postupke, okolnosti navedene u člancima 30. i 31. koje opravdavaju korištenje ovih postupaka;

(g)

ako je u pitanju natjecateljski dijalog, okolnosti navedene u članku 29. koje opravdavaju korištenje ovog postupka;

(h)

ako je potrebno, razloge za odluku javnog naručitelja da ne sklopi ugovor ili okvirni sporazum ili ne provede dinamički sustav nabave.

Javni naručitelji poduzimaju odgovarajuće korake da dokumentiraju napredak postupaka nabave vođenih elektroničkim sredstvima.

Izvješće, ili njegove glavne odredbe, šalje se Komisiji, ako ona to zatraži.

POGLAVLJE VII.

Vođenje postupka

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 44.

Provjera sposobnosti, izbor sudionika i sklapanje ugovora

1.   Ugovori se sklapaju na temelju kriterija utvrđenih u člancima 53. i 55., uzimajući u obzir članak 24., nakon što su javni naručitelji provjerili sposobnost gospodarskih subjekata koji nisu isključeni sukladno odredbama članaka 45. i 46. u skladu s kriterijima ekonomske i financijske sposobnosti, stručnog i tehničkog znanja ili sposobnosti navedenima u člancima 47. do 52. i, po potrebi s pravilima o zabrani diskriminacije i kriterijima navedenima u stavku 3.

2.   Javni naručitelji mogu tražiti od natjecatelja i ponuditelja da zadovolje minimalne razine sposobnosti u skladu s člancima 47. i 48.

Opseg informacija navedenih u člancima 47. i 48. i minimalne razine sposobnosti koje se zahtijevaju za određeni ugovor moraju biti vezani uz predmet ugovora te biti razmjerni predmetu ugovora.

Ove minimalne razine moraju se navesti u pozivu na nadmetanje.

3.   U ograničenim postupcima, pregovaračkim postupcima s objavom poziva na nadmetanje i u postupku natjecateljskog dijaloga, javni naručitelji mogu ograničiti broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati na dostavu ponude, ili na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu, pod uvjetom da na raspolaganju imaju dovoljan broj sposobnih natjecatelja. Javni naručitelji navode u pozivu na nadmetanje objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja namjeravaju primijeniti, minimalni broj natjecatelja koje namjeravaju pozvati i, po potrebi, maksimalni broj.

U ograničenim postupcima minimum je pet natjecatelja. U pregovaračkim postupcima s objavom poziva na nadmetanje i postupku natjecateljskog dijalog minimum je tri natjecatelja. U svakom slučaju broj pozvanih natjecatelja mora biti dovoljan da osigura istinsko natjecanje.

Javni naručitelji pozivaju broj natjecatelja najmanje jednak unaprijed utvrđenom minimalnom broju. Ako je broj natjecatelja koji zadovoljavaju uvjete sposobnosti i minimalne razine sposobnosti ispod minimalnog broja, javni naručitelj može nastaviti postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih natjecatelja. U kontekstu ovog istog postupka, javni naručitelj ne može uključiti druge gospodarske subjekte koji nisu podnijeli zahtjev za sudjelovanje ili natjecatelje koji nemaju traženu sposobnost.

4.   Ako se javni naručitelj koristi opcijom smanjenja broja rješenja koja se trebaju razmotriti ili ponuda o kojima se treba pregovarati, kako je predviđeno u članku 29. stavku 4. i članku 30. stavku 4., čini to primjenjujući kriterije odabira navedene u pozivu na nadmetanje, u specifikacijama ili opisnom dokumentu. U završnoj fazi, broj do kojeg se stigne mora osigurati istinsko natjecanje u onoj mjeri u kojoj postoji dovoljan broj rješenja ili sposobnih natjecatelja.

Odjeljak 2.

Kriteriji za kvalitativni odabir

Članak 45.

Osobna situacija natjecatelja ili ponuditelja

1.   Svaki natjecatelj ili ponuditelj koji je bio osuđen na temelju pravomoćne presude o kojoj javni naručitelj ima spoznaje iz jednog ili više dolje navedenih razloga mora se isključiti iz sudjelovanja u ugovoru o javnoj nabavi:

(a)

sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji kako je definirano člankom 2. stavkom 1. Zajedničke akcije Vijeća 98/733/JHA (20);

(b)

korupcija, kako je definirana u članku 3. Akta Vijeća od 26. svibnja 1997. (21) odnosno u članku 3. stavku 1. Zajedničke akcije Vijeća 98/742/JHA (22);

(c)

prijevara u smislu članka 1. Konvencije koja se odnosi na zaštitu financijskih interesa Europskih zajednica (23);

(d)

pranje novca, koko je definirano člankom 1. Direktive Vijeća 91/308/EEZ od 10. lipnja 1991. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca (24).

Države članice posebno navode, u skladu s nacionalnim zakonom i uzimajući u obzir zakon zajednice, provedbene uvjete za ovaj stavak.

One mogu predvidjeti odstupanje od zahtjeva navedenog u prvom podstavku zbog bitnih zahtjeva u općem interesu.

Za potrebe ovog stavka, javni naručitelji, po potrebi, traže od natjecatelja ili ponuditelja da dostave dokumente navedene u stavku 3. i mogu se, ako imaju sumnji u vezi s osobnom situacijom natjecatelja ili ponuditelja obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija, o osobnoj situaciji dotičnih natjecatelja ili ponuditelja, koje smatraju potrebnima. Ako se situacija tiče natjecatelja ili ponuditelja s poslovnim nastanom u drugoj državi od one u kojoj je javni naručitelj, javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih tijela. Uzimajući u obzir nacionalne zakone države članice u kojoj natjecatelj ili ponuditelj ima poslovni nastan, takvi se zahtjevi odnose na pravne i/ili fizičke osobe, uključujući, po potrebi, direktore poduzeća i bilo koje osobe koje imaju ovlasti predstavljanja, odlučivanja ili kontrole u odnosu na natjecatelja ili ponuditelja.

2.   Svaki gospodarski subjekt može biti isključen iz sudjelovanja u ugovoru ako je taj gospodarski subjekt:

(a)

u stečaju ili je u postupku likvidacije, ako njegovim poslovima upravlja sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima;

(b)

predmetom postupaka za otvaranje stečajnog postupka, za likvidaciju po službenoj dužnosti ili upravljanja od strane suda ili nagodbe s vjerovnicima ili bilo kakvog sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i odredbama;

(c)

pravomoćnom presudom osuđen za djelo koje se tiče njegovog profesionalnog postupanja;

(d)

bio kriv za težak profesionalni propust kojeg javni naručitelj može dokazati na bilo koji način;

(e)

nije ispunio obaveze vezane uz plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj ima poslovni nastan ili onima koje su na snazi u državi javnog naručitelja;

(f)

nije ispunio obaveze koje se tiču plaćanja poreza u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj ima poslovni nastan ili onima koje su na snazi u državi javnog naručitelja;

(g)

je kriv za ozbiljno lažno prikazivanje činjenica pri dostavljanju potrebnih podataka sukladno odredbama ovog odjeljka ili nije dostavio takve podatke.

Države članice navode, u skladu s njihovim nacionalnim zakonom i uzimajući u obzir zakonodavstvo Zajednice, provedbene uvjete za ovaj stavak.

3.   Javni naručitelji prihvaćaju sljedeće kao dovoljan dokaz da se nijedan od slučajeva navedenih u stavku 1. ili stavku 2., točkama (a), (b), (c), (e) ili (f) ne odnosi na gospodarskog subjekta:

(a)

što se tiče stavka 1. i stavka 2. točaka (a), (b) i (c), prilaganje izvatka iz „sudskog registra” ili, u nedostatku toga, ekvivalentnog dokumenta kojeg su izdale nadležne sudske ili upravne vlasti u državi podrijetla ili u državi iz koje ta osoba dolazi i koji pokazuje da su ovi uvjeti zadovoljeni;

(b)

što se tiče stavka 2. točaka (e) i (f) potvrdu koju je izdalo nadležno tijelo u dotičnoj državi članici.

Ako dotična država ne izdaje takve dokumente ili potvrde, ili ako ovi ne obuhvaćaju sve slučajeve navedene u stavku 1. i stavku 2. točkama (a), (b) i (c), mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, u državi članici u kojoj nema odredbi koje se tiču izjava pod prisegom, svečanom izjavom od strane dotične osobe ispred nadležne sudske ili upravne vlasti, bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela, u državi podrijetla ili u državi iz koje ta osoba dolazi.

4.   Države članice određuju vlasti i tijela nadležna za izdavanje dokumenata, potvrda ili izjava navedenih u stavku 3. i o tome izvješćuju Komisiju. Takvo izvješćivanje ne dovodi u pitanje zakonodavstvo o zaštiti podataka.

Članak 46.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Od svakoga gospodarskog subjekta koji želi sudjelovati u ugovoru o javnoj nabavi može se tražiti da dokaže svoj upis, kako je propisano u državi članici u kojoj ima poslovni nastan, u jedan od strukovnih ili obrtnih registara ili da dostavi izjavu pod prisegom ili potvrdu kako je opisano u Prilogu IX. A za ugovore o javnim radovima, u Prilogu IX. B za ugovore o javnoj nabavi robe i u Prilogu IX. C za ugovore o javnim uslugama.

U postupcima za sklapanje ugovora o javnim uslugama, ako natjecatelji ili ponuditelji moraju posjedovati određeno ovlaštenje ili biti članovi određene organizacije kako bi bili u mogućnosti izvršiti dotične usluge u njihovoj državi podrijetla, javni naručitelj može od njih tražiti da dokažu posjedovanje takvog ovlaštenja ili članstva.

Članak 47.

Ekonomska i financijska sposobnost

1.   Dokaz o ekonomskoj i financijskoj sposobnosti gospodarskog subjekta može, kao opće pravilo, biti popraćen s jednom ili više sljedećih potvrda:

(a)

odgovarajući bankovni izvadci ili, po potrebi, dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti;

(b)

predočenje bilanci ili izvadaka iz bilanci, ako je objavljivanje bilanci obavezno u državi nastana gospodarskog subjekta;

(c)

izjava o ukupnom prometu poduzeća i, po potrebi, o prometu u području koje je obuhvaćeno ugovorom za razdoblje do najviše tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja poduzeća ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna.

2.   Gospodarski subjekt može se, po potrebi i za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju mora javnom naručitelju dokazati da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu.

3.   Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata navedena u članku 4. može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

4.   Javni naručitelj navodi, u pozivu na nadmetanje ili pozivu na dostavu ponuda, koju su potvrdu ili potvrde spomenute u stavku 1. izabrali i koje se druge potvrde moraju predočiti.

5.   Ako, iz bilo kojeg opravdanog razloga, gospodarski subjekt nije u mogućnosti predočiti potvrde koje javni naručitelj traži, on može dokazati svoju ekonomsku ili financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom kojeg javni naručitelj smatra prikladnim.

Članak 48.

Tehnička i/ili stručna sposobnost

1.   Tehničke i/ili stručne sposobnosti gospodarskih subjekata procjenjuju se i pregledavaju u skladu sa stavcima 2. i 3.

2.   Dokaz o tehničkim sposobnostima gospodarskog subjekta može biti popraćen s jednim ili više sljedećih sredstava ovisno o prirodi, količini ili važnosti, i namjeni radova, robe ili usluga:

(a)

i.

popis radova izvedenih tijekom posljednjih pet godina, popraćen potvrdama o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove. Te potvrde moraju navoditi vrijednost, datum i mjesto izvođenja radova te navod jesu li ili ne izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Po potrebi, nadležno tijelo predaje ove potvrde direktno javnom naručitelju;

ii.

popis glavnih izvršenih isporuka ili glavnih usluga pruženih u posljednje tri godine, s iznosima, datumima i uključenim primateljima, bilo javnim ili privatnim. Dokaz o isporuci ili pruženoj usluzi daje se:

ako je primatelj bio javni naručitelj, u obliku potvrda izdanih ili supotpisanih od strane nadležnog tijela,

ako je primatelj bio privatni kupac, potvrdom kupca ili, u nedostatku navedenog, jednostavno izjavom gospodarskog subjekta;

(b)

navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima u pitanju, bilo da pripadaju izravno gospodarskom subjektu ili ne, posebno onima odgovornima za kontrolu kvalitete i, u slučaju ugovora o javnim radovima, onim koje izvođač može pozvati da izvedu radove.;

(c)

opis tehničkih mogućnosti i mjera koje koriste dobavljači i pružatelji usluga za osiguranje kvalitete te mogućnosti studija i istraživanja gospodarskog subjekta;

(d)

kada se radi o složenijim proizvodima i uslugama koji se imaju isporučiti ili, iznimno, su traženi za posebne svrhe, kontrola koju provodi javni naručitelj ili, u njegovo ime, nadležno službeno tijelo države sjedišta dobavljača ili pružatelja usluge, podložno sporazumu tog tijela, proizvodnih kapaciteta dobavljača ili tehničkih kapaciteta pružatelja usluga te, ako je potrebno, načina studija i istraživanja koja su mu na raspolaganju te mjera za kontrolu kvalitete koje će koristiti;

(e)

obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova i/ili voditeljskog kadra poduzeća i, posebno, kvalifikacije osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga i izvođenje radova;

(f)

za ugovore o javnim radovima i ugovore o javnim uslugama, i samo u opravdanim slučajevima, navod o mjerama za upravljanje okolišem koje će gospodarski subjekt biti u mogućnosti primjenjivati prilikom izvršenja ugovora;

(g)

izjava o prosječnom godišnjem broju radnika pružatelja usluga ili izvođača radova i broju voditeljskog osoblja u posljednje tri godine.

(h)

izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je na raspolaganju pružatelju usluga ili izvođaču radova u svrhu izvršenja ugovora;

(i)

navod o dijelu ugovora koji pružatelj usluga možda namjerava dati u podugovor;

(j)

s obzirom na proizvode koje će isporučiti:

i.

uzorci, opisi i/ili fotografije čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev javnog naručitelja;

ii.

potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete koja potvrđuju sukladnost proizvoda s točno određenim specifikacijama i normama na koje se upućuje.

3.   Gospodarski subjekt može se, po potrebi i za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze tih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

4.   Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata navedena u članku 4. može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

5.   U postupcima sklapanja ugovora o javnoj nabavi čiji je predmet roba koja zahtijeva poslove postavljanja ili instalacije, pružanje usluga i/ili izvođenje radova, sposobnost gospodarskih subjekata da pruži usluge ili izvrši instalaciju ili izvede radove može se ocjenjivati posebno u odnosu na njihove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost.

6.   Javni naručitelj navodi, u obavijesti ili pozivu na dostavu ponuda, koje reference sukladno odredbama stavka 2. želi primiti.

Članak 49.

Norme osiguranja kvalitete

Ako zahtijevaju prilaganje potvrda, koje su izdala neovisna tijela, koje potvrđuju sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete, javni naručitelji moraju uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na relevantnim europskim serijama normi koje su potvrdila tijela koja udovoljavaju europskim serijama normi koje se odnose na potvrđivanje. Javni naručitelji moraju priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama. Također moraju prihvatiti druge dokaze koji potvrđuju da gospodarski subjekt primjenjuje jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete.

Članak 50.

Norme za upravljanje okolišem

Ako javni naručitelji, u slučajevima navedenima u članku 48. stavku 2. točki (f) zahtijevaju prilaganje potvrda o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama za upravljanje okolišem koje izdaju neovisna tijela za potvrđivanje sukladnosti, moraju uputiti na Sustav Zajednice za upravljanje okolišem (EMAS) ili na norme upravljanja okolišem utemeljene na relevantnim europskim ili međunarodnim normama koje su potvrdila tijela koja udovoljavaju pravu Zajednice ili relevantnim europskim ili međunarodnim normama koje se odnose na potvrđivanje. Moraju priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama. Također moraju prihvatiti druge dokaze koji potvrđuju da gospodarski subjekt primjenjuje jednakovrijedne mjere upravljanja okolišem.

Članak 51.

Dodatna dokumentacija i informacije

Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili pojasne potvrde i dokumente dostavljene sukladno člancima 45. do 50.

Članak 52.

Službene liste odobrenih gospodarskih subjekata i potvrđivanje od tijela osnovanih sukladno javnom ili privatnom pravu

1.   Države članice mogu uvesti ili službene liste odobrenih izvođača radova, dobavljača ili pružatelja usluga ili potvrđivanje od tijela za potvrđivanje osnovanih sukladno javnom ili privatnom pravu.

Države članice prilagođavaju uvjete za upis na ove liste i za izdavanje potvrda od strane tijela za potvrđivanje odredbama članka 45. stavka 1., članka 45. stavka 2. točaka (a) do (d) i (g), članka 46., članka 47. stavaka 1., 4. i 5., članka 48. stavaka 1., 2., 5., i 6., članka 49. i po potrebi članka 50.

Države članice također ih prilagođavaju članku 47. stavku 2. i članku 48. stavku 3. u pogledu prijava za upis koje podnose gospodarski subjekti koji pripadaju zajednici i polažu prava na resurse koje im dostupnima čine druga poduzeća u grupi. U tom slučaju, ovi gospodarski subjekti moraju dokazati tijelu koje sastavlja službeni popis da će imati te resurse na raspolaganju tijekom perioda valjanosti potvrde koja potvrđuje njihov upis u službenu listu i da će tijekom istog perioda ta poduzeća nastaviti ispunjavati zahtjeve kvalitativnog odabira, utvrđene u člancima navedenima u drugom podstavku, i na koje se gospodarski subjekti oslanjaju za svoj upis.

2.   Gospodarski subjekti koji su upisani u službene liste ili koji imaju potvrdu mogu, za svaki ugovor, podnijeti javnom naručitelju potvrdu o upisu koji je izdalo nadležno tijelo ili potvrdu koju je izdalo nadležno tijelo za potvrđivanje. Potvrde moraju sadržavati reference koje su im omogućile upis na listu/dobivanje potvrde i klasifikaciju danu na toj listi.

3.   Upis na službene liste potvrđen od strane nadležnih tijela ili potvrda koju je izdalo tijelo za potvrđivanje ne predstavlja, za svrhe javnih naručitelja drugih država članica, pretpostavku o sposobnosti osim u pogledu članka 45. stavka 1. i stavka 2. točaka (a) do (d) i (g), članka 46., članka 47. stavka 1. točaka (b) i (c), i članka 48. stavka 2. točke(a) podtočke i., točaka (b), (e), (g) i (h) u slučaju izvođača radova, stavka 2. točke (a) podtočke ii., točaka (b), (c), (d) i (j) u slučaju dobavljača i stavka 2. točke (a) podtočke ii. i točaka (c) do (i) u slučaju pružatelja usluga.

4.   Informacija koje se mogu zaključiti iz upisa na službene liste ili potvrda ne može se neopravdano dovesti u pitanje. Što se tiče uplate doprinosa za socijalno osiguranje i poreza, od bilo kojeg upisanoga gospodarskog subjekta može se tražiti dodatna potvrda kad god se nudi ugovor.

Javni naručitelji drugih država članica primjenjuju stavak 3. i prvi podstavak ovog stavka samo u prilog gospodarskim subjektima sa sjedištem u državi članici koja vodi službenu listu.

5.   Za upis gospodarskih subjekata drugih država članica u službenu listu ili za izdavanje potvrda od strane tijela navedenih u stavku 1., ne može se tražiti daljnji dokaz ili izjave osim onih koji se traže od nacionalnih gospodarskih subjekata i, u svim slučajevima, onih koji su predviđeni u člancima 45. do 49. i, po potrebi, članku 50.

Međutim, od gospodarskih subjekata iz drugih država članica ne može se tražiti takav upis ili potvrđivanje kako bi sudjelovali u javnom nadmetanju. Javni naručitelj priznaje jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama. Također prihvaća druga jednakovrijedna dokazna sredstva.

6.   Gospodarski subjekti mogu zatražiti u bilo koje vrijeme upis u službenu listu ili izdavanje potvrde. U razumno kratkom razdoblju mora ih se obavijestiti o odluci tijela koje sastavlja listu ili nadležnog tijela za potvrđivanje.

7.   Tijela za potvrđivanje navedena u stavku 1. su tijela koja zadovoljavaju europske norme koje se odnose na potvrđivanje.

8.   Države članice koje imaju službene liste ili tijela za potvrđivanje kako je navedeno u stavku 1. obavezne su izvješćivati Komisiju i druge države članice o adresama tijela na koja se trebaju slati prijave.

Odjeljak 3.

Sklapanje ugovora

Članak 53.

Kriteriji za odabir ponude

1.   Ne dovodeći u pitanje nacionalne zakone, propise ili upravne odredbe o plaćanju naknade za određene usluge, kriteriji na kojima javni naručitelji temelje sklapanje ugovora o javnoj nabavi su ili:

(a)

ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta javnog naručitelja, razni kriteriji vezani uz sadržaj dotičnog ugovora o javnoj nabavi, primjerice, kvaliteta, cijena, tehničke vrijednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja, ili

(b)

samo najniža cijena.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe trećeg podstavka, u slučaju navedenom u stavku 1. točki (a) javni naručitelj u pozivu na nadmetanje ili u ugovornim dokumentima ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, u opisnoj dokumentaciji mora navesti relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju izabranom da odredi ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ti se značaji mogu izraziti određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom.

Ako, prema mišljenju javnog naručitelja, određivanje značaja nije moguće iz dokazivih razloga, javni naručitelj navodi u pozivu na nadmetanje i/ili ugovornim dokumentima ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, u opisnoj dokumentaciji, kriterije poredane od najvažnijeg prema najmanje važnom.

Članak 54.

Korištenje elektroničkih dražbi

1.   Države članice mogu predvidjeti da se javni naručitelji mogu koristiti elektroničkim dražbama.

2.   U otvorenim, ograničenim ili pregovaračkim postupcima u slučaju navedenom u članku 30. stavku 1. točki (a), javni naručitelji mogu odlučiti da sklapanju ugovora o javnoj nabavi prethodi elektronička dražba kada se ugovorne specifikacije mogu precizno utvrditi.

U istim okolnostima, elektronička dražba može se provesti prigodom ponovnog otvaranja nadmetanja između strana okvirnog sporazuma kako je predviđeno člankom 32. stavkom 4. drugim podstavkom drugom alinejom i prilikom otvaranja nadmetanja za sklapanje ugovora u okviru dinamičkog sustava nabave navedenog u članku 33.

Elektronička dražba temelji se:

ili isključivo na cijenama kada se odabire ponuda s najnižom cijenom,

ili na cijenama i/ili na novim vrijednostima značajki ponuda navedenih u specifikaciji kada se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda.

3.   Javni naručitelji koji odluče provesti elektroničku dražbu moraju navesti tu činjenicu u pozivu na nadmetanje.

Specifikacije moraju, među ostalim, uključiti sljedeće podatke:

(a)

značajke, vrijednost kojih će biti predmetom elektroničke dražbe, pod uvjetom da se takve značajke mogu kvantitativno odrediti i da se mogu izraziti u brojevima ili postocima;

(b)

bilo koja ograničenja na vrijednosti koje se mogu podnositi, s obzirom na to da proizlaze iz specifikacija koje se odnose na predmet ugovora;

(c)

podaci koji će se stavljati na raspolaganje ponuditeljima tijekom elektroničke dražbe i, po potrebi, kada će im oni biti stavljeni na raspolaganje;

(d)

bitne informacije u vezi postupka elektroničke dražbe;

(e)

uvjeti pod kojima će ponuditelji moći nuditi, posebno, minimalne razlike koje će se, po potrebi, zahtijevati u postupku davanja ponuda;

(f)

bitne informacije u vezi elektroničke opreme koja se koristi te rješenja i tehničke specifikacije za spajanje.

4.   Prije započinjanja elektroničke dražbe, javni naručitelji mora izvršiti punu početnu ocjenu ponuda u skladu s utvrđenim kriterijem/kriterijima za odabir i značajem koji im je pridan.

Svi ponuđači koji su dostavili prihvatljive ponude pozivaju se istodobno elektroničkim putem da dostave nove cijene i/ili nove vrijednosti; poziv sadržava sve bitne informacije koje se odnose ne pojedinačno spajanje na elektroničku opremu koja se koristi te navodi datum i vrijeme početka elektroničke dražbe. Elektronička dražba može se provesti u više uzastopnih faza. Elektronička dražba smije započeti najranije dva radna dana nakon datuma slanja poziva.

5.   Kada se ugovor sklapa na temelju ekonomski najpovoljnije ponude, uz poziv se prilaže rezultat pune ocjene relevantnih ponuditelja, koja je provedena u skladu sa značajem kriterija predviđenim u prvoj točki članka 53. stavka 2.

Poziv također sadrži matematičku formulu koja će se koristiti u elektroničkoj dražbi za određivanje automatskih promjena u položaju na temelju ponuđenih novih cijena i/ili novih vrijednosti. Ta formula sadrži značaj svih kriterija određenih za utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude, kako je navedeno u pozivu na nadmetanje ili specifikacijama; u tu svrhu, svi se rasponi, međutim, unaprijed smanjuju na određenu vrijednost.

Ako su dopuštene varijante, osigurava se različita formula za svaku varijantu.

6.   Tijekom svake faze elektroničke dražbe javni naručitelj mora svim ponuditeljima trenutačno slati dovoljno informacija kako bi im omogućio da odrede svoj relativni položaj u svakom trenutku. Oni mogu također slati i druge informacije koje se tiču drugih dostavljenih cijena ili vrijednosti, pod uvjetom da je to navedeno u specifikacijama. Mogu također u svakom trenutku objaviti broj sudionika u toj fazi dražbe. Međutim, ni u kom slučaju ne smiju otkrivati identitet ponuditelja tijekom bilo koje faze elektroničke dražbe.

7.   Javni naručitelji završavaju elektroničku dražbu na jedan ili na više sljedećih načina:

(a)

u pozivu na sudjelovanje u dražbi navode unaprijed određeni datum i vrijeme;

(b)

kada prestanu zaprimati nove cijene ili nove vrijednosti koje ispunjavaju uvjete koji se tiču minimalnih razlika. U tom slučaju, javni naručitelji u pozivu na sudjelovanje u dražbi navode vrijeme koje mora proteći nakon zaprimanja posljednje ponude prije nego što će završiti elektroničku dražbu;

(c)

kada je proveden broj faza dražbe utvrđen u pozivu na sudjelovanje u dražbi.

Kada javni naručitelji odluče završiti elektroničku dražbu u skladu s točkom (c), moguće u kombinaciji s postupanjem navedenim u točki (b), poziv na sudjelovanje u dražbi navodi vremenski plan za svaku fazu dražbe.

8.   Nakon završetka elektroničke dražbe javni naručitelji sklapaju ugovor u skladu s člankom 53. na temelju rezultata elektroničke dražbe.

Javni naručitelji ne smiju se koristiti elektroničkim dražbama na neprimjeren način ili ih koristiti s ciljem sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja ili promjene predmeta ugovora, kako je naveden u objavljenom pozivu na nadmetanja i kako je definiran u specifikaciji.

Članak 55.

Izuzetno niske ponude

1.   Ako su, za dani ugovor, ponude neprirodno niske u odnosu na robu, radove ili usluge, javni naručitelj će, prije nego što odbije takve ponude, tražiti u pisanom obliku podatke o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima.

Ti se podaci mogu posebno odnositi na:

(a)

ekonomičnost u načinu gradnje, proizvodnom procesu ili pružanju usluga;

(b)

izabrana tehnička rješenja i/ili iznimno povoljne uvjete dostupne ponuditelju pri izvođenju radova, isporuci robe ili pružanju usluga;

(c)

originalnost radova, robe ili usluga koje nudi ponuditelj;

(d)

pridržavanje odredaba koje se odnose na zaštitu radnog mjesta i radne uvjete na snazi na mjestu na kojem će se izvoditi radovi, pružati usluge ili isporučivati roba.

(e)

mogućnost da ponuditelj prima državnu potporu.

2.   Javni naručitelj provjerava te sastavne elemente kroz savjetovanje s ponuditeljem, uzimajući u obzir dostavljene dokaze.

3.   Ako javni naručitelj utvrdi da je ponuda izuzetno niska zato što je ponuditelj primio državnu potporu, ponuda smije biti odbijena samo na temelju toga tek nakon savjetovanja s ponuditeljem, ako on nije u mogućnosti dokazati, u dostatnom roku određenom od strane javnog naručitelja, da je dotična potpora dodijeljena na zakonit način. Ako javni naručitelj odbije ponudu u tim okolnostima, on će o toj činjenici obavijestiti Komisiju.

GLAVA III.

PRAVILA O KONCESIJAMA ZA JAVNE RADOVE

POGLAVLJE I.

Pravila koja uređuju koncesije za javne radove

Članak 56.

Područje primjene

Ovo poglavlje primjenjuje se na sve ugovore o koncesiji za javne radove koje je sklopio javni naručitelj ako je vrijednost ugovora jednaka ili viša od 6 242 000 eura.

Vrijednost se računa u skladu s pravilima primjenjivima na ugovore o javnim radovima definiranima u članku 9.

Članak 57.

Izuzeća od područja primjene

Ova glava ne odnosi se na koncesije za javne radove koje se daju:

(a)

u slučajevima navedenima u člancima 13., 14. i 15. ove Direktive u vezi s ugovorima o javnim radovima;

(b)

od strane javnog naručitelja koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 3. do 7. Direktive 2004/17/EZ ako se te koncesije daju za obavljanje tih djelatnosti.

Međutim, ova Direktiva i dalje se odnosi na koncesije za javne radove koje daju javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u članku 6. Direktive 2004/17/EZ i koje su dane za te djelatnosti, u onoj mjeri u kojoj se dotična država članica služi opcijom navedenom u članku 71. drugom podstavku kako bi odgodila njezinu primjenu.

Članak 58.

Objava obavijesti za koncesije za javne radove

1.   Javni naručitelji koji žele sklopiti ugovor o koncesiji za javne radove obznanjuju svoju namjeru putem obavijesti.

2.   Obavijesti o koncesijama za javne radove sadrže informacije navedene u Prilogu VII. C i, po potrebi, bilo koju drugu informaciju koju javni naručitelj smatra korisnom, u skladu s standardnim obrascima koje je usvojila Komisija sukladno postupku iz članka 77. stavka 2.

3.   Obavijesti se objavljuju u skladu s člankom 36. stavcima 2. do 8.

4.   Članak 37. o objavi obavijesti također se odnosi i na obavijesti o koncesijama za javne radove.

Članak 59.

Rok

Kada javni naručitelji pribjegnu koncesiji za javne radove, rok za podnošenje prijava za koncesije je najmanje 52 dana od dana slanja obavijesti, osim ako se primjenjuje članak 38. stavak 5.

Primjenjuje se čanak 38. stavak 7.

Članak 60.

Podizvođenje

Javni naručitelj može ili:

(a)

zahtijevati da koncesionar sklopi ugovore, koji čine minimalno 30 % ukupne vrijednosti radova za koje će se sklopiti ugovor o koncesiji, s trećim stranama, istodobno pružajući mogućnost natjecateljima da povećaju ovaj postotak; ovaj minimalni postotak navedi se u ugovoru o koncesiji, ili

(b)

zatražiti od natjecatelja za ugovore o koncesiji da u svojim ponudama navedu postotak, ako ga imaju, ukupne vrijednosti radova za koje se sklapa ugovor o koncesiji koji namjeravaju dodijeliti trećim stranama.

Članak 61.

Dodjeljivanje dodatnih radova koncesionarima

Ova Direktiva ne odnosi se na dodatne radove koji nisu uključeni u početno razmatrani projekt koncesije ili u osnovni ugovor, ali koji su, zbog nepredviđenih okolnosti, postali nužni za izvedbu radova opisanih u njima, koje je javni naručitelj dodijelio koncesionaru, pod uvjetom da su dodijeljeni gospodarskom subjektu koji obavlja takve radove:

kada takve dodatne radove nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora, a da se ne prouzroče velike poteškoće javnom naručitelju, ili

kada su takvi radovi, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njihovo dovršenje.

Međutim, ukupna vrijednost ugovora koji se sklapaju za dodatne radove ne može biti veća od 50 % iznosa ugovora o koncesiji za originalne radove.

POGLAVLJE II.

Pravila primjenjiva na ugovore koje sklapaju koncesionari koji su javni naručitelji

Članak 62.

Primjenjiva pravila

Ako je koncesionar javni naručitelj kako je navedeno u članku 1. stavku 9., on poštuje ovom Direktivom utvrđene odredbe za ugovore o javnim radovima u slučaju radova koje će izvoditi treće strane.

POGLAVLJE III.

Pravila primjenjiva na ugovore koje sklapaju koncesionari koji nisu javni naručitelji

Članak 63.

Pravila oglašavanja: pragovi i izuzeća

1.   Države članice poduzimaju mjere nužne kako bi se osiguralo da koncesionari javnih radova koji nisu javni naručitelji primjenjuju pravila oglašavanja definirana u članku 64. pri sklapanju ugovora o radovima s trećim stranama, ako je vrijednost takvih ugovora jednaka ili veća od 6 242 000 eura.

Oglašavanje se, međutim, neće tražiti ako ugovor o radovima ispunjava uvjete navedene u članku 31.

Vrijednosti ugovora računaju se u skladu s pravilima primjenjivima na ugovore o javnim radovima utvrđenima u članku 9.

2.   Zajednice gospodarskih subjekata koje su formirane radi dobivanja koncesije ili s njima povezana društva ne smatraju se trećim stranama.

„Povezano društvo” je bilo koje društvo nad kojim koncesionar ima prevladavajući utjecaj, posredan ili neposredan, ili svako društvo koje može imati prevladavajući utjecaj na koncesionara ili koje, kao koncesionar, podliježe prevladavajućem utjecaju drugog društva na osnovi vlasništva, financijskog udjela ili pravila koja vrijede za društvo. Prevladavajući utjecaj društva pretpostavlja se kada ono u odnosu na drugo društvo, izravno ili neizravno:

(a)

posjeduje većinu upisanog kapitala društva;

(b)

raspolaže većinom glasova povezanih s ulozima društva; ili

(c)

može imenovati više od polovice članova upravnog, upraviteljskog ili nadzornog tijela društva.

Taksativna lista takvih društava mora se navesti u prijavi za koncesiju. Ta lista ažurira se u skladu s naknadnim promjenama u odnosima među društvima.

Članak 64.

Objava obavijesti

1.   Koncesionari radova koji nisu javni naručitelji i koji žele sklopiti ugovore o radovima s trećom stranom obznanjuju svoju namjeru putem obavijesti.

2.   Obavijesti sadrže informacije navedene u Prilogu VII. C i, po potrebi, bilo koju drugu informaciju koju koncesionar radova smatra korisnom u skladu sa standardnim obrascem kojeg je usvojila Komisija u skladu s postupkom iz članka 77. stavka 2.

3.   Obavijest se objavljuje u skladu s člankom 36. stavcima 2. do 8.

4.   Također se primjenjuje članak 37. o dobrovoljnoj objavi obavijesti.

Članak 65.

Rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje i za zaprimanje ponuda

U ugovorima o radovima koje sklapa koncesionar radova koji nije javni naručitelj, rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje, kojeg je utvrdio koncesionar, iznosi najmanje 37 dana od dana slanja poziva na nadmetanje, a rok za zaprimanje ponuda je najmanje 40 dana od dana slanja poziva na nadmetanje ili poziva na dostavu ponuda.

Primjenjuje se članak 38. stavci 5, 6. i 7.

GLAVA IV

PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJU NATJEČAJI

Članak 66.

Opće odredbe

1.   Pravila za organizaciju natječaja moraju biti u skladu s člancima 66. do 74,. a informacije o njima moraju se staviti na raspolaganje onima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju.

2.   Pristup sudionika natječajima ne smije se ograničavati:

(a)

upućivanjem na teritorij ili dio teritorija države članice;

(b)

na temelju činjenice da bi, prema pravu države članice u kojoj se organizira natječaj, od njih zahtijevalo da budu ili fizičke ili pravne osobe.

Članak 67.

Područje primjene

1.   U skladu s ovom glavom, natječaje organiziraju:

(a)

javni naručitelji koji su navedeni u Prilogu IV. kao tijela središnje državne uprave, počevši od praga jednakog ili većeg od 162 000 eura;

(b)

javni naručitelji koji nisu navedeni u Prilogu IV., počevši od praga koji je jednak ili veći od 249 000 eura;

(c)

svi javni naručitelji, počevši od praga koji je jednak ili veći od 249 000 eura ako se natječaj odnosi na usluge iz kategorije 8. Priloga II. A, telekomunikacijske usluge iz kategorije 5., položaj kojih je u CPV nomenklaturi jednak CPC referentnim brojevima 7524, 7525 i 7526 i/ili usluge navedene u Prilogu II. B.

2.   Ova glava odnosi se na:

(a)

natječaje organizirane kao dio postupka koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama;

(b)

natječaje s nagradama i/ili isplatama sudionicima.

U slučajevima navedenima u točki (a) prag se odnosi na procijenjenu vrijednost bez PDV-a ugovora o javnim uslugama, uključujući moguće nagrade i/ili isplate sudionicima.

U slučajevima navedenima u točki (b), prag se odnosi na ukupni iznos nagrada i plaćanja, uključujući procijenjenu vrijednost bez PDV-a ugovora o javnim uslugama koji bi se kasnije mogli sklopiti na temelju članka 31, stavka 3. ako javni naručitelj ne isključi takvo sklapanje u pozivu na natječaj.

Članak 68.

Izuzeća od područja primjene

Ova glava ne primjenjuje se na

(a)

natječaje u smislu Direktive 2004/17/EZ koje organiziraju javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 3. do 7. te Direktive i koji su organizirani za obavljanje takvih djelatnosti; niti se odnosi na natječaje izuzete iz opsega ove Direktive.

Međutim, ova Direktiva i dalje se primjenjuje na natječaje koje provode javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u članku 6. Direktive 2004/17/EZ i koji se provode za te djelatnosti, ako se dotična država članica služi opcijom navedenom u članku 71. drugom podstavku kako bi odgodila njezinu primjenu;

(b)

natječaje koji su organizirani u istim slučajevima kao i oni navedeni u člancima 13., 14. i 15. ove Direktive za ugovore o javnim uslugama.

Članak 69.

Obavijesti

1.   Javni naručitelji koji žele provesti natječaj moraju obznaniti svoju namjeru putem poziva na natječaj.

2.   Javni naručitelji koji su proveli natječaj šalju obavijest o rezultatima natječaja u skladu s člankom 36. i moraju biti u mogućnosti dokazati datum slanja objave.

Ako bi otkrivanje podataka o rezultatima natječaja ometalo provedbu zakona, bilo protivno javnom interesu, štetilo opravdanim tržišnim interesima određenog poduzeća, bilo javnog ili privatnog, ili ako bi moglo štetiti poštenom tržišnom natjecanju između pružatelja usluga, takvi se podaci ne moraju objaviti.

3.   Na natječaje se također primjenjuje članak 37. koji se tiče objave obavijesti.

Članak 70.

Oblik i način objave obavijesti o natječaju

1.   Obavijesti navedene u članku 69. sadrže informacije navedene u Prilogu VII. D u skladu sa standardnim obrascima obavijesti koje je prihvatila Komisija u skladu s postupkom iz članka 77. stavka 2.

2.   Obavijesti se objavljuju u skladu s člankom 36. stavcima 2. do 8.

Članak 71.

Sredstva komunikacije

1.   Članak 42. stavci 1., 2. i 4. primjenjuju se na svu komunikaciju vezanu uz natječaje.

2.   Komunikacija, razmjena i pohrana informacija moraju osigurati očuvanje integriteta i povjerljivosti svih informacija koje dostavljaju sudionici natječaja te da ocjenjivački sud pregledava sadržaj planova i projekata tek nakon isteka roka za njihovu dostavu.

3.   Sljedeća pravila primjenjuju se na uređaje za elektroničko zaprimanje planova i projekata:

(a)

podaci u vezi sa specifikacijama koji su potrebni za podnošenje planova i projekata elektroničkim sredstvima, uključujući enkripciju, moraju biti dostupni zainteresiranim stranama. Nadalje, uređaji za elektronički primitak planova i projekata moraju ispunjavati zahtjeve iz Priloga X.;

(b)

države članice mogu uvesti ili podržavati dobrovoljne programe ovlašćivanja s ciljem poboljšanja razine usluge certificiranja za takve uređaje.

Članak 72.

Odabir natjecatelja

Ako su natječaji ograničeni na ograničeni broj sudionika, javni naručitelj utvrđuje jasne i nediskriminirajuće uvjete odabira. U svim slučajevima, broj natjecatelja koje se poziva na sudjelovanje mora biti dovoljan da osigura istinsko natjecanje.

Članak 73.

Sastav ocjenjivačkog suda

Ocjenjivački sud sastavlja se isključivo od fizičkih osoba koje su neovisne od sudionika natječaja. Ako se od sudionika natječaja zahtijeva određena stručna kvalifikacija, najmanje trećina članova ocjenjivačkog suda mora imati istu ili jednakovrijednu kvalifikaciju.

Članak 74.

Odluke ocjenjivačkog suda

1.   Ocjenjivački sud samostalan je u svojim odlukama ili mišljenjima.

2.   Planove i projekte koje su dostavili natjecatelji razmatra anonimno i isključivo na temelju kriterija navedenih u pozivu na natječaj.

3.   Bilježi svoje rangiranje projekata u izvještaju koje potpisuju njegovi članovi i koje je izrađeno prema odlikama svakog projekta, uključujući svoje napomene i sve točke koje je potrebno pojasniti.

4.   Anonimnost se mora poštovati sve dok ocjenjivački sud ne donese svoje mišljenje ili odluku.

5.   Natjecatelji se mogu pozvati, ako je potrebno, da odgovore na pitanja koja je ocjenjivački sud zabilježio u zapisniku kako bi se pojasnili bilo koji aspekti projekata.

6.   O dijalogu između članova ocjenjivačkog suda i natjecatelja sastavlja se potpuni zapisnik.

GLAVA V.

STATISTIČKE OBAVEZE, IZVRŠNE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Statističke obaveze

Kako bi omogućili ocjenu rezultata primjene ove Direktive, države članice Komisiji prosljeđuju statističko izvješće pripremljeno u skladu s člankom 76. odvojeno obrađujući ugovore o javnoj nabavi robe, uslugama i radovima koje su sklopili javni naručitelji tijekom prethodne godine, najkasnije do 31. listopada svake godine.

Članak 76.

Sadržaj statističkih izvješća

1.   Za svakog pojedinog javnog naručitelja navedenog u Prilogu IV., statističko izvješće sadrži najmanje:

(a)

broj i vrijednost sklopljenih ugovora obuhvaćenih ovom Direktivom;

(b)

broj i ukupnu vrijednost ugovora sklopljenih sukladno odstupanjima od Sporazuma.

Što je više moguće, podaci navedeni u točki (a) prvog stavka raščlanjuju se prema:

(a)

korištenim postupcima za sklapanje ugovora; i

(b)

za svaki od ovih postupaka, radovima kako su navedeni u Prilogu I. i proizvodima i uslugama kako su navedene u Prilogu II. i identificirane kategorijom CPV nomenklature;

(c)

zemlji gospodarskog subjekta s kojim je ugovor sklopljen.

Ako su ugovori sklopljeni u skladu s pregovaračkim postupcima, podaci navedeni u točki (a) prvog podstavka također se raščlanjuju u skladu s okolnostima navedenima u člancima 30. i 31. te se navodi broj i vrijednost ugovora sklopljenih od strane države članice i treće zemlje uspješnog izvoditelja.

2.   Za svaku kategoriju javnog naručitelja koji nije naveden u Prilogu IV., statističko izvješće sadrži najmanje:

(a)

broj i vrijednost sklopljenih ugovora, raščlanjenih u skladu s drugim podstavkom stavka 1.;

(b)

ukupnu vrijednost ugovora sklopljenih sukladno odstupanjima od Sporazuma.

3.   Statističko izvješće sadrži sve druge statističke podatke koji su nužni na temelju Sporazuma.

Podaci navedeni u prvom podstavku određuju se sukladno postupku iz članka 77. stavka 2.

Članak 77.

Savjetodavni odbor

1.   Komisiji pomaže Savjetodavni odbor za ugovore o javnoj nabavi osnovan na temelju članka 1. Odluke 71/306/EEZ (25) (u daljnjem tekstu: Odbor).

2.   U slučaju kada se navodi uputa na ovaj stavak, primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, u skladu s njezinim člankom 8.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 78.

Revizija pragova

1.   Komisija provjerava pragove utvrđene u članku 7. svake dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive i, ako je to potrebno, revidira ih u skladu s postupkom utvrđenim u članku 77. stavku 2.

Izračun vrijednosti tih pragova treba se temeljiti na prosječnoj dnevnoj vrijednosti eura, izraženoj u SDR-ima, tijekom razdoblja od 24 mjeseca koje završava posljednjeg dana kolovoza koji prethodi reviziji, počevši od 1. siječnja. Vrijednost tako revidiranih pragova zaokružuje se, ako je potrebno, na najbližu nižu vrijednost u tisućama eura kako bi se osiguralo da se poštuju važeći pragovi predviđeni Sporazumom izraženi u SDR-ima.

2.   Istodobno s revizijom sukladno odredbama stavka 1., Komisija će u skladu s postupkom iz članka 77. stavka 2., uskladiti:

(a)

pragove utvrđene u članku 8. prvom podstavku točki (a), u članku 56. i u članku 63. stavku 1. prvom podstavku s revidiranim pragom koje se primjenjuje na ugovore o javnim radovima;

(b)

pragove utvrđene u članku 8. prvom podstavku točki (b) i u članku 67. stavku 1. točki (a) s revidiranim pragom koji se primjenjuje na ugovore o javnim uslugama koje je sklopio javni naručitelj kako je navedeno u Prilogu IV.

(c)

prag utvrđen u članku 67. stavku 1. točkama (b) i (c) s revidiranim pragom koji se primjenjuje na ugovore o javnim uslugama sklopljene od javnog naručitelja koje nisu uključene u Prilogu IV.

3.   Vrijednost pragova utvrđenih sukladno odredbama stavka 1. u nacionalnim valutama država članica koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji prilagođava se svake dvije godine od 1. siječnja 2004. nadalje. Izračun tih vrijednosti mora se temeljiti na prosječnoj dnevnoj vrijednosti tih valuta izraženih u eurima tijekom razdoblja od 24 mjeseca koje završava posljednjeg dana kolovoza koji prethodi reviziji, počevši od 1. siječnja.

4.   Revidirane pragove navedene u stavku 1. i njihove odgovarajuće vrijednosti u nacionalnim valutama navedenima u stavku 3. Komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije početkom mjeseca studenog koji slijedi nakon revizije.

Članak 79.

Izmjene

1.   U skladu s postupkom navedenim u članku 77. stavku 2. Komisija može izmijeniti:

(a)

tehničke postupke za načine izračuna utvrđene u članku 78. stavku 1. drugom podstavku i članku 78. stavku 3.

(b)

postupke za izradu, slanje, primitak, prevođenje, prikupljanje i distribuiranje obavijesti navedenih u člancima 35., 58., 64. i 69. i statistička izvješća predviđena člankom 35. stavkom 4. četvrtim podstavkom i člancima 75. i 76;

(c)

postupke za posebne upute na određene pozicije u CPV nomenklaturi u objavama;

(d)

popis tijela i kategorija tijela kojima se upravlja na temelju javnog prava u Prilogu III., kada se, na temelju obavijesti od strane država članica, ovo pokaže nužnim;

(e)

listu središnjih tijela državne uprave u Prilogu IV., u skladu s prilagodbama nužnima za učinkovitost Sporazuma;

(f)

referentne brojeve u nomenklaturi određene u Prilogu I., ako to ne mijenja glavno područje primjene ove Direktive, i postupke za uputu, u objavama, na određene pozicije u ovoj nomenklaturi unutar kategorija usluga navedenih u Prilogu;

(h)

postupak za slanje i objavu podataka navedenih u Prilogu VIII., iz razloga tehničkog napretka ili iz administrativnih razloga;

(i)

tehničke potankosti i karakteristike uređaja za elektroničko zaprimanje navedenih u točkama (a), (f) i (g) Priloga X.

Članak 80.

Provedba

1.   Države članice će donijeti zakone, propise i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. siječnja 2006. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 81.

Mehanizmi nadzora

U skladu s Direktivom Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (26), države članice osiguravaju provedbu ove Direktive učinkovitim, raspoloživim i transparentnim mehanizmima.

U tu svrhu mogu, među ostalim, imenovati ili osnovati neovisno tijelo.

Članak 82.

Opozivi

Direktiva 92/50/EEZ osim njezinog članka 41., i Direktive 93/36/EEZ i 93/37/EEZ prestaju važiti od dana navedenog u članku 80., ne dovodeći u pitanje obaveze država članica koje se odnose na rokove za transponiranje i primjenu utvrđenu u Prilogu XI.

Upućivanja na direktive stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu XII.

Članak 83.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 84.

Primatelji

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 31. ožujka 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

D. ROCHE


(1)  SL C 29 E, 30.1.2001., str. 11. i SL C 203 E, 27.8.2002., str. 210.

(2)  SL C 193, 10.7.2001., str. 7.

(3)  SL C 144, 16.5.2001., str. 23.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 17. siječnja 2002. (SL C 271 E, 7.11.2002., str. 176.), Zajedničko stajalište Vijeća od 20. ožujka 2003. (SL C 147 E, 24.6.2003., str. 1.) i Stajalište Europskog parlamenta od 2. srpnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 29. siječnja 2004. i Odluka Vijeća od 2. veljače 2004.

(5)  SL L 209, 24.7.1992., str. 1., Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2001/78/EZ (SL L 285, 29.10.2001., str. 1.).

(6)  SL L 199, 9.8.1993., str. 1., Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2001/78/EZ.

(7)  SL L 199, 9.8.1993., str. 54. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2001/78/EZ.

(8)  SL L 336, 23.12.1994., str. 1.

(9)  SL L 134, 30.4.2004., str. 1.

(10)  SL L 199, 9.8.1993., str 84. Direktive kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2001/78/EZ (SL L 285, 29.10.2001., str. 1.).

(11)  SL L 18, 21.1.1997., str. 1.

(12)  SL L 340, 16.12.2002., str. 1.

(13)  SL L 13, 19.1.2000., str. 12.

(14)  SL L 178, 17.7.2000., str. 1.

(15)  Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje u zapošljavanju i odabiru zanimanja (SL L 303, 2.12.2000., str. 16.).

(16)  Direktiva Vijeća 76/207/EEZ od 9. veljače 1976. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama glede pristupa zapošljavanju, stručnog usavršavanja i napredovanja te uvjeta rada (SL L 39, 14.2.1976., str. 40.). Direktiva je izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2002/73/EZ (SL L 269, 5.10.2002., str. 15.).

(17)  Uredba (EZ) br. 761/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o dopuštanju dobrovoljnog sudjelovanja organizacija u Sustavu ekološkog upravljanja i revizije (EMAS) Zajednice (SL L 114, 24.4.2001., str. 1.)

(18)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(19)  SL L 124, 8.6.1971., str. 1.

(20)  SL L 351, 29.12.1998., str. 1.

(21)  SL C 195, 25.6.1997., str. 1.

(22)  SL L 358, 31.12.1998., str. 2.

(23)  SL C 316, 27.11.1995., str. 48.

(24)  SL L 166, 28.6.1991., str. 77. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2001/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. (SL L 344, 28.12.2001., str. 76.).

(25)  SL L 185, 16.8.1971., str. 15. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 77/63/EEZ (SL L 13, 15.1.1977., str. 15.).

(26)  SL L 395, 30.12.1989., str. 33. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 92/50/EEZ.


PRILOG I.

LISTA DJELATNOSTI KAKO SU NAVEDENE U ČLANKU 1. STAVKU 2. TOČKI (b) (1)

NACE (2)

CPV kod

ODJELJAK F

GRADNJA

Odjeljak

Skupina

Razred

Predmet

Bilješke

45

 

 

Gradnja

Ovaj odjeljak uključuje:

 

gradnju novih zgrada i pogona, obnovu i uobičajene popravke

45000000

 

45.1

 

Priprema gradilišta

 

45100000

 

 

45.11

Rušenje i razbijanje zgrada; zemljani radovi

Ovaj razred obuhvaća:

rušenje zgrada i drugih konstrukcija

čišćenje gradilišta

zemljani radovi: iskopi, odlaganje, poravnavanje i izravnavanje gradilišta, kopanje jarka, uklanjanje stijena, miniranje itd.

priprema terena za kopanje rude:

uklanjanje viška materijala i ostalo uređenje i priprema zemljišta i terena bogatih mineralima.

Ovaj razred također obuhvaća:

drenažu gradilišta

drenažu poljoprivrednog ili šumskog zemljišta

45110000

 

 

45.12

Pokusno bušenje i sondiranje

Ovaj razred obuhvaća

pokusno bušenje, sondiranje i uzimanje uzorka izvađenog geološkim bušenjem za građevinske, geofizičke, geološke ili slične svrhe

Ovaj razred ne obuhvaća:

bušenje proizvodnih bušotina nafte ili plina, vidjeti 11.20

bušenje izvora vode, vidjeti 45.25

kopanje okana, vidjeti 45.25

istraživanje naftnih i plinskih polja, geofizička, geološka i seizmička mjerenja, vidjeti 74.20

45120000

 

45.2

 

Gradnja objekata ili dijelova visokogradnje i niskogradnje

 

45200000

 

 

45.21

Opća visokogradnja i niskogradnja

Ovaj razred obuhvaća:

 

gradnju svih vrsta građevina

 

gradnju niskogradnje:

 

mostova, uključujući i one za autoceste na stupovima, vijadukata, tunela i podzemnih željeznica

 

cjevovoda na velike udaljenosti, komunikacijskih i energetskih vodova

 

gradskih cjevovoda, gradskih komunikacijskih i energetskih vodova

 

prateću urbanu infrastrukturu

 

sklapanje i postavljanje montažnih konstrukcija na licu mjesta

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

uslužne aktivnosti povezane sa crpljenjem nafte i plina, vidjeti 11.20

 

postavljanje gotovih montažnih konstrukcija iz nebetonskih dijelova koje je izradio izvođač, vidjeti odjeljke 20, 26. i 28.

 

građevinske radove na, osim na izgradnji zgrada, stadionima, bazenima za plivanje, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, igralištima za golf i drugim sportskim objektima, vidjeti 45.23

 

instalaterske radove na građevinama, vidjeti 45.3

 

završne građevinske radove, vidjeti 45.4

 

djelatnosti arhitekture i inženjeringa, vidjeti 74.20

 

upravljanje građevinskim projektima, vidjeti 74.20

45210000

 

 

45.22

Krovovezački i krovopokrivački radovi

Ovaj razred obuhvaća:

 

krovovezačke radove

 

krovopokrivačke radove

 

hidroizolaciju

45220000

 

 

45.23

Izgradnja autocesta, cesta, uzletišta i sportskih objekata

Ovaj razred obuhvaća:

 

izgradnju autocesta, ulica, cesta, ostalih kolnih i pješačkih putova

 

izgradnju pruga

 

izgradnju uzletno-sletnih staza

 

građevinske radove na, osim na izgradnji zgrada, stadionima, bazenima za plivanje, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, igralištima za golf i drugim sportskim objektima,

 

ličenje oznaka na cestovnim površinama i parkiralištima

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

pripremne zemljane radove, vidjeti 45.11

45230000

 

 

45.24

Izgradnja hidrograđevnih objekata

Ovaj razred obuhvaća:

 

Izgradnju:

 

vodnih putova, luka, riječnih građevina, turističkih pristaništa (marina), prevodnica itd.

 

brana i nasipa

 

jaružarenje

 

podvodne radove

45240000

 

 

45.25

Ostali građevinski radovi koji obuhvaćaju posebne zanate

Ovaj razred obuhvaća:

 

građevinske djelatnosti specijalizirane za jednu značajku zajedničku za različite vrste konstrukcija koje zahtijevaju specijalizirane vještine ili opremu:

 

izgradnju temelja, uključujući zabijanje pilota

 

bušenje i izgradnju izvora vode, kopanje okana

 

postavljanje čeličnih elemenata koje ne izrađuje sam izvođač

 

savijanje čelika

 

zidanje ciglom i kamenom

 

podizanje i rastavljanje skela i radnih platformi, uključujući najam skela i radnih platformi

 

gradnju dimnjaka i industrijskih peći

Ovaj razred ne uključuje:

 

najam skela bez postavljanja i rastavljanja, vidjeti 71.32

45250000

 

45.3

 

Građevinske instalacije

 

45300000

 

 

45.31

Električno ožičenje i elektromontažni radovi

Ovaj razred obuhvaća:

 

ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje:

 

električnog oličenja i elektromontažne radove

 

sustava telekomunikacija

 

sustava električnoga grijanja

 

radijskih i televizijskih kućnih antena

 

požarnih alarma

 

protuprovalnih alarmnih sustava

 

dizala i pokretnih stepenica

 

gromobrana itd.

45310000

 

 

45.32

Izolacijski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

 

ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje toplinske izolacije, zvučne izolacije i izolacije protiv vibracija

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

hidroizolaciju, vidjeti 45.22

45320000

 

 

45.33

Vodoinstalacijski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

 

ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje:

 

vodoinstalacija i sanitarne opreme

 

plinske opreme

 

opreme i vodova za grijanje, ventilaciju, hlađenje ili klimatizaciju

 

sustave raspršivača

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

ugradnju sustava električnoga grijanja, vidjeti 45.31

45330000

 

 

45.34

Ostale građevinske instalacije

Ovaj razred obuhvaća:

 

ugradnju rasvjetnih i signalizacijskih sustava za ceste, pruge, uzletišta i luke

 

ugradnju naprava i opreme koja nije drugdje opisana u zgrade ili druge projekte izgradnje

45340000

 

45.4

 

Završni građevinski radovi

 

45400000

 

 

45.41

Žbukanje

Ovaj razred obuhvaća:

 

nanošenje u zgradama ili drugim projektima izgradnje unutarnje i vanjske žbuke ili zidarskoga gipsa, uključujući srodne podloge za žbuku

45410000

 

 

45.42

Ugradnja stolarije

Ovaj razred obuhvaća:

 

ugradnju vrata, prozora, okvira za vrata i prozore, ugradbenih kuhinja, stepenica, opreme za trgovine i slično, koje nije izradio sam izvoditelj od drva i drugih materijala

 

unutarnje završne radove kao što su stropovi, drvene zidne obloge, pomične pregrade itd.

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, vidjeti 45.43

45.420000

 

 

45.43

Oblaganje podova i zidova

Ovaj razred obuhvaća:

 

Polaganje, postavljanje, vješanje ili ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje:

 

zidnih ili podnih pločica od keramike, betona ili rezanog kamena

 

parketa i drugih drvenih podnih obloga

 

tepiha i linoleuma, bilo da su od gume ili plastike

 

podne ili zidne teraco, mramorne, granitne obloge ili obloge od škriljevca

 

zidnih tapeta

45430000

 

 

45.44

Ličenje i ostakljivanje

Ovaj razred obuhvaća:

 

unutarnje i vanjsko ličenje zgrada

 

ličenje objekata niskogradnje

 

ugradnju stakala, ogledala itd.

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

ugradnju prozora, vidjeti 45.42

45440000

 

 

45.45

Ostali završni građevinski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

 

postavljanje privatnih bazena za plivanje

 

čišćenje parom, pjeskarenje i slične djelatnosti na vanjskim dijelovima zgrada

 

ostale završne građevinske radove koji nisu drugdje opisani

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

čišćenje unutarnjeg dijela zgrada i drugih konstrukcija, vidjeti 74.70

45450000

 

45.5

 

Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem

 

45500000

 

 

45.50

Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem

Ovaj razred ne obuhvaća:

 

Najam građevinskih strojeva i opreme, te strojeva i opreme za rušenje bez rukovatelja, vidjeti 71.32

 


(1)  U slučaju razilaženja u tumačenju između CPV i NACE nomenklature, primjenjuje se NACE nomenklatura.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici (SL L 293, 24.10.1990., str. 1.) Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EEZ) br. 761/93 od 24. ožujka 1993. (SL L 83, 3.4.1993., str. 1.).


PRILOG II

USLUGE KAKO SU NAVEDENE U ČLANKU 1. STAVKU 2. TOČKI (d)

 


PRILOG II. A (1)

Broj kategorije

Predmet

CPC referentni broj (2)

CPV referentni broj

1

Usluge održavanja i popravka

6112, 6122, 633, 886

Od 50100000 do 50982000 (osim 50310000 do 50324200 i 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Usluge cestovnog prijevoza (3), uključujući usluge oklopnih vozila i kurirske usluge, osim prijevoza pošte

712 (osim 71235), 7512, 87304

Od 60112000-6 do 60129300-1 (osim 60121000 do 60121600, 60122200-1, 60122230-0), i od 64120000-3 do 64121200-2)

3

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

73 (osim 7312)

Od 62100000-3 do 62300000-5

(osim 62121000-6, 62221000-7)

4

Kopneni (4) i zračni prijevoz pošte

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0,

62121000-6, 62221000-7

5

Telekomunikacijske usluge

752

Od 64200000-8 do 64228200-2,

72318000-7, i

od 72530000-9 do 72532000-3

6

Financijske usluge:

a)

usluge osiguranja

b)

bankarske i investicijske usluge (5)

Bivši 81, 812, 814

Od 66100000-1 do 66430000-3

i od 67110000-1 do 67262000-1 (5)

7

Računalne i srodne usluge

84

Od 50300000-8 do 50324200-4.

Od 72100000-6 do 72591000-4

(osim 72318000-7 i od 72530000-9 do 72532000-3)

8

Usluge istraživanja i razvoja (6)

85

Od 73000000-2 do 73300000-5

(osim 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

862

Od 74121000-3 do 74121250-0

10

Usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja

864

Od 74130000-9 do 74133000-0 i

74423100-1, 74423110-4

11

Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0.

Od 74140000-2 do 74150000-5

(osim 74142200-8), i

74420000-9, 74421000-6,

74423000-0, 74423200-2,

74423210-5, 74871000-5,

93620000-0

12

Arhitektonske usluge; inženjerske i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

867

Od 74200000-1 do 74276400-8, i

od 74310000-5 do 74323100-0, i 74874000-6

13

Usluge oglašavanja

871

Od 74400000-3 do 74422000-3

(osim 74420000-9 i 74421000-6)

14

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

874, 82201 do 82206

Od 70300000-4 do 70340000-6, i

od 74710000-9 do 74760000-4

15

Usluge izdavaštva i tiskanja na osnovu honorara ili ugovora

88442

Od 78000000-7 do 78400000-1

16

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

94

Od 90100000-8 do 90320000-6 i

50190000-3, 50229000-6,

50243000-0


(1)  U slučaju razilaženjaa u tumačenju između CPV i CPC nomenklature, primjenjuje se CPC nomenklatura

(2)  CPC nomenklatura (privremena verzija), koristi se za definiranje područja primjene Direktive 92/50/EEZ.

(3)  Osim usluga željezničkog prijevoza koji je obuhvaćen kategorijom 18.

(4)  Osim usluga željezničkog prijevoza koji je obuhvaćen kategorijom 18.

(5)  Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupovinom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, i usluge središnje banke.

Također isključene: usluge koje uključuju stjecanje ili zakup, bilo kojim financijskim postupcima, zemlje, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine ili prava na njih: međutim, financijske usluge pružene istodobno, prije ili poslije sklapanja ugovora o stjecanju ili zakupu, u bilo kojem obliku, podliježu odredbama ove Direktive.

(6)  Osim istraživačkih i razvojnih usluga osim onih od kojih korist ima isključivo naručitelj za njegove svrhe u obavljanju svojih poslova i pod uvjetom da je naručitelj isplatio punu naknadu za pružanu uslugu.

(7)  Osim usluga arbitraže i pomirbe


PRILOG II. B

Broj kategorije

Predmet

CPC referentni broj

CPV referentni broj

17.

Hotelske i restoranske usluge

64

Od 55000000-0 do 55524000-9, i

od 93400000-2 do 93411000-2

18.

Usluge željezničkog prijevoza

711

60111000-9

i od 60121000-2 do 60121600-8

19.

Usluge prijevoza vodenim putovima

72

Od 61000000-5 do 61530000-9,

i od 63370000-3 do 63372000-7

20.

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

74

62400000-6, 62440000-8,

62441000-5, 62450000-1.

Od 63000000-9 do 63600000-5

(osim 63370000-3, 63371000-0,

63372000-7), i

74322000-2, 93610000-7

21.

Pravne usluge

861

Od 74110000-3 do 74114000-1

22.

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja (1)

872

Od 74500000-4 do 74540000-6

(osim 74511000-4) i

od 95000000-2 do 95140000-5

23.

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti, osim usluga oklopnih vozila

873 (osim 87304)

Od 74600000-5 do 74620000-1

24.

Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja

92

Od 80100000-5 do 80430000-7

25.

Zdravstvene i socijalne usluge

93

74511000-4, i

od 85000000-9 do 85323000-9

(osim 85321000-5 i 85322000-2)

26.

Usluge u području rekreacije, kulture i sporta

96

Od 74875000-3 do 74875200-5, i

od 92000000-1 do 92622000-7

(osim 92230000-2)

27.

Ostale usluge (2)

 

 


(1)  Osim ugovora o zaposlenju

(2)  Osim ugovora za stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programa od strane radiotelevizijskih organizacija i ugovora o vremenu emitiranja


PRILOG III.

LISTA TIJELA I KATEGORIJA TIJELA KOJIMA SE UPRAVLJA NA TEMELJU JAVNOG PRAVA KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 1. STAVKU 9. DRUGOM PODSTAVKU

Vidjeti Odluku Komisije (EZ) broj 963/2008 (SL L 349, 24.12.2008., str. 1.).


PRILOG IV.

TIJELA SREDIŠNJE DRŽAVNE UPRAVE (1)

Vidjeti Odluku Komisije (EZ) broj 963/2008 (SL L 349, 24.12.2008., str. 1.).


(1)  Za svrhe ove Direktive „tijela središnje državne uprave” su tijela koja su navedena u ovom prilogu i, ako je na nacionalnoj razini bilo izmjena, njihovi pravni sljednici


PRILOG V.

POPIS PROIZVODA NAVEDENIH U ČLANKU 7. VEZANO UZ UGOVORE KOJE SKLAPAJU NADLEŽNA TIJELA U PODRUČJU OBRANE (1)

Poglavlje 25:

sol, sumpor, zemlja i kamen, gips, vapno i cement

Poglavlje 26:

Metalne rude, šljaka i pepeo

Poglavlje 27:

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi koji nastaju njihovom destilacijom, bitumen, mineralni voskovi

osim:

 

bivši 27.10: posebna motorna goriva

Poglavlje 28:

Anorganske kemikalije, organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, rijetkih metala, radioaktivnih elemenata i izotopa

osim:

 

bivši 28.09: eksplozivi

 

bivši 28.13: eksplozivi

 

bivši 28.14: suzavac

 

bivši 28.28: eksplozivi

 

bivši 28.32: eksplozivi

 

bivši 28.39: eksplozivi

 

bivši 28.50: toksični proizvodi

 

bivši 28.51: toksični proizvodi

 

bivši 28.54: eksplozivi

Poglavlje 29:

Organske kemikalije

osim:

 

bivši 29.03: eksplozivi

 

bivši 29.04: eksplozivi

 

bivši 29.07: eksplozivi

 

bivši 29.08: eksplozivi

 

bivši 29.11: eksplozivi

 

bivši 29.12: eksplozivi

 

bivši 29.13: toksični proizvodi

 

bivši 29.14: toksični proizvodi

 

bivši 29.15: toksični proizvodi

 

bivši 29.21: toksični proizvodi

 

bivši 29.22: toksični proizvodi

 

bivši 29.23: toksični proizvodi

 

bivši 29.26: eksplozivi

 

bivši 29.27: toksični proizvodi

 

bivši 29.29: eksplozivi

Poglavlje 30:

Farmaceutski proizvodi

Poglavlje 31:

Gnojiva

Poglavlje 32:

Ekstrakti za štavljenje i bojanje, proizvodi za štavljenje i njihovi derivati, bojila, boje, ličila i lakovi, kit, umeci i čepovi, tinte

Poglavlje 33:

Esencijalna ulja i smole, parfemi, kozmetički preparati

Poglavlje 34:

Sapun, organski preparati koji djeluju na površini, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, umjetni voskovi, gotovi voskovi, preparati za poliranje i ribanje, svijeće i slični artikli, paste za modeliranje, „voskovi za zube”

Poglavlje 35:

Bjelančevinaste tvari, ljepila, enzimi

Poglavlje 37:

Sredstva za fotografiju i kinematografiju

Poglavlje 38:

Različiti kemijski proizvodi

osim:

 

bivši 38.19: toksični proizvodi

Poglavlje 39:

Umjetne smole i plastični materijali, esteri i eteri od celuloze i predmeti napravljeni od njega,

osim:

 

bivši 39.03: eksplozivi

Poglavlje 40:

Guma, umjetna guma, faktis i predmeti napravljeni od njega

osim:

 

bivši 40.11: gume otporne na metke

Poglavlje 41:

Sirova životinjska koža (osim krzna) i koža

Poglavlje 42:

Predmeti od kože, sedla, konjska oprema, predmeti za putovanje, torbice i slični spremnici, predmeti od životinjskih iznutrica (osim iznutrica svilene bube)

Poglavlje 43:

Krzno i umjetno krzno, predmeti od krzna

Poglavlje 44:

Drvo i predmeti od drveta, drveni ugljen

Poglavlje 45:

Pluto i predmeti od pluta

Poglavlje 46:

Proizvodi od esparto trave i drugih materijala za pletenje, pleteni predmeti

Poglavlje 47:

Materijal za izradu papira

Poglavlje 48:

Papir i karton, predmeti od celuloze za papir, papira i kartona

Poglavlje 49:

Tiskane knjige, novine, slike i drugi tiskarski proizvodi, rukopisi, tiskani materijali i planovi

Poglavlje 65:

Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi

Poglavlje 66:

Kišobrani, suncobrani, štapovi za hodanje, bičevi, jahački bičevi i njihovi dijelovi

Poglavlje 67:

Obrađeno perje i paperje, predmeti izrađeni od perja i paperja, umjetno cvijeće, predmeti od ljudske kose

Poglavlje 68:

Predmeti od kamena, gipsa, cementa, azbesta, tinjca i sličnih materijala

Poglavlje 69:

Keramički proizvodi

Poglavlje 70:

Staklo i proizvodi od stakla

Poglavlje 71:

Biseri, drago i poludrago kamenje, plemenite kovine, smotane plemenite kovine i predmeti napravljeni od njih, umjetni nakit;

Poglavlje 73:

Željezo i čelik i predmeti napravljeni od njih

Poglavlje 74:

Bakar i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 75:

Nikal i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 76:

Aluminij i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 77:

Magnezij i barij i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 78:

Olovo i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 79:

Cink i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 80:

Kositar i predmeti napravljeni od njega

Poglavlje 81:

Ostali metali koji se koriste u metalurgiji i predmeti napravljeni od njih

Poglavlje 82:

Alati, umeci, pribor za jelo, žlice i vilice od metala i njihovi dijelovi,

osim:

 

bivši 82.05: alati

 

bivši 82.07: alati, dijelovi

Poglavlje 83:

Različiti predmeti od metala

Poglavlje 84:

Bojleri, strojevi i mehanički aparati, njihovi dijelovi

osim:

 

bivši 84.06: motori

 

bivši 84.08: drugi motori

 

bivši 84.45: strojevi

 

bivši 84.53: automatski strojevi za obradu podataka

 

bivši 84.55: dijelovi strojeva pod brojem 84.53

 

bivši 84.59: nuklearni reaktori

Poglavlje 85:

Električni strojevi i oprema, njihovi dijelovi

osim:

 

bivši 85.13: telekomunikacijska oprema

 

bivši 85.15: strojevi za prijenos

Poglavlje 86:

Lokomotive za vlakove i tramvaje, vagoni i njihovi dijelovi, spojevi i uređaji za željezničke i tramvajske tračnice, oprema za prometnu signalizaciju (koju ne pokreće električna energija)

osim:

 

bivši 86.02: oklopne lokomotive, električne

 

bivši 86.03: druge oklopne lokomotive

 

bivši 86.05: oklopni vagoni

 

bivši 86.06: vagoni za popravak

 

bivši 86.07: vagoni

Poglavlje 87:

Vozila, osim vlakova i tramvaja, njihovi dijelovi

osim:

 

bivši 87.08: tenkovi i druga oklopna vozila

 

bivši 87.01: traktori

 

bivši 87.02: vojna vozila

 

bivši 87.03: kamioni za pomoć na cesti

 

bivši 87.09: motocikli

 

bivši 87.14: prikolice

Poglavlje 89:

Brodovi, čamci i strukture za plovidbu

osim:

 

bivši 89.01A: ratni brodovi

Poglavlje 90:

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, testni, precizni, medicinski i kirurški instrumenti i aparati, njihovi dijelovi,

osim:

 

bivši 90.05: dvogledi

 

bivši 90.13: razni instrumenti, laseri

 

bivši 90.14: telemetri

 

bivši 90.28: električki i elektronički mjerni instrumenti

 

bivši 90.11: mikroskopi

 

bivši 90.17: medicinski instrumenti

 

bivši 90.18: aparati za mehanoterapiju

 

bivši 90.19: ortopedske naprave

 

bivši 90.20: rendgen

Poglavlje 91:

Proizvodnja zidnih i ručnih satova

Poglavlje 92:

Glazbeni instrumenti, aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, dijelovi i prateća oprema takvih aparata

Poglavlje 94:

Namještaj i njegovi dijelovi, posteljina, madraci, potpora madracima, jastuci i slična punjena oprema

osim:

 

bivši 94.01A: avionska sjedala

Poglavlje 95:

Predmeti i proizvodi od materijala za oblikovanje ili rezbarenje

Poglavlje 96:

Metle, četke, četkice za puder, sita

Poglavlje 98:

Razni proizvedeni predmeti


(1)  Jedini primjenjivi tekst u svrhu ove Direktive je tekst u sklopu Priloga 1., točke 3. Sporazuma.


PRILOG VI.

DEFINICIJA ODREĐENIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA

Za svrhe ove Direktive:

1.

(a)

„tehnička specifikacija” u slučaju ugovora o javnim radovima jest ukupnost tehničkih odredaba sadržanih posebno u dokumentaciji za nadmetanje kojima se definiraju tražene karakteristike materijala, proizvoda ili isporuke, čime se omogućava opis materijala, proizvoda ili isporuke na takav način da ispunjavaju svrhu za koju ih je javni naručitelj namijenio. Te karakteristike uključuju razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke koji se odnose na osiguranje kvalitete, nazivlje, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označivanje te proizvodne procese i metode. One također uključuju pravila koja se odnose na uvjete projektiranja i proračuna troškova, ispitivanja, pregleda i prihvaćanja radova te na metode i tehnike građenja te sve druge tehničke uvjete koje javni naručitelj može odrediti prema općim ili posebnim propisima za završene radove i za materijale ili dijelove koje oni uključuju,

(b)

„tehnička specifikacija” u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe i ugovora o javnim uslugama jest specifikacija u dokumentaciji kojom se definiraju tražene karakteristike proizvoda ili usluge, kao što su razine kvalitete, razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjena sukladnosti, izvedba, uporabljivost proizvoda, sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji su bitni za proizvod u pogledu naziva pod kojim se proizvod prodaje, nazivlja, simbola, ispitivanja i ispitnih metoda, pakiranja, obilježavanja i označivanja, uputa za korisnike, proizvodnih procesa i metoda te postupaka ocjene sukladnosti.

2.

„norma” je tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato normizacijsko tijelo za opetovanu ili neprekidnu uporabu s kojom sukladnost nije obvezna i koja spada u jednu od sljedećih kategorija:

—   međunarodna norma: norma koju je prihvatila koja međunarodna organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti,

—   europska norma: norma koju je prihvatila koja europska organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti,

—   nacionalna norma: norma koju je prihvatila koja nacionalna organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti.

3.

„europsko tehničko odobrenje” jest pozitivna tehnička ocjena prikladnosti za uporabu proizvoda za posebne svrhe, koja se temelji na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinske radove, na temelju svojstvenih karakteristika proizvoda i definiranih uvjeta primjene i uporabe. Europska tehnička odobrenja izdaju tijela koja su ovlastile države članice.

4.

„zajednička tehnička specifikacija” jest tehnička specifikacija utvrđena u skladu s postupkom koji su priznale države članice, a koja je objavljena u Službenom listu Europske unije.

5.

„tehnička referenca” jest svaki proizvod koji su izradila europska normizacijska tijela, različit od službenih normi, u skladu s postupcima prihvaćenima za razvoj potreba tržišta.


PRILOG VII.

PODACI KOJE TREBA UKLJUČITI U OBJAVE

 


PRILOG VII. A

PODACI KOJI MORAJU BITI UKLJUČENI U POZIV U NADMETANJE

OBAVIJEST O OBJAVLJIVANJU PODATAKA PRETHODNE (INFORMACIJSKE) OBAVIJESTI NA PROFILU NARUČITELJA:

1.   Zemlja javnog naručitelja

2.   Naziv javnog naručitelja

3.   Internetska adresa profila naručitelja (kupca) (URL)

4.   Brojčane oznake CPV nomenklature

PRETHODNA (INFORMACIJSKA) OBAVIJEST

1.   Naziv, adresa, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte javnog naručitelja te ako nije ista, službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci, a u slučaju ugovora o javnim uslugama i javnim radovima, službi, npr. mjerodavne službene internetske stranice na kojima se mogu dobiti podaci u vezi općeg regulatornog okvira za poreze, zaštitu okoliša, zaštitu radnog mjesta i radne uvjete koji se primjenjuju u području u kojem će se izvršavati ugovor.

2.   Ako je primjenjivo, navod je li postupak javne nabave rezerviran za zaštićene radionice, odnosno, je li izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja.

3.   U slučaju ugovora o javnim radovima: vrsta i opseg radova i mjesto izvođenja; ako su radovi podijeljeni na nekoliko grupa, bitna obilježja tih grupa u odnosu na radove; ako je moguće, procjena opsega troškova predloženih radova; brojčane oznake nomenklature.

U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe: vrsta i količina ili vrijednost proizvoda koji će se nabavljati; brojčane oznake nomenklature.

U slučaju ugovora o javnim uslugama: ukupna vrijednost nabave u svakoj od kategorija iz Priloga II. A; brojčane oznake nomenklature.

4.   Procijenjeni datum početka postupka javne nabave u odnosu na ugovor ili ugovore, u slučaju ugovora o javnim uslugama prema kategoriji.

5.   Ako je primjenjivo, navod je li uključen okvirni sporazum.

6.   Ako je potrebno, drugi podaci.

7.   Datum slanja obavijesti ili slanja obavijesti o objavljivanju prethodne (informacijske) obavijesti na profilu naručitelja (kupca).

8.   Navod je li ugovor obuhvaćen Sporazumom.

POZIV NA NADMETANJE

Otvoreni postupak javne nabave, ograničeni postupak javne nabave, natjecateljski dijalog, postupci, pregovarački postupci:

1.

Naziv, adresa, broj telefona i broj telefaksa, adresa elektroničke pošte javnog naručitelja.

2.

Ako je primjenjivo, navod je li postupak javne nabave rezerviran za zaštićene radionice, odnosno, je li izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja.

3.

(a)

Odabrani postupak javne nabave;

(b)

Ako je primjenjivo, razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti (u slučaju ograničenog postupka i pregovaračkih postupaka);

(c)

Ako je primjenjivo, navod je li uključen okvirni sporazum.

(d)

Ako je primjenjivo, navod je li uključen dinamički sustav nabave.

(e)

Ako je primjenjivo, koristi li se elektronička dražba (u slučaju otvorenog, ograničenog ili pregovaračkih postupaka, u slučaju iz članka 30. stavka 1. točke (a))

4.

Vrsta ugovora.

5.

Mjesto izvršenja/izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga.

6.

(a)

Ugovori o javnim radovima:

vrsta, opseg radova i opća priroda radova. Navod o opciji za daljnje radove i, ako je poznato, okvirni raspored korištenja te opcije i broj mogućih obnavljanja, ako ih ima. Ako su radovi ili ugovor podijeljeni na nekoliko grupa, veličina pojedinih grupa; brojčane oznake nomenklature;

podatak o svrsi radova ili ugovora kada ugovor uključuje i izradu projekata;

u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost radova za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati.

(b)

Ugovori o javnoj nabavi robe:

vrsta robe koja se isporučuje, navod radi li se o kupnji, leasingu, uzimanju u najam, najmu s pravom kupnje ili bilo kakvoj kombinaciji navedenoga, brojčane oznake nomenklature. Količina robe koja će se isporučiti, s navodom o opciji za daljnju nabavu robe, i ako je poznat, okvirni raspored korištenja te opcije te broj obnavljanja, ako ih ima. Brojčane oznake nomenklature;

u slučaju uobičajenih ili ugovora koji se trebaju obnoviti u određenom razdoblju, ako je poznato, navod o rasporedu ugovora koji će slijediti za nabavu planirane robe;

u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost robe za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati.

(c)

Ugovori o javnim uslugama:

kategorija i opis usluge. Brojčane oznake nomenklature. Opseg usluga koje će se pružati. Navod o opciji za daljnju nabavu usluga, i, ako je poznato, okvirni raspored korištenja te opcije te broj obnavljanja, ako ih ima. U slučaju ugovora koji se trebaju obnoviti u određenom razdoblju, ako je poznato, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti za nabavu planiranih usluga;

u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost usluga za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati;

navod je li izvršenje usluge zakonom, drugim propisom ili upravnom odredbom rezervirano za određenu profesiju.

Uputa na zakon, drugi propis ili upravnu odredbu;

navod moraju li pravne osobe naznačiti imena i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje usluge.

7.

Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, za više ili za sve grupe.

8.

Rok izvršenja radova/isporuke robe/pružanja usluga ili trajanje ugovora o javnim radovima, javnoj nabavi robe ili javnim uslugama; ako je moguće, rok početka radova ili rok početka isporuke robe ili pružanja usluga.

9.

Dopuštenost ili zabrana alternativnih ponuda.

10.

Ako je primjenjivo, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

11.

U slučaju otvorenog postupka javne nabave:

(a)

naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa, adresa elektroničke pošte službe od koje se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija;

(b)

ako je primjenjivo, rok za podnošenje takvih zahtjeva,

(c)

ako je primjenjivo, troškovi naknade i uvjeti plaćanja za dostavu te dokumentacije.

12.

(a)

Rok za dostavu ponuda ili indikativnih ponuda u slučaju korištenja dinamičkog sustava nabave (otvoreni postupak javne nabave);

(b)

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (ograničeni i pregovarački postupci);

(c)

Adresa na koju ih treba dostaviti;

(d)

Jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljeni;

13.

U slučaju otvorenog postupka javne nabave:

(a)

osobe koje su ovlaštene prisustvovati otvaranju ponuda;

(b)

datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda.

14.

Tražena jamstva i sredstva osiguranja ako su potrebna.

15.

Osnovni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili upute na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti.

16.

Ako je primjenjivo, određeni pravni oblik zajednice ponuditelja s kojom će se sklopiti ugovor.

17.

Kriteriji odabira vezani uz osobnu situaciju gospodarskih subjekata koja može uzrokovati njihovo isključenje i traženi podaci kojima se utvrđuje da oni ne pripadaju u kategoriju slučajeva koji opravdavaju isključenje. Kriteriji odabira i podaci vezani uz osobnu situaciju gospodarskog subjekta, podaci i nužne formalnosti kojima se procjenjuju minimalne razine gospodarskih i tehničkih standarda koji se zahtijevaju od gospodarskog subjekta. Mogućnost zahtijevanja minimalnih standarda.

18.

U slučaju okvirnog sporazuma: broj i, ako je potrebno, predloženi najveći broj gospodarskih subjekata koji će biti strane okvirnog sporazuma; trajanje okvirnog sporazuma uz, ako je potrebno, obrazloženje razloga za trajanje duže od četiri godine.

19.

U slučaju natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom, ako je primjenjivo, naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom dijaloga ili ponuda o kojima se pregovara.

20.

U slučaju ograničenog postupka, natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom kada se koristi mogućnost smanjivanja broja natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponude, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje: minimalan i, po potrebi, predložen maksimalan broj natjecatelja te objektivni kriteriji koji će se primijeniti za odabir tog broja natjecatelja.

21.

Rok valjanosti ponude (otvoreni postupak).

22.

Ako je primjenjivo, nazivi i adrese gospodarskih subjekata koje je javni naručitelj već odabrao (pregovarački postupci).

23.

Kriteriji za odabir ponude navedeni u članku 53.: „najniža cijena” ili „ekonomski najpovoljnija ponuda”. Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj navode se ako se ne pojavljuju u specifikacijama ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, u opisnoj dokumentaciji.

24.

Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe te, ako je primjenjivo, za mirenje. Točni podaci o rokovima za podnošenje žalbe, ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

25.

Rok(ovi) objavljivanja prethodne indikativne obavijesti u skladu s tehničkim specifikacijama navedenim u Prilogu VIII ili navod da nije bilo takve objave.

26.

Datum slanja poziva na nadmetanje.

27.

Navod je li ugovor obuhvaćen Sporazumom.

POJEDNOSTAVLJENI POZIV NA NADMETANJE U DINAMIČKOM SUSTAVU NABAVE

1.   Zemlja javnog naručitelja.

2.   Naziv i adresa elektroničke pošte javnog naručitelja.

3.   Uputa na objavu poziva na nadmetanje u dinamičkom sustavu nabave.

4.   Adresa elektroničke pošte na kojoj su dostupne tehničke specifikacije i dodatna dokumentacija vezana uz dinamički sustav nabave.

5.   Predmet nabave: opis prema referentom broju CPV nomenklature i količina ili opseg ugovora koji se namjerava sklopiti.

6.   Vremenski okvir za dostavu indikativnih ponuda.

OBAVIJESTI O SKLOPLJENIM UGOVORIMA

1.   Naziv i adresa javnog naručitelja.

2.   Odabrani postupak nabave. U slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave (članak 28.), opravdanje.

3.   Ugovori o javnim radovima: vrsta i opseg ugovora, opća obilježja radova.

Ugovori o javnoj nabavi robe: vrsta i količina proizvoda, ako je primjenjivo, prema dobavljaču; brojčane oznake nomenklature.

Ugovori o javnim uslugama: kategorija i opis usluge, brojčane oznake nomenklature, količina kupljenih usluga.

4.   Datum sklapanja ugovora.

5.   Kriteriji za odabir ponude.

6.   Broj zaprimljenih ponuda.

7.   Naziv i adresa uspješnih gospodarskih subjekata.

8.   Cijena ili raspon cijena (najniža/najviša) koje se plaćaju.

9.   Vrijednost zadržane ponude (ponuda) ili najviša i najniža ponuda koja je uzeta u obzir za sklapanje ugovora.

10.   Ako je primjenjivo, vrijednost i dio ugovora koji će se dati u podugovor trećim stranama.

11.   Datum objave poziva na nadmetanje u skladu s tehničkim specifikacijama za objavu navedenima u Prilogu VIII.

12.   Datum slanja obavijesti.

13.   Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe te, ako je primjenjivo, za mirenje. Točni podaci o rokovima za predaju žalbi i ako je potrebno naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte službe od koje se ti podaci mogu dobiti.


PRILOG VII. B

PODACI KOJI MORAJU STAJATI U OBAVIJESTIMA O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE

1.

Naziv, adresa, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte javnog naručitelja

2.

(a)

Mjesto izvođenja

(b)

Predmet koncesije, priroda i opseg usluga

3.

(a)

Rok za predaju prijava

(b)

Adresa na koju ih treba dostaviti

(c)

Jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljene

4.

Osobni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti natjecatelji

5.

Kriteriji koji će se primijeniti za sklapanje ugovora

6.

Ako je primjenjivo, najmanji dio radova koji se daje podizvoditelju

7.

Datum otpreme obavijesti

8.

Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe te, ako je primjenjivo, za mirenje. Točni podaci o rokovima za predaju žalbi i ako je potrebno naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte službe od koje se ti podaci mogu dobiti.


PRILOG VII. C

PODACI KOJI MORAJU STAJATI U OBAVIJESTIMA O NAMJERI SKLAPANJA UGOVORA O RADOVIMA KONCESIONARA KOJI NISU JAVNI NARUČITELJI

1.

(a)

Mjesto izvođenja

(b)

Priroda i opseg usluga, opća obilježja radova

2.

Bilo koji nametnuti rok za izvođenje

3.

Naziv i adresa tijela od kojeg se mogu zatražiti specifikacije i dodatna dokumentacija

4.

(a)

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i/ili zaprimanje ponuda

(b)

Adresa na koju ih treba dostaviti

(c)

Jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljene

5.

Tražena jamstva i sredstva osiguranja

6.

Gospodarski i tehnički uvjeti koje mora zadovoljiti izvođač radova

7.

Kriteriji koji će se koristiti za sklapanje ugovora

8.

Datum slanja obavijesti


PRILOG VII. D

PODACI KOJI MORAJU STAJATI U POZIVU NA NATJEČAJ

POZIV NA NATJEČAJ

1.

Naziv, adresa, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte javnog naručitelja i službe od koje se može dobiti dodatna dokumentacija

2.

Opis projekta

3.

Vrsta natječaja: otvoreni ili ograničeni

4.

U slučaju otvorenog natječaja: rok za dostavu natječajnih radova

5.

U slučaju ograničenog natječaja:

(a)

broj sudionika koje namjerava pozvati

(b)

imena već odabranih sudionika, ako ih ima

(c)

uvjeti za odabir natjecatelja

(d)

rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje

6.

Ako je primjenjivo, navod je li sudjelovanje ograničeno samo na određenu profesiju

7.

Kriteriji koji će se primijeniti za ocjenu planova i projekata

8.

Imena već odabranih članova ocjenjivačkog suda

9.

Naznaka je li odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća za javnog naručitelja

10.

Broj i vrijednost nagrada

11.

Isplate koje će se vršiti svim sudionicima, ako ih ima

12.

Naznaka hoće li se nakon natječaja sklopiti ugovor s pobjednikom ili pobjednicima natječaja

13.

Datum slanja obavijesti

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

1.

Naziv adresa, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte javnog naručitelja

2.

Opis projekta

3.

Ukupan broj sudionika

4.

Broj stranih sudionika

5.

Pobjednik(ci) natječaja

6.

Nagrade

7.

Uputa na poziv na natječaj

8.

Datum slanja obavijesti


PRILOG VIII.

OBILJEŽJA OBJAVLJIVANJA

1.   Objavljivanje objava

(a)

Obavijesti navedene u člancima 35, 58, 64. i 69. javni naručitelj šalje Uredu za službene publikacije Europskih zajednica u formatu navedenom u Direktivi Vijeća 2001/78/EZ od 13. rujna 2001. o uporabi standardnih obrazaca u objavama obavijesti o ugovorima o javnoj nabavi (1) Prethodne (informacijske) obavijesti navedene u članku 35. stavku 1. prvom podstavku objavljene na profilu naručitelja (kupca), kako je opisano u točki 2(b), moraju isto biti u tom formatu kao i obavijesti o njihovom objavljivanju.

(b)

Objave navedene u člancima 35., 58., 64. i 69. objavljuje Ured za službene publikacije Europskih zajednica ili javni naručitelj ako je prethodna (informacijska) obavijest objavljena na profilu naručitelja (kupca) u skladu s člankom 35. stavkom 1. prvim podstavkom.

Dodatno, javni naručitelji mogu te podatke objaviti na internetu u okviru „profila naručitelja (kupca)” kako je navedeno u točki 2(b).

(c)

Ured za službene publikacije Europskih zajednica javnom naručitelju dostavlja podatke navedene u članku 36. stavku 8.

2.   Objavljivanje dopunskih ili dodatnih podataka

(a)

Potiče se javne naručitelje da specifikacije i dodatnu dokumentaciju u potpunosti objavljuju na internetu.

(b)

Profil naručitelja (kupca) može uključiti prethodne (informacijske) obavijesti kako je navedeno u članku 35. stavku 1. prvom podstavku, podatke o tekućim zahtjevima za prikupljanje ponuda, planiranim nabavama, sklopljenim ugovorim, poništenim postupcima i bilo kakve korisne opće podatke, kao što su kontaktne točke, broj telefona ili telefaksa, poštanska adresa ili adresa elektroničke pošte.

3.   Format i postupci za elektronički prijenos objava

Format i postupci za elektronički prijenos objava dostupni su na internetskoj adresi „http://simap.eu.int”.


(1)  SL L 285, 29.10.2001., str. 1.


PRILOG IX.

REGISTRI

 


PRILOG IX. A (1)

UGOVORI O JAVNIM RADOVIMA

Strukovni registri i odgovarajuće izjave i potvrde za svaku državu članicu su:

u Belgiji, „Registre du commerce”/„Handelsregister”;

u Danskoj, „Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”;

u Njemačkoj, „Handelsregister” i „Handwerksrolle”;

u Grčkoj, „Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων” – MEΕΠ Ministarstva okoliša, gradskog i prostornog planiranja i javnih radova (ΥΠΕΧΩΔΕ);

u Španjolskoj, „Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda”;

u Francuskoj, „Registre du commerce et des sociétés” i „Répertoire des métiers”;

u Irskoj, od naručitelja se može tražiti da dostavi potvrdu od Registra trgovačkih društava ili Registra društava za uzajamnu pomoć ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je dotična osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom;

u Italiji, „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”;

u Luksemburgu, „Registre aux firmes” i „Rôle de la chambre des métiers”;

u Nizozemskoj, „Handelsregister”;

u Austriji, „Firmenbuch”, „Gewerberegister”, „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;

u Portugalu, „Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário” (IMOPPI)(CAEOPP);

u Finskoj, „Kaupparekisteri”/„Handelsregistret”;

u Švedskoj, „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;

u Ujedinjenoj Kraljevini, od naručitelja se može tražiti da dostavi potvrdu iz Registra trgovačkih društava ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom.


(1)  Za svrhe članka 46. „strukovni i trgovački registri” su oni koji su navedeni u ovom Prilogu i, ako je do promjena došlo na nacionalnoj razini, registri koji su ih zamijenili.


PRILOG IX. B

UGOVORI O JAVNOJ NABAVI ROBE

Mjerodavni strukovni ili trgovački registri i odgovarajuće izjave i potvrde su sljedeći:

u Belgiji, „Registre du commerce/Handelsregister”;

u Danskoj, „Erhvers- og Selskabsstyrelsen”;

u Njemačkoj, „Handelsregister” i „Handwerksrolle”;

u Grčkoj, „Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο”;

u Španjolskoj, „Registro Mercantil” ili u slučaju neregistriranih pojednačnih osoba, potvrda o tome da je osoba izjavila pod prisegom da se bavi dotičnom strukom;

u Francuskoj, „Registre du commerce et des sociétés” i „Répertoire des métiers”;

u Irskoj, od naručitelja se može tražiti da dostavi potvrdu od Registra trgovačkih društava ili Registra društava za uzajamnu pomoć ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je dotična osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom.

u Italiji, „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, i „Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato”;

u Luksemburgu, „Registre aux firmes” i „Rôle de la chambre des métiers”;

u Nizozemskoj, „Handelsregister”;

u Austriji, „Firmenbuch”, „Gewerberegister”, „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;

u Portugalu, „Registo Nacional das Pessoas Colectivas”;

u Finskoj, „Kaupparekisteri” i „Handelsregistret”;

u Švedskoj, „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;

u Ujedinjenoj Kraljevini, od naručitelja se može tražiti da dostavi potvrdu iz Registra trgovačkih društava ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom.


PRILOG IX. C

UGOVORI O JAVNIM USLUGAMA

Mjerodavni strukovni i trgovački registri ili izjave i potvrde su sljedeći:

u Belgiji, „Registre du commerce/Handelsregister” i „Ordres professionels/Beroepsorden”;

u Danskoj, „Erhvervs- og Selskabsstyrelsen”;

u Njemačkoj, „Handelsregister”, „Handwerksrolle”, „Vereinsregister”, „Partnerschaftsregister” i „Mitgliedsverzeichnisse de Berufskammern der Ländern”;

u Grčkoj, od davatelja usluga može se tražiti da dostavi izjavu o obavljanju dotične djelatnosti koju pod prisegom daje pred javnim bilježnikom; u slučajevima predviđenim u postojećem nacionalnom zakonodavstvu, za pružanje istraživačkih usluga navedenih u Prilogu I. A, strukovni registar „Μητρώο Μελετητών” i „Μητρώο Γραφείων Μελετών”;

u Španjolskoj, „Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda”;

u Francuskoj „Registre du commerce” i „Répertoire des métiers”;

u Irskoj, od davatelja usluga može se tražiti da dostavi potvrdu od Registra trgovačkih društava ili Registra društava za uzajamnu pomoć ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je dotična osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom.

u Italiji, „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, „Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato” ili „Consiglio nazionale degli ordini professionali”;

u Luksemburgu, „Registre aux firmes” i „Rôle de la chambre des métiers”;

u Nizozemskoj, „Handelsregister”;

u Austriji, „Firmenbuch”, „Gewerberegister”, „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;

u Portugalu, „Registo nacional das Pessoas Colectivas”;

u Finskoj, „Kaupparekisteri” i „Handelsregistret”;

u Švedskoj, „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;

u Ujedinjenoj Kraljevini, od davatelja usluga može se tražiti da dostavi potvrdu iz Registra trgovačkih društava ili, ako to nije slučaj, potvrdu da je osoba izjavila pod prisegom da obavlja dotičnu djelatnost u državi u kojoj ima poslovni nastan, na određenom mjestu i pod određenim poslovnim imenom.


PRILOG X.

ZAHTJEVI VEZANI UZ UREĐAJE ZA ELEKTRONIČKO ZAPRIMANJE PONUDA, ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE TE PLANOVA I PROJEKATA U NATJEČAJIMA

Uređaji za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje te planova i projekata u natječajima moraju jamčiti, uz pomoć tehničkih sredstava i odgovarajućih postupaka, najmanje da:

(a)

su elektronički potpisi vezani uz ponude, zahtjeve za sudjelovanje i dostavu planova i projekata u skladu s nacionalnim propisima usvojenima na temelju Direktive 1999/93/EZ;

(b)

se točno vrijeme i datum zaprimanja ponuda, zahtjeva za sudjelovanje i dostavu planova i projekata mogu točno odrediti;

(c)

se može razumno osigurati da, prije roka koji je za to određen, nitko ne može imati pristup podacima koji se prenose u skladu s ovim zahtjevima;

(d)

se, ako je prekršena zabrana pristupa, može osigurati jasno otkrivanje kršenja;

(e)

samo ovlaštene osobe mogu odrediti ili promijeniti datume za otvaranje zaprimljenih podataka;

(f)

u različitim fazama postupka javne nabave ili natječaja pristup svim dostavljenim podacima, ili njihovim dijelovima, mora biti moguć samo istovremenim djelovanjem ovlaštenih osoba;

(g)

istodobno djelovanje ovlaštenih osoba mora dati pristup podacima samo nakon propisanog datuma;

(h)

podaci koji su zaprimljeni i otvoreni u skladu s ovim zahtjevima moraju biti dostupni samo osobama koje su ovlaštene da s njima budu upoznate.


PRILOG XI.

ROKOVI ZA PRENOŠENJE I PRIMJENU (Članak 80.)

Direktive

Rokovi za prenošenje i primjenu

92/50/EEZ (SL L 209, 24.7.1992., str. 1)

Austrija, Finska, Švedska (1)

1. srpnja 1993.

1. siječnja 1995.

93/36/EEZ (SL L 199, 9.8.1993., str. 1)

Austrija, Finska, Švedska (1)

13. lipnja 1994.

1. siječnja 1995.

93/37/EEZ (SL L 199, 9.8.1993., str. 54)

pročišćeni tekstovi direktiva:

 

71/305/EEZ (SL L 185, 16.8.1971., str. 5)

 

EZ od 6

30. srpnja 1972.

DK, IRL, UK

1. siječnja 1973.

Grčka

1. siječnja 1981.

Španjolska, Portugal

1. siječnja 1986.

Austrija, Finska, Švedska (1)

1. siječnja 1995.

89/440/EEZ (SL L 210, 21.7.1989., str. 1):

 

EZ od 9

19. srpnja 1990.

Grčka, Španjolska, Portugal

1. ožujka 1992.

Austrija, Finska, Švedska (1)

1. siječnja 1995.

97/52/EZ (SL L 328, 28.11.1997., str. 1)

13. listopada 1998.


(1)  EGP: 1. siječnja 1994.


PRILOG XII.

TABLICA MEĐUSOBNIH ODNOSA (1)

Ova Direktiva

Direktiva 93/37/EEZ

Direktiva 93/36/EEZ

Direktiva 92/52/EEZ

Drugi akti

 

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. prvi redak, prilagođen

Članak 1. prvi redak, prilagođen

Članak 1. prvi redak, prilagođen

 

 

Članak 1. stavak 2. točka (a)

Članak 1. točka (a) prvi dio rečenice

Članak 1. točka (a) prvi i zadnji dio prve rečenice

Članak 1. točka (a)

 

Izmijenjen

Članak 1. stavak 2. točka (b)

Članak 1. točke (a) i (c), prilagođen

 

 

Članak 1. stavak 2. točka (c) prvi podstavak

Članak 1. točka (a) drugi dio prve rečenice i druga rečenica, prilagođen

 

 

Članak 1. stavak 2. točka (c) drugi podstavak

Članak 1. točka (a), prilagođen

 

 

Članak 1. stavak 2. točka (d) prvi podstavak

 

Novi

Članak 1. stavak 2. točka (d) drugi podstavak

Članak 2. prilagođen

 

 

Članak 1. stavak 2. točka (d) treći podstavak

16. uvodna izjava prilagođena

 

 

Članak 1. stavak 3.

Članak 1. točka (d)

 

 

Članak 1. stavak 4.

 

Novi

Članak 1. stavak 5.

 

Novi

Članak 1. stavak 6.

 

Novi

Članak 1. stavak 7.

 

Novi

Članak 1. stavak 8. prvi podstavak

Članak 1. točka (c), prva rečenica prilagođena

 

 

Članak 1. stavak 8. drugi podstavak

 

Novi

Članak 1. stavak 8. treći podstavak

Članak 1. točka (h)

Članak 1. točka (c)

Članak 1. točka (c), druga rečenica

 

Izmijenjen

Članak 1. stavak 9.

Članak 1. točka (b), prilagođen

Članak 1. točka (b) prilagođen

Članak1. točka (b) prilagođen

 

 

Članak 1. stavak 10.

 

Novi

Članak 1. stavak 11. prvi podstavak

Članak 1. točka (e) prilagođen

Članak 1. točka (d) prilagođen

Članak 1. točka (d) prilagođen

 

 

Članak 1. stavak 11. drugi podstavak

Članak 1. točka (f) prilagođen

Članak 1. točka (e) prilagođen

Članak 1. točka (e) prilagođen

 

 

Članak 1. stavak 11. treći podstavak

 

Novi

Članak 1. stavak 11. četvrti podstavak

Članak 1. točka (g) prilagođen

Članak 1. točka (f) prilagođen

Članak 1. točka (f) prilagođen

 

 

Članak 1. stavak 11. peti podstavak

Članak 1. točka (g) prilagođen

 

 

Članak 1. stavak 12.

 

Novi

Članak 1. stavak 13.

 

Novi

Članak 1. stavak 14.

 

Novi

Članak 1. stavak 15.

 

Novi

Članak 2.

Članak 6. stavak 6.

Članak 5. stavak 7.

Članak 3. stavak 2.

 

Izmijenjen

Članak 3.

Članak 2. stavak 2.

 

 

Članak 4. stavak 1.

Novi

Novi

Članak 26. stavci 2. i 3., prilagođen

 

 

Članak 4. stavak 2.

Članak 21. izmijenjen

Članak 18. prilagođen

Članak 26. stavak 1. prilagođen

 

 

Članak 5.

Članak 33a prilagođen

Članak 28. izmijenjen

Članak 38a. Prilagođen

 

 

Članak 6.

Članak 15. stavak 2.

 

Izmijenjen

Članak 7. točke (a) i (b)

Članak 5. stavak 1. točka (a) prilagođen

Članak 7. stavak 1. točka (a) prilagođen

 

 

Članak 7. točka (c)

Članak 6. stavak 1. točka (a) prilagođen

 

 

Članak 8.

Članak 2. i članak 6. stavak 1. točka (b) prilagođen

Članak 3. stavak 3. i članak 7. stavak 1. točka (a) prilagođen

 

 

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak

Članak 5. stavak 5.

Članak 7. stavci 2. i 7.

 

Izmijenjen

Članak 9. stavak 1. drugi podstavak

 

Novi

Članak 9. stavak 2.

Članak 5. stavak 1. točka (b)

 

Izmijenjen

Članak 9. stavak 3.

Članak 6. stavak 4.

Članak 5. stavak 6.

Članak 7. stavak 3. druga odredba

 

 

Članak 9. stavak 4.

Članak 6. stavak 5. prilagođen

 

 

 

 

Članak 9. stavak 5. točka (a)

Članak 6. stavak 3. prilagođen

Članak 7. stavak 4. treći podstavak, prilagođen

 

 

Članak 9. stavak 5. točka (b)

Članak 5. stavak 4.

 

Izmijenjen

Članak 9. stavak 6.

Članak 5. stavak 2.

 

 

Članak 9. stavak 7.

Članak 5. stavak 3.

Članak 7. stavak 6.

 

 

Članak 9. stavak 8. točka (a)

Članak 7. stavak 4.

 

Izmijenjen

Članak 9. stavak 8. točka (b)

Članak 7. stavak 5.

 

Izmijenjen

Članak 9. stavak 9.

 

Novi

Članak 10.

Novi

Članak 3. prilagođen

Članak 4. stavak 1. prilagođen

 

 

Članak 11.

 

Novi

Članak 12.

Članak 4. točka (a)

Članak 2. točka (a)

Članak 1. točka (a) podtočka ii.

 

Izmijenjen

Članak 13.

__

 

Novi

Članak 14.

Članak 4. točka (b)

Članak 2. stavak 1. točka (b)

Članak 4. stavak 2.

 

 

Članak 15. točka (a)

Članak 5. točka (a) prilagođen

Članak 4. točka (a) prilagođen

Članak 5. točka (a) prilagođen

 

 

Članak 15. točke (b) i (c)

Članak 5. točke (b) i (c)

Članak 4. točke (b) i (c)

Članak 5. točke (b) i (c)

 

 

Članak 16.

Članak 1. točka (a), podtočke iii. do ix., prilagođen

 

 

Članak 17.

 

Novi

Članak 18.

Članak 6.

 

Izmijenjen

Članak 19.

 

Novi

Članak 20.

Članak 8.

 

 

Članak 21.

 

 

Članak 9.

 

 

Članak 22.

Članak 10.

 

 

Članak 23.

Članak 10.

Članak 8.

Članak 14.

 

Izmijenjen

Članak 24. stavci 1. do 4. prvi podstavak

Članak 19.

Članak 16. stavak 1.

Članak 24. stavak 1.

 

Izmijenjen

Članak 24. stavak 4. drugi podstavak

Članak 16. stavak 2. prilagođen

Članak 24. stavak 2. prilagođen

 

 

Članak 25. prvi stavak

Članak 20. prvi stavak

Članak 17. prvi stavak

Članak 25. prvi stavak

 

Izmijenjen

Članak 25. drugi stavak

Članak 20. drugi stavak

Članak 17. drugi stavak

Članak 25. drugi stavak

 

 

Članak 26.

 

Novi

Članak 27. prvi stavak

Članak 23. stavak 1.

Članak 28. stavak 1.

 

Izmijenjen

Članak 27. drugi i treći stavak

Članak 23. stavak 2.

Članak 28. stavak 2.

 

 

Članak 28. prvi stavak

Članak 7. stavak 1. prilagođen

Članak 6. stavak 1. prilagođen

Članak 11. stavak 1. prilagođen

 

 

Članak 28. drugi stavak

Članak 7. stavak 4.

Članak 6. stavak 4.

Članak 11. stavak 4.

 

Izmijenjen

Članak 29.

 

Novi

Članak 30. stavak 1. točka (a)

Članak 7. stavak 2. točka (a)

Članak 6. stavak 2.

Članak 11. stavak 2. točka (a)

 

 

Članak 30. stavak 1. točka (b)

Članak 7. stavak 2. točka (c)

Novi

Članak 11. stavak 2. točka (b)

 

 

Članak 30. stavak 1. točka (c)

 

Članak 11. stavak 2. točka (c)

 

 

Članak 30. stavak 1. točka (d)

Članak 7. stavak 2. točka (b)

 

 

Članak 30. stavci 2., 3. i 4.

 

Novi

Članak 31. stavak 1. točka (a)

Članak 7. stavak 3. točka (a)

Članak 6. stavak 3. točka (a)

Članak 11. stavak 3. točka (a)

 

 

Članak 31. stavak 1. točka (b)

Članak 7. stavak 3. točka (b)

Članak 6. stavak 3. točka (c)

Članak 11. stavak 3. točka (b)

 

 

Članak 31. stavak 1. točka (c)

Članak 7. stavak 3. točka (c)

Članak 6. stavak 3. točka (d)

Članak 11. stavak 3. točka (d)

 

 

Članak 31. stavak 2. točka (a)

Članak 6. stavak 3. točka (b)

 

 

Članak 31. stavak 2. točka (b)

Članak 6. stavak 3. točka (e)

 

 

Članak 31. stavak 2. točka (c)

Novi

 

 

Članak 31. stavak 2. točka (d)

Novi

 

 

Članak 31. stavak 3.

Članak 11. stavak 3. točka (c)

 

 

Članak 31. stavak 4. točka (a)

Članak 7. stavak 3. točka (d)

Članak 11. stavak 3. točka (e)

 

 

Članak 31. stavak 4. točka (b)

Članak 7. stavak 3. točka (e)

Članak 11. stavak 3. točka (f)

 

 

Članak 32.

 

Novi

Članak 33.

 

Novi

Članak 34. prvi i drugi stavak

Članak 9. prvi i drugi stavak

 

 

Članak 34. treći stavak

Članak 9. treći stavak

 

 

 

Izmijenjen

Članak 35. stavak 1. prvi podstavak, točka (a) prvi odlomak

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak

 

 

Članak 35. stavak 1. prvi podstavak, točka (a) drugi odlomak

Članak 9. stavak 1. drugi podstavak, prva rečenica

 

Izmijenjen

Članak 35. stavak 1. prvi podstavak točka (b)

Članak 15. stavak 1.

 

 

Članak 35. stavak 1. prvi podstavak točka (c)

Članak 11. stavak 1.

 

 

Članak 35. stavak 1. drugi podstavak

Članak 9. stavak 5. drugi podstavak

Članak 17. stavak 2. drugi podstavak

 

Izmijenjen

Članak 35. stavak 1. treći podstavak

Članak 11. stavak 7. drugi podstavak

 

Izmijenjen i

Članak 35. stavak 1. četvrti, peti i šesti podstavak

 

Novi

Članak 35. stavak 2.

Članak 11. stavak 2.

Članak 9. stavak 2.

Članak 15. stavak 2.

 

Izmijenjen

Članak 35. stavak 3.

 

Novi

Članak 35. stavak 4. prvi podstavak

Članak 11. stavak 5. prva rečenica

Članak 9. stavak 3. prva rečenica

Članak 16. stavak 1.

 

Izmijenjen

Članak 35. stavak 4. drugi i treći podstavak

 

Novi

Članak 35. stavak 4. četvrti podstavak

 

 

Članak 16. stavci 3. i 4.

 

 

Članak 35. stavak 4. peti podstavak

Članak 11. stavak 5. druga rečenica

Članak 9. stavak 3. druga rečenica

Članak 16. stavak 5.

 

Izmijenjen

Članak 36. stavak 1.

Članak 11. stavak 6. prvi podstavak, prilagođen

Članak 9. stavak 4. prva rečenica, prilagođen

Članak 11. stavak 1. prva rečenica, prilagođen

 

 

Članak 36. stavak 2. prvi podstavak

Članak 11. stavak 7. prva rečenica

Članak 9. stavak 5. prvi podstavak

Članak 17. stavak 2. prvi podstavak

 

Izmijenjen

Članak 36. stavak 2. drugi podstavak

 

Novi

Članak 36. stavak 3.

Članak 11. stavak 10.

Članak 9. stavak 8.

Članak 17. stavak 5.