Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0150

Uredba Vijeća (EZ) br. 150/2003 od 21. siječnja 2003. o suspenziji uvoznih carina na određeno oružje i vojnu opremu

OJ L 25, 30.1.2003, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 71 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 71 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 190 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/150/oj

02/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

190


32003R0150


L 025/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.01.2003.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 150/2003

od 21. siječnja 2003.

o suspenziji uvoznih carina na određeno oružje i vojnu opremu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 26.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

budući da:

(1)

Zajednica se temelji na carinskoj uniji, što od svih država članica zahtijeva dosljednu primjenu Zajedničke carinske tarife na uvoz proizvoda iz trećih zemalja, osim ako nije drukčije predviđeno posebnim mjerama Zajednice.

(2)

U interesu je Zajednice kao cjeline da su države članice u stanju nabaviti za svoje vojne snage tehnološki najsuvremenije i najprimjerenije oružje i vojnu opremu. S obzirom na brz tehnološki razvoj u tom industrijskom sektoru širom svijeta, uobičajena je praksa da tijela država članica nadležna za nacionalnu obranu nabavljaju oružje i vojne materijale od proizvođača ili drugih dobavljača iz trećih zemalja. S obzirom na sigurnosne interese država članica, sukladno je s interesima Zajednice da se neke vrste toga oružja i opreme uvoze oslobođene od uvoznih carina.

(3)

Radi osiguranja dosljedne primjene takve suspenzije carine potrebno je sastaviti zajednički popis oružja i vojne opreme koji su podobni za suspenziju carine. Također je prikladno da se, s obzirom na posebnu narav predmetnih proizvoda, dijelovi, sastavni dijelovi ili podsklopovi za ugradnju ili montažu na robu s popisa ili za popravke, obnovu ili održavanje takve robe, kao i roba koja se upotrebljava za izobrazbu ili testiranje robe s toga popisa, mogu uvoziti oslobođeni od carina. Na uvoze vojne opreme koja nije obuhvaćena ovom Uredbom primjenjuju se odgovarajuće carine iz Zajedničke carinske tarife.

(4)

S obzirom na različite organizacijske strukture nadležnih tijela u državama članicama potrebno je, isključivo za carinske svrhe, definirati uporabu uvezenih materijala u posebne svrhe u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (2), kao i njegove provedbene odredbe (dalje u tekstu „Carinski zakonik”). Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje predmetnih vlasti, potrebno je odrediti rok za carinski nadzor nad uporabom u posebne svrhe.

(5)

Kako bi se uzela u obzir zaštita vojne tajne država članica potrebno je utvrditi posebne administrativne postupke za dodjeljivanje povlastice kod suspenzije carina. Izjava nadležnog tijela države članice čijim je vojnim snagama namijenjeno oružje ili vojna oprema, a koja bi se mogla upotrijebiti i kao carinska deklaracija u skladu sa zahtjevima Carinskog zakonika, predstavljala bi primjereno jamstvo da su ti uvjeti ispunjeni. Izjava bi morala biti dana u obliku potvrde. Potrebno je odrediti oblik koji takve potvrde moraju imati kao i omogućiti uporabu sredstava za obradu podataka za te deklaracije.

(6)

Potrebno je utvrditi pravila po kojima će države članice dostavljati podatke o količini, vrijednosti i broju izdanih potvrda te postupke za provedbu ove Uredbe,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za autonomnu suspenziju uvoznih carina na određeno oružje i vojnu opremu koju uvoze tijela nadležna za vojnu obranu država članica iz trećih zemalja, ili koja se uvozi u njihovo ime.

Članak 2.

1.   Carine iz Zajedničke carinske tarife koje se primjenjuju na uvoz robe navedene u Prilogu 1. suspendiraju se u potpunosti kada ih koriste vojne snage država članica ili kada se koriste u njihovo ime, samostalno ili u suradnji s drugim državama, za obranu teritorijalne cjelovitosti države članice ili za sudjelovanje u međunarodnim operacijama za očuvanje ili podupiranje mira, ili za druge vojne svrhe kao što je zaštita državljana Europske unije od društvenih ili vojnih nereda.

2.   Takve se carine također potpuno suspendiraju za:

(a)

dijelove, sastavne dijelove ili podsklopove koji se uvoze za ugradnju ili montažu na robu s popisa u Prilogu I. i II. ili njihove dijelove, sastavne dijelove ili podsklopove, ili za popravke, obnovu ili održavanje takve robe;

(b)

robu uvezenu za izobrazbu ili testiranje robe s popisa iz Priloga I. i II.

3.   Na uvezenu robu, kako je definirana u Prilogu I. te u stavku 2. ovog članka, primjenjuju se uvjeti za uporabu u posebne svrhe utvrđeni u člancima 21. i 82. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 i u njezinim provedbenim propisima. Carinski nadzor nad uporabom u posebne svrhe završava tri godine nakon datuma puštanja u slobodan promet.

4.   Uporaba robe navedene u Prilogu I. za izobrazbu ili privremena uporaba te robe u carinskom području Zajednice od vojnih snaga ili drugih snaga u civilne svrhe zbog nepredviđenih ili prirodnih katastrofa ne predstavlja kršenje uporabe u posebne svrhe utvrđene u stavku 1.

Članak 3.

1.   Zahtjev za puštanje u slobodan promet robe za koju se traži suspenzija carine na temelju odredaba članka 2. podnosi se zajedno s potvrdom koju je izdalo nadležno tijelo države članice čijim je vojnim snagama ta roba namijenjena. Potvrda, kako je određena u Prilogu III. podnosi se carinskim tijelima države članice uvoznice zajedno s robom na koju se odnosi. Ona može zamijeniti carinsku deklaraciju koja se zahtijeva sukladno s člancima 59. do 76. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

2.   Neovisno o stavku 1., zbog vojne tajne, potvrda i uvezena roba mogu se predati i drugim tijelima koje za te svrhe odredi država članica uvoznica. U takvim slučajevima nadležno tijelo koje izdaje potvrdu carinskim tijelima svoje države članice prije 31. siječnja i prije 31. srpnja svake godine šalje sažeto izvješće o takvom uvozu. Izvješće obuhvaća razdoblje od 6 mjeseci koje neposredno prethodi mjesecu u kojemu se izvješće mora predati. Ono sadrži broj i datume izdavanja potvrda, datum uvoza i ukupnu vrijednost kao i bruto težinu proizvoda uvezenih uz potvrde.

3.   Za izdavanje i podnošenje potvrde carinskim tijelima ili drugim tijelima koja su nadležna za carinjenje može se upotrebljavati tehnika obrade podataka u skladu s člankom 292. stavkom 3. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (3).

4.   Ovaj se članak primjenjuje mutatis mutandis na uvezenu robu navedenu u Prilogu II.

Članak 4.

Izuzev u slučajevima iz članka 2. stavka 4., bilo kakvo odstupanje robe navedene u Prilogu I. i članku 2. stavku 2. od uporabe navedene u članku 2. stavku 1. u razdoblju carinskoga nadzora, nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu ili koje upotrebljava tu robu mora prijaviti carinskim tijelima svoje države članice u skladu s člankom 21. i člankom 87. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Članak 5.

1.   Svaka država članica obavješćuje Komisiju o nazivima tijela nadležnih za izdavanje potvrde iz članka 3. stavka 1. zajedno s uzorkom žiga koji ta tijela upotrebljavaju. Svaka je država članica dužna Komisiji dostaviti i naziv tijela koje može pustiti uvezenu robu u slučajevima iz članka 3. stavka 2. Komisija prosljeđuje te informacije carinskim tijelima drugih država članica.

2.   Ako se roba pusti u slobodan promet u nekoj drugoj državi članici osim one u kojoj je izdana potvrda, carinska tijela države članice uvoznice šalju presliku te potvrde carinskoj upravi države članice čije je nadležno tijelo izdalo potvrdu.

Ako druga tijela u skladu s člankom 3. stavkom 2. puste robu u promet u drugoj državi članici od one u kojoj je potvrda bila izdana, ta tijela izravno šalju presliku te potvrde tijelima koja su izdala potvrdu.

3.   Tijelo svake države članice koje je ovlašteno za izdavanje potvrde iz članka 3. stavka 1. zadržava preslike izdanih potvrda i potrebne dokumentarne dokaze o pravilnoj primjeni suspenzije kroz razdoblje od tri godine od datuma isteka carinskog nadzora te robe.

Članak 6.

Komisija obavješćuje države članice o svim zahtjevima koje država članica podnese radi podnošenja prijedloga izmjene popisa iz Priloga I. i II.

Članak 7.

1.   Svaka država članica obavješćuje Komisiju o administrativnoj provedbi ove Uredbe u roku od šest mjeseci od njezinog stupanja na snagu.

2.   Ujedno, najkasnije tri mjeseca po isteku svake kalendarske godine države članice podnose Komisiji informacije o ukupnom broju izdanih potvrda zajedno s ukupnom vrijednosti i bruto težinom robe uvezene u skladu s odredbama ove Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. siječnja 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

N. CHRISTODOULAKIS


(1)  SL C 265, 12.10.1988., str. 9.

(2)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2700/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 12.12.2000., str. 17.).

(3)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 993/2001 (SL L 141, 28.5.2001., str. 1.).


PRILOG I.

POPIS ORUŽJA I VOJNE OPREME ZA KOJE SE SUSPENDIRAJU UVOZNE CARINE (1)

 

2804

 

2825

 

3601

 

3602

 

3603

 

3604

 

3606

 

3701

 

3702

 

3703

 

3705

 

3707

 

3824

 

3926

 

4202

 

4911

 

5608

 

6116

 

6210

 

6211

 

6217

 

6305

 

6307

 

6506

 

7308

 

7311

 

7314

 

7326

 

7610

 

8413

 

8414

 

8415

 

8418

 

8419

 

8421

 

8424

 

8427

 

8472

 

8479

 

8502

 

8516

 

8518

 

8521

 

8525

 

8526

 

8527

 

8528

 

8531

 

8535

 

8536

 

8539

 

8543

 

8544

 

8701

 

8703

 

8704

 

8705

 

8709

 

8710

 

8711

 

8716

 

8801

 

8802

 

8804

 

8805

 

8901

 

8903

 

8906

 

8907

 

9004

 

9005

 

9006

 

9008

 

9013

 

9014

 

9015

 

9020

 

9022

 

9025

 

9027

 

9030

 

9031

 

9302

 

9303

 

9304

 

9306

 

9307

 

9404

 

9406


(1)  Oznake KN koje se primjenjuju od 1. siječnja 2003., usvojene Uredbom Komisije (EZ) br. 1832/2002 od 1. kolovoza 2002. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 290, 28.10.2002., str. 1.).


PRILOG II.

POPIS ORUŽJA I VOJNE OPREME S KONVENCIONALNOM CARINSKOM STOPOM „SLOBODNO” ZA KOJE SE MOGU PRIMIJENITI UVOZNI POSTUPCI IZ ČLANKA 3. (1)

 

4901

 

8426

 

8428

 

8429

 

8430

 

8470

 

8471

 

8517

 

8524

 

9018

 

9019

 

9021

 

9026

 

9301


(1)  Oznake KN koje se primjenjuju od 1. siječnja 2003., usvojene Uredbom Komisije (EZ) br. 1832/2002 od 1. kolovoza 2002. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 290, 28.10.2002., str. 1.).


PRILOG III.

Image


Top