EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

2003/797/EZ: Odluka Europske središnje banke od 7. studenoga 2003. o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Europska zajednica sklopila u sklopu instrumenta srednjoročne financijske pomoći (ESB/2003/14)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 118 - 119

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

10/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

118


32003D0014(01)


L 297/35

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.11.2003.


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 7. studenoga 2003.

o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Europska zajednica sklopila u sklopu instrumenta srednjoročne financijske pomoći

(ESB/2003/14)

(2003/797/EZ)

OPĆE VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 119. i članak 123. stavak 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 21. stavak 2., članak 44. i prvu alineju njegova članka 47. stavka 1.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta kojim se osigurava srednjoročna financijska pomoć za platne bilance država članica (1), a posebno njezin članak 9.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 123. stavkom 2. Ugovora i prvim stavkom članka 44. Statuta te na temelju članka 1. stavka 1. Odluke ESB/1998/NP2 od 23. lipnja 1998. o obavljanju određenih zadaća koje je Europska središnja banka preuzela od Europskoga monetarnog instituta, Europska središnja banka (ESB) preuzela je zadaće Europskoga monetarnog instituta (EMI) iz pete alineje članka 117. stavka 2. Ugovora, pete alineje članka 4. stavka 1. i treće alineje članka 6. stavka 1. Statuta EMI-ja najkasnije na dan koji neposredno prethodi prvom danu treće faze ekonomske i monetarne unije (treća faza).

(2)

Na temelju Odluke ESB/1998/NP15 od 1. prosinca 1998. o obavljanju određenih funkcija ESB-a koje se odnose na srednjoročnu financijsku pomoć za platne bilance država članica (2), Odluka EMI-ja br. 8/95 od 2. svibnja 1995. o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Europska zajednica sklopila u sklopu mehanizma srednjoročne financijske pomoći ostala je važeća i nastavila se primjenjivati od prvog dana treće faze.

(3)

Funkcije navedene u uvodnoj izjavi 2 obavljene su na temelju članka 11. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1969/88 od 24. lipnja 1988. o uspostavi jedinstvenog instrumenta kojim se osigurava srednjoročna financijska pomoć za platne bilance država članica (3).

(4)

Uredbom (EZ) br. 332/2002, koja je stupila na snagu 24. veljače 2002., stavljena je izvan snage Uredba (EEZ) br. 1969/88.

(5)

U skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 332/2002, ESB mora poduzeti potrebne mjere za upravljanje kreditima koji su odobreni u sklopu instrumenta srednjoročne financijske pomoći uspostavljenog tom uredbom.

(6)

Ovom Odlukom, kojom se provodi članak 9. Uredbe (EZ) br. 332/2002, stavit će se izvan snage Odluka ESB/1998/NP15. S obzirom na činjenicu da ostale zadaće i odluke EMI-ja iz Odluke ESB/1998/NP2 također više nisu važeće i ne primjenjuju se u trećoj fazi, Odluku ESB/1998/NP2 može se, radi jasnoće, također staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

ESB obavlja zadaće određene člankom 9. Uredbe (EZ) br. 332/2002 na način opisan u člancima 2. do 8. dalje u tekstu.

Članak 2.

Plaćanja povezana s poslovima zaduživanja i kreditiranja Europske zajednice izvršavaju se preko računa koje ESB otvara u svoje ime.

Članak 3.

1.   Sredstva koja ESB primi za račun Europske zajednice u sklopu sporazuma o zaduživanju koje je sklopila Europska zajednica prenose se na isti datum valute na račun koji navede nacionalna središnja banka države članice koja prima odgovarajući kredit.

2.   Sredstva koja ESB primi za račun Europske zajednice u odnosu na plaćanje kamata ili otplatu glavnice od države članice koja je primila kredit, prenose se na isti datum valute na račune koje navedu vjerovnici u sklopu sporazuma o zaduživanju koje je sklopila Europska zajednica.

Članak 4.

Za svaki posao zaduživanja odnosno kreditiranja ESB u svojim poslovnim knjigama otvara sljedeće račune u eurima:

(a)

nostro račun pod nazivom „Stanja u eurima kod …”, za sredstva primljena za račun Europske zajednice;

(b)

račun na strani pasive koji je protustavka računu navedenom pod (a);

(c)

pomoćni račun pod nazivom „Obveze Europske zajednice u vezi s poslovima zaduživanja Europske zajednice”, koji se, prema potrebi, dijeli na podračune za pojedine vjerovnike u odnosu na sporazume o zaduživanju; i

(d)

pomoćni račun pod nazivom „Potraživanja Europske zajednice u vezi s poslovima kreditiranja Europske zajednice”.

Članak 5.

ESB knjiži financijske poslove opisane u članku 3. na njihov datum valute terećenjem ili odobravanjem računa navedenih u članku 4.

Članak 6.

1.   ESB provjerava datume dospijeća koji su za plaćanje kamata i otplatu glavnice utvrđeni u sporazumima o zaduživanju i kreditiranju.

2.   Najmanje 15 kalendarskih dana prije svakog datuma dospijeća ESB obavješćuje nacionalnu središnju banku države članice koja ima dugovanje prema Europskoj zajednici.

Članak 7.

ESB odmah pisanim putem obavješćuje Europsku komisiju o svakom poslu koji je obavio za račun Europske zajednice. ESB naslovljava te obavijesti na Glavnu upravu za gospodarske i financijske poslove pri Europskoj komisiji.

Članak 8.

Na kraju svake kalendarske godine ESB priprema izvješće kako bi Europsku komisiju obavijestio o financijskim poslovima koje je obavio tijekom godine, a koji se odnose na poslove zaduživanja i kreditiranja. Ovo izvješće sadrži izjavu o potraživanjima i obvezama Europske zajednice koje proizlaze iz poslova zaduživanja i kreditiranja.

Članak 9.

Ovim se stavljaju izvan snage Odluka ESB/1998/NP2 i Odluka ESB/1998/NP15.

Članak 10.

Izvršni odbor ESB-a poduzima sve mjere potrebne da bi ova Odluka proizvela učinke.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 7. studenoga 2003.

Uime Općeg vijeća ESB-a

Jean-Claude TRICHET


(1)  SL L 53, 23.2.2002., str. 1.

(2)  Objavljeno kao Prilog V. Odluci ESB/2000/12 od 10. studenoga 2000. o objavi određenih pravnih akata i instrumenata Europske središnje banke (SL L 55, 24.2.2001., str. 76.).

(3)  SL L 178, 8.7.1988., str. 1.; Uredba kako je izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.


Top