EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1560

Uredba Komisije (EZ) br. 1560/2003 od 2. rujna 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica

OJ L 222, 5.9.2003, p. 3–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 17 - 37

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1560/oj

19/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

17


32003R1560


L 222/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1560/2003

od 2. rujna 2003.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske Zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil kojeg državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica (1), a posebno njezin članak 15. stavak 5., članak 17. stavak 3., članak 18. stavak 3., članak 19. stavci 3. i 5., članak 20. stavci 1., 3. i 4. te članak 22. stavak 2,

budući da:

(1)

u svrhu učinkovite primjene Uredbe (EZ) br. 343/2003 treba utvrditi niz posebnih dogovora. Ti dogovori moraju biti jasno definirani kako bi se olakšala suradnja između tijela država članica nadležnih za provođenje te Uredbe, kako u pogledu prijenosa i obrade zahtjeva za preuzimanjem i ponovnim preuzimanjem odgovornosti tako i u pogledu zahtjeva za dostavu informacija i provođenjem transfera.

(2)

Kako bi se osigurao što je moguće veći kontinuitet između Konvencije o određivanju države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenih u jednoj od država članica Europskih zajednica (2), potpisane u Dublinu 15. lipnja 1990., i Uredbe (EZ) br. 343/2003 koja zamjenjuje tu Konvenciju, ova bi se Uredba trebala temeljiti na općim načelima, popisima i obrascima koje je usvojio odbor osnovan na temelju članka 18. te Konvencije s uključivanjem izmjena koje su postale nužne zbog uvođenja novih kriterija, formulacije određenih odredbi i spoznaja stečenih na temelju iskustva.

(3)

Mora se uzeti u obzir uzajamno djelovanje između postupaka utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 343/2003 i primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000. o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske Konvencije (3).

(4)

Poželjno je, kako za države članice tako i za tražitelje azila, da postoji mehanizam za pronalaženje rješenja u slučajevima kada države članice različito primjenjuju humanitarnu klauzulu iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 343/2003.

(5)

Osnivanje elektroničke prijenosne mreže zbog lakše provedbe Uredbe (EZ) br. 343/2003 znači da treba utvrditi pravila koja se odnose na primjenjive tehničke norme i praktične dogovore za korištenje mreže.

(6)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (4) primjenjuje se na obradu koja se provodi na temelju ove Uredbe u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 343/2003.

(7)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska, koju ne obvezuje Uredba (EZ) br. 343/2003, ne obvezuje ni ova Uredba i ona ju nije dužna primjenjivati sve dok se ne postigne sporazum kojim joj se dopušta sudjelovanje u Uredbi (EZ) br. 343/2003.

(8)

U skladu s člankom 4. Sporazuma od 19. siječnja 2001. između Europske Zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili na Islandu ili u Norveškoj (5), Island i Norveška primjenjuju ovu Uredbu na isti način kako je primjenjuju države članice Europske zajednice. Slijedom toga, a za potrebe ove Uredbe, države članice također uključuju i Island i Norvešku.

(9)

Ova Uredba treba stupiti na snagu čim prije kako bi se omogućila primjena Uredbe (EZ) br. 343/2003.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora ustanovljenog člankom 27. Uredbe (EZ) br. 343/2003,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

POSTUPCI

POGLAVLJE 1.

PRIPREMA ZAHTJEVA

Članak 1.

Priprema zahtjevâ za preuzimanjem odgovornosti

1.   Zahtjevi za preuzimanjem odgovornosti sastavljaju se na tipskom obrascu u skladu s predloškom iz Priloga I. Obrazac sadrži obvezna polja koja se moraju ispravno ispuniti kao i ostala polja koja se ispunjavaju ako je informacija dostupna. Dodatne se informacije mogu unijeti u za to predviđeno polje.

Zahtjev također sadrži:

(a)

preslik svih neposrednih i posrednih dokaza koji pokazuju da je država članica kojoj se podnosi zahtjev odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil, kojima se, prema potrebi, prilažu napomene o okolnostima u kojima su prikupljeni i o dokaznoj vrijednosti koju im, pozivajući se na popise neposrednih i posrednih dokaza iz članka 18. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 343/2003 koji su navedeni u Prilogu II. ovoj Uredbi, pripisuje država članica koja podnosi zahtjev;

(b)

prema potrebi, preslik svih pismenih izjava, kao i zapisnika izjava koje je dao tražitelj azila.

2.   Ako se zahtjev temelji na pozitivnom rezultatu kojeg je poslala Središnja jedinica Eurodaca u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 2725/2000 nakon usporedbe otisaka prstiju tražitelja azila s otiscima prstiju koji su prethodno uzeti i poslani Središnjoj jedinici u skladu s člankom 8. te Uredbe i koji su provjereni u skladu s člankom 4. stavkom 6. te Uredbe, on također sadrži podatke dobivene od Središnje jedinice.

3.   Ako država članica koja podnosi zahtjev traži hitan odgovor u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 343/2003, u zahtjevu se opisuju okolnosti zahtjeva za azil i navode se pravni i činjenični razlozi koji opravdavaju hitan odgovor.

Članak 2.

Priprema zahtjeva za ponovnim preuzimanjem odgovornosti

Zahtjev za ponovnim preuzimanjem odgovornosti sastavlja se na tipskom obrascu u skladu s predloškom iz Priloga III. i u njemu se navodi priroda zahtjeva, razlozi zbog kojih se podnosi i odredbe Uredbe (EZ) br. 343/2003 na kojima se zahtjev temelji.

Zahtjev također sadrži i pozitivni rezultat kojeg je Središnja jedinica Eurodaca poslala u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 2725/2000 nakon usporedbe otisaka prstiju tražitelja azila s otiscima prstiju koji su prethodno uzeti i poslani Središnjoj jedinici u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. te Uredbe i koji su provjereni u skladu s člankom 4. stavkom 6. te Uredbe.

U slučaju zahtjeva koji se odnose na molbe podnesene prije nego što je Eurodac počeo djelovati, obrascu se prilaže preslik otisaka prstiju.

POGLAVLJE II.

ODGOVOR NA ZAHTJEV

Članak 3.

Obrada zahtjevâ za preuzimanjem odgovornosti

1.   Pravni i činjenični argumenti navedeni u zahtjevu razmatraju se u svjetlu odredbi Uredbe (EZ) br. 343/2003 i popisa neposrednih i posrednih dokaza navedenih u Prilogu II. ovoj Uredbi.

2.   Neovisno o kriterijima i odredbama Uredbe (EZ) br. 343/2003 na kojima se zahtjev temelji, država članica kojoj se podnosi zahtjev provjerava, u roku koji je dopušten člankom 18. stavkom 1. i 6. te Uredbe, temeljito i objektivno, na osnovi svih informacija koje su joj izravno ili neizravno dostupne, je li njezina odgovornost za razmatranje zahtjeva za azil utemeljena. Ako provjere koje obavi država članica kojoj se postavlja zahtjev pokažu da je ona odgovorna prema barem jednom kriteriju te Uredbe, predmetna država članica potvrđuje svoju odgovornost.

Članak 4.

Obrada zahtjevâ za ponovnim preuzimanjem odgovornosti

Ako se zahtjev za ponovnim preuzimanjem odgovornosti temelji na podacima koje je dostavila Središnja jedinica Eurodaca i koje je u skladu s člankom 4. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 2725/2000 provjerila država članica koja podnosi zahtjev, država članica kojoj se podnosi zahtjev potvrđuje svoju odgovornost, osim ako provjere koje je obavila ne pokažu da su njezine obveze prestale na temelju članka 4. stavka 5. podstavka 2. ili članka 16. stavaka 2., 3. ili 4. Uredbe (EZ) br. 343/2003. Činjenica da su obveze prestale na osnovi tih odredaba može se temeljiti samo na materijalnim dokazima ili dokazima potkrijepljenim i provjerljivim izjavama tražitelja azila.

Članak 5.

Negativan odgovor

1.   Ako, nakon izvršenih provjera, država članica kojoj se podnosi zahtjev smatra da dostavljeni dokazi ne potvrđuju njezinu odgovornost, ona mora, u negativnom odgovoru koji šalje državi članici koja podnosi zahtjev, navesti potpune i detaljne razloge odbijanja.

2.   Ako država članica koja podnosi zahtjev smatra da se takvo odbijanje temelji na pogrešnoj procjeni ili ako ima dodatne dokaze, može zatražiti da se njezin zahtjev ponovno razmotri. Ova se mogućnost mora iskoristiti u roku od tri tjedna nakon primitka negativnog odgovora. Država članica kojoj se podnosi zahtjev nastoji odgovoriti u roku od dva tjedna. U svakom slučaju, ovaj dodatni postupak ne produžuje rokove utvrđene u članku 18. stavku 1. i 6. i članku 20. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 343/2003.

Članak 6.

Pozitivan odgovor

Ako država članica prihvati odgovornost, izjavljuje to u svom odgovoru koji, pored precizno navedene odredbe Uredbe (EZ) br. 343/2003 koja je uzeta kao osnova, sadrži i praktične detalje koji se tiču kasnije predaje, kao što su podaci o službi ili osobi kojoj se treba obratiti.

POGLAVLJE III.

TRANSFERI

Članak 7.

Praktični dogovori za transfere

1.   Transferi u odgovornu državu članicu mogu se provoditi na jedan od sljedećih načina:

(a)

na zahtjev tražitelja azila, do točno određenog datuma;

(b)

odlaskom pod nadzorom, pri čemu službenik države članice koja podnosi zahtjev prati tražitelja azila do mjesta ukrcaja, a odgovorna država članica se u dogovorenom roku obavješćuje o mjestu, datumu i vremenu dolaska tražitelja azila;

(c)

pod pratnjom, pri čemu službenik države članice koja podnosi zahtjev ili predstavnik agencije koju je u tu svrhu ovlastila država članica koja podnosi zahtjev prati tražitelja azila i predaje ga tijelima odgovorne države članice.

2.   U slučajevima iz stavka 1. točke (a) i (b), tražitelju azila se daje propusnica iz članka 19. stavka 3. i članka 20. stavka 1. točke (e) Uredbe (EZ) br. 343/2003, čiji je obrazac naveden u Prilogu IV. ovoj Uredbi, kako bi mu se omogućio ulazak u odgovornu državu članicu i kako bi se mogao identificirati prilikom svog dolaska na mjesto i u vrijeme kako mu je naznačeno prilikom obavijesti o odluci o preuzimanju ili ponovnom preuzimanju odgovornosti države članice.

U slučaju navedenom u članku 1. točki (c), propusnica se izdaje ako tražitelj azila ne posjeduje identifikacijske isprave. Vrijeme i mjesto transfera dotične države članice dogovaraju unaprijed u skladu s postupkom iz članka 8.

3.   Država članica koja obavlja transfer osigurava da svi dokumenti tražitelja azila budu vraćeni tražitelju azila prije njegovog odlaska, odnosno predani na čuvanje članovima pratnje koji će ih predati nadležnim tijelima odgovorne države članice, ili poslani na neki drugi odgovarajući način.

Članak 8.

Suradnja pri transferima

1.   Odgovorna država članica dužna je omogućiti da se transfer tražitelja azila obavi što je moguće brže te osigurati da on bude obavljen bez ikakvih prepreka. Ta država članica određuje, prema potrebi, lokaciju na svom državnom području na koju će tražitelj azila biti prebačen ili izručen nadležnim tijelima, vodeći računa o zemljopisnim ograničenjima i načinima prijevoza koji su državi članici koja obavlja transfer na raspolaganju. Ni u kom slučaju ne može se zahtijevati od pratnje da prati tražitelja azila dalje od točke dolaska korištenog međunarodnog prijevoznog sredstva ili da država članica koja obavlja transfer snosi troškove prijevoza dalje od te točke.

2.   Država članica koja organizira transfer dogovara prijevoz tražitelja azila i njegove pratnje i određuje, u dogovoru s odgovornom državom članicom, vrijeme dolaska i, prema potrebi, pojedinosti predaje nadležnim tijelima. Odgovorna država članica može zahtijevati dostavu obavijesti tri radna dana unaprijed.

Članak 9.

Odgođeni i zakašnjeli transferi

1.   Odgovornu državu članicu se bez odlaganja izvješćuje o svakoj odgodi do koje dođe zbog žalbenog ili revizijskog postupka sa suspenzivnim učinkom, ili fizičkih razloga kao što su loše zdravlje tražitelja azila, nedostupnost prijevoza ili činjenica da se tražitelj azila povukao iz postupka transfera.

2.   Država članica koja zbog jednog od razloga navedenih u članku 19. stavku 4. i članku 20. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 343/2003 ne može provesti transfer u uobičajenom roku od šest mjeseci predviđenom člankom 19. stavkom 3. i člankom 20. stavkom 1. točki (d) te Uredbe, obavješćuje odgovornu državu članicu prije isteka tog roka. U suprotnom je prije spomenuta država članica u skladu s člankom 19. stavkom 4. i člankom 20. stavkom 2. iste Uredbe odgovorna za obradu zahtjeva za azil i ostale obveze prema Uredbi (EZ) br. 343/2003.,

3.   Ako se, zbog jednog od razloga navedenih u članku 19. stavku 4. i članku 20. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 343/2003, država članica obveže provesti transfer nakon uobičajenog roka od šest mjeseci, ona s odgovornom državom članicom unaprijed sklapa potrebne dogovore.

Članak 10.

Transfer nakon implicitnog prihvata

1.   Kada se, sukladno članku 18. stavku 7. ili članku 20. stavku 1. točki (c) Uredbe (EZ) br. 343/2003, ovisno o slučaju, smatra da država članica kojoj se podnosi zahtjev pristaje na preuzimanje ili ponovno preuzimanje odgovornosti, država članica koja podnosi zahtjev započinje savjetovanja potrebna za organiziranje transfera.

2.   Ako država članica koja podnosi zahtjev tako zatraži, odgovorna država članica mora potvrditi pisanim putem, bez odlaganja, da potvrđuje svoju odgovornost jer nije odgovorila u roku. Odgovorna država članica poduzima potrebne mjere kako bi što je moguće brže utvrdila mjesto dolaska tražitelja azila i, prema potrebi, dogovara s državom članicom koja podnosi zahtjev vrijeme dolaska kao i praktične pojedinosti predaje nadležnim tijelima.

POGLAVLJE IV.

HUMANITARNA ODREDBA

Članak 11.

Slučajevi ovisnosti

1.   Članak 15. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 343/2003 primjenjuje se i u slučaju kad je tražitelj azila ovisan o pomoći člana obitelji koji se nalazi u drugoj državi članici kao i u slučaju kad je član obitelji koji se nalazi u drugoj državi članici ovisan o pomoći tražitelja azila.

2.   Slučajevi ovisnosti navedeni u članku 15. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 343/2003 procjenjuju se, u mjeri u kojoj je to moguće, na osnovi objektivnih kriterija kao što su liječničke potvrde. Ako takvi dokazi nisu dostupni ili se ne mogu dostaviti, humanitarni razlozi smatraju se dokazanima jedino ako se temelje na uvjerljivim informacijama dobivenim od dotičnih osoba.

3.   Kada se ocjenjuje je li potrebno i primjereno spojiti dotične osobe, uzima se u obzir sljedeće:

(a)

obiteljska situacija koja je postojala u matičnoj zemlji;

(b)

okolnosti pod kojima su dotične osobe odvojene jedna od druge;

(c)

stanje različitih postupaka azila ili postupaka na temelju zakonodavstva o strancima koji su u tijeku u državama članicama.

4.   U svakom slučaju, primjena članka 15. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 343/2003 ovisi o jamstvu da će tražitelj azila ili njegov član obitelji zaista pružiti potrebnu pomoć.

5.   Države članice se dogovaraju u kojoj će se državi članici obitelj spojiti te o datumu transfera, vodeći računa:

(a)

o tome je li ovisna osoba sposobna putovati;

(b)

o situaciji dotičnih osoba s obzirom na boravište, pri čemu se daje prednost pridruživanju tražitelja azila njegovom članu obitelji ako ovaj drugi već ima važeću boravišnu dozvolu i sredstva za život u državi članici u kojoj boravi.

Članak 12.

Maloljetnici bez pratnje

1.   Kada je vrlo vjerojatno da će odluka o povjeravanju skrbi nad maloljetnikom bez pratnje članu obitelji koji nije majka, otac ili skrbnik prouzročiti određene poteškoće, posebno kad takva odrasla osoba ima boravište izvan nadležnosti države članice u kojoj je maloljetnik podnio zahtjev za azil, olakšava se suradnja između nadležnih tijela u državama članicama, posebno tijela ili sudova odgovornih za zaštitu maloljetnika te se poduzimaju potrebne mjere kako bi se osiguralo da ta tijela mogu odlučiti, uz potpuno poznavanje činjenica, o sposobnosti predmetne punoljetne osobe ili osoba da preuzmu brigu o maloljetniku na način koji je u njegovom najboljem interesu.

U vezi s tim uzimaju se u obzir mogućnosti koje su sada dostupne u području suradnje u pravosudnim i građanskim stvarima.

2.   Činjenica da trajanje postupaka smještanja maloljetnika može dovesti do nepoštovanja rokova iz članka 18. stavka 1. i 6. i članka 19. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 343/2003 nije nužno prepreka za nastavljanje postupka utvrđivanja odgovorne države članice ili za provođenje transfera.

Članak 13.

Postupci

1.   Inicijativu za traženje od druge države članice preuzimanja odgovornosti za tražitelja azila na temelju članka 15. Uredbe (EZ) br. 343/2003 pokreće ili država članica u kojoj je podnesen zahtjev za azil i koja provodi postupak utvrđivanja odgovorne države članice, ili sama odgovorna država članica.

2.   Zahtjev za preuzimanjem odgovornosti sadržava cjelokupno gradivo koje posjeduje država članica koja podnosi zahtjev, kako bi država članica kojoj se podnosi zahtjev mogla procijeniti situaciju.

3.   Država članica kojoj se podnosi zahtjev obavlja potrebne provjere kako bi, prema potrebi, utvrdila humanitarne razloge, posebno obiteljske ili kulturne prirode, razinu ovisnosti dotične osobe ili sposobnost i predanost druge predmetne osobe da osigura željenu pomoć.

4.   U svim slučajevima dotične osobe moraju dati svoju suglasnost.

Članak 14.

Usuglašavanje

1.   Kada države članice ne mogu riješiti spor, bilo o potrebi provedbe transfera ili spajanja članova obitelji na temelju članka 15. Uredbe (EZ) br. 343/2003 ili o državi članici u kojoj bi dotične osobe trebale biti spojene, mogu pribjeći postupku usuglašavanja opisanom u stavku 2. ovog članka.

2.   Postupak usuglašavanja pokreće se na temelju zahtjeva jedne od država članica u sporu predsjedniku odbora ustanovljenog člankom 27. Uredbe (EZ) br. 343/2003. Pristajući na primjenu postupka usuglašavanja, dotične države članice obvezuju se da će u najvećoj mogućoj mjeri voditi računa o predloženom rješenju.

Predsjednik odbora imenuje tri člana odbora koji predstavljaju tri države članice koje nisu povezane s tim predmetom. Oni zaprimaju argumente stranaka bilo u pisanom ili usmenom obliku i, nakon vijećanja, predlažu rješenje u roku jednog mjeseca, prema potrebi nakon glasovanja.

Predsjednik odbora, ili njegov zamjenik, predsjeda raspravom. On može iznijeti svoje stajalište, ali nema pravo glasa.

Neovisno o tome jesu li ga stranke usvojile ili odbile, predloženo je rješenje konačno i neopozivo.

POGLAVLJE V.

OPĆE ODREDBE

Članak 15.

Slanje zahtjeva

1.   Zahtjevi, odgovori i sva pisana korespondencija između država članica koji se tiču primjene Uredbe (EZ) br. 343/2003 šalju se, gdje je to moguće, putem elektronske komunikacijske mreže „DubliNet”, uspostavljene u skladu s glavom II. ove Uredbe.

Odstupajući od podstavka 1., korespondencija između odjela odgovornih za provedbu transfera i nadležnih odjela u državi članici kojoj se podnosi zahtjev, a koji se odnose na praktične dogovore za transfer, vrijeme i mjesto dolaska, posebno kad je tražitelj azila pod pratnjom, mogu se slati i na drugi način.

2.   Svaki zahtjev, odgovor ili korespondencija koji potječu iz Nacionalne točke pristupa iz članka 19. smatrat će se vjerodostojnim.

3.   Potvrda o primitku koju izda sustav smatra se dokazom o slanju i o datumu i vremenu primitka zahtjeva ili odgovora.

Članak 16.

Jezik komunikacije

Jezik ili jezici komunikacije određuju se dogovorom između dotičnih država članica.

Članak 17.

Suglasnost dotičnih osoba

1.   Za primjenu članaka 7. i 8., članka 15. stavka 1. i članka 21. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 343/2003, koji zahtijevaju da dotične osobe izraze želju ili daju suglasnost, njihovo odobrenje mora biti u pisanom obliku.

2.   U slučaju članka 21. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 343/2003, podnositelj zahtjeva mora znati za koju od informacija daje svoje odobrenje.

GLAVA II.

USPOSTAVA „DUBLINET” MREŽE

POGLAVLJE I.

TEHNIČKE NORME

Članak 18.

Uspostava „DubliNeta”

1.   Sigurno elektronsko sredstvo prijenosa iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 343/2003 poznato je pod imenom „DubliNet”.

2.   DubliNet se zasniva na upotrebi generičkih usluga IDA iz članka 4. Odluke br. 1720/1999/EZ (6).

Članak 19.

Nacionalne točke pristupa

1.   Svaka država članica ima jednu određenu nacionalnu točku pristupa.

2.   Nacionalne točke pristupa odgovorne su za obradu ulaznih podataka i slanje izlaznih podataka.

3.   Nacionalne točke pristupa odgovorne su za izdavanje potvrde o primitku svakog ulaznog prijenosa.

4.   Obrasce čiji su primjeri navedeni u prilozima I. i III. kao i obrazac zahtjeva za dostavom informacija naveden u Prilogu V. nacionalne točke pristupa razmjenjuju u obliku dostavljenom od strane Komisije. Komisija obavješćuje države članice o potrebnim tehničkim normama.

POGLAVLJE II.

PRAVILA UPORABE

Članak 20.

Referentni broj

1.   Svaki prijenos ima svoj referentni broj prema kojemu se može nedvosmisleno utvrditi predmet na koji se odnosi kao i država članica koja podnosi zahtjev. Taj broj također mora omogućiti da se utvrdi odnosi li se prijenos na zahtjev za preuzimanjem odgovornosti (tip 1.), na zahtjev za ponovnim preuzimanjem odgovornosti (tip 2.) ili na zahtjev za dostavom informacija (tip 3.).

2.   Referentni broj počinje slovima koja se u Eurodacu koriste za identifikaciju države članice. Iza ove šifre slijedi broj koji označava vrstu zahtjeva, u skladu s klasifikacijom iz stavka 1.

Ako se zahtjev temelji na podacima dobivenim od Eurodaca, treba navesti i referentni broj Eurodaca.

Članak 21.

Neprekidno djelovanje

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da njihove nacionalne točke pristupa rade bez prekida.

2.   Ako dođe do prekida rada nacionalne točke pristupa dužeg od sedam radnih sati, država članica o tome obavješćuje nadležna tijela određena u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 343/2003 i Komisiju te poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurala da se redovan rad nastavi čim prije.

3.   Ako je neka nacionalna točka pristupa poslala podatke nacionalnoj točki pristupa u kojoj je došlo do prekida rada, potvrda prijenosa dobivena od strane IDA generičkih usluga uzima se kao dokaz o datumu i vremenu prijenosa. Rokovi utvrđeni Uredbom (EZ) br. 343/2003 za slanje zahtjeva ili odgovora ne prestaju teći tijekom prekida rada dotične nacionalne točke pristupa.

POGLAVLJE III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Propusnice izdane u svrhu Dublinske konvencije.

Propusnice tiskane u svrhu Dublinske konvencije prihvaćaju se za transfer tražitelja azila sukladno Uredbi (EZ) br. 343/2003 za razdoblje od najviše 18 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 23.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. rujna 2003.

Za Komisiju

António VITORINO

Član Komisije


(1)  SL L 50, 25.2.2003., str. 1.

(2)  SL C 254, 19.8.1997., str. 1.

(3)  SL L 316, 15.12.2000., str. 1.

(4)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(5)  SL L 93, 3.4.2001., str. 40.

(6)  SL L 203, 3.8.1999., str. 9.


PRILOG I.

Image

Image

Image

Image


PRILOG II.

(Upućivanja se odnose na članke Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003)

POPIS A

DOKAZNA SREDSTVA

I.

Postupak utvrđivanja države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil

1.

Prisutnost člana obitelji (oca, majke, skrbnika) tražitelja azila, koji je maloljetnik bez pratnje (članak 6.)

Dokazi

pismena potvrda informacije od druge države članice,

izvodi iz registara,

boravišne dozvole izdane članu obitelji,

dokaz da su osobe u srodstvu, ako je takav dostupan,

u nedostatku ovog, i ako je to potrebno, analiza DNK ili analiza krvi.

2.

Zakonito boravište u državi članici člana obitelji kojemu je priznat status izbjeglice (članak 7.)

Dokazi

pismena potvrda informacije od druge države članice,

izvodi iz registara,

boravišne dozvole izdane pojedincu sa statusom izbjeglice,

dokaz da su osobe u srodstvu, ako je takav dostupan,

suglasnost dotičnih osoba.

3.

Prisutnost člana obitelji koji je podnio zahtjev za azil, a čiji zahtjev u državi članici još uvijek nije predmet prvostupanjske odluke s obzirom na njegovu osnovanost (članak 8.)

Dokazi

pismena potvrda informacije od druge države članice,

izvodi iz registara,

dozvole za privremeni boravak izdane pojedincu za vrijeme razmatranja zahtjeva za azil,

dokaz da su osobe u srodstvu, ako je takav dostupan,

u nedostatku ovog, ako je potrebno, analiza DNK ili analiza krvi,

suglasnost dotičnih osoba.

4.

Važeće isprave o boravištu (članak 9. stavci 1. i 3. ili isprave o boravištu koje su istekle prije manje od dvije godine (i dan stupanja na snagu) (članak 9. stavak 4.)

Dokazi

isprava o boravištu,

izvodi iz registra stranaca ili sličnih registara,

izvješća/potvrda informacije od strane države članice koja je izdala ispravu o boravištu.

5.

Važeće vize (članak 9. stavci 2. i 3.) i vize od čijeg isteka valjanosti nije prošlo više od šest mjeseci (i dan stupanja na snagu) (članak 9. stavak 4.)

Dokazi

izdana viza (važeća ili istekla, ovisno o slučaju),

izvodi iz registra stranaca ili sličnih registara,

izvješća/potvrda informacije od strane države članice koja je izdala vizu.

6.

Zakoniti ulazak na državno područje na vanjskoj granici (članak 11.)

Dokazi

ulazni pečat u putovnici,

izlazni pečat države koja graniči s državom članicom, imajući u vidu rutu kojom je tražitelj azila išao kao i datum kad je prešao vanjsku granicu,

putne karte koje dokazuju ulazak na vanjskoj granici,

ulazni pečat ili slična potvrda u putovnici.

7.

Nezakoniti ulazak na vanjskoj granici (članak 10. stavak 1.)

Dokazi

pozitivan odgovor Eurodaca kao rezultat usporedbe otisaka prstiju podnositelja zahtjeva s otiscima prstiju uzetim u skladu s člankom 8. „Eurodac” Uredbe.

ulazni pečat u krivotvorenoj putovnici,

izlazni pečat države koja graniči s državom članicom, imajući u vidu rutu kojom je tražitelj azila išao kao i datum prelaska granice,

putne karte koje dokazuju ulazak na vanjskoj granici,

ulazni pečat ili slična potvrda u putovnici.

8.

Boravište u državi članici u trajanju od barem pet mjeseci (članak 10. stavak 2.)

Dokazi

dozvole za privremeni boravak izdane za vrijeme razmatranja zahtjeva za dobivanje boravišne dozvole,

zahtjevi za napuštanje državnog područja ili nalog o protjerivanju, izdani u razmaku od barem pet mjeseci ili koji nisu izvršeni,

izvodi iz evidencija bolnica, zatvora, prihvatilišta za azilante.

9.

Odlazak s područja država članica (članak 16. stavak 3.)

Dokazi

izlazni pečat,

izvodi iz registara trećih zemalja (koji dokazuju boravište),

karte koje nesporno dokazuju ulazak ili izlazak preko vanjske granice,

izvještaj/potvrda od strane države članice iz koje je tražitelj azila napustio područje država članica,

pečat treće zemlje koja graniči s državom članicom, imajući u vidu rutu kojom je tražitelj azila išao kao i datum prelaska granice.

II.

Obveza države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil da ponovno prihvati ili preuzme tražitelja azila

1.

Postupak utvrđivanja odgovorne države članice u tijeku je u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev za azil (članak 4. stavak 5.)

Dokazi

pozitivan rezultat Eurodaca kao rezultat usporedbe otisaka prstiju podnositelja zahtjeva s otiscima prstiju uzetim u skladu s člankom 8. „Eurodac” Uredbe,

obrazac podnesen od strane tražitelja azila,

službeno izvješće nadležnih tijela,

otisci prstiju uzeti u vezi sa zahtjevom za azil,

izvodi iz odgovarajućih registara i spisa,

pismeno izvješće nadležnih tijela kojim se potvrđuje da je zahtjev podnesen.

2.

Zahtjev za azil je u razmatranju ili je prethodno podnesen (članak 16. stavak 1. točke (c), (d) i (e)

Dokazi

pozitivan rezultat Eurodaca kao rezultat usporedbe otisaka prstiju podnositelja zahtjeva s otiscima prstiju uzetim u skladu s člankom 8. „Eurodac” Uredbe,

obrazac podnesen od strane tražitelja azila,

službeno izvješće nadležnih vlasti,

otisci prstiju uzeti u vezi sa zahtjevom za azilom,

izvodi iz odgovarajućih registara i spisa,

pismeno izvješće nadležnih tijela kojim se potvrđuje da je zahtjev podnesen.

3.

Odlazak s područja država članica (članak 4. stavak 5., članak 16. stavak 3.)

Dokazi

izlazni pečat,

izvodi iz registara trećih zemalja (koji dokazuju boravište),

izlazni pečat treće zemlje koja graniči s državom članicom, imajući u vidu rutu kojom je tražitelj azila išao i datum prelaska granice,

pisani dokaz nadležnih tijela da je stranac zaista istjeran.

4.

Protjerivanje s područja država članica (članak 16. stavak 4.)

Dokazi

pisani dokaz nadležnih tijela da je stranac zaista protjeran,

izlazni pečat,

potvrda informacije koja se odnosi na protjerivanje od strane treće zemlje.

POPIS B

POSREDNI DOKAZI

I.

Postupak utvrđivanja države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil

1.

Prisutnost člana obitelji (oca, majke, skrbnika) tražitelja azila, koji je maloljetnik bez pratnje (članak 6.)

Indikativni dokazi  (1)

informacija tražitelja azila koja se može provjeriti,

izjave dotičnih članova obitelji,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR.

2.

Zakonito boravište u državi članici člana obitelji kojemu je priznat status izbjeglice (članak 7.)

Indikativni dokazi

informacija tražitelja azila koja se može provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR.

3.

Prisutnost člana obitelji koji podnosi zahtjev za azil, a čiji zahtjev još nije u državi članici predmet prvostupanjske odluke s obzirom na osnovanost (članak 8.)

Indikativni dokazi

informacija tražitelja azila koja se može provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR.

4.

Važeće boravišne isprave (članak 9. stavci 1. i 3. ili boravišne isprave koje su istekle prije manje od dvije godine (i dan stupanja na snagu) (članak 9. stavak 4.)

Indikativni dokazi

detaljne izjave tražitelja azila koje se mogu provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR,

izvješća/potvrda informacije od strane države članice koja nije izdala boravišnu dozvolu,

izvješća/potvrda informacije od strane članova obitelji, pratitelja na putu itd.

5.

Važeće vize (članak 9. stavci 2. i 3.) i vize koje su istekle prije manje od šest mjeseci (i dan stupanja na snagu) (članak 9. stavak 4.)

Indikativni dokazi

detaljne izjave tražitelja azila koje se mogu provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR,

izvješća/potvrda informacije od strane države članice koja nije izdala boravišnu dozvolu,

izvješća/potvrda informacije od strane članova obitelji, pratitelja na putu itd.

6.

Zakoniti ulazak na državno područje na vanjskoj granici (članak 11.)

Indikativni dokazi

detaljne izjave tražitelja azila koje se mogu provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR,

izvješća/potvrda informacije od strane druge države članice ili treće zemlje,

izvješća/potvrda informacije od strane članova obitelji, pratitelja na putu itd.

otisci prstiju, osim u slučajevima kada su nadležna tijela uzela otiske prstiju onda kad je stranac prešao vanjsku granicu. U takvim slučajevima, oni čine dokaze kako je to definirano u popisu A.

vozne karte,

hotelski računi,

ulaznice u javne i privatne institucije u državama članicama,

iskaznice za naručivanje kod liječnika, stomatologa itd.,

informacije koje pokazuju da je tražitelj azila koristio usluge putničke agencije,

ostali slični posredni dokazi.

7.

Nezakoniti ulazak na državno područje na vanjskoj granici (članak 10. stavak 1.)

Indikativni dokazi

detaljne izjave tražitelja azila koje se mogu provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR,

izvješća/potvrda informacije od strane druge države članice ili treće zemlje,

izvješća/potvrda informacije od strane članova obitelji, pratitelja na putu itd.

otisci prstiju, osim u slučajevima kada su nadležna tijela uzela otiske prstiju onda kad je stranac prešao vanjsku granicu. U takvim slučajevima, oni čine dokaze kako je to definirano u popisu A.

vozne karte,

hotelski računi,

ulaznice u javne i privatne institucije u državama članicama,

iskaznice za naručivanje kod liječnika, stomatologa itd.,

informacije koje pokazuju da je tražitelj azila koristio usluge vodiča ili putničke agencije,

ostali slični posredni dokazi.

8.

Boravište u državi članici u trajanju od barem pet mjeseci (članak 10. stavak 2.)

Indikativni dokazi

detaljne izjave tražitelja azila koje se mogu provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR,

izvješća/potvrda informacije od strane nevladine organizacije, kao što je organizacija koja pruža smještaj onima kojima je to nužno,

izvješća/potvrda informacije od strane članova obitelji, pratitelja na putu itd.

otisci prstiju,

vozne karte,

hotelski računi,

ulaznice u javne i privatne institucije u državama članicama,

iskaznice za naručivanje kod liječnika, stomatologa itd.,

informacije koje pokazuju da je tražitelj azila koristio usluge vodiča ili putničke agencije,

ostali slični posredni dokazi.

9.

Odlazak s područja država članica (članak 16. stavak 3.)

Indikativni dokazi

detaljne izjave tražitelja azila koje se mogu provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR,

izvješća/potvrda informacije od strane druge države članice,

vezano uz članak 3. stavak 7. i članak 10. stavak 3.: izlazni pečat ako je dotični tražitelj azila napustio područje država članica za razdoblje od najmanje tri mjeseca,

izvješća/potvrda informacije od strane članova obitelji, pratitelja na putu itd.

otisci prstiju, osim u slučajevima kada su nadležna tijela uzela otiske prstiju onda kad je stranac prešao vanjsku granicu. U takvim slučajevima, oni čine dokaze kako je to definirano u popisu A.

vozne karte,

hotelski računi,

iskaznica za naručivanje kod liječnika, stomatologa itd.,

informacije koje pokazuju da je tražitelj azila koristio usluge vodiča ili putničke agencije,

ostali slični posredni dokazi.

II.

Obveza države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil da ponovno prihvati ili preuzme tražitelja azila

1.

Postupak utvrđivanja odgovorne države članice u tijeku je u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev za azil (članak 4. stavak 5.)

Indikativni dokazi

izjave tražitelja azila koje se mogu provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR,

izvješća/potvrda informacije od strane članova obitelji, pratitelja na putu itd.

izvješća/potvrda informacije od strane druge države članice,

2.

Zahtjev za azil je u razmatranju ili je prethodno podnesen (članak 16. stavak 1. točke (c), (d) i (e)

Indikativni dokazi

izjave tražitelja azila koje se mogu provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR,

izvješća/potvrda informacije od strane druge države članice,

3.

Odlazak s područja država članica (članak 4. stavak 5., članak 16. stavak 3.)

Indikativni dokazi

detaljne izjave tražitelja azila koje se mogu provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR,

izvješća/potvrda informacije od strane druge države članice,

izlazni pečat, ako je dotični tražitelj azila napustio područje država članica za razdoblje od najmanje tri mjeseca,

izvješća/potvrda informacije od strane članova obitelji, pratitelja na putu itd.

otisci prstiju, osim u slučajevima kada su nadležna tijela uzela otiske prstiju onda kad je stranac prešao vanjsku granicu. U takvim slučajevima, oni čine dokaze kako je to definirano u popisu A.

vozne karte,

hotelski računi,

iskaznica za naručivanje kod liječnika, stomatologa itd.,

informacije koje pokazuju da je tražitelj azila koristio usluge vodiča ili putničke agencije,

ostali slični posredni dokazi.

4.

Protjerivanje s područja država članica (članak 16. stavak 4.)

Indikativni dokazi

izjave tražitelja azila koje se mogu provjeriti,

izvješća/potvrda informacije od strane međunarodne organizacije, kao što je UNHCR,

izlazni pečat, ako je dotični tražitelj azila napustio područje država članica za razdoblju od najmanje tri mjeseca,

izvješća/potvrda informacije od strane članova obitelji, pratitelja na putu itd.

otisci prstiju, osim u slučajevima kada su nadležna tijela uzela otiske prstiju onda kad je stranac prešao vanjsku granicu. U takvim slučajevima, oni čine dokaze kako je to definirano u popisu A.

vozne karte,

hotelski računi,

iskaznica za naručivanje kod liječnika, stomatologa itd.,

informacije koje pokazuju da je tražitelj azila koristio usluge vodiča ili putničke agencije,

ostali slični posredni dokazi.


(1)  Ovakav indikativni dokaz mora uvijek biti podržan neposrednim dokazom kako je definiran u popisu A.


PRILOG III.

Image

Image


PRILOG IV.

Image


PRILOG V.

Image


Top