EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0090

Direktiva Komisije 2003/90/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta Tekst značajan za EGP

OJ L 254, 8.10.2003, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 105 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 96 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 96 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 108 - 111

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/90/oj

03/Sv. 058

HR

Službeni list Europske unije

108


32003L0090


L 254/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.10.2003.


DIREKTIVA KOMISIJE 2003/90/EZ

od 6. listopada 2003.

o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/53/EEZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (1), a posebno njezin članak 7. stavak 2. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Direktiva Komisije 72/180/EEZ od 14. travnja 1972. o utvrđivanju obilježja i minimalnih uvjeta za pregled sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (2), kako je izmijenjena Direktivom 2002/8/EZ (3), utvrdila je, u pogledu službenog prihvaćanja sorata u katalozima država članica, minimalne karakteristike koje treba obuhvatiti pregledima različitih vrsta, kao i minimalne zahtjeve za obavljanje pregleda.

(2)

Smjernice za ispitivanje koje se odnose na uvjete za pregled sorata izdalo je Upravno vijeće Ureda Zajednice za raznolikost bilja (CPVO), osnovanog Uredbom Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice (4), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1650/2003 (5), u odnosu na neke vrste.

(3)

Smjernice za ispitivanje koje utvrđuju uvjete za preglede sorata postoje na međunarodnoj razini. Međunarodna unija za zaštitu biljnih sorata (UPOV) razradila je smjernice za ispitivanje.

(4)

Direktiva 72/180/EEZ izmijenjena je Direktivom 2002/8/EZ kako bi se osigurala sukladnost između smjernica za ispitivanje CPVO-a i uvjeta za ispitivanje sorata s ciljem njihovog prihvaćanja u nacionalnim katalozima sorata država članica u mjeri u kojoj su utvrđene smjernice za ispitivanje CPVO-a. CPVO je nakon toga izdao smjernice za više drugih vrsta.

(5)

Primjereno je osigurati sukladnost između smjernica za ispitivanje CPVO-a i uvjeta za sorte s ciljem njihovog prihvaćanja u nacionalne kataloge država članica.

(6)

Primjereno je temeljiti sustav Zajednice na smjernicama UPOV-a za ispitivanje, u mjeri u kojoj CPVO još nije razradio posebne smjernice. Nacionalno pravo primjenjuje se na vrste koje nisu obuhvaćene ovom Direktivom.

(7)

Direktivu 72/180/EEZ stoga treba staviti izvan snage.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Države članice predviđaju uključenje u nacionalni katalog, u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2002/53/EZ, sorata poljoprivrednih biljnih vrsta koje udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u stavcima 2. i 3.

2.   U smislu prepoznatljivosti, postojanosti i ujednačenosti:

(a)

vrste navedene u Prilogu I. moraju ispuniti uvjete navedene u „Protokolima za ispitivanje prepoznatljivosti, ujednačenosti i postojanosti” Upravnog vijeća Ureda Zajednice za raznolikost bilja (CPVO) navedenog u tom Prilogu;

(b)

vrste navedene u Prilogu II. moraju zadovoljiti smjernice za ispitivanje za provedbu ispitivanja prepoznatljivosti, ujednačenosti i postojanosti Međunarodne unije za zaštitu biljnih sorata (UPOV) navedene u tom Prilogu.

3.   U pogledu vrijednosti za uzgoj ili uporabu, sorte moraju ispunjavati uvjete utvrđene u Prilogu III., ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 2. Direktive.

Članak 2.

Koriste se sve sortne karakteristike u smislu članka 1. stavka 2. točke (a) i sva obilježja koja su označena zvjezdicom (*) u smjernicama za ispitivanje iz članka 1. stavka 2. točke (b), pod uvjetom da praćenje obilježja nije onemogućeno iskazivanjem neke druge karakteristike i pod uvjetom da iskazivanje obilježja ne priječe uvjeti okruženja u kojem se ispitivanje provodi.

Članak 3.

Države članice osiguravaju da, u pogledu vrsta navedenih u prilozima I. i II., minimalni zahtjevi za provedbu ispitivanja u odnosu na nacrt pokusa i uvjete rasta, kako su utvrđeni u smjernicama za ispitivanje iz tih Priloga, budu ispunjeni u trenutku pregleda.

Članak 4.

Uredba 72/180/EEZ stavlja se izvan snage.

Članak 5.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. ožujka 2004. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba domaćeg prava koje donesu u području obuhvaćenom ovom Direktivom.

Članak 6.

1.   U slučaju kada, po stupanju ove Direktive na snagu, sorte nisu prihvaćene za upis u Zajednički katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta, a službeni pregledi su započeli prije tog datuma u skladu s odredbama bilo

(a)

Direktive 72/180/EEZ; ili

(b)

smjernica CPVO-a navedenih u Prilogu I. ili smjernica UPOV-a navedenih u Prilogu II., prema vrstama,

smatrat će se da dotične sorte udovoljavaju zahtjevima ove Direktive.

2.   Stavak 1. se primjenjuje samo ako pokusi ukazuju da sorte udovoljavaju pravilima propisanim ili u

(a)

Direktivi 72/180/EEZ; ili

(b)

u smjernicama CPVO-a navedenim u Prilogu I. ili smjernicama UPOV-a navedenim u Prilogu II., prema sortama,

Članak 7.

Ova Direktiva stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 8.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. listopada 2003.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 193, 20.7.2002., str. 1.

(2)  SL L 108, 8.5.1972., str. 8.

(3)  SL L 37, 7.2.2002., str. 7.

(4)  SL L 227, 1.9.1994., str. 1.

(5)  SL L 245, 29.9.2003., str. 28.


PRILOG I.

POPIS VRSTA KOJE MORAJU UDOVOLJAVATI SMJERNICAMA CPVO-a

 

Suncokret, protokol TP-8 od 31.10.2002.

 

Durum pšenica, protokol TP-120 od 27.3.2002.

 

Ječam, protokol TP-19 od 27.3.2002.

 

Kukuruz, protokol TP-02 od 15.1.2001.

 

Raž, protokol TP-58 od 31.10.2002.

 

Krumpir, protokol TP-23 od 27.3.2002.

 

Pšenica, protokol TP-03/2 od 27.3.2002.

Tekst navedenih protokola nalazi se na internetskoj stranici CPVO-a (www.cpvo.eu.int).


PRILOG II.

POPIS VRSTA KOJE MORAJU UDOVOLJAVATI SMJERNICAMA UPOV-a

 

Stočna repa, smjernica TG/150/3 od 4.11.1994.

 

Rosulja pasja, smjernica TG/30/6 od 12.10.1990.

 

Rosulja bijela, smjernica TG/30/6 od 12.10.1990.

 

Rosulja vriježasta, smjernica TG/30/6 od 12.10.1990.

 

Obična rosulja, smjernica TG/30/6 od 12.10.1990.

 

Stoklasa štraderova, smjernica TG/180/3 od 4.4.2001.

 

Stoklasa zobena, smjernica TG/180/3 od 4.4.2001.

 

Klupčasta oštrica, smjernica TG/31/8 od 17.4.2002.

 

Vlasulja barska, smjernica TG/39/8 od 17.4.2002.

 

Vlasulja ovčja, smjernica TG/67/4 od 12.11.1980.

 

Vlasulja livadna, smjernica TG/39/8 od 17.4.2002.

 

Vlasulja nacrvena, smjernica TG/67/4 od 12.11.1980.

 

Ljulj talijanski, smjernica TG/4/7 od 12.10.1990.

 

Ljulj engleski, smjernica TG/4/7 od 12.10.1990.

 

Ljulj oldenburški, smjernica TG/4/7 od 12.10.1990.

 

Mačji repak, smjernica TG/34/6 od 7.11.1984.

 

Vlasnjača livadna, smjernica TG/33/6 od 12.10.1990.

 

Lupina bijela slatka, smjernica TG/66/3 od 14.11.1979.

 

Lupina uskolisna, smjernica TG/66/3 od 14.11.1979.

 

Lupina slatka, smjernica TG/66/3 od 14.11.1979. Lucerna, smjernica TG/6/4 od 21.10.1988.

 

Stočni grašak, smjernica TG/7/9 od 4.11.1994. (i ispravak od 18.10.1996.)

 

Djetelina crvena, smjernica TG/5/7 od 4.4.2001.

 

Djetelina bijela, smjernica TG/38/7 od 9.4.2003.

 

Stočni bob, smjernica TG/8/6 od 17.4.2002.

 

Grahorica jara, smjernica TG/32/6 od 21.10.1988.

 

Stočna koraba, smjernica TG/89/6 od 4.4.2001.

 

Uljana rotkva, smjernica TG/178/3 od 4.4.2001.

 

Orašac/Kikiriki, smjernica TG/93/3 od 13.11.1985.

 

Krmna ogrštica, smjernica TG/185/3 od 17.4.2002.

 

Uljana repica, smjernica TG/36/6 od 18.10.1996. (i ispravak 17.4.2002.)

 

Šafranika, smjernica TG/134/3 od 12.10.1990.

 

Pamuk, smjernica TG/88/6 od 4.4.2001.

 

Lan/sjeme lana, smjernica TG/57/6 od 20.10.1995.

 

Mak opijumski, smjernica TG/166/3 od 24.3.1999.

 

Gorušica bijela, smjernica TG/179/3 od 4.4.2001.

 

Soja za zrno, smjernica TG/80/6 od 1.4.1998.

 

Zob, smjernica TG/20/10 od 1.10.1994.

 

Riža, smjernica TG/16/4 od 13.11.1985.

 

Sirak, smjernica TG/122/3 od 6.10.1989.

 

Tritikale, smjernica TG/121/3 od 6.10.1989.

Tekst navedenih protokola nalazi se na internetskoj stranici UPOV-a (www.upov.int).


PRILOG III.

OBILJEŽJA U POGLEDU ISPITIVANJA VRIJEDNOSTI ZA UZGOJ ILI UPORABU

1.

Prinos.

2.

Otpornost na štetne organizme.

3.

Ponašanje u pogledu činitelja u fizičkom okolišu.

4.

Obilježja kakvoće.

Primijenjene metode se navode prilikom dostavljanja rezultata.


Top