EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0020

Odluka br. 20/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. prosinca 2003. o uspostavljanju općeg okvira za financiranje djelovanja Zajednice s ciljem pružanja potpore politici zaštite potrošača u razdoblju od 2004. do 2007. Tekst značajan za EGP

OJ L 5, 9.1.2004, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 143 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 143 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 003 P. 3 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2006; stavljeno izvan snage 32006D1926

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/20(1)/oj

15/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

3


32004D0020


L 005/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.12.2003.


ODLUKA br. 20/2004/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 8. prosinca 2003.

o uspostavljanju općeg okvira za financiranje djelovanja Zajednice s ciljem pružanja potpore politici zaštite potrošača u razdoblju od 2004. do 2007.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 153.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskoga i socijalnoga odbora (1),

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Politika potrošača daje ključan doprinos dvama strateškim ciljevima Zajednice utvrđenima u priopćenju Komisije o strateškim ciljevima od 2000. do 2005. „Oblikovanje nove Europe” (3), odnosno promicanju novoga gospodarskog i socijalnog programa u svrhu osuvremenjivanja europskoga gospodarstva i osiguranju bolje kvalitete života za građane Europe.

(2)

Strategija politike potrošača od 2002. do 2006. uspostavlja tri ključna cilja. Oni se provode kroz djelovanja uključena u tekući program koji Komisija redovito preispituje.

(3)

Ciljevi i djelovanja strategije politike potrošača trebaju usmjeravati raspodjelu sredstava za djelovanja koje se provode na temelju ovog okvira. Nadalje, aktivnosti usmjerena uključivanju interesa potrošača u druga područja aktivnosti u skladu s člankom 153. Ugovora trebaju biti visoko na listi prioriteta, uz tri ključna cilja strategije politike potrošača.

(4)

U skladu sa strategijom politike potrošača, politika potrošača obuhvaćena ovim okvirom treba uključivati sigurnost usluga i neprehrambenih proizvoda i gospodarske interese potrošača EU-a. Djelovanja vezana uz sigurnost prehrambenih proizvoda nisu obuhvaćena ovim okvirom.

(5)

Opći ciljevi Europske unije uključuju, prema članku 2. Ugovora o Europskoj uniji, postizanje uravnoteženog i održivog razvoja. U skladu s Deklaracijom iz Johannesburga o održivom razvoju, planom provedbe Svjetskog samita o održivom razvoju i procesom iz Cardiffa, treba poduzeti djelovanja u svrhu postizanja održivog razvoja.

(6)

Ovim okvirom treba, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora, predvidjeti djelovanja Zajednice kojima se podržava i izgrađuje sposobnost organizacija i tijela koji rade na promicanju interesa potrošača na razini Zajednice, države ili regije.

(7)

Osim djelovanja sadržanih u ovom okviru, Komisija treba osigurati i da organizacije potrošača i druge relevantne nevladine organizacije doprinesu provedbi strategije zaštite potrošača njihovim uključenjem u rad europske savjetodavne skupine za pitanja potrošača, kako je osnovana Odlukom Komisije 2003/709/EZ (4).

(8)

Ovim okvirom treba predvidjeti zajednička djelovanja Komisije i jedne ili više država članica u svrhu provedbe ciljeva politike potrošača.

(9)

Od općeg je europskog interesa u smislu članka 108. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica (5), dalje u tekstu „Financijska uredba”, da zdravlje, sigurnost i gospodarski interesi potrošača, kao i interesi potrošača u razvijanju standarda za proizvode i usluge, budu zastupljeni na razini Zajednice.

(10)

Ovom se Odlukom, za vrijeme cjelokupnog trajanja ovog okvira, utvrđuje financijski okvir koji, u smislu točke 33. Međuinstitucionalnog sporazuma od 6. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i poboljšanju proračunskog postupka (6), čini glavni referentni okvir proračunskom tijelu tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(11)

Kako bi se poboljšali efektivnost i učinak aktivnosti europskih organizacija potrošača i organizacija potrošača koje zastupaju interese potrošača u razvijanju standarda za proizvode i usluge na razini Zajednice, financijski doprinosi prihvatljivim organizacijama mogu za vrijeme trajanja ovog okvira biti podložni okvirnim partnerskim sporazumima.

(12)

Kako bi se poboljšala administrativna efikasnost te efektivnost i učinak posebnih projekata, trebalo bi najmanje svake dvije godine objavljivati natječaje za posebne projekte i trebalo bi predvidjeti potporu od najviše 75 % prihvatljivih troškova za provedbu projekata.

(13)

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (dalje u tekstu „Sporazum o EGP-u”) predviđa da države Europskoga udruženja slobodne trgovine koje sudjeluju u Europskom gospodarskom prostoru (dalje u tekstu „države Efta-e i EGP-a”) trebaju između ostalog ojačati i proširiti suradnju unutar okvira aktivnosti Zajednice u području zaštite potrošača.

(14)

Ovaj opći okvir treba biti otvoren sudjelovanju pridruženih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima u odgovarajućim bilateralnim sporazumima kojima se utvrđuju opća načela njihova sudjelovanja u programima Zajednice.

(15)

Kako bi se povećao značaj i učinak ovog okvira, treba provoditi trajno praćenje i redovitu cjenu poduzetih aktivnosti, s ciljem njihova prilagođavanja, kad je to primjereno.

(16)

Mjere potrebne za provedbu ove Odluke treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7),

ODLUČILI SU:

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ovom se odlukom uspostavlja opći okvir za djelovanja Zajednice s ciljem pružanja potpore politici potrošača, dalje u tekstu „okvir”, za razdoblje određeno u članku 5. stavku 1.

2.   Djelovanja koja se provode na temelju ovog okvira dopunjuju djelovanja koja se provode u državama članicama s ciljem zaštite zdravlja, sigurnosti i gospodarskih interesa potrošača i promicanja njihovih prava na informiranje i obrazovanje te udruživanja kako bi se zaštitili njihovi interesi.

Članak 2.

Područja djelovanja

Djelovanja koje se provode na temelju ovog okvira odnose se na sljedeća posebna područja:

(a)

zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača s obzirom na usluge i neprehrambene proizvode;

(b)

zaštita gospodarskih i pravnih interesa potrošača;

(c)

promicanje informiranja i obrazovanja potrošača;

(d)

promicanje sposobnosti organizacija potrošača za doprinos na europskoj razini.

Članak 3.

Ciljevi djelovanja

Djelovanja koja se provode na temelju ovog okvira doprinose ostvarivanju sljedećih općih ciljeva:

(a)

visoka zajednička razina zaštite potrošača, posebno donošenjem zajedničkih pravila i praksi za zaštitu potrošača i uključivanja interesa potrošača u ostale politike Zajednice;

(b)

efektivna provedba pravila za zaštitu potrošača, posebno pomoću nadzora nad tržištem, administrativne i provedbene suradnje, pristupa potrošača informacijama o uslugama i neprehrambenim proizvodima i pristupa potrošača mehanizmima za rješavanje pritužbi i sporova; i

(c)

adekvatno uključivanje organizacija potrošača u razvoj politike potrošača i drugih politika Zajednice koje utječu na interese potrošača.

Članak 4.

Vrste djelovanja

1.   Popis djelovanja koje se provode na temelju ovog okvira sastavljen prema ciljevima nalazi se u Prilogu.

2.   Djelovanja od 1 do 8, od 11 do 15 i djelovanje 19 izravno provodi Komisija.

3.   Djelovanja 9 i 10 zajednički financiraju Zajednica i jedna ili više država članica, ili Zajednica i nadležna tijela trećih zemalja koje sudjeluju na temelju članka 9.

4.   Djelovanja 16, 17 i 18 koriste financijski doprinos Zajednice.

Članak 5.

Financiranje

1.   Financijski okvir za provedbu ove Odluke za razdoblje od 1. siječnja 2004. do 31. prosinca 2007. iznosi 72 milijuna eura, od čega 54 milijuna eura pokriva razdoblje do 31. prosinca 2006.

2.   Za razdoblje nakon 31. siječnja 2006. predloženi iznos smatra se potvrđenim ako je usklađen s financijskom perspektivom na snazi za razdoblje koje započinje 2007.

3.   Godišnja odobrena sredstva odobrava proračunsko tijelo u okviru granica financijske perspektive.

Članak 6.

Financijski doprinos

1.   Doprinos Zajednice za zajednička djelovanja 9 i 10 je, u načelu, 50 %, i ni u kojem slučaju ne prelazi 70 % cjelokupnih troškova djelovanja. Komisija jasno određuje koja su zajednička djelovanja prihvatljiva za novčani doprinos viši od 50 %.

2.   Financijski doprinos za djelovanje 16 ne smije prelaziti 50 % troškova provođenja prihvatljivih aktivnosti.

3.   Financijski doprinos za djelovanje 17 ne smije prelaziti 95 % troškova provođenja prihvatljivih aktivnosti.

4.   Obnavljanje financijskih doprinosa za djelovanja 16 i 17 prihvatljivim organizacijama koje su u prethodnoj godini aktivno i efektivno predstavljale interese potrošača nije podložno pravilu postupnog smanjenja.

5.   Financijski doprinosi za djelovanje 18 u načelu su 50 % i ni u kojem slučaju ne prelaze 75 % prihvatljivih troškova provođenja projekta. Komisija jasno određuje koji su određeni projekti prihvatljivi za novčani doprinos viši od 50 %.

Članak 7.

Korisnici

1.   Financijski doprinosi za zajednička djelovanja 9 i 10 mogu biti dodijeljeni javnom tijelu ili neprofitnoj organizaciji koje je odredila država članica ili dotičnom nadležnom tijelu, a s čime je Komisija suglasna.

2.   Financijski doprinosi za djelovanje 16 mogu biti dodijeljeni europskim organizacijama potrošača:

(a)

koje su nevladine, neprofitne, izvan industrijskog, trgovačkog, poslovnog ili kojeg drugog sukoba interesa i koje kao svoje primarne ciljeve i aktivnosti imaju promicanje i zaštitu zdravlja, sigurnosti i gospodarskih interesa potrošača u Zajednici;

(b)

koje su, u barem polovici država članica, za zastupanje interesa potrošača na razini Zajednice dobile ovlaštenje od nacionalnih organizacija potrošača koje, u skladu s nacionalnim pravilima ili praksom, predstavljaju potrošače i djeluju na regionalnoj ili nacionalnoj razini; i

(c)

koje su podnijele Komisiji zadovoljavajući izvještaj o svojem članstvu, unutarnjim pravilima i izvorima financiranja.

3.   Financijski doprinosi za djelovanje 17 mogu biti dodijeljeni europskim organizacijama potrošača:

(a)

koje su nevladine, neprofitne, izvan industrijskog, trgovačkog, poslovnog ili kojeg drugog sukoba interesa i koje kao svoje primarne ciljeve i aktivnosti imaju predstavljanje interesa potrošača u procesu standardizacije na razini Zajednice; i

(b)

koje su dobile ovlaštenje u najmanje dvije trećine država članica da zastupaju interese potrošača na razini Zajednice od:

tijela koja, u skladu s nacionalnim pravilima ili praksom, predstavljaju nacionalne organizacije potrošača u državama članicama; ili

u nedostatku takvih tijela, nacionalnih organizacija potrošača u državama članicama koje, u skladu s nacionalnim pravilima ili praksom, predstavljaju potrošače i djeluju na nacionalnoj razini.

4.   Financijski doprinosi za djelovanje 18 mogu biti dodijeljeni bilo kojoj pravnoj osobi ili udruženju pravnih osoba, uključujući odgovarajuća nezavisna javna tijela i regionalne organizacije potrošača, koji djeluju neovisno o industriji i trgovini i stvarno su odgovorni za provođenje projekata.

Članak 8.

Isključenja

Kandidati ili ponuditelji i ugovaratelji kojima je dokazana krivnja zbog lažnog predstavljanja, ili su teže povrijedili ugovorne obveze bit će isključeni iz dodjela daljnjih ugovora kako je utvrđeno u članku 96. Financijske uredbe.

Članak 9.

Sudjelovanje trećih zemalja

Okvir je otvoren sudjelovanju:

(a)

država EFTA-e i EGP-a u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o EGP-u;

(b)

pridruženih zemalja, u skladu s uvjetima navedenima u odgovarajućim bilateralnim sporazumima kojima se utvrđuju opća načela za njihovo sudjelovanje u programima Zajednice.

Članak 10.

Dosljednost i komplementarnost

1.   Komisija osigurava da djelovanja koje se provode na temelju ovog okvira budu u skladu sa strategijom politike potrošača.

2.   Komisija osigurava dosljednost i komplementarnost između djelovanja koja se provode na temelju ovog okvira i drugih programa i inicijativa Zajednice.

Članak 11.

Program rada

Komisija usvaja godišnji program rada koji uključuje:

(a)

prioritete za djelovanja prema svakom cilju;

(b)

prikaz godišnjeg proračuna prema vrstama djelovanja utvrđenima u članku 4.;

(c)

planirano vrijeme objavljivanja javnih natječaja, zajedničkih djelovanja i poziva na podnošenje prijedloga;

(d)

u slučaju poziva na podnošenje prijedloga, kriterije izbora i dodjele ugovora za djelovanja 16, 17 i 18, kriterije za financijski doprinos viši od 50 % za djelovanje 18 i indikativni iznos koji je raspoloživ za svaki od poziva na podnošenje prijedloga, u skladu s odgovarajućim odredbama Financijske uredbe i uzimajući u obzir, u najvećoj mogućoj mjeri, potrebu za postavljanjem jednostavnih administrativnih zahtjeva, posebno u slučaju malih iznosa financijskog doprinosa za pojedine projekte.

Članak 12.

Objave i postupci

1.   Komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije i na internetskoj stranici Komisije sljedeće:

(a)

poziv na podnošenje prijedloga za djelovanja 16 i 17; i

(b)

najmanje svake dvije godine, poziv na podnošenje prijedloga za djelovanje 18 koji opisuje prioritete za djelovanja koja će se provesti.

2.   U ranoj fazi procesa evaluacije prijava za financijske doprinose, Komisija mora obavijestiti kandidate ako nisu prihvatljivi ili ako njihova prijava ne sadrži podatke neophodne za provjeru usklađenosti prijave s kriterijima izbora.

3.   Komisija odlučuje o dodjeljivanju financijskih doprinosa za djelovanja 16, 17 i 18 u roku od tri mjeseca od roka za predaju prijava.

4.   Popis primatelja financijskih doprinosa i popis djelovanja koja se financiraju na temelju ovog okvira objavljuje se svake godine na internetskoj stranici Komisije s navedenim iznosima.

Članak 13.

Praćenje i evaluacija

1.   Komisija osigurava efektivno i redovno praćenje djelovanja provedenih na temelju ovog okvira i podnosi Europskome parlamentu i Vijeću izvještaj o provođenju okvira na polovini njegovog trajanja do 31. prosinca 2005. Komisija godišnje obavješćuje Europski parlament u slučaju da postupak odlučivanja koji se odnosi na prijave za djelovanje 16, 17 i 18 prelazi tromjesečno razdoblje određeno člankom 12. stavkom 3.

2.   Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvještaj o evaluaciji djelovanja provedenih na temelju ovog okvira prije podnošenja prijedloga za njegovo moguće obnavljanje i u svakom slučaju najkasnije do 31. prosinca 2007.

Članak 14.

Provedba mjera

1.   Komisija je odgovorna za upravljanje i provedbu ove Odluke u skladu s Financijskom uredbom.

2.   Mjere predviđene u članku 4. stavku 3. i 4. te članku 11. donose se u skladu s postupkom navedenim u članku 15. stavku 2.

Članak 15.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   Odbor usvaja svoj poslovnik.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu trećega dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. prosinca 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

F. FRATTINI


(1)  SL C 234, 30.9.2003., str. 86.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 24. rujna 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 1. prosinca 2003.

(3)  SL C 81, 21.3.2000., str. 1.

(4)  SL L 258, 10.10.2003., str. 35.

(5)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(6)  SL C 172, 18.6.1999., str. 1. Ugovor kako je izmijenjen Odlukom 2003/429/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 147, 14.6.2003., str. 25.).

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


PRILOG

DJELOVANJA IZ ČLANKA 4. NAVEDENA PO CILJEVIMA

Cilj (a):   Visoka zajednička razina zaštite potrošača

Djelovanje 1:

Znanstveni savjeti, analiza rizika, uključujući komparativnu procjenu i procjenu opcija smanjenja rizika bitnih za zdravlje i sigurnost potrošača koji se odnose na neprehrambene proizvode i usluge.

Djelovanje 2:

Priprema zakonodavnih i drugih regulatornih inicijativa i promicanje samoregulatornih inicijativa, uključujući, između ostalog:

2.1.

komparativnu analizu tržišta i regulatornih sustava

2.2.

pravno i tehničko stručno znanje za razvoj politike sigurnosti usluga

2.3.

tehničko stručno znanje za razvoj standardizacijskih mandata za proizvode i usluge

2.4.

pravno i tehničko stručno znanje za razvoj politike zaštite gospodarskih interesa potrošača

2.5.

Radionice s nositeljima interesa i stručnjacima.

Djelovanje 3:

Praćenje i procjena razvoja tržišta s učinkom na gospodarske i druge interese potrošača, uključujući između ostalog istraživanje cijena, popis i analizu pritužbi potrošača i istraživanje promjena u strukturi tržišta.

Djelovanje 4:

Prikupljanje i razmjena podataka i informacija za stvaranje baze podataka potrebne za razvoj politike potrošača i za uključivanje interesa potrošača u druge politike EU-a, uključujući, između ostalog, istraživanje stavova potrošača i poslovnih subjekata, prikupljanje i analizu statističkih i drugih bitnih podataka.

Cilj (b)   Djelotvorno izvršavanje pravila zaštite potrošača

Djelovanje 5:

Koordinacija mjera nadzora i provedbe, uključujući između ostalog:

5.1.

razvoj alata informacijske tehnologije (npr. baza podataka, informacijskih i komunikacijskih sustava) za suradnju u području provedbe pravila

5.2.

osposobljavanje, seminari i razmjena dužnosnika odgovornih za izvršavanje pravila za zajednička provedbena djelovanjaa

5.3.

planiranje i razvoj zajedničkih provedbenih djelovanja

5.4.

probna zajednička provedbena djelovanja.

Djelovanje 6:

Razvoj lako i javno dostupnih baza podataka koje obuhvaćaju primjenu prava potrošača i sudsku praksu u području prava potrošača koja proizlaze iz zakonodavstva Zajednice o zaštiti potrošača, uključujući dovršenje i poboljšanje baze podataka o nepravednim uvjetima ugovora.

Djelovanje 7:

Praćenje i procjena sigurnosti neprehrambenih proizvoda i usluga, uključujući, između ostalog:

7.1.

jačanje i proširenje područja primjene sustava upozorenja RAPEX, uzimajući u obzir razvoj u razmjeni informacija o nadzoru nad tržištem

7.2.

tehničku analizu obavijesti upozorenja

7.3.

prikupljanje i procjenu podataka o riziku koji predstavljaju određeni potrošački proizvodi i usluge

7.4.

razvoj mreže za sigurnost potrošačkih proizvoda kako je predviđeno Direktivom 2001/95/EZ (1).

Djelovanje 8:

Praćenje funkcioniranja i procjena učinka alternativnih načina rješavanja sporova, posebno načina putem interneta i njihove efektivnosti u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova, kao i tehničke pomoći za daljnji razvoj Europskoga izvansudskog mrežnog sustava.

Djelovanje 9:

(Zajedničko djelovanje) Financijski doprinosi javnim ili neprofitnim tijelima koja čine mreže Zajednice za pružanje informacija i pomoći potrošačima u ostvarivanju njihovih prava i u pristupu prikladnom rješavanju sporova (europska mreža potrošačkih centara i klirinških kuća Europske izvansudske mreže), prema uvjetima utvrđenima u članku 7. stavku 1.

Djelovanje 10:

(Zajedničko djelovanje) Financijski doprinosi za posebna zajednička djelovanja nadzora i provedbe s ciljem poboljšanja suradnje na administrativnoj i izvršnoj razini u pogledu zakonodavstva Zajednice za područje zaštite potrošača, uključujući Opću direktivu o sigurnosti proizvoda i druga djelovanja u kontekstu administrativne suradnje, prema uvjetima utvrđenima u članku 7. stavku 1.

Cilj (c):   Adekvatno uključivanje organizacija potrošača u politike EU-a

Djelovanje 11:

Pružanje posebnih tehničkih i pravnih stručnih znanja organizacijama potrošača u svrhu potpore njihova sudjelovanja i doprinosa savjetovanjima u području zakonodavstva Zajednice i inicijativama nezakonodavne politike, u odgovarajućim područjima politike, kao što su politike unutarnjeg tržišta, usluge od općeg značaja i desetogodišnji okvirni program za održivu proizvodnju i potrošnju, kao i u svrhu potpore njihova doprinosa nadzoru nad tržištem.

Djelovanje 12:

Predstavljanje interesa europskih potrošača na međunarodnim forumima, uključujući međunarodna standardizacijska tijela i međunarodne trgovačke organizacije.

Djelovanje 13:

Osposobljavanje osoblja regionalnih, nacionalnih i europskih organizacija potrošača i druga djelovanja jačanja sposobnosti, uključujući programe osposobljavanja za razvoj projekata i postupke prijave projekata, internetske forume o određenim projektima, radionice i sastanke s ciljem promicanja projektnog partnerstva.

Djelovanje 14:

Aktivnosti informiranja o pravima potrošača dodijeljenima zakonodavstvom o zaštiti potrošača i druge mjere Zajednice za zaštitu potrošača, posebno u novim državama članicama, u suradnji s njihovim organizacijama potrošača.

Djelovanje 15:

Obrazovanje potrošača, uključujući djelovanja usmjerena na mlade potrošače, i razvoj internetskih interaktivnih alata za obrazovanje potrošača o njihovim pravima na unutarnjem tržištu i u prekograničnim transakcijama.

Djelovanje 16:

Financijski doprinosi za funkcioniranje europskih organizacija potrošača, prema uvjetima utvrđenima u članku 7. stavku 2.

Djelovanje 17:

Financijski doprinosi za funkcioniranje europskih organizacija potrošača koje predstavljaju interese potrošača u donošenju standarda za proizvode i usluge na razini Zajednice, prema uvjetima utvrđenima u članku 7. stavku 3.

Ciljevi (a), (b) i (c):

Djelovanje 18:

Financijski doprinosi za posebne projekte na razini Zajednice ili na nacionalnoj razini u svrhu potpore ciljevima politike potrošača kako su utvrđeni u članku 3., prema uvjetima utvrđenima u članku 7. stavku 4., uključujući, između ostalog, financijske doprinose za:

određene projekte koje provode organizacije potrošača s ciljem ubrzanja efektivnoe provedbe pravne stečevine EU-a u području zaštite potrošača u novim državama članicama,

određene projekte koji promiču prekograničnu razmjenu informacija i najbolje prakse u uključivanju prava potrošača u druge politike.

Djelovanje 19:

Evaluacija djelovanja poduzetih na temelju ovog okvira.


(1)  Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4.).


Top