Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2195

Uredba (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) Tekst značajan za EGP

OJ L 340, 16.12.2002, p. 1–562 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 37 - 39

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 15/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2195/oj

06/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

37


32002R2195


L 340/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.11.2002.


UREDBA (EZ) br. 2195/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. studenoga 2002.

o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47. stavak 2. i članke 55. i 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora (4),

budući da:

(1)

Korištenje različitih klasifikacija štetno utječe na otvorenost i transparentnost javne nabave u Europi. Njihov utjecaj na kvalitetu obavijesti i vrijeme potrebno za njihovo objavljivanje predstavlja de facto ograničenje pristupa gospodarskih subjekata ugovorima o javnoj nabavi.

(2)

U svojoj Preporuci 96/527/EZ (5) Komisija poziva naručitelje i javne naručitelje da koriste Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV), razvijen na temelju određenih postojećih klasifikacija s ciljem prilagođavanja posebnostima sektora javne nabave, pri opisivanju predmeta ugovora.

(3)

Postoji potreba za normizacijom referencija koje koriste naručitelji i javni naručitelji kako bi opisali predmete ugovora, i to pomoću jedinstvenog sustava klasifikacije za javne nabave.

(4)

Države članice trebaju imati jedinstveni referentni sustav koji koristi isti opis robe na službenim jezicima Zajednice i iste odgovarajuće alfanumeričke oznake, čime se nadilaze jezične barijere na razini Zajednice.

(5)

Revidirana verzija Jedinstvenog rječnika javne nabave stoga treba biti donesena na temelju ove Uredbe kao jedinstveni klasifikacijski sustav za javnu nabavu, čija je primjena obuhvaćena direktivama o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnoj nabavi.

(6)

Ilustrativne tablice moraju biti sastavljene tako da pokazuju odnos između Jedinstvenog rječnika javne nabave i Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnosti u EEZ-u (KPD), privremene Središnje klasifikacije proizvoda Ujedinjenih naroda (CPC Prov.), Statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti u Europskim zajednicama (NACE Rev. 1.) i Kombinirane nomenklature (KN).

(7)

Strukturu i oznake Jedinstvenog rječnika javne nabave možda će trebati prilagoditi ili izmijeniti u svjetlu razvoja potreba tržišta i korisnika. Stoga treba ustanoviti odgovarajući postupak revizije.

(8)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebaju se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(9)

Kako države članice ne mogu postići cilj predloženog postupka, tj. sastavljanje klasifikacijskog sustava za ugovore o javnoj nabavi, i stoga, radi opsega i učinka aktivnosti, on može biti uspješnije postignut na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(10)

S obzirom na to da je za uspostavljanje klasifikacijskog sustava za ugovore o javnoj nabavi potrebna provedba od strane država članica, odabrana je Uredba, a ne Direktiva.

(11)

Kako bi se korisnici upoznali s jedinstvenim klasifikacijskim sustavom, koji će postati obvezatan, provedbi ove Uredbe o Jedinstvenom rječniku javne nabave treba prethoditi razdoblje prilagodbe,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ovime se uspostavlja jedinstveni klasifikacijski sustav primjenjiv na javnu nabavu, poznat kao „Jedinstveni rječnik javne nabave” ili „CPV”.

2.   Tekst CPV-a utvrđen je u Prilogu I.

3.   Ilustrativne tablice koje pokazuju odnos između CPV-a i Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima u EEZ-u (CPA), privremene Središnje klasifikacije proizvoda Ujedinjenih naroda (CPC Prov.), Statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti u Europskim zajednicama (NACE Rev. 1.) i Kombinirane nomenklature (KN) kako je utvrđeno u prilozima II., III., IV. i V.

Članak 2.

Mjere potrebne za reviziju CPV-a usvaja Komisija u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 2.

Članak 3.

1.   Komisiji pomaže Savjetodavni odbor za ugovore o javnoj nabavi, osnovan člankom 1. Odluke Vijeća 71/306/EEZ (7) (u daljnjem tekstu „Odbor”).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu 16. prosinca 2003.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. studenoga 2002.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

T. PEDERSEN


(1)  SL C 25 E, 29.1.2002., str. 1.

(2)  SL C 48, 21.2.2002., str. 9.

(3)  SL C 192, 12.8.2002., str. 50.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 13. ožujka 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu), zajedničko stajalište Vijeća od 7. lipnja 2002. (SL C 281 E, 19.11.2002., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 25. rujna 2002. (još nije objavljena u Službenom listu).

(5)  SL L 222, 3.9.1996., str. 10.

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(7)  SL L 185, 16.8.1971., str. 15. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 77/63/EEZ (SL L 13, 15.1.1977., str. 15.).


PRILOG I.

JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNE NABAVE (CPV)

Vidi Uredbu Komisije (EZ) br. 213/2008 (SL L 74, 15.3.2008., str. 1.).


PRILOG II.

USPOREDNA TABLICA IZMEĐU CPV-a I CPA 96

Vidi Uredbu Komisije (EZ) br. 213/2008 (SL L 74, 15.3.2008., str. 1.).


PRILOG III.

USPOREDNA TABLICA IZMEĐU CPV-a I CPC-a Prov.

Vidi Uredbu Komisije (EZ) br. 213/2008 (SL L 74, 15.3.2008., str. 1.).


PRILOG IV.

USPOREDNA TABLICA IZMEĐU CPV-a I NACE-a Rev. 1.

Vidi Uredbu Komisije (EZ) br. 213/2008 (SL L 74, 15.3.2008., str. 1.).


PRILOG V.

USPOREDNA TABLICA IZMEĐU CPV-a I KN-a

Vidi Uredbu Komisije (EZ) br. 213/2008 (SL L 74, 15.3.2008., str. 1.).


Top