EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1644

Uredba (EZ) br. 1644/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost

OJ L 245, 29.9.2003, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 178 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 178 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 59 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1644/oj

07/Sv. 014

HR

Službeni list Europske unije

59


32003R1644


L 245/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.07.2003.


UREDBA (EZ) br. 1644/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. srpnja 2003.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4),

budući da:

(1)

Određene odredbe Uredbe (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (5) trebaju se uskladiti s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (6) (dalje u tekstu Opća financijska uredba) a posebno njezin članak 185.

(2)

Opća načela i ograničenja koja upravljaju provođenjem prava pristupa dokumentima iz članka 255. Ugovora utvrđena su Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (7).

(3)

Prilikom donošenja Uredbe (EZ) br. 1049/2001 tri su se institucije u zajedničkoj izjavi sporazumjele da bi agencije i slična tijela trebali imati pravila usklađena s onima iz te Uredbe.

(4)

Stoga u Uredbu (EZ) br. 1406/2002 treba uključiti primjerene odredbe kako bi Uredba (EZ) br. 1049/2001 bila primjenjiva na Europsku agenciju za pomorsku sigurnost kao i odredbu o žalbama protiv zabrane pristupa dokumentima.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1406/2002 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1406/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 4.:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (8) primjenjuje se na dokumente koje drži Agencija.

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Upravni odbor donosi praktična rješenja za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1644/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (9).

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Odluke koje donese Agencija u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu biti predmetom pritužbe Ombudsmanu ili tužbe Sudu Europskih zajednica, u skladu s člancima 195. odnosno 230. Ugovora o EZ-u.”;

2.

Članak 10. stavak 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

donosi godišnje izvješće o aktivnostima Agencije i prosljeđuje ih, najkasnije do 15. lipnja, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i državama članicama.

Agencija svake godine prosljeđuje tijelu za proračun sve podatke potrebne za ishod postupaka procjene.”;

3.

u članku 18.:

(a)

stavci 3., 4., 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Izvršni direktor sastavlja nacrt izvješća o procjenama prihoda i rashoda Agencije za iduću godinu i prosljeđuje ju upravnom odboru zajedno s nacrtom plana radnih mjesta.

4.   Prihodi i rashodi su u ravnoteži.

5.   Svake godine upravni odbor, na temelju nacrta izvješća o procjenama prihoda i rashoda, sastavlja izvješće o procjenama prihoda i rashoda Agencije za iduću financijsku godinu.

6.   Ovo izvješće o procjenama, koje uključuje nacrt plana radnih mjesta zajedno s privremenim planom rada najkasnije do 31. ožujka, upravni odbor prosljeđuje Komisiji i državama s kojima je Zajednica zaključila sporazume u skladu s člankom 17.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„7.   Izvješće o procjeni Komisija prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću (dalje u tekstu proračunsko tijelo) zajedno s prednacrtom općeg proračuna Europske unije.

8.   Na temelju izvješća o procjeni, Komisija u prednacrt općeg proračuna Europske unije unosi procjene koje smatra potrebnima za plan radnih mjesta te iznos subvencije za koji treba teretiti opći proračun i iznosi ga pred proračunsko tijelo u skladu s člankom 272. Ugovora.

9.   Proračunsko tijelo odobrava sredstva za subvenciju namijenjena Agenciji.

Proračunsko tijelo donosi plan radnih mjesta Agencije.

10.   Proračun donosi upravni odbor. On postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Europske unije. Prema potrebi se prilagođava.

11.   Upravni odbor, što je ranije moguće, obavješćuje proračunsko tijelo o svojoj namjeri provođenja bilo kojeg projekta koji može značajno financijski utjecati na financiranje proračuna posebno sve projekte koji se odnose na vlasništvo nekretnina kao što su iznajmljivanje ili kupovina zgrada. O tome obavješćuje Komisiju.

Kada je grana proračunskog tijela objavila svoju namjeru donošenja mišljenja, ona svoje mišljenje prosljeđuje upravnom odboru u roku od šest tjedana od dana notifikacije projekta.”;

4.

Članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

Izvršenje i nadzor proračuna

1.   Izvršni direktor izvršava proračun Agencije.

2.   Najkasnije do 1. ožujka nakon svake financijske godine, računovodstveni službenik Agencije dostavlja privremene financijske izvještaje računovodstvenom službeniku Komisije zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom upravljanju za tu financijsku godinu. Računovodstveni službenik Komisije konsolidira privremene financijske izvještaje institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 128. Opće financijske uredbe.

3.   Najkasnije do 31. ožujka nakon svake financijske godine, računovodstveni službenik Komisije prosljeđuje privremene financijske izvještaje Agencije Revizorskom sudu zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom upravljanju za tu financijsku godinu. Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za financijsku godinu se također prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

4.   Po primitku očitovanja Revizorskog suda o privremenim financijskim izvještajima Agencije, prema članku 129. Opće financijske uredbe, izvršni direktor sastavlja konačne financijske izvještaje Agencije za koje je odgovoran i dostavlja ih upravnom tijelu radi mišljenja.

5.   Upravno tijelo donosi mišljenje o konačnim računima Agencije.

6.   Izvršni direktor mora, najkasnije do 1. srpnja nakon svake financijske godine, proslijediti konačne financijske izvještaje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu, zajedno s mišljenjem upravnog odbora.

7.   Konačni računi se objavljuju.

8.   Izvršni direktor, najkasnije do 30. rujna, šalje Revizorskom sudu odgovor na njegovo očitovanje. Taj odgovor dostavlja također upravnom odboru.

9.   Izvršni direktor dostavlja Europskom parlamentu na njegov zahtjev sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka razrješenja za dotičnu financijsku godinu kako je propisano u članku 146. stavku 3. Opće financijske uredbe.

10.   Europski parlament, na preporuku Vijeća donesenu kvalificiranom većinom, do 30. travnja godine N + 2 daje razrješenje izvršnom direktoru u pogledu provedbe proračuna za godinu N.”;

5.

Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

Financijske odredbe

Financijske propise koji se primjenjuju na Agenciju donosi upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Oni ne smiju odstupati od Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (10), osim ako se to odstupanje izričito zahtijeva za rad Agencije i Komisija je prethodno dala svoj pristanak.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxelesu 22. srpnja 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

G. ALEMANNO


(1)  SL C 331 E, 31.12.2002., str. 87.

(2)  SL C 285, 21.11.2002., str. 4.

(3)  SL C 85, 8.4.2003., str. 64.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 22. listopada 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 3. lipnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Europskog parlamenta od 1. srpnja 2003.

(5)  SL L 208, 5.8.2002., str. 1.

(6)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.; Ispravak u SL L 25, 30.1.2003., str. 43.

(7)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(8)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.”;

(9)  SL L 245, 29.9.2003., str. 10.”;

(10)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.; Ispravak u SL L 2, 7.1.2003., str. 39.”


Top