EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0042

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš

OJ L 197, 21.7.2001, p. 30–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 157 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 157 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 157 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 157 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 157 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 157 - 164
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 157 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 157 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 157 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 135 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 135 - 142
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 17 - 24

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj

15/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

17


32001L0042


L 197/30

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.06.2001.


DIREKTIVA 2001/42/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. lipnja 2001.

o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske Zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4), s obzirom na zajednički tekst koji je Odbor za mirenje odobrio 21. ožujka 2001.,

budući da:

(1)

Člankom 174. Ugovora propisuje se da politika Zajednice o okolišu treba doprinijeti, inter alia, očuvanju, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša, zaštiti zdravlja ljudi i promišljenoj i racionalnoj uporabi prirodnih bogatstava te da se treba temeljiti na načelu predostrožnosti. Člankom 6. Ugovora propisuje se da uvjete zaštite okoliša treba uključiti u definiciju politika i aktivnosti Zajednice, s ciljem posebno promicanja održivog razvoja.

(2)

Peti program djelovanja za okoliš: Ususret održivosti – program Europske zajednice o politici i djelovanju vezano za okoliš i održivi razvoj (5) dopunjen Odlukom Vijeća br. 2179/98/EZ (6) o njegovoj reviziji potvrđuje važnost procjenjivanja mogućih učinaka planova i programa na okoliš.

(3)

Konvencija o biološkoj raznolikosti zahtijeva od stranaka da u relevantne sektorske i međusektorske planove i programe koliko je moguće i primjereno uključuju očuvanje i održivu uporabu biološke raznolikosti.

(4)

Procjena okoliša važan je instrument za uključivanje pitanja okoliša u izradu i usvajanje određenih planova i programa koji bi mogli imati značajne učinke na okoliš u državama članicama jer omogućava da se ti učinci provođenja planova i programa uzmu u obzir tijekom njihove izrade i prije njihovog usvajanja.

(5)

Usvajanje postupaka procjene okoliša na razini izrade planova i programa trebalo bi koristiti poduzećima jer kroz uključivanje relevantnih informacija o okolišu u donošenje odluka pruža dosljedniji okvir djelovanja. Uključivanje šireg skupa čimbenika u donošenje odluka trebalo bi doprinijeti održivijim i učinkovitijim rješenjima.

(6)

Različiti sustavi procjene okoliša koji funkcioniraju unutar država članica trebaju sadržavati skup zajedničkih postupovnih zahtjeva potrebnih za doprinos visokom stupnju zaštite okoliša.

(7)

Konvencija Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica od 25. veljače 1991., koja se odnosi i na države članice i na druge zemlje, podupire stranke Konvencije da njezina načela primijene i na planove i programe; na drugom sastanku stranaka Konvencije u Sofiji 26. i 27. veljače 2001. odlučeno je da se izradi pravno obvezujući protokol o strateškoj procjeni okoliša koji bi dopunio postojeće odredbe o procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu, s ciljem njegovog usvajanja tijekom 5. Ministarske konferencije „Okoliš za Europu” na izvanrednom sastanku stranaka Konvencije zakazanom za svibanj 2003. u Kijevu u Ukrajini. Sustavi za procjenu planova i programa na okoliš koji funkcioniraju unutar Zajednice trebaju osigurati odgovarajuća prekogranična savjetovanja kada bi provođenje plana ili programa izrađenog u jednoj državi članici moglo imati značajne učinke na okoliš druge države članice. Informacije o planovima i programima koji imaju značajne učinke na okoliš drugih država treba prosljeđivati na uzajamnoj i ekvivalentnoj osnovi, unutar odgovarajućeg pravnog okvira između dvije države članice i tih drugih država.

(8)

Stoga treba djelovati na razini Zajednice kako bi se utvrdio osnovni okvir za procjenu okoliša u kojem bi se, uzimajući u obzir načelo supsidijarnosti, odredila općenita načela sustava procjene okoliša, a pojedinosti prepustile državama članicama. Djelovanje na razini Zajednice ne bi trebalo ići dalje od onog što je potrebno za postizanje ciljeva koji su utvrđeni u Ugovoru.

(9)

Ova je Direktiva postupovne prirode i njezine zahtjeve treba ili uključiti u postojeće postupke u državama članicama ili ugraditi u posebno uspostavljene postupke. S ciljem izbjegavanja udvostručivanja procjene, države članice, kada je to moguće, uzimaju u obzir činjenicu da će se procjene planova i programa obavljati na različitim hijerarhijskim razinama.

(10)

Svi planovi i programi koji su izrađeni za više sektora i kojima se određuje okvir za buduće odobravanje provedbe projekata navedenih u prilozima I. i II. Direktivi Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (7) i svi planovi i programi za koje je utvrđeno da zahtijevaju procjenu prema Direktivi Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (8), mogli bi imati značajan učinak na okoliš i u pravilu bi trebali biti podložni sustavnoj procjeni okoliša. Kada se njima određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini ili predstavljaju manje promjene gore navedenih planova ili programa, treba ih procjenjivati samo ako države članice utvrde da bi mogli imati značajne učinke na okoliš.

(11)

Moguće je da ostali planovi i programi koji određuju okvir za buduće odobravanje provedbe projekata nemaju značajne učinke na okoliš u svim slučajevima pa ih treba procjenjivati samo ako države članice utvrde da bi mogli imati značajne učinke na okoliš.

(12)

Kada to određuju, države članice trebaju uzeti u obzir relevantne kriterije određene ovom Direktivom.

(13)

Zbog svojih specifičnih karakteristika, neki planovi ili programi nisu podložni ovoj Direktivi.

(14)

Kada se ovom Direktivom zahtijeva procjena, potrebno je sastaviti izvješće o okolišu koje sadržava sve relevantne informacije kako je utvrđeno u ovoj Direktivi, koje utvrđuje, opisuje i ocjenjuje moguće značajne učinke provođenja planova i programa na okoliš i razumna alternativna rješenja, uzimajući u obzir ciljeve i zemljopisno područje primjene plana i programa; država članica treba prijaviti Komisiji sve mjere koje provodi, a tiču se kvalitete izvješća o okolišu.

(15)

Kako bi se doprinijelo transparentnom donošenju odluka, a s ciljem osiguranja sveobuhvatnosti i pouzdanosti informacija koje se dostavljaju za procjenu, potrebno je osigurati da se tijekom procjene planova i programa provode savjetovanja s tijelima koja imaju odgovarajuće odgovornosti za okoliš i s javnošću i da su postavljeni odgovarajući rokovi koji omogućuju dovoljno vremena za savjetovanje, uključujući i izražavanje mišljenja.

(16)

Kada bi provođenje plana ili programa izrađenog u jednoj državi članici moglo imati značajni učinak na okoliš druge države članice, potrebno je predvidjeti da se dotične države članice priključe savjetovanjima i da se relevantna tijela i javnost informiraju te da im se omogući da izraze svoje mišljenje.

(17)

Tijekom izrade plana i programa i prije nego što se on usvoji ili uputi u zakonodavni postupak, potrebno je uzeti u obzir izvješće o okolišu i mišljenja koja su iznijele odgovorna tijela i javnost, kao i rezultate svih prekograničnih savjetovanja.

(18)

Države članice trebaju osigurati da su, kada se plan i program usvoji, odgovorna tijela i javnost informirani i da im je omogućen pristup relevantnim informacijama.

(19)

Kada obveza provođenja procjena učinaka na okoliš proizlazi istodobno iz ove Direktive i drugog zakonodavstva Zajednice, npr. Direktive Vijeća 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. o očuvanju divljih ptica (9), Direktive 92/43/EEZ ili Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (10), države članice mogu omogućiti koordinirane ili zajedničke postupke koji ispunjavaju zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Zajednice, kako bi se izbjeglo udvostručivanje procjene.

(20)

Prvo izvješće o primjeni i učinkovitosti ove Direktive Komisija bi trebala podnijeti pet godina od stupanja ove Direktive na snagu, te nakon toga svakih sedam godina. S ciljem daljnjeg uključivanja zahtjeva zaštite okoliša i uzimajući u obzir stečeno iskustvo, prvo izvješće, ako je to moguće, trebaju pratiti prijedlozi izmjena ove Direktive, posebno vezano za mogućnost proširenja njezinog područja primjene na druga područja ili sektore, te druge vrste planova i programa,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ciljevi

Cilj ove Direktive je osigurati visok stupanj zaštite okoliša i doprinijeti uključivanju pitanja okoliša u izradu i usvajanje planova i programa s ciljem poticanja održivog razvoja, osiguravajući, u skladu s ovom Direktivom, da se za određene planove i programe koji bi mogli imati značajne učinke na okoliš provede procjena okoliša.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

(a)

„planovi i programi” znači planovi i programi, uključujući i one koje sufinancira Europska zajednica, kao i sve njihove promjene:

koji podliježu izradi i/ili usvajanju od strane tijela na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini ili koje je tijelo izradilo za usvajanje u zakonodavnom postupku Parlamenta ili Vlade, i

koji su propisani zakonodavnim, regulatornim ili administrativnim odredbama;

(b)

„procjena okoliša” znači izrada izvješća o okolišu, obavljanje savjetovanja, uzimanje u obzir izvješća o okolišu i rezultata savjetovanja u donošenju odluka, te prikupljanje informacija o odluci u skladu s člancima 4. do 9;

(c)

„izvješće o okolišu” znači dio dokumentacije plana ili programa koja sadrži informacije koji se zahtijevaju u članku 5. i Prilogu I.;

(d)

„javnost” znači jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba i, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, njihove udruge, organizacije ili skupine.

Članak 3.

Područje primjene

1.   Procjena okoliša u skladu s člancima 4. do 9. provodi se za planove i programe iz stavaka 2. do 4. koji bi mogli imati značajne učinke na okoliš.

2.   Podložno stavku 3., procjena okoliša provodi se za sve planove i programe:

(a)

koji su izrađeni za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, energetiku, industriju, prijevoz, gospodarenje otpadom, gospodarenje vodama, telekomunikacije, turizam, prostorno planiranje ili uporabu zemlje i koji određuju okvir za buduće odobravanje za provedbu projekata navedenih u prilozima I. i II. Direktivi 85/337/EEZ; ili

(b)

za koje je, s obzirom na moguć učinak na područja, utvrđeno da zahtijevaju procjenu prema članku 6. ili 7. Direktive 92/43/EEZ.

3.   Za planove i programe iz stavka 2. kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini i manje promjene planova i programa iz stavka 2. potrebna je procjena okoliša samo ako država članica utvrdi da bi mogli imati značajne učinke na okoliš.

4.   Države članice utvrđuju da li bi planovi i programi, osim onih iz stavka 2., kojima se određuje okvir za buduće odobravanje provedbe projekata, mogli imati značajne učinke na okoliš.

5.   Države članice utvrđuju da li bi planovi ili programi iz stavaka 3. i 4. mogli imati značajne učinke na okoliš, i to ili preispitivanjem pojedinačnih slučajeva ili određivanjem vrsta planova i programa ili kombinacijom oba pristupa. U tu svrhu države članice u svim slučajevima uzimaju u obzir odgovarajuće kriterije utvrđene u Prilogu II. kako bi osigurale da su planovi i programi s mogućim značajnim učincima na okoliš obuhvaćeni ovom Direktivom.

6.   Prilikom pojedinačnog preispitivanja slučajeva te prilikom određivanja vrsta planova i programa u skladu sa stavkom 5. traži se mišljenje tijelâ iz članka 6. stavka 3.

7.   Države članice osiguravaju da su njihovi zaključci prema stavku 5., uključujući i razloge zbog kojih nije potrebno provesti procjenu okoliša prema člancima 4. do 9., dostupni javnosti.

8.   Sljedeći planovi i programi ne podliježu ovoj Direktivi:

planovi i programi koji služe isključivo u svrhe nacionalne obrane ili u civilnim hitnim slučajevima,

planovi i programi koji se odnose na financije i proračun.

9.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na planove i programe sufinancirane u okviru odgovarajućih postojećih programskih razdoblja (11) za uredbe Vijeća (EZ) br. 1260/1999 (12) i (EZ) br. 1257/1999 (13).

Članak 4.

Opće obveze

1.   Procjena okoliša iz članka 3. obavlja se tijekom izrade plana ili programa, te prije njegovog usvajanja ili upućivanja u zakonodavni postupak.

2.   Zahtjevi ove Direktive se ili uključuju u postojeće postupke država članica za usvajanje planova i programa ili se ugrađuju u postupke uspostavljene za usklađivanje s ovom Direktivom.

3.   Kada planovi i programi čine dio hijerarhije, s ciljem izbjegavanja udvostručivanja procjene države članice uzimaju u obzir činjenicu da se, u skladu s ovom Direktivom, procjena provodi na različitim razinama hijerarhije. Radi, inter alia, izbjegavanja udvostručivanja procjene države članice primjenjuju članak 5. stavke 2. i 3.

Članak 5.

Izvješće o okolišu

1.   Kada se procjena okoliša zahtijeva prema članku 3. stavku 1. sastavlja se izvješće o okolišu u kojem se utvrđuju, opisuju i procjenjuju mogući značajni učinci provođenja plana ili programa na okoliš kao i razumna alternativna rješenja, uzimajući u obzir ciljeve i zemljopisno područje primjene plana i programa. Informacije koje se u tu svrhu daju navedene su u Prilogu I.

2.   Izvješće o okolišu sastavljeno prema stavku 1. sadrži informacije koje se mogu razumno zahtijevati, uzimajući u obzir trenutačna saznanja i metode procjene, sadržaje i razinu obuhvata plana ili programa, njegovu fazu u postupku donošenja i razmjer u kojem se određena pitanja primjerenije procjenjuju na različitim razinama u tom postupku, kako bi se izbjeglo udvostručivanje procjene.

3.   Relevantne informacije koje su dostupne o učincima planova i programa na okoliš i koje su dobivene na drugim razinama donošenja odluka ili kroz drugo zakonodavstvo Zajednice mogu se upotrijebiti za pružanje informacija iz Priloga I.

4.   Pri odlučivanju o sadržaju i razini obuhvata informacija koje se moraju uključiti u izvješće o okolišu, savjetuju se tijelâ iz članka 6. stavka 3.

Članak 6.

Savjetovanja

1.   Nacrt plana ili programa i izvješće o okolišu sastavljeno u skladu s člankom 5. dostupni su tijelima iz stavka 3. ovog članka i javnosti.

2.   Tijelima iz stavka 3. i javnosti iz stavka 4. osigurava se pravovremena i učinkovita prilika u odgovarajućim vremenskim okvirima da prije usvajanja plana ili programa ili njegovog upućivanja u zakonodavni postupak izraze svoje mišljenje o nacrtu plana ili programa i priloženom izvješću o okolišu.

3.   Države članice određuju tijela s kojima se treba savjetovati, a koja bi, zbog svojih specifičnih odgovornosti za okoliš, mogla biti nadležna za učinke provođenja planova i programa na okoliš.

4.   Države članice utvrđuju tko se smatra javnošću za potrebe stavka 2., uključujući i javnost na koju utječe ili bi moglo utjecati ili koja ima interes u donošenju odluka podložno ovoj Direktivi, uključujući relevantne nevladine organizacije, kao što su one koje promiču zaštitu okoliša i druge zainteresirane organizacije.

5.   Države članice utvrđuju detaljne aranžmane za informiranje tijelâ i javnosti i savjetovanje s njima.

Članak 7.

Prekogranično savjetovanje

1.   Kada država članica smatra da bi provođenje plana ili programa koji se izrađuje u odnosu na njezino državno područje moglo imati značajne učinke na okoliš druge države članice ili kada država članica na koju bi to moglo značajno utjecati to zatraži, država članica na čijem se državnom području plan ili program izrađuje, prije njegovog usvajanja ili upućivanja u zakonodavni postupak drugoj državi članici dostavlja presliku nacrta plana i programa i odgovarajuće izvješće o okolišu,.

2.   Kada se državi članici pošalje primjerak nacrta plana ili programa i izvješća o okolišu iz stavka 1., ona drugoj državi članici javlja želi li prije usvajanja plana ili programa ili njegovog upućivanja u zakonodavni postupak započeti savjetovanje i, ako tako navede, dotična država članica započinje savjetovanje oko mogućih prekograničnih učinaka provođenja plana ili programa na okoliš i predviđenih mjera za smanjenje ili uklanjanje takvih učinaka.

Kada dođe do takvih savjetovanja, dotične države članice usuglašavaju se o detaljnim postupcima kako bi se osiguralo da se tijela iz članka 6. stavka 3. i javnost iz članka 6. stavka 4. države članice na koju bi to moglo značajno utjecati, informiraju i da im se pruži prilika da dostave svoje mišljenje unutar razumnog vremenskog okvira.

3.   Kada su države članice dužne započeti savjetovanje prema ovom članku, one se na početku takvih savjetovanja usuglašavaju o razumnom vremenskom okviru za njihovo trajanje.

Članak 8.

Donošenje odluka

U tijeku izrade plana ili programa i prije njegovog usvajanja ili upućivanja u zakonodavni postupak, uzima se u obzir izvješće o okolišu sastavljeno prema članku 5., mišljenja izražena prema članku 6. i rezultate bilo kojih započetih prekograničnih savjetovanja prema članku 7.

Članak 9.

Informiranost o odluci

1.   Države članice osiguravaju da se, kada se plan ili program usvoji, tijela iz članka 6. stavka 3., javnost i država članica uključeni u savjetovanje na temelju članka 7. informiraju i da im je dostupno sljedeće:

(a)

plan i program kako je usvojen;

(b)

izjava u kojoj je sažeto izneseno kako su pitanja okoliša uključena u plan ili program i kako se izvješće o okolišu sastavljeno prema članku 5., mišljenja izražena prema članku 6. i rezultati savjetovanja poduzetih prema članku 7. uzimaju u obzir u skladu s člankom 8., i koji su razlozi za odabir plana ili programa kako je usvojen, s obzirom na ostala razmotrena razumna alternativna rješenja; te

(c)

mjere o praćenju o kojima je odluka donesena u skladu s člankom 10.

2.   Detaljne odredbe u pogledu informiranja iz stavka 1. određuju države članice.

Članak 10.

Praćenje

1.   Države članice prate značajne učinke provođenja plana i programa na okoliš kako bi, inter alia, u ranoj fazi utvrdile nepredviđene nepovoljne učinke i bile u mogućnosti poduzeti prikladne mjere otklanjanja.

2.   Radi zadovoljavanja uvjeta iz stavka 1., postojeće odredbe o praćenju, ako su odgovarajuće, mogu se koristiti s ciljem izbjegavanja udvostručivanja praćenja.

Članak 11.

Odnos s ostalim zakonodavstvom Zajednice

1.   Procjena okoliša koja se provodi na temelju ove Direktive ne dovodi u pitanje zahtjeve iz Direktive 85/337/EEZ kao ni bilo koje druge zahtjeve prava Zajednice.

2.   Države članice mogu omogućiti koordinirane ili zajedničke postupke ispunjavanja zahtjeva relevantnog zakonodavstva Zajednice za planove i programe za koje obveza provođenja procjena učinaka na okoliš proizlazi istodobno iz ove Direktive i ostalog zakonodavstva Zajednice kako bi, inter alia, izbjegle udvostručivanje procjene.

3.   Za planove i programe koje sufinancira Europska zajednica procjena okoliša u skladu s ovom Direktivom provodi se u skladu s posebnim odredbama u relevantnom zakonodavstvu Zajednice.

Članak 12.

Informiranje, izvješćivanje i preispitivanje

1.   Države članice i Komisija razmjenjuju informacije o iskustvu stečenom u primjeni ove Direktive.

2.   Države članice osiguravaju da su izvješća o okolišu zadovoljavajuće kvalitete kako bi ispunili zahtjeve ove Direktive, te obavješćuju Komisiju o mjerama koje poduzimaju u vezi s kvalitetom tih izvješća.

3.   Prvo izvješće o primjeni i učinkovitosti ove Direktive Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću prije 21. srpnja 2006.

S ciljem daljnjeg uključivanja zahtjeva zaštite okoliša u skladu s člankom 6. Ugovora te uzimajući u obzir iskustvo stečeno u primjeni ove Direktive u državama članicama, takvom se izvješću prilažu prijedlozi za izmjenu ove Direktive, ako je to prikladno., Komisija će razmotriti posebno mogućnost proširenja područja primjene ove Direktive na druge sektore i druge vrste planova i programa.

Novo izvješće o procjeni slijedi svakih sedam godina.

4.   Komisija izvješćuje o odnosu između ove Direktive i uredaba (EZ) br. 1260/1999 i (EZ) br. 1257/1999 znatno prije isteka programskih razdoblja predviđenih tim uredbama, s ciljem osiguranja koherentnog pristupa s obzirom na ovu Direktivu i sljedeće uredbe Zajednice.

Članak 13.

Provedba Direktive

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive prije 21. srpnja 2004. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

3.   Obveza iz članka 4. stavka 1. primjenjuje se na planove i programe čiji je prvi formalni pripremni akt kasniji od datuma navedenog u stavku 1. Planovi i programi čiji je prvi formalni pripremni akt raniji od tog datuma, a koji su usvojeni ili upućeni u zakonodavni postupak više od 24 mjeseca nakon toga, podliježu obvezi iz članka 4. stavka 1, osim ako države članice odluče u svakom pojedinačnom slučaju da to nije izvedivo, te informiraju javnost o svojoj odluci.

4.   Povrh mjera iz stavka 1. države članice prije 21. srpnja 2004. Komisiji dostavljaju odvojene informacije o vrstama planova i programa koji u skladu s člankom 3. mogu biti podložni procjeni okoliša na temelju ove Direktive. Komisija stavlja na raspolaganje te informacije državama članicama. Informacije će se redovno ažurirati.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 15.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luksemburgu 27. lipnja 2001.

Za Europski parlament

Predsjednica

N. FONTAINE

Za Vijeće

Predsjednik

B. ROSENGREN


(1)  SL C 129, 25.4.1997., str. 14. i

SL C 83, 25.3.1999., str. 13.

(2)  SL C 287, 22.9.1997., str. 101.

(3)  SL C 64, 27.2.1998., str. 63. i

SL C 374, 23.12.1999., str. 9.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 20. listopada 1998. (SL C 341, 9.11.1998., str. 18.), potvrđeno 16. rujna 1999. (SL C 54, 25.2.2000., str. 76.), Zajedničko stajalište Vijeća od 30. ožujka 2000. (SL C 137, 16.5.2000., str. 11.) i Odluka Europskog parlamenta od 6. rujna 2000. (SL C 135, 7.5.2001., str. 155.). Odluka Europskog parlamenta od 31. svibnja 2001. i Odluka Vijeća od 5. lipnja 2001.

(5)  SL C 138, 17.5.1993., str. 5.

(6)  SL C 275, 10.10.1998., str. 1.

(7)  SL L 175, 5.7.1985., str. 40. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 97/11/EZ (SL L 73, 14. ožujka 1997., str. 5.).

(8)  SL L 206, 22.7.1992., str. 7. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/62/EZ (SL L 305, 8. studenoga 1997., str. 42.).

(9)  SL L 103, 25.4.1979., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/49/EZ (SL L 223, 13.8.1997., str. 9.).

(10)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1.

(11)  Programsko razdoblje od 2000. do 2006. za Uredbu Vijeća (EZ) br. 1260/1999 te programska razdoblja od 2000. do 2006. i od 2000. do 2007. za Uredbu Vijeća (EZ) br. 1257/1999.

(12)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1260/1999 od 21. lipnja 1999. o utvrđivanju općih odredaba o strukturnim fondovima (SL L 161, 26. lipnja 1999., str. 1.).

(13)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage određene uredbe (SL L 160, 26. lipnja 1999., str. 80.).


PRILOG I.

Informacije iz članka 5. stavka 1.

Sljedeće informacije treba pribaviti prema članku 5. stavku 1., podložno članku 5. stavcima 2. i 3.:

(a)

kratki pregled sadržaja, glavnih ciljeva plana ili programa i odnosa s drugim relevantnim planovima i programima;

(b)

relevantni aspekt postojećeg stanja okoliša i mogući razvoj okoliša ako ne dođe do provedbe plana ili programa;

(c)

značajke okoliša područjâ na koja bi se moglo značajno utjecati;

(d)

svi postojeći problemi okoliša koji su važni za plan ili program, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, kao što su područja određena na temelju direktiva 79/409/EEZ i 92/43/EEZ;

(e)

ciljevi zaštite okoliša uspostavljeni na međunarodnoj razini, razini Zajednice ili razini države članice, koji su važni za plan ili program i način na koji su se ti ciljevi i druga pitanja okoliša uzeli u obzir tijekom izrade plana ili programa;

(f)

mogući značajni učinci (1) na okoliš, uključujući biološku raznolikost, stanovništvo, zdravlje ljudi, faunu, floru, tlo, vode, zrak, klimatske čimbenike, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, uključujući arhitektonsku i arheološku baštinu, krajobraz i međusobni odnos navedenih čimbenika;

(g)

mjere čija je namjena spriječiti, smanjiti i maksimalno neutralizirati sve nepovoljne značajne učinke provedbe plana ili programa na okoliš;

(h)

kratki pregled razlogâ za odabir razmotrenih alternativnih rješenja i opis načina provođenja procjene, uključujući eventualne poteškoće (kao što su tehnički nedostaci ili nedostatak znanja i iskustva) na koje se naišlo pri prikupljanju potrebnih informacija;

(i)

opis predviđenih mjera praćenja u skladu s člankom 10.;

(j)

sažetak informacija koje nisu tehničke prirode, a pribavljene su na temelju prethodnih točaka.


(1)  Ovi učinci trebaju uključivati sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne stalne i privremene, pozitivne i negativne učinke.


PRILOG II.

Kriteriji za utvrđivanje mogućih značajnih učinaka na okoliš iz članka 3. stavka 5.

1.

Karakteristike planova i programa, uzimajući u obzir posebno:

stupanj do kojeg plan ili program određuje okvir za projekte i druge aktivnosti bilo u odnosu na lokaciju, prirodu, veličinu i radne uvjete bilo po alociranju sredstava,

stupanj do kojeg plan ili program utječe na druge planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji,

relevantnost plana ili programa za uključivanje pitanja okoliša, posebno s ciljem promicanja održivog razvoja,

probleme okoliša relevantne za plan ili program,

relevantnost plana ili programa za provedbu zakonodavstva Zajednice u području okoliša (npr. planovi i programi vezani za gospodarenje otpadom ili zaštitu voda).

2.

Karakteristike učinaka i područja koje može biti pogođeno, uzimajući u obzir osobito:

vjerojatnost, trajanje, učestalost i reverzibilnost učinaka,

kumulativnu prirodu učinaka,

prekograničnu prirodu učinaka,

rizike za zdravlje ljudi ili okoliš (npr. zbog izvanrednih događaja),

veličinu i područje prostiranja učinaka (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će vjerojatno utjecati),

vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:

posebnih prirodnih karakteristika ili kulturne baštine,

prekoračenja standarda kvalitete okoliša ili graničnih vrijednosti,

intenzivnog korištenja zemlje,

učinaka na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj razini, razini Zajednice ili međunarodnoj razini.


Top