Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0333

Uredba Vijeća (EZ) br. 333/2002 od 18. veljače 2002. o jedinstvenom obliku obrazaca za unošenje vize koju države članice izdaju nositeljima putnih isprava koje država članica koja sastavlja obrazac ne priznaje

OJ L 53, 23.2.2002, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 188 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/333/oj

19/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

38


32002R0333


L 053/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 333/2002

od 18. veljače 2002.

o jedinstvenom obliku obrazaca za unošenje vize koju države članice izdaju nositeljima putnih isprava koje država članica koja sastavlja obrazac ne priznaje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 62. stavak 2. točku (b), podtočku iii.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Usklađivanje vizne politike ključna je mjera vezana uz postupno uspostavljanje područja slobode, sigurnosti i pravde, posebno s obzirom na prelazak granica.

(2)

Mjera br. 38 Bečkog akcijskog plana, kojeg je usvojilo Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove 3. prosinca 1998., navodi da treba obratiti pozornost novim tehničkim dostignućima, kako bi se prema potrebi osigurala veća sigurnost jedinstvenog obrasca za vize.

(3)

Zaključak br. 22 Europskoga vijeća u Tampereu 15. i 16. listopada 1999. navodi da bi trebalo nastaviti razvijati zajedničku aktivnu politiku o vizama i lažnim ispravama.

(4)

Države članice trenutačno koriste obrasce za unošenje viza koje se izdaju nositeljima putnih isprava koje ne priznaje država članica koja je sastavila obrazac, a koji ne ispunjavaju potrebne sigurnosne standarde. Stoga bi trebalo uskladiti oblik takvih obrazaca, kako bi ih se učinilo sigurnijima.

(5)

Taj jedinstveni obrazac mora sadržavati sve potrebne informacije i odgovarati visokim tehničkim standardima, posebno u vezi zaštite od krivotvorenja. Obrazac također mora biti prilagođen za uporabu u svim državama članicama i mora imati opće prepoznatljive usklađene sigurnosne značajke, jasno vidljive golim okom.

(6)

Ova se Uredba ograničava na opis modela jedinstvenog obrasca. Opis je potrebno nadopuniti daljnjim tehničkim specifikacijama, koje moraju ostati tajne, kako bi se spriječilo krivotvorenje te ne smiju sadržavati osobne podatke niti upućivati na njih. Ovlasti za usvajanje takvih daljnjih tehničkih specifikacija trebalo bi prenijeti na Komisiju, kojoj pomaže Odbor, osnovan sukladno članku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1683/95 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (3).

(7)

Kako bi se osiguralo da navedene informacije ne budu dostupne većem broju osoba nego što je potrebno, svaka država članica trebala bi imenovati jedno tijelo odgovorno za tiskanje jedinstvenog obrasca za vize, ali može prema potrebi to tijelo promijeniti. Svaka država članica priopćava naziv nadležnog tijela Komisiji i ostalim državama članicama.

(8)

Države članice bi trebale u dogovoru s Komisijom provesti potrebne mjere, kako bi osigurale da se pri obradi osobnih podataka poštuju standardi o zaštiti iz Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (4).

(9)

Uvjeti kojima se uređuje ulazak na državno područje države članice ili izdavanje viza ne utječu na pravila kojima je trenutačno uređeno priznavanje valjanosti putnih isprava.

(10)

Ova uredba predstavlja u pogledu provedbe Sporazuma o pridruživanju Norveške i Islanda razvoj schengenske pravne stečevine, u smislu Protokola o uključivanju schengenske pravne stečevine u okvir Europske unije.

(11)

U skladu s člankom 3. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Ujedinjena Kraljevina je pismom od 3. srpnja 2001. obavijestila o svojoj želji da sudjeluje u donošenju i primjeni ove Uredbe.

(12)

U skladu s člankom 1. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe. Stoga se odredbe ove Uredbe ne primjenjuju na Irsku, ne dovodeći u pitanje članak 4. spomenutog Protokola.

(13)

Mjere potrebne za provođenje ove Uredbe trebale bi biti usvojene u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Za potrebe ove Uredbe „obrazac za unošenje vize” znači isprava, koju izdaju tijela države članice nositelju putne isprave, koju ne priznaje ta država članica, a u koju njezina nadležna tijela unose vizu.

2.   Obrazac za unošenje vize odgovara modelu prikazanom u Prilogu.

3.   Ako nositelja obrasca za unošenje vize prate njegovi uzdržavani članovi obitelji, svaka država članica odlučuje hoće li izdati zasebnu vizu glavnom nositelju i svakom od uzdržavanih članova njegove obitelji.

Članak 2.

Tehničke specifikacije koje se primjenjuju na jedinstveni oblik obrazaca za unošenje vize i specifikacije koje se odnose na niže navedene točke, utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 5. stavka 2.:

(a)

sigurnosne značajke i zahtjevi, uključujući standarde za veću zaštitu od krivotvorenja;

(b)

postupci i tehničke metode, koje se koriste za ispunjavanje jedinstvenog obrasca za unošenje vize.

Članak 3.

Specifikacije iz članka 2. su tajne. Dostupne su jedino tijelima koje država članica ovlasti za tiskanje jedinstvenog obrasca i osobama koje službeno ovlasti država članica ili Komisija.

Svaka država članica imenuje jedno tijelo odgovorno za tiskanje jedinstvenog oblika za obrasce. Država članica priopćava Komisiji i ostalim državama članicama naziv toga tijela. Dvije ili više država članica mogu imenovati isto tijelo. Svaka država članica ima pravo promijeniti imenovano tijelo. O tome obavješćuje Komisiju i druge države članice.

Članak 4.

Ne dovodeći u pitanje pravila o zaštiti podataka, osobe kojima se izdaje jedinstveni oblik za obrasce imaju pravo provjeriti osobne podatke sadržane u jedinstvenom obliku za obrasce i, prema potrebi, tražiti da se podaci izmijene ili izbrišu.

Jedinstveni oblik za obrasce ne sadrži niti jedan podatak, koji se može strojno čitati, osim ako tako nije predviđeno u Prilogu ili spomenuto u odgovarajućim putnim ispravama.

Članak 5.

Ova Uredba ne utječe na nadležnosti država članica u vezi s priznavanjem država i teritorijalnih jedinica niti putovnica, putnih i identifikacijskih isprava, koje izdaju njihova tijela.

Članak 6.

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1683/95.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Rok iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi dva mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 7.

Kada države članice koriste jedinstveni oblik za obrasce u svrhe drukčije od onih obuhvaćenih člankom 1., tada moraju biti poduzete odgovarajuće mjere kako bi se spriječila mogućnost zamjene s obrascem iz članka 1.

Članak 8.

Države članice počinju koristiti jedinstveni oblik za obrasce najkasnije dvije godine od usvajanja mjera iz članka 2. točke (a). Međutim, uvođenje jedinstvenog oblika za obrasce za unošenje vize ne utječe na valjanost odobrenja, koja su već izdana u drugom obliku, osim ako država članica ne odluči drukčije.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. veljače 2002.

Za Vijeće

Predsjednik

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  SL C 180 E, 26.6.2001., str. 301.

(2)  Mišljenje od 12. prosinca 2001. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(3)  SL L 164, 14.7.1995., str. 1.

(4)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


PRILOG

Image


Top