Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1304

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2003 od 23. srpnja 2003. o postupku koji primjenjuje Europska agencija za sigurnost hrane na zahtjeve za znanstvenim mišljenjima koji su joj upućeni Tekst značajan za EGP

OJ L 185, 24.7.2003, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 486 - 488
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 486 - 488
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 486 - 488
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 486 - 488
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 486 - 488
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 486 - 488
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 486 - 488
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 486 - 488
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 486 - 488
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 22 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 12 - 14

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 13/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1304/oj

15/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

12


32003R1304


L 185/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1304/2003

od 23. srpnja 2003.

o postupku koji primjenjuje Europska agencija za sigurnost hrane na zahtjeve za znanstvenim mišljenjima koji su joj upućeni

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 29. stavak 6. točku (a),

nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane,

budući da:

(1)

Nužno je propisati uvjete za provedbu članka 29. Uredbe (EZ) br. 178/2002 s obzirom na zahtjeve za znanstvenim mišljenjima upućene Europskoj agenciji za sigurnost hrane (dalje u tekstu Agencija) te s obzirom na mišljenja izdana na vlastitu inicijativu.

(2)

Zakonodavstvo Zajednice koje uređuje znanstvenu ocjenu tvari, proizvoda ili postupaka podložnih sustavu prethodnog odobravanja ili uvrštavanja na pozitivnu listu, propisuje posebne postupke za predavanje spisa za odobravanje Agenciji radi dobivanja njezinoga mišljenja. Važno je razjasniti da odredbe ove Uredbe ne dovode u pitanje te posebne postupke.

(3)

Radi osiguravanja ispravnog upravljanja potrebno je osnovati registar zatraženih mišljenja i mišljenja izdanih na vlastitu inicijativu, koji je dostupan javnosti i koji omogućuje praćenje rješavanja zahtjeva za mišljenjima i mišljenjima izdanih na vlastitu inicijativu.

(4)

Nužno je da Agencija uzme u obzir činjenicu da, tamo gdje zakonodavstvo Zajednice omogućuje da se Agencija savjetuje s Komisijom, učinkovitost zakonskog postupka Zajednice ovisi o primitku znanstvenoga mišljenja u Komisiji od strane Agencije u svim slučajevima, osim ako je Agencija već izdala znanstveno mišljenje o određenom pitanju i smatra da nema novih znanstvenih elemenata.

(5)

Postupci vezani za zahtjeve za znanstvenim mišljenjem moraju općenito osigurati da postupak bude objektivan, transparentan i funkcionalan. Agencija mora moći predlagati izmjene zahtjeva u slučajevima iz članka 29. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002, uz objašnjenje razloga.

(6)

S obzirom na sve zahtjeve za znanstvenim mišljenjima, nužno je da podnositelj zahtjeva bude odgovoran za sadržaj postavljenoga pitanja i da pristane na svaki izmijenjeni zahtjev prije nego što isti bude upućen znanstvenom odboru ili stalnom znanstvenom panelu Agencije.

(7)

U slučaju različitih zahtjeva na istu temu, a kako bi se izbjegao postupak za izmjene zahtjeva, što bi dovelo do ponovljenih promjena mandata danog znanstvenom odboru ili stalnom znanstvenom panelu, važno je osigurati da samo zahtjevi zaprimljeni u istom razdoblju budu uzeti u obzir pri pripremi izmijenjenog zajedničkog zahtjeva.

(8)

Također je važno osigurati da znanstveni odbor ili stalni znanstveni panel može uzeti u obzir nove znanstvene elemente koji mogu biti uvedeni naknadnim zahtjevima na istu temu kao i zahtjev koji je već upućen znanstvenom odboru ili stalnom znanstvenom panelu.

(9)

Ako se u slučaju potpunog ili djelomičnog preklapanja zahtjeva podnositelji zahtjeva ne mogu složiti oko sadržaja zajedničkog zahtjeva, važno je da oba zadrže načelo odgovornosti podnositelja za sadržaj njihovih pitanja i da se izbjegne blokiranje sustava.

(10)

Pravo Agencije na izdavanje mišljenja na vlastitu inicijativu ključan je aspekt njezine neovisnosti; u kontekstu njezinog unutarnjeg ustroja, Agencija mora osigurati poštivanje ovog prava u skladu s odredbama članka 29. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i ove Uredbe.

(11)

Mišljenja zatražena od Agencije moraju se donijeti unutar određenog vremenskog roka, kako bi se osigurala pouzdanost postupka te učinkovit redoslijed prioriteta u skladu s interesima Zajednice. Stoga je nužno propisati odredbe vezano za vremenske rokove i postupke koje treba slijediti u hitnim situacijama.

(12)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj

1.   Ovom se Uredbom uspostavlja postupak koji primjenjuje Europska agencija za hrane (dalje u tekstu Agencija) na vrste zahtjeva za znanstvenim mišljenjima iz članka 29. Uredbe (EZ) br. 178/2002, a to su sljedeći:

(a)

zahtjevi upućeni Agenciji na temelju zakonodavstva Zajednice koje predviđa savjetovanje Komisije s Agencijom;

(b)

drugi zahtjevi Komisije o bilo kojem pitanju iz područja misije Agencije;

(c)

zahtjevi u kojima Europski parlament traži od Agencije da izda znanstveno mišljenje o bilo kojem pitanju iz područja njezine misije;

(d)

zahtjevi u kojima država članica traži od Agencije da izda znanstveno mišljenje o bilo kojem pitanju iz područja njezine misije.

2.   Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i kada Agencija na vlastitu inicijativu izdaje znanstveno mišljenje o bilo kojem pitanju iz područja njezine misije.

3.   Odredbe ove Uredbe primjenjuju se ne dovodeći u pitanje posebne postupke koji se primjenjuju na zahtjeve za mišljenjem upućenim Agenciji i koji su propisani zakonodavstvom Zajednice koje uređuje znanstvenu ocjenu tvari, proizvoda ili postupaka podložnih sustavu prethodnog odobravanja ili ulaska na pozitivnu listu.

Članak 2.

Registar zatraženih mišljenja i mišljenja izdanih na vlastitu inicijativu

Agencija će uspostaviti registar zatraženih mišljenja i mišljenja izdanih na vlastitu inicijativu koji je dostupan javnosti. Taj će registar omogućiti praćenje zahtjeva za mišljenjima od datuma na koji su zaprimljeni.

Članak 3.

Odbijanje zahtjeva za mišljenjima

1.   Agencija ne izdaje znanstveno mišljenje u slučaju zahtjeva od strane podnositelja koji nisu ovlašteni da traže znanstveno mišljenje od Agencije sukladno zakonodavstvu Zajednice ili zahtjeva za mišljenjem o pitanjima koji nisu dio misije Agencije. Agencija u skladu s time obavješćuje podnositelja, objašnjavajući razloge, u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

2.   Agencija može odbiti zahtjev u slučajevima opisanima u članku 29. stavcima 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

3.   Međutim, zahtjev Komisije za mišljenja sukladno zakonodavstvu Zajednice kojim se propisuje savjetovanje s Agencijom ne odbija se osim u okolnostima iz članka 29. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 178/2002. U slučajevima iz članka 29. stavka 4. navedene Uredbe, Agencija može tražiti od Komisije dodatne informacije ili predložiti izmjenu zahtjeva u savjetovanju s Komisijom, primjenjujući postupak propisan u članku 5. ove Uredbe.

4.   U slučajevima odbijanja propisanima u stavku 2. ovog članka, Agencija u razumnom roku obavješćuje podnositelja o razlozima odbijanja.

5.   Ako podnositelj, osim Komisije, zatraži mišljenje o pitanju za koje zakonodavstvo Zajednice propisuje savjetovanje Agencije s Komisijom, Agencija se savjetuje s Komisijom tako da je potonja u položaju predati vlastiti zahtjev u skladu s relevantnim zakonima Zajednice. Ako Komisija preda takav zahtjev, primjenjuju se odredbe članka 6. ove Uredbe.

Članak 4.

Prihvaćanje zahtjeva za mišljenjima

1.   Kada Agencija prihvati zahtjev, prosljeđuje ga znanstvenom odboru ili stalnom znanstvenom panelu Agencije radi pripreme mišljenja.

2.   Agencija može, ako je potrebno, od podnositelja tražiti dodatne informacije kada su one potrebne da bi se obradio zahtjev.

Članak 5.

Izmjene zahtjeva za mišljenjima

1.   U slučajevima iz članka 29. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002, Agencija može predložiti izmjene zahtjeva za mišljenjem, uz objašnjenje razloga.

2.   Finalizirani zahtjev, uz suglasnost podnositelja, prosljeđuje se znanstvenom odboru ili stalnom znanstvenom panelu Agencije radi pripreme mišljenja.

Članak 6.

Spajanje zahtjeva

1.   Ako je Agenciji podneseno više zahtjeva za mišljenjima koji se djelomično ili potpuno preklapaju, Agencija može podnositeljima predložiti izmjene njihovih zahtjeva u skladu s člankom 29. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

2.   Ako je u određenom razdoblju, a koje određuje Agencija uzimajući u obzir okolnosti ali ne premašujući razdoblje od 45 dana, primljeno više zahtjeva za mišljenjima koji se djelomično ili potpuno preklapaju, Agencija predlaže izmjene s namjerom postizanja sporazuma s podnositeljima o zajedničkom izmijenjenom zahtjevu. Procjena razdoblja za primjenu ovog članka od strane Agencije ne dovodi u pitanje prednost koju će imati hitne situacije kako je propisano člankom 8., a posebno apsolutnu prednost zahtjeva Komisije u hitnim situacijama.

3.   Ako savjetovanje dovede do sporazuma između podnositelja o zajedničkom izmijenjenom zahtjevu, Agencija će ga proslijediti znanstvenom odboru ili stalnom znanstvenom panelu Agencije radi pripreme mišljenja. U protivnom će se različiti zahtjevi, kao i sve izmjene koje imaju suglasnost dotičnog podnositelja, proslijediti znanstvenom odboru ili stalnom znanstvenom panelu Agencije radi pripreme mišljenja. Donosi se sveobuhvatno mišljenje koje uzima u obzir sadržaj različitih zahtjeva.

4.   Ako je Agenciji podnesen zahtjev koji se djelomično ili potpuno poklapa s nekim zahtjevom koji je već proslijeđen znanstvenom odboru ili stalnom znanstvenom panelu, Agencija osigurava da se novi znanstveni elementi koji mogu biti uvedeni tim novim zahtjevom razmotre u vezi s već proslijeđenim zahtjevom za mišljenjem.

Članak 7.

Vremenski rokovi

1.   Ako zakonodavstvo Zajednice ne propisuje vremenske rokove za donošenje znanstvenih mišljenja, podnositelj može odrediti rok do kada je potrebno donijeti mišljenje, uz navođenje razloga.

2.   Ako podnositelj ne odredi rok sukladno stavku 1., Agencija obavješćuje podnositelja o očekivanom vremenu potrebnom za donošenje mišljenja.

3.   Ako Agencija ne može poštovati rok određen od strane podnositelja sukladno stavku 1., obavijestit će podnositelja, objasniti razloge i predložiti novi rok. Konačni rok određuje Agencija, uzimajući u obzir komentare podnositelja. Agencija obavješćuje podnositelja o konačnome roku.

Članak 8.

Hitne situacije

1.   Agencija će poduzeti nužne mjere kako bi osigurala da se zatraženo mišljenje ili mišljenje na vlastitu inicijativu donese što je prije moguće ako informacije priložene uz zahtjev ili upućivanje na vlastitu inicijativu ukazuju na hitnu potrebu za znanstvenim mišljenjem.

2.   Hitnom potrebom će se smatrati sljedeći slučajevi:

rizik u nastajanju za koji postoji vjerojatnost da predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi ili zdravlje životinja ili okoliš te za koji postoji vjerojatnost da obuhvati Zajednicu,

hitna potreba od strane Komisije za detaljnijim znanstvenim temeljima za upravljanje ozbiljnim rizikom za zdravlje ljudi ili zdravlje životinja ili okoliš.

3.   Ako je Agenciji podnesen zahtjev koji se djelomično ili potpuno preklapa s već primljenim hitnim zahtjevom za mišljenjem, Agencija će osigurati da se svi novi znanstveni elementi koji mogu biti uvedeni tim novim zahtjevom razmotre u vezi s već proslijeđenim zahtjevom za mišljenjem.

Članak 9.

Obavješćivanje od strane država članica

Države članice obavješćuju Agenciju o vladinom tijelu ili tijelima ovlaštenima za traženje znanstvenih mišljenja Agencije.

Članak 10.

Preispitivanje

Komisija se, najkasnije do 30. lipnja 2005., savjetuje s Agencijom o potrebi izmjene ove Uredbe na temelju stečenog iskustva.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2003.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.


Top