EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1406

Uredba (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost Tekst značajan za EGP

OJ L 208, 5.8.2002, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 152 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 152 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 3 - 11

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1406/oj

07/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

3


32002R1406


L 208/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.06.2002.


UREDBA (EZ) br. 1406/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. lipnja 2002.

o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4),

budući da:

(1)

U Zajednici je donesen veliki broj zakonskih mjera za povećanje sigurnosti plovidbe i sprečavanje onečišćenja u pomorskom prijevozu. Da bi bile učinkovite, te se zakonske mjere moraju ispravno i jednoznačno primjenjivati diljem Zajednice. To će osigurati ravnopravne uvjete, ograničiti narušavanje tržišnog natjecanja zbog gospodarskih prednosti brodova koji ne zadovoljavaju propise i nagraditi istinske sudionike pomorskog prometa.

(2)

Određene zadatke koji se trenutačno odvijaju na razini Zajednice ili nacionalnoj razini, moglo bi provoditi specijalizirano stručno tijelo. Postoji stvarna potreba za tehničkom i znanstvenom potporom i visokom razinom stručnosti radi ispravne primjene zakonodavstva Zajednice na području sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova, nadgledanja njegove provedbe i procjene učinkovitosti mjera koje su na snazi. Stoga u okviru postojeće institucionalne strukture Zajednice i ravnoteže ovlasti, postoji potreba za osnivanjem Europske agencije za pomorsku sigurnost („Agencija”).

(3)

Općenito, Agencija bi trebala predstavljati tehničko tijelo koje Zajednici pruža potrebna sredstva za učinkovito djelovanje s ciljem jačanja sveukupne sigurnosti plovidbe i propisa o sprečavanju onečišćenja s brodova. Agencija bi trebala pomagati Komisiji u stalnom obnavljanju i razvijanju zakonodavstva Zajednice u području sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova i morala bi pružiti potrebnu podršku kako bi se osigurala usklađena i učinkovita provedba tih zakonskih propisa u Zajednici pomažući Komisiji u izvršavanju njoj dodijeljenih zadaća putem postojećih i budućih zakonskih propisa o sigurnosti plovidbe i sprečavanju onečišćenja s brodova.

(4)

Radi ispravnog ostvarivanja namjene zbog koje je Agencija osnovana, primjereno je da Agencija provodi brojne druge važne zadaće čiji je cilj jačanje sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova u vodama država članica. Obzirom na to, Agencija bi s državama članicama trebala raditi na organiziranju primjerenog osposobljavanja u vezi s nadzorom države luke i pitanja koja se tiču države zastave te na pružanju tehničke pomoći u vezi s provedbom zakonodavstva Zajednice. Ona treba olakšati suradnju između država članica i Komisije kako se predviđa Direktivom 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (5), razvijanjem i djelovanjem bilo kojeg sustava izvješćivanja potrebnog za postizanje ciljeva te Direktive, kao i u aktivnostima koje se tiču istraga o ozbiljnim pomorskim nesrećama. Komisiji i državama članicama treba pružati objektivne, pouzdane i usporedive informacije i podatke o sigurnosti plovidbe i o sprečavanju onečišćenja s brodova kako bi im omogućila poduzimanje potrebnih inicijativa za jačanje poduzetih mjera i procjenu njihove učinkovitosti. Znanja i iskustva Zajednice o sigurnosti plovidbe treba staviti na raspolaganje državama koje su zatražile pristupanje. Trebala bi biti otvorena sudjelovanju ovih država i ostalim trećim zemljama koje su sklopile sporazume sa Zajednicom o usvajanju i provedbi zakonodavstva Zajednice u području sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova.

(5)

Agencija bi trebala davati prednost uspostavljanju bolje suradnje između država članica te razvijati i širiti najbolje prakse u Zajednici. To zauzvrat treba doprinijeti jačanju sustava sveukupnog sustava sigurnosti plovidbe Zajednice kao i smanjenju rizika od pomorskih nesreća, onečišćenja mora i gubitka ljudskih života na moru.

(6)

Radi ispravnog provođenja zadaća povjerenih Agenciji, primjereno je da njezini službenici posjećuju države članice s namjerom nadgledanja sveukupnog funkcioniranja sustava Zajednice za sigurnost plovidbe i sprečavanje onečišćenja. Posjeti se moraju provoditi u skladu s politikom koju će donijeti Upravni odbor Agencije, a tijela država članica trebaju olakšati njihovo odvijanje.

(7)

Agencija bi morala primjenjivati odgovarajuće zakonodavstvo Zajednice koje se odnosi na pristup javnosti dokumentima i zaštitu pojedinaca u odnosu na obradu osobnih podataka. Morala bi javnosti i svim zainteresiranim stranama pružati objektivne, pouzdane i lako razumljive informacije o svom radu.

(8)

Za ugovornu odgovornost Agencije, koja je određena pravom primjenjivim na ugovore koje je sklopila Agencija, nadležnost za donošenje presuda u skladu s bilo kojom arbitražnom klauzulom iz ugovora treba imati Sud. Sud također treba imati nadležnost u sporovima koji se odnose na naknadu bilo koje štete nastale iz izvanugovorne odgovornosti Agencije.

(9)

Za učinkovitost postizanja funkcija Agencije, države članice i Komisija bi trebale biti zastupljene u Upravnom odboru kojemu su dodijeljene ovlasti potrebne za određivanje proračuna, provjeru njegovog izvršavanja, donošenje odgovarajućih financijskih propisa, utvrđivanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije, odobrenje njezinog programa rada, pregledavanje zahtjeva država članica za tehničkom pomoći, određivanje politike posjeta državama članicama i imenovanje izvršnog direktora. Obzirom na izrazito tehničku i znanstvenu misiju i zadatke Agencije, primjereno je da se upravni odbor sastoji od jednog predstavnika svake države članice i četiri predstavnika Komisije, kao članova s visokom razinom stručnosti. S namjerom daljnjeg osiguravanja najviše razine stručnosti i iskustva u Upravnom odboru i uključivanja onih sektora koji su najuže povezani sa zadaćama Agencije, Komisija treba imenovati neovisne stručnjake iz tih sektora kao članove Odbora bez prava glasa, na temelju njihovih osobnih zasluga i iskustava u području sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova, a ne kao predstavnike određenih stručnih organizacija.

(10)

Dobro funkcioniranje Agencije zahtijeva imenovanje njezinog izvršnog direktora na temelju zasluga i dokumentiranih upravnih i rukovoditeljskih sposobnosti, kao i kompetencija i iskustava koji su relevantni za sigurnost plovidbe i sprečavanje onečišćenja s brodova te da on/ona izvršava svoje obaveze potpuno neovisno i fleksibilno u odnosu na organizaciju unutarnjeg funkcioniranja Agencije. S tim u vezi, izvršni bi direktor trebao pripremiti i poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao zadovoljavajuće ostvarivanje programa rada Agencije, svake godine pripremiti prijedlog općeg izvješća koje se dostavlja Upravnom odboru, izraditi procjene prihoda i izdataka Agencije te provoditi proračun.

(11)

Da bi se zajamčila puna samostalnost i neovisnost Agencije, potrebno je dodijeliti joj samostalan proračun čiji je prihod pretežno osiguran iz doprinosa Zajednice.

(12)

Tijekom proteklih godina, kako je osnovano više decentraliziranih agencija, proračunsko je tijelo nastojalo unaprijediti transparentnost i nadzor nad upravljanjem sredstvima Zajednice koja su im dodijeljena, posebno u vezi s prikupljanjem proračunskih pristojbi, financijskim nadzorom, davanjem razrješnice, programima mirovinskih doprinosa i unutarnjim proračunskim postupkom (kodeks postupanja). Slično se Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (6) treba primjenjivati bez ograničenja na Agenciju, koja mora pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica u vezi s unutarnjim istragama Europskoga ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) (7).

(13)

U roku od pet godina od datuma s kojim je Agencija preuzela odgovornosti, Upravni odbor bi morao zatražiti neovisnu vanjsku procjenu kako bi procijenio utjecaj ove Uredbe, Agencije i njezinih radnih postupaka na uspostavljanje visoke razine sigurnosti plovidbe i sprečavanje onečišćenja s brodova,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

CILJEVI I ZADAĆE

Članak 1.

Ciljevi

1.   Ovom se Uredbom osniva Europska agencija za pomorsku sigurnost (Agencija) sa svrhom osiguravanja visoke, jedinstvene i učinkovite razine sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova u okviru Zajednice.

2.   Agencija državama članicama i Komisiji pruža potrebnu tehničku i znanstvenu pomoć i osigurava visoku razinu stručnosti, kako bi im pomogla u primjeni zakonodavstva Zajednice u području sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova, nadgledanju njegove provedbe i procjenjivanju učinkovitosti poduzetih mjera.

Članak 2.

Zadaće

Da bi se osiguralo ispunjavanje ciljeva navedenih u članku 1. na primjereni način, Agencija provodi sljedeće zadaće:

a)

prema potrebi pomaže Komisiji u pripremnim radnjama za ažuriranje i razvijanje zakonodavstva Zajednice u području sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova, posebno u skladu s razvijanjem međunarodnog zakonodavstva u tom području. Ta zadaća uključuje analizu istraživačkih projekata koji se provode u području sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova;

b)

pomaže Komisiji u učinkovitoj provedbi zakonodavstva Zajednice o sigurnosti plovidbe i sprečavanju onečišćenja s brodova u Zajednici. Agencija posebno:

i.

nadgleda sveukupno funkcioniranje režima nadzora države luke Zajednice, koji može uključiti posjete državama članicama i predlaže Komisiji sva moguća poboljšanja u tom području;

ii.

pruža tehničku pomoć Komisiji, potrebnu radi sudjelovanja u radu tehničkih tijela Pariškog memoranduma o razumijevanju u vezi s nadzorom države luke;

iii.

pomaže Komisiji u izvršavanju svake zadaće dodijeljene Komisiji na temelju postojećeg i budućeg zakonodavstva Zajednice o sigurnosti plovidbe i sprečavanju onečišćenja s brodova, uglavnom zakonodavstva primjenjivog na klasifikacijska društva, sigurnost plovidbe putničkih brodova kao i onog koje se primjenjuje na sigurnost plovidbe, osposobljavanje, izdavanje svjedodžbi i držanje straže posada brodova;

c)

radi s državama članicama na:

i.

organiziranju, prema potrebi, odgovarajućih obrazovnih aktivnosti u područjima koja su u nadležnosti države luke i države zastave;

ii.

razvijanju tehničkih rješenja i pružanju tehničke pomoći vezano uz zakonodavstvo Zajednice;

d)

olakšavanju suradnje država članica i Komisije u području obuhvaćenom Direktivom 2002/59/EZ. Agencija posebno:

i.

promiče suradnju obalnih država u predmetnim područjima obuhvaćenim tom direktivom;

ii.

razvija i upravlja svakim sustavom izvješćivanja potrebnim za ostvarenje ciljeva te direktive;

e)

olakšava suradnju između država članica i Komisije, uz poštovanje različitih pravnih sustava u državama članicama, u razvoju zajedničke metodologije istraživanja pomorskih nesreća u skladu s dogovorenim međunarodnim načelima, u pružanju podrške država članica u aktivnostima u vezi s istragama povezanim s ozbiljnim pomorskim nesrećama, i u provođenju analiza postojećih izvještaja o istragama nesreća;

f)

pruža Komisiji i državama članicama objektivne, pouzdane i usporedive informacije i podatke o sigurnosti plovidbe i o onečišćenju s brodova, kako bi im omogućila poduzimanje potrebnih koraka za unapređenje sigurnosti plovidbe i sprečavanje onečišćenja s brodova i kako bi se procijenila učinkovitost postojećih mjera. Takvi zadaci uključuju skupljanje, bilježenje i procjenu tehničkih podataka na područjima sigurnosti plovidbe i pomorskog prometa te u području slučajnog kao i namjernog onečišćenja mora, sustavnog iskorištavanja postojećih baza podataka, uključujući njihovo međusobno dopunjavanje i, prema potrebi, razvoj dodatnih baza podataka. Na osnovu prikupljenih podataka, Agencija pomaže Komisiji u objavljivanju, svakih šest mjeseci, podataka koji se odnose na brodove kojima je bio odbijen pristup lukama Zajednice u skladu s Direktivom Vijeća 95/21/EZ od 19. lipnja 1995. o jačanju međunarodnih standarda o sigurnosti broda, sprečavanju onečišćenja i životnim i radnim uvjetima na brodovima (nadzor države luke) koji koriste luke Zajednice i plove u vodama koje su u nadležnosti država članica (8). Agencija također pomaže Komisiji i državama članicama u njihovim aktivnostima za unapređenje identifikacije i praćenja brodova koji obavljaju nezakonita ispuštanja;

g)

tijekom pregovora s državama koje se prijavljuju za pristupanje, Agencija može pružiti tehničku pomoć u vezi s provedbom zakonodavstva Zajednice u području sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova. Zadaća se provodi koordinirano s postojećim programima regionalne suradnje i uključuje, prema potrebi, organizaciju odgovarajućih obrazovnih aktivnosti.

Članak 3.

Posjeti državama članicama

1.   S namjerom provođenja zadaća koje su joj povjerene, Agencija može provoditi posjete državama članicama u skladu s politikom koju određuje Upravni odbor. Nacionalna tijela država članica olakšavaju posao osoblja Agencije.

2.   Agencija obavješćuje dotičnu državu članicu o planiranom posjetu, imenima delegiranih službenika, i datumu s kojim započinje posjet. Službenici Agencije koji su delegirani za provođenje takvih posjeta čine to po donošenju odluke izvršnog direktora Agencije kojom se navode svrha i ciljevi njihove misije.

3.   Na kraju svakog posjeta, Agencija izrađuje izvještaj i šalje ga Komisiji i dotičnim državama članicama.

Članak 4.

Transparentnost i zaštita informacija

1.   Agencija primjenjuje načela Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (9), prilikom rukovanja zahtjevima za pristup dokumentima koje posjeduje.

2.   Agencija može komunicirati na vlastitu inicijativu u područjima relevantnima za njezinu misiju. Posebno, ona osigurava da javnost i sve zainteresirane strane brzo dobiju objektivne, pouzdane i lako razumljive informacije u vezi s njezinim radom.

3.   Upravni odbor utvrđuje potrebna unutarnja pravila za primjenu stavaka 1. i 2.

4.   Podaci koje prikupe Komisija i Agencija u skladu s ovom Uredbom podliježu Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (10).

POGLAVLJE II.

UNUTARNJE USTROJSTVO I FUNKCIONIRANJE

Članak 5.

Pravni položaj, regionalna središta

1.   Agencija je tijelo Zajednice. Ima pravnu osobnost.

2.   U svakoj državi članici, Agencija uživa najširu pravnu i poslovnu sposobnost koja se priznaje pravnim osobama prema njezinom pravu. Posebno, može steći ili ustupiti pokretnu i nepokretnu imovinu te sudjelovati kao stranka u pravnim postupcima.

3.   Na zahtjev Komisije, Upravni odbor može odlučiti da, u dogovoru s dotičnim državama članicama, osnuje regionalna središta potrebna za provođenje zadaća koje se odnose na nadzor plovidbe i pomorskog prometa, kako je predviđeno Direktivom 2002/59/EZ.

4.   Agenciju zastupa njezin izvršni direktor.

Članak 6.

Osoblje

1.   Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, Uvjeti zaposlenja drugih službenika Europskih zajednica i propisi zajednički doneseni od institucija Europskih zajednica za potrebe primjene tog Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja primjenjuju se na osoblje Agencije. Upravni odbor, u dogovoru s Komisijom, donosi potrebne detaljne propise o primjeni.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 16., ovlasti prenesene na tijelo za imenovanja Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja drugih službenika, provodi Agencija u odnosu na svoje osoblje.

3.   Osoblje Agencije sastoji se od službenika privremeno dodijeljenih ili upućenih od strane Komisije ili država članica te drugih službenika koje zaposli Agencija za potrebe izvršavanja njezinih zadaća.

Članak 7.

Privilegije i imuniteti

Protokol o privilegijama i imunitetima Europskih zajednica primjenjuje se na Agenciju i njezino osoblje.

Članak 8.

Odgovornost

1.   Ugovorna odgovornost Agencije određuje se prema zakonu primjenjivom na predmetni ugovor.

2.   Sud ima nadležnost za donošenje presuda u skladu sa svakom arbitražnom klauzulom ugovora koji zaključi Agencija.

3.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti, Agencija u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonima država članica, popravlja svaku štetu koju nanesu njezini odjeli ili službenici pri izvršavanju njihovih obaveza.

4.   Sud ima nadležnost u sporovima koji se odnose na naknadu štete navedene u stavku 3.

5.   Osobna odgovornost njezinih službenika prema Agenciji određuje se prema odredbama utvrđenim Pravilnikom o osoblju ili Uvjetima zaposlenja koji se na njih primjenjuju.

Članak 9.

Jezici

1.   Odredbe utvrđene u Uredbi br. 1. od 15. travnja 1958. o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (11) primjenjuju se na Agenciju.

2.   Usluge prijevoda potrebne za funkcioniranje Agencije osigurava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

Članak 10.

Osnivanje i ovlasti Upravnog odbora

1.   Ovime se osniva Upravni odbor.

2.   Upravni odbor:

a)

imenuje izvršnog direktora u skladu s člankom 16.;

b)

donosi, do 30. travnja svake godine, opće izvješće Agencije za prethodnu godinu i prosljeđuje ga državama članicama, Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

c)

ispituje, u okviru priprema programa rada, zahtjeve država članica za tehničkom pomoći, kako je navedeno u članku 2. točki (c) podtočki ii.;

d)

donosi, do 31. listopada svake godine, uzimajući u obzir mišljenje Komisije, program rada Agencije za nadolazeću godinu i prosljeđuje ga državama članicama, Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

Ovaj se program rada donosi ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak Zajednice. U slučaju da Komisija, u roku od 15 dana od dana donošenja programa rada, izrazi svoje neslaganje s navedenim programom, Upravni odbor preispituje program i donosi ga, po mogućnosti u izmijenjenom obliku, u roku od dva mjeseca, u drugom čitanju bilo dvotrećinskom većinom, uključujući predstavnike Komisije, bilo jednoglasnom odlukom predstavnika država članica;

e)

prije početka financijske godine donosi završni proračun Agencije, prilagođavajući ga, prema potrebi, doprinosu Zajednice i svakom drugom prihodu Agencije;

f)

utvrđuje postupke za donošenje odluka izvršnog direktora;

g)

utvrđuje politiku posjeta koje se provode u skladu s člankom 3.;

h)

izvršava svoje obaveze u odnosu na proračun Agencije u skladu s člancima 18., 19. i 21.;

i)

provodi disciplinske ovlasti nad izvršnim direktorom i načelnicima odjela navedenim u članku 15. stavku 3.;

j)

utvrđuje svoj poslovnik.

Članak 11.

Sastav Upravnog odbora

1.   Upravni se odbor sastoji od po jednog predstavnika svake države članice i četiri predstavnika Komisije, kao i od četiri stručnjaka iz sektora na koje se najviše odnosi, predloženih od strane Komisije, koji nemaju pravo glasa.

Članovi odbora imenuju se na temelju odgovarajućeg stupnja njihovog iskustva i stručnosti u području sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova.

2.   Svaka država članica i Komisija imenuju svoje članove Upravnog odbora kao i zamjenika koji će predstavljati člana u slučaju njegovog/njezinog odsustva.

3.   Trajanje mandata je pet godina. Mandat se može jednom obnoviti.

4.   Prema potrebi se sudjelovanje predstavnika trećih zemalja i uvjeti za to utvrđuju na način naveden u članku 17. stavku 2.

Članak 12.

Predsjedanje Upravnim odborom

1.   Upravni odbor bira predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg među svojim članovima. Zamjenik predsjedavajućeg automatski zauzima mjesto predsjedavajućeg ako je on ili ona spriječena u izvršavanju svojih obaveza.

2.   Trajanje mandata predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg je tri godine i ističe s prestankom njihovog članstva u Upravnom odboru. Mandat se može jednom obnoviti.

Članak 13.

Sastanci

1.   Sastanke Upravnog odbora vodi predsjedavajući.

2.   Izvršni direktor Agencije sudjeluje u raspravama.

3.   Upravni odbor održava redovni sastanak dva puta godišnje. Povrh toga, sastaje se na inicijativu predsjedavajućeg ili na zahtjev Komisije ili jedne trećine država članica.

4.   Kada je u pitanju predmet povjerljiva sadržaja ili sukob interesa, Upravni odbor može donijeti odluku o pregledavanju određenih točaka dnevnog reda bez prisutnosti članova imenovanih na njihova mjesta kao stručnjaka iz sektora na koje se to najviše odnosi. Detaljna pravila za primjenu ove odredbe mogu se utvrditi poslovnikom.

5.   Upravni odbor može pozvati bilo koju osobu čije mišljenje može biti korisno da prisustvuje njegovim sastancima kao promatrač.

6.   Članovima Upravnog odbora mogu, pridržavajući se odredaba njegovog poslovnika, pomagati njegovi savjetnici ili stručnjaci.

7.   Tajništvo Upravnog odbora sastavlja Agencija.

Članak 14.

Glasovanje

1.   Upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

2.   Svaki član ima jedan glas. Izvršni direktor Agencije ne glasuje.

U odsutnosti nekog člana, njegov ili njezin zamjenik zaduženi su za izvršavanje njegovog/njezinog prava glasa.

3.   Poslovnikom se detaljnije utvrđuju načini glasovanja, posebno, uvjeti za djelovanje člana u ime drugog člana.

Članak 15.

Dužnosti i ovlasti izvršnog direktora

1.   Agencijom upravlja njezin izvršni direktor, koji je u potpunosti neovisan u izvršavanju svojih dužnosti, ne dovodeći u pitanje odgovarajuće nadležnosti Komisije i Upravnog odbora.

2.   Izvršni direktor ima sljedeće dužnosti i ovlasti:

a)

on/ona priprema program rada i dostavlja ga Upravnom odboru nakon savjetovanja s Komisijom. On/ona poduzima potrebne korake za njegovu provedbu. On/ona odgovara na sve zahtjeve za pomoć od strane Komisije ili od države članice u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (c);

b)

on/ona odlučuje o provođenju posjeta koji su predviđeni člankom 3., nakon savjetovanja s Komisijom i slijedeći politiku koju je utvrdio Upravni odbor u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (g).;

c)

on/ona poduzima sve potrebne korake, uključujući donošenje unutarnjih administrativnih uputa i objavu obavijesti, da bi se osiguralo funkcioniranje Agencije u skladu s odredbama ove Uredbe;

d)

on/ona organizira učinkovit sustav nadzora kako bi se dostignuća Agencije mogla usporediti s njezinim operativnim ciljevima. Na osnovu toga, izvršni direktor svake godine priprema prijedlog glavnog izvješća i dostavlja ga Upravnom odboru. On/ona utvrđuje redovne postupke procjenjivanja koji udovoljavaju priznatim strukovnim standardima;

e)

on/ona provodi ovlasti, u pogledu osoblja, utvrđene u članku 6. stavku 2.;

f)

on/ona izrađuje procjene prihoda i troškova Agencije, u skladu s člankom 18., i provodi proračun u skladu s člankom 19.

3.   Izvršnom direktoru mogu pomagati jedan ili više načelnika odjela. Ako je izvršni direktor odsutan ili onemogućen, jedan od načelnika odjela zauzima njegovo mjesto.

Članak 16.

Imenovanje izvršnog direktora

1.   Izvršnog direktora Agencije imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i dokumentiranih upravnih i rukovoditeljskih sposobnosti, kao i stručne sposobnosti i iskustva odgovarajućih za sigurnost plovidbe i sprečavanje onečišćenja s brodova. Upravni odbor donosi odluke četveropetinskom većinom svih članova s pravom glasa. Komisija može predložiti kandidata ili kandidate.

Ovlaštenje za otkaz izvršnom direktoru ima Upravni odbor, u skladu s istim postupkom.

2.   Trajanje mandata izvršnog direktora je pet godina. Ovaj se mandat može jednom obnoviti.

Članak 17.

Sudjelovanje trećih zemalja

1.   Agencija je otvorena sudjelovanju trećih zemalja koje su ušle u sporazume s Europskom zajednicom, pri čemu su usvojile i primjenjuju pravo Zajednice u području sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova.

2.   Prema odgovarajućim odredbama ovih sporazuma, razvit će se načini kojima se, inter alia, određuje priroda i opseg detaljnih pravila za sudjelovanje ovih zemalja u radu Agencije, uključujući odredbe o financijskim doprinosima i osoblju.

POGLAVLJE III.

FINANCIJSKI ZAHTJEVI

Članak 18.

Proračun

1.   Prihodi Agencije se sastoje od:

a)

doprinosa Zajednice;

b)

mogućih doprinosa iz bilo koje treće zemlje koja sudjeluje u radu Agencije u skladu s člankom 17.;

c)

naplaćivanja publikacija, obrazovnih i/ili bilo kojih drugih usluga koje pruža Agencija.

2.   Izdaci Agencije obuhvaćaju troškove osoblja, upravne troškove, troškove infrastrukture i troškove poslovanja.

3.   Izvršni direktor izrađuje procjenu prihoda i izdataka Agencije za slijedeću financijsku godinu i prosljeđuje ju Upravnom odboru zajedno s programom provođenja.

4.   Prihodi i izdaci moraju biti u ravnoteži.

5.   Upravni odbor će svake godine, najkasnije do 30. travnja, donijeti nacrt proračuna, zajedno s preliminarnim programom rada, i proslijediti ih Komisiji i trećim zemljama koje sudjeluju u radu Agencije u skladu s člankom 17.

Na osnovu nacrta proračuna, Komisija utvrđuje odgovarajuće procjene u prednacrtu općeg proračuna Europske unije, koje iznosi Vijeću u skladu s člankom 272. Ugovora. Opseg odobrenih proračunskih predviđanja Zajednice za sljedeće godine mora se poštovati.

6.   Nakon usvajanja općeg proračuna Europske unije, Upravni odbor usvaja proračun Agencije i završni program rada, prilagođavajući ih prema potrebi doprinosu Zajednice. Prosljeđuje ih bez odlaganja Komisiji, proračunskom tijelu i trećim zemljama koje sudjeluju u radu Agencije.

Članak 19.

Provedba i kontrola proračuna

1.   Izvršni direktor provodi proračun Agencije.

2.   Kontrolu obaveza, plaćanje svih troškova i kontrolu postojanja i obnavljanja svih prihoda Agencije provodi financijski kontrolor Komisije.

3.   Najkasnije do 31. ožujka svake godine, izvršni direktor dostavlja Komisiji, Upravnom odboru i Revizorskom sudu, detaljne račune svih prihoda i troškova iz prethodne godine.

Revizorski sud ispituje ove račune u skladu s člankom 248. Ugovora. Svake godine objavljuje izvještaj o aktivnostima Agencije.

4.   Na preporuku Upravnog odbora, Europski parlament razrješuje izvršnog direktora Agencije u vezi s provedbom proračuna.

Članak 20.

Borba protiv prijevara

1.   S namjerom borbe protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji, na Agenciju se bez ograničenja primjenjuju odredbe Uredbe (EZ) br. 1073/1999.

2.   Agencija pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje vodi OLAF i izdaje, bez odlaganja, primjerene odredbe primjenjive na svo njezino osoblje.

3.   Odluke u vezi s financiranjem i provedbeni sporazumi i instrumenti koji iz njih proizlaze moraju izričito odrediti da Revizorski sud i OLAF mogu, ako je potrebno, na licu mjesta provjeravati primatelje sredstava Agencije i agente odgovorne za dodjelu istih.

Članak 21.

Financijske odredbe

Upravni odbor, nakon primitka suglasnosti od Komisije i mišljenja Revizorskog suda, donosi financijsku uredbu Agencije. Ta financijska uredba mora posebno navesti postupak koji se koristi za izradu i provedbu proračuna Agencije, u skladu s člankom 142. Financijske uredbe od 21. prosinca 1977. koja se primjenjuje na opći proračun Europskih Zajednica (12).

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Procjena

1.   U roku od pet godina od datuma s kojim je Agencija započela s radom, Upravni će odbor zatražiti neovisnu vanjsku procjenu provedbe ove Uredbe. Komisija stavlja na raspolaganje Agenciji sve informacije koje Agencija smatra važnim za tu procjenu.

2.   Procjenom se ocjenjuje učinak ove Uredbe, Agencije i njezinih radnih postupaka na uspostavu visoke razine sigurnosti plovidbe i sprečavanja onečišćenja s brodova. Upravni odbor, u dogovoru s Komisijom i nakon savjetovanja sa stranama koje su uključene, određuje nadležnosti.

3.   Upravni odbor preuzima procjenu i izdaje Komisiji preporuke u vezi s izmjenama ove Uredbe, Agencije i njezinih radnih postupaka. Rezultate procjene i preporuke Komisija prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću te ih objavljuje.

Članak 23.

Početak rada Agencije

Agencija mora biti spremna za rad u roku dvanaest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 24.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 27. lipnja 2002.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

M. ARIAS CAÑETE


(1)  SL C 120 E, 24.4.2001., str. 83. i

SL C 103 E, 30.4.2002., str. 184.

(2)  SL C 221, 7.8.2001., str. 64.

(3)  SL C 357, 14.12.2001., str. 1.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 14. lipnja 2001. (SL C 53 E, 28.2.2002., str. 312.), Zajedničko stajalište Vijeća od 7. ožujka 2002. (SL C 119 E, 22.5.2002., str. 27.) i Odluka Europskog parlamenta od 12. lipnja 2002. (još nije objavljena u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 25. lipnja 2002.

(5)  SL L 208, 5.8.2002., str. 10.

(6)  SL L 136, 31.5.1999., str. 1.

(7)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(8)  SL L 157, 7.7.1995., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmjenjena Direktivom 2001/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 19, 22.1.2002., str. 17.).

(9)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(10)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(11)  SL 17, 6.10.1958., str. 385/58. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju 1994.

(12)  SL L 356, 31.12.1977., str. 1. Uredba kako je zadnje izmjenjena Uredbom (EZ, EZUČ, Euratom) br. 762/2001 (SL L 111, 20.4.2001., str. 1.).


Top