EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D2455

Odluka br. 2455/2001/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2001. o popisu prioritetnih tvari u području vodne politike i o izmjeni Direktive 2000/60/EZ Tekst značajan za EGP

SL L 331, 15.12.2001, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/2455/oj

15/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

78


32001D2455


L 331/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.11.2001.


ODLUKA br. 2455/2001/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. studenoga 2001.

o popisu prioritetnih tvari u području vodne politike i o izmjeni Direktive 2000/60/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 76/464/EEZ od 4. svibnja 1976. o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem određenih opasnih tvari u vodni okoliš Zajednice (4) i direktive donesene unutar njezinog okvira trenutačno predstavljaju glavni instrument Zajednice za nadzor točkastih i raspršenih izvora opasnih tvari.

(2)

Kontrole Zajednice na temelju Direktive Vijeća 76/464/EEZ zamijenjene su, usklađene i dodatno razvijene Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (5).

(3)

Na temelju Direktive 2000/60/EZ moraju se, na razini Zajednice, usvojiti posebne mjere protiv onečišćenja vode pojedinačnim onečišćujućim tvarima ili skupinama onečišćujućih tvari koje predstavljaju znatnu opasnost za vodni okoliš ili putem njega, uključujući i opasnosti za vode iz kojih se crpi voda za piće. Takve su mjere usmjerene postupnom smanjivanju i, u slučaju prioritetnih opasnih tvari, kako su definirane drugom rečenicom točke 30. članka 2. Direktive 2000/60/EZ, prestanku ili postupnom eliminiranju ispuštanja, emisija i rasipanja unutar 20 godina od njihovog usvajanja na razini Zajednice, s krajnjim ciljem, prepoznatim u kontekstu postizanja ciljeva relevantnih međunarodnih sporazuma, dostizanja koncentracija u morskom okolišu bliskih pozadinskim vrijednostima za tvari prirodno prisutne u okolišu te nuli za sintetske tvari koje je proizveo čovjek. S ciljem prihvaćanja tih mjera, nužno je, kao Prilog X. Direktivi 2000/60/EZ, utvrditi popis prioritetnih tvari, uključujući i prioritetne opasne tvari. Popis je sastavljen uzimajući u obzir preporuke iz članka 16. stavka 5. Direktive 2000/60/EZ.

(4)

Za tvari koje se pojavljuju prirodno, ili koje nastaju prirodnim procesima, kao što su kadmij, živa i poliaromatski ugljikovodici (PAH-ovi), potpun postupni prestanak emisija, ispuštanja i gubitaka iz svih potencijalnih izvora nije moguć. Ta se situacija mora propisno uzeti u obzir kod sastavljanja relevantnih pojedinačnih uredaba, a mjere bi trebale biti usmjerene na prestanak emisija, ispuštanja i gubitaka u vodu onih prioritetnih opasnih tvari koje nastaju ljudskom djelatnošću.

(5)

Direktiva 2000/60/EZ u članku 16. stavku 2. uvodi znanstveno utemeljenu metodologiju za odabir prioritetnih tvari na temelju znatne opasnosti koju oni predstavljaju za vodni okoliš ili putem njega.

(6)

Metodologija određena Direktivom 2000/60/EZ omogućava, kao najpraktičniju mogućnost, primjenu pojednostavljenog postupka procjene na temelju rizika utemeljenog na znanstvenim načelima, posebno uzimajući u obzir:

dokaze o opasnosti dotične tvari zbog njezinih intrinzičnih svojstava te posebno o njezinoj ekotoksičnosti za vodne organizme i ljude putem izloženosti u vodi,

dokaze dobivene praćenjem široko rasprostranjenog zagađenja okoliša, i

druge dokazane čimbenike koji mogu ukazati na mogućnost široko rasprostranjenog zagađenja okoliša, kao što su proizvedena ili uporabljena količina i načini uporabe dotične tvari.

(7)

Komisija je na temelju toga razvila kombiniran sustav određivanja prioriteta utemeljen na promatranju i modeliranju (COMMPS), u suradnji sa stručnjacima zainteresiranih strana, uključujući Znanstveni odbor za toksičnost, ekotoksičnost i okoliš, države članice, članice EFTA-e, Europsku agenciju za okoliš, europska poslovna udruženja, uključujući ona koja predstavljaju mala i srednja poduzeća i europske organizacije za zaštitu okoliša.

(8)

Komisija bi u postupak COMMPS trebala uključiti zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, dajući prednost onima kroz čije državno područje prolaze vodotoci koji prolaze i državnim područjem države članice ili u njega utječu.

(9)

Prvi popis 33 prioritetne tvari ili skupine tvari sastavljen je na temelju postupka COMMPS, nakon transparentne rasprave sa zainteresiranim stranama otvorene za javnost.

(10)

Poželjno je brzo prihvaćanje ovog popisa kako bi se omogućila pravovremena i trajna primjena kontrola Zajednice nad opasnim tvarima prema strategiji određenoj u članku 16. Direktive 2000/60/EZ, posebno prijedloga kontrola određenih u članku 16. stavku 6. i prijedloga standarda kakvoće kako su određeni u članku 16. stavku 7., u svrhu postizanja ciljeva Direktive.

(11)

Popis prioritetnih tvari usvojen ovom Odlukom zamjenjuje popis tvari iz komunikacije Komisije Vijeću od 22. lipnja 1982. o opasnim tvarima koje mogu biti uključene u Popis I. Direktive Vijeća 76/464/EEZ (6).

(12)

U skladu s člankom 16. stavkom 3. Direktive 2000/60/EZ, identifikacija prioritetnih opasnih tvari zahtijeva razmatranje odabranih tvari koje uzrokuju zabrinutost, u relevantnom zakonodavstvu Zajednice o opasnim tvarima ili relevantnim međunarodnim sporazumima. U toj su Direktivi opasne tvari definirane kao „tvari ili skupine tvari koje su toksične, postojane i sklone bioakumulaciji, te druge tvari ili skupine tvari koje daju razloga za ekvivalentnu razinu zabrinutosti”.

(13)

Relevantni međunarodni sporazumi uključuju, između ostalih, Konvenciju OSPAR-a o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika, Konvenciju HELCOM-a o zaštiti morskog okoliša Baltičkog mora, Barcelonsku konvenciju o zaštiti Mediteranskog mora od onečišćenja, konvencije usvojene u okviru Međunarodne pomorske organizacije, Konvenciju UNEP-a o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju UNECE-a o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka.

(14)

Odabir prioritetnih tvari i određivanje prioritetnih opasnih tvari radi uspostavljanja kontrola emisija, ispuštanja i gubitaka doprinijet će ciljevima i obvezama Zajednice prema međunarodnim konvencijama za zaštitu morske vode, posebno provedbi Strategije u pogledu opasnih tvari usvojenoj na ministarskom sastanku OSPAR-a 1998. prema odredbama Konvencije za zaštitu morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika u skladu s Odlukom Vijeća 98/249/EZ (7).

(15)

Identifikaciju prioritetnih opasnih tvari na popisu prioritetnih tvari trebalo bi obaviti s obzirom na, inter alia, opasne tvari za koje u međunarodnim sporazumima postoji suglasje o postupnom ukidanju potrošnje ili o prestanku ispuštanja, emisija, gubitaka, poput opasnih tvari za koje je postupno ukidanje potrošnje dogovoreno na međunarodnim skupovima uključujući IMO, UNEP ili UNECE; opasnih tvari za koje postoji sporazum o prestanku ispuštanja, emisija i gubitaka kao prioriteta Konvencije OSPAR-a, uključujući opasne tvari identificirane u OSPAR DYNAMEC podjeli I. (8) ili III. (9); opasnih tvari koje su uzrokom „ekvivalentne razine zabrinutosti” kao i postojanih tvari, toksičnih tvari i tvari sklonih bioakumulaciji (PTB), kao što su tvari koje ometaju rad žlijezda s unutarnjim izlučivanjem utvrđene strategijom OSPAR-a; i teških metala spomenutih u Protokolu o teškim metalima uz Konvenciju UNECE-a o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka, određenih za prioritetno djelovanje na temelju OSPAR-a 1998. i 2000., koji daju povoda za „ekvivalentnu razinu zabrinutost” kao i PTB.

(16)

Kako bi mjere za suzbijanje onečišćenja vode bile učinkovite, Komisija mora promicati usklađivanje istraživanja i zaključaka donesenih u okviru Konvencije OSPAR-a i COMMPS postupka.

(17)

COMMPS postupak osmišljen je kao dinamičan instrument za određivanje prioritetnih opasnih tvari, otvoren stalnom unapređivanju i razvoju s ciljem preispitivanja i prilagodbe prvog popisa prioritetnih tvari najkasnije četiri godine po stupanju na snagu Direktive 2000/60/EZ i barem svake četiri godina nakon toga. Kako bi se osiguralo da se u sljedećem postupku odabira u obzir uzmu sve potencijalne prioritetne tvari, nužno je da ni jedna tvar ne bude sustavno isključena, da se u obzir uzima najbolje raspoloživo znanje, te da se u postupak odabira uključe sve kemikalije i svi pesticidi na tržištu EU-a, kao i sve tvari označene kao „opasne” prema OSPAR-u.

(18)

Učinkovitost COMMPS-a uvelike je određena dostupnošću relevantnih podataka. Primijećeno je da trenutačno zakonodavstvo Zajednice o kemijskim tvarima pati od velikog nedostatka podataka. Svrha Direktive 2000/60/EZ može se u potpunosti ispuniti samo ako se osigura potpuna dostupnost podataka preispitivanjem zakonodavstva Zajednice o kemijskim tvarima.

(19)

Upućivanje na COMMPS postupak ne isključuje mogućnost da Komisija koristi metode procjene štetnosti određenih tvari, koje su već razvijene ili upotrijebljene u drugim mjerama za sprečavanje onečišćenja.

(20)

U skladu s člankom 1. točkom (c) Direktive 2000/60/EZ, buduća preispitivanja popisa prioritetnih tvari na temelju članka 16. stavka 4. te Direktive doprinijet će prestanku emisija, ispuštanja i gubitaka svih opasnih tvari do godine 2020. postupnim dodavanjem drugih tvari na popis.

(21)

Tijekom preispitivanja i prilagodbe popisa prioritetnih tvari, uz dodatno razvijen COMMPS postupak, prema potrebi trebalo bi voditi računa o rezultatima preispitivanja na temelju Direktive Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (10), Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 od 23. ožujka 1993. o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari (11), Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 98/8/EZ od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (12), a moguće i drugim znanstvenim podacima iz preispitanih postojećih ili novih direktiva, posebno u okviru zakonodavstva o kemikalijama. S obzirom na troškove, mora se izbjegavati dupliciranje preispitivanja tvari. Kod prilagođavanja popisâ mora biti moguće i odrediti niži stupanj prioriteta, kao i rasporediti tvar u višu kategoriju,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovim se usvaja popis prioritetnih tvari uključujući tvari identificirane kao prioritetne opasne tvari, predviđen člankom 16. stavcima 2. i 3. Direktive 2000/60/EZ. Ovaj popis, kako se nalazi u Prilogu ovoj Odluci, dodaje se Direktivi 2000/60/EZ kao Prilog X.

Članak 2.

Popis prioritetnih tvari utvrđen ovom Odlukom zamjenjuje popis tvari iz komunikacije Komisije od 22. lipnja 1982.

Članak 3.

Kako bi osigurali da sve potencijalne prioritetne tvari budu razmotrene, Komisija i države članice osiguravaju dostupnost podataka o tvarima i izloženosti potrebnih za primjenu COMMPS postupka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2001.

Za Europski parlament

Predsjednica

N. FONTAINE

Za Vijeće

Predsjednica

A. NEYTS-UYTTEBROECK


(1)  SL C 177 E, 27.6.2000., str. 74. i SL C 154 E, 29.5.2001., str. 117.

(2)  SL C 268, 19.9.2000., str. 11.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 15. svibnja 2001. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 8. listopada 2001.

(4)  SL L 129, 18.5.1976., str. 23., Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2000/60/EZ (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

(5)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1.

(6)  SL C 176, 14.7.1982., str. 3.

(7)  SL L 104, 3.4.1998., str. 1.

(8)  Nisu same po sebi biorazgradive, log Kow, (koeficijent podjele oktanol/voda ≥ 5 ili BCF, (faktor biokoncentracije) ≥ 5 000 i akutna toksičnost za vodne organizme ≤ 0,1 mg/l ili CMR, (kancerogene, mutagene i toksične za reprodukciju) za sisavce.

(9)  Nisu same po sebi biorazgradive i log Kow ≥ 4 ili BCF ≥ 500 i akutna toksičnost za vodne organizme ≤ 1 mg/l ili CMR za sisavce.

(10)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2001/49/EZ (SL L 176, 29.6.2001., str. 61.).

(11)  SL L 84, 5.4.1993., str. 1.

(12)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.


PRILOG

„PRILOG X.

POPIS PRIORITETNIH TVARI U PODRUČJU VODNE POLITIKE  (1)

 

CAS broj (6)

EU broj (7)

Naziv prioritetne tvari

Identificirana kao prioritetna opasna tvar

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alaklor

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracen

(X) (3)

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazin

(X) (3)

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzen

 

(5)

nije primjenjivo

nije primjenjivo

Bromirani difenil-eteri (2)

X (4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Kadmij i njegovi spojevi

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

C10-13-kloralkani (2)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Klorfenvinfos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Klorpirifos

(X) (3)

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dikloroetan

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Diklorometan

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)

(X) (3)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

(X) (3)

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

(X) (3)

 

959-98-8

nije primjenjivo

(alfa-endosulfan)

 

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranten (5)

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Heksaklorobenzen

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Heksaklorobutadien

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Heksaklorocikloheksan

X

 

58-89-9

200-401-2

(gama-izomer, lindan)

 

(19)

34123-59-6

251-835-4

Izoproturon

(X) (3)

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo i njegovi spojevi

(X) (3)

(21)

7439-97-6

231-106-7

Živa i njezini spojevi

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalen

(X) (3)

(23)

7440-02-0

231-111-4

Nikal i njegovi spojevi

 

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonilfenoli

X

 

104-40-5

203-199-4

(4-(para)-nonilfenol)

 

(25)

1806-26-4

217-302-5

Oktilfenoli

(X) (3)

 

140-66-9

nije primjenjivo

(para-terc-oktilfenol)

 

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentaklorobenzen

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentaklorofenol

(X) (3)

(28)

nije primjenjivo

nije primjenjivo

Poliaromatski ugljikovodici

X

 

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)piren),

 

 

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluoranten),

 

 

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perilen),

 

 

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluoranten),

 

 

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)piren)

 

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazin

(X) (3)

(30)

688-73-3

211-704-4

Spojevi tributil-kositra

X

 

36643-28-4

nije primjenjivo

(Tributil-kositar kation)

 

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triklorobenzeni

(X) (3)

 

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-triklorobenzen)

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Triklorometan (kloroform)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

(X) (3)


(1)  Kada su skupine tvari odabrane, tipične reprezentativne tvari svake skupine popisuju se kao indikativni parametri (u zagradi i bez broja). Uspostavljanje kontrola usmjerava se na te pojedinačne tvari, ne dovodeći u pitanje uključivanje, prema potrebi, drugih reprezentativnih tvari.

(2)  Ove skupine tvari obično uključuju znatan broj pojedinačnih spojeva. U ovom trenutku nije moguće dati prikladne indikativne parametre.

(3)  Za eventualnu identifikaciju kao ‚prioritetna opasna tvar’, ova je prioritetna tvar podložna preispitivanju. Komisija će poslati prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću za njezino konačno razvrstavanje u roku od 12 mjeseci od usvajanja ovog popisa. To preispitivanje ne utječe na vremenski raspored utvrđen člankom 16. Direktive 2000/60/EZ za prijedloge kontrola od strane Komisije.

(4)  Samo pentabromobifenil-eter (CAS-broj 32534-81-9).

(5)  Fluoranten je na popisu kao pokazatelj drugih, opasnijih, poliaromatskih ugljikovodika.

(6)  CAS: Chemical Abstract Services.

(7)  EU broj: Europski popis postojećih kemijskih tvari, (EINECS) ili Europski popis prijavljenih kemijskih tvari, (ELINCS).”


Top