Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0358

2002/358/EZ: Odluka Vijeća od 25. travnja 2002. o odobravanju, u ime Europske zajednice, Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze

OJ L 130, 15.5.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 220 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 220 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 245 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/358/oj

11/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

245


32002D0358


L 130/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.04.2002.


ODLUKA VIJEĆA

od 25. travnja 2002.

o odobravanju, u ime Europske zajednice, Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze

(2002/358/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1., u vezi s prvom rečenicom prvog podstavka članka 300. stavka 2., te prvog podstavka njegovog članka 300. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Krajnji je cilj Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime („Konvencija”), koja je u ime Zajednice odobrena Odlukom Vijeća 94/69/EZ od 15. prosinca 1993. o sklapanju Okvirne konvencije o promjeni klime (3), ostvariti stabilizaciju koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi na razini koja sprečava antropogeni utjecaj na klimatski sustav.

(2)

Konferencija stranaka Konvencije je na svom prvom zasjedanju zaključila da je obveza razvijenih država vratiti do 2000. godine, pojedinačno ili zajednički, svoje emisije ugljičnog dioksida i ostalih stakleničkih plinova koje ne nadzire Montrealski protokol uz Konvenciju o zaštiti ozonskog omotača na razine iz 1990., nedovoljna za postizanje dugoročnog cilja Konvencije o sprečavanju opasnih antropogenih utjecaja na klimatski sustav. Konferencijom se nadalje dogovorilo da se usvajanjem protokola ili drugih pravnih instrumenata započne proces koji bi omogućio poduzimanje odgovarajućih radnji i u razdoblju nakon 2000. godine (4).

(3)

Rezultat tog procesa je usvajanje Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, 11. prosinca 1997. („Protokol”) (5).

(4)

Konferencija stranaka Konvencije je na svom četvrtom zasjedanju odlučila usvojiti Akcijski plan iz Buenos Airesa, da bi na šestom zasjedanju Konferencije stranaka postigla sporazum o provedbi ključnih elemenata Protokola (6).

(5)

Osnovne elemente za provedbu Akcijskog plana iz Buenosa Airesa Konferencija stranaka konsenzusom je dogovorila na šestom zasjedanju u Bonnu od 19. do 27. srpnja 2001. (7).

(6)

Konferencija stranaka je na svojem sedmom zasjedanju održanom u Marrakeshu od 29. listopada do 10. studenoga 2001. konsenzusom usvojila niz odluka kojima se primjenjuju Sporazumi iz Bonna (8).

(7)

Protokol je u skladu s člankom 24. otvoren za ratifikaciju, prihvaćanje ili odobrenje od strane država i regionalnih organizacija za gospodarsku integraciju koje su ga potpisale.

(8)

Protokol, u skladu s člankom 4., predviđa da stranke zajednički ispunjavaju svoje obveze na temelju članka 3., djelujući u okviru i zajedno s regionalnim organizacijama za gospodarsku integraciju.

(9)

Pri potpisivanju Protokola 29. travnja 1998., Zajednica je izjavila da će u skladu s člankom 4. Protokola ispunjavati svoje pripadajuće obveze na temelju članka 3. stavka 1. Protokola zajedno sa svojim državama članicama.

(10)

Pri odlučivanju o zajedničkom ispunjavanju obveza, u skladu s člankom 4. Kyotskog protokola, Zajednica i njezine države članice zajednički su odgovorne u skladu sa stavkom 6. navedenog članka i u skladu s člankom 24. stavkom 2. Protokola, za ispunjavanje obveza Zajednice o količinskom ograničenju emisija na temelju članka 3. stavka 1. Protokola. Stoga, i u skladu s člankom 10. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, države članice su pojedinačno ili zajednički obvezne poduzeti sve potrebne mjere, bilo opće ili specifične, kako bi osigurale ispunjavanje obveza koje proizlaze iz mjera koje su poduzele institucije Zajednice, uključujući i obvezu Zajednice o količinskom ograničenju emisija iz Protokola, kako bi olakšale ispunjavanje tih obveza i suzdržale se od svih mjera koje bi mogle ugroziti njihovo ostvarenje ove obveze.

(11)

Pravna osnova za svaku daljnju odluku u vezi s odobrenjem Zajednice budućih obveza u odnosu na smanjenje emisija odredit će se sadržajem i učinkom te odluke.

(12)

Zaključcima Vijeća od 16. lipnja 1998. (9) Vijeće je dogovorilo doprinose svake države članice ukupnoj obvezi Zajednice o smanjenju emisija. Određene države članice izrazile su svoje pretpostavke o emisijama za baznu godinu, te o zajedničkim i usklađenim politikama i mjerama. Doprinosi se razlikuju kako bi se uzeli u obzir, među ostalim, očekivani gospodarski rast, različiti izvori energije te industrijska struktura odgovarajuće države članice. Vijeće je nadalje dogovorilo da se uvjeti sporazuma uključe u Odluku Vijeća o odobrenju Protokola od strane Zajednice. Članak 4. stavak 2. Protokola zahtijeva od Zajednice i njezinih država članica da obavijeste Tajništvo, uspostavljeno člankom 8. Konvencije, o uvjetima toga sporazuma na dan polaganja njihovih isprava o ratifikaciji ili odobrenju. Zajednica i njezine države članice obvezne su poduzeti potrebne mjere kako bi omogućile Zajednici da ispuni svoje obveze iz Protokola, ne dovodeći u pitanje odgovornost svake države članice prema Zajednici i drugim državama članicama u pogledu ispunjavanja svojih obveza.

(13)

Emisije Zajednice i njezinih država članica u baznoj godini ne određuju se konačno prije stupanja na snagu Protokola. Jednom kada se emisije bazne godine konačno utvrde i to najkasnije prije početka obvezujućeg razdoblja, Zajednica i njezine države članice utvrđuju razine emisija izražene u tonama ekvivalenata ugljičnog dioksida, u skladu s postupkom iz članka 8. Odluke Vijeća 93/389/EEZ od 24. lipnja 1993. o sustavu praćenja emisija CO2 i drugih stakleničkih plinova u Zajednici (10).

(14)

Europsko Vijeće je 15. i 16. lipnja 2001. u Göteborgu ponovno potvrdilo odlučnost Zajednice i država članica da ispune svoje Protokolom preuzete obveze, te izjavilo da Komisija priprema prijedlog za ratifikaciju prije kraja 2001., omogućujući tako Zajednici i njezinim državama članicama da ispune svoje obveze brze ratifikacije Protokola.

(15)

Europsko Vijeće je 14. i 15. prosinca 2001. u Laekenu potvrdilo odlučnost Unije da ispoštuje svoje obveze preuzete Kyotskim protokolom i svoju želju da Protokol stupi na snagu prije Svjetskog summita o održivom razvoju od 26. kolovoza do 4. rujna 2002. u Johannesburgu.

(16)

Mjere potrebne za provedbu ove Odluke treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (11),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime („Protokol”) potpisan 29. travnja 1998. u New Yorku ovime se odobrava u ime Europske zajednice.

Tekst Protokola određen je u Prilogu I.

Članak 2.

Europska zajednica i njezine države članice zajednički ispunjavaju svoje obveze iz članka 3. stavka 1. Protokola, u skladu s odredbama članka 4., i u potpunosti poštujući odredbe članka 10. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Količinsko ograničenje i obveza smanjenja emisija, koje je preuzela Europska zajednica i njezine države članice s ciljem određivanja odgovarajućih razina emisija koje su im dodijeljene za prvo obvezujuće razdoblje za količinsko ograničenje i smanjenje emisija od 2008. do 2012. godine, određeni su u Prilogu II.

Europska zajednica i njezine države članice poduzimaju sve potrebne mjere za usklađivanje s razinama emisija navedenima u Prilogu II., kako je određeno u skladu s člankom 3. ove Odluke.

Članak 3.

Najkasnije do 31. prosinca 2006. i u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 2. ove Odluke, Komisija određuje odgovarajuće razine emisija dodijeljene Europskoj zajednici i svakoj državi članici izražene u tonama ekvivalenta ugljičnog dioksida, nakon uspostave konačnih brojčanih vrijednosti emisija za baznu godinu, te na temelju količinskog ograničenja i obveze smanjenja određenih u Prilogu II., uzimajući u obzir metodologije za procjenu antropogenih emisija prema izvorima i uklanjanjima pomoću ponora iz članka 5. stavka 2. Protokola, te načine za izračunavanje dodijeljenih količina sukladno članku 3. stavcima 7. i 8. Protokola.

Dodijeljena količina Europske zajednice i svake države članice jednaka je odgovarajućim razinama emisija određenih u skladu s ovim člankom.

Članak 4.

1.   Komisiji pomaže Odbor utemeljen na temelju članka 8. Odluke 93/389/EEZ.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Odbor usvaja svoj poslovnik.

Članak 5.

1.   Ovime se ovlašćuje predsjednik Vijeća da imenuje osobu ili osobe ovlaštene da u ime Europske zajednice obavijeste Tajništvo Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime o ovoj Odluci, u skladu s člankom 4. stavkom 2. Protokola.

2.   Ovime se ovlašćuje predsjednik Vijeća da imenuje osobu ili osobe ovlaštene da na isti datum obavijesti iz stavka 1. kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, u skladu s člankom 24. stavkom 1. Protokola, polože ispravu o odobrenju, čime Zajednica izražava obvezujući pristanak.

3.   Ovime se ovlašćuje predsjednik Vijeća da imenuje osobu ili osobe ovlaštene da na isti datum obavijesti iz stavka 1. prilože izjavu o nadležnosti određenu u Prilogu III., u skladu s odredbama članka 24. stavka 3 Protokola.

Članak 6.

1.   Prilikom polaganja svojih isprava o ratifikaciji ili odobrenju Protokola, države članice notificiraju ovu Odluku, u isto vrijeme i u svoje ime, Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime u skladu s člankom 4. stavkom 2. Protokola.,

2.   Države članice nastoje poduzeti potrebne mjere s ciljem polaganja svojih isprava o ratifikaciji ili odobrenju istodobno s Europskom zajednicom i ostalim državama članicama, te, ako je moguće, najkasnije do 1. lipnja 2002.

3.   Države članice najkasnije do 1. travnja 2002. obavješćuju Komisiju o svojim odlukama da ratificiraju ili da odobre Protokol ili, s obzirom na okolnosti, o vjerojatnom datumu završetka potrebnih postupaka. Komisija u suradnji s državama članicama određuje datum za istodobno polaganje isprava o ratifikaciji ili odobrenju.

Članak 7.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. travnja 2002.

Za Vijeće

Predsjednik

M. RAJOY BREY


(1)  SL C 75 E, 26.3.2002., str. 17.

(2)  Mišljenje od 6. veljače 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 33, 7.2.1994., str. 11.

(4)  Odluka 1/CP.1: „Berlinski mandat: Pregled primjerenosti članka 4 stavka 2. točke (a) i točke (b) Konvencije, uključujući prijedloge u vezi s Protokolom i odlukama o nastavnom postupanju”.

(5)  Odluka 1/CP.3: „Usvajanje Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime”.

(6)  Odluka I/CP.4: „Akcijski plan iz Buenosa Airesa”.

(7)  Odluka 5/CP.6: „Provedba Akcijskog plana iz Buenosa Airesa”.

(8)  Odluke 2-24/CP.7: „Marakeški sporazumi”.

(9)  Dokument 9702/98 od 19. lipnja 1998. Vijeća Europske unije koji predstavlja ishod postupaka Vijeća za okoliš od 16.-17. lipnja 1998., Prilog I.

(10)  SL L 167, 9.7.1993., str. 31. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 1999/296/EZ (SL L 117, 5.5.1999., str. 35.).

(11)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


Top