Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0427

2004/427/EZ: Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o izmjeni Odluke Komisije 97/221/EZ s obzirom na uvjete zdravlja životinja i veterinarsko certificiranje za mesne proizvode u provozu ili privremeno skladištene u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1589) Tekst značajan za EGP

OJ L 154, 30.4.2004, p. 8–13 (ES, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 154, 30.4.2004, p. 7–12 (DA)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 057 P. 153 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 057 P. 153 - 156
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 135 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2005; Implicitno stavljeno izvan snage 32005D0432

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/427/oj

03/Sv. 058

HR

Službeni list Europske unije

135


32004D0427


L 154/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2004.


ODLUKA KOMISIJE

od 29. travnja 2004.

o izmjeni Odluke Komisije 97/221/EZ s obzirom na uvjete zdravlja životinja i veterinarsko certificiranje za mesne proizvode u provozu ili privremeno skladištene u Zajednici

(priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1589)

(Tekst značajan za EGP)

(2004/427/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno članak 8. stavak 5. treću alineju i članak 9. stavak 2. točku (b) i stavak 4. točku (c),

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 97/221/EEZ utvrđeni su uvjeti zdravlja životinja i javnog zdravlja, te obrasci veterinarskih certifikata za uvoz mesnih proizvoda iz trećih zemalja (2).

(2)

Odlukom Komisije 97/222/EEZ utvrđen je popis trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz mesnih proizvoda (3).

(3)

Direktivom Vijeća 97/78/EZ utvrđena su načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (4) a određene odredbe za provoz već su predviđene člankom 11., poput uporabe poruka u sustavu ANIMO i zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku.

(4)

Međutim, radi zaštite stanja u pogledu bolesti u Zajednici nužno je dodatno osigurati da pošiljke mesnih proizvoda u provozu kroz Zajednicu udovoljavaju uvoznim uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na odobrene zemlje u pogledu relevantne dotične vrste.

(5)

Odluka Vijeća 79/542/EEZ od 21. prosinca 1979. o sastavljanju popisa trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja te kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja i javnog zdravlja, te veterinarskog certificiranja za uvoz određenih živih životinja i njihovog svježeg mesa u Zajednicu (5), nedavno je izmijenjena radi uključivanja općih uvjeta provoza i izuzeća za provoz između Rusije u odnosu na posebne granične inspekcijske postaje određene u ovu posljednju svrhu.

(6)

U svjetlu iskustva, čini se da predočavanje graničnoj inspekcijskoj službi, u skladu s člankom 7. Direktive 97/78/EZ, izvornika veterinarskih dokumenata izdanih u trećoj zemlji izvoznici kako bi se udovoljilo obaveznim zahtjevima odredišne treće zemlje, nije dovoljno da bi se osiguralo da su učinkovito zadovoljeni traženi uvjeti zdravlja životinja za sigurno unošenje tih proizvoda na područje Zajednice; stoga je primjereno utvrditi poseban obrazac certifikata o zdravlju životinja koji će se koristiti u situacijama kada su dotični proizvodi u provozu.

(7)

Osim toga je primjereno razjasniti provedbu uvjeta predviđenog člankom 11. Direktive 97/78/EZ, da se provoz dopušta samo iz trećih zemalja čiji proizvodi nisu zabranjeni za unošenje na područje Zajednice, upućivanjem na popis trećih zemalja priložen Odluci 97/222/EZ.

(8)

Međutim, trebaju se predvidjeti posebni uvjeti za provoz kroz Zajednicu pošiljki u i iz Rusije radi zemljopisnog smještaja Kalinjingrada i uzimajući u obzir klimatske prilike koje priječe uporabu nekih luka u određeno doba godine.

(9)

U Odluci Komisije 2001/881/EZ (6) sastavljen je popis graničnih inspekcijskih postaja dogovorenih za veterinarske preglede životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja te je primjereno navesti granične inspekcijske postaje određene za kontrolu takvih provoza uzimajući u obzir ovu Odluku.

(10)

Odluku Komisije 97/221/EZ trebalo bi odgovarajuće izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka Komisije 97/221/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak 3.a:

„Članak 3.a

Države članice osiguravaju da pošiljke proizvoda od mesa za prehranu ljudi, unesene na područje Zajednice i koje su namijenjene trećoj zemlji ili neposrednim provozom ili nakon skladištenja u skladu s člankom 12. stavkom 4. ili člankom 13. Direktive 97/78/EZ, i koje nisu namijenjene za uvoz u Zajednicu, udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

dolaze s državnog područja treće zemlje ili njezinog dijela navedenog u Prilogu Odluci 97/222/EZ i podvrgnute su minimalnoj obradi za uvoz mesnih proizvoda u njoj predviđene pojedine životinjske vrste;

(b)

zadovoljavaju posebne uvjete zdravlja životinja za pojedinu životinjsku vrstu navedene u obrascu certifikata o zdravlju životinja, sastavljene na temelju Priloga I. Odluci 97/221/EZ;

(c)

popraćene su certifikatom o zdravlju životinja utvrđenim u skladu s obrascem predviđenim u Prilogu III., koju potpisuje službeni veterinar nadležnih veterinarskih službi dotične treće zemlje;

(d)

potvrdio ih je kao prihvatljive za provoz ili skladištenje(prema potrebi) u zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulazu odobreni veterinar ulazne granične inspekcijske postaje.”

2.

Umeće se sljedeći članak 3.b:

„Članak 3.b

1.   Odstupajući od članka 3.a, države članice odobravaju provoz cestom ili željeznicom kroz Zajednicu između određenih graničnih inspekcijskih postaja Zajednice navedenih u Prilogu IV. Odluci 2001/881/EZ, pošiljki koje dolaze iz i koje su namijenjene Rusiji izravno ili preko neke druge treće zemlje pod uvjetom da su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

(a)

veterinarske službe nadležnog tijela pečate pošiljke pečatom sa serijskim brojem na graničnoj inspekcijskoj postaji pri ulazu u Europsku zajednicu;

(b)

službeni veterinar nadležnog tijela odgovornog za graničnu inspekcijsku postaju isprave koje prate pošiljke navedene u članku 7. Direktive 97/78/EZ na svakoj stranici označava pečatom s tekstom „SAMO ZA PROVOZ U RUSIJU PREKO EZ-a”;

(c)

udovoljeno je proceduralnim zahtjevima predviđenim člankom 11. Direktive 97/78/EZ;

(d)

pošiljku je potvrdio kao prihvatljivu za provoz u zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulazu službeni veterinar granične inspekcijske postaje kroz koju ulaze.

2.   Ne dopušta se istovar ili skladištenje takvih pošiljaka na području EZ-a, kako je određeno člankom 12. stavkom 4. ili člankom 13. Direktive 97/78/EZ.

3.   Nadležno tijelo provodi redovite provjere kako bi se osiguralo da broj pošiljaka i količina proizvoda koji napuštaju područje Zajednice odgovaraju količinama koje ulaze.”

3.

Prilog se izmjenjuje u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. svibnja 2004.

Članak 1. točka 1. i Prilog primjenjuju se od 1. siječnja 2005.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2004.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 18, 23.1.2002., str. 11.

(2)  SL L 89, 4.4.1997., str. 32.

(3)  SL L 98, 4.4.1997., str. 39. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2004/245/EZ (SL L 77, 13.3.2004., str. 62.).

(4)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003. (SL L 236, 23.9.2003., str. 381.).

(5)  SL L 146, 14.6.1979., str. 15. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2004/372/EZ (SL L 118, 23.4.2004., str. 45.).

(6)  SL L 326, 11.12.2001., str. 44. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2004/273/EZ (SL L 86, 24.3.2004., str. 21.).


PRILOG

Prilog Odluci 97/221/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog se ponovno numerira kao Prilog I.

2.

Dodaje se sljedeći Prilog II.:

„PRILOG II.

Image

Image


Top