Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0931

2001/931/ZVSP: Zajedničko stajalište Vijeća od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma

OJ L 344, 28.12.2001, p. 93–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 217 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 179 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 11 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj

18/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

11


32001E0931


L 344/93

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.12.2001.


ZAJEDNIČKO STAJALIŠTE VIJEĆA

od 27. prosinca 2001.

o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma

(2001/931/ZVSP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegove članke 15. i 34.,

budući da:

(1)

Europsko vijeće je na svojem izvanrednom sastanku 21. rujna 2001. izjavilo da je terorizam stvarni problem za svijet i Europu te da će borba protiv terorizma biti primarni cilj za Europsku uniju.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 28. rujna 2001. donijelo je Rezoluciju 1373(2001) koja sadrži široki raspon strategija za borbu protiv terorizma, a posebno protiv financiranja terorizma.

(3)

Vijeće je 8. listopada 2001. ponovno naglasilo odlučnost Unije da u bliskoj suradnji sa Sjedinjenim Državama izvrši napad na izvore financiranja terorizma.

(4)

Vijeće je 26. veljače 2001. u skladu s Rezolucijom UNSC 1333(2000) donijelo Zajedničko stajalište 2001/154/ZVSP (1) koje propisuje, između ostalog, zamrzavanje financijskih sredstava Osame bin Ladena te pojedinaca i subjekata povezanih s njime. Shodno tome, te osobe, skupine i subjekti nisu obuhvaćeni ovim Zajedničkim stajalištem.

(5)

Europska unija trebala bi poduzeti dodatne mjere s ciljem provedbe Rezolucije UNSC 1373(2001).

(6)

Države članice dostavile su Europskoj uniji potrebne podatke za provedbu nekih od tih dodatnih mjera.

(7)

Za provedbu nekih od tih dodatnih mjera, nužno je djelovanje Zajednice; djelovanje država članica je također nužno, posebno u vezi s primjenom oblika policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima,

DONIJELO JE OVO ZAJEDNIČKO STAJALIŠTE:

Članak 1.

1.   Ovo Zajedničko stajalište primjenjuje se sukladno odredbama sljedećih članaka na osobe, skupine i subjekte navedene u Prilogu, a koje su uključene u teroristička djela.

2.   U smislu ovog Zajedničkog stajališta, „osobe, skupine i subjekti uključeni u teroristička djela” jesu:

osobe koje počine ili pokušaju počiniti teroristička djela, ili u njima sudjeluju, ili pomažu pri počinjenju terorističkih djela,

skupine i subjekti koji su u vlasništvu takvih osoba ili su pod njihovom neposrednom ili posrednom kontrolom; te osobe, skupine i subjekti koji djeluju u ime ili po nalogu takvih osoba, skupina ili subjekata, uključujući i financijska sredstva koja potječu ili se stvaraju iz imovine koju imaju u vlasništvu ili kontroliraju, neposredno ili posredno takve osobe, udružene osobe, skupine i subjekti.

3.   U smislu ovog Zajedničkog stajališta, „terorističko djelo” jest jedno od sljedećih namjernih djela koje, s obzirom na svoju prirodu ili kontekst, može nanijeti ozbiljnu štetu državi ili međunarodnoj organizaciji te koje se prema nacionalnom pravu utvrđuje kao kazneno djelo počinjeno s ciljem da:

i.

značajno zastraši stanovništvo; ili

ii.

protuzakonito prisili neku vladu ili međunarodnu organizaciju da izvrši neki čin ili da odustane od njegova izvršenja; ili

iii.

ozbiljno destabilizira ili uništi temeljne političke, ustavne, gospodarstvene ili društvene strukture neke države ili međunarodne organizacije:

(a)

napadom na život osobe kojim se može prouzročiti smrt;

(b)

napadom na fizički integritet osobe;

(c)

otmicom ili uzimanjem talaca;

(d)

uzrokujući uništavanje širih razmjera vladinih ili javnih zgrada, sustava prijevoza, infrastrukturnih sustava, uključujući i informacijske sustave, fiksne platforme na epikontinentalnom pojasu, javnih mjesta ili privatne imovine, uz moguće ugrožavanje ljudskih života ili uzrokovanje većih gospodarskih gubitaka;

(e)

otmicom zrakoplova, brodova i ostalih sredstava javnoga ili robnog prijevoza;

(f)

proizvodnjom, posjedovanjem, pribavljanjem, prijevozom, isporukom ili uporabom oružja, eksploziva ili nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja te istraživanjem i razvojem biološkog i kemijskog oružja;

(g)

ispuštanjem opasnih tvari, ili uzrokujući požare, eksplozije ili poplave čiji bi učinak bio ugrožavanje ljudskih života;

(h)

ometanjem ili prekidanjem opskrbe vodom, strujom ili bilo kojim drugim osnovnim prirodnim resursom čiji bi učinak bio ugrožavanje ljudskih života;

(i)

prijetnjama počinjenja bilo kojeg od djela navedenih pod (a) do (h);

(j)

upravljanjem terorističkom skupinom;

(k)

sudjelovanjem u aktivnostima terorističke skupine, uključujući pribavljanje podataka ili materijalnih izvora, ili financiranje njezinih aktivnosti na bilo koji način uz punu svijest o tome da će takvo sudjelovanje doprinijeti kažnjivoj djelatnosti skupine.

U smislu ovog stavka, „teroristička skupina” jest strukturirana skupina koja se sastoji od više od dvije osobe, koja je osnovana u određenom razdoblju te koja sporazumno djeluje u počinjenju terorističkih djela. „Strukturirana skupina” jest skupina koja nije nasumce osnovana za neposredno počinjenje terorističkog djela i koja ne treba nužno imati formalno definirane uloge za svoje članove, stalno članstvo niti izgrađenu strukturu.

4.   Popis u Prilogu sastavlja se na temelju točnih podataka ili materijala iz odgovarajuće dokumentacije koja ukazuje na to da je odluku u vezi s tim osobama, skupinama i subjektima donijelo nadležno tijelo, bez obzira je li ta odluka donesena u vezi s pokretanjem istrage ili kaznenog progona za terorističko djelo, za pokušaj počinjenja, sudjelovanje, ili pomaganje pri počinjenju takvog djela, na temelju ozbiljnih i vjerodostojnih dokaza ili indicija, ili na temelju osuda za takva djela. Popisu se mogu dodati osobe, skupine i subjekti za koje je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda identificiralo da su povezani s terorizmom i protiv kojih je odredilo sankcije.

U smislu ovog stavka, „nadležno tijelo” jest pravosudno tijelo ili, tamo gdje pravosudna tijela nisu nadležna za područje u smislu ovoga članka, ekvivalentno tijelo nadležno za ovo područje.

5.   Vijeće se brine o tome da uz imena fizičkih ili pravnih osoba, skupina ili subjekata navedenih u Prilogu bude navedeno dovoljno osobnih podataka kako bi se omogućilo uspješno utvrđivanje identiteta određenih ljudi, pravnih osoba, subjekata ili tijela, čime bi se oslobodili odgovornosti oni koji nose jednako ili slično ime.

6.   Imena osoba i subjekata navedenih na popisu redovito se revidiraju, a najmanje jednom u šest mjeseci, kako bi se osiguralo postojanje razloga zadržavanja imena na popisu.

Članak 2.

Europska zajednica, djelujući u okviru svojih ovlasti dodijeljenih joj Ugovorom o osnivanju Europske zajednice, nalaže zamrzavanje financijskih sredstava i ostale financijske imovine i gospodarskih izvora osoba, skupina i subjekata iz Priloga.

Članak 3.

Europska zajednica, djelujući u okviru svojih ovlasti dodijeljenih joj Ugovorom o osnivanju Europske zajednice, osigurava da financijska sredstva, financijska imovina ili gospodarski izvori, ili financijske ili druge njima srodne usluge ne budu dostupne, neposredno ili posredno, u korist osoba, skupina i subjekata iz Priloga.

Članak 4.

Države članice, kroz policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima u okviru glave VI. Ugovora o Europskoj uniji, pružaju jedne drugima najširu moguću pomoć u sprečavanju i borbi protiv terorističkih djela. S tim ciljem one, s obzirom na istražne radnje i postupke koje njihova tijela provode prema osobama, skupinama i subjektima navedenim u Prilogu, koriste u cijelosti, po zahtjevu, svoje postojeće ovlasti u skladu s aktima Europske unije i ostalim međunarodnim sporazumima, dogovorima i konvencijama koje su obvezujuće za države članice.

Članak 5.

Ovo Zajedničko stajalište proizvodi pravne učinke na dan njegovog donošenja.

Članak 6.

Ovo Zajedničko stajalište predmet je neprekidnog preispitivanja.

Članak 7.

Ovo Zajedničko stajalište objavljuje se u Službenom listu.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. prosinca 2001.

Za Vijeće

Predsjednik

L. MICHEL


(1)  SL L 57, 27.2.2001., str. 1.


PRILOG

Prvi popis osoba, skupina i subjekata prema članku 1. (1)

1.   OSOBE

*—

ABAUNZA MARTINEZ, Javier (aktivist ETA.-e) rođen 1.1.1965. u Guernici (Biskaja), br. osobne iskaznice 78.865.882,

*—

ALBERDI URANGA, Itziar (aktivist ETA.-e) rođen 7.10.1963. u Durangu (Biskaja), br. osobne iskaznice 78.865.693,

*—

ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivist ETA.-e; član Gestoras Pro-amnistíe) rođen 7.6.1961. u San Sebastiánu (Guipúzcoa), br. osobne iskaznice 15.954.596,

*—

ALCALDE LINARES, Angel (aktivist ETA-e; član Herri Batasune/E.H/Batasune) rođen 2.5.1943. u Portugalete (Vizcaya), br. osobne iskaznice 14.390.353,

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (također poznat kao ABU OMRAN; također poznat kao AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) rođen 26.6.1967. u Qatif-Bab al Shamalu, Saudijska Arabija; državljanin Saudijske Arabije,

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rođen u Al Ihsi, Saudijska Arabija; državljanin Saudijske Arabije,

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rođen 16.10.1996. u Tarutu, Saudijska Arabija; državljanin Saudijske Arabije,

*—

ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivist ETA-e) rođen 8.11.1957. u Regilu (Guipúzcoa), br. osobne iskaznice 15.927.207,

ATWA, Ali (također poznat kao BOUSLIM, Ammar Mansour; također poznat kao SALIM, Hassan Rostom), Libanon, rođen 1960. u Libanonu; državljanin Libanona,

*—

ELCORO AYASTUY, Paulo (aktivist ETA-e; član Jarrai/Haika/Segi) rođen 22.10.1973. u Vergari (Guipúzcoa), broj osobne iskaznice 15.394.062,

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (također poznat kao AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; također poznat kao EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) rođen 10.7.1965., ili 11.7.1965. u El Dibabiyau, Saudijska Arabija; državljanin Saudijske Arabije,

*—

FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (aktivist ETA-e; član Kas/Ekina) rođen 2.12.1972. u Baracaldu (Biskaja), br. osobne iskaznice 20.172.692,

*—

GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivist ETA-e), rođen 29.4.1967. u Guernici (Biskaja), br. osobne iskaznice 44.556.097,

*—

GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (aktivist ETA-e; član Herri Batasune/E.H/Batasune), rođena 23.12.1967. u Vergari (Guipúzcoa), br. osobne iskaznice 16.282.556,

*—

IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivist ETA-e) rođen 25.4.1961. u Escoriazi (Navarra), br. osobne iskaznice 16.255.819,

IZZ-AL-DIN, Hasan (također poznat kao GARBAYA, AHMED; također poznat kao SA-ID; također poznat kao SALWWAN, Samir), Libanon, rođen 1963. u Libanonu, državljanin Libanona,

MOHAMMED, Khalid Shaikh (također poznat kao ALI, Salem; također poznat kao BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; također poznat kao HENIN, Ashraf Refaat Nabith; također poznat kao WADOOD, Khalid Adbul) rođen 14.4.1965., ili 1.3.1964. u Kuvajtu; državljanin Kuvajta,

*—

MORCILLO TORRES, Gracia (aktivist ETA-e; član Kas/Ekin) rođen 15.3.1967. u San Sebastiánu (Guipúzcoa), br. osobne iskaznice 72.439.052,

*—

MÚGICA GOÑI, Ainhoa (aktivist E.T.A.-e) rođen 27.6.1970. u San Sebastiánu (Guipúzcoa), br osobne iskaznice 34.101.243,

MUGHNIYAH, Imad Fa’iz (također poznat kao MUGHNIYAH, Imad Fayiz), viši časnik za obavještajnu djelatnost HIZBALLAH-a, rođen 7.12.1962. u Tayr Dibba, Libanon, br. putovnice 432298 (Libanon),

*—

MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (aktivist ETA-e; član Kas/Ekina) rođen 6.7.1976. u Seguri (Guipúzcoa), br. osobne iskaznice 35.771.259,

*—

NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivist ETA-e) rođen 23.2.1961. u Pamploni (Navarra), br. osobne iskaznice 15.841.101,

*—

OLARRA GURIDI, Juan Antonio (aktivist ETA-e) rođen 11.9.1967. u San Sebastiánu (Guipúzcoa), br. osobne iskaznice 34.084.504,

*—

ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivist ETA-e; član Jarrai/Haika/Segia) rođen 22.9.1975. u Basauri (Biskaja), br. osobne iskaznice 45.622.851,

*—

OTEGUI UNANUE, Mikel (aktivist ETA-e; član Jarrai/Haika/Segia) rođen 8.10.1972. u Itsasondou (Guipúzcoa), br. osobne iskaznice 44.132.976,

*—

PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktivist ETA-e; član Jarrai/Haika/Segia) rođen 18.9.1964. u San Sebastiánu (Guipúzcoa), br. osobne iskaznice 15.976.521,

*—

SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (aktivist ETA-e; član Kas/Ekina) rođen 9.12.1963. u San Sebastiánu (Guipúzcoa), br. osobne iskaznice 15.962.687,

*—

URANGA ARTOLA, Kemen (aktivist ETA-e; član Herri Batasuna/E.H/Batasuna) rođen 25.5.1969. u Ondarroi (Biskaja), br. osobne iskaznice 30.627.290,

*—

VILA MICHELENA, Fermín (aktivist ETA-e; član Kas/Ekin) rođen 12.3.1970. u Irúnu (Guipúzcoa), br. osobne iskaznice 15.254.214;

2.   SKUPINE I SUBJEKTI

*—

Continuity Irish Republican Army (CIRA)

*—

Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskijska domovina i sloboda (ETA)

(Niže navedene organizacije su dio terorističke skupine ETA-e: K.a.s., Xaki; Ekin-a, Jarrai-Haika-Segi-a, Gestoras pro-amnistía)

*—

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifašističke skupine otpora prvi listopada (GRAPO)

Hamas-Izz al-Din al-Qassem (terorističko krilo Hamasa)

*—

Loyalist Volunteer Force (LVF)

*—

Orange Volunteers (OV)

Palestinian Islamic Jihad (PIJ)

*—

Real IRA

*—

Red Hand Defenders (RHD)

*—

Revolucionarne jezgre/Epanastatiki Pirines

*—

Revolucionarna organizacija 17. studenoga/Dekati Evdomi Noemvri

*—

Revolucionarna narodna borba /Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

*—

Ulsterska udruga za obranu/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)


(1)  Osobe označene s * podliježu isključivo članku 4.


Top