Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2246

Uredba Komisije (EZ) br. 2246/2002 od 16. prosinca 2002. o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) za registraciju dizajna Zajednice

OJ L 341, 17.12.2002, p. 54–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 40 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 40 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 29 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2246/oj

13/Sv. 043

HR

Službeni list Europske unije

29


32002R2246


L 341/54

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.12.2002.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2246/2002

od 16. prosinca 2002.

o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) za registraciju dizajna Zajednice

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (1), a posebno njezin članak 107.,

budući da:

(1)

Temeljem članka 139. Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (2) kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 3288/94 (3), a koja se na temelju članka 97. Uredbe (EZ) br. 6/2002 primjenjuje na ovu Uredbu, potrebno je utvrditi iznose pristojbi koji bi osigurali da prihodi od njih načelno budu dostatni za uravnoteženost proračuna Ureda.

(2)

Uredba Komisije (EZ) br. 2245/2002 od 21. listopada 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice (4) također se odnosi na uvjete plaćanja pristojbi Uredu koji su utvrđeni Uredbom (EZ) br. 6/2002.

(3)

Kako bi se osigurala potrebna prilagodljivost, predsjednika Ureda treba ovlastiti, u skladu s određenim uvjetima, da određuje naknade plative Uredu za možebitne pružene usluge, naknade za pristup bazi podataka Ureda i sadržaju tih baza podataka u strojno čitljivom obliku te da određuje naknade za prodaju publikacija Ureda.

(4)

Kako bi se olakšalo plaćanje pristojbi i naknada, predsjednika treba ovlastiti da odobri dodatne načine plaćanja pored onih izričito predviđenih ovom Uredbom.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog prema članku 109. Uredbe (EZ) br. 6/2002,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju iznosi i načini plaćanja:

(a)

pristojbi koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (dalje u tekstu: Ured) kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 6/2002 i Uredbom (EZ) br. 2245/2002;

(b)

naknada koje utvrđuje predsjednik Ureda u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 2.

Članak 2.

Pristojbe utvrđene Uredbom (EZ) br. 6/2002 i Uredbom (EZ) br. 2245/2002

Pristojbe utvrđene Uredbom (EZ) 6/2002 i Uredbom (EZ) br. 2245/2002, koje se plaćaju Uredu, nalaze se u Prilogu.

Članak 3.

Naknade koje utvrđuje predsjednik Ureda

1.   Predsjednik utvrđuje iznose koji se naplaćuju za uslugu koju Ured pruža, osim usluga koje su navedene u Prilogu.

2.   Predsjednik utvrđuje iznos koji se naplaćuje za Bilten dizajna Zajednice, kao i za sve ostale publikacije koje izdaje Ured.

3.   Iznosi naknada utvrđuju se u eurima.

4.   Iznosi naknada koje utvrđuje predsjednik u skladu sa stavcima 1. i 2. objavljuju se u Službenom listu Ureda.

Članak 4.

Datum dospijeća pristojbi i naknada

1.   Pristojbe i naknade za koje nije određen datum dospijeća u Uredbi (EZ) br. 6/2002 ili Uredbi (EZ) br. 2245/2002 dospijevaju za naplatu na dan primitka zahtjeva za uslugu za koju se zaračunava pristojba ili naknada.

2.   Predsjednik može odlučiti da se za usluge iz stavka 1. ne moraju unaprijed plaćati pristojbe ili naknade.

Članak 5.

Plaćanje pristojbi i naknada

1.   Pristojbe i naknade koje se duguju Uredu plaćaju se u eurima:

(a)

uplatom ili doznakom na bankovni račun Ureda;

(b)

osobnim dostavom ili doznakom čekova naslovljenih na Ured;

(c)

u gotovini.

2.   Predsjednik može utvrditi neke druge načine plaćanja osim onih utvrđenih u stavku 1., posebno uplatom na tekuće račune Ureda. Ti se načini plaćanja objavljuju u Službenom listu Ureda.

Članak 6.

Pojedinosti o plaćanju

1.   Pri svakom plaćanju navodi se ime uplatitelja i ostali potrebni podaci koji Uredu omogućuju da odmah utvrdi svrhu plaćanja. Moraju se navesti sljedeći podaci:

(a)

kod plaćanja pristojbe za registraciju, svrha plaćanja, odnosno naznaka „pristojba za registraciju” i prema potrebi, naznaka koju je podnositelj prijave naveo u prijavi za registraciju dizajna Zajednice;

(b)

kod plaćanja pristojbe za objavu, svrha plaćanja, odnosno „pristojba za objavu” i prema potrebi, naznaka koju je podnositelj prijave naveo u prijavi za registraciju dizajna Zajednice;

(c)

kod plaćanja pristojbe za objavu prema članku 50. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 6/2002, svrha plaćanja, odnosno naznaka „pristojba za objavu” i broj registracije;

(d)

kod plaćanja pristojbe za odgodu objave, svrha plaćanja, odnosno „pristojba za odgodu objave” i prema potrebi, naznaka koju je podnositelj prijave naveo u prijavi za registraciju dizajna Zajednice;

(e)

kod plaćanja pristojbe za proglašavanje ništavnosti, broj registracije i ime vlasnika registriranog dizajna Zajednice na kojega se prijava upućuje, i svrha plaćanja, odnosno „pristojba za proglašavanje ništavnosti”.

2.   Ako svrha plaćanja ne bude odmah vidljiva, Ured će od uplatitelja tražiti da ga o tome pismeno obavijesti u određenom roku. Ako se uplatitelj na vrijeme ne odazove zahtjevu, smatra se da uplata nije izvršena. Iznos koji je uplaćen se vraća.

Članak 7.

Datum koji se smatra datumom plaćanja

1.   Datum koji se smatra datumom plaćanja Uredu je sljedeći:

(a)

za slučajeve utvrđene člankom 5. stavkom 1. točkom (a), datum stvarne uplate iznosa na bankovni račun Ureda;

(b)

za slučajeve utvrđene člankom 5. stavkom 1. točkom (b), datum primitka čeka u Uredu, pod uvjetom da se ček može unovčiti;

(c)

za slučajeve utvrđene člankom 5. stavkom 1. točkom (c), datum stvarnog primitka iznosa u gotovini.

2.   Kad predsjednik dopusti, u skladu s odredbama članka 5. stavka 2., neke druge načine plaćanja pristojbi osim onih navedenih u članku 5. stavku 1., on će osim toga utvrditi datum koji će se smatrati datumom uplate.

3.   Kad se u skladu sa stavcima 1. i 2. smatra da je plaćanje pristojbe izvršeno nakon isteka roka, smatra se da se rok ipak poštovao ako uplatitelj Uredu dostavi dokaz:

(a)

u državi članici, u roku u kojem se plaćanje moralo izvršiti:

i.

o uplati putem bankovne ustanove; ili

ii.

da je uredno dao nalog bankovnoj ustanovi da doznači iznos za naplatu; ili

iii.

da je iz poštanskog ureda poslao pismo naslovljeno na Ured koje sadrži ček u smislu članka 5. stavka 1. točke (b), ako se ček može unovčiti; i

(b)

da je platio dodatan iznos od 10 % na odgovarajuću pristojbu ili pristojbe, koji ne prelazi 200 eura;

dodatni iznos se ne plaća ako je ispunjen jedan od uvjeta prema podstavku (a) najkasnije 10 dana prije isteka roka plaćanja.

4.   Ured od uplatitelja može zatražiti da predoči dokaz o datumu kada je ispunjen uvjet prema stavku 3. podstavku (a) i da u slučaju potrebe, plati dodatnu naknadu prema stavku 3. podstavku (b) u roku koji odredi Ured. Ako uplatitelj ne postupi po zahtjevu ili ako dokaz nije dostatan ili ako se zahtijevana dodatna naknada ne plati u roku, smatra se da se rok plaćanja nije poštovao.

Članak 8.

Nedostatni iznos uplate

1.   U načelu se smatra da se rok plaćanja poštovao samo ako je cjelokupan iznos pristojbe uplaćen u propisanom roku. Ako iznos nije uplaćen u cijelosti, iznos koji je uplaćen vraća se nakon isteka roka uplate.

2.   Međutim Ured može, ako je to moguće prije istjecanja roka za uplatu, uplatitelju omogućiti plaćanje preostalog iznosa ili, ako se to smatra opravdanim, odreći se malog iznosa koji nedostaje, a da ne umanji prava uplatitelja.

Članak 9.

Povrat neznatnih iznosa

1.   Kada se preplati pristojba ili naknada, razlika se ne vraća ako je neznatna, a dotični uplatitelj nije izričito zatražio povrat.

Predsjednik utvrđuje koliki je neznatni iznos.

2.   Odluke predsjednika u skladu sa stavkom 1. objavljuju se u Službenom listu Ureda.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana nakon objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2002.

Za Komisiju

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  SL L 3, 5.1.2002., str. 1.

(2)  SL L 11, 14.1.1994., str. 1.

(3)  SL L 349, 31.12.1994., str. 83.

(4)  SL L 341, 17.12.2002., str. 26.


PRILOG

(u eurima)

1.

Pristojba za registraciju (članak 36. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2245/2002)

230

2.

Dodatna pristojba za registraciju za svaki dodatni dizajn kod višestruke prijave (članak 37. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 2245/2002):

 

(a)

ili svaki dizajn od 2. do 10.;

115

(b)

za svaki dizajn od 11. nadalje

50

3.

Pristojba za objavu (članak 36. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 2245/2002):

120

4.

Dodatna pristojba za objavu za svaki dodatni dizajn kod višestruke prijave (članak 37. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (d) Uredbe (EZ) br. 2245/2002):

 

(a)

za svaki dizajn od 2. do 10.;

60

(b)

za svaki dizajn od 11. nadalje

30

5.

Pristojba za odgodu objave (članak 36. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 2245/2002):

40

6.

Dodatna pristojba za odgodu objave za svaki dodatni dizajn kod višestruke prijave za koji se traži odgoda objave (članak 37. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 6. stavak 1. točka (d) Uredbe (EZ) br. 2245/2002):

 

(a)

za svaki dizajn od 2. do 10.;

20

(b)

za svaki dizajn od 11. nadalje

10

7.

Pristojba za zakašnjelu uplatu pristojbe za registraciju (članak 107. stavak 2. točka (a) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 10. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2245/2002)

60

8.

Pristojba za zakašnjelu uplatu pristojbe za objavu (članak 107. stavak 2. točka (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 10. stavak 3. i članak 15. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2245/2002)

30

9.

Pristojba za zakašnjelu uplatu pristojbe za odgodu objave (članak 107. stavak 2. točka (c) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 10. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2245/2002)

10

10.

Pristojba za zakašnjelu uplatu dodatnih pristojbi za višestruke prijave prema točkama 2., 4. i 6. ovog Priloga (članak 107. stavak 2. točka (d) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 10. stavak 3. i članak 15. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2245/2002)

25 % od dodatnih pristojbi

11.

Pristojba za produljenje valjanosti (članak 13. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 22. stavak 2. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2245/2002) po dizajnu, koji ili je ili nije uključen u višestruku registraciju:

 

(a)

za prvi rok produljenja;

90

(b)

za drugi rok produljenja;

120

(c)

za treći rok produljenja;

150

(d)

za četvrti rok produljenja

180

12.

Pristojba za zakašnjelu uplatu pristojbe za produljenje valjanosti ili zakašnjelu predaju zahtjeva za produljenje valjanosti (članak 13. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 22. stavak 2. točka (b) Uredbe (EZ) br. 2245/2002)

25 % od pristojbe za produljenje

13.

Pristojba za zahtjev za proglašavanje ništavnosti (članak 52. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 28. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2245/2002):

350

14.

Pristojba za žalbu (članak 57. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 35. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2245/2002)

800

15.

Pristojba za restitutio in integrum (članak 67. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 6/2002)

200

16.

Pristojba za unos prijenosa prijave za dizajn Zajednice (članak 34. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 23. stavak 7. Uredbe (EZ) br. 2245/2002)

200 po dizajnu do najviše 1 000 kada je u istoj molbi za unos prijenosa ili u isto vrijeme podneseno više zahtjeva

17.

Pristojba za registraciju prijenosa registriranog dizajna Zajednice (članak 107. stavak 2. točka (f) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 23. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2245/2002)

200 po dizajnu do najviše 1 000 kada je u istoj molbi za registraciju prijenosa ili u isto vrijeme podneseno više zahtjeva

18.

Pristojba za registraciju licencije ili drugog prava u vezi s registriranim dizajnom Zajednice (članak 107. stavak 2. točka (g) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 23. stavak 3. i članak 24. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) ili prijava za registraciju dizajna Zajednice (članak 34. stavak 2. i članak 107. stavak 2. točka (g) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 23. stavak 3.; članak 24. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2245/2002):

(a)

dodjeljivanje licencije;

(b)

prijenos licencije;

(c)

osnivanje stvarnog prava;

(d)

prijenos stvarnog prava;

(e)

provedba

200 po dizajnu do najviše 1 000 kada je u istoj molbi za registraciju licencije ili nekog drugog prava ili u isto vrijeme podneseno više zahtjeva

19.

Pristojba za opoziv registracije licencije ili nekog drugog prava (članak 107. stavak 2. točka (h) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 26. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2245/2002)

200 po poništenju do najviše 1 000 kada je u istoj molbi za poništenje registracije licencije ili nekog drugog prava ili u isto vrijeme podneseno više zahtjeva

20.

Pristojba za izdavanje preslike prijave za registrirani dizajn Zajednice (članak 107. stavak 2. točka (n) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 74. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 2245/2002), preslike potvrde o registraciji (članak 107. stavak 2. točka (e) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 17. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2245/2002) ili izvatka iz registra (članak 107. stavak 2. točka (i) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 69. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 2245/2002):

 

(a)

neovjerena preslika ili izvadak;

10

(b)

ovjerena preslika ili izvadak

30

21.

Pristojba za pregled spisa (članak 107. stavak 2. točka (j) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 74. stavak 1. Uredbe (EZ-a br. 2245/2002)

30

22.

Pristojba za izdavanje preslike dokumenata (članak 107. stavak 2. točka (k) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 74. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 2245/2002):

 

(a)

neovjerena preslika ili izvadak;

10

(b)

ovjerena preslika ili izvadak.

30

plus po svakoj dodatnoj stranici nakon 10.

1

23.

Pristojba za slanje podataka iz spisa (članak 107. stavak 2. točka (l) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 75. Uredbe (EZ) br. 2245/2002):

10

plus po svakoj dodatnoj stranici nakon 10.

1

24.

Pristojba za preispitivanje odluke o povratu troškova postupka (članak 107. stavak 2. točka (m) Uredbe (EZ) br. 6/2002; članak 79. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2245/2002).

100


Top