EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2151

Uredba Komisije (EZ) br. 2151/2003 od 16. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) Tekst značajan za EGP

OJ L 329, 17.12.2003, p. 1–270 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 40 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2151/oj

06/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

40


32003R2151


L 329/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.12.2003.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2151/2003

od 16. prosinca 2003.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV)

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o Jedinstvenom rječniku javne nabave (1), a posebno njezin članak 2,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 2195/2002 ustanovljen je jedinstveni klasifikacijski sustav za javnu nabavu, kako bi se normizirali navodi koje koriste javni naručitelji i naručitelji za opisivanje predmeta svojih ugovora;

(2)

Možda će trebati prilagoditi ili izmijeniti strukturu i brojčane oznake CPV-a u svjetlu razvoja tržišta i potreba korisnika;

(3)

Potrebno je ažurirati strukturu i brojčane oznake CPV-a kako bi se uvažile posebne potrebe koje su iskazale države članice i korisnici CPV-a te kako bi se ispravile materijalne pogreške uočene u raznim jezičnim inačicama;

(4)

Tehnička usklađivanja i poboljšanja koja su bila utvrđena tijekom zakonodavnog procesa kojim je usvojena Uredba (EZ) br. 2195/2002, ali koja se nisu mogla uzeti u obzir u toj Uredbi, treba navesti u prilozima toj Uredbi;

(5)

U svom mišljenju (2) o prijedlogu Uredbe o CPV-u, Odbor regija je istaknuo da je potrebno poboljšati klasifikaciju lijekova te je preporučio da se struktura i brojčane oznake CPV-a, u dijelu koji se odnosi na lijekove, upotpune primjenom Sustava anatomsko-terapijsko-kemijske klasifikacije lijekova (ATK, eng. Anatomic Therapeutic Chemical, ATC) koji oblikuje Svjetska zdravstvena organizacija;

(6)

Zainteresirane strane i korisnici CPV-a dali su svoje posebne prijedloge za poboljšanje CPV-a;

(7)

Ažuriranu strukturu i brojčane oznake CPV-a treba zorno prikazati u obliku tablica u kojima će se pokazati odnos između CPV-a i privremene Središnje klasifikacije proizvoda Ujedinjenih naroda (CPC Prov.), Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskim zajednicama (NACE Rev. 1) i Kombinirane nomenklature (KN);

(8)

Zbog jasnoće bi trebalo u cijelosti zamijeniti kako CPV tako i tablični prikaz odnosa između CPV-a i CPC-a Prov.-a. Sve izmjene brojčanih oznaka CPV-a ili njihovih opisa treba navesti u posebnom, novom Prilogu Uredbi (EZ) br. 2195/2002;

(9)

Stupanjem na snagu Uredbe Komisije (EZ) br. 204/2002 od 19. prosinca 2001. (3) o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 o statističkoj klasifikaciji proizvoda po djelatnostima (CPA) u Europskoj ekonomskoj zajednici, podaci iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2195/2002, koji prikazuju odnos između CPV-a i CPA-a 96, postali su zastarjeli;

(10)

U Zajedničkom stajalištu (EZ) br. 33/2003 od 20. ožujka 2003., koje je Vijeće usvojilo s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji postupaka javne nabave za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi i ugovora o javnim uslugama (4) i u Zajedničkom stajalištu (EZ) br. 34/2003 od 20. ožujka 2003., koji je Vijeće usvojilo s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji postupaka javne nabave za subjekte koji djeluju u sektorima vode, energetike, prijevoza i poštanskih usluga (5), skupine proizvoda nisu utvrđene pozivanjem na statističku klasifikaciju proizvoda po djelatnostima (CPA);

(11)

Zbog toga nije primjereno ažurirati tablični prikaz odnosa između CPV-a i CPA-a 96 koji je naveden u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 2195/2002. Taj Prilog stoga treba brisati;

(12)

Stoga Uredbu (EZ) br. 2195/2002 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti;

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za javnu nabavu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 2195/2002 izmjenjuje se kako slijedi:

 

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

 

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi;

 

Prilog III. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi;

 

Prilog IV. izmjenjuje se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi;

 

Prilog V. izmjenjuje se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2003.

Za Komisiju

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  SL L 340, 16.12.2002., str. 1.

(2)  SL L 192, 12.8.2002., str. 50.

(3)  SL L 36, 6.2.2002., str. 1.

(4)  SL C 147 E, 24.6.2003., str. 1.

(5)  SL C 147 E, 24.6.2003., str. 137.


PRILOG I.

JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNE NABAVE (CPV)

Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 213/2008 (SL L 74, 15.3.2008., str. 1.).


PRILOG II.

IZMJENA BROJČANIH OZNAKA ILI OPISA CPV-A IZ PRILOGA I. UREDBI (EZ) BR. 2195/2002

Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 213/2008 (SL L 74, 15.3.2008., str. 1.).


PRILOG III.

USPOREDNA TABLICA IZMEĐU CVP-a I CPC-a Prov.

Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 213/2008 (SL L 74, 15.3.2008., str. 1.).


PRILOG IV.

IZMJENA PRILOGA IV. UREDBI (EZ) BR. 2195/2002

Usporedna tablica između CPV-a i NACE Rev.1

Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 213/2008 (SL L 74, 15.3.2008., str. 1.).


PRILOG V.

IZMJENA PRILOGA V. UREDBI (EZ) BR. 2195/2002

Usporedna tablica između CPV-a i KN-a

Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 213/2008 (SL L 74, 15.3.2008., str. 1.).


Top