EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0057

Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

SL L 193, 20.7.2002, p. 74–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj

03/Sv. 58

HR

Službeni list Europske unije

67


32002L0057


L 193/74

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA VIJEĆA 2002/57/EZ

od 13. lipnja 2002.

o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom,

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 69/208/EEZ od 30. lipnja 1969. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (2) često je i znatno izmjenjivana (3). Radi jasnoće i racionalnosti, navedenu Direktivu treba konsolidirati.

(2)

Proizvodnja uljarica i predivog bilja zauzima važno mjesto u poljoprivredi Zajednice.

(3)

Zadovoljavajući rezultati u uzgoju uljarica i predivog bilja ovise u velikoj mjeri o upotrebi odgovarajućeg sjemena.

(4)

Postići će se veća učinkovitost u uzgoju sjemena unutar Zajednice ako, prilikom izbora sorata kojima će se odobriti stavljanje na tržište, države članice primjene ujednačena pravila, i to što je moguće stroža. Stoga je u Direktivi Vijeća 2002/53/EZ (4) predviđen zajednički katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta.

(5)

Poželjno je na području Zajednice izraditi ujednačen sustav certificiranja, i to na osnovu iskustva stečenog prilikom primjene sustava u državama članicama, kao i onog Ekonomske komisije za Europu. U kontekstu konsolidacije unutarnjeg tržišta, sustav Zajednice treba obuhvaćati proizvodnju sjemena s ciljem stavljanja na tržište i stavljanja na tržište unutar Zajednice, a istodobno državama članicama ne smije pružiti mogućnost da jednostrano odstupaju od njega na način koji bi ometao slobodno kretanje bilja unutar Zajednice.

(6)

U pravilu, sjeme uljarica i predivog bilja može se stavljati na tržište samo ako je prethodno službeno pregledano i certificirano, u skladu s pravilima za certificiranje sorata, kao osnovno sjeme ili certificirano sjeme. Izbor tehničkih pojmova „osnovno sjeme” i „certificirano sjeme” temelji se na već postojećoj međunarodnoj terminologiji. U određenim je uvjetima moguće staviti na tržište standardno sjeme uzgojeno od generacija prije osnovnog sjemena i neprerađenog sjemena.

(7)

Pravila Zajednice ne primjenjuju se na sjeme za koje je iskazana namjera izvoza u treće zemlje.

(8)

Radi poboljšanja ne samo genetske kakvoće sjemena za uljarice i predivo bilje u Zajednici, već i njihovih vanjskih karakteristika, potrebno je utvrditi određene zahtjeve koji se odnose na analitičku čistoću i klijavost.

(9)

Kako bi se osigurao identitet sjemena, moraju se utvrditi pravila Zajednice o pakiranju, uzorkovanju, plombiranju i označivanju. Zbog toga oznaka mora sadržavati podatke koji su potrebni i za službenu provjeru i kao informacija korisniku i na njima treba jasno pokazati prirodu certificiranja u Zajednici sjemena raznih kategorija.

(10)

Potrebno je uvesti pravila za stavljanje na tržište kemijski tretiranog sjemena, sjemena pogodnog za organski uzgoj kao i očuvanje upotrebom, in situ, sorata kojima prijeti genetska erozija.

(11)

Potrebno je dopustiti odstupanja pod određenim uvjetima, ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka 14. Ugovora. Države članice koje se koriste tim odstupanjima trebaju jedna drugoj pružiti upravnu pomoć u pogledu inspekcijskog nadzora.

(12)

Kako bi se prilikom stavljanja na tržište osiguralo udovoljavanje zahtjevima s obzirom na kakvoću sjemena, kao i odredbama o osiguravanju njegova identiteta, države članice moraju predvidjeti odredbu o odgovarajućim kontrolnim mjerama.

(13)

Sjeme koje ispunjava ove zahtjeve ne smije, ne dovodeći u pitanje članak 30. Ugovora, biti podložno nikakvim ograničenjima stavljanja na tržište osim onim utvrđenim u pravilima Zajednice.

(14)

Pridržavajući se određenih uvjeta, sjeme koje je u drugoj zemlji umnoženo od osnovnog sjemena certificiranog u državi članici treba certificirati kao sjeme umnoženo u toj državi članici.

(15)

Potrebno je utvrditi mjere kojima bi se odobrilo stavljanje na tržište unutar Zajednice sjemena za uljarice i predivo bilje ubranog u trećim zemljama samo ako takvo sjeme pruža jednaka jamstva kao i sjeme službeno certificirano ili službeno odobreno kao komercijalno sjeme, unutar Zajednice i koje udovoljava pravilima Zajednice.

(16)

Tijekom razdoblja u kojima se jave poteškoće u nabavi zaliha certificiranog sjemena raznih kategorija, treba privremeno odobriti stavljanje na tržište sjemena niže kakvoće, kao i sjemena sorata koje nisu uključene u Zajednički katalog sorata ili u nacionalni katalog sorata.

(17)

Kako bi se uskladile tehničke metode certificiranja sorata koje se koriste u državama članicama i omogućila usporedba između sjemena certificiranog unutar Zajednice i onog koje dolazi iz trećih zemalja, treba u državama članicama utvrditi usporedna ispitivanja kojima bi se omogućila godišnja naknadna provjera sjemena kategorije „certificirano sjeme”.

(18)

Poželjno je organizirati privremene pokuse s ciljem traženja boljih alternativa za neke odredbe utvrđene u ovoj Direktivi.

(19)

Ako se neke vrste sjemena obično ne proizvode niti stavljaju na tržište na državnom području države članice, treba utvrditi odredbe kojima bi se ta država članica oslobodila, na temelju postupka Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu, od obveze primjene ove Direktive u pogledu predmetne vrste.

(20)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(21)

Ova Direktiva ne smije utjecati na obaveze države članice u pogledu rokova za prijenos Direktiva određenih u Prilogu VI. dijelu B,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ova se Direktiva odnosi na proizvodnju s ciljem stavljanja na tržište i na stavljanje na tržište unutar Zajednice sjemena za uljarice i predivog bilja namijenjenog poljoprivrednoj proizvodnji, osim za potrebe ukrašavanja.

Ona se ne primjenjuje na sjeme za uljarice i predivo bilje za koje je iskazana namjera izvoza u treće zemlje.

Članak 2.

1.   Za potrebe ove Direktive:

(a)   „stavljanje na tržište”: znači prodaja, posjedovanje s namjerom prodaje, nuđenje na prodaju i bilo kakvo raspolaganje, opskrbu ili prijenos trećim stranama usmjeren na komercijalnu uporabu sjemena, uz naknadu ili bez naknade.

Stavljanjem na tržište se ne smatra ona trgovina sjemenom koja nije usmjerena na komercijalnu uporabu sorte, poput sljedećih postupaka:

opskrba sjemenom službenih tijela koja vrše ispitivanje i inspekciju,

dostava sjemena pružateljima usluga koji se bave obradom ili pakiranjem, pod uvjetom da pružatelj usluga ne stječe pravo vlasništva nad tako dostavljenim sjemenom.

Pod određenim uvjetima, dostava sjemena pružateljima usluga za proizvodnju određenih poljoprivrednih sirovina, namijenjenih industriji, ili umnažanje sjemena u tu svrhu, ne smatra se stavljanjem na tržište, pod uvjetom da davatelj usluga ne stječe pravo vlasništva ni na tako dobavljeno sjeme niti na proizvod žetve. Dobavljač sjemena mora tijelima koja obavljaju poslove certificiranja dostaviti primjerak odgovarajućih dijelova ugovora koji je sklopio s pružateljem usluga, zajedno sa standardima i uvjetima kojima u tom trenutku udovoljava dostavljeno sjeme.

Uvjeti primjene ove odredbe utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.;

(b)   „uljarice i predivo bilje”: znači biljke sljedećih rodova i vrsta:

(c)   „osnovno sjeme”: (sorte koje nisu hibridi suncokreta) znači sjeme

(d)   „osnovno sjeme” (hibridi suncokreta):

1.

„Osnovno sjeme samooplodnih linija” znači sjeme

i.

koje, pridržavajući se odredaba članka 5, ispunjava uvjete utvrđene u prilozima I. i II. za osnovno sjeme; i

ii.

za koje je službenim ispitivanjem utvrđeno da ispunjava gore navedene uvjete;

2.

„Osnovno sjeme jednostavnih hibrida” znači sjeme

i.

koje je namijenjeno proizvodnji trostrukih hibrida ili dvostrukih hibrida;

ii.

koje, pridržavajući se odredaba članka 5., ispunjava uvjete utvrđene u prilozima I. i II. za osnovno sjeme; i

iii.

za koje je službenim ispitivanjem utvrđeno da ispunjava gore navedene uvjete;

(e)   „certificirano sjeme”: (repica, smeđa gorušica, uljana repica, dvodomna konoplja, šafranika, crna gorušica, kim, suncokret, mak, bijela gorušica) znači sjeme

za koje je službenim ispitivanjem utvrđeno da ispunjava gore navedene uvjete, ili

u slučaju uvjeta utvrđenih u Prilogu I., za koje je utvrđeno da ispunjava uvjete službenog pregleda ili pregleda provedenog pod službenim nadzorom;

(f)   „certificirano sjeme, prva generacija”: (kikiriki, jednodomna konoplja, lan, laneno sjeme, soja, pamuk) znači sjeme

za koje je službenim ispitivanjem utvrđeno da ispunjava gore navedene uvjete, ili

u slučaju uvjeta utvrđenih u Prilogu I., za koje je utvrđeno da ispunjava uvjete službenog pregleda ili pregleda provedenog pod službenim nadzorom;

(g)   „certificirano sjeme, druga generacija”: (kikiriki, lan, laneno sjeme, soja, pamuk) znači sjeme

za koje je službenim ispitivanjem utvrđeno da ispunjava gore navedene uvjete, ili

u slučaju uvjeta utvrđenih u Prilogu I., za koje je utvrđeno da ispunjava uvjete službenog pregleda ili pregleda provedenog pod službenim nadzorom;

(h)   „certificirano sjeme, druga generacija” (jednodomna konoplja): znači sjeme

za koje je službenim ispitivanjem utvrđeno da ispunjava gore navedene uvjete, ili

u slučaju uvjeta utvrđenih u Prilogu I., za koje je utvrđeno da ispunjava uvjete službenog pregleda ili pregleda provedenog pod službenim nadzorom;

(i)   „certificirano sjeme, treća generacija”: (lan, laneno sjeme) znači sjeme

za koje je službenim ispitivanjem utvrđeno da ispunjava gore navedene uvjete, ili

u slučaju uvjeta utvrđenih u Prilogu I., za koje je utvrđeno da udovoljava uvjetima službenog pregleda ili pregleda provedenog pod službenim nadzorom;

(j)   „komercijalno sjeme”: znači sjeme

(k)   „službene mjere”: znači mjere koje poduzimaju

pod uvjetom da tijela iz točaka ii. i iii. ne stječu nikakvu privatnu dobit iz tih mjera.

2.   Izmjene popisa sorata iz stavka 1. točke (b) usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.

3.   Različiti tipovi sorata, uključujući komponente, koji se mogu certificirati prema odredbama ove Direktive, mogu biti posebno navedeni i definirani u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.

4.   Države članice mogu:

(a)

u slučaju lana ili lanenog sjemena, uključiti u kategoriju osnovno sjeme nekoliko generacija i razvrstati tu kategoriju po generacijama;

(b)

osigurati da se službeni pregled kojim se provjerava ispunjavanje uvjeta iz Priloga II stavka I. točke 4. za Brassica napus ne provodi na svim dijelovima tijekom postupka certificiranja, osim ako postoji sumnja da taj uvjet nije ispunjen.

5.   Kad se provodi ispitivanje pod službenim nadzorom iz stavka 1. točke (e) podtočke iv. druge alineje, stavka 1. točke (f) podtočke iv. druge alineje, stavka 1. točke (h) podtočke iv. druge alineje i stavka 1. točke (i) podtočke iv. druge alineje, treba udovoljiti sljedećim zahtjevima:

(a)

inspektori:

i.

moraju imati potrebne tehničke kvalifikacije;

ii.

ne smiju imati nikakvu osobnu korist u vezi s provođenjem nadzora;

iii.

moraju biti službeno licencirani od strane certifikacijskog tijela za sjeme države članice i ta licenca mora uključivati ili prisegu inspektora ili njihovo potpisivanje izjave kojom se obvezuju poštivati pravila za provođenje službenih pregleda;

iv.

provode inspekciju pod službenim nadzorom u skladu s pravilima za službenu inspekciju;

(b)

sjemenski usjev koji treba pregledati uzgaja se od sjemena koje je prošlo službenu naknadnu provjeru, čiji su rezultati bili zadovoljavajući;

(c)

udio sjemenskog usjeva provjeravaju službeni inspektori. Taj dio sačinjava 10 % od samooplodnih linija usjeva i 20 % od stranooplodnih linija usjeva ili, za one vrste za koje su države članice osigurale službeno ispitivanje sjemena u laboratorijima korištenjem morfoloških, fizioloških ili, po potrebi, biokemijskih postupaka kako bi se identificirala sorta i utvrdila čistoća, po 5 %, odnosno 15 %;

(d)

dio uzoraka od partije sjemena ubranog od sjemenskog usjeva daje se na službenu naknadnu provjeru i, po potrebi, na službeno ispitivanje sjemena u laboratoriju, odnosno utvrđivanje njegovog sortnog identiteta i čistoće.

Države članice određuju kazne za kršenje pravila određena u prvom podstavku kojima se uređuju ispitivanja pod službenim nadzorom. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Sankcije mogu uključivati povlačenje priznanja iz prvog podstavka točke (a) podtočke iii. za inspektore sa službenom dozvolom za koje se utvrdi da su krivi zbog namjernog kršenja pravila ili nemara u pogledu pravila koja uređuju službene preglede. Svako certificiranje pregledanog sjemena poništava se, osim u slučaju da se može dokazati da takvo sjeme ipak udovoljava svim potrebnim zahtjevima.

6.   Daljnje mjere koje se odnose na provođenje ispitivanja pod službenim nadzorom mogu se usvojiti u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.

Do usvajanja takvih mjera, primjenjuju se uvjeti određeni člankom 2. Odluke Komisije 89/540/EEZ (6).

Članak 3.

1.   Države članice predviđaju da se sjeme:

 

Brassica napus L. (partim)

 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

 

Cannabis sativa L.

 

Carthamus tinctorius L.

 

Carum carvi L.

 

Gossypium spp.

 

Helianthus annuus L.

 

Linum usitatissimum L. (partim) - lan, laneno sjeme

ne smije stavljati na tržište, ako nije službeno certificirano kao „osnovno sjeme” ili „certificirano sjeme”.

2.   Države članice osiguravaju da se sjeme vrsta uljarica i predivog bilja, osim onih koje su navedene u stavku 1. ne može stavljati na tržište ako nije službeno certificirano kao „osnovno sjeme” ili „certificirano sjeme” ili se radi o komercijalnom sjemenu.

3.   Moguće je predvidjeti, na temelju postupka iz članka 25. stavka 2., da se nakon određenih datuma sjeme vrsta uljarica i predivog bilja, osim onih navedenih u stavku 1., ne može stavljati na tržište ako nije službeno certificirano kao „osnovno sjeme” ili „certificirano sjeme”.

4.   Države članice osiguravaju da se službeni pregledi provode u skladu s postojećim međunarodnim metodama, u mjeri u kojoj takve metode postoje.

Članak 4.

Neovisno o članku 3. stavku 1., Države članice osiguravaju da se:

uzgojeno sjeme generacija koje su prethodile osnovnom sjemenu, i

neprerađeno sjeme, stavljeno na tržište zbog prerade, pod uvjetom da je osiguran identitet sjemena,

može stavljati na tržište.

Članak 5.

Države članice mogu, odstupajući od odredaba članka 3.:

(a)

odobriti službeno certificiranje i stavljanje na tržište osnovnog sjemena koje ne ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu II. u pogledu klijavosti; s tim se ciljem poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da dobavljač zajamči određenu klijavost, što mora, za potrebe stavljanja na tržište, navesti na posebnoj oznaci na kojoj su naznačeni njegovo ime i adresa te referentan broj partije sjemena;

(b)

kako bi se sjeme brzo stavilo na raspolaganje, neovisno o činjenici da službeno ispitivanje kojim se provjerava ispunjava li uvjete utvrđene u Prilogu II. u pogledu klijavosti nije dovršeno, odobriti njegovo službeno certificiranje ili odobrenje i stavljanje na tržište do prvog kupca prodajom sjemena kategorija „osnovno sjeme”, „certificirano sjeme” svih kategorija ili „komercijalno sjeme”. Certificiranje ili odobrenje izdaje se samo po podnošenju privremenog analitičkog izvještaja o sjemenu i pod uvjetom da su navedeni ime i adresa prvog primatelja; poduzimaju se sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da dobavljač jamči klijavost utvrđenu privremenom analizom; ta se klijavost za potrebe stavljanja na tržište navodi na posebnoj oznaci na kojoj su naznačeni ime i adresa dobavljača te referentan broj partije.

Ove odredbe ne primjenjuju se na sjeme uvezeno iz trećih zemalja, osim ako u članku 18. nije predviđeno drukčije u pogledu umnažanja izvan Zajednice.

Države članice koje se koriste odstupanjima iz točke (a) ili točke (b) upravno pomažu jedna drugoj u pogledu nadzora.

Članak 6.

1.   Neovisno o članku 3. stavku 1., države članice mogu odobriti proizvođačima na svom državnom području stavljanje na tržište:

(a)

malih količina sjemena u znanstvene ili selekcijske svrhe;

(b)

odgovarajućih količina sjemena u svrhu drugih ispitivanja ili pokusa, pod uvjetom da pripadaju sortama za koje je predan zahtjev za unos u katalog u navedenoj državi članici.

U slučaju genetski modificiranog materijala, takvo se odobrenje može izdati samo ako su poduzete sve odgovarajuće mjere kako bi se izbjegli štetni učinci na zdravlje ljudi i okoliš. Kako bi se u tom pogledu izvršila procjena rizika za okoliš, u skladu s tim se primjenjuju odredbe članka 7. stavka 4. Direktive 2002/53/EZ

2.   Svrhe za koje se može izdati odobrenje iz stavka 1. točke (b), odredbe koje se odnose na označivanje pakiranja te količine i uvjeti pod kojima države članice mogu izdavati takva odobrenja donose se u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.

3.   Odobrenja koja su do 14. prosinca 1998. godine izdale države članice proizvođačima na svom državnom području za svrhe određene u stavku 1. ostaju na snazi do utvrđivanja odredbi iz stavka 2. Nakon toga, sva odobrenja moraju poštivati odredbe utvrđene u skladu sa stavkom 2.

Članak 7.

Države članice mogu, u pogledu uvjeta utvrđenih u prilozima I. i II., uvesti dodatne ili strože uvjete za certificiranje sjemena, kao i za pregled komercijalnog sjemena proizvedenog na njihovom državnom području.

Članak 8.

Države članice predviđaju da se opis genealoških komponenti koji se može zatražiti smatra povjerljivim ako oplemenjivač to zatraži.

Članak 9.

1.   Države članice traže da se, za provjeru sorata i pregled sjemena za certificiranje i ispitivanje komercijalnog sjemena, uzorci uzimaju pod stručnim nadzorom u skladu s odgovarajućim metodama.

2.   Za ispitivanje sjemena za certificiranje i pregled komercijalnog sjemena, uzorci se uzimaju iz homogene partije; najveća masa partije i najmanja masa uzorka dane su u Prilogu III.

Članak 10.

1.   Države članice traže da se osnovno sjeme, certificirano sjeme svih kategorija i komercijalno sjeme stavljaju na tržište samo u dovoljno homogenim pošiljkama te u plombiranim pakiranjima na kojima se nalaze, kako je propisano u člancima 11. i 12., plomba i oznake.

2.   Države članice mogu, za stavljanje na tržište malih količina namijenjenih krajnjem korisniku, predvidjeti odstupanja od odredaba iz stavka 1. u pogledu pakiranja, plombiranja i označivanja.

Članak 11.

1.   Države članice traže da se pakiranja osnovnog sjemena, certificiranog sjemena svih kategorija i komercijalnog sjemena plombiraju službeno ili pod službenim nadzorom na način da ih se ne može otvoriti bez oštećivanja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na službenoj oznaci predviđenoj u članku 12. stavku 1. ili na pakiranju.

Kako bi se osiguralo plombiranje, pakiranje ili spremnik sadrži barem službenu oznaku ili pričvršćen službeni pečat.

Mjere predviđene u drugom podstavku ovog članka nisu potrebne tamo gdje se koristi sustav plombiranja koji nije moguće višekratno upotrijebiti.

U skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2, može se utvrditi ispunjava li određen sustav za plombiranje odredbe ovog stavka.

2.   Pakiranja koja su službeno plombirana ne plombiraju se ponovno, bilo jednom ili više puta, osim službeno ili pod službenim nadzorom. Ako su pakiranja ponovno plombirana, činjenica ponovnog plombiranja, najnoviji datum ponovnog plombiranja i nadležno tijelo trebaju se navesti na oznaci na temelju članka 12. stavka 1.

3.   Države članice mogu predvidjeti odstupanja od stavka 1. u slučaju malih pakiranja koja su plombirana na njihovom državnom području. Uvjeti tih odstupanja mogu se utvrditi u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.

Članak12.

1.   Države članice traže da pakiranja osnovnog sjemena, certificiranog sjemena svih kategorija i komercijalnog sjemena:

(a)

se izvana označe službenom oznakom koja prethodno nije bila korištena, a koja ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu IV. i na kojoj su podaci navedeni na jednom od službenih jezika Zajednice. Boja deklaracije mora biti bijela za osnovno sjeme, plava za certificirano sjeme prve generacije nakon osnovnog sjemena, crvena za certificirano sjeme svake sljedeće generacije i smeđa za komercijalno sjeme. Kad se koristi oznaka s rupicom za uzicu, njezino pričvršćivanje treba u svim slučajevima osigurati službenom plombom. Ako, u slučajevima na temelju članka 5. točke (a), osnovno sjeme ne ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu II. u pogledu klijavosti, ta se činjenica navodi na oznaci. Odobrava se uporaba službenih samoljepivih oznaka. U skladu s postupkom iz članka 25., stavka 2. može se odobriti neizbrisiv tisak podataka na pakiranju u skladu s obrascem oznake;

(b)

sadržavaju služben dokument, iste boje kao i oznaka, u kojem se obvezno nalaze bar tražene informacije na temelju Priloga IV dijela (A) točke (a) podtočaka 4., 5. i 6. i kod komercijalnog sjemena, pod točkom (b) podtočkama 2., 5. i 6. Taj se dokument mora sastaviti na način da se ne može zamijeniti sa službenom oznakom iz točke (a). Takav dokument nije potreban ako su podaci tiskani na neizbrisiv način na pakiranju ili ako se, u skladu s odredbama pod točkom (a), koristi samoljepiva oznaka ili oznaka od nepoderivog materijala.

2.   Države članice mogu predvidjeti odstupanja od stavka 1. u slučaju malih pakiranja plombiranih na njihovom državnom području. Uvjeti koji se odnose na ta odstupanja utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.

3.   Ova Direktiva ne utječe na pravo država članica da zahtijevaju da se sjeme za uljarice i predivo bilje, za koje je vidljivo da je namijenjeno za potrebe koje nisu poljoprivredna proizvodnja, ne može stavljati na tržište ako ta činjenica nije navedena na oznaci.

Članak 13.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 25. stavku 2., može se predvidjeti da države članice mogu zahtijevati da, u slučajevima koji nisu predviđeni u ovoj Direktivi, pakiranja osnovnog sjemena, certificiranog sjemena svih kategorija ili komercijalnog sjemena nose oznaku dobavljača (koja može biti ili oznaka odvojena od službene oznake ili imati oblik dobavljačevih podataka otisnutih na samom pakiranju). Pojedinosti koje se navode na svakoj takvoj oznaci utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.

Članak 14.

U slučaju sjemena genetski modificirane sorte, na svakoj oznaci ili dokumentu, službenom ili ne, koji je pričvršćen za partiju sjemena ili je prati, prema odredbama ove Direktive, jasno se navodi da se radi o genetski modificiranoj sorti.

Članak15.

Države članice traže da se bilo kakvo kemijsko tretiranje osnovnog sjemena, certificiranog sjemena svih kategorija ili komercijalnog sjemena naznači na službenoj oznaci ili na oznaci dobavljača i na pakiranju ili unutar njega.

Članak16.

S ciljem pronalaženja poboljšanih alternativa za neke odredbe utvrđene u ovoj Direktivi, može se odlučiti o provedbi privremenih pokusa pod određenim uvjetima na razini Zajednice, a u skladu s odredbama iz članka 25. stavka 2.

U okviru takvih pokusa, države članice mogu se osloboditi od određenih obveza utvrđenih u ovoj Direktivi. Opseg tog oslobađanja određuje se s obzirom na odredbe na koje se primjenjuje. Trajanje pokusa ne smije biti dulje od sedam godina.

Članak17.

Države članice osiguravaju da sjeme koje se stavlja na tržište prema odredbama ove Direktive, bilo obvezno ili ne, ne podliježe nikakvim tržišnim ograničenjima s obzirom na njegove osobine, zahtjeve ispitivanja, označivanje i plombiranja, osim onim utvrđenim u ovoj ili bilo kojoj drugoj Direktivi.

Članak18.

Uvjeti pod kojima se standardno sjeme generacija prije osnovnog sjemena može stavljati na tržište prema članku 4. prvoj alineji su sljedeći:

(a)

mora biti službeno pregledano od strane nadležnog certifikacijskog tijela u skladu s odredbama koje se primjenjuju na certificiranje osnovnog sjemena;

(b)

sjeme mora biti pakirano u skladu s ovom Direktivom; i

(c)

pakiranje mora imati službenu oznaku na kojoj su navedeni barem sljedeći podaci:

certifikacijsko tijelo i država članica ili njihova prepoznatljiva kratica,

referentan broj partije,

mjesec i godina plombiranja, ili

mjesec i godina zadnjeg službenog uzorkovanja za potrebe certificiranja,

vrsta, naznačena barem pod svojim botaničkim nazivom, koji može biti u skraćenom obliku i bez imena autora, latinicom,

sorta, naznačena barem latinicom,

opis „predosnovno sjeme”,

broj generacija koje prethode sjemenu kategorije „certificirano sjeme” ili „certificirano sjeme prve generacije”.

Deklaracija je bijele boje s dijagonalnom ljubičastom crtom.

Članak19.

1.   Države članice osiguravaju da se sjeme uljarica i predivog bilja

koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena ili certificiranog sjemena prve generacije službeno certificiranog u jednoj ili više država članica ili u trećoj zemlji i kojem je priznata istovrijednost prema članku 20. točki (b), ili koje je proizvedeno izravno križanjem osnovnog sjemena službeno certificiranog u državi članici s osnovnim sjemenom službeno certificiranim u takvoj trećoj zemlji, i

koje je pobrano u drugoj državi članici,

na zahtjev i ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2002/53/EZ, službeno certificira kao certificirano sjeme u bilo kojoj državi članici ako je to sjeme prošlo terensku provjeru koja ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu I. za tu kategoriju i ako je službeni pregled pokazao da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u Prilogu II. za istu kategoriju.

U slučajevima kad je sjeme proizvedeno izravno od službeno certificiranog sjemena generacija prije osnovnog sjemena, države članice mogu također odobriti službeno certificiranje kao osnovno sjeme, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni za tu kategoriju.

2.   Sjeme uljarica i predivog bilja koje je pobrano u Zajednici i koje je namijenjeno certificiranju sorata u skladu sa stavkom 1.:

pakira se i označava službenom oznakom koja ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu V. dijelovima (A) i (B), u skladu s člankom 11. stavkom 1, i

popraćeno je službenim dokumentom koji ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu V. dijelu C.

Moguće je odstupiti od odredaba iz prvog podstavka o pakiranju i označivanju ako su nadležna tijela odgovorna za terensku provjeru, izradu dokumentacije za certificiranje sjemena koje nije konačno certificirano i tijela odgovorna za certificiranje ista tijela ili ako se nadležna tijela slažu u pogledu ove iznimke.

3.   Države članice osiguravaju da je sjeme za uljarice i predivo bilje

koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena ili certificiranog sjemena prve generacije koje je službeno certificirano u jednoj ili više država članica ili trećoj zemlji i koje je proglašeno jednakovaljanim prema članku 20. točki (b) ili koje je proizvedeno izravno križanjem osnovnog sjemena koje je službeno certificirano u državi članici s osnovnim sjemenom koje je službeno certificirano u trećoj zemlji, i

koje je pobrano u trećoj zemlji,

na zahtjev službeno certificira kao certificirano sjeme u bilo kojoj od država članica u kojoj je osnovno sjeme ili proizvedeno ili službeno certificirano, ako je to sjeme prošlo inspekciju na terenu i ispunilo uvjete utvrđene u odluci o istovrijednosti na temelju članka 20. točke (a) za odgovarajuću kategoriju i ako je službeno ispitivanje pokazalo da su uvjeti utvrđeni u Prilogu II. za istu kategoriju ispunjeni. Ostale državne članice također mogu odobriti službeno certificiranje takvog sjemena.

Članak 20.

1.   Vijeće na prijedlog Komisije kvalificiranom većinom određuje:

(a)

u slučaju iz članka 18. ispunjavaju li inspektori na terenu u trećim zemljama uvjete utvrđene u Prilogu I.;

(b)

je li sjeme uljarica i predivog bilja koje je pobrano u trećoj zemlji i koje pruža ista jamstva glede svojih značajki i modaliteta ispitivanja, osiguranja identiteta, označivanja i kontrole jednakovrijedno osnovnom sjemenu, certificiranom sjemenu, certificiranom sjemenu prve, druge ili treće generacije ili komercijalnom sjemenu ubranom unutar Zajednice i koje ispunjava odredbe ove Direktive.

2.   Stavak 1. primjenjuje se u pogledu svake nove države članice od datuma njezinog pristupanja do datuma na koji treba staviti na snagu zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom.

Članak 21.

1.   Kako bi se riješile bilo kakve privremene poteškoće u općoj opskrbi osnovnim ili certificiranim sjemenom koje se pojave u Zajednici, a ne mogu se riješiti ni na kakav drugi način, može se u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2. odlučiti da države članice tijekom određenog razdoblja u Zajednici dopuštaju stavljanje na tržište sjemena one kategorije koja zadovoljava manje stroge zahtjeve ili sjemena onih sorata koje nisu uvrštene u Zajednički katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta ili u nacionalne kataloge sorata pojedinih zemalja članica, i to u onim količinama koje su potrebne kako bi se riješile poteškoće u opskrbi.

2.   Za kategoriju sjemena bilo koje sorte službena je oznaka ona predviđena za odgovarajuću kategoriju; za sjeme sorte koje nije uključeno u gore navedene kataloge službena deklaracija će biti ona koja je određena za komercijalno sjeme. Na oznaci mora uvijek biti označeno da navedeno sjeme spada u kategoriju koja zadovoljava manje stroge zahtjeve.

3.   Provedbeni propisi iz stavka 1. mogu se usvojiti u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.

Članak 22.

1.   Države članice osiguravaju provođenje službenog nadzora u vezi sa stavljanjem na tržište sjemena uljarica i predivog bilja barem putem nasumičnih provjera, kako bi provjerile udovoljavanje zahtjevima i ispunjavanje uvjeta ove Direktive.

2.   Ne dovodeći u pitanje slobodno kretanje sjemena u Zajednici, države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da raspolažu sljedećim podacima tijekom stavljanja na tržište sjemena uvezenog iz trećih zemalja čija količina premašuje dva kilograma:

(a)

vrsta;

(b)

sorta;

(c)

kategorija;

(d)

zemlja proizvodnje i inspekcijsko tijelo;

(e)

zemlja otpreme;

(f)

uvoznik;

(g)

količina sjemena.

Način na koji se ove pojedinosti moraju iznijeti može se odrediti u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.

Članak 23.

1.   Unutar Zajednice se provode usporedna ispitivanja u svrhu naknadne kontrole nasumičnih uzoraka osnovnog sjemena, s izuzetkom sjemena hibridnih ili sintetičkih sorata, i certificiranog sjemena svih kategorija uljarica i predivog bilja uzetog za vrijeme uzorkovanja. Tijekom ispitivanja u sklopu naknadne kontrole može se provjeriti ispunjava li sjeme potrebne uvjete. Postupak ispitivanja i rezultati podnose se Odboru iz članka 25. stavka 1.

2.   Ova se usporedna ispitivanja koriste za usklađenje tehničkih metoda certificiranja i naknadnih kontrola kako bi se dobili jednakovrijedni rezultati. Čim se ostvari taj cilj, izrađuju se izvještaji o provedbi usporednih ispitivanja i kao povjerljivi dokumenti se šalju državama članicama i Komisiji. Komisija u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2, određuje datum za prvi izvještaj.

3.   Komisija, u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2, donosi mjere za provedbu usporednih ispitivanja. Sjeme za uljarice i predivo bilje ubrano u trećim zemljama može se uključiti u usporedna ispitivanja.

Članak 24.

Izmjene sadržaja Priloga u svjetlu znanstvenog i stručnog znanja usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2.

Članak 25.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu, osnovan na temelju članka 1. Odluke Vijeća 66/399/EEZ (7).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Rok predviđen u članku 4. stavku 3. Odluke 1999/468/EZ određuje se na mjesec dana.

3.   Odbor usvaja svoj poslovnik.

Članak 26.

Osim u slučaju kad je u Prilogu II. određeno drukčije kad se radi o prisutnosti bolesti, štetnih organizama i njihovim ostalim vektorima, ova Direktiva ne dovodi u pitanje nacionalne zakone opravdane razlozima zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili bilja ili u svrhu zaštite industrijske ili komercijalne imovine.

Članak 27.

1.   U skladu s postupkom iz članka 25, stavka 2. mogu se utvrditi posebni uvjeti kako bi se uzeo u obzir razvitak u području:

(a)

uvjeta pod kojima se kemijski tretirano sjeme može stavljati na tržište;

(b)

uvjeta pod kojima se sjeme može stavljati na tržište s obzirom na očuvanje in situ i održivu uporabu genetskih resursa bilja, uključujući mješavine sjemena vrsta u kojima se nalaze vrste iz članka 1. Direktive 2002/53/EZ, i koji su povezani s određenim prirodnim i poluprirodnim staništima i prijeti im genetska erozija;

(c)

uvjeta pod kojima se može stavljati na tržište sjeme pogodno za ekološku proizvodnju.

2.   Posebni uvjeti iz stavka 1. točke (b) uključuju posebno sljedeće točke:

(a)

sjeme ovih vrsta je poznate provenijencije, a odobrilo ga je odgovarajuće nadležno tijelo u svakoj državi članici za stavljanje na tržište sjemena u određenim područjima;

(b)

odgovarajuća količinska ograničenja.

Članak 28.

Nakon zahtjeva države članice koji se rješava prema postupku iz članka 25. stavka 2, država članica se može u cijelosti ili djelomično osloboditi obveze primjene ove Direktive, osim u pogledu članka17.:

(a)

ako se radi o sljedećim vrstama:

šafranika;

(b)

ako se radi o ostalim vrstama za koje nije uobičajeno razmnažanje ili stavljanje na tržište na njezinom državnom području.

Članak 29.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba domaćeg prava koji donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Komisija o tome obavješćuje druge države članice.

Članak 30.

Komisija će, najkasnije do 1. veljače 2004. godine, podnijeti detaljnu ocjenu pojednostavljenja postupaka certifikacije iz članka 5. Direktive 98/96/EZ. Ta će se ocjena prvenstveno usredotočiti na moguć utjecaj na kakvoću sjemena.

Članak 31.

1.   Direktiva 69/208/EEZ kako je izmijenjena Direktivama navedenim u Prilogu VI. dijelu A stavlja se izvan snage ne dovodeći u pitanje obaveze država članica u pogledu rokova za prijenos navedenih Direktiva određenih u Prilogu VI. dijelu B.

2.   Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VII.

Članak 32.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 33.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 13. lipnja 2002. godine

Za Vijeće

Predsjednik

M. RAJOY BREY


(1)  Mišljenje doneseno 9. travnja 2002. godine (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 169, 10.7.1969., str. 3. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 98/96/EZ (SL L 25, 1.2.1999., str. 27.).

(3)  Vidjeti Prilog VI. dio A.

(4)  SL L 193, 20.7.2002., str. 1.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(6)  SL L 286, 4.10.1989., str. 24. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 96/336/EZ (SL L 128, 29.5.1996., str. 23).

(7)  SL L 125, 11.7.1966., str. 2289/66.


PRILOG I.

UVJETI KOJE TREBA ISPUNITI USJEV

1.   Predusjev nije u suprotnosti s proizvodnjom sjemena vrsta i sorata usjeva, a polje je dovoljno čisto od takvih biljaka koje su zaostale od predusjeva.

2.   Usjev udovoljava sljedećim standardima koji se odnose na udaljenost od susjednih izvora peludi koja može dovesti do nepoželjnog oprašivanja:

(m)

Usjev

Najmanja udaljenost

1

2

Brassica spp. osim Brassica napus; Cannabis sativa osim jednodomne konoplje; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp. osim hibrida Gossypium hirsutum i/ili Gossypium barbadense; Sinapis alba:

— za proizvodnju osnovnog sjemena

400 m

— za proizvodnju certificiranog sjemena

200 m

Brassica napus:

— za proizvodnju osnovnog sjemena

200

— za proizvodnju certificiranog sjemena

100

Cannabis sativa, jednodomna konoplja:

— za proizvodnju osnovnog sjemena

5 000 m

— za proizvodnju certificiranog sjemena

1 000 m

Helianthus annuus:

— za proizvodnju osnovnog sjemena hibrida

1 500 m

— za proizvodnju osnovnog sjemena sorti osim hibrida

750 m

— za proizvodnju certificiranog sjemena

500 m

Ove se udaljenosti mogu zanemariti ako postoji dovoljna zaštita od bilo kojeg neželjenog oprašivanja.

3.   Usjev mora imati zadovoljavajuć identitet i sortnu čistoću ili, u slučaju usjeva samooplodnih linija Helianthus annuus, zadovoljavajuć identitet i čistoću u pogledu njenih karakteristika.

Za proizvodnju sjemena hibridnih sorata Helianthus annuus, navedene odredbe također se odnose i na karakteristike komponenti, uključujući mušku sterilnost ili obnavljanje fertilnosti.

Posebno, usjevi sorata Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. i hibridi Helianthus annuus moraju udovoljavati sljedećim standardima ili ispunjavati druge uvjete:

A.

Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi i Gossypium spp.:

 

broj biljaka sjetvene vrste za koje je očito da ne pripadaju sorti ne smije premašivati:

jednu na 30 m2 za proizvodnju osnovnog sjemena,

jednu na 10 m2 za proizvodnju certificiranog sjemena.

B.

Hibridi Helianthus annuus:

(a)

postotak broja biljaka za koje je očito da ne pripadaju samooplodnoj liniji ili komponenti ne smije premašivati:

(aa)

za proizvodnju osnovnog sjemena:

i.

samooplodna linija

0, 2 %

ii.

jednolinijski hibridi:

 

muški roditelj, biljke koje su izbacile pelud dok 2 % ili više ženskih biljaka imaju receptivne cvjetove

0,2 %

ženski roditelj

0,5 %

(bb)

za proizvodnju certificiranog sjemena:

muška komponenta, biljke koje su izbacile peluddok 5 % ili više ženskih biljaka imaju receptivnecvjetove

0,5 %

ženska komponenta

1,0 %

(b)

za proizvodnju sjemena hibridnih sorata moraju udovoljiti sljedećim standardima ili uvjetima:

(aa)

biljke muške komponente trebaju davati dovoljno peluda u vrijeme dok su biljke ženske komponente u cvatnji;

(bb)

kad biljke ženske komponente imaju receptivne stigme, postotak broja biljaka ženske komponente koje su izbacile pelud ili izbacuju pelud ne smije premašivati 0,5 %;

(cc)

za proizvodnju osnovnog sjemena ukupan postotak broja biljaka ženske komponente za koje je očito da ne pripadaju toj komponenti i koje su izbacile pelud ili izbacuju pelud ne smije premašivati 0,5 %;

(dd)

u slučaju kad nije moguće ispuniti uvjete utvrđene u Prilogu II. dijelu I. točki 2., moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: muško-sterilna komponenta upotrebljava se za proizvodnju certificiranog sjemena pomoću muške komponente koja sadrži specifičan obnavljač linije ili linija tako da barem jedna trećina biljaka nastalih od tako nastalog hibrida proizvodi pelud koji se pojavljuje normalno u svim pogledima.

4.   Štetni organizmi koji umanjuju upotrebljivost sjemena moraju biti na najmanjoj mogućoj razini. U slučaju Glycine max. ovaj se uvjet primjenjuje posebno na organizme Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora i var. sojae, Phialophora gregata i Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5.   Ispunjavanje navedenih standarda ili drugih uvjeta, kad se radi o osnovnom sjemenu, mora se provjeriti službenom inspekcijom na terenu, a certificirano se sjeme provjerava ili službenom inspekcijom na terenu ili inspekcijom provedenom pod službenim nadzorom. Te se inspekcije polja moraju provoditi u skladu sa sljedećim uvjetima:

A.

stanje i stadij razvoja usjeva omogućavaju odgovarajući pregled;

B.

u svim ostalim slučajevima kad se ne radi o usjevima hibrida suncokreta provodi se najmanje jedna inspekcija na terenu. U slučaju hibrida suncokreta, provodit će se najmanje dvije inspekcije na terenu;

C.

veličina, broj i podjela parcela koje treba pregledati kako bi se provjerilo poštivanje odredaba ovog Priloga određuju se u skladu s odgovarajućim metodama.


PRILOG II.

UVJETI KOJE SJEME TREBA ISPUNITI

I.   OSNOVNO I CERTIFICIRANO SJEME

1.   Sjeme mora imati zadovoljavajući identitet i sortnu čistoću. Sjeme u nastavku navedenih vrsta mora posebno udovoljavati navedenim standardima ili drugim uvjetima:

Vrste i kategorija

Najmanja čistoća sorte (%)

1

2

Arachis hypogaea:

— osnovno sjeme

99,7

— certificirano sjeme

99,5

Brassica napus osim sorti koje se isključivo koriste u krmne svrhe, Brassica rapa, osim sorti koje se isključivo koriste u krmne svrhe

— osnovno sjeme

99,9

— certificirano sjeme

99,7

Brassica napus spp. sorte koje se isključivo koriste u krmne svrhe, Brassica rapa, sorte koje se isključivo koriste u krmne svrhe, Helianthus annuus, osim hibridnih sorti uključujući njihove komponente, Sinapis alba:

— osnovno sjeme

99,7

— certificirano sjeme

99

Linum usitatissimum:

— osnovno sjeme

99,7

— certificirano sjeme, prve generacije

98

— certificirano sjeme, druge i treće generacije

97,5

Papaver somniferum:

— osnovno sjeme

99

— certificirano sjeme

98

Glycine max:

— osnovno sjeme

99,5

— certificirano sjeme

99

Najmanja sortna čistoća utvrđuje se uglavnom tijekom inspekcija na terenu u skladu s uvjetima utvrđenim u Prilogu I.

2.   Kad nije moguće ispuniti uvjete utvrđene u Prilogu I. dijelu 3. stavku B točki (b) podtočki (dd), ispunjavaju se sljedeći uvjeti: kad se za proizvodnju certificiranog sjemena hibrida suncokreta koristi žensko-muška sterilna komponenta i muška komponenta koja ne obnavlja mušku fertilnost, sjeme proizvedeno od muškog sterilnog roditelja miješa se sa sjemenom proizvedenim od potpuno fertilnog sjemenog roditelja. Odnos sjemena muškog sterilnog roditelja i muškog fertilnog roditelja sjemena ne smije biti veći od dva prema jedan.

3.   Sjeme mora udovoljavati sljedećim standardima ili drugim uvjetima u pogledu klijavosti, analitičke čistoće ili prisutnosti sjemena drugih biljaka, uključujući Orobanche spp.:

A.

Tablica:

Vrste i kategorija

Najmanja klijavost (% od čistog sjemena)

Analitička čistoća

Najveći sadržaj prema broju sjemena drugih biljnih vrsti u uzorku mase navedene u stupcu 4. Priloga III. (ukupno po stupcu)

Uvjeti u pogledu sjemena Orobanche

Najmanja analitička čistoća (maseni %)

Najveći sadržaj sjemena drugih biljnih vrsti (maseni %)

Druge biljne vrste

(a)

Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex spp.osim Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Brassica spp.

— osnovno sjeme

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

— certificirano sjeme

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Cannabis sativa

75

98

30 (b)

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carum carvi

70

97

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

 

3

 

 

Gossypium spp.

80

98

15

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Helianthus annuus

85

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Linum usitatissi-mum:

— predivi lan

92

99

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

— uljni lan

85

99

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

25 (b)

0

0 (c) (d)

 

 

 

 

 

Sinapis alba:

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

— certificirano sjeme

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Glycine max.

80

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

B.

Standardi ili drugi uvjeti koji se primjenjuju kad se na njih upućuje u tablici prema odjeljku I. dijelu 3. stavku A ovog Priloga:

(a)

najveći sadržaj sjemena naveden u stupcu 5. uključuje i sjeme vrsta u stupcima od 6. do 11.;

(b)

utvrđivanje ukupnog sadržaja sjemena drugih biljnih vrsta prema broju ne treba provoditi ako ne postoji sumnja da su ispunjeni uvjeti navedeni u stupcu 5.;

(c)

utvrđivanje broja sjemena Cuscuta spp. ne treba provoditi ako ne postoji sumnja da su ispunjeni uvjeti navedeni u stupcu 7.;

(d)

prisutnost jedne sjemenke Cuscuta spp. u uzorku određene težine ne smatra se nečistoćom ako u drugom uzorku iste mase nema sjemenki Cuscuta spp.;

(e)

u sjemenu neće biti Orobanche spp.; no prisutnost jedne sjemenke Orobanche spp. u uzorku od 100 grama ne smatra se nečistoćom ako u drugom uzorku od 200 grama nema nijedne sjemenke Orobanche spp.

4.   Prisutnost štetnih organizama koji umanjuju upotrebljivost sjemena mora biti na najmanjoj mogućoj razini. Sjeme treba posebno udovoljavati sljedećim standardima ili drugim uvjetima:

A.

Tablica:

Vrsta

Štetni organizmi

Najveći postotak prema broju sjemenki zaraženih štetnim organizmima

(ukupno po stupcu)

Sclerotinia sclerotiorum (najveći broj sklerocija ili dijelova sklerocija u uzorku mase navedene u Prilogu III.stupcu 4.)

Botrytis spp. Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotirchum lini, Fusarium spp.

Alternaria spp.,

Platyedria gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

 

 

 

10(b)

Brassica rapa

 

 

 

5(b)

Cannabis sativa

5

 

 

 

Gossypium spp.

 

 

1

 

Helianthus annuus

5

 

 

10(b)

Linum usitatissimum

5

5(a)

 

 

Sinnapis alba

 

 

 

5(b)

B.

Standardi i drugi uvjeti koji se primjenjuju kad se na njih upućuje u tablici odjeljka I. odjeljka 4. stavka (A) ovog Priloga:

(a)

kod lana, najveći postotak po broju sjemenki zaraženih Ascochyta linicola, (syn. Phoma linicola), ne smije premašivati jedan;

(b)

utvrđivanje sklerocija ili dijelova sklerocija Sclerotinia sclerotiorum ne mora se provoditi ako ne postoji sumnja da nisu ispunjeni uvjeti iz stupca 5. ove tabele.

C.

Posebni standardi ili drugi uvjeti koji se odnose na Glycine max.:

(a)

kad se radi o Pseudomonas syringae pv. glycinea najveći broj poduzoraka unutar uzorka od najmanje od 5 000 sjemenki po partiji koji je podijeljen u 5 poduzoraka za koje je utvrđeno da su zaraženi navedenim organizmima, ne smije premašivati 4;

kad se u svih pet poduzoraka utvrdi postojanje sumnjivih kolonija, mogu se provesti odgovarajuća biokemijska ispitivanja na sumnjive kolonije izdvojene na preferential medium kako bi se potvrdili gore navedeni standardi ili uvjeti;

(b)

kad se radi o Diaporthe phaseolorum, najveći broj zaraženih sjemenki ne smije premašivati15 %;

(c)

postotak mase inertne tvari, definirane u skladu s trenutno važećim međunarodnim ispitivačkim metodama, ne smije premašivati 0,3.

U skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2., države članice mogu biti ovlaštene ne provoditi ispitivanja u pogledu specifičnih standarda ili drugih uvjeta osim ako, na temelju prethodnog iskustva, postoji sumnja da nije udovoljeno tim standardima ili uvjetima.

II.   KOMERCIJALNO SJEME

Uz iznimku odjeljka I., uvjeti iz Priloga II dijela I. primjenjuju se na komercijalno sjeme.


PRILOG III.

MASA PARTIJE I UZORKA

Vrsta

Najveća masa partije

(tone)

Najveća masa uzorka uzeta iz partije

(grami)

Masa uzorka za određivanje prema broju predviđenom u stupcima od 5. do 11. Priloga II. dijela I. odjeljka 3. stavka A i stupcu 5. Priloga II. dijela I. odjeljka 4. stavka A

1

2

3

4

Arachis hypogaea

25

1 000

1 000

Brassica rapa

10

200

70

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

 

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Glycine max.

25

1 000

1 000

Najveća masa partije ne smije premašivati 5 %.


PRILOG IV.

OZNAKA

A.   Traženi podaci

(a)

Za osnovno sjeme i certificirano sjeme

1.

„Pravila i standardi EZ-a”.

2.

Certifikacijsko tijelo i država članica ili njihovi inicijali.

3.

Mjesec i godina plombiranja moraju biti naznačeni na način: „plombirano … (mjesec i godina)”, ili

mjesec i godina zadnjeg službenog uzorkovanja za potrebe certificiranja mora biti naznačeno na način: „uzorkovano … (mjesec i godina)”.

4.

Referentan broj partije.

5.

Vrsta, naznačena najmanje svojim botaničkim nazivom, koji može biti u skraćenom obliku i bez imena autora, latinicom.

6.

Sorta naznačena najmanje rimskim brojkama.

7.

Kategorija.

8.

Država proizvodnje.

9.

Deklarirana neto ili bruto masa.

10.

Kad je naznačena masa, a koriste se granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka, kao i približan odnos između mase čistog sjemena i ukupne mase.

11.

Kad se radi o sortama koje su hibridi ili samooplodne linije:

za osnovno sjeme kad su hibrid ili samooplodna linija kojoj sjeme pripada službeno prihvaćeni prema Direktivi 2002/53/EZ:

naziv komponente pod kojom je službeno prihvaćeno, sa ili bez navođenja konačne sorte, popraćeno, u slučaju hibrida ili samooplodne linije koje su namijenjene isključivo kao komponente za konačne sorte, riječju „komponenta”,

za osnovno sjeme u drugim slučajevima:

naziv komponente kojoj osnovno sjeme pripada, što se može navesti u obliku šifre, popraćeno navođenjem konačne sorte, sa ili bez navođenja njezine funkcije, (muška ili ženska), i popraćeno riječju „komponenta”,

za certificirano sjeme:

naziv sorte kojoj sjeme pripada, popraćeno riječju „hibrid”.

12.

U slučaju kad je ponovno ispitana najmanja klijavost, mogu se navesti riječi „ponovno ispitano … (mjesec i godina)” i služba odgovorna za takvo ponovno ispitivanje. Takvi se podaci mogu navesti na službenoj naljepnici na službenoj oznaci.

U skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2., države članice mogu se osloboditi obveze navođenja botaničkog naziva za pojedine vrste i, ako je to potrebno, na ograničena razdoblja kad se utvrdi da nedostaci ovakve primjene premašuju prednosti koje se očekuju od stavljanja sjemena na tržište.

(b)

Za komercijalno sjeme

1.

„Pravila i standardi EZ-a”.

2.

„Komercijalno sjeme (nije certificirano kao sorta)”.

3.

Certifikacijsko tijelo i država članica ili njihovi inicijali.

4.

Mjesec i godina plombiranja naznačena na način: „plombirano … (mjesec i godina)”.

5.

Referentan broj partije.

6.

Vrsta, naznačena najmanje svojim botaničkim nazivom, koji može biti u skraćenom obliku i bez imena autora, latinicom.

7.

Područje proizvodnje.

8.

Deklarirana neto ili bruto masa.

9.

Kad je naznačena masa, a koriste se granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka, kao i približan odnos između mase čistog sjemena i ukupne mase.

10.

U slučaju kad je ponovno ispitana najmanja klijavost, mogu se navesti riječi „ponovno ispitano … (mjesec i godina)” i služba odgovorna za takvo ponovno ispitivanje. Takvi se podaci mogu navesti na službenoj naljepnici na službenoj deklaraciji.

U skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2., države članice mogu se osloboditi obveze navođenja botaničkog naziva za pojedine vrste i, ako je to potrebno, na ograničena razdoblja kad se utvrdi da nedostaci ovakve primjene premašuju prednosti koje se očekuju od stavljanja sjemena na tržište.

B.   Najmanje dimenzije

110 mm × 67 mm.


PRILOG V.

OZNAKA I DOKUMENT U SLUČAJU KAD SJEME JOŠ NIJE KONAČNO CERTIFICIRANO, A POBRANO JE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

A.   Podaci potrebni za oznaku

tijelo odgovorno za inspekciju polja i država članica ili njihovi inicijali,

vrsta, naznačena najmanje svojim botaničkim nazivom, koji može biti u skraćenom obliku i bez imena autora, latinicom,

sorta, naznačena najmanje rimskim brojkama; kad se radi o sortama, (samooplodne linije, hibridi), koje su namijenjene isključivo kao komponente za hibridne sorte, treba dodati riječ

„komponenta”,

kategorija, u slučaju hibridnih sorata, riječ „hibrid”,

referentan broj polja ili partije,

deklarirana neto ili bruto masa,

riječi „sjeme nije konačno certificirano”.

U skladu s postupkom iz članka 25. stavka 2., države članice mogu se osloboditi obveze navođenja botaničkog naziva za pojedine vrste i, ako je to potrebno, na ograničena razdoblja kad se utvrdi da nedostaci ovakve primjene premašuju prednosti koje se očekuju od stavljanja sjemena na tržište.

B.   Boja oznake

Deklaracija je sive boje.

C.   Podaci potrebni za dokument

tijelo koje izdaje dokument,

vrsta, naznačena najmanje svojim botaničkim nazivom, koji može biti u skraćenom obliku i bez imena autora, latinicom,

podvrsta, naznačena obvezno latinicom,

kategorija,

referentan broj sjemena kojim je polje zasijano i ime zemlje ili zemalja koje su certificirale to sjeme,

referentan broj polja ili partije,

područje kultivirano za proizvodnju partije za koju je izdan dokument,

količina pobranog sjemena i broj pakiranja,

broj generacija nakon osnovnog sjemena, u slučaju certificiranog sjemena,

potvrda da su ispunjeni uvjeti koje usjev od kojeg potječe sjeme mora ispuniti,

ako je to potrebno, rezultati preliminarnih analiza sjemena.


PRILOG VI.

DIO A

DIREKTIVA STAVLJENA IZVAN SNAGE I NJEZINE UZASTOPNE IZMJENE

(prema uputi iz članka 31.)

Direktiva 69/208/EEZ (SL L 169, 10.7.1969., str. 3.)

 

Direktiva Vijeća 71/162/EEZ (SL L 87, 17.4.1971., str. 24.)

samo članak 5.

Direktiva Vijeća 72/274/EEZ (SL L 171, 29.7.1972., str. 37.)

samo u pogledu uputa na odredbe Direktive 69/208/EEZ u člancima 1. i 2.

Direktiva Vijeća 72/418/EEZ (SL L 287, 26.12.1972., str. 22.)

samo članak 5.

Direktiva Vijeća 73/438/EEZ (SL L 356, 27.12.1973., str. 79.)

samo članak 5.

Direktiva Vijeća 75/444/EEZ (SL L 196, 26.7.1975., str. 6.)

samo članak 5.

Direktiva Vijeća 78/55/EEZ (SL L 16, 20.1.1978., str. 23.)

samo članak 5.

Direktiva Komisije 78/388/EEZ (SL L 113, 25.4.1978., str. 20.)

 

Direktiva Vijeća 78/692/EEZ (SL L 236, 26.8.1978., str. 13.)

samo članak 6.

Direktiva Vijeća 78/1020/EEZ (SL L 350, 14.12.1978., str. 27.)

samo članak 3.

Direktiva Komisije 79/641/EEZ (SL L 183, 19.7.1979., str. 13.)

samo članak 3.

Direktiva Komisije 80/304/EEZ (SL L 68, 14.3.1980., str. 33.)

 

Direktiva Komisije 81/126/EEZ (SL L 67, 12.3.1981., str. 36.)

samo članak 4.

Direktiva Komisije 82/287/EEZ (SL L 131, 13.5.1982., str. 24.)

samo članci 3. i 4.

Direktiva Vijeća 82/727/EEZ (SL L 310, 6.11.1982., str. 21.)

 

Direktiva Komisije 82/859/EEZ (SL L 357, 18.12.1982., str. 31.)

 

Direktiva Vijeća 86/155/EEZ (SL L 118, 7.5.1986., str. 23.)

samo članak 4.

Direktiva Komisije 87/120/EEZ (SL L 49, 18.2.1987., str. 39.)

samo članak 4.

Direktiva Komisije 87/480/EEZ (SL L 273, 26.9.1987., str. 43.)

samo članak 2.

Direktiva Vijeća 88/332/EEZ (SL L 151, 17.6.1988., str. 82.)

samo članak 7.

Direktiva Vijeća 88/380/EEZ (SL L 187, 16.7.1988., str. 31.)

samo članak 5.

Direktiva Vijeća 90/654/EEZ (SL L 353, 17.12.1990., str. 48.)

samo u pogledu uputa na odredbe Direktive 69/208/EEZ u članku 2. i na Prilog II. dio I. stavak 5.

Direktiva Komisije 92/9/EEZ (SL L 70, 17.3.1992., str. 25.)

 

Direktiva Komisije 92/107/EEZ (SL L 16, 25.1.1993., str. 1.)

 

Direktiva Komisije 96/18/EZ (SL L 76, 26.3.1996., str. 21.)

samo članak 2.

Direktiva Vijeća 96/72/EZ (SL L 304, 27.11.1996., str. 10.)

samo članak 1. stavak 5.

Direktiva Vijeća 98/95/EZ (SL L 25, 1.2.1999., str. 1.)

samo članak 5.

Direktiva Vijeća 98/96/EZ (SL L 25, 1.2.1999., str. 27.)

samo članak 5.

DIO B

ROKOVI ZA PRIJENOS U NACIONALNO PRAVO

(prema uputi iz članka 31.)

Direktiva

Rok za prijenos

69/208/EEZ

1. srpnja 1970. stavci 1. i 2 (1)  (2).

71/162/EEZ

1. srpnja 1970. (članak 5. stavci 1., 2. i 7.)

1. srpnja 1972. (članak 5. stavak 3.)

1. srpnja 1971. (ostale odredbe) stavak 1 (1).

72/274/EEZ

1. srpnja 1972. (članak 1.)

1. siječnja 1973. (članak 2.)

72/418/EEZ

1. srpnja 1973.

73/438/EEZ

1. srpnja 1973. (članak 5. stavak 3.)

1. siječnja 1974. (članak 5. stavak 4.)

1. srpnja 1974. (ostale odredbe)

75/444/EEZ

1. srpnja 1975. (članak 5. stavak 2.)

1. srpnja 1977. (ostale odredbe)

78/55/EEZ

1. srpnja 1978. (članak 5. stavak 2.)

1. srpnja 1979. (ostale odredbe)

78/388/EEZ

1. siječnja 1981. (članak 1 stavci 1. (3) i 2 (4).)

1. srpnja 1980. (ostale odredbe)

78/692/EEZ

1. srpnja 1977. (članak 6.)

1. srpnja 1979. (ostale odredbe)

78/1020/EEZ

1. srpnja 1977.

79/641/EEZ

1. srpnja 1980.

80/304/EEZ

1. srpnja 1980.

81/126/EEZ

1. srpnja 1982.

82/287/EEZ

1. siječnja 1983.

82/727/EEZ

1. srpnja 1982.

82/859/EEZ

1. srpnja 1983.

86/155/EEZ

1. ožujka 1986. (članak 4. stavci 3., 4. i 5.)

1. srpnja 1987. (ostale odredbe)

87/120/EEZ

1. srpnja 1988.

87/480/EEZ

1. srpnja 1990.

88/332/EEZ

 

88/380/EEZ

1. srpnja 1992. (članak 5. stavci 10., 19., 23. i 25 (5). i članak 5. stavak 12.)

1. srpnja 1990. (ostale odredbe)

90/654/EEZ

 

92/9/EEZ

30. lipnja 1992.

92/107/EEZ

1. srpnja 1994.

96/18/EZ

1. srpnja 1996.

96/72/EZ

1. srpnja 1997. (4)

98/95/EZ

1. veljače 2000. (Ispravak SL L 126, 20.5.1999., str. 23.)

98/96/EZ

1. veljače 2000.


(1)  Za Dansku, Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu, 1. srpnja 1973. za članak 14. stavak 1.; 1. srpnja 1974. za ostale odredbe u pogledu osnovnog sjemena i 1. srpnja 1976. za ostale odredbe.

(2)  1. siječnja 1986. za Grčku, 1. ožujka 1986. za Španjolsku te 1. siječnja 1991. za Portugal.

(3)  U vezi s Prilogom I. odjeljkom 3.

(4)  U vezi s Prilogom II. dijelom I. odjeljkom 1.

(5)  U mjeri u kojoj te odredbe zahtijevaju da se botanički naziv vrste naznači na oznaci sjemena.

(6)  Preostale zalihe etiketa s kraticom „EEZ” mogu se nastaviti koristiti do 31. prosinca 2001.


PRILOG VII.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 69/208/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1.

Članak 1. prvi podstavak

Članak 17.

Članak 1. drugi podstavak

Članak 1. točka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (a)

Članak 2. stavak 1. točka A

Članak 2. stavak 1. točka (b)

Članak 2. stavak 1. točka B podtočka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (c) alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka B podtočka (b)

Članak 2. stavak 1. točka (c) alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka B podtočka (c)

Članak 2. stavak 1. točka (c) alineja iii.

Članak 2. stavak 1. točka B podtočka (d)

Članak 2. stavak 1. točka (c) alineja iv.

Članak 2. stavak 1. točka Ba podtočka 1. alineja (a)

Članak 2. stavak 1. točka (d) podtočka 1. alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka Ba podtočka 1. alineja (b)

Članak 2. stavak 1. točka (d) podtočka 1. alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka Ba podtočka 2. alineja (a)

Članak 2. stavak 1. točka (d) podtočka 2. alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka Ba podtočka 2. alineja (b)

Članak 2. stavak 1. točka (d) podtočka 2. alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka Ba podtočka 2. alineja (c)

Članak 2. stavak 1. točka (d) podtočka 2. alineja iii.

Članak 2. stavak 1. točka C podtočka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (e) alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka C podtočka (b)

Članak 2. stavak 1. točka (e) alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka C podtočka (c)

Članak 2. stavak 1. točka (e) alineja iii.

Članak 2. stavak 1. točka C podtočka (d)

Članak 2. stavak 1. točka (e) alineja iv.

Članak 2. stavak 1. točka D podtočka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (f) alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka D podtočka (b)

Članak 2. stavak 1. točka (f) alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka D podtočka (c)

Članak 2. stavak 1. točka (f) alineja iii.

Članak 2. stavak 1. točka D podtočka (d)

Članak 2. stavak 1. točka (f) alineja iv.

Članak 2. stavak 1. točka E podtočka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (g) alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka E podtočka (b)

Članak 2. stavak 1. točka (g) alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka E podtočka (c)

Članak 2. stavak 1. točka (g) alineja iii.

Članak 2. stavak 1. točka E podtočka (d)

Članak 2. stavak 1. točka (g) alineja iv.

Članak 2. stavak 1. točka Ea podtočka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (h) alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka Ea podtočka (b)

Članak 2. stavak 1. točka (h) alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka Ea podtočka (c)

Članak 2. stavak 1. točka (h) alineja iii.

Članak 2. stavak 1. točka Ea podtočka (d)

Članak 2. stavak 1. točka (h) alineja iv.

Članak 2. stavak 1. točka F podtočka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (i) alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka F podtočka (b)

Članak 2. stavak 1. točka (i) alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka F podtočka (c)

Članak 2. stavak 1. točka (i) alineja iii.

Članak 2. stavak 1. točka F podtočka (d)

Članak 2. stavak 1. točka (i) alineja iv.

Članak 2. stavak 1. točka G podtočka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (j) alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka G podtočka (b)

Članak 2. stavak 1. točka (j) alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka G podtočka (c)

Članak 2. stavak 1. točka (j) alineja iii.

Članak 2. stavak 1. točka H podtočka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (k) alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka H podtočka (b)

Članak 2. stavak 1. točka (k) alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka H podtočka (c)

Članak 2. stavak 1. točka (k) alineja iii.

Članak 2. stavak 1.a

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 1.b

Članak 2. stavak 3.

Članak 2. stavak 2. točka (a)

Članak 2. stavak 2. točka (b)

Članak 2. stavak 4. točka (a)

Članak 2. stavak 2. točka (c)

Članak 2. stavak 2. točka (d)

Članak 2. stavak 4. točka (b)

Članak 2. stavak 3. točka (i) podtočka (a)

Članak 2. stavak 5. točka (a) alineja i.

Članak 2. stavak 3. točka (i) podtočka (b)

Članak 2. stavak 5. točka (a) alineja ii.

Članak 2. stavak 3. točka (i) podtočka (c)

Članak 2. stavak 5. točka (a) alineja iii.

Članak 2. stavak 3. točka (i) podtočka (d)

Članak 2. stavak 5. točka (a) alineja iv.

Članak 2. stavak 3. točka (ii)

Članak 2. stavak 5. točka (b)

Članak 2. stavak 3. točka (iii)

Članak 2. stavak 5. točka (c)

Članak 2. stavak 3. točka (iv)

Članak 2. stavak 5. točka (d)

Članak 2. stavak 3. točka (v)

Članak 2. stavak 5. drugi podstavak

Članak 2. stavak 4.

Članak 2. stavak 6.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 3. točka (a)

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 4. točka (a)

Članak 6.

Članak 5.

Članak 7.

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 9.

Članak 8.

Članak 10.

Članak 9.

Članak 11.

Članak 10.

Članak 12.

Članak 11.

Članak 13.

Članak 11. točka (a)

Članak 14.

Članak 12.

Članak 15.

Članak 12. točka (a)

Članak 16.

Članak 13.

Članak 17.

Članak 14.

Članak 19.

Članak 14. točka (a)

Članak 18.

Članak 15. stavak 1. točka (a)

Članak 20. točka (a)

Članak 15. stavak 1. točka (b)

Članak 20. točka (b)

Članak 16.

Članak 21.

Članak 18.

Članak 22.

Članak 19.

Članak 23.

Članak 20. točka (a)

Članak 24.

Članak 20.

Članak 25.

Članak 21.

Članak 26.

Članak 21. točka (a) podtočka 1.

Članak 27. stavak 1.

Članak 21. točka (a) podtočka 2. alineja i.

Članak 27. stavak 2. točka (a)

Članak 21. točka (a) podtočka 2. alineja ii.

Članak 27. stavak 2. točka (b)

Članak 22.

Članak 28.

Članak 29. (1)

Članak 30. (2)

Članak 31.

Članak 32.

Članak 33.

PRILOG I.

PRILOG I.

PRILOG II. dio I. točka 1.

PRILOG II. dio I. točka 1.

PRILOG II. dio I. točka 1. podtočka (a)

PRILOG II. dio I. točka 2.

PRILOG II. dio I. točka 2.

PRILOG II. dio I. točka 3.

PRILOG II. dio I. točka 3.

PRILOG II. dio I. točka 4.

PRILOG II. dio II.

PRILOG II. dio II.

PRILOG III.

PRILOG III.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 1.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 1.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 2.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 2.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 3.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 3.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 4.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 4.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 5.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 5.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 6.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 6.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 7.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 7.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 8.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 8.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 9.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 9.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 10.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 10.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 10. alineja (a)

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 11.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 11.

PRILOG IV. dio A točka (a) podtočka 12.

PRILOG IV. dio A točka (b)

PRILOG IV. dio A točka (b)

PRILOG IV. dio B

PRILOG IV. dio B

PRILOG V.

PRILOG V.

PRILOG VI.

PRILOG VII.


(1)  98/95/EZ članak 9. stavak 2. i 98/96/EZ članak 8. stavak 2.

(2)  98/96/EZ članak 9.


Top