EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1221

Uredba (EZ) br. 1221/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o tromjesečnim nefinancijskim računima ukupne države

OJ L 179, 9.7.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 126 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1221/oj

10/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

126


32002R1221


L 179/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.06.2002.


UREDBA (EZ) br. 1221/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 10. lipnja 2002.

o tromjesečnim nefinancijskim računima ukupne države

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (2),

odlučujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (4), (ESA 95), sadrži referentan okvir zajedničkih standarda, definicija, klasifikacija i računovodstvenih pravila za sastavljanje računa država članica u statističke svrhe Zajednice, kako bi se dobili usporedivi rezultati između država članica.

(2)

U izvješću Monetarnog odbora o informacijskim zahtjevima, koje je potvrdilo Vijeće u sastavu Ecofina od 18. siječnja 1999., naglašeno je da su učinkovit nadzor i koordinacija ekonomskih politika od velikog značaja za ispravno funkcioniranje ekonomske i monetarne unije i jedinstveno tržište, te da je za to potreban sveobuhvatan statistički informacijski sustav koji bi osiguravao za nositelje politike potrebne podatke na kojima bi temeljili svoje odluke. U tom izvješću također se navodi da je potrebno dati prednost kratkoročnoj statistici javnih financija za države članice, a posebno za one koje sudjeluju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, te da je cilj sastavljanje pojednostavljenih tromjesečnih nefinancijskih računa za sektor ukupne države, koje proizlazi iz postupnog pristupa.

(3)

Primjereno je definirati pojednostavljene tromjesečne nefinancijske račune za ukupnu državu s obzirom na popis kategorija iz ESA-e 95 državnih izdataka i prihoda, definiranih u Uredbi Komisije (EZ) br. 1500/2000 od 10. srpnja 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na izdatke i prihode ukupne države (5).

(4)

U postupnom pristupu prednost je dana porezima, stvarnim socijalnim doprinosima i socijalnim naknadama, a ne socijalnim transferima u naturi, kao kategorijama koje predstavljaju pouzdane pokazatelje trendova javnih financija koji su već dostupni na vrijeme (prvi korak).

(5)

Dostavljanje ovog prvog skupa kategorija na tromjesečnoj osnovi, od lipnja 2000., u svim je državama članicama obuhvaćeno Uredbom Komisije (EZ) br. 264/2000 od 3. veljače 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na kratkoročnu statistiku javnih financija (6).

(6)

Trebalo bi dopuniti prvi korak drugim kategorijama, da bi se dobio potpun popis kategorija koje čine rashode i prihode ukupne države.

(7)

Trebalo bi ocijeniti pouzdanost tromjesečnih podataka, određenih u skladu s ovom Uredbom, s obzirom na godišnje podatke. Izvješće o kvaliteti tromjesečnih podataka trebalo bi stoga izraditi do kraja 2005.

(8)

Članci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 2223/96 određuju uvjete pod kojima Komisija može donijeti izmjene metodologije ESA-e 95, kako bi se pojasnio i poboljšao njezin sadržaj. Za sastavljanje tromjesečnih nefinancijskih računa za ukupnu državu potrebna su dodatna sredstva u državama članicama. Njihovo dostavljanje Komisiji ne može se stoga riješiti Odlukom Komisije.

(9)

Obavljeno je savjetovanje s Odborom za statistički program (SPC), koji je uspostavljen Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (7), te Odborom za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku (CMFB), koji je osnovan Odlukom Vijeća 91/115/EEZ (8), u skladu s člankom 3. tih Odluka,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Svrha

Svrha ove Uredbe je definirati sadržaj tromjesečnih nefinancijskih računa za ukupnu državu, odrediti popis kategorija iz ESA-e 95, koje države članice trebaju dostaviti od 30. lipnja 2002., te detaljnije odrediti glavna obilježja tih kategorija.

Članak 2.

Sadržaj tromjesečnih nefinancijskih računa za ukupnu državu

Sadržaj tromjesečnih nefinancijskih računa za ukupnu državu određen je u Prilogu, upućivanjem na popis kategorija iz ESA-e 95, koje predstavljaju izdatke i prihode ukupne države.

Članak 3.

Kategorije za koje je potrebno dostaviti tromjesečne podatke

1.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) tromjesečne podatke za sve kategorije ili skupine kategorija koje su na popisu iz Priloga, uz izuzetak onih kategorija za koje je potrebno dostaviti podatke u skladu s Uredbom (EZ) br. 264/2000.

2.   Tromjesečni podaci se dostavljaju za sljedeće kategorije (ili skupine kategorija) izdataka i prihoda ukupne države:

(a)

izdaci:

intermedijarna potrošnja (P.2)

bruto investicije u kapital + neto povećanje nefinancijske neproizvedene aktive (P.5 + K.2)

bruto investicije u fiksni kapital (P.51)

naknade zaposlenicima (D.1)

ostali porezi na proizvodnju (D.29)

subvencije, plative (D.3)

vlasnički dohodak (D.4)

kamate (D.41)

tekući porezi na dohodak, bogatstvo itd. (D.5)

socijalni prijenosi u naturi, u vezi s troškovima za proizvode koji se isporučuju kućanstvima preko tržišnih proizvođača (D.6311 + D.63121 + D.63131)

ostali tekući transferi (D.7)

prilagodba za promjenu neto vlasničkih udjela kućanstava u pričuvama mirovinskih fondova (D.8)

porezi na kapital + investicijske potpore + ostali kapitalni transferi, dani (D.91 + D.92 + D.99);

(b)

prihodi:

tržišni output + output za vlastitu finalnu uporabu + plaćanja za ostali netržišni output (P.11 + P.12 + P.131)

ostale subvencije za proizvodnju, primljene (D.39)

vlasnički dohodak (D.4)

implicitni socijalni doprinosi (D.612)

ostali tekući transferi (D.7)

investicijske potpore + ostali kapitalni transferi, dani (D.92 + D.99).

3.   Transakcije D.41, D.7, D.92 i D.99 konsolidiraju se unutar sektora ukupne države. Ostale se transakcije ne konsolidiraju.

Članak 4.

Prikupljanje tromjesečnih podataka: izvori i metode

1.   Tromjesečni podaci od prvog tromjesečja 2001. i dalje, prikupljaju se u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)

tromjesečni podaci temelje se, što je više moguće, na izravnoj informaciji iz osnovnih izvora, da bi za podatke, za svako tromjesečje, bila što manja razlika između prvih procjena i konačnih vrijednosti;

(b)

izravne informacije dopunjuju se prilagođavanjem područja prikupljanja podataka i ukoliko je to potrebno konceptualnim usklađenjima, kako bi se tromjesečni podaci uskladili s konceptima ESA-e 95;

(c)

tromjesečni podaci i odgovarajući godišnji podaci moraju biti usklađeni.

2.   Tromjesečni podaci od prvog tromjesečja 1999. do četvrtog tromjesečja 2000. prikupljaju se u skladu s izvorima i metodama koje osiguravaju usklađenost tromjesečnih podataka i odgovarajućih godišnjih podataka.

Članak 5.

Rokovi za dostavljanje tromjesečnih podataka

1.   Tromjesečni podaci iz članka 3. dostavljaju se Komisiji (Eurostatu) najkasnije tri mjeseca nakon isteka tromjesečja na koje se podaci odnose.

Sve izmjene tromjesečnih podataka za prethodno tromjesečje dostavljaju se u isto vrijeme.

2.   Prvo dostavljanje tromjesečnih podataka obuhvaća podatke za prvo tromjesečje 2002. Države članice dužne su dostaviti te podatke najkasnije do 30. lipnja 2002.

Međutim, Komisija može odobriti odstupanje koje ne premašuje godinu dana, što se tiče datuma prvog dostavljanja tromjesečnih podataka za prvo tromjesečje 2002. i dalje, ukoliko su potrebne velike prilagodbe nacionalnih statističkih sustava.

Članak 6.

Dostavljanje zaostalih podataka

1.   Države članice će dostaviti Komisiji (Eurostatu) tromjesečne zaostale podatke za kategorije iz članka 3., počevši od prvog tromjesečja 1999.

2.   Tromjesečni podaci od prvog tromjesečja 1999. do četvrtog tromjesečja 2001. dostavljaju se Komisiji (Eurostatu) najkasnije do 30. lipnja 2002.

Međutim, Komisija može odobriti odstupanje koje ne premašuje godinu dana, što se tiče datuma prvog dostavljanja tromjesečnih podataka od prvog tromjesečja 1999. i dalje, ukoliko su potrebne velike prilagodbe nacionalnih statističkih sustava.

Članak 7.

Provedba

1.   Države članice će dostaviti Komisiji (Eurostatu) opis izvora i metoda korištenih za prikupljanje tromjesečnih podataka navedenih u članku 3. (početni opis), u isto vrijeme kada počinju dostavljati tromjesečne podatke prema rokovima iz članka 5. stavka 2.

2.   Svaka revizija početnog opisa izvora i metoda korištenih za prikupljanje tromjesečnih podataka dostavlja se Komisiji (Eurostatu) kada se objavljuju revidirani podaci.

3.   Komisija (Eurostat) obavještava SPC i CMFB o izvorima i metodama koje koristi svaka država članica.

Članak 8.

Izvješće

Na temelju dostavljenih podataka za kategorije iz članka 3., te nakon savjetovanja sa SPC-om, najkasnije do 31. prosinca 2005., Komisija (Eurostat) dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće koje sadrži procjenu pouzdanosti tromjesečnih podataka koje dostavljaju države članice.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

1.   Za države članice koje tijekom prijelaznog razdoblja iz stavka 4. nisu u mogućnosti dostavljati tromjesečne podatke od prvog tromjesečja 2001. i dalje, prema izvorima i metodama iz članka 4. stavka 1. i prema rokovima iz članka 5. stavka 1., primjenjuje se stavak 2.

2.   Države članice iz stavka 1. dostavljaju Komisiji (Eurostatu) svoju „najbolju tromjesečnu procjenu” (tj., procjenu koja obuhvaća sve nove informacije koje postanu dostupne tijekom procesa izrade poboljšanog sustava tromjesečnih nefinancijskih računa za ukupnu državu), u skladu s rokovima iz članka 5. stavka 1.

Istovremeno su dužne navesti mjere koje je još potrebno provesti kako bi se uskladile s izvorima i metodama navedenim u članku 4. stavku 1.

3.   Komisija (Eurostat) u prijelaznom razdoblju predviđenom u stavku 4. ispituje napredak država članica s obzirom na potpunu usklađenost s člankom 4. stavkom 1.

4.   Prijelazno razdoblje počinje od datuma prvog dostavljanja podataka, navedenog u članku 5. stavku 2., te završava najkasnije 31. ožujka 2005.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 20. dan nakon dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 10. lipnja 2002.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  SL C 154 E, 29.5.2001., str. 300.

(2)  SL C 131, 3.5.2001., str. 6.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 3. srpnja 2001. (SL C 65 E, 14.3.2002., str. 33.) i Odluka Vijeća od 7. svibnja 2002.

(4)  SL L 310, 30.11.1996., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 359/2002 (SL L 58, 28.2.2002., str. 1.).

(5)  SL L 172, 12.7.2000., str. 3.

(6)  SL L 29, 4.2.2000., str. 4.

(7)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(8)  SL L 59, 6.3.1991., str. 19. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 96/174/EZ (SL L 51, 1.3.1996., str. 48.).


PRILOG

Sadržaj tromjesečnih nefinancijskih računa za ukupnu državu

Tromjesečni nefinancijski računi za ukupnu državu se određuju upućivanjem na popis državnih izdataka i prihoda koji sadrži Uredba Komisije br. 1500/2000.

Izdaci ukupne države obuhvaćaju kategorije iz ESA-e 95 koje se bilježe na strani izvora ili na strani promjena aktive ili na strani promjena obveza ili neto vrijednosti slijeda računa za ukupnu državu, izuzimajući D.3 koji se bilježi na strani izvora računa ukupne države.

Prihodi ukupne države obuhvaćaju kategorije ESA-e 95 koje se bilježe na strani izvora ili promjena u obvezama na strani neto vrijednosti slijeda nefinancijskih računa za ukupnu državu, izuzimajući D.39 koji se bilježi na strani uporaba računa ukupne države.

U skladu s definicijom, razlika između prihoda ukupne države i izdataka države, kako je prethodno određeno, predstavlja neto uzajmljivanje (+)/neto pozajmljivanje (-) sektora ukupne države.

Transakcije D.41, D.7, D.92 i D.99 konsolidiraju se na razini sektora ukupne države. Ostale transakcije se ne konsolidiraju.

Niže navedena tablica prikazuje kategorije ESA-e 95 koje čine izdatke i prihode ukupne države. Kategorije koje su navedene u kurzivu već podliježu obvezi dostavljanja na tromjesečnoj osnovi u kontekstu Uredbe Komisije (EZ) br. 264/2000.

oznake iz ESA-e 95

Izdaci ukupne države

P.2

Intermedijarna potrošnja

P.5+ K.2

Bruto investicije u kapital + neto povećanje nefinancijske neproizvedene aktive

P.51

Bruto investicije u fiksni kapital

D.1

Naknade zaposlenicima

D.29

Ostali porezi na proizvodnju

D.3

Subvencije, plative

D.4

Vlasnički dohodak

D.41

Kamate

D.5

Tekući porezi na dohodak,bogatstvo, itd.

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Socijalne naknade koje nisu socijalni transferi u naturi + socijalni transferi u naturi, u vezi s izdacima za proizvode koji se isporučuju kućanstvima preko tržišnih proizvođača

D.7

Ostali tekući transferi

D.8

Prilagodba za promjenu neto vlasničkih udjela kućanstava u pričuvama mirovinskih fondova

D.9

Prijenosi kapitala, dani


oznake iz ESA 95

Prihodi države

P.11 + P.12 + P.131

Tržišni output + output za vlastitu finalnu uporabu + plaćanja za ostali netržišni output

D.2

Porezi na proizvodnju i uvoz

D.39

Ostale subvencije na proizvodnju, primljene

D.4

Vlasnički dohodak

D.5

Tekući porezi na dohodak, bogatstvo itd.

D.61

Socijalni doprinosi

D.611

Stvarni socijalni doprinosi

D.612

Imputirani socijalni doprinosi

D.7

Ostali tekući transferi

D.9 (1)

Kapitalni transferi, primljeni

D.91

Porezi na kapital

B.8g

Štednja, bruto

B.9

Netouzajmljivanje/neto pozajmljivanje


(1)  Prilagodba za poreze i socijalne doprinose koji su obračunati, no nikada naplaćeni, kada se knjiži pod D.9, smatra se negativnim prihodom.


Top