EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2347

Uredba Vijeća (EZ) br. 2347/2002 od 16. prosinca 2002. o određivanju posebnih uvjeta pristupa i s njima povezanih pravila za ribolov dubokomorskih stokova

OJ L 351, 28.12.2002, p. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 391 - 396
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 231 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 231 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 47 - 52

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2347/oj

04/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

47


32002R2347


L 351/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2347/2002

od 16. prosinca 2002.

o određivanju posebnih uvjeta pristupa i s njima povezanih pravila za ribolov dubokomorskih stokova

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3760/92 od 20. prosinca 1992. o uspostavi sustava Zajednice za ribarstvo i akvakulturu (3) traži od Vijeća da, u svjetlu dostupnog znanstvenog mišljenja a, posebno, izvještaja koji je pripremio Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo, donese mjere potrebne za osiguranje racionalnog i odgovornog iskorištavanja resursa na održivoj osnovi te uvjete pristupa resursima.

(2)

Znanstveno mišljenje koje se tiče određenih ribljih stokova koje nalazimo u dubokom moru ukazuje da su ti stokovi osjetljivi na iskorištavanje i da je potrebno ograničiti ili smanjiti ribolovnu mogućnost tih stokova kako bi se osigurala njihova održivost.

(3)

Znanstveno mišljenje nadalje pokazuje da je upravljanje ribolovnim naporom primjerena metoda da se osigura predostrožno upravljanje dubokomorskim stokovima.

(4)

Stoga je primjereno predvidjeti izdavanje posebne dozvole za ribolov za plovila koja obavljaju ribolov dubokomorskih vrsta i ograničiti ribolovni napor za te stokove na nedavnu razinu.

(5)

Točni i najnoviji podaci o ribolovnim aktivnostima preduvjet su za davanje kvalitetnog znanstvenog mišljenja, a takve podatke najbolje mogu prikupiti obučeni i neovisni znanstveni promatrači u suradnji s ribarskom industrijom i drugim zainteresiranim stranama.

(6)

Odgovarajuće, provjerljive i najnovije podatke za znanstveno mišljenje u vezi s ribarstvom i morskom okolišu potrebno je što je ranije moguće staviti na raspolaganje odgovarajućim znanstvenim i upravnim tijelima.

(7)

Kako bi se omogućilo učinkovito i predostrožno upravljanje ribolovnim naporom usmjerenim na dubokomorske vrste, potrebno je identificirati plovila koja obavljaju ribolov tih vrsta s posebnim dozvolama za ribolov koje se izdaju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1627/94 od 27. lipnja 1994. o utvrđivanju općih odredbi o posebnim dozvolama za ribolov (4) i Uredbom Komisije (EZ) br. 2943/95. od 20. prosinca 1995. kojom se utvrđuju detaljna pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1627/94 (5).

(8)

Potrebne su kontrolne mjere pored onih predviđenih Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2847/93. od 12. listopada 1993. o uspostavljanju sustava kontrole primjenjivog na zajedničku ribarstvenu politiku (6) i Uredbom Komisije (EZ) br. 1489/97 od 29. srpnja 1997. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2847/93 o satelitskim sustavima satelitskog nadzora plovila (7) kako bi se osigurala usklađenost s mjerama propisanim ovom Uredbom.

(9)

Potrebno je donijeti mjere potrebne za primjenu ove Uredbe u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za provedbu izvršnih ovlasti danih Komisiji (8),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova Uredba primjenjuje se na ribarska plovila Zajednice koja obavljaju ribolovne aktivnosti u potpodručjima ICES-a (Međunarodnog vijeća za istraživanje mora) uključivo I. do XIV. i u vodama Zajednice u područjima CACEF-a 34.1.1., 34.1.2., 34.1.3. i 34.2. koje rezultiraju ulovom vrsta navedenih u Prilogu I.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„dubokomorske vrste” znači vrste uvrštene na popis iz Priloga I.;

(b)

„dozvola za ribolov u dubokom moru” znači posebna dozvola za ribolov dubokomorskih vrsta izdana u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) Br. 1627/94;

(c)

„snaga” znači ukupna snaga motora ugrađenih u plovila izražena u kilovatima, a izmjerena u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2930/86 od 22. rujna 1986. kojom se određuju svojstva ribarskih plovila (9);

(d)

„volumen” znači bruto tonaža izmjerena u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86;

(e)

„kilovat po danu ribarenja” znači proizvodnja snage definirane pod (c) i broj dana u kojima je ribarsko plovilo koristilo ribolovni alat u vodi.

Članak 3.

Dozvola za ribolov u dubokom moru

1.   Države članice trebaju osigurati da plovila pod njihovom zastavom i registrirana na njihovom teritoriju koja obavljaju ribolovne aktivnosti koje svake kalendarske godine dovode do ulova i zadržavanja na plovilu više od 10 tona dubokomorskih vrsta imaju dozvolu za ribolov u dubokom moru.

Međutim, zabranjuje se ulov i zadržavanje na plovilu, prijevoz ili iskrcaj svake ukupne količine dubokomorskih vrsta veće od 100 kg prilikom svakog pojedinačnog pomorskog putovanja, osim ako predmetno plovilo posjeduje dozvolu za ribolov u dubokom moru.

2.   Posebne mjere mogu se propisati na zahtjev države članice kako bi se uzelo u obzir sezonski ili mali ribolov za osobne potrebe.

3.   Detaljna pravila za primjenu stavka 2. donose se u skladu s postupkom navedenim u članku 11. stavku 2.

Članak 4.

Ograničenje napora

1.   Države članice izračunavaju ukupnu snagu i ukupni volumen svojih plovila koja su tijekom 1998., 1999. ili 2000. iskrcale više od 10 tona bilo kakve mješavine dubokomorskih vrsta.

Podaci o ovim ukupnim vrijednostima dostavljaju se Komisiji.

Na pisani zahtjev Komisije, države članice u roku od trideset dana Komisiji dostavljaju dokumentaciju o evidenciji ulova koju su sastavila plovila kojima su odobrene dozvole za ribolov u dubokom moru.

2.   Svaka država članica može izdavati dozvole za ribolov u dubokom moru svojim plovilima samo ako:

(a)

ukupna snaga tih plovila ne prelazi ukupnu snagu utvrđenu u skladu sa stavkom 1., i/ili

(b)

ukupni volumen tih plovila ne prelazi ukupni volumen utvrđen u skladu sa stavkom 1.

Članak 5.

Izvješćivanje o osobinama ribolovnog alata i ribolovu

Pored svojih obaveza iz članka 6. Uredbe (EEZ) br. 2847/93, zapovjednik ribarskog plovila Zajednice koji ima dozvolu za ribolov u dubokom moru bilježi u očevidnik ili u obrazac koji mu je osigurala država članica pod čijom zastavom plovi podatke navedene u Prilogu III.

Članak 6.

Sustav praćenja plovila

1.   Neovisno o članku 6. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1489/97, u slučaju tehničkog kvara ili nefunkcioniranja naprave za satelitsko praćenje pričvršćene za palubu ribarskog plovila, zapovjednik plovila svaka dva sata izvješćuje o svom zemljopisnom položaju državu članicu zastave i obalne države članice.

2.   Po završetku pomorskog putovanja, plovilo ne smije napuštati luku sve dok se nadležnim tijelima na zadovoljavajući način ne dokaže da naprava za satelitski nadzor ponovno radi.

3.   Ponovljeni slučajevi neispunjavanja obaveza propisanih stavcima 1. i 2. smatrat će se ponašanjem kojim se ozbiljno krše pravila zajedničke ribarske politike, u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1447/1999 od 24. lipnja 1999. o utvrđivanju načina ponašanja kojima se ozbiljno krše pravila zajedničke ribarstvene politike (10),

4.   Detaljna pravila primjene ovog članka donose se u skladu s postupkom navedenim u članku 11. stavku 2.

Članak 7.

Određene luke

1.   Počevši od 1. ožujka 2003. zabranjeno je iskrcavati svaku količinu bilo koje mješavine dubokomorskih vrsta koja prelazi 100 kg na bilo koje mjesto osim u lukama koje su određene za iskrcaj dubokomorskih vrsta.

2.   Svaka država članica određuje luke u kojima se obavlja iskrcaj dubokomorskih vrsta u količini većoj od 100 kg i utvrđuje odgovarajuće postupke inspekcije i nadzora, uključujući uvjete bilježenja i izvješćivanja o količinama dubokomorskih vrsta pri svakom iskrcaju.

3.   Svaka država članica u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, Komisiji dostavlja popis određenih luka i, unutar 30 slijedećih dana, odgovarajuće postupke inspekcije i nadzora navedene u stavku 2.

Komisija te podatke dostavlja svim državama članicama.

Članak 8.

Promatrači

1.   Svaka država članica ribarskim plovilima kojima su izdane dozvole za ribolov u dubokom moru dodjeljuje znanstvene promatrače u skladu s planom uzorkovanja predviđenim stavkom 2.

2.   Svaka država članica priprema plan uzorkovanja za razmještanje promatrača i uzorkovanje u luci koji omogućava prikupljanje reprezentativnih podataka koji su prikladni za procjenu i upravljanje stokovima dubokomorskih vrsta.

Plan uzorkovanja odobrava Komisija na osnovu znanstvene i statističke ocjene u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

3.   Detaljna pravila za primjenu stavaka 1. i 2. donose se u skladu s postupkom navedenim u članku 11. stavku 2.

4.   Znanstveni promatrač:

(a)

samostalno bilježi u očevidnik podatke navedene u članku 5.;

(b)

podnosi izvješće nadležnim tijelima predmetne države članice u roku od 20 dana nakon završetka razdoblja promatranja. Preslika ovog izvješća šalje se Komisiji u roku od 30 dana od primitka pisanog zahtjeva;

(c)

obavlja dodatne dužnosti predviđene planom uzorkovanja.

5.   Znanstveni promatrač ne smije biti:

(a)

rođak zapovjednika plovila ili drugog časnika koji obavlja službu na plovilu kojem je promatrač dodijeljen;

(b)

zaposlenik zapovjednika plovila kojem je dodijeljen;

(c)

zaposlenik predstavnika zapovjednika plovila;

(d)

zaposlenik tvrtke kojom upravlja zapovjednik ili njegov predstavnik;

(e)

rođak predstavnika zapovjednika.

Članak 9.

Podaci

Pored obaveza utvrđenih u člancima 15. i 19.i Uredbe (EZ) br. 2847/93, države članice, na osnovu podataka zabilježenih u očevidnicima uključujući potpune bilješke o danima ribolova izvan luke i izvješća koja su podnijeli znanstveni promatrači, za svaku polovicu kalendarske godine u roku od tri mjeseca od isteka te polovice kalendarske godine podnose Komisiji podatke o ulovu dubokomorskih vrsta i obavljenom ribolovnom naporu, izraženom u kilovatima po danu ribolova, podijeljene prema tromjesečju, vrsti alata, vrsti ribe, kao i podatke o vrstama iz Priloga II. prema statističkim područjima ICES-a i podjeli CECAF-a.

Komisija bez odlaganja te podatke prosljeđuje nadležnim znanstvenim tijelima.

Članak 10.

Praćenje

Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o ukupnoj shemi upravljanja dubokomorskim vrstama prije 30. lipnja 2005. Na osnovu tog izvješća Komisija predlaže Vijeću sve potrebne izmjene ove sheme.

Članak 11.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže odbor osnovan na temelju članka 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3760/92.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje propisano člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoja pravila o postupanju.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Ova uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2002.

Za Vijeće

Predsjednica

M. FISCHER BOEL


(1)  SL C 151 E, 25.6.2002., str. 184.

(2)  Mišljenje od 10. listopada 2002. (Još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 389, 31.12.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1181/98 (SL L 164, 9.6.1998., str. 1.).

(4)  SL L 171, 6.7.1994., str. 7.

(5)  SL L 308, 21.12.1995., str. 15.

(6)  SL L 261, 20.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2846/98 (SL L 358, 31.12.1998., str. 5.).

(7)  SL L 202, 30.7.1997., str. 18. Uredba kako je kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2445/1999 (SL L 298, 19.11.1999., str. 5.).

(8)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(9)  SL L 274, 25.9.1986., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 3259/94 (SL L 339, 29.12.1994., str. 11.).

(10)  SL L 167, 2.7.1999., str. 5.


PRILOG I.

Popis dubokomorskih vrsta

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Aphanopus carbo

crni zmijičnjak

Apristuris spp.

srebrnjak

Argentina silus

veliki srebrnjak

Beryx spp.

Ribe roda Beryx

Centrophorus granulosus

kostelj dubljinac

Centrophorus squamosus

listoljuskavi morski pas

Centroscyllium fabricii

crni morski pas

Centroscymnus coelolepis

kostelj portugalski

Coryphaenoides rupestris

tuponosi grenadir

Dalatias licha

drkovna

Deania calceus

kljunasti morski pas

Etmopterus princeps

veliki kostelj crnac

Etmopterus spinax

kostelj crnac

Galeus melastomus

mačka crnousta

Galeus murinus

riba vrste Galeus murinus

Hoplostethus atlanticus

atlantski zrcalar

Molva dypterigia

manjić morski

Phycis blennoides

tabinja bjelica

Centroscymnus crepidater

dugonosi baršunasti kostelj

Scymnodon ringens

morski pas vrste Scymnodon ringens

Hexanchus griseus

pas glavonja

Chlamydoselachus anguineus

riba vrste Chlamydoselachus anguineus

Oxynotus paradoxus

morski prasac jednoperajaš

Somniosus microcephalus

morski pas vrste Somniosus microcephalus


PRILOG II.

Dodatni popis dubokomorskih vrsta iz članka 9.

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Pagellus bogaraveo

arbun velikog oka

Chimaera monstrosa

riba vrste Chimaera monstrosa

Macrourus berglax

grenadir

Mora moro

riba vrste Mora moro

Antimora rostrata

antimora

Epigonus telescopus

velikookan crni

Helicolenus dactylopterus

jauk veliki

Conger conger

ugor

Lepidopus caudautus

zmijičnjak repaš

Alepocephalus bairdii

Bairdijeva glatkoglavka

Lycodes esmarkii

riba vrste Lycodes esmarkii

Raja hyperborea

arktička raža

Sebastes viviparus

bodečnjak Sebastes viviparus

Hoplostethus mediterraneus

mediteranski zrcalar

Trachyscorpia cristulata

bodečnjak Trachyscorpia cristulata

Raja nidarosiensus

raža Raja nidarosiensus

Chaecon (Geryon) affinis

riba vrste Chaecon (Geryon) affinis

Raja fyllae

raža Raja fyllae

Hydrolagus mirabilis

morski štakor Hydrolagus mirabilis

Rhinochimaera atlantica

dugonosa himera Rhinochimaera atlantica

Alepocephalus rostratus

glatkoglavac Alepocephalus rostratus

Polyprion americanus

kirnja glavulja


PRILOG III.

Podaci o karakteristikama ribolovnog alata i ribolovu navedenim u članku 5.

1.

Za plovila koja koriste parangale:

prosječan broj kuka korištenih na parangalima,

ukupno vrijeme tijekom kojeg su parangali bili u moru u razdoblju od 24 sata i broj bacanja u tom razdoblju,

dubina ribolova.

2.

Za plovila koja koriste stajaće mreže:

veličina oka korištenih u mrežama,

prosječna duljina mreža,

prosječna visina mreža,

ukupno vrijeme tijekom kojeg su mreže bile u moru u razdoblju od 24 sata i ukupan broj povlačenja u tom vremenu,

dubina ribolova.

3.

Za plovila koja koriste povlačni alat:

veličina oka korištenih u mrežama,

ukupno vrijeme tijekom kojeg su mreže bile u moru u razdoblju od 24 sata i ukupan broj povlačenja u tom vremenu,

dubina ribolova.


Top