EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1606

Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda

OJ L 243, 11.9.2002, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 609 - 612
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 609 - 612
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 609 - 612
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 609 - 612
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 609 - 612
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 609 - 612
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 609 - 612
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 609 - 612
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 609 - 612
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 036 P. 125 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 036 P. 125 - 128
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 161 - 164

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj

13/Sv. 030

HR

Službeni list Europske unije

161


32002R1606


L 243/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.07.2002.


UREDBA (EZ) br. 1606/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. srpnja 2002.

o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Europsko je Vijeće na sjednici u Lisabonu od 23. do 24. ožujka 2000. naglasilo potrebu za ubrzanjem ostvarenja unutarnjeg tržišta financijskih usluga, odredilo 2005. kao krajnji rok za provedbu Akcijskog plana Komisije na području financijskih usluga i zatražilo da se poduzmu koraci za poboljšanje usporedivosti financijskih izvještaja koja su sastavila trgovačka društva čije dionice kotiraju na burzi.

(2)

Kako bi se pridonijelo boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta, od trgovačkih društava čije dionice kotiraju na burzi se treba zahtijevati da primjenjuju jedinstvenu skupinu visoko kvalitetnih međunarodnih računovodstvenih standarda za sastavljanje njihovih konsolidiranih financijskih izvještaja. Nadalje je važno da su standardi financijskog izvještavanja koje primjenjuju trgovačka društva Zajednice koja sudjeluju na financijskim tržištima međunarodno prihvaćeni i da predstavljaju istinske svjetske standarde. To podrazumijeva sve veće ujednačavanje trenutačnih međunarodnih računovodstvenih standarda s krajnjim ciljem postizanja jedinstvene skupine globalnih računovodstvenih standarda.

(3)

Direktiva Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava (4), Direktiva Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. o konsolidiranim financijskim izvještajima (5), Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (6) i Direktiva Vijeća 91/674/EEZ od 19. prosinca 1991. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima osiguravajućih društava (7) također se odnose na trgovačka društva Zajednice čije dionice kotiraju na burzi. Zahtjevi za izvještavanje utvrđeni ovim direktivama ne mogu osigurati visok stupanj transparentnosti i usporedivosti financijskog izvještavanja od strane svih trgovačkih društava Zajednice čije dionice kotiraju na burzi što je nužan uvjet za izgradnju integriranog tržišta kapitala koje posluje djelotvorno, nesmetano i učinkovito. Stoga je neophodno nadopuniti pravni okvir koji se primjenjuje na trgovačka društva Zajednice čije dionice kotiraju na burzi.

(4)

Ova Uredba ima za cilj doprinijeti učinkovitom i ekonomičnom radu tržišta kapitala. Zaštita ulagača i održavanje povjerenja u financijska tržišta također su važni vidovi ostvarenja unutarnjeg tržišta u ovom području. Ova Uredba jača slobodu kretanja kapitala na unutarnjem tržištu i pridonosi omogućavanju trgovačkim društvima Zajednice da se natječu uz jednake uvjete za financijska sredstva na tržištima kapitala Zajednice, kao i na svjetskim tržištima kapitala.

(5)

Za konkurentnost tržišta kapitala Zajednice važno je postići jednakost standarda koji se primjenjuju u Europi pri sastavljanju financijskih izvještaja i međunarodnih računovodstvenih standarda koji se mogu primjenjivati globalno za prekogranične transakcije ili za kotaciju na burzama bilo gdje u svijetu.

(6)

Komisija je 13. lipnja 2000. objavila Komunikaciju o „Strategiji financijskog izvješćivanja EU-a: put naprijed” u kojem je predloženo da sva trgovačka društva Zajednice čije dionice kotiraju na burzi sastavljaju svoje konsolidirane financijske izvještaje u skladu s jedinstvenom skupinom računovodstvenih standarda, odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), najkasnije do 2005.

(7)

Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) razvio je Komitet za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Committee - IASC), čija je namjera razvitak jedinstvene skupine svjetskih računovodstvenih standarda. Nakon restrukturiranja IASC-a, novi je Odbor 1. travnja 2001., kao jednu od svojih prvih odluka donio preimenovanje IASC-a u Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Bord - IASB) i što se tiče budućih međunarodnih računovodstvenih standarda, preimenovao MRS u Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja (International Financial Reporting Standards - IFRS). Ti standardi trebaju postati obvezni za sva trgovačka društva Zajednice čije dionice kotiraju na burzi, gdjegod je moguće i uz uvjet da osiguravaju visok stupanj transparentnosti i usporedivosti financijskog izvješćivanja u Zajednici.

(8)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba donijeti u skladu s Direktivom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (8) i uzimajući u obzir izjavu Komisije u Europskom parlamentu 5. veljače 2002. vezanu uz provedbu zakonodavstva u području financijskih usluga.

(9)

Za donošenje međunarodnog računovodstvenog standarda za primjenu u Zajednici, prvenstveno je nužno da on zadovoljava osnovne zahtjeve gore spomenutih Direktiva Vijeća, odnosno da njegova primjena rezultira istinitim i poštenim prikazom financijskog stanja i poslovanja nekog poduzeća – uzimajući ovo načelo u obzir u svjetlu navedenih Direktiva Vijeća, podrazumijevajući strogu sukladnost sa svakom pojedinom odredbom tih Direktiva; kao drugo, da u skladu sa zaključcima Vijeća od 17. srpnja 2000. doprinese europskom javnom dobru i konačno da zadovoljava osnovne kriterije kvalitete informacije koja je neophodna da bi financijski izvještaji bili od koristi korisnicima.

(10)

Računovodstveni tehnički odbor treba Komisiji pružiti potporu i stručno znanje u procjeni međunarodnih računovodstvenih standarda.

(11)

Mehanizam za odobravanje treba djelovati bez odlaganja na predložene međunarodne računovodstvene standarde i također biti pomoć u razmatranju, iskazivanju i izmjenjivanju podataka o međunarodnim računovodstvenim standardima među glavnim dotičnim stranama, posebno onima koji utvrđuju nacionalne računovodstvene standarde, nadzornicima u području vrijednosnih papira, bankarstva i osiguranja, središnjim bankama uključujući Europsku središnju banku, u računovodstvenoj struci i korisnicima izvještaja i onima koji ih sastavljaju. Taj mehanizam treba predstavljati sredstvo koje će potaknuti opće razumijevanje donesenih međunarodnih računovodstvenih standarda u Zajednici.

(12)

U skladu s načelom proporcionalnosti, mjere predviđene ovom Uredbom koje se odnose na zahtjev da se jedinstvena skupina međunarodnih računovodstvenih standarda primjeni na trgovačka društva čije dionice kotiraju na burzi, nužne su za postizanje cilja koji se sastoji u pridonošenju učinkovitom i ekonomičnom radu tržišta kapitala u Zajednici, a time i ostvarenju unutarnjeg tržišta.

(13)

U skladu s istim načelom, nužno je, vezano uz godišnje financijske izvještaje, ostaviti državama članicama mogućnost da dozvole ili zahtijevaju od trgovačkih društava čije dionice kotiraju na burzi da ih sastave sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima donesenima u skladu s postupkom utvrđenim ovom Uredbom. Države članice mogu također odlučiti proširiti ovu dozvolu ili zahtjev na druga trgovačka društva, vezano uz sastavljanje njihovih konsolidiranih financijskih izvještaja i/ili njihovih godišnjih financijskih izvještaja.

(14)

Kako bi se olakšala razmjena mišljenja i dozvolilo državama članicama da koordiniraju svoja stajališta, Komisija treba redovito obavješćivati računovodstveni regulatorni odbor o aktivnim projektima, pisanim raspravama, znanstvenim radovima i nacrtima dokumenata koje izdaje IASB i o posljedičnom tehničkom radu računovodstvenog tehničkog odbora. Također je bitno da je računovodstveni regulatorni odbor već u ranoj fazi obaviješten ako Komisija ne namjerava predložiti usvajanje međunarodnog računovodstvenog standarda.

(15)

U svom razmatranju i razrađivanju stajališta koja treba zauzeti o dokumentima i radovima koje je izdao IASB u postupku razvoja međunarodnih računovodstvenih standarda (IFRS i SIC-IFRIC), Komisija treba uzeti u obzir važnost izbjegavanja nepovoljnog položaja prema konkurenciji europskih trgovačkih društava koja posluju na svjetskom tržištu i, u najvećoj mogućoj mjeri, mišljenja koja izraze izaslanstva računovodstvenog regulatornog odbora. Komisija je zastupana u tijelima IASB-a.

(16)

Ispravan i strog režim provedbe ključan je za jačanje povjerenja ulagača u financijska tržišta. Od država članica se na temelju članka 10. Ugovora zahtjeva da poduzmu odgovarajuće mjere za sukladnost s međunarodnim računovodstvenim standardima. Komisija se namjerava udružiti s državama članicama, prvenstveno putem Odbora za upravljanje europskim vrijednosnim papirima (Committee of European Securities Regulators - CESR), kako bi razvili zajednički pristup provedbi.

(17)

Nadalje, nužno je dopustiti državama članicama da odgode primjenu određenih odredaba do 2007. za trgovačka društva koja su uvrštena na službeno tržište i u Zajednici i na uređenom tržištu treće zemlje koja već primjenjuje drugu skupinu međunarodno prihvaćenih standarda kao glavnu osnovu za svoje konsolidirane izvještaje, kao i za društva koja posjeduju samo dužničke vrijednosne papire koji kotiraju na tržištu. Usprkos tome, od presudne je važnosti da se najkasnije do 2007. za sva trgovačka društva koja su uvrštena na uređenom tržištu Zajednice počne primjenjivati jedinstvena skupina globalnih međunarodnih računovodstvenih standarda, MRS.

(18)

Kako bi se državama članicama i trgovačkim društvima omogućilo izvršavanje nužnih prilagodbi u svrhu omogućavanja primjene međunarodnih računovodstvenih standarda, određene je odredbe potrebno primijeniti tek 2005. godine. Za prvu primjenu MRS-a od strane trgovačkih društava, zbog stupanja na snagu ove Uredbe treba osigurati primjenu odgovarajućih odredaba. Takve odredbe trebaju biti sastavljene na međunarodnoj razini kako bi se osiguralo međunarodno prihvaćanje postignutih rješenja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj

Cilj ove Uredbe je usvajanje i upotreba međunarodnih računovodstvenih standarda u Zajednici radi usklađivanja financijskih podataka koje trgovačka društva prikazuju, kako je navedeno u članku 4., a u svrhu osiguravanja visokog stupnja transparentnosti i usporedivosti financijskih izvještaja, pa tako i učinkovitog funkcioniranja tržišta kapitala Zajednice i unutarnjeg tržišta.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe, „međunarodni računovodstveni standardi” znači međunarodni računovodstveni standardi (MRS), međunarodni standardi financijskog izvješćivanja (IFRS) i odgovarajuća tumačenja (tumačenja SIC-IFRIC), naknadne izmjene tih standarda i odgovarajućih tumačenja, kao i budući standardi i odgovarajuća tumačenja koja izda ili usvoji Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB).

Članak 3.

Usvajanje i upotreba međunarodnih računovodstvenih standarda

1.   U skladu s postupkom predviđenim u članku 6. stavku 2. Komisija mora odlučiti o primjenjivosti međunarodnih računovodstvenih standarda unutar Zajednice.

2.   Međunarodni računovodstveni standardi mogu biti usvojeni isključivo ako:

nisu protivni načelu iz članka 2. stavka 3. Direktive 78/660/EEZ i članka 16. stavka 3. Direktive 83/349/EEZ, te ako pridonose europskom javnom dobru, i ako

zadovoljavaju kriterije razumljivosti, važnosti, pouzdanosti i usporedivosti koji se traže od financijskih podataka potrebnih za donošenje gospodarskih odluka i procjenu upravljanja.

3.   Najkasnije do 31. prosinca 2002., u skladu s postupkom predviđenim u članku 6. stavku 2., komisija donosi odluku o primjenjivosti unutar Zajednice međunarodnih računovodstvenih standarda koji postoje nakon što ova Uredba stupi na snagu.

4.   Usvojeni međunarodni računovodstveni standardi moraju se u cijelosti objaviti na svakom od službenih jezika Zajednice, kao Uredba Komisije, u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 4.

Konsolidirani financijski izvještaji trgovačkih društava čije dionice kotiraju na burzi

Za svaku financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2005. ili nakon tog datuma trgovačka društva regulirana zakonom neke od država članica dužna su sastaviti svoje konsolidirane izvještaje u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima usvojenima u skladu s postupkom predviđenim u članku 6. stavku 2. ako je na njihov datum bilance dopušteno trgovati njihovim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu bilo koje od država članica u smislu članka 1. stavka 13. Direktive Vijeća 93/22/EEZ od 10. svibnja 1993. o investicijskim uslugama u području vrijednosnih papira (9).

Članak 5.

Mogućnosti u pogledu godišnjih financijskih izvještaja i trgovačkih društava čije dionice ne kotiraju na burzi

Države članice mogu dopustiti ili zatražiti:

(a)

da društva navedena u članku 4. sastavljaju svoje godišnje financijske izvještaje,

(b)

da društva osim onih navedenih u članku 4. sastavljaju svoje konsolidirane financijske izvještaje i/ili svoje godišnje financijske izvještaje,

u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima usvojenima u skladu s postupkom predviđenim u članku 6. stavku 2.

Članak 6.

Odborski postupak

1.   Komisiji će pomagati računovodstveni regulatorni odbor koji se dalje u tekstu naziva „Odbor”.

2.   Gdje god se spominje ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje predviđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.   Odbor je dužan donijeti svoj poslovnik.

Članak 7.

Izvješćivanje i koordinacija

1.   Komisija mora redovito surađivati s Odborom po pitanju statusa aktivnih projekata IASB-a i svih povezanih dokumenata koje izdaje IASB u svrhu koordiniranja stajališta i omogućavanja rasprava u vezi s usvajanjem standarda koji bi mogli rezultirati iz tih projekata i dokumenata.

2.   Komisija mora uredno i pravovremeno izvijestiti Odbor ako ne namjerava predložiti usvajanje nekog standarda.

Članak 8.

Obavješćivanje

Ako države članice poduzmu mjere na temelju članka 5., one su dužne bez odlaganja o tome obavijestiti Komisiju i ostale države članice.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

Odstupajući od članka 4., države članice mogu odrediti da se zahtjevi iz članka 4. primjenjuju samo za svaku financijsku godinu koja počinje u siječnju 2007. godine ili nakon toga, i to na sljedeća trgovačka društva:

(a)

čiji su samo dužnički vrijednosni papiri prihvaćeni na uređenom tržištu bilo koje od država članica u smislu članka 1. stavka 13. Direktive 93/22/EEZ; ili

(b)

čiji su vrijednosni papiri prihvaćeni za javno trgovanje u državi koja nije članica i koja za tu svrhu koristi međunarodno prihvaćene standarde od financijske godine koja je počela prije objave ove Uredbe u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 10.

Obavijesti i preispitivanje

Komisija preispituje djelovanje ove Uredbe i o tome izvješćuje Europski parlament i Vijeće najkasnije do 1. srpnja 2007.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 2002.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

T. PEDERSEN


(1)  SL C 154 E, 29.5.2001., str. 285.

(2)  SL C 260, 17.9.2001., str. 86.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 12. ožujka 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 7. lipnja 2002.

(4)  SL L 222, 14.8.1978., str. 11. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2001/65/EZ (SL L 283, 27.10.2001., str. 28.).

(5)  SL L 193, 18.7.1983., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2001/65/EZ.

(6)  SL L 372, 31.12.1986., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2001/65/EZ.

(7)  SL L 374, 31.12.1991., str. 7.

(8)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(9)  SL L 141, 11.6.1993., str. 27. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2000/64/EZ (SL L 290, 17.11.2000., str. 27.).


Top