EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2157

Uredba Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE)

OJ L 294, 10.11.2001, p. 1–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 113 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 113 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 8 - 28

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/oj

06/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

8


32001R2157


L 294/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.10.2001.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2157/2001

od 8. listopada 2001.

o Statutu europskog društva (SE)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 308.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da:

(1)

Za uspostavljanje unutarnjeg tržišta i poboljšanje gospodarske i socijalne situacije koje ono donosi u cijeloj Zajednici potrebno je ne samo uklanjanje zapreka trgovinskoj razmjeni, već i prilagodba proizvodnih struktura Zajednici. Stoga je neophodno da trgovačka društva čije poslovanje nije ograničeno na zadovoljavanje isključivo lokalnih potreba imaju mogućnost planiranja i provođenja preustroja svojeg poslovanja na razini Zajednice.

(2)

Pretpostavka takvog preustroja je mogućnost udruživanja potencijala postojećih društava iz različitih država članica putem pripajanja ili spajanja. Te se radnje mogu provesti jedino uz strogo poštovanje pravila o zaštiti tržišnog natjecanja koja su utvrđena Ugovorom.

(3)

Restrukturiranje i suradnja društava iz različitih država članica uzrokuju pravne i psihološke poteškoće te porezne probleme. Neke od tih poteškoća moguće je prevladati usklađivanjem prava društava država članica putem direktiva donesenih na temelju članka 44. Ugovora. Međutim, takvo usklađivanje prava društava država članica ne oslobađa društva podvrgnuta različitim pravnim sustavima od obveze izbora oblika društva koji je podvrgnut određenom nacionalnom pravu.

(4)

Pravni okvir unutar kojeg se mora odvijati poslovanje u Zajednici još uvijek se u velikoj mjeri temelji na nacionalnim zakonodavstvima te stoga više ne odgovara gospodarskom okviru unutar kojeg se ono mora razvijati ako se žele ostvariti ciljevi utvrđeni u članku 18. Ugovora. Takvo stanje predstavlja značajnu prepreku udruživanju društava iz različitih država članica.

(5)

Države članice su dužne osigurati da odredbe koje se primjenjuju na europska društva na temelju ove Uredbe ne dovode do diskriminacije europskih društava u odnosu na dionička društva zbog neopravdanog različitog položaja niti do nerazmjernih ograničenja osnivanja europskog društva ili prijenosa njegovog registriranog sjedišta.

(6)

Neophodno je osigurati, u najvećoj mogućoj mjeri, podudarnost gospodarske i pravne jedinice društva u Zajednici. U tu svrhu treba predvidjeti, pored trgovačkih društava koja su podvrgnuta određenom nacionalnom pravu, osnivanje trgovačkih društava koja se osnivaju i djeluju u skladu s pravom stvorenim uredbom Zajednice koja se izravno primjenjuje u svim državama članicama.

(7)

Odredbe takve uredbe dopustit će osnivanje i upravljanje društava s europskom dimenzijom, bez zapreka koje proizlaze iz razlika u nacionalnim zakonima koji se primjenjuju na trgovačka društva i teritorijalne ograničenosti njihove primjene.

(8)

Statut europskog dioničkog društva (u daljnjem tekstu „SE”) je jedna od mjera koje je Vijeće trebalo usvojiti prije 1992. godine, a koje su navedene u Bijeloj knjizi Europske komisije o uspostavljanju unutarnjeg tržišta koju je Europsko vijeće odobrilo na sastanku u Milanu u lipnju 1985. Europsko vijeće je na svom sastanku u Bruxellesu 1987. godine izrazilo želju za što skorijim stvaranjem navedenog statuta.

(9)

Od podnošenja prijedloga Uredbe o Statutu europskog dioničkog društva od strane Komisije 1970. godine, a koji je izmijenjen 1975. godine, rad na usklađivanju nacionalnih prava društava doživio je značajni napredak, tako da se za područja za koja za djelovanje SE-a nisu nužna jedinstvena pravila Zajednice može upućivati na pravo koje se primjenjuje na dionička društva u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a.

(10)

S ciljem postizanja temeljnog cilja zakonskih pravila kojima se uređuju SE, a ne dovodeći u pitanje bilo kakvu gospodarsku potrebu koja bi mogla nastati u budućnosti, mora postojati barem mogućnost osnivanja SE-a, kako bi se društvima iz različitih država članica omogućilo pripajanje ili spajanje odnosno stvaranje holding društava, kao i da bi se društvima i drugim pravnim osobama koje se bave gospodarskim djelatnostima i koje su podvrgnute pravima različitih država članica omogućilo osnivanje zajedničkih društava kćeri.

(11)

Jednako tako bi trebalo omogućiti preoblikovanje dioničkog društva s registriranim sjedištem i središnjom upravom u Zajednici u SE bez provođenja postupka likvidacije, uz uvjet da ono ima društvo kći u državi članici različitoj od one u kojoj se nalazi njegovo registrirano sjedište.

(12)

Odredbe nacionalnog prava koje se primjenjuju na dionička društva koja nude svoje vrijednosne papire javnom ponudom odnosno na transakcije vrijednosnim papirima trebale bi se također primjenjivati i na osnivanje SE-a javnom ponudom vrijednosnih papira te na SE-e koji žele koristiti takve financijske instrumente.

(13)

SE mora imati oblik društva s temeljnim kapitalom podijeljenim na dionice, jer je to, i u financijskom i upravljačkom smislu, oblik koji najviše odgovara potrebama društva koje posluje na europskoj razini. Kako bi se osiguralo da takva društva budu razumne veličine, najniži iznos temeljnog kapitala treba odrediti tako da društva imaju dovoljno sredstava, a da se time malim i srednjim poduzećima ne otežava osnivanje SE-a.

(14)

SE se mora učinkovito voditi i odgovarajuće nadzirati. Treba uzeti u obzir da trenutačno u Zajednici postoje dva različita sustava upravljanja dioničkim društvima. Iako bi trebalo SE-u prepustiti izbor između ova dva sustava, potrebno je jasno definirati odgovornosti onih koji su zaduženi za upravljanje i onih koji su zaduženi za nadzor.

(15)

U skladu s pravilima i općim načelima međunarodnog privatnog prava, prava i obveze koje u vezi sa zaštitom manjinskih dioničara i trećih strana proizlaze za vladajuće društvo koje je podvrgnuto drukčijem pravnom sustavu, podliježu pravu kojemu je podvrgnuto ovisno društvo, ne dovodeći u pitanje obveze koje za vladajuće društvo proizlaze iz nacionalnog prava na koje se ono primjenjuje, primjerice, obvezu sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća.

(16)

Ne dovodeći u pitanje posljedice naknadnog usklađivanja prava država članica, za sada nisu potrebna posebna pravila za SE-e u ovom području. Pravila i opća načela međunarodnog privatnog prava trebala bi se stoga primjenjivati u slučaju kad je SE vladajuće društvo i u slučaju kad je SE ovisno društvo.

(17)

Potrebno je točno utvrditi pravila koja se primjenjuju u slučaju kad je SE ovisno društvo, te bi se u tu svrhu trebalo upućivati na pravo koje se primjenjuje na dionička društva u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a.

(18)

Od svake se države članice mora zahtijevati da u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe primijeni sankcije koje se primjenjuju na dionička društva koja podliježu njezinom pravu.

(19)

Pravila o sudjelovanju radnika u upravljanju europskim društvom utvrđena su Direktivom 2001/86/EZ (4) i te odredbe čine sastavni i neodvojivi dio ove Uredbe te se primjenjuju istodobno s njom.

(20)

Ova Uredba ne obuhvaća druga područja prava, kao što su porezno pravo, pravo tržišnog natjecanja, intelektualno vlasništvo ili stečajno pravo. Stoga se u navedenim područjima, kao i u drugim područjima koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom, primjenjuju odredbe prava država članica i prava Zajednice.

(21)

Direktiva 2001/86/EZ ima za cilj osigurati radnicima pravo na sudjelovanje u pitanjima i odlukama koje utječu na funkcioniranje njihovog SE-a. Ostala pitanja vezana za socijalna i radnička prava, posebno pravo radnika na obavješćivanje i savjetovanje kako je uređeno u državama članicama, podvrgnuta su odredbama nacionalnog prava koje se pod istim uvjetima primjenjuju na dionička društva.

(22)

Stupanje na snagu ove Uredbe mora se odgoditi kako bi svaka država članica mogla u svoje nacionalno pravo uključiti odredbe Direktive 2001/86/EZ te unaprijed uspostaviti mehanizam koji je potreban za osnivanje i djelovanje SE-a čije se registrirano sjedište nalazi na njezinom državnom području, a kako bi se Uredba i direktiva mogle istodobno primjenjivati.

(23)

Društvu čija se središnja uprava ne nalazi u Zajednici trebalo bi dopustiti sudjelovanje u osnivanju SE-a, uz uvjet da je to društvo osnovano prema pravu države članice, da se registrirano sjedište tog društva nalazi u toj državi članici te da ima stvarnu i trajnu vezu s gospodarstvom države članice sukladno načelima ustanovljenim u Općem programu za ukidanje ograničenja slobode poslovnog nastana iz 1962. godine. Takva veza postoji posebno ako društvo ima poslovni nastan u toj državi članici i odatle vodi svoje poslove.

(24)

Trebala bi postojati mogućnost da SE prenese svoje registrirano sjedište u drugu državu članicu. Odgovarajuća zaštita interesa manjinskih dioničara koji se protive prijenosu kao i vjerovnika i imatelja drugih prava treba biti proporcionalna. Takav prijenos ne bi smio utjecati na prava nastala prije prijenosa.

(25)

Ova Uredba ne dovodi u pitanje bilo koju odredbu u vezi s pravilima o sudskoj nadležnosti primjenjivu u slučaju prijenosa registriranog sjedišta dioničkog društva iz jedne države članice u drugu, a koja je unesena u Briselsku konvenciju iz 1968. godine ili u bilo koji tekst koji usvoje države članice ili Vijeće u zamjenu za tu Konvenciju.

(26)

Djelatnosti financijskih institucija uređene su posebnim direktivama, a nacionalno pravo koje provodi te direktive kao i dodatni nacionalni propisi koji uređuju te djelatnosti u cijelosti se primjenjuju na SE.

(27)

Uzimajući u obzir posebnu prirodu SE-a na razini Zajednice, rješenje u pogledu „stvarnog sjedišta” SE-a koje je prihvaćeno ovom Uredbom, ne dovodi u pitanje zakone država članica niti prejudicira bilo koje odluke u vezi s drugim tekstovima Zajednice o pravu društava.

(28)

Za donošenje ove Uredbe Ugovor predviđa samo one ovlasti utvrđene u njegovom članku 308.

(29)

S obzirom na to da gore navedene ciljeve predviđenog djelovanja države članice ne mogu dostatno ostvariti jer se europsko dioničko društvo osniva na europskoj razini, te s obzirom da se zato, zbog opsega i utjecaja takvog društva, ti ciljevi mogu na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može poduzeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti koje je navedeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđeno u navedenom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.   Na području Zajednice može se osnovati trgovačko društvo u obliku europskog dioničkog društva (Societas Europaea ili SE) pod uvjetima i na način određen ovom Uredbom.

2.   Temeljni kapital SE-a je podijeljen na dionice. Svaki dioničar odgovara do visine upisanog kapitala.

3.   SE ima svojstvo pravne osobe.

4.   Sudjelovanje radnika u SE-u uređeno je odredbama Direktive 2001/86/EZ.

Članak 2.

1.   Dionička društva navedena u Prilogu I., osnovana prema pravu države članice, s registriranim sjedištem i središnjom upravom u Zajednici, mogu osnovati SE pripajanjem ili spajanjem pod uvjetom da su najmanje dva takva društva podvrgnuta pravu različitih država članica.

2.   Dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću navedena u Prilogu II., osnovana prema pravu države članice, s registriranim sjedištem i središnjom upravom u Zajednici, mogu osnovati SE-a kao holding, pod uvjetom da je svako od najmanje dva takva društva:

(a)

podvrgnuto pravu različite države članice; ili

(b)

u razdoblju od najmanje dvije godine ima društvo kći podvrgnuto pravu neke druge države članice ili ima podružnicu u nekoj drugoj državi članici.

3.   Društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora te druge pravne osobe koje su podvrgnute javnom ili privatnom pravu i koje su osnovane prema pravu države članice, s registriranim sjedištem i središnjom upravom u Zajednici, mogu osnovati SE kao društvo kći upisom njegovih dionica, pod uvjetom da svako od najmanje dva takva društva:

(a)

podliježe pravu različite države članice; ili

(b)

u razdoblju od najmanje dvije godine ima društvo kći koje podliježe pravu neke druge države članice ili ima podružnicu u nekoj drugoj državi članici.

4.   Dioničko društvo osnovano prema pravu države članice, s registriranim sjedištem i središnjom upravom u Zajednici, može se preoblikovati u SE ako u razdoblju od najmanje dvije godine ima društvo kći koje podliježe pravu neke druge države članice.

5.   Država članica može predvidjeti da društvo čija se središnja uprava ne nalazi u Zajednici može sudjelovati u osnivanju SE-a pod uvjetom da je to društvo osnovano prema pravu države članice, da se njegovo registrirano sjedište nalazi u toj državi članici te da ima stvarnu i trajnu vezu s gospodarstvom države članice.

Članak 3.

1.   SE se za potrebe članka 2. stavaka 1., 2. i 3. smatra dioničkim društvom koje podliježe pravu države članice u kojoj se nalazi njegovo registrirano sjedište.

2.   SE može osnovati jedno ili više društava kćeri u obliku SE-a. Odredbe prava države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a kao društva kćeri koje zahtijevaju da dioničko društvo ima više od jednog dioničara, ne primjenjuju se u slučaju SE-a kao društva kćeri. Odredbe nacionalnog prava kojima se provodi Dvanaesta direktiva Vijeća o pravu trgovačkih društava 89/667/EEZ od 21. prosinca 1989. o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom (5) primjenjuju se mutatis mutandis na SE.

Članak 4.

1.   Temeljni kapital SE-a izražava se u eurima.

2.   Najniži iznos temeljnog kapitala je EUR 120 000.

3.   Propisi države članice koji propisuju veći najniži iznos temeljnog kapitala za društva koja obavljaju određene vrste djelatnosti primjenjuju se na SE-e čije se registrirano sjedište nalazi u toj državi članici.

Članak 5.

Sukladno članku 4. stavcima 1. i 2., temeljni kapital SE-a, njegovo održavanje i promjene, zajedno s njegovim dionicama, obveznicama i drugim sličnim vrijednosnicama, podliježe odredbama koje se primjenjuju na dionička društva čije se registrirano sjedište nalazi u državi članici u kojoj je upisan SE.

Članak 6.

U smislu ove Uredbe, „statut SE-a” znači ujedno akt o osnivanju te, ako je predmet zasebnog dokumenta, statut SE-a.

Članak 7.

Registrirano sjedište SE-a se nalazi u Zajednici, u istoj državi članici u kojoj se nalazi i njegova središnja uprava. Država članica može dodatno odrediti da SE koji je upisan na njezinom državnom području mora imati registrirano sjedište i središnju upravu u istom mjestu.

Članak 8.

1.   Registrirano sjedište SE-a može se, sukladno stavcima od 2. do 13. prenijeti u drugu državu članicu. Taj prijenos nema za posljedicu prestanak SE-a ili stvaranje nove pravne osobe.

2.   Uprava ili upravni odbor sastavlja prijedlog prijenosa registriranog sjedišta te ga objavljuje sukladno članku 13., neovisno o dodatnim oblicima objavljivanja koje propisuje država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a. U prijedlogu se navodi sadašnja tvrtka SE-a, njegovo registrirano sjedište i broj te obuhvaća:

(a)

predloženo registrirano sjedište SE-a;

(b)

predložene statute SE-a, uključujući, po potrebi, i njegovu novu tvrtku;

(c)

posljedice koje bi prijenos mogao imati na sudjelovanje radnika;

(d)

predloženi vremenski plan prijenosa;

(e)

bilo koja prava predviđena za zaštitu dioničara i/ili vjerovnika.

3.   Uprava ili upravni odbor sastavlja izvješće u kojem objašnjava i opravdava pravne i gospodarske aspekte prijenosa te objašnjava posljedice koje će prijenos imati za dioničare, vjerovnike i radnike.

4.   Dioničari i vjerovnici SE-a imaju pravo, najmanje mjesec dana prije održavanja glavne skupštine sazvane radi odlučivanja o prijenosu, u registriranom sjedištu SE-a razmotriti prijedlog prijenosa i izvješća sastavljenog sukladno stavku 3. te zahtijevati preslike tih dokumenata bez naknade.

5.   Država članica može za SE-e koji su upisani na njezinom državnom području donijeti odredbe koje osiguravaju odgovarajuću zaštitu manjinskih dioničara koji se protive prijenosu.

6.   Odluka o prijenosu može se donijeti tek po isteku razdoblja od dva mjeseca od objave prijedloga prijenosa. Ta se odluka donosi na način određen u članku 59.

7.   Prije izdavanja potvrde iz stavka 8. od strane nadležnog tijela, SE dokazuje da su interesi vjerovnika i nositelja drugih prava vezanih za SE (uključujući i interese tijela javne vlasti), u pogledu obveza nastalih prije objavljivanja prijedloga prijenosa, na odgovarajući način zaštićeni, sukladno zahtjevima koje propisuje država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a prije prijenosa.

Država članica može proširiti primjenu prvog podstavka na obveze koje nastanu (ili mogu nastati) prije prijenosa.

Odredbe nacionalnih zakona država članica koji se odnose na plaćanje ili osiguranje plaćanja tijelima javne vlasti primjenjuju se na SE, neovisno o prvom i drugom podstavku.

8.   Sud, javni bilježnik ili drugo nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a izdaje potvrdu kojom se potvrđuje da su okončane sve radnje i formalnosti koje se trebaju obaviti prije prijenosa.

9.   Novi upis se može provesti nakon podnošenja potvrde iz stavka 8. i dokaza o obavljenim formalnostima potrebnim za upis u državi u kojoj se nalazi novo registrirano sjedište.

10.   Prijenos registriranog sjedišta SE-a i naknadne izmjene njegovih statuta stupaju, sukladno članku 12., na snagu na dan upisa SE-a u registar nadležan za novo sjedište.

11.   Nakon novog upisa SE-a registarsko tijelo koje vodi registar novog upisa o tome obavješćuje registarsko tijelo koje vodi registar prethodnog upisa. Brisanje prethodnog upisa obavlja se tek nakon primitka te obavijesti.

12.   Novi upis i brisanje prethodnog upisa objavljuje se u državama članicama na koje se to odnosi sukladno članku 13.

13.   Nakon objave novog upisa SE-a, novo registrirano sjedište proizvodi učinak prema trećim stranama. Međutim, sve dok se ne objavi brisanje upisa prethodnog registriranog sjedišta SE-a, treće strane se mogu i dalje pozivati na prethodno registrirano sjedište, osim ako SE dokaže da su te treće strane znale za novo registrirano sjedište.

14.   Zakoni države članice mogu odrediti da prijenos registriranog sjedišta SE-a upisanog u toj državi članici, a koji bi doveo do promjene mjerodavnog prava koje se primjenjuje na SE, nema učinka ako bilo koje nadležno tijelo te države članice protiv toga uloži prigovor u roku od dva mjeseca iz stavka 6. Takav prigovor može se uložiti samo iz razloga javnog interesa.

Ako SE podliježe nadzoru nacionalnog financijskog nadzornog tijela u skladu s direktivama Zajednice, i to tijelo ima pravo prigovora protiv prijenosa registriranog sjedišta.

Protiv prigovora postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka pred sudom.

15.   SE ne može prenijeti svoje registrirano sjedište ako su nastali razlozi za prestanak, likvidaciju, ili je nastupila nesposobnost za plaćanje ili obustava plaćanja ili drugi slični postupci.

16.   Smatrat će se da SE koji je prenio svoje registrirano sjedište u drugu državu članicu, u pogledu bilo kojeg pravnog temelja za tužbu nastalog prije prijenosa sukladno stavku 10., ima registrirano sjedište u državi članici u kojoj je SE bio upisan prije prijenosa, čak i ako se tužba protiv njega podnese nakon prijenosa registriranog sjedišta.

Članak 9.

1.   Na SE se primjenjuju:

(a)

odredbe ove Uredbe;

(b)

odredbe njegovih statuta kada je to ovom Uredbom izričito dopušteno;

ili

(c)

za ona pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom, odnosno, u slučaju pitanja koja su njome djelomično uređena, za one aspekte koji njome nisu obuhvaćeni:

i.

zakonske odredbe koje su države članice donijele u svrhu provođenja mjera Zajednice koje se posebno odnose na SE-e;

ii.

zakonske odredbe država članica koje se primjenjuju na dioničko društvo osnovano prema pravu države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a;

iii.

odredbe statuta SE-a uz iste uvjete koji vrijede i za dioničko društvo osnovano prema pravu države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a.

2.   Odredbe propisa koje su države članice donijele posebno za SE moraju biti u skladu s direktivama koje se primjenjuju na dionička društva navedena u Prilogu I.

3.   Ako za vrstu djelatnosti kojom se bavi SE u nacionalnim zakonodavstvima postoje posebni propisi, ti se propisi u cijelosti primjenjuju i na SE.

Članak 10.

Sukladno ovoj Uredbi, SE se u svakoj državi članici smatra dioničkim društvom osnovanim prema pravu države članice u kojoj se nalazi njegovo registrirano sjedište.

Članak 11.

1.   Ispred ili iza tvrtke SE-a treba stajati kratica „SE”.

2.   Jedino SE-i mogu u svojoj tvrtki imati kraticu „SE”.

3.   Unatoč tomu, društva i druge pravne osobe upisane u registar države članice prije stupanja na snagu ove Uredbe, a u čijim se tvrtkama pojavljuje kratica „SE” ne moraju mijenjati svoje tvrtke.

Članak 12.

1.   Svaki SE je upisan u državi članici u kojoj se nalazi njegovo registrirano sjedište u registar koji je određen pravom te države članice sukladno članku 3. Prve direktive Vijeća 68/151/EEZ od 9. ožujka 1968. o usklađivanju zaštitnih mjera koje su radi zaštite interesa njegovih članova i trećih osoba predviđene u državama članicama za društva u smislu stavka 2. članka 58. Ugovora, a s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera širom Zajednice (6).

2.   SE se ne može upisati u registar ako nije sklopljen sporazum o sudjelovanju radnika sukladno članku 4. Direktive 2001/86/EZ ili ako nije donesena odluka sukladno članku 3. stavku 6. Direktive ili ako do isteka roka za vođenje pregovora u smislu članka 5. Direktive ne dođe do sklapanja sporazuma.

3.   Za upis SE-a u registar u državi članici koja koristi mogućnost navedenu u članku 7. stavku 3. Direktive 2001/86/EZ potrebno je sklopiti sporazum sukladno članku 4. direktive o načinima sudjelovanja radnika, uključujući i njihovo suodlučivanje, osim ako se prije upisa SE-a u registar na nijedno od društava koja sudjeluju u stvaranju SE-a nisu primjenjivala pravila o suodlučivanju radnika.

4.   Statuti SE-a ne smiju ni u kojem slučaju biti u suprotnosti s tako utvrđenim načinima sudjelovanja radnika. Ako se sukladno direktivi utvrde novi načini koji su u suprotnosti s postojećim statutom, statuti se izmjenjuju u mjeri u kojoj je to potrebno.

U tom slučaju, država članica može propisati da uprava ili upravni odbor SE-a imaju pravo izmijeniti statute bez dodatne odluke glavne skupštine dioničara.

Članak 13.

Dokumenti i podaci vezani za SE koji se prema ovoj Uredbi trebaju javno objaviti, objavljuju se sukladno Direktivi 68/151/EEZ na način određen propisima države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a.

Članak 14.

1.   Obavijest o upisu odnosno brisanju upisa SE-a objavljuje se za potrebe obavješćivanja u Službenom listu Europskih zajednica, nakon objave u skladu s člankom 13. Ta obavijest sadrži tvrtku, broj, datum i mjesto upisa SE-a, datum i mjesto objave te naziv glasila, registrirano sjedište SE-a te njegovo područje djelatnosti.

2.   Ako je registrirano sjedište SE-a preneseno sukladno članku 8., obavijest o tome sadrži podatke utvrđene u stavku 1. i podatke vezane za novi upis.

3.   Podaci iz stavka 1. dostavljaju se u roku od mjesec dana od objave iz članka 13. Uredu za službene publikacije Europskih zajednica.

GLAVA II.

OSNIVANJE

Odjeljak 1.

Općenito

Članak 15.

1.   Sukladno ovoj Uredbi, za osnivanje SE-a mjerodavno je pravo države članice u kojoj SE uspostavlja svoje registrirano sjedište, a koje se primjenjuje na dionička društva.

2.   Upis SE-a se objavljuje na način određen u članku 13.

Članak 16.

1.   SE stječe svojstvo pravne osobe na dan upisa u registar iz članka 12.

2.   Ako se u ime SE-a poduzmu poslovi prije njegova upisa sukladno članku 12. i ako SE nakon upisa ne preuzme odgovornost za obveze koje proizlaze iz takvih poslova, fizičke osobe, društva ili druge pravne osobe koje su poduzele takve poslove, osobno, solidarno i neograničeno odgovaraju za njih, osim ako ugovorom nije drugačije određeno.

Odjeljak 2.

Osnivanje SE-a pripajanjem ili spajanjem

Članak 17.

1.   SE se može osnovati pripajanjem ili spajanjem sukladno članku 2. stavku 1.

2.   Takvo pripajanje ili spajanje može se provesti u skladu s:

(a)

postupkom pripajanja koji je utvrđen u članku 3. stavku 1. Treće direktive Vijeća 78/855/EEZ od 9. listopada 1978. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki (g) Ugovora (7) koji se odnosi na spajanja dioničkih društava; ili

(b)

postupkom spajanja društava osnivanjem novog društva kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. navedene Direktive.

U slučaju pripajanja, društvo preuzimatelj činom pripajanja stječe oblik SE-a. U slučaju spajanja društava osnivanjem novog društva, SE će biti novoosnovano društvo.

Članak 18.

Za ona pitanja koja nisu obuhvaćena ovim odjeljkom, odnosno kod onih pitanja koja su njime djelomično obuhvaćena, za one aspekte koji nisu njime obuhvaćeni, svako društvo koje je uključeno u osnivanje SE-a pripajanjem ili spajanjem podliježe odredbama prava one države članice kojoj je podvrgnuto, a koja se primjenjuju na pripajanje ili spajanje dioničkih društava u skladu s Direktivom 78/855/EEZ.

Članak 19.

Propisima države članice može se odrediti da društvo koje podliježe pravu te države ne smije sudjelovati u osnivanju SE-a pripajanjem ili spajanjem ako bilo koje nadležno tijelo te države članice protiv toga uloži prigovor prije izdavanja potvrde iz članka 25. stavka 2.

Takav prigovor može se uložiti samo iz razloga javnog interesa. Protiv prigovora postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka pred sudom.

Članak 20.

1.   Uprave ili upravni odbori društava koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju sastavljaju plan pripajanja ili spajanja. Plan pripajanja ili spajanja sadrži sljedeće podatke:

(a)

tvrtku i registrirano sjedište svakog društva koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju, zajedno s tvrtkom i registriranim sjedištem koji su predviđeni za SE;

(b)

omjer zamjene dionica te iznos eventualne naknade;

(c)

pojedinosti o prijenosu dionica u SE-u;

(d)

datum od kada te dionice daju stjecateljima dionica pravo na sudjelovanje u dobiti SE-a i sve pojedinosti glede tog prava;

(e)

datum od kada će se transakcije društava koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju za potrebe knjigovodstva smatrati transakcijama SE-a;

(f)

prava koja SE daje imateljima povlaštenih dionica, kao i imateljima vrijednosnih papira koje nisu dionice, ili mjere koje se predlažu u vezi s njima;

(g)

svaku posebnu pogodnost koja se daje revizorima pripajanja ili spajanja ili članovima uprave, upravnog odbora ili nadzornog odbora društava koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju;

(h)

statut SE-a;

(i)

podatke o postupcima kojima se utvrđuju načini sudjelovanja radnika sukladno Direktivi 2001/86/EZ.

2.   Društva koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju mogu uključiti i dodatne stavke u plan pripajanja ili spajanja.

Članak 21.

Za svako društvo koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju, a na koje se primjenjuju dodatni zahtjevi koje propisuje država članica čije je pravo mjerodavno za predmetno društvo, u službenom glasilu te države članice objavljuju se sljedeći podaci:

(a)

pravni oblik, tvrtka i registrirano sjedište svakog društva koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju;

(b)

registar u koji su pohranjene isprave iz članka 3. stavka 2. Direktive 68/151/EEZ u odnosu na svako društvo koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju, kao i broj pod kojim su pohranjeni u taj registar;

(c)

postupci utvrđeni u skladu s člankom 24., a kojima vjerovnici dotičnog društva mogu ostvariti svoja prava te adresa na kojoj se bez naknade mogu dobiti informacije o tim postupcima;

(d)

postupci utvrđeni u skladu s člankom 24., a kojima manjinski dioničari predmetnog društva mogu ostvariti svoja prava te adresa na kojoj se bez naknade mogu dobiti informacije o tim postupcima;

(e)

predložena tvrtka i buduće registrirano sjedište SE-a.

Članak 22.

Umjesto revizora koji djeluju u ime svakog društva koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju, plan pripajanja ili spajanja može preispitati te o tome sastaviti jedinstveno izvješće za sve dioničare jedan ili više neovisnih revizora u smislu članka 10. Direktive 78/855/EEZ, koje je u tu svrhu imenovala, na zajednički zahtjev društava, sudska ili upravna vlast države članice čije je pravo mjerodavno za jedno od društava koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju ili za predloženo SE.

Revizori imaju pravo zatražiti od svakog društva koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju bilo koji podatak koji smatraju potrebnim za izvršenje svog zadatka.

Članak 23.

1.   Glavna skupština svakog društva koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju odobrava plan pripajanja ili spajanja.

2.   O sudjelovanju radnika u SE-u odlučuje se u skladu s Direktivom 2001/86/EZ. Glavna skupština svakog društva koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju može pridržati pravo uvjetovanja upisa SE-a svojom izričitom potvrdom tako donesenih odluka.

Članak 24.

1.   Pravo države članice koje je mjerodavno za svako društvo koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju primjenjuje se kao u slučaju pripajanja ili spajanja dioničkih društava uzimajući u obzir prekograničnu narav pripajanja ili spajanja, a u pogledu zaštite interesa:

(a)

vjerovnika društava koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju;

(b)

imatelja obveznica društava koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju;

(c)

imatelja vrijednosnih papira, osim dionica, koji nose posebna prava u društvima koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju.

2.   Država članica može, u slučaju društava koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju, a koja podliježu njezinom pravu, donijeti odredbe koje osiguravaju odgovarajuću zaštitu manjinskih dioničara koji se protive pripajanju ili spajanju.

Članak 25.

1.   Nadzor zakonitosti pripajanja ili spajanja se obavlja, u odnosu na dio postupka koji se tiče svakog društva koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju, u skladu s odredbama zakona države članice o pripajanju ili spajanju dioničkih društava koje se primjenjuju na društvo koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju.

2.   U svakoj predmetnoj državi članici, sud, javni bilježnik ili drugo nadležno tijelo izdaje potvrdu kojom neosporno potvrđuje da su obavljene sve radnje i formalnosti koje prethode pripajanju ili spajanju.

3.   Ako propisi države članice kojima podliježe društvo koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju predviđaju određeni postupak nadzora i promjene omjera zamjene dionica, ili određeni postupak za naknadu manjinskim dioničarima, ne sprečavajući upis pripajanja ili spajanja, ti će se postupci primjenjivati jedino ako prilikom odobravanja plana pripajanja ili spajanja sukladno članku 23. stavku 1. druga društva koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju, a koja se nalaze u državama članicama koje ne predviđaju takve postupke, izričito prihvate mogućnost da se dioničari tog društva koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju mogu služiti tim postupcima. U tim slučajevima, sud, javni bilježnik ili druga nadležna tijela mogu izdati potvrdu iz stavka 2., čak i ako je takav postupak započeo. U potvrdi se, međutim, mora navesti da je postupak u tijeku. Odluka donesena tijekom postupka je obvezujuća za društvo preuzimatelja i sve njegove dioničare.

Članak 26.

1.   Nadzor zakonitosti pripajanja ili spajanja, u pogledu postupka koji se odnosi na okončanje pripajanja ili spajanja i osnivanje SE-a, provodi sud, javni bilježnik ili drugo tijelo države članice u kojoj će biti predloženo registrirano sjedište SE-a, a koje je nadležno za nadzor tog vida zakonitosti pripajanja ili spajanja dioničkih društava.

2.   S tim ciljem, svako društvo koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju dostavlja nadležnom tijelu potvrdu iz članka 25. stavka 2. u roku od šest mjeseci od njezinog izdavanja, zajedno s preslikom plana pripajanja ili spajanja koje je odobrilo to društvo.

3.   Tijelo iz stavka 1. posebno ispituje jesu li društva koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju odobrila plan pripajanja ili spajanja pod jednakim uvjetima i jesu li načini sudjelovanja radnika utvrđeni sukladno Direktivi 2001/86/EZ.

4.   Navedeno tijelo također provjerava je li SE osnovan u skladu sa zakonskim odredbama države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a sukladno članku 15.

Članak 27.

1.   Pripajanje ili spajanje i istodobno osnivanje SE-a stupa na snagu na dan upisa SE-a u registar sukladno članku 12.

2.   SE se može upisati u registar tek nakon ispunjenja svih formalnosti utvrđenih u člancima 25. i 26.

Članak 28.

Svako društvo koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju objavljuje provedeno pripajanje ili spajanje na način predviđen zakonom svake države članice u skladu s člankom 3. Direktive 68/151/EEZ.

Članak 29.

1.   Pripajanje ili spajanje provedeno na način utvrđen u članku 17. stavku 2. točki (a) ipso jure istodobno proizvodi sljedeće pravne učinke:

(a)

cjelokupna aktiva i pasiva svakog pripojenog društva prenosi se na društvo preuzimatelja;

(b)

dioničari pripojenog društva postaju dioničari društva preuzimatelja;

(c)

pripojeno društvo prestaje postojati;

(d)

društvo preuzimatelj poprima pravni oblik SE-a.

2.   Pripajanje ili spajanje provedeno na način utvrđen u članku 17. stavku 2. točki (b) ipso jure istodobno proizvodi sljedeće pravne učinke:

(a)

cjelokupna aktiva i pasiva društava koja se spajaju prenosi se na SE;

(b)

dioničari društava koja se spajaju postaju dioničari SE-a;

(c)

društva koja se spajaju prestaju postojati.

3.   Kada pravo države članice u slučaju pripajanja ili spajanja dioničkih društava zahtijeva ispunjenje dodatnih formalnosti prije nego što prijenos određenih sredstava, prava i obveza od strane društava koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju počne proizvoditi pravni učinak prema trećim stranama, te formalnosti ispunjavaju društva koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju ili SE nakon upisa.

4.   Prava i obveze društava koja sudjeluju u pripajanju ili spajanju glede uvjeta zapošljavanja, a koje proizlaze iz domaćeg zakonodavstva, običaja, pojedinačnih ugovora o radu ili radnih odnosa i koje postoje na dan upisa u registar, na temelju tog upisa se prenose na SE nakon njegovog upisa u registar.

Članak 30.

Pripajanje ili spajanje provedeno sukladno članku 2. stavku 1. ne može se proglasiti ništavim nakon upisa SE-a u registar.

Neprovođenje nadzora zakonitosti pripajanja ili spajanja iz članaka 25. i 26. može biti razlog za prestanak SE-a.

Članak 31.

1.   Ako pripajanje ili spajanje iz članka 17. stavka 2. točke (a) provede društvo koje drži sve dionice i druge vrijednosne papire koji daju pravo glasa u glavnoj skupštini drugog društva, odredbe članka 20. stavka 1. točke (b), (c) i (d), članka 29. stavka 1. točke (b) i članka 22. se ne primjenjuju. Neovisno o tome, primjenjuju se odredbe domaćih propisa kojima podliježe svako društvo koje sudjeluje u pripajanju ili spajanju, a koje uređuju pripajanje ili spajanje dioničkih društava sukladno članku 24. Direktive 78/855/EEZ.

2.   Ako pripajanje provede društvo koje drži 90 % ili više, ali ne sve dionice i druge vrijednosne papire koji daju pravo glasa u glavnoj skupštini drugog društva, izvješća uprave ili upravnog odbora, izvješća neovisnog, odnosno neovisnih revizora te isprave potrebne u svrhu nadzora potrebne su samo ako to zahtijeva pravo države članice mjerodavno za pripojeno društvo ili za društvo preuzimatelja.

Države članice mogu, međutim, propisati da se ovaj stavak primjenjuje u slučaju kad društvo drži dionice koje daju 90 % ili više prava glasa, ali ne i sva prava glasa.

Odjeljak 3.

Osnivanje SE-a kao holdinga

Članak 32.

1.   SE se može osnovati kao holding u skladu s člankom 2. stavkom 2.

Društvo koje namjerava osnovati SE kao holding u skladu s člankom 2. stavkom 2. nastavlja postojati.

2.   Uprave ili upravni odbori društava koja namjeravaju osnovati SE kao holding sastavljaju, uz iste uvjete, plan osnivanja SE-a kao holdinga. Plan osnivanja sadrži izvješće kojim se objašnjavaju i opravdavaju pravni i gospodarski aspekti osnivanja, ukazuje na posljedice koje će holding, kao oblik SE-a, imati za dioničare i radnike. Plan osnivanja također sadrži pojedinosti iz članka 20. stavka 1. točaka (a), (b), (c), (f), (g), (h) i (i) te utvrditi minimalni omjer dionica svakog društva koje namjerava osnovati SE kao holding koje dioničari moraju uložiti u osnivanje SE-a kao holdinga. Taj omjer predstavljaju dionice koje daju više od 50 % trajnih prava glasa.

3.   Za svako društvo koje namjerava osnovati SE kao holding objavljuje se plan osnivanja SE-a kao holdinga, i to na način koji propisuju domaći propisi svake države članice u skladu s člankom 3. Direktive 68/151/EEZ, najmanje mjesec dana prije održavanja glavne skupštine sazvane radi odlučivanja o osnivanju.

4.   Jedan ili više revizora, koji su neovisni o društvima koja namjeravaju osnovati SE kao holding, a koje je imenovala ili odobrila sudska ili upravna vlast države članice kojoj podliježe svako društvo sukladno domaćim propisima koji su doneseni u svrhu provedbe Direktive 78/855/EEZ, ispituju plan osnivanja koji je sastavljen u skladu sa stavkom 2. te sastavljaju pisano izvješće za dioničare svakog društva. Prema dogovoru između društava koja namjeravaju osnovati SE kao holding, jedan ili više revizora, koje je imenovala ili odobrila sudska ili upravna vlast države članice kojoj podliježe jedno od društava koja namjeravaju osnovati SE kao holding ili kojoj podliježe SE sukladno domaćim propisima koji su usvojeni u svrhu provedbe Direktive 78/855/EEZ, mogu sastaviti zajedničko pisano izvješće za dioničare svih društava.

5.   Izvješće ukazuje na sve posebne poteškoće koje su se javile pri procjeni vrijednosti društva te navodi je li predloženi omjer zamjene dionica pravedan i razuman, kojim se metodama do toga došlo i jesu li te metode primjerene slučaju o kojem se radi.

6.   Glavna skupština svakog društva koje namjerava osnovati SE kao holding odobrava plan osnivanja SE-a kao holdinga.

O sudjelovanju radnika u SE-u kao holdingu odlučuje se sukladno Direktivi 2001/86/EZ. Glavna skupština svakog društva koje namjerava osnovati SE kao holding može pridržati pravo uvjetovanja upisa SE-a kao holdinga putem svoje izričite potvrde gore navedenih odluka.

7.   Ove se odredbe primjenjuju mutatis mutandis na društva s ograničenom odgovornošću.

Članak 33.

1.   Dioničari društava koje namjeravaju osnovati SE kao holding u razdoblju od tri mjeseca obavješćuju ta društva o tome namjeravaju li uložiti svoje dionice u osnivanje SE-a kao holdinga. Kao početak tog razdoblja uzima se dan na koji se konačno utvrdi plan osnivanja SE-a kao holdinga sukladno članku 32.

2.   SE kao holding se može osnovati jedino ako u razdoblju iz stavka 1. dioničari društava koja namjeravaju osnovati SE kao holding ulože minimalni omjer dionica u svakom društvu koji je utvrđen sukladno planu osnivanja te ako su ispunjeni svi ostali uvjeti.

3.   Ako su, sukladno stavku 2., ispunjeni svi uvjeti za osnivanje SE-a kao holdinga, svako društvo koje namjerava osnovati SE kao holding javno će to objaviti na način propisan nacionalnim pravom kojem podliježe svako od tih društava i koje je usvojeno u svrhu provedbe članka 3. Direktive 68/151/EEZ.

Dioničari društava koja namjeravaju osnovati SE kao holding koji se u razdoblju iz stavka 1. nisu izjasnili o tome namjeravaju li svoje dionice dati na raspolaganje tim društvima u svrhu osnivanja SE-a kao holdinga, imaju za to dodatni rok od mjesec dana.

4.   Članovi društava koji su uložili svoje vrijednosne papire u osnivanje SE-a kao holdinga stječu dionice SE-a kao holdinga.

5.   SE kao holding može se upisati kada se dokaže da su obavljene sve radnje iz članka 32. i da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2.

Članak 34.

Država članica može, u slučaju društava koja namjeravaju osnovati SE kao holding, donijeti odredbe koje osiguravaju odgovarajuću zaštitu manjinskih dioničara koji se protive osnivanju, kao i vjerovnika i radnika.

Odjeljak 4.

Osnivanje društva kćeri u obliku SE

Članak 35.

SE se može osnovati u skladu s člankom 2. stavkom 3.

Članak 36.

Na društva i druge pravne osobe koje sudjeluju u osnivanju primjenjuju se odredbe nacionalnog prava koje uređuju njihovo sudjelovanje u osnivanju društva kćeri u obliku dioničkog društva.

Odjeljak 5.

Preoblikovanje postojećeg dioničkog društva u SE

Članak 37.

1.   SE se može osnovati u skladu s člankom 2. stavkom 4.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 12., preoblikovanje dioničkog društva u SE nema za posljedicu prestanak društva niti stvaranje nove pravne osobe.

3.   Registrirano sjedište se ne može prenijeti iz jedne države članice u drugu sukladno članku 8. istodobno s provedbom preoblikovanja.

4.   Uprava ili upravni odbor društva sastavlja plan preoblikovanja i izvješće kojim objašnjava i opravdava pravne i gospodarske aspekte preoblikovanja, ukazujući na posljedice koje će preoblikovanje društva u SE imati za dioničare i radnike.

5.   Plan preoblikovanja se objavljuje najmanje mjesec dana prije održavanja glavne skupštine sazvane radi odlučivanja o preoblikovanju, na način propisan propisima svake države članice sukladno članku 3. Direktive 68/151/EEZ.

6.   Prije održavanja glavne skupštine iz stavka 7., jedan ili više neovisnih revizora koje je, sukladno domaćim propisima donesenim u svrhu provedbe članka 10. Direktive 78/855/EEZ, imenovala ili odobrila sudska ili upravna vlast države članice kojoj podliježe društvo koje se preoblikuje u SE, potvrđuju mutatis mutandis, u skladu s Direktivom 77/91/EEZ (8), da društvo raspolaže neto aktivom koja je jednaka barem njegovom kapitalu uvećanom za rezerve koje se, prema zakonu ili statutima, ne smiju raspodjeljivati.

7.   Glavna skupština društva odobrava plan preoblikovanja zajedno sa statutima SE-a. Odluke glavne skupštine donose se na način utvrđen odredbama nacionalnog prava koje su donesene u svrhu provedbe članka 7. Direktive 78/855/EEZ.

8.   Države članice mogu uvjetovati preoblikovanje društva kvalificiranom većinom ili jednoglasnom odlukom njegovog tijela unutar kojeg je predviđeno suodlučivanje radnika.

9.   Prava i obveze društva koje će se preoblikovati u vezi s uvjetima zapošljavanja, a koje proizlaze iz nacionalnog prava, običaja i pojedinačnih ugovora o radu ili radnih odnosa, a koje postoje na dan upisa, na temelju tog upisa prenose se na SE nakon upisa.

GLAVA III.

STRUKTURA SE-a

Članak 38.

Pod uvjetima utvrđenim ovom Uredbom, SE se sastoji od:

(a)

glavne skupštine dioničara; te

(b)

nadzornog odbora i uprave (dualistički ustroj) ili upravnog odbora (monistički ustroj), ovisno o tome koji je sustav usvojen statutima.

Odjeljak 1.

Dualistički ustroj

Članak 39.

1.   Uprava vodi i odgovara za poslove SE-a. Država članica može propisati da su direktor ili direktori odgovorni za vođenje tekućeg poslovanja pod istim uvjetima koji vrijede za dionička društva čije se registrirano sjedište nalazi na području te države članice.

2.   Člana odnosno članove uprave imenuje i opoziva nadzorni odbor.

Međutim, država članica može propisati ili dopustiti da se statutima propiše kako člana odnosno članove uprave imenuje i opoziva glavna skupština, pod istim uvjetima koji vrijede za dionička društva čije se registrirano sjedište nalazi na području te države članice.

3.   Nitko ne može istodobno obavljati dužnost člana uprave i člana nadzornog odbora istog SE-a. Međutim, u slučaju kada nedostaje član uprave, nadzorni odbor može imenovati nekog od svojih članova da djeluje kao zamjenik člana uprave koji nedostaje. Za vrijeme dok obavlja posao u upravi društva, članu nadzornog odbora miruje funkcija člana nadzornog odbora. Država članica može vremenski ograničiti to razdoblje.

4.   Broj članova uprave odnosno pravila po kojima se taj broj određuje propisuju se statutima SE-a. Međutim, država članica može odrediti najmanji i/ili najveći broj članova uprave.

5.   Država članica u kojoj nije predviđen dualistički ustroj za dionička društva s registriranim sjedištem na njezinom državnom području, može donijeti odgovarajuće odredbe u odnosu na SE.

Članak 40.

1.   Nadzorni odbor nadzire rad uprave. Vođenje poslova SE-a ne može se prenijeti na nadzorni odbor.

2.   Članove nadzornog odbora imenuje glavna skupština. Međutim, članovi prvog nadzornog odbora mogu se imenovati u statutima. Ova se odredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje članak 47. stavak 4. ili načine suodlučivanja radnika koji su utvrđeni sukladno Direktivi 2001/86/EZ.

3.   Broj članova nadzornog odbora, odnosno pravila po kojima se taj broj određuje propisuju se statutom. Međutim, država članica može propisati broj članova nadzornog odbora SE-a koji je upisan na njezinom državnom području ili može propisati najmanji i/ili najveći broj njegovih članova.

Članak 41.

1.   Uprava izvješćuje nadzorni odbor o napretku i predvidivom razvitku poslovanja SE-a najmanje jednom u tri mjeseca.

2.   Uz redovita izvješća iz stavka 1., uprava pravodobno priopćuje nadzornom odboru sve informacije o događajima koji bi mogli imati značajne posljedice za SE.

3.   Nadzorni odbor može tražiti od uprave sve informacije koje su mu potrebne za obavljanje nadzora sukladno članku 40. stavku 1. Država članica može odrediti da to pravo ima svaki član nadzornog odbora.

4.   Nadzorni odbor može poduzeti ili se pobrinuti da se poduzmu sve provjere koje su potrebne za obavljanje njegovih dužnosti.

5.   Svaki član nadzornog odbora ima pravo provjeriti sve informacije koje su dostavljene nadzornom odboru.

Članak 42.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika. Ako polovicu članova nadzornog odbora imenuju radnici, predsjednik može biti samo član nadzornog odbora kojeg je imenovala glavna skupština dioničara.

Odjeljak 2.

Monistički ustroj

Članak 43.

1.   Upravni odbor vodi poslove SE-a. Država članica može propisati da su direktor ili direktori odgovorni za vođenje tekućeg poslovanja pod istim uvjetima koji vrijede za dionička društva čije se registrirano sjedište nalazi na državnom području te države članice.

2.   Broj članova upravnog odbora odnosno pravila po kojima se taj broj određuje propisuju se statutima SE-a. Međutim, država članica može odrediti najmanji i, gdje je to potrebno, najveći broj članova.

Međutim, ako je sudjelovanje radnika uređeno u skladu s Direktivom 2001/86/EZ, upravni odbor ima najmanje tri člana.

3.   Člana ili članove upravnog odbora imenuje glavna skupština. Međutim, članovi prvog upravnog odbora mogu biti imenovani statutima. Ova se odredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje članak 47. stavak 4. ili načine suodlučivanja radnika koji su utvrđeni sukladno Direktivi 2001/86/EZ.

4.   Država članica u kojoj nije predviđen monistički ustroj za dionička društva čije se registrirano sjedište nalazi na njezinom državnom području, može usvojiti odgovarajuće odredbe u odnosu na SE-e.

Članak 44.

1.   Upravni odbor održava sjednice u vremenskim razmacima određenim statutom, ali najmanje jednom u tri mjeseca, kako bi se raspravljalo o napretku i doglednom razvitku poslovanja SE-a.

2.   Svaki član upravnog odbora ima pravo provjeriti sve informacije koje su dostavljene tom tijelu.

Članak 45.

Upravni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika. Ako polovicu članova upravnog odbora imenuju radnici, predsjednik može biti samo član upravnog odbora kojeg je imenovala glavna skupština dioničara.

Odjeljak 3.

Zajedničke odredbe za monistički i dualistički ustroj

Članak 46.

1.   Članovi organa društva imenuju se na razdoblje koje je utvrđeno statutima, s tim da to razdoblje ne može biti dulje od šest godina.

2.   Uz ograničenja koja mogu biti određena statutima, članovi mogu biti ponovo imenovani jednom ili više puta na razdoblje koje je utvrđeno sukladno stavku 1.

Članak 47.

1.   Statuti SE-a mogu dopustiti da društvo ili druga pravna osoba bude član nekog organa društva, uz uvjet da pravo koje se primjenjuje na dionička društva u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a ne određuje drukčije.

To društvo ili druga pravna osoba treba odrediti fizičku osobu za obavljanje njezinih dužnosti u predmetnom organu.

2.   Član bilo kojeg organa SE-a ili predstavnik člana u smislu stavka 1. ne može biti osoba:

(a)

koja prema pravu države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a ne može biti član odgovarajućeg organa dioničkog društva koje podliježe pravu te države članice; ili

(b)

kojoj je sudskom odlukom ili odlukom upravnih vlasti donesenoj u državi članici zabranjeno biti članom odgovarajućeg organa dioničkog društva koje podliježe pravu države članice.

3.   Statutima SE-a mogu se, sukladno pravu koje se primjenjuje na dionička društva u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a, utvrditi posebni uvjeti za izbor članova koji predstavljaju dioničare.

4.   Ova Uredba nema utjecaja na odredbe nacionalnog prava kojim se manjinskim dioničarima ili drugim osobama ili organima dopušta imenovati neke članove organa društva.

Članak 48.

1.   U statutima SE-a navode se vrste poslova za koje je upravi potrebna suglasnost nadzornog odbora kod dualističkog ustroja, odnosno izričita odluka upravnog odbora kod monističkog ustroja.

Međutim, država članica može propisati da u dualističkom ustroju sam nadzorni odbor može određene vrste poslova učiniti podložnim svojoj suglasnosti.

2.   Država članica može odrediti vrste poslova koji se, kao minimum, moraju navesti u statutima SE-a koji je upisan na njezinom državnom području.

Članak 49.

Članovi organa SE-a obvezni su, čak i nakon prestanka mandata, čuvati sve informacije koje imaju o SE-u čije bi otkrivanje moglo dovesti u pitanje interese društva, osim ako se otkrivanje tih informacija traži ili je dopušteno odredbama nacionalnog prava koje se primjenjuju na dionička društva, odnosno ako je to u javnom interesu.

Članak 50.

1.   Osim ako je drukčije određeno ovom Uredbom ili statutima, interna pravila koja se odnose na kvorum i donošenje odluka u organima SE-a su sljedeća:

(a)

kvorum: najmanje polovica članova mora biti nazočna ili zastupljena;

(b)

donošenje odluka: većina nazočnih ili zastupljenih članova.

2.   Ako statuti ne sadrže odgovarajuću odredbu, a u slučaju da su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući glas ima predsjednik svakog organa. Međutim, statuti ne smiju sadržavati drukčiju odredbu ako se polovica članova nadzornog odbora sastoji od predstavnika radnika.

3.   Kad je sukladno Direktivi 2001/86/EZ predviđeno suodlučivanje radnika, država članica može propisati da se, iznimno od odredaba stavaka 1. i 2., na kvorum i donošenje odluka nadzornog odbora primjenjuju propisi koji se, pod istim uvjetima, primjenjuju na dionička društva koja podliježu pravu te države članice.

Članak 51.

Članovi uprave, nadzornog odbora i upravnog odbora SE-a odgovorni su, sukladno odredbama koje se primjenjuju na dionička društva u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a, za gubitak ili štetu koju je SE pretrpio zbog povrede zakonskih, statutarnih ili drugih obveza pri izvršavanju njihovih dužnosti.

Odjeljak 4.

Glavna skupština

Članak 52.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima za koja je isključivo nadležna prema:

(a)

ovoj Uredbi; ili

(b)

propisima države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a, a koji su doneseni u svrhu provedbe Direktive 2001/86/EZ.

Nadalje, glavna skupština odlučuje o pitanjima za koje je nadležna glavna skupština dioničkog društva koje podliježe pravu države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a, bilo temeljem prava te države članice ili temeljem statuta SE-a koji su u skladu s tim pravom.

Članak 53.

Ne dovodeći u pitanje pravila utvrđena u ovom odjeljku, ustroj i vođenje glavne skupštine, uključujući i postupke glasovanja, uređuju se pravom koje se primjenjuje na dionička društva u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a.

Članak 54.

1.   SE održava glavnu skupštinu najmanje jednom u tijeku svake kalendarske godine, i to u roku od šest mjeseci od završetka financijske godine, osim ako pravo države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a koje se primjenjuje na dionička društva koja obavljaju istu vrstu djelatnosti kao SE propisuje češće održavanje sjednica glavne skupštine. Međutim, država članica može propisati da se prva glavna skupština može održati u bilo koje vrijeme u razdoblju od 18 mjeseci od osnivanja SE-a.

2.   Glavnu skupštinu može uvijek sazvati uprava, upravni odbor, nadzorni odbor ili bilo koje drugo tijelo ili nadležna vlast u skladu s nacionalnim pravom koje se primjenjuje na dionička društva u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a.

Članak 55.

1.   Jedan ili više dioničara koji zajedno drže najmanje 10 % temeljnog kapitala SE-a mogu zahtijevati da SE sazove glavnu skupštinu i da se sastavi dnevni red za tu glavnu skupštinu; statutima SE-a ili nacionalnim zakonodavstvom može se predvidjeti manji postotak pod istim uvjetima koji se primjenjuju na dionička društva.

2.   U zahtjevu za sazivanje glavne skupštine navode se točke koje treba uključiti u dnevni red.

3.   Ako se, na temelju zahtjeva iz stavka 1., glavna skupština ne održi pravodobno, a u svakom slučaju ako se ne održi u roku od dva mjeseca, sudska ili upravna vlast nadležna prema mjestu registriranog sjedišta SE-a može narediti sazivanje glavne skupštine u određenom roku ili ovlastiti dioničare koji su zatražili sazivanje glavne skupštine ili njihove predstavnike da sazovu glavnu skupštinu. Ova odredba ne dovodi u pitanje bilo kakve odredbe nacionalnog prava koje omogućuju dioničarima da sami sazovu glavnu skupštinu.

Članak 56.

Jedan ili više dioničara koji zajedno drže najmanje 10 % temeljnog kapitala SE-a mogu zahtijevati uvrštavanje jedne ili više točaka na dnevni red glavne skupštine. Postupci i rokovi koji se primjenjuju na takve zahtjeve određuju se nacionalnim pravom države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a ili, ako takvi propisi ne postoje, statutima SE-a. Gore navedeni postotak može se smanjiti statutima ili pravom države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a i to pod istim uvjetima koji se primjenjuju na dionička društva.

Članak 57.

Odluke glavne skupštine donose se većinom valjanih glasova, osim ako je ovom Uredbom ili pravom koje se primjenjuje na dionička društva u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a propisana veća većina.

Članak 58.

Dani glasovi ne uključuju glasove na temelju dionica čiji imatelj nije sudjelovao u glasovanju ili se suzdržao od glasovanja ili je predao prazan odnosno nevažeći glasački listić.

Članak 59.

1.   Za izmjenu statuta SE-a potrebna je odluka glavne skupštine donesena najmanje dvotrećinskom većinom danih glasova, osim ako propisi koji se primjenjuju na dionička društva u državi članici u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a traže ili dopuštaju veću većinu.

2.   Međutim, država članica može propisati da je, u slučaju kad je na glavnoj skupštini zastupljena najmanje polovica temeljnog kapitala SE-a, dovoljna obična većina glasova iz stavka 1.

3.   Izmjene statuta SE-a objavljuju se u skladu s člankom 13.

Članak 60.

1.   Kada je SE izdao dionice više rodova, za svaku odluku glavne skupštine je potrebno posebno glasovanje dioničara svakog roda u čija se prava tom odlukom zadire.

2.   Ako je za odluku glavne skupštine potrebna većina glasova koja je utvrđena u članku 59. stavku 1. ili 2., ta se većina traži i kod posebnoga glasovanja dioničara svakog roda dionica u čija se prava zadire tom odlukom.

GLAVA IV.

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Članak 61.

Sukladno članku 62., a u vezi sa sastavljanjem godišnjih financijskih izvješća i, po potrebi, konsolidiranih financijskih izvješća, uključujući pripadajuće godišnje izvješće i reviziju te objavu financijskih izvješća, SE podliježe propisima koji se primjenjuju na dionička društva koja podliježu pravu države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a.

Članak 62.

1.   SE koje je kreditna ili financijska institucija, u vezi sa sastavljanjem godišnjih financijskih izvješća i, po potrebi, konsolidiranih financijskih izvješća, uključujući pripadajuće godišnje izvješće i reviziju te objavu tih izvješća, podliježe odredbama nacionalnog prava koje je država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a donijela u svrhu provedbe Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o pokretanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (9).

2.   SE koje je društvo za osiguranje, u vezi sa sastavljanjem godišnjih financijskih izvješća i, po potrebi, konsolidiranih financijskih izvješća, uključujući pripadajuće godišnje izvješće i reviziju te objavu tih izvješća, podliježe odredbama nacionalnog prava koje je država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a donijela u svrhu provedbe Direktive Vijeća 91/674/EEZ od 19. prosinca 1991. o godišnjim financijskim izvješćima i konsolidiranim financijskim izvješćima društava za osiguranje (10).

GLAVA V.

PRESTANAK, LIKVIDACIJA, NESPOSOBNOST ZA PLAĆANJE I OBUSTAVA PLAĆANJA

Članak 63.

Što se tiče prestanka, likvidacije, nesposobnosti za plaćanje, obustave plaćanja i sličnih postupaka, SE podliježe zakonskim odredbama koje se primjenjuju na dioničko društvo osnovano u skladu s pravom države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a, uključujući odredbe koje se odnose na donošenje odluka glavne skupštine.

Članak 64.

1.   Ako SE više ne ispunjava zahtjev iz članka 7., država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a poduzet će odgovarajuće mjere kako bi obvezala SE da u određenom roku uskladi svoj položaj s propisima:

(a)

ponovnim uspostavljanjem središnje uprave u državi članici u kojoj se nalazi njegovo registrirano sjedište; ili

(b)

prijenosom registriranog sjedišta na način propisan člankom 8.

2.   Država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a donosi potrebne mjere kako bi osigurala da se nad SE-om koji ne uskladi svoj položaj s propisima sukladno stavku 1. provede likvidacija.

3.   Država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a predvidjet će pravno sredstvo za slučaj povrede članka 7. To će pravno sredstvo imati suspenzivni učinak na postupke koji su navedeni u stavcima 1. i 2.

4.   Ako se na poticaj tijela ili bilo koje zainteresirane strane ustanovi da SE ima središnju upravu na državnom području države članice, čime krši odredbu članka 7., ta država članica o tome odmah obavješćuje državu članicu u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a.

Članak 65.

Pokretanje i okončanje postupaka vezanih za prestanak SE-a, likvidaciju, nesposobnost za plaćanje ili obustavu plaćanja kao i odluka o nastavku poslovanja objavljuje se sukladno članku 13., ne dovodeći u pitanje odredbe nacionalnog prava koje propisuju dodatno objavljivanje.

Članak 66.

1.   SE se može preoblikovati u dioničko društvo koje podliježe pravu države članice u kojoj se nalazi njegovo registrirano sjedište. Odluka o preoblikovanju ne može se donijeti prije isteka dvije godine od osnivanja SE-a, odnosno prije nego budu odobrena dva godišnja financijska izvješća.

2.   Preoblikovanje SE-a u dioničko društvo nema za posljedicu prestanak društva ili stvaranje nove pravne osobe.

3.   Uprava ili upravni odbor SE-a sastavlja plan preoblikovanja i izvješće kojim objašnjava i opravdava pravne i gospodarske aspekte preoblikovanja, ukazujući na posljedice koje će za dioničare i radnike imati preoblikovanje u pravni oblik dioničkog društva.

4.   Plan preoblikovanja objavljuje se na način koji propisuju propisi svake države članice sukladno članku 3. Direktive 68/151/EEZ, i to najmanje mjesec dana prije održavanja glavne skupštine sazvane radi odlučivanja o preoblikovanju.

5.   Prije održavanja glavne skupštine iz stavka 6., jedan ili više neovisnih revizora koje je, sukladno odredbama nacionalnog prava donesenim u svrhu provedbe članka 10. Direktive 78/855/EEZ, imenovala ili odobrila sudska ili upravna vlast države članice kojoj podliježe SE koji se preoblikuje u dioničko društvo, potvrđuju da društvo raspolaže neto aktivom koja je jednaka barem njegovom kapitalu.

6.   Glavna skupština SE-a odobrava plan preoblikovanja zajedno sa statutima dioničkog društva. Odluka glavne skupštine donosi se na način utvrđen odredbama nacionalnog prava koje su donesene u svrhu provedbe članka 7. Direktive 78/855/EEZ.

GLAVA VI.

DODATNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 67.

1.   Ako se na državu članicu ne primjenjuje, odnosno sve dok se na nju ne primjenjuje treća faza ekonomske i monetarne unije (EMU), ta država članica može, što se tiče iskazivanja kapitala, podvrgnuti SE čije se registrirano sjedište nalazi na njezinom državnom području istim odredbama koje se primjenjuju na dionička društva koja podliježu njezinom zakonodavstvu. U svakom slučaju, SE može iskazati svoj kapital i u eurima. U tom slučaju, tečaj između domaće valute i eura je onaj koji vrijedi na zadnji dan u mjesecu koji prethodi osnivanju SE-a.

2.   Međutim, ako se na državu članicu u kojoj se nalazi registrirano sjedište SE-a ne primjenjuje, odnosno sve dok se na nju ne primjenjuje treća faza EMU-a, SE može sastavljati i objavljivati svoja godišnja financijska izvješća i, po potrebi, konsolidirana financijska izvješća u eurima. Država članica može zahtijevati od SE-a da njegova godišnja financijska izvješća i, po potrebi, konsolidirana financijska izvješća budu sastavljena i objavljena u domaćoj valuti, pod istim uvjetima koja su utvrđena za dionička društva koja podliježu pravu te države članice. To ne utječe na dodatnu mogućnost da SE objavljuje svoja godišnja financijska izvješća i, po potrebi, konsolidirana financijska izvješća u eurima sukladno Direktivi Vijeća 90/604/EEZ od 8. studenoga 1990. kojom se izmjenjuje Direktiva 78/60/EEZ o godišnjim financijskim izvješćima i Direktiva 83/349/EEZ o konsolidiranim financijskim izvješćima, a koja se odnosi na izuzeća za mala i srednja poduzeća i objavljivanje financijskih izvješća u ECU-ima (11).

GLAVA VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

1.   Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale učinkovitu primjenu ove Uredbe.

2.   Svaka država članica određuje nadležna tijela u smislu članaka 8., 25., 26., 54., 55. i 64. O tome obavješćuje Komisiju i druge države članice.

Članak 69.

Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija će dostaviti Vijeću i Europskom parlamentu izvješće o primjeni Uredbe i, po potrebi, prijedloge o izmjenama. Izvješće posebice analizira je li primjereno:

(a)

dopustiti smještaj središnje uprave i registriranog sjedišta u različitim državama članicama;

(b)

proširiti pojam pripajanja ili spajanja iz članka 17. stavka 2. kako bi se obuhvatile i druge vrste pripajanja ili spajanja osim onih koje su navedene u članku 3. stavku 1. i članku 4. stavku 1. Direktive 78/855/EEZ;

(c)

preispitati klauzulu o sudskoj nadležnosti u članku 8. stavku 16. u svjetlu odredaba koje su unesene u Briselsku konvenciju iz 1968. godine ili u bilo koji tekst koji usvoje države članice ili Vijeće u zamjenu za tu Konvenciju;

(d)

omogućiti da država članica, u svojim propisima koje donese u svrhu izvršenja ovlaštenja koja su joj dana ovom Uredbom odnosno s ciljem učinkovite primjene ove Uredbe na SE, dopusti da se u statut SE-a unesu odredbe koje odstupaju od tih propisa ili ih upotpunjavaju, čak i ako takve odredbe ne bi bile dopuštene u statutu dioničkog društva čije se registrirano sjedište nalazi u toj državi članici.

Članak 70.

Ova Uredba stupa na snagu 8. listopada 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 8. listopada 2001.

Za Vijeće

Predsjednik

L. ONKELINX


(1)  SL C 263, 16.10.1989., str. 41. i SL C 176, 8.7.1991., str. 1.

(2)  Mišljenje doneseno 4. rujna 2001. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL C 124, 21.5.1990., str. 34.

(4)  SL L 294, 10.11.2001., str 22.

(5)  SL L 395, 30.12.1989., str. 40. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(6)  JSL L 65, 14.3.1968., str. 8. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(7)  SL L 295, 20.10.1978., str. 36. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994. godine

(8)  Druga Direktiva Vijeća 77/91/EEZ od 13. prosinca 1976. godine o usklađivanju zaštitnih mjera koje su radi zaštite interesa njihovih članova i trećih osoba predviđene u državama članicama za društva u smislu stavka 2. članka 58. Ugovora, u vezi s osnivanjem dioničkih društava te održavanjem i promjenama njihovih kapitala, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 26, 31.1.1977., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994. godine.

(9)  SL L 126, 26.5.2000., str. 1.

(10)  SL L 374, 31.12.1991., str. 7.

(11)  SL L 317, 16.11.1990., str. 57.


PRILOG I.

DIONIČKA DRUŠTVA KOJA SE SPOMINJU U ČLANKU 2. STAVKU 1.

 

BELGIJA:

la société anonyme/de naamloze vennootschap

 

DANSKA:

aktieselskaber

 

NJEMAČKA:

die Aktiengesellschaft

 

GRČKA:

ανώνυμη εταιρία

 

ŠPANJOLSKA:

la sociedad anónima

 

FRANCUSKA:

la société anonyme

 

IRSKA:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

 

ITALIJA:

società per azioni

 

LUKSEMBURG:

la société anonyme

 

NIZOZEMSKA:

de naamloze vennootschap

 

AUSTRIJA:

die Aktiengesellschaft

 

PORTUGAL:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

 

FINSKA:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag

 

ŠVEDSKA:

publikt aktiebolag

 

UJEDINJENA KRALJEVINA:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital


PRILOG II.

DIONIČKA DRUŠTVA I DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U ČLANKU 2. STAVKU 2.

 

BELGIJA:

la société anonyme//de naamloze vennootschap,

la société privée ŕ responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

DANSKA:

aktieselskaber,

anpartselskaber

 

NJEMAČKA:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

 

GRČKA:

ανώνυμη εταιρία

εταιρία περιορισμένης ευδύνης

 

ŠPANJOLSKA:

la sociedad anónima,

la sociedad de responsabilidad limitada

 

FRANCUSKA:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

 

IRSKA:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital

 

ITALIJA:

società per azioni,

società a responsabilità limitata

 

LUKSEMBURG:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

 

NIZOZEMSKA:

de naamloze vennootschap,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

AUSTRIJA:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

 

PORTUGAL:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada,

a sociedade por quotas de responsabilidade limitada

 

FINSKA:

osakeyhtiö

aktiebolag

 

ŠVEDSKA:

aktiebolag

 

UJEDINJENA KRALJEVINA:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital


Top