EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2787

Uredba Komisije (EZ) br. 2787/2000 od 15. prosinca 2000. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice Tekst značajan za EGP

OJ L 330, 27.12.2000, p. 1–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 3 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 3 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 3 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 3 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 3 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 3 - 87
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 3 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 3 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 3 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 17 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 17 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 99 - 183

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32016R0481 . Latest consolidated version: 01/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2787/oj

02/Sv. 011

HR

Službeni list Europske unije

99


32000R2787


L 330/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.12.2000.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2787/2000

od 15. prosinca 2000.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2700/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (2) (dalje u tekstu „Zakonik”), a posebno njezin članak 249.,

budući da:

(1)

Moguće je da će države članice htjeti pokrenuti ispitne programe za pojednostavnjenje s ciljem procjene inicijativa koje se poduzimaju posebno na međunarodnoj razini, a radi usklađivanja i pojednostavnjenja carinskih postupaka. Ne dovodeći u pitanje primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 od 22. svibnja 1995. o statistici u vezi s robnom razmjenom Zajednice i njezinih država članica sa zemljama nečlanicama (3), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 374/98 (4), ovu vrstu inicijative može zahtijevati odstupanja od primjene Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (5), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1602/2000 (6), za razdoblje potrebno za provedbu ovih ispitnih programa.

(2)

Iskustvo je pokazalo da je potrebno prilagoditi neke odredbe o odobrenju za obavljanje redovnih usluga otpreme.

(3)

I poduzeća i carinske službe imali bi koristi od jednostavnijih i jasnijih propisa Zajednice o provozu.

(4)

Problemi koji su se pojavili posljednjih godina u vezi s postupcima provoza uzrokovali su značajne gubitke za proračune država članica i Zajednicu i predstavljaju trajnu prijetnju za poslovanje europskih poduzeća i trgovaca.

(5)

Ovi se postupci stoga moraju modernizirati kako bi više bili usmjereni na ekonomsko poslovanje, a pri tom ipak osigurali djelotvornu zaštitu javnih interesa država članica i Zajednice.

(6)

Jasnije se trebaju utvrditi okolnosti pod kojima je obvezna primjena provoznog postupka Zajednice.

(7)

Isto je tako potrebna jasna razlika između standardnog postupka koji se primjenjuje na sve trgovce i pojednostavnjenja koja se odnose samo na trgovce koji ispunjavaju određene uvjete. Ovo zahtijeva uravnotežen pristup koji uzima u obzir rizik i pogoduje pouzdanim trgovcima kroz izričito odobrenje da koriste pojednostavnjenja, a pri tom se održava načelo slobodnog pristupa osnovnom provoznom postupku.

(8)

Radi osiguranja jedinstvene primjene članka 94. stavka 4. Zakonika potrebno je utvrditi pravila i uvjete za smanjenje iznosa zajedničkog osiguranja i osiguranja o odricanju. U pravilima i uvjetima potrebno je uzeti u obzir i pouzdanost operatora i rizike povezane s robom.

(9)

Također se trebaju navesti okolnosti pod kojima se može zabraniti primjena nižeg zajedničkog osiguranja ili zajedničkog osiguranja za robu koja je povezana s većim rizicima.

(10)

U očekivanju uvođenja cjelovitog kompjuteriziranog provoznog sustava, administriranje i kontrola provoznih postupaka Zajednice mogli bi se poboljšati putem unošenja u odredbe niza pravila kojima se jasno navode postupci koji se trebaju primjenjivati te vremenski rokovi koji se trebaju poštovati kako bi se korisnicima provoza osigurala kvalitetna usluga.

(11)

Propisima o provozu u Zajednici potrebno je dodati nove odredbe radi olakšanja i ubrzanja povrata dugova.

(12)

Potrebno je izvršiti određene korekcije sadržaja glede upućivanja na Konvenciju TIR.

(13)

S obzirom na tehnički napredak u proizvodnji slada, potrebno je prilagoditi standardne normative proizvodnje za prženi i neprženi slad.

(14)

Uredbom Komisije (EZ) br. 2513/98 (7) ažurira se Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 1501/95 (8) kojom se utvrđuju koeficijenti prerade za proizvodnju prženog i neprženog slada koji se koriste za izračun izvoznih subvencija za prerađene proizvode. Standardni normativi proizvodnje trebaju se stoga izračunati na temelju ovih koeficijenata.

(15)

Kako bi se izbjegli nedostaci glede plaćanja predujma izvozne subvencije u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 565/80 (9), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2026/83 (10), potrebno je predvidjeti da novi standardni normativi proizvodnje za unaprijed financiranu robu vrijede od 1. rujna 1998.

(16)

Uredbu (EEZ) br. 2454/93 potrebno je izmijeniti sukladno tome.

(17)

Neke prijelazne odredbe ove Uredbe trebaju zamijeniti odredbe iz članka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 502/1999 (11). U smislu jasnoće ove potonje treba izbrisati.

(18)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 2454/93 mijenja se kako slijedi:

1.

Sljedeći članak 4.c dodaje se dijelu I. glavi I., poglavlju 3.:

„Članak 4.c

Za ispitne programe u kojima se koriste tehnike obrade podataka osmišljene za procjenu mogućih pojednostavnjenja carinska tijela mogu se u razdoblju koje je isključivo potrebno za provedbu programa odreći zahtjeva za dostavom sljedećih informacija:

(a)

izjava predviđena člankom 178. stavkom 1.;

(b)

iznimno od članka 222. stavka 1., pojedinosti koje se odnose na određena polja u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji, a koje nisu potrebne za utvrđivanje istovjetnosti robe i koje nisu čimbenici na temelju kojih se primjenjuje uvozna ili izvozna carina.

Međutim, informacije trebaju na zahtjev biti na raspolaganju u okviru kontrolnih aktivnosti.

Iznos uvozne carine koji se naplaćuje u razdoblju na koje se odnosi iznimka koja je odobrena na temelju prvog podstavka ne smije biti niži od iznosa koji bi se odredio da ne postoji iznimka.

Države članice koje žele sudjelovati u ovim ispitnim programima trebaju unaprijed dostaviti Komisiji sve pojedinosti o predloženom ispitnom programu, uključujući planirano trajanje. Osim toga trebaju obavijestiti Komisiju o stvarnoj provedbi i rezultatima. Komisija o tome izvješćuje sve druge države članice.”

2.

U članku 215. stavku 1. drugom podstavku brojke „(1, 4, 5 i 7)” zamjenjuju se brojkama „(1, 4 i 5)”.

3.

U članku 263. prvoj alineji riječi „članci 406. do 409.” zamjenjuju se riječima „članci 406., 407. i 408.”.

4.

Naslov dijela II. glave II. zamjenjuje se sljedećim:

„CARINSKI STATUS ROBE I PROVOZA”

5.

Brišu se poglavlja 1. i 2. dijela II., glave II.

6.

Članak 313. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u prvome podstavku točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

roba unesena na carinsko područje Zajednice u skladu s člankom 37. Zakonika.

Bez obzira na to, u skladu s člankom 38. stavkom 5. Zakonika, smatra se da je roba koja je ušla na carinsko područje Zajednice roba Zajednice ako se ne utvrdi da nema status robe Zajednice:

ako je, u slučaju zračnog prijevoza, roba utovarena ili pretovarena u zračnoj luci na carinskom području Zajednice za otpremu u drugu zračnu luku na carinskom području Zajednice, pod uvjetom da se prevozi u okviru jedne prijevozne isprave sastavljene u državi članici, ili

ako se, u slučaju pomorskog prijevoza, roba između luka na carinskom području Zajednice otprema redovnom uslugom pomorskog prijevoza ovlaštenom u skladu s člancima 313.a i 313.b”;

(b)

briše se drugi podstavak.

7.

Članak 313.b mijenja se kako slijedi:

(a)

Stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Ako brodarsko društvo kod navođenja svojih usluga podnese zahtjev, carinska tijela države članice na čijem je području osnovano mogu u dogovoru s drugom predmetnom državom članicom ovlastiti uspostavu redovne usluge pomorskog prijevoza.

2.   Zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke:

(a)

predmetne luke;

(b)

nazive plovila dodijeljenih redovnoj usluzi; i

(c)

eventualne daljnje informacije koje traži carinska uprava, posebno plovni red otpremne usluge.”;

(b)

U stavku 3. točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

su osnovane u Zajednici i čija će evidencija biti na raspolaganju nadležnim carinskim tijelima;

(b)

nisu počinile teške ili opetovane prekršaje u vezi s obavljanjem djelatnosti redovnih usluga pomorskog prijevoza.”;

(c)

U stavku 6. zadnjoj rečenici brišu se riječi „primjenom postupka predviđenog stavkom 4.” i dodaju se sljedeće nove rečenice:

„Ako se promijene podaci traženi stavkom 2. točkom (a), primjenjuje se postupak predviđen stavkom 4.”

8.

Članak 314. mijenja se kako slijedi:

(a)

U stavku 1. prvoj rečenici umjesto teksta „pod stavkom 2.” dolazi tekst „u skladu s člankom 314.c stavkom 1.”;

(b)

Briše se stavak 2.;

(c)

U stavku 3. umjesto teksta „u stavku 2.” dolazi tekst „u članku 314.c stavku 1.”;

(d)

Briše se stavak 4.

9.

Nakon članka 314. dodaje se sljedeći tekst:

„Članak 314.a

Carinske uprave država članica međusobno se pomažu u kontroli autentičnosti i točnosti isprave i provjeri jesu li primijenjeni postupci u skladu s odredbama ove glave kako bi se kod robe dokazala ispravna primjena statusa robe iz Zajednice.

Odjeljak 2.

Dokaz statusa robe iz Zajednice

Članak 314.b

Za potrebe ovog Odjeljka ‚nadležna carinarnica’ znači carinska tijela odgovorna za potvrdu da roba ima status robe iz Zajednice.

Članak 314.c

1.   Ne dovodeći u pitanje robu koja je stavljena u unutarnji provozni postupak Zajednice, dokaz da roba ima status robe iz Zajednice može se dati isključivo na jedan od sljedećih načina:

(a)

jednom od isprava koje su predviđene člancima 315. do 317.b;

(b)

u skladu s pravilima utvrđenim člancima 319. do 323.;

(c)

putem popratne isprave iz Uredbe Komisije (EEZ) br. 2719/92 (12);

(d)

putem isprave predviđene člankom 325.;

(e)

putem etikete predviđene člankom 462.a stavkom 2.;

(f)

putem isprave predviđene člankom 816. kojom se potvrđuje da roba ima status robe iz Zajednice; ili

(g)

kontrolnim primjerkom T5 opisanim u članku 843.

2.   Ako se isprave ili pravila iz stavka 1. koriste za robu Zajednice čije pakiranje nema status Zajednice, na ispravi kojom se potvrđuje da roba ima status Zajednice navodi se jedna od sljedećih napomena:

envases N

N-emballager

N-Umschließungen

Συσκευασία Ν

N packaging

emballages N

imballagi N

N-verpakking

embalagens N

N-pakkaus

N förpackning.

3.   Ako su ispunjeni uvjeti za izdavanje isprave, isprave iz članaka 315. do 323. mogu se izdati retroaktivno. U takvim slučajevima u njima se navodi jedan od sljedećih izraza crvenom bojom:

Expedido a posteriori

Udstedt efterfølgende

Nachträglich ausgestellt

Εκδοθέν εκ των υστέρων

Issued retroactively

Délivré a posteriori

Rilasciato a posteriori

Achteraf afgegeven

Emitido a posteriori

Annettu jälläkäteen

Utfärdat i efterhand.

Pododjeljak 1.

Isprava T2L

10.

Članak 315. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 315.

1.   Dokaz da roba ima status Zajednice daje se putem izrade isprave T2L. Ta se isprava sastavlja u skladu sa stavcima 3. do 5.

2.   Dokaz da roba koja se šalje u dio carinskog područja Zajednice ili iz njega ima status robe iz Zajednice, u slučajevima kada se ne primjenjuje Direktiva 77/388/EEZ, daje se putem izrade isprave T2LF.

Stavci 3. do 5. ovog članka i članaka 316. do 324.f primjenjuju se na ispravu T2LF mutatis mutandis.

3.   Isprava T2L izdaje se na obrascu koji odgovara primjerku 4. ili primjerku 4/5 uzorka iz priloga 31. i 32.

Ovaj se obrazac prema potrebi može nadopuniti jednim ili više dodatnih listova koji odgovaraju primjerku br. 4 ili primjerku br. 4/5 uzorka iz priloga 33. i 34.

Ako država članica ne odobri uporabu dodatnih listova kada se za izradu deklaracije koristi kompjuterski sistem, ovaj se obrazac može nadopuniti jednim ili više obrazaca koji odgovaraju primjerku br. 4 ili primjerku br. 4/5 uzorka iz priloga 31. i 32.

4.   Predmetna osoba unosi ‚T2L’ u desno potpolje polja 1. obrasca i ‚T2L.a’ u desno potpolje polja 1. svakog dodatnog lista koji se koristi.

5.   Popis pošiljki sastavljeni u skladu s uzorkom iz Priloga 45. i izdani u skladu s Prilogom 44.a mogu se koristiti umjesto dodatnih listova kao opisni dio isprave T2L.”.

11.

Dodaje se sljedeći članak 315.a:

„Članak 315.a

Carinska tijela mogu ovlastiti bilo koju osobu koja ispunjava uvjete iz članka 373. da kao popise pošiljki koristi popise koji ne udovoljavaju svim zahtjevima priloga 44.a i 45.

Članak 385. stavak 1. drugi podstavak i stavci 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis”.

12.

Članak 316. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 316.

1.   Podložno odredbama članka 324.f isprava T2L sastavlja se kao jedan izvorni primjerak.

2.   Na zahtjev predmetne osobe isprave T2L i prema potrebi dodatne listove ili popise pošiljki koji se koriste potvrđuje nadležna carinarnica. Ova potvrda obuhvaća sljedeći tekst koji se po mogućnosti treba navesti u polju ‚C. Polazna carinarnica’:

(a)

u slučaju isprava T2L ime i žig nadležnog ureda, potpis službenika ureda, datum potvrde i ili broj registracije ili broj otpremne deklaracije ako se to zahtijeva;

(b)

u slučaju dodatnih listova ili popisa pošiljki broj koji se navodi u ispravi T2L, a koji se unosi pomoću žiga zajedno s nazivom nadležnog ureda ili ručno; ako se unosi ručno, potrebno je pored staviti službeni žig predmetnog ureda.

Isprave se vraćaju predmetnoj osobi.”.

13.

Sljedeći se tekst dodaje nakon članka 316.:

Pododjeljak 2.

Komercijalne isprave”.

14.

Članak 317. stavak 2., 3. i 4. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Račun ili prijevozna isprava iz stavka 1. mora sadržavati barem puni naziv i adresu pošiljatelja ili predmetne osobe, ako ona nije pošiljatelj, broj i vrstu, oznake i referentne brojeve pakiranja, opis robe, bruto masu u kilogramima i prema potrebi broj kontejnera.

Predmetna osoba treba jasno označiti navedenu ispravu simbolom ‚T2L’ i vlastoručno se potpisati.

3.   Na zahtjev predmetne osobe nadležni ured potvrđuje račun ili prijevoznu ispravu koji je ona uredno popunila i potpisala. Potvrda sadrži naziv i žig nadležnog ureda, potpis službenika tog ureda, datum potvrde i registarski broj ili broj otpremne izjave ako se ista traži.

4.   Ako ukupna vrijednost robe Zajednice na koju se odnosi račun ili prijevoznu ispravu, a koji su popunjeni i potpisani u skladu sa stavkom 2. ovog članka ili članka 224., nije veća od 10 000 EUR, predmetna osoba ne mora tu ispravu podnijeti na ovjeru nadležnoj carinarnici.

U tom slučaju račun ili prijevozna isprava trebaju, osim informacija navedenih u stavku 2., sadržavati i podatke nadležnog ureda.”.

15.

Članak 317.a mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. drugi podstavak mijenja se kako slijedi:

i.

Točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

uobičajeni trgovinski opis robe koji sadrži dovoljno pojedinosti kako bi se omogućilo utvrđivanje njezine istovjetnosti;”;

ii.

Točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

sljedeće unose koji se odnose na status robe:

slovo ‚C’ (istovjetno oznaci ‚T2L’) za robu kod koje je moguće utvrditi da ima status robe iz Zajednice,

slovo ‚F’ (istovjetno oznaci ‚T2LF’) za robu kod koje je moguće utvrditi da ima status robe iz Zajednice, a koja se šalje u dio carinskog područja Zajednice ili ima podrijetlo u dijelu carinskog područja Zajednice ako se ne primjenjuju odredbe Direktive 77/388/EEZ,

slovo ‚N’ za svu drugu robu.”.

(b)

Stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Na zahtjev brodarskog poduzeća nadležna carinarnica potvrđuje manifest koji je ono uredno popunilo i potpisalo. Potvrda sadrži naziv i žig nadležne carinarnice, potpis službenika te carinarnice i datum potvrde.”.

16.

Dodaje se sljedeći članak 317.b:

„Članak 317.b

Ako se primjenjuju pojednostavnjeni provozni postupci Zajednice koji su predviđeni člancima 444. i 448., dokaz da roba ima status Zajednice daje se unosom slova ‚C’ (istovjetno oznaci ‚T2L’) uz odgovarajuće stavke na manifestu.”.

17.

Članak 318. se briše i dodaje se sljedeće:

Pododjeljak 3.

Ostali dokazi koji su specifični za određene poslove”.

18.

U članku 319. stavku 1. prvoj rečenici brišu se riječi „i podložno članku 314. stavku 2.”.

19.

U članku 320., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

u ostalim slučajevima u skladu s člancima 315. do 319. i 321., 322. i 323.”.

20.

U članku 321. riječi „članci 315. do 318.” zamjenjuju se riječima „članci 315. do 317.b”.

21.

Brišu se članci 323.a i 324. i dodaje se sljedeći pododjeljak 4.

Pododjeljak 4.

Dokaz ovlaštenog pošiljatelja da roba ima status Zajednice

Članak 324.a

1.   Carinska tijela svake države članice može ovlastiti bilo koju osobu, dalje u tekstu ‚ovlašteni pošiljatelj’, koja udovoljava zahtjevima članka 373. i predlaže da se utvrdi da roba ima status Zajednice pomoću isprave T2L u skladu s člankom 315. ili putem jednog od isprava predviđenih člancima 317. do 317.b, dalje u tekstu ‚komercijalne isprave’, da te isprave koristi bez obveze podnošenja na ovjeru nadležnoj carinarnici.

2.   Odredbe članaka 374. do 378. primjenjuju se mutatis mutandis na ovlaštenje iz stavka 1.

Članak 324.b

U ovlaštenju se posebno navodi:

(a)

ured kojem je dodijeljena odgovornost za preliminarnu potvrdu vjerodostojnosti obrazaca koji se koriste za izradu predmetnih isprava u smislu članka 324.c stavka 1. točke (a);

(b)

način na koji ovlašteni pošiljatelj treba utvrditi da se obrasci koriste ispravno;

(c)

isključene kategorije ili kretanje roba;

(d)

razdoblje u kojem i način na koji ovlašteni pošiljatelj treba obavijestiti nadležni ured kako bi mu omogućio provedbu svih potrebnih kontrola prije odlaska robe.

Članak 324.c

1.   U ovlaštenju se određuje da prednja strana predmetnih komercijalnih isprava ili polje ‚C. Polazna carinarnica’ na prednjoj strani obrazaca koji se koriste za potrebe sastavljanja isprave T2L i prema potrebi na dodatnim listovima mora biti:

(a)

unaprijed ovjerena pečatom carinarnice iz članka 324.b točke (a) i potpisana od strane službenika te carinarnice; ili

(b)

ovjerena od strane ovlaštenog pošiljatelja posebnim metalnim pečatom koji su odobrila carinska tijela, a odgovara oglednom primjerku iz Priloga 62. Ako je tiskanje povjereno tiskaru koji je odobren za tu svrhu, pečat se može unaprijed tiskati na obrascima.

Odredbe članka 401. primjenjuju se mutatis mutandis.

2.   Ovlašteni pošiljatelj popunjava i potpisuje obrazac najkasnije kod slanja robe. On također u polje ‚D. Kontrola polazne carinarnice’ isprave T2L ili na jasno prepoznatljivo mjesto na upotrijebljenoj komercijalnoj ispravi unosi naziv nadležne carinarnice, datum ispunjavanja isprave i jednu od sljedećih napomena:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare.

Članak 324.d

1.   Ovlašteni pošiljatelj može biti ovlašten ne potpisati upotrijebljene isprave T2L ili komercijalne isprave koje nose posebni pečat iz Priloga 62., a sastavljene su pomoću sustava elektroničke ili automatske obrade podataka. Takvo ovlaštenje ovisi o tome je li ovlašteni pošiljatelj prethodno tim tijelima dao pisanu potvrdu kojom preuzima odgovornost za pravne posljedice proizašle iz svih izdanih isprava T2L ili komercijalnih isprava koje nose posebni pečat.

2.   Isprave T2L ili komercijalne isprave sastavljene u skladu sa stavkom 1. sadrže na mjestu potpisa ovlaštenog pošiljatelja jednu od sljedećih napomena:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift.

Članak 324.e

1.   Carinska tijela država članica mogu ovlastiti brodarska društva da robni manifest koji pruža dokaz o porijeklu robe iz Zajednice ne moraju sastaviti sve do, najkasnije, dana nakon odlaska plovila, a svakako prije njegovog dolaska u luku odredišta.

2.   Ovlaštenje iz stavka 1. dodjeljuje se samo međunarodnim brodarskim društvima koja:

(a)

ispunjavaju uvjete iz članka 373.; iznimno od odredaba članka 373. stavka 1. točke (a), brodarska društva ne moraju imati poslovni nastan u Zajednici ako tamo imaju regionalni ured; i

(b)

upotrebljavaju elektroničke sustave razmjene podataka za prijenos informacija između otpremne i odredišne luke u Zajednici; i

(c)

imaju značajan broj putovanja između država članica na priznatim relacijama.

3.   Po primitku zahtjeva, carinska tijela države članice u kojoj brodarsko društvo ima poslovni nastan obavješćuju o tom zahtjevu ostale države članice na čijem se državnom području nalaze otpremna i odredišna luka.

Ako u roku od 60 dana od datuma obavijesti ne stigne nikakva primjedba, carinska tijela odobravaju primjenu pojednostavnjenog postupka opisanog u stavku 4.

Ovo ovlaštenje važi u predmetnim državama članicama i primjenjuje se samo na provoz između luka koje su u njemu navedene.

4.   Pojednostavnjenje se provodi na sljedeći način:

(a)

manifest robe za otpremnu luku prenosi se pomoću elektroničkog sustava razmjene podataka do odredišne luke;

(b)

brodarsko društvo u manifest robe unosi podatke navedene u članku 317.a stavku 2.;

(c)

na zahtjev, ispis manifesta robe koji je prenesen pomoću elektroničkog sustava razmjene podataka predočava se carinskim tijelima u otpremnoj luci najkasnije u radnom danu nakon odlaska plovila, a svakako prije nego plovilo stigne u odredišnu luku;

(d)

ispis manifesta robe iz razmjene podataka predočava se carinskim tijelima u odredišnoj luci.

5.   Članak 448. stavak 4. primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 324.f

Ovlašteni pošiljatelj izrađuje primjerak svake isprave T2L ili svake komercijalne isprave koja je izdana unutar ovog pododjeljka. Carinska tijela navode uvjete pod kojima se primjerak predočava za potrebe kontrole i čuva najmanje dvije godine.”.

22.

Pod naslovom „Odjeljak 2. - Posebne odredbe vezane za proizvode morskog ribolova i ostale proizvode izvađene iz mora pomoću brodova” u poglavlju 3. glave II. dijela II. riječi „odjeljak 2.” mijenjaju se riječima „pododjeljak 5.”.

23.

U prvoj rečenici članka 325. stavka 1. riječi „u smislu ovog odjeljka” mijenjaju se riječima „u smislu ovog pododjeljka”.

24.

Briše se članak 337.

25.

Poglavlja 4. do 6.a dijela II. glave II. zamjenjuju se sljedećim:

POGLAVLJE 4.

Provoz Zajednice

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 340.a

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na vanjski i unutarnji provoz kroz Zajednicu osim ako nije drukčije predviđeno.

Roba za koju postoji visok rizik od prijevare navedena je u Prilogu 44.c. Kada odredba ove Uredbe upućuje na taj Prilog, sve mjere koje se odnose na robu iz tog Priloga primjenjuju se samo kada količina te robe prijeđe odgovarajući minimum. Prilog 44.c pregledava se najmanje jednom godišnje.

Članak 340.b

U smislu ovog poglavlja primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

‚polazna carinarnica’ znači carinarnica koja prihvaća deklaracije kojima se roba stavlja u postupak provoza kroz Zajednicu;

2.

‚carinarnica provoza’ znači

(a)

carinarnica na točki izlaza iz carinskog područja Zajednice kada pošiljka napušta to područje tijekom provoza preko granice između države članice i treće zemlje koja nije članica EFTE; ili

(b)

carinarnica na točki ulaska na carinsko područje Zajednice kada je roba prešla preko područja treće zemlje tijekom provoza;

3.

‚odredišna carinarnica’ znači carinarnica kojoj se mora predočiti roba smještena u okviru postupka provoza kroz Zajednicu kako bi se dovršio postupak;

4.

‚jamstvena carinarnica’ znači carinarnica u kojoj carinska tijela svake države članice donose odluku o podnošenju osiguranja koje daje jamac;

5.

‚zemlje EFTE’ znači sve zemlje EFTE i bilo koju drugu zemlju koja je pristupila Konvenciji od 20. svibnja 1987. o zajedničkom postupku provoza (13).

Članak 340.c

1.   Roba Zajednice stavlja se u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu ako je poslana:

(a)

iz dijela carinskog područja Zajednice gdje se primjenjuju odredbe Direktive 77/388/EEZ u dio carinskog područja Zajednice gdje se te odredbe ne primjenjuju; ili

(b)

iz dijela carinskog područja Zajednice gdje se odredbe Direktive 77/388/EEZ ne primjenjuju u dio carinskog područja Zajednice gdje se te odredbe primjenjuju; ili

(c)

iz dijela carinskog područja Zajednice gdje se odredbe Direktive 77/388/EEZ ne primjenjuju u dio carinskog područja Zajednice gdje se te odredbe također ne primjenjuju.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., roba Zajednice koja je poslana iz jednog mjesta na carinskom području Zajednice u drugo mjesto preko područja jedne ili više zemalja EFTE sukladno Konvenciji o zajedničkom postupku provoza stavlja se u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu.

Za robu obuhvaćenu prvim podstavkom koja se u cijelosti prevozi morem ili zrakom ne zahtijeva se stavljanje u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu.

3.   Kada se roba Zajednice izvozi u zemlju EFTE ili kada se izvozi i provozi kroz područje jedne ili više zemalja EFTE, a primjenjuju se odredbe Konvencije o zajedničkom postupku provoza, roba se stavlja u vanjski postupak provoza kroz Zajednicu pod sljedećim uvjetima:

(a)

ako je prošla izvozne carinske formalnosti radi povrata koji se dodjeljuje za izvoz u treće zemlje na temelju zajedničke poljoprivredne politike; ili

(b)

ako je došla iz interventnih zaliha, podliježe mjerama kontrole uporabe i/ili odredišta i prošla je carinske formalnosti za izvoz u treće zemlje na temelju zajedničke poljoprivredne politike; ili

(c)

ako je prihvatljiva za povrat ili oslobođenje od uvoznih carina pod uvjetom da je izvezena s carinskog područja Zajednice; ili

(d)

ako je u obliku kompenziranih proizvoda ili robe u nepromijenjenom stanju prošla carinske formalnosti za izvoz u treće zemlje kako bi se završio postupak unutarnje proizvodnje, sustav povrata, s ciljem dobivanja povrata ili oslobođenja od carine.

Članak 340.d

Roba na koju se primjenjuje postupak provoza kroz Zajednicu može se prevesti između dva mjesta na carinskom području Zajednice preko područja treće zemlje koja nije zemlja EFTE pod uvjetom da je kroz tu treću zemlju prevezena pod pokrićem jedinstvene prijevozne isprave izdane u državi članici. Ako je to slučaj, obustavlja se primjena postupka provoza na području treće zemlje.

Članak 340.e

1.   Postupak provoza kroz Zajednicu obavezan je za robu koja se prevozi zrakom samo ako je utovarena i pretovarena u zračnoj luci Zajednice.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 91. stavak 1. Zakonika, primjena postupka provoza kroz Zajednicu obavezna je za robu koja se prevozi morem ako se prevozi redovnom uslugom pomorskog prijevoza odobrenom u skladu s člancima 313.a i 313.b.

Članak 341.

Odredbe glave VII. poglavlja 1. i 2. Zakonika i odredbe ove glave primjenjuju se mutatis mutandis na ostale pristojbe u smislu članka 91. stavka 1. točke (a) Zakonika.

Članak 342.

1.   Osiguranje koje je dostavio glavni obveznik valjano je u cijeloj Zajednici.

2.   Kada osiguranje dostavlja jamac, on navodi adresu za dostavu ili imenuje zastupnika u svakoj državi članici.

3.   Osiguranje se mora dostaviti za provoz kroz Zajednicu koji obavljaju željeznički prijevoznici država članica unutar postupka različitog od pojednostavnjenog postupka iz članka 372. stavka 1. točke (g) podtočke i.

Članak 343.

Svaka država članica dostavlja Komisiji popis u dogovorenom obliku carinarnica nadležnih za upravljanje provozom kroz Zajednicu, navodeći njihove identifikacijske brojeve i poslove te navodeći radne dane i radno vrijeme. Sve promjene ovih podataka dostavljaju se Komisiji.

Komisija dostavlja te podatke ostalim državama članicama.

Članak 344.

Svojstva obrazaca koji se osim Jedinstvene carinske deklaracije upotrebljavaju u sustavu provoza kroz Zajednicu utvrđuju se Prilogom 44.b.

Odjeljak 2.

Postupak

Pododjeljak 1.

Pojedinačno osiguranje

Članak 345.

1.   Pojedinačno osiguranje pokriva ukupni iznos carinskog duga koji bi mogao nastati, izračunan na temelju najviših stopa primjenjivih na robu u otpremnoj državi članici.

Međutim, stope koje se uzimaju u obzir kod izračunavanja pojedinačnog osiguranja ne mogu biti niže od minimalne stope kada se takva stopa spominje u petom stupcu Priloga 44.c.

2.   Pojedinačna osiguranja u obliku novčanog pologa polažu se u polaznu carinarnicu. Osiguranja se vraćaju po završetku postupka.

3.   Pojedinačno osiguranje koje daje jamac može biti u obliku kupona pojedinačnog osiguranja za iznos od 7 000 EUR, koje jamac izdaje osobama koje namjeravaju nastupiti kao glavni obveznik.

Jamac odgovara za iznos do 7 000 EUR po kuponu.

Članak 346.

1.   Pojedinačno osiguranje koje daje jamac odgovara primjerku iz Priloga 49.

Kada polazna carinarnica nije i jamstvena carinarnica, jamstvena carinarnica zadržava primjerak instrumenta kojim je prihvatila obvezu jamca. Glavni obveznik predočava izvornik polaznoj carinarnici, koja ga i zadržava. Ako je potrebno, ta carinarnica može zatražiti prijevod na službeni jezik ili na jedan od službenih jezika predmetne države članice.

2.   Kada to zahtijeva nacionalni zakon ili drugi propis, svaka država članica može odobriti drugačiji obrazac za preuzimanje obveze iz stavka 1. pod uvjetom da ima jednaki pravni učinak kao i obrazac prikazan u primjerku.

Članak 347.

1.   U slučaju iz članka 345. stavka 3., pojedinačno osiguranje odgovara oglednom primjerku iz Priloga 50.

Članak 346. stavak 2. primjenjuje se mutatis mutandis.

2.   Kupon pojedinačnog osiguranja sastavljen je u obliku koji odgovara primjerku iz Priloga 54. Jamac na kuponu navodi posljednji datum na koji se može iskoristiti, a koji ne može biti kasnije od jedne godine nakon datuma izdavanja.

3.   Jamac može izdati kupone pojedinačnog osiguranja koji ne vrijede za provoz kroz Zajednicu koji obuhvaća robu navedenu u Prilogu 44.c.

U tu svrhu, jamac svaki kupon pojedinačnog osiguranja ovjerava dijagonalno jednom od sljedećih izraza:

Validez limitada

Begrænset gyldighed

Beschränkte Geltung

Περιορισμένη ισχύς

Limited validity

Validité limitée

Validità limitata

Beperkte geldigheid

Validade limitada

Voimassa rajoitetusti

Begränsad giltighet.

4.   Glavni obveznik dostavlja polaznoj carinarnici broj kupona pojedinačnog osiguranja koji odgovara umnošku od 7 000 EUR potrebnih za pokriće ukupnog iznosa iz članka 345. stavka 1. Polazna carinarnica zadržava kupone.

Članak 348.

1.   Jamstvena carinarnica opoziva svoju odluku o prihvaćanju obveze jamca ako više nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u vrijeme izdavanja.

Jednako tako, jamac može u svako doba otkazati svoju obvezu.

2.   Opoziv ili otkazivanje stupaju na snagu šesnaestog dana nakon datuma na koji je obaviješten jamac ili jamstvena carinarnica.

Od datuma na koji opoziv ili otkazivanje stupaju na snagu, kuponi pojedinačnog jamstva koji su izdani ranije ne mogu se upotrebljavati za stavljanje robe u postupak provoza kroz Zajednicu.

3.   Država članica koja je odgovorna za odnosnu jamstvenu carinarnicu smjesta obavještava Komisiju o svim opozivima ili otkazivanjima te datumima njihova stupanja na snagu. Komisija o tome obavještava ostale države članice.

Pododjeljak 2.

Prijevozna sredstva i deklaracije

Članak 349.

1.   Svaka deklaracija o provozu uključuje samo robu koja je utovarena ili treba biti utovarena na pojedinačno prijevozno sredstvo za prijevoz od jedne polazne carinarnice do jedne odredišne carinarnice.

U smislu ovog članka, pod uvjetom da roba koja se prevozi treba biti poslana zajedno, smatra se da jedinstveno prijevozno sredstvo čini sljedeće:

(a)

cestovno vozilo s jednom ili više prikolica ili poluprikolica;

(b)

kompozicija spojenih željezničkih kola ili vagona;

(c)

brodovi teglenice koji čine jednu kompoziciju;

(d)

kontejneri koji su bili utovareni na jedno prijevozno sredstvo u smislu ovog članka.

2.   Jedno prijevozno sredstvo može se upotrebljavati za utovar robe u nekoliko polaznih carinarnica i za istovar robe u nekoliko odredišnih carinarnica.

Članak 350.

Popis pošiljki sastavljeni u skladu s Prilogom 44.a koji odgovaraju primjerku iz Priloga 45. mogu se upotrebljavati umjesto dodatnih listova kao opisni dio deklaracija o provozu čiji su sastavni dio.

Članak 351.

U slučaju da pošiljke sadrže i robu koja se mora staviti u postupak vanjskog provoza kroz Zajednicu i robu koja se mora staviti u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu, deklaracija o provozu koja nosi oznaku „T” dopunjuje se sljedećim:

(a)

dodatnim listovima koji nose oznake „T1.a”, „T2.a” ili „T2F.a” ili

(b)

teretnim listovima koji prema potrebi nose oznake „T1”, „T2” ili „T2F”.

Članak 352.

Kada su oznake „T1”, „T2” ili „T2F” ispuštene iz desnog potpolja polja 1. deklaracije o provozu ili kada se, u slučaju da pošiljke sadrže i robu koja se mora staviti u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu i robu koja se mora staviti u postupak vanjskog provoza kroz Zajednicu, nisu poštivale odredbe članka 351., smatra se da je roba stavljena u postupak vanjskog provoza kroz Zajednicu.

Međutim, za potrebe naplate izvozne carine ili primjene bilo koje od izvoznih mjera zajedničke trgovinske politike, smatra se da se takva roba prevozi u postupku unutarnjeg provoza kroz Zajednicu.

Članak 353.

1.   Odstupajući od odredaba članka 222. stavka 1., deklaracija o provozu podnesena pomoću sredstava za obradu podataka kako je definirano člankom 4.a stavkom 1. točkom (a) udovoljava strukturi i napomenama iz Priloga 37.a.

2.   Podložno uvjetima i na način koji one odrede te uzimajući u obzir načela utvrđena carinskim propisima, carinska tijela mogu odobriti uporabu popisa pošiljki kao opisnog dijela deklaracija o provozu koje su predane pomoću sredstava za obradu podataka.

Članak 354.

Podložno uvjetima i na način koji one određuju te uzimajući u obzir načela utvrđena carinskim pravilima, carinska tijela mogu odobriti dostavljanje deklaracija o provozu ili nekih njihovih podataka na diskovima, magnetskim vrpcama ili drugim sličnim medijima za prijenos podataka, prema potrebi u obliku oznaka.

Pododjeljak 3.

Formalnosti u polaznoj carinarnici

Članak 355.

1.   Roba stavljena u postupak provoza kroz Zajednicu prevozi se do odredišne carinarnice ekonomski opravdanom relacijom.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 387., za robu koja se nalazi na popisu iz Priloga 44.c, ili ako carinska tijela ili glavni obveznik to smatraju neophodnim, polazna carinarnica propisuje plan puta i u polje 44. deklaracije o provozu unosi barem države članice kroz koje se obavlja provoz, uzimajući u obzir sve pojedinosti koje je dostavio glavni obveznik.

Članak 356.

1.   Polazna carinarnica utvrđuje rok u kojemu se roba mora predočiti odredišnoj carinarnici, vodeći računa o planu puta, važećem prijevoznom ili drugom zakonodavstvu i, gdje je prikladno, o pojedinostima koje je dostavio glavni obveznik.

2.   Rok koji je propisala polazna carinarnica obvezujući je za carinska tijela država članica na čije se državno područje ulazi tijekom provoza kroz Zajednicu i ta ga tijela ne mogu mijenjati.

3.   Kada se roba predočava odredišnoj carinarnici nakon isteka roka koji je propisala polazna carinarnica te kada je do tog nepoštivanja roka došlo zbog okolnosti koje su na zadovoljavajući način objašnjene odredišnoj carinarnici i ne mogu se pripisati prijevozniku ili glavnom obvezniku, smatra se da je poštivan propisani rok.

Članak 357.

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 4., roba koja se treba staviti u postupak provoza kroz Zajednicu ne pušta se dok nije zapečaćena.

2.   Zapečaćuje se sljedeće:

(a)

prostor koji sadrži robu, a prijevozno je sredstvo odobreno na temelju drugih pravila ili priznato kao pogodno za pečaćenje od strane polazne carinarnice;

(b)

svaka pojedinačna pošiljka u ostalim slučajevima.

Pečati moraju imati svojstva utvrđena Prilogom 46.a.

3.   Prijevozna sredstva mogu se priznati kao pogodna za pečaćenje pod uvjetom da:

(a)

se pečati na njih mogu postaviti jednostavno i učinkovito;

(b)

su napravljena tako da se roba ne može vaditi ili dodavati bez ostavljanja vidljivih tragova ili bez lomljenja pečata;

(c)

ne sadrže skrivene prostore u kojima se može sakriti roba;

(d)

su prostori rezervirani za utovar lako dostupni za provjeru od strane carinskih tijela.

Svako cestovno vozilo, prikolica, poluprikolica ili kontejner odobreni za prijevoz robe pod carinskom plombom u skladu s međunarodnim sporazumom čiji je potpisnik Europska zajednica smatraju se prikladnima za pečaćenje.

4.   Polazna carinarnica može odustati od pečaćenja ako, s obzirom na ostale moguće mjere utvrđivanja istovjetnosti, opis robe u deklaraciji o provozu ili dodatnim ispravama omogućuje lako utvrđivanje istovjetnosti robe.

Smatra se da opis robe omogućuje utvrđivanje istovjetnosti robe ako je dovoljno precizan da omogući lako utvrđivanje količine i vrste robe.

Kada polazna carinarnica odobri oslobođenje od pečaćenja, u deklaraciju o provozu nasuprot poglavlja „plombirani pečati” polja „D. Kontrola polazne carinarnice” unosi se jedna od sljedećih napomena:

Dispensa

Fritaget

Befreiung

Απαλλαγή

Waiver

Dispense

Dispensa

Vrijstelling

Dispensa

Vapautettu

Befrielse.

Članak 358.

1.   Kada se deklaracija o provozu obrađuje u polaznoj carinarnici pomoću računalnog sustava, primjerci br. 4. i br. 5. deklaracije zamjenjuju se ispravom koja prati provoz i odgovara primjerku i napomenama iz Priloga 45.a.

2.   Prema potrebi, isprava koja prati provoz dopunjuje se popisom stavki koji odgovara primjerku i napomenama iz Priloga 45.c ili popisom pošiljki. Ti popisi čine sastavni dio isprave koja prati provoz.

3.   U okolnostima iz stavka 1., polazna carinarnica zadržava deklaraciju i odobrava puštanje robe tako da glavnom obvezniku izdaje ispravu koja prati provoz.

4.   Ako je to odobreno, isprava koja prati provoz može se tiskati iz računalnog sustava glavnog obveznika.

5.   Kada odredbe ove glave upućuju na primjerke deklaracije koja prati pošiljku, te se odredbe primjenjuju mutatis mutandis na ispravu koja prati provoz.

Pododjeljak 4.

Formalnosti na putu

Članak 359.

1.   Roba stavljena u postupak provoza kroz Zajednicu prevozi se pod pokrićem primjerka br. 4. i br. 5. deklaracije o provozu koju je polazna carinarnica vratila glavnom obvezniku.

Pošiljka i primjerci br. 4. i br. 5. deklaracije o provozu predočavaju se svakoj carinarnici provoza.

2.   Prijevoznik predočava obavijest o provozu sastavljenu izdanu na obrascu koji odgovara primjerku iz Priloga 46. svakoj carinarnici provoza koja ga čuva.

3.   Kada se roba prevozi preko carinarnice provoza različite od one koja je spomenuta u primjercima br. 4. i br. 5. deklaracije o provozu, carinarnica provoza koja je korištena bez odlaganja šalje obavijest o provozu carinarnici provoza koja je početno navedena.

Članak 360.

1.   Od prijevoznika se zahtijeva da unese potrebne podatke u primjerke br. 4. i br. 5. deklaracije o provozu i zajedno ih s pošiljkom predoči carinskim tijelima države članice na čijem se državnom području nalazi prijevozno sredstvo:

(a)

ako je promijenjen propisani plan puta i primjenjuju se odredbe članka 355. stavka 2.;

(b)

ako su pečati oštećeni tijekom prijevoza zbog koji su izvan kontrole prijevoznika;

(c)

ako se roba prenosi na druga prijevozna sredstva; svaki takav prijenos mora se obaviti pod nadzorom carinskih tijela koja, međutim, mogu odobriti obavljanje prijenosa bez njihovog nadzora;

(d)

u slučaju neposredne opasnosti koja neodložno zahtijeva djelomični ili potpuni istovar prijevoznog sredstva;

(e)

u slučaju bilo kakvog događaja ili nezgode koji mogu utjecati na sposobnost glavnog obveznika ili prijevoznika da ispuni svoje obveze.

2.   Ako carinska tijela smatraju da se predmetni provoz kroz Zajednicu može nastaviti na uobičajeni način, ona poduzimaju sve korake koji mogu biti potrebni, a zatim ovjeravaju primjerke br. 4. i br. 5. deklaracije o provozu.

Pododjeljak 5.

Formalnosti u odredišnoj carinarnici

Članak 361.

1.   Roba i primjerci br. 4. i br. 5. deklaracije o provozu predočavaju se u odredišnoj carinarnici.

2.   Odredišna carinarnica registrira primjerke br. 4 i br. 5 deklaracije o provozu, na njima bilježi datum njihovog primitka i unosi pojedinosti o svim obavljenim kontrolama.

3.   Na zahtjev glavnog obveznika te kako bi osigurala dokaz o postupku koji je završio u skladu s člankom 365. stavkom 2., odredišna carinarnica ovjerava dodatni primjerak br. 5 ili presliku primjerka br. 5 deklaracije o provozu jednom od sljedećih izraza:

Prueba alternativa

Alternativt bevis

Alternativnachweis

Εναλλακτική απόδειξη

Alternative proof

Preuve alternative

Prova alternativa

Alternatief bewijs

Prova alternativa

Vaihtoehtoinen todiste

Alternativt bevis.

4.   Postupak provoza može završiti u carinarnici različitoj od one koja je unesena u deklaraciju o provozu. Ta carinarnica tada postaje odredišna carinarnica.

Kada nova odredišna carinarnica dođe pod nadležnost države članice različite od one koja ima nadležnost nad izvorno određenom carinarnicom, nova odredišna carinarnica u polje „I. Kontrola odredišne carinarnice” primjerka br. 5 deklaracije o provozu unosi jednu od sljedećih ovjera kao dodatak uobičajenim napomenama koje se od nje zahtijevaju:

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina

(nombre y país)

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt

(navn og land)

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte

(Name und Land)

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο

(Όνομα και χώρα)

Differences: office where goods were presented

(name and country)

Différences: marchandises présentées au bureau

(nom et pays)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci

(nome e paese)

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht

(naam en land)

Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia

(nome e país)

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty

(nimi ja maa)

Avvikelse: varorna uppvisade för kontor

(namn, land).

Članak 362.

1.   Odredišna carinarnica izdaje potvrdu na zahtjev osobe koja predočava primjerke br. 4 i br. 5 deklaracije o provozu.

2.   Obrazac potvrde odgovara primjerku iz Priloga 47. Alternativno, potvrda se može izdati na primjerku na poleđini primjerka br. 5 deklaracije o provozu.

3.   Potvrdu unaprijed ispunjava predmetna osoba. Može sadržavati ostale podatke vezane za pošiljku, osim na mjestu rezerviranom za odredišnu carinarnicu. Potvrda se ne upotrebljava kao dokaz da je postupak završio u smislu članka 365. stavka 2.

Članak 363.

Carinska tijela države članice odredišta bez odlaganja vraćaju primjerak br. 5 deklaracije o provozu carinskim tijelima države članice otpreme najkasnije u roku od mjesec dana od datuma završetka postupka.

Članak 364.

Svaka država članica obavještava Komisiju o tome koje su carinarnice otvorene radi centraliziranog primitka i prijenosa isprava te o vrsti uključenih isprava, kao i o poslovima koji su preneseni na te carinarnice. Komisija obavještava ostale države članice.

Pododjeljak 6.

Provjera završetka postupka

Članak 365.

1.   Ako primjerak br. 5. deklaracije o provozu nije vraćen carinskim tijelima države članice otpreme u roku od dva mjeseca od datuma prihvaćanja deklaracije, ta tijela obavješćuju glavnog obveznika i od njega traže da dostavi dokaz o završetku postupka.

2.   Carinskim se tijelima može dostaviti zadovoljavajući dokaz iz stavka 1. u obliku isprave ovjerene od strane carinskih tijela države članice odredišta kojom se utvrđuje istovjetnost robe i ustanovljuje da je predočena odredišnoj carinarnici ili, gdje se primjenjuje članak 406., ovlaštenom primatelju.

3.   Također se smatra da je postupak provoza kroz Zajednicu završen kada glavni obveznik carinskim tijelima predoči zadovoljavajuću carinsku ispravu izdanu u trećoj zemlji u koju je roba ušla na postupak carinskog odobravanja ili uporabu, ili njezin primjerak ili preslik, kojom se utvrđuje istovjetnost robe. Primjerci ili preslike mora kao vjerodostojne primjerke ovjeriti služba koja ovjerava izvorne isprave, služba predmetnih trećih zemalja ili služba jedne od država članica.

Članak 366.

1.   Ako carinska tijela države članice otpreme u roku od četiri mjeseca od datuma prihvaćanja deklaracije o provozu ne prime dokaz o završetku postupka, ona odmah pokreću istražni postupak kako bi dobila podatke potrebne za okončanje postupka ili, gdje to nije moguće, kako bi ustanovila je li nastao carinski dug, utvrdila dužnika te utvrdila koja su carinska tijela odgovorna za knjiženje.

Ako carinska tijela ranije dobiju podatak da postupak provoza nije završen ili ako sumnjaju da bi to mogao biti slučaj, smjesta se pokreće istražni postupak.

2.   Istražni se postupak pokreće i ako se naknadno utvrdi da je dokaz završetka postupka bio krivotvoren i ako je istražni postupak neophodan kako bi se postigli ciljevi iz stavka 1.

3.   Za pokretanje istražnog postupka carinska tijela države članice otpreme šalju zahtjev zajedno sa svim potrebnim podacima carinskim tijelima države članice odredišta.

4.   Carinska tijela države članice odredišta i prema potrebi carinarnice provoza koje su pozvane da djeluju u kontekstu istražnog postupka odazivaju se bez odlaganja.

5.   Ako se istragom ustanovi da je postupak provoza završen ispravno, carinska tijela države članice otpreme odmah obavješćuju glavnog obveznika i prema potrebi sva carinska tijela koja su eventualno pokrenula postupak povrata u skladu s člancima 217. do 232. Zakonika.

Pododjeljak 7.

Dodatne odredbe koje se primjenjuju kada se podaci o provozu razmjenjuju između carinskih tijela pomoću informacijske tehnologije i računalnih mreža

Članak 367.

1.   Ne dovodeći u pitanje bilo koje posebne okolnosti i odredbe o postupku provoza kroz Zajednicu koje se prema potrebi primjenjuju mutatis mutandis, carinska tijela upotrebljavaju informacijsku tehnologiju i računalne mreže za vrstu razmjene podataka koja je opisana u ovom pododjeljku.

2.   Odredbe ovog pododjeljka ne primjenjuju se na pojednostavnjene postupke koji su karakteristični za vrste prijevoza iz članka 372. stavka 1. točke (g).

Članak 368.

1.   Kao dodatak sigurnosnim zahtjevima navedenima u članku 4.a stavku 2., carinska tijela uspostavljaju i održavaju odgovarajuća sigurnosna rješenja za učinkovitu, pouzdanu i sigurnu provedbu čitavog sustava provoza.

2.   Kako bi se osigurala gore navedena razina sigurnosti, svaki unos, izmjena ili brisanje podataka bilježe se zajedno s podatkom koji navodi razlog i točno vrijeme takve obrade te utvrđuje osobu koja ju je provela. Dodatno, izvorni podaci ili bilo koji tako obrađeni podaci čuvaju se najmanje tri kalendarske godine od završetka godine na koju se takvi podaci odnose, ili dulje ako se drugdje tako zahtijeva.

3.   Carinska tijela redovito nadziru sigurnost.

4.   Uključena carinska tijela obavješćuju jedne druge o svim sumnjivim kršenjima sigurnosti.

Članak 369.

Kod puštanja robe polazna carinarnica prenosi pojedinosti o provozu kroz Zajednicu deklariranoj odredišnoj carinarnici pomoću poruke „Evidencija očekivanog dolaska” i svakoj deklariranoj carinarnici provoza pomoću poruke „Evidencija očekivanog provoza”. Te se poruke temelje na podacima proizašlima iz deklaracije provoza, prema potrebi izmijenjenima i dopunjenima, te uredno ispunjenima. Te su poruke u skladu sa strukturom i pojedinostima koje definiraju carinska tijela u međusobnom dogovoru.

Članak 370.

1.   Odredišna carinarnica čuva isprave koje prate provoz i pomoću „Obavijesti o dolasku” obavještava polaznu carinarnicu o dolasku robe na dan kada je roba predočena odredišnoj carinarnici. Poruka se ne može upotrebljavati kao dokaz o završetku postupka u smislu članka 365. stavka 2.

2.   Osim kada je to opravdano, odredišna carinarnica prosljeđuje poruku „Rezultati kontrole” polaznoj carinarnici najkasnije prvog idućeg radnog dana nakon predočenja robe odredišnoj carinarnici.

3.   Poruke su u skladu sa strukturom i pojedinostima koje definiraju carinska tijela u međusobnom dogovoru.

Članak 371.

Ispitivanje robe provodi se pomoću poruke „Evidencija očekivanog dolaska” dobivene od polazne carinarnice kao osnove za takvo ispitivanje.

Odjeljak 3.

Pojednostavnjenja

Pododjeljak 1.

Opće odredbe o pojednostavnjenjima

Članak 372.

1.   Nakon zahtjeva glavnog obveznika ili primatelja, carinska tijela mogu odobriti sljedeća pojednostavnjenja:

(a)

upotrebu zajedničkog osiguranja ili oslobođenja od polaganja osiguranja;

(b)

upotrebu posebnih popisa pošiljki;

(c)

upotrebu posebne vrste pečata;

(d)

izuzeće od zahtjeva za korištenjem propisanog plana puta;

(e)

status ovlaštenog pošiljatelja;

(f)

status ovlaštenog primatelja;

(g)

primjenu pojednostavnjenih postupaka specifičnih za robu:

i.

koja se prevozi željeznicom ili velikim kontejnerima;

ii.

koja se prevozi zrakom;

iii.

koja se prevozi morem;

iv.

koja se prevozi cjevovodom;

(h)

upotrebu ostalih pojednostavnjenih postupaka na temelju članka 97. stavka 2. Zakonika.

2.   Osim ako nije drukčije predviđeno u ovom odjeljku ili ovlaštenju, kada se dodijeli odobrenje za izvođenje pojednostavnjenja iz stavka 1. točaka (a), (b) i (g), pojednostavnjenja se primjenjuju u svim državama članicama. Kada se dodijeli odobrenje za upotrebu pojednostavnjenja iz stavka 1. točaka (c), (d) i (e), pojednostavnjenja se primjenjuju samo na provoz kroz Zajednicu koji počinje u državi članici u kojoj je ovlaštenje dodijeljeno. Kada se dodijeli ovlaštenje za upotrebu pojednostavnjenja iz stavka 1. točke (f), pojednostavnjenje se primjenjuje samo u državi članici u kojoj je odobrenje dodijeljeno.

Članak 373.

1.   Odobrenja iz članka 372. stavka 1. dodjeljuju se samo osobama koje:

(a)

imaju poslovni nastan u Zajednici, pod uvjetom da ovlaštenje za upotrebu zajedničkog osiguranja može biti dodijeljeno samo osobama koje imaju poslovni nastan u državi članici kojoj je osiguranje dostavljeno;

(b)

redovno primjenjuju rješenja o provozu kroz Zajednicu, ili čija carinska tijela znaju da one mogu ispuniti obveze unutar rješenja ili, u vezi s pojednostavnjenjem iz članka 372. stavka 1. točke (f), redovito primaju robu koja je ušla u postupak provoza kroz Zajednicu: i

(c)

nisu počinile ozbiljan ili ponovljeni prekršaj protiv carinskog ili poreznog zakonodavstva.

2.   Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje pojednostavnjenjima, ovlaštenja se mogu dodijeliti samo kada:

(a)

carinska tijela mogu nadzirati postupak i provoditi kontrole bez administrativnih napora koji nisu razmjerni zahtjevima predmetne osobe; i

(b)

predmetne osobe vode evidenciju koja carinskoj službi omogućuje provođenje učinkovitih kontrola.

Članak 374.

1.   Zahtjev za odobrenjem izvođenja pojednostavnjenja, dalje u tekstu „zahtjev”, podnosi se pisanim putem. Zahtjev je datiran i potpisan.

2.   Zahtjev mora sadržavati sve činjenice koje carinskim tijelima omogućuju da provjere jesu li ispunjeni uvjeti pod kojima se može dopustiti upotreba pojednostavnjenja.

Članak 375.

1.   Zahtjev se podnosi carinskim tijelima države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan.

2.   Ovlaštenje se izdaje ili se zahtjev odbija najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma predaje zahtjeva.

Članak 376.

1.   Datirani i potpisani izvornik odobrenja i jedna ili više njegovih primjeraka predaju se njihovom korisniku.

2.   U odobrenju se navode uvjeti za izvođenje pojednostavnjenja te utvrđuju metode rada i kontrole. Na snazi je od datuma izdavanja.

3.   U slučaju pojednostavnjenja iz članka 372. stavka 1. točaka (c), (d) i (g), odobrenja se predočavaju kad god to zatraži polazna carinarnica.

Članak 377.

1.   Korisnik odobrenja obavješćuje carinska tijela o svim čimbenicima proizašlima nakon dodjeljivanja ovlaštenja, a koji mogu utjecati na njegov nastavak ili sadržaj.

2.   Datum na koji odluka stupa na snagu navodi se u odluci kojom se odobrenje ukida ili izmjenjuje.

Članak 378.

1.   Carinska tijela čuvaju zahtjeve i priložene popratne dokumente zajedno s primjerkom svih izdanih odobrenja.

2.   Kada je zahtjev odbijen ili je odobrenje poništeno ili opozvano, zahtjev i odluka o odbijanju ili poništenju ili opozivanju zahtjeva, ovisno o slučaju, kao i svi popratni dokumenti čuvaju se najmanje tri godine od završetka kalendarske godine u kojoj je zahtjev odbijen ili je odobrenje poništeno ili opozvano.

Pododjeljak 2.

Zajedničko osiguranje i oslobođenje od polaganja osiguranja

Članak 379.

1.   Glavni obveznik može upotrijebiti zajedničko osiguranje ili oslobođenje od polaganja osiguranja do referentnog iznosa.

2.   Referentni je iznos jednak iznosu carinskog duga koji može nastati u vezi s robom koju glavni obveznik stavlja unutar postupka provoza kroz Zajednicu tijekom razdoblja od najmanje jednog tjedna.

Jamstvena carinarnica određuje iznos u suradnji s predmetnom stranom na temelju podataka o robi koju je ta strana ranije prevozila i procijenjene količine planiranog provoza kroz Zajednicu kako je prikazano, inter alia, u njezinim komercijalnim ispravama i računima.

Kod utvrđivanja referentnog iznosa vodi se računa o najvišim stopama carina i pristojbi koje se primjenjuju na robu u državi članici u kojoj se nalazi jamstvena carinarnica.

3.   Jamstvena carinarnica godišnje preispituje referentni iznos, naročito u svjetlu podataka dobivenih od polazne carinarnice ili polaznih carinarnica, i prilagođava ih ako je potrebno.

4.   Glavni obveznik osigurava da iznos o kojem se radi ne prelazi referentni iznos, vodeći računa o svim radnjama za koje postupak još nije završen.

Glavni obveznik obavještava jamstvenu carinarnicu ako referentni iznos padne ispod razine dostatne za pokriće njegovih poslova provoza kroz Zajednicu.

Članak 380.

1.   Iznos koji zajedničko osiguranje treba pokriti jednak je referentnom iznosu iz članka 379.

2.   Iznos koji zajedničko osiguranje treba pokriti može se umanjiti:

(a)

na 50 % od referentnog iznosa ako glavni obveznik pokaže da je njegovo financijsko stanje dobro i da ima dovoljno iskustva u postupku provoza kroz Zajednicu;

(b)

na 30 % od referentnog iznosa ako glavni obveznik pokaže da je njegovo financijsko stanje dobro, da ima dovoljno iskustva u postupku provoza kroz Zajednicu i da vrlo tijesno surađuje s carinskim tijelima.

3.   Oslobođenje od polaganja osiguranja može se dodijeliti ako glavni obveznik pokaže da održava norme pouzdanosti opisane u stavku 2. točki (b), da kontrolira poslove prijevoza i ima dovoljna financijska sredstva za ispunjenje svojih obveza.

4.   U smislu stavaka 2. i 3., države članice vode računa o kriterijima postavljenima u Prilogu 46.b.

Članak 381.

1.   Kako bi dobio ovlaštenje za prilaganje zajedničkog osiguranja za vrste robe iz Priloga 44.c, glavni obveznik mora pokazati ne samo da zadovoljava uvjete iz članka 373., već i da je njegovo financijsko stanje dobro, da ima dovoljno iskustva u postupku provoza kroz Zajednicu te ili da tijesno surađuje s carinskim tijelima ili da kontrolira poslove prijevoza.

2.   Iznos koji treba pokriti zajedničko osiguranje iz stavka 1. može se umanjiti:

(a)

na 50 % od referentnog iznosa ako glavni obveznik pokaže da vrlo tijesno surađuje s carinskim tijelima i da kontrolira poslove prijevoza;

(b)

na 30 % od referentnog iznosa ako glavni obveznik pokaže da vrlo tijesno surađuje s carinskim tijelima, da kontrolira poslove prijevoza i da ima dovoljna financijska sredstva za ispunjenje svojih obveza.

3.   Za potrebe primjene stavaka 1. i 2., carinska tijela uzimaju u obzir kriterije koji su utvrđeni Prilogom 46.b.

4.   Pravila koja se primjenjuju u vezi s privremenom zabranom upotrebe zajedničkog osiguranja za umanjeni iznos ili zajedničkog osiguranja kako je predviđeno člankom 94. stavkom 6. i stavkom 7. Zakonika utvrđena su Prilogom 47.a Uredbi.

Članak 382.

Zajedničko osiguranje dostavlja jamac.

Osiguranje je predmet isprave o osiguranju koja odgovara primjerku iz Priloga 48.

Članak 346. stavak 2. primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 383.

1.   Na temelju ovlaštenja, carinska tijela glavnom obvezniku koji ima jedno ili više zajedničkih osiguranja izdaju potvrde ili potvrde o oslobođenju od polaganja osiguranja, dalje u tekstu „potvrde”, odgovarajuće sastavljene na obrascu koji odgovara primjerku iz Priloga 51. ili Priloga 51.a te izmijenjene i dopunjene u skladu s Prilogom 51.b, kako bi glavnom obvezniku omogućile da pruži dokaz o zajedničkom osiguranju ili oslobođenju od zajedničkog osiguranja.

2.   Potvrda se predočava polaznoj carinarnici. Podaci iz potvrde unose se u deklaraciju o provozu.

3.   Rok važenja potvrde ne može biti dulji od dvije godine. Jamstvena carinarnica može produljiti taj rok za dodatno razdoblje od najviše dvije godine.

Članak 384.

1.   Članak 348. stavak 1. i članak 348. stavak 2. prvi podstavak primjenjuju se mutatis mutandis na opoziv i otkazivanje zajedničkog osiguranja.

2.   Od datuma stupanja na snagu opoziva ovlaštenja o upotrebi zajedničkog osiguranja ili oslobođenja od polaganja osiguranja od strane carinskih tijela, od datuma stupanja na snagu opoziva kojim jamstvena carinarnica opoziva svoje prihvaćanje obveza jamca, ili od datuma stupanja na snagu otkazivanja obveze od strane jamca, ranije izdane potvrde ne mogu se upotrebljavati za stavljanje robe u postupak provoza kroz Zajednicu te ih glavni obveznik odmah vraća jamstvenoj carinarnici.

3.   Svaka država članica obavještava Komisiju na koji se način mogu utvrditi potvrde koje ostaju na snazi i još nisu vraćene. Komisija o tome obavještava ostale države članice.

4.   Stavak 3. primjenjuje se i na potvrde koje su prijavljene kao ukradene, izgubljene ili krivotvorene.

Pododjeljak 3.

Posebni popis pošiljki

Članak 385.

1.   Carinska tijela mogu ovlastiti glavne obveznike da kao popise pošiljki upotrebljavaju popise koji nisu u skladu sa svim zahtjevima Priloga 44a. i Priloga 45.

Upotreba takvih listova odobrava se samo ako:

(a)

su ih izradile tvrtke koje upotrebljavaju integrirani elektronički ili automatski sustav obrade podataka za vođenje evidencije;

(b)

su oblikovani i ispunjeni tako da ih carinska tijela mogu upotrebljavati bez teškoća;

(c)

uključuju za svaku stavku podatke koji se zahtijevaju Prilogom 44.a.

2.   Može se odobriti i upotreba opisnih listova izrađenih za potrebe provođenja otpremnih/izvoznih formalnosti kao popisa pošiljki na temelju stavka 1., čak i kada su te listove izradile tvrtke koje ne upotrebljavaju integrirani elektronički ili automatski sustav obrade podataka za vođenje evidencija.

3.   Tvrtke koje upotrebljavaju integrirani elektronički ili automatski sustav obrade podataka za vođenje evidencije i već su ovlaštene prema stavcima 1. i 2. za upotrebu posebne vrste popisa pošiljki mogu se ovlastiti i za upotrebu takvih lista za provoz kroz Zajednicu koji uključuje samo jednu vrstu robe ako je to neophodno zbog računalnih programa predmetnih tvrtki.

Pododjeljak 4.

Upotreba posebne vrste plombi

Članak 386.

1.   Carinska tijela mogu ovlastiti glavne obveznike da upotrebljavaju posebne vrste plombi na prijevoznim sredstvima ili pošiljkama pod uvjetom da carinska tijela potvrde da su plombe u skladu sa značajkama iz Priloga 46.a.

2.   Glavni obveznici upisuju vrstu, broj i kategoriju upotrijebljenih pečata nasuprot poglavlju „stavljene plombe” u polje „D. Kontrola polazne carinarnice” deklaracije o provozu.

Glavni obveznici plombiraju pečate najkasnije do puštanja robe.

Pododjeljak 5.

Izuzeće od propisivanja plana puta

Članak 387.

1.   Carinska tijela mogu odobriti izuzeće od zahtjeva za pridržavanjem propisanog plana puta onim glavnim obveznicima koji osiguraju da carinska tijela mogu u svakom trenutku utvrditi lokaciju predmetne pošiljke.

2.   Korisnici ovih izuzeća u polje 44. deklaracije o provozu unose jednu od sljedećih napomena:

Dispensa de itinerario obligatorio

fritaget for bindende transportrute

Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

Prescribed itinerary waived

Dispense d'itinéraire contraignant

Dispensa dall'itinerario vincolante

Geen verplichte route

Dispensa de itinerário vinculativo

Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

Befrielse från bindande färdväg.”

26.

U dijelu II. glavi II., naslov „Poglavlje 7., Pojednostavnjenja”, naslov „Odjeljak 1., Pojednostavnjeni postupak za izdavanje isprave koja služi za utvrđivanje statusa robe iz Zajednice”, članci 389. do 396., naslov „Odjeljak 2., Pojednostavnjenje provoznih formalnosti koje se izvode u otpremnoj i odredišnoj carinarnici” i članak 397. se brišu.

27.

U dijelu II. glavi II., naslov „Pododjeljak 1. Formalnosti u polaznoj carinarnici” i članak 398. do 404. zamjenjuju se sljedećim:

Pododjeljak 6.

Status ovlaštenog pošiljatelja

Članak 398.

Osobe koje žele izvoditi postupak provoza kroz Zajednicu bez podnošenja robe i odgovarajuće deklaracije za postupak provoza polaznoj carinarnici mogu dobiti status ovlaštenog pošiljatelja.

Ovo pojednostavnjenje odobrava se isključivo osobama kojima je odobrena upotreba zajedničkog osiguranja ili oslobođenje od polaganja osiguranja.

Članak 399.

U odobrenju se posebno navodi:

(a)

polazna carinarnica ili carinarnice koje su odgovorne za predstojeće provoze kroz Zajednicu;

(b)

kako i do kada ovlašteni pošiljatelj mora obavijestiti polaznu carinarnicu o predstojećim provozima kroz Zajednicu kako bi ta carinarnica mogla obaviti potrebne kontrole prije odlaska robe;

(c)

mjere utvrđivanja istovjetnosti koje je potrebno poduzeti, u kojem slučaju carinska tijela mogu propisati da prijevozna sredstva ili pošiljka ili pošiljke nose posebne pečate koje su carinska tijela odobrila kao sukladne značajkama utvrđenim Prilogom 46.a i koje je plombirao ovlašteni pošiljatelj;

(d)

isključene kategorije ili kretanje robe.

Članak 400.

1.   Odobrenjem se određuje da polje ‚C. Polazna carinarnica’ obrazaca deklaracije o provozu mora:

(a)

biti unaprijed o ovjereno pečatom polazne carinarnice i potpisano od strane službenika te carinarnice; ili

(b)

biti ovjereno od strane ovlaštenog pošiljatelja posebnim metalnim pečatom koji su odobrila carinska tijela i koji odgovara primjerku iz Priloga 62.; pečat može biti unaprijed tiskan na obrascima ako tiskanje obavlja tiskara ovlaštena za tu svrhu.

Ovlašteni pošiljatelj ispunjava polje unošenjem datuma na koji je roba poslana i dodjeljuje broj deklaraciji o provozu u skladu s pravilima sadržanim u odobrenju.

2.   Carinska tijela mogu propisati upotrebu obrazaca koji nose neki razlikovni znak kao sredstvo prepoznavanja.

Članak 401.

1.   Ovlašteni pošiljatelj poduzima sve potrebne mjere da osigura čuvanje posebnih pečata ili obrazaca na kojima se nalazi pečat polazne carinarnice ili posebni pečat.

On obavješćuje carinska tijela o sigurnosnim mjerama koje su poduzete u skladu s prvim podstavkom.

2.   U slučaju da bilo tko zloupotrijebi obrasce koji su unaprijed tiskani s pečatom polazne carinarnice ili s posebnim pečatom, ovlašteni pošiljatelj je, ne dovodeći u pitanje kazneni postupak, odgovoran za plaćanje carina i ostalih davanja plativih u toj državi članici za robu koja se prevozi s tim obrascima, osim ako ne dokaže carinskoj službi koje su ga ovlastile da je poduzeo mjere koje su se od njega zahtijevale prema stavku 1.

Članak 402.

1.   Najkasnije na dan slanja robe ovlašteni pošiljatelji popunjavaju deklaraciju o provozu i, gdje je potrebno, u polje 44. unose plan puta propisan u skladu s člankom 355. stavkom 2., a u polje ‚D. Kontrola polazne carinarnice’ razdoblje propisano u skladu s člankom 356. u kojemu se roba mora predočiti odredišnoj carinarnici, primijenjene mjere utvrđivanja istovjetnosti i jednu od sljedećih napomena:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare.

2.   Kada carinska tijela otpremne države članice provjeravaju pošiljku prije otpreme, činjenično stanje unose u polje ‚D. Kontrola polazne carinarnice’ deklaracije o provozu.

3.   Nakon slanja, primjerak br. 1. deklaracije o provozu bez odlaganja se šalje polaznoj carinarnici. Carinska tijela mogu u ovlaštenju predvidjeti da se primjerak br. 1. šalje carinskima tijelima otpremne države članice čim se ispuni deklaracija o provozu. Ostali primjerci prate robu.

Članak 403.

1.   Ovlašteni pošiljatelj može biti ovlašten ne potpisati deklaracije o provozu s posebnim pečatom iz Priloga 62. koje su izrađene pomoću integriranog elektronskog ili automatskog sustava obrade podataka. Ovo oslobođenje podliježe uvjetu da je ovlašteni pošiljatelj prethodno dostavio carinskim tijelima pismenu obvezu kojom potvrđuje da je on glavni obveznik za sav provoz kroz Zajednicu koji se odvija pod pokrićem deklaracija o provozu koje nose poseban pečat.

2.   Deklaracije o provozu izdane u skladu sa stavkom 1. nose u polju rezerviranom za potpis glavnog obveznika jednu od sljedećih napomena:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift.

Članak 404.

1.   Kada su deklaracije o provozu predane otpremnim carinarnicama koje primjenjuju odredbe odjeljka 2. pododjeljka 7., status ovlaštenog pošiljatelja može se dodijeliti osobama koje osim što zadovoljavaju uvjete iz članaka 373. i 398. podnose svoje deklaracije o provozu i obavješćuju carinska tijela pomoću sustava obrade podataka.

2.   Ovlašteni pošiljatelj podnosi deklaraciju o provozu polaznoj carinarnici prije puštanja robe.

3.   U odobrenju se između ostalog navodi rok u kojemu ovlašteni pošiljatelj dostavlja deklaraciju o provozu kako bi carinska tijela mogla u slučaju potrebe provesti kontrolu prije puštanja robe.”.

28.

Članak 405. briše se.

29.

U dijelu II. glavi II. naslov „Pododjeljak 2. - Formalnosti u odredišnoj carinarnici” i članci 406. do 408. zamjenjuju se sljedećim:

Pododjeljak 7.

Status ovlaštenog primatelja

Članak 406.

1.   Osobama koje na svojim prostorima ili nekom drugom navedenom mjestu žele primiti robu koja je ušla u postupak provoza kroz Zajednicu, a da tu robu i primjerke br. 4. i br. 5. deklaracije o provozu ne moraju predočiti odredišnoj carinarnici, može se dodijeliti status ovlaštenog primatelja.

2.   Glavni je obveznik ispunio svoje obveze iz članka 96. stavka 1. točke (a) Zakonika, a postupak provoza kroz Zajednicu smatra se završenim kada su primjerci br. 4. i br. 5. deklaracije o provozu koje prate pošiljku, zajedno s robom u nepromijenjenom stanju, isporučene u propisanom roku ovlaštenom primatelju na njegov prostor ili drugo mjesto navedeno u ovlaštenju, uz pridržavanje mjera utvrđivanja.

3.   Na zahtjev prijevoznika, ovlašteni primatelj izdaje potvrdu o primitku predviđenu člankom 362., koji se primjenjuje mutatis mutandis za svaku pošiljku isporučenu u skladu sa stavkom 2.

Članak 407.

1.   U odobrenju se naročito navode sljedeći podaci:

(a)

odredišna carinarnica ili carinarnice odgovorne za robu koju je primio ovlašteni primatelj;

(b)

kako i do kada ovlašteni primatelj mora obavijestiti odredišnu carinarnicu o dolasku robe kako bi carinarnica mogla provesti sve potrebne kontrole nakon dolaska robe;

(c)

isključene kategorije ili kretanje robe.

2.   Carinska tijela u odobrenju navode zahtijeva li se od odredišne carinarnice bilo kakva aktivnost prije nego što ovlašteni primatelj može raspolagati primljenom robom.

Članak 408.

1.   Kada roba stigne u prostor ovlaštenog primatelja ili na mjesto navedeno u odobrenju, ovlašteni primatelj:

(a)

odmah obavještava odredišnu carinarnicu u skladu s postupkom utvrđenim u odobrenju o bilo kojim viškovima količine, manjkovima, zamjenama ili drugim nepravilnostima kao što su oštećene plombe;

(b)

odredišnoj carinarnici šalje bez odlaganja primjerke br. 4. i br. 5. deklaracije o provozu koja prati robu, navodeći datum dolaska i stanje svih stavljenih plombi.

2.   Odredišna carinarnica unosi podatke predviđene člankom 361. u primjerke br. 4. i br. 5. deklaracije o provozu.”.

30.

Briše se članak 409., naslov „Pododjeljak 3. - Ostale odredbe” i članci 410. i 411.

31.

Naslov „Odjeljak 3. ‚Pojednostavnjeni postupci za robu koja se prevozi željeznicom’ ” zamjenjuje se sljedećim:

Pododjeljak 8.

Pojednostavnjeni postupci za robu koja se prevozi željeznicom ili u velikim kontejnerima”.

32.

Naslov „Pododjeljak 3. - Opće odredbe koje se odnose na prijevoz željeznicom” zamjenjuje se sljedećim:

„A.   Opće odredbe koje se odnose na prijevoz željeznicom”.

33.

Članak 412. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 412.

Članak 359. ne primjenjuje se na prijevoz robe željeznicom.”.

34.

Članak 414. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 414.

Teretni list CIM jednak je deklaraciji o provozu kroz Zajednicu.”.

35.

U članku 416. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Željeznička tvrtka koja prihvaća robu za prijevoz uz teretni list CIM koji služi kao deklaracija o provozu kroz Zajednicu glavni je obveznik za taj postupak.”.

36.

Članak 419. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točkama (b) i (c) prvog podstavka tekst „članka 311. točke (c)” zamjenjuju se tekstom „članka 340.c stavka 1.”;

(b)

u stavku 4. prvoj rečenici i u stavku 5. drugom podstavku riječi „članka 311. točke (a)” zamjenjuju se riječima „članka 340.c stavka 2.”.

37.

Nakon članka 425. naslov „Pododjeljak 2. - Odredbe vezane za robu koja se prevozi u velikim kontejnerima” zamjenjuje se sljedećim „B. Odredbe vezane za robu koja se prevozi u velikim kontejnerima”.

38.

Članak 428. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 428.

Predajni listovi TR koje upotrebljavaju prijevozne tvrtke imaju pravnu snagu kao deklaracije o provozu.”

39.

U članku 429. stavku 3. tekst „deklaracijama ili ispravama T1 ili T2” zamjenjuje se sljedećim „deklaracijama o provozu kroz Zajednicu”.

40.

Članak 434. zamjenjuje se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. prvom podstavku točkama (b) i (c) i stavku 3. točkama (b) i (c) tekst „članak 311. točka (c)” zamjenjuje se sljedećim „članka 340.c stavka 1.”;

(b)

u stavku 6. prvoj rečenici i stavku 7. drugom podstavku tekst „članka 311. točke (a)” zamjenjuje se sljedećim „članka 340.c stavka 2.”.

41.

U članku 435. riječi „Članak 349.” Zamjenjuju se riječima „Članak 357.”.

42.

Nakon članka 440. naslov „Pododjeljak 3. - Ostale odredbe” zamjenjuje se sljedećim „C. Ostale odredbe”.

43.

U članku 441. stavku 1. riječi „članak 341. stavak 2. drugi podstavak i članci 342. do 344.” zamjenjuju se riječima „članci 350. i 385.”.

44.

Nakon članka 441. naslov „Pododjeljak 4. - Opseg uobičajenih postupaka i pojednostavnjenih postupaka” zamjenjuje se sljedećim „D. Opseg uobičajenih postupaka i pojednostavnjenih postupaka”.

45.

U članku 442. stavku 1. tekst „u člancima 341. do 380.” zamjenjuje se tekstom „u člancima 344. do 362., 367. do 371. i člankom 385.”.

46.

Dodaje se sljedeći članak 442.a:

„Članak 442.a

1.   Kada se za robu koja se treba otpremiti pod pokrićem teretnog lista CIM ili predajnog lista TR u skladu s člancima 413. do 442. ne zahtijeva izrada deklaracije o provozu kroz Zajednicu u polaznoj carinarnici, carinska tijela poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da primjerci br. 1, br. 2, br. 3a i br. 3b predajnog lista TR nose oznaku ‚T1’, ‚T2’ ili ‚T2F’, ovisno o slučaju.

2.   Kada je roba koja se prevozi u skladu s člancima 413. do 442. namijenjena ovlaštenom primatelju, carinska tijela mogu predvidjeti da, iznimno od odredaba članka 406. stavka 2. i članka 408. stavka 1. točke (b), primjerke br. 2. i br. 3. konsignacijskog lista CIM ili primjerke br. 1., br. 2. i br. 3.a predajnog lista TR željeznička tvrtka ili prijevozna tvrtka mora dostaviti izravno odredišnoj carinarnici.”

47.

Naslov „Poglavlje 8. Posebne odredbe koje se primjenjuju na određene oblike prijevoza” briše se, a naslov „Odjeljak 1. Prijevoz zrakom” zamjenjuje se sljedećim:

Pododjeljak 9.

Pojednostavnjeni postupci za prijevoz zrakom”.

48.

Članak 443. briše se.

49.

Članci 444. i 445. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 444.

1.   Zračni prijevoznik može dobiti odobrenje za uporabu robnog manifesta kao deklaracije za postupak provoza ako on sadržajem odgovara oglednom primjerku iz Priloga 9. Dodatka 3. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (pojednostavnjeni postupak - razina 1.).

Za postupke provoza kroz Zajednicu u odobrenju se navodi oblik manifesta te otpremna i odredišna zračna luka. Zračni prijevoznik dostavlja carinskim tijelima svake predmetne zračne luke ovjereni primjerak odobrenja.

2.   Kada prijevoz uključuje robu koja se mora staviti u postupak vanjskog provoza kroz Zajednicu i robu koja se mora staviti u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu predviđenu člankom 340.c stavkom 1., roba se navodi na odvojenim manifestima.

3.   Svaki manifest mora radi identifikacije imati sljedeću oznaku koju s datumom i potpisom ovjerava zračni prijevoznik:

oznaku ‚T1’ kada je roba stavljena u postupak vanjskog provoza kroz Zajednicu, ili

oznaku ‚T2F’ kada je roba stavljena u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu, predviđen člankom 340.c stavkom 1.

4.   Manifest osim toga sadrži sljedeće podatke:

(a)

naziv zračnog prijevoznika koji prevozi robu;

(b)

broj leta;

(c)

datum leta;

(d)

naziv zračne luke utovara (otpremne zračne luke) i istovara (odredišne zračne luke).

Također se za svaku pošiljku navodi:

(a)

broj zračnog tovarnog lista;

(b)

broj koleta;

(c)

uobičajeni trgovački opis robe uključujući sve pojedinosti potrebne za utvrđivanje istovjetnosti robe;

(d)

bruto masu.

Ako je roba grupirana, njezin se opis prema potrebi zamjenjuje nazivom ‚Konsolidacija’ koji se može skratiti. U takvim slučajevima zračni tovarni listovi za pošiljke na manifestu obuhvaćaju uobičajeni trgovački opis robe koji uključuje sve pojedinosti potrebne za utvrđivanje istovjetnosti robe.

5.   Najmanje dva primjerka manifesta predočavaju se carinskim tijelima u otpremnoj zračnoj luci, od kojih carinska tijela zadržavaju jedan primjerak.

6.   Primjerak manifesta podnosi se carinskim tijelima u odredišnoj zračnoj luci.

7.   Jednom mjesečno carinska tijela svake odredišne zračne luke dostavljaju carinskim tijelima svake otpremne zračne luke popis manifesta, nakon što isti ovjere, a koji su sastavili zračni prijevoznici o svim manifestima koji su bili podneseni u prethodnom mjesecu.

Opis svakog manifesta sadrži sljedeće podatke:

(a)

referentni broj manifesta;

(b)

oznaku kojom se manifest identificira kao deklaracija provoza u skladu sa stavkom 3.;

(c)

naziv (koji može biti i skraćenica) zračnog prijevoznika koji je prevozio robu;

(d)

broj leta; i

(e)

datum leta.

U odobrenju se može zračnim prijevoznicima omogućiti i da sami dostavljaju podatke iz prvog podstavka.

Ako utvrdi nepravilnosti u podacima na manifestima s popisa manifesta, carinska tijela odredišne zračne luke o tome izvješćuje carinska tijela otpremne zračne luke i tijelo koje je izdalo odobrenje, pri čemu se posebno navode zračni tovarni listovi za predmetnu robu.

Članak 445.

1.   Zračnom prijevozniku može se odobriti uporaba elektroničkog manifesta kao deklaracije o provozu koji se šalje sustavom elektroničke razmjene podataka, ako obavlja veliki broj letova između država članica (pojednostavnjeni postupak - razina 2.).

Odstupajući od odredaba članka 373. stavka 1. točke (a), zračni prijevoznici ne moraju imati poslovni nastan u Zajednici ako u njoj imaju regionalni ured.

2.   Po primitku zahtjeva za izdavanjem odobrenja, carinska tijela moraju o istom obavijestiti ostale države članice na čijem se državnom području nalaze otpremne i odredišne zračne luke povezane sustavom elektroničke razmjene podataka.

Ako u roku od 60 dana od dana obavijesti ne prime nikakve primjedbe, carinska tijela izdaju odobrenje.

Odobrenje vrijedi u svim predmetnim državama članicama i primjenjuje se samo na postupke provoza kroz Zajednicu između zračnih luka koje su navedene u odobrenju.

3.   Za potrebe pojednostavnjenja, manifest sastavljen u otpremnoj zračnoj luci prenosi se do odredišne zračne luke sustavom elektroničke razmjene podataka.

Zračni prijevoznik unosi sljedeće podatke uz odgovarajuće stavke u manifestu robe:

(a)

oznaku ‚T1’ ako je roba stavljena u postupak vanjskog provoza kroz Zajednicu;

(b)

oznaku ‚TF’ ako je roba stavljena u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu kako je predviđeno člankom 340.c stavkom 1.;

(c)

slova ‚TD’ za robu koja je već stavljena u postupak provoza ili se prevozi u okviru postupka unutarnje proizvodnje, carinskog skladištenja ili privremenog uvoza. U takvim slučajevima zračni prijevoznik također unosi slova ‚TD’ u odgovarajući zračni tovarni list, kao i uputu na primijenjeni postupak, referentni broj i datum deklaracije o provozu ili isprave o prijenosu i naziv carinarnice koja ih izdaje;

(d)

slovo ‚C’ (istovjetno ‚T2L’) za robu za koju se mogu pružiti dokazi da ima status robe iz Zajednice;

(e)

slovo ‚X’ za robu Zajednice koja se izvozi i koja nije stavljena u postupak provoza.

Manifest robe osim toga mora sadržavati podatke iz članka 444. stavka 4.

4.   Smatra se da je postupak provoza kroz Zajednicu završio kada je manifest robe, koji je bio poslan sustavom za elektroničku razmjenu podataka, dostupan carinskim tijelima odredišne zračne luke i kada im je podnesena roba.

Evidencija koju vodi zračni prijevoznik mora sadržavati najmanje podatke navedene u stavku 3. drugom podstavku.

Ako je potrebno, carinska tijela odredišne zračne luke šalju carinskim tijelima otpremne zračne luke relevantne podatke iz manifesta robe, koji su primila sustavom elektroničke razmjene podataka, radi provjere.

5.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 365. i članka 366., članaka 450.a do 450.d i glave VII. Zakonika:

(a)

zračni prijevoznik izvješćuje carinska tijela o svim prekršajima i nepravilnostima;

(b)

carinska tijela odredišne zračne luke izvješćuje u najkraćem roku carinska tijela otpremne zračne luke i tijelo koje je izdala odobrenje o svim prekršajima i nepravilnostima.”.

50.

Nakon članka 445. naslov „Pododjeljak 2. - Pomorski prijevoz” zamjenjuje se sljedećim:

Pododjeljak 10.

Pojednostavnjeni postupci za pomorski prijevoz”.

51.

Članci 446. do 448. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 446.

Kada se primjenjuju odredbe članka 447. i članka 448., nije potrebno položiti osiguranje.

Članak 447.

1.   Brodarska društva mogu biti ovlaštena koristiti robni manifest kao deklaraciju za postupak provoza (pojednostavnjeni postupak - razina 1.).

Za postupke provoza kroz Zajednicu, u ovlaštenju se navodi obrazac manifesta robe te otpremna i odredišna luka. Brodarsko društvo šalje ovjereni primjerak ovlaštenja carinskim tijelima svake od predmetnih luka.

2.   Ako prijevozni postupak obuhvaća robu koja se mora staviti u postupak vanjskog provoza kroz Zajednicu i robu koja se mora staviti u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu u skladu s člankom 340.c stavkom 1., ta se roba navodi na odvojenim manifestima robe.

3.   Svaki manifest robe nosi ovjeru koju datira i potpisuje brodarsko društvo, identificirajući ga:

(a)

oznakom ‚T1’ ako je roba stavljena u postupak vanjskog provoza kroz Zajednicu; ili

(b)

oznakom ‚T2F’ ako je roba stavljena u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu u skladu s člankom 340.c stavkom 1.

4.   Manifest robe sadrži i sljedeće podatke:

(a)

naziv i punu adresu brodarskog društva koje prevozi robu;

(b)

identitet plovila;

(c)

mjesto utovara;

(d)

mjesto istovara.

Također za svaku pošiljku sadrži:

(a)

uputu za brodski teretni list;

(b)

broj, vrstu, oznake i identifikacijske brojeve pošiljki;

(c)

uobičajeni trgovački opis robe uključujući pojedinosti potrebne za utvrđivanje istovjetnosti robe;

(d)

bruto masu u kilogramima;

(e)

gdje je prikladno, identifikacijske brojeve kontejnera.

5.   Najmanje dva primjerka manifesta robe moraju se predočiti carinskim tijelima u otpremnoj luci, koje zadržavaju jedan primjerak.

6.   Primjerak manifesta robe predočava se carinskim tijelima u odredišnoj luci.

7.   Jednom mjesečno, nakon ovjeravanja liste, carinska tijela u svakoj odredišnoj luci prenosi carinskim tijelima u svakoj otpremnoj luci listu koju sastavljaju brodarska društva, a koja sadrži manifeste robe koji su im predočeni tijekom prethodnog mjeseca.

Opis svakog manifesta robe u toj listi uključuje sljedeće podatke:

(a)

referentni broj manifesta robe;

(b)

oznaku kojom se manifest robe utvrđuje kao deklaracija o provozu u skladu sa stavkom 3.;

(c)

naziv (može biti i skraćenica) brodarskog društva koje prevozi robu;

(d)

datum pomorskog prijevoza.

Ovlaštenjem se može omogućiti brodarskim društvima i da sama prenesu podatke iz prvog podstavka.

U slučaju da se utvrde nepravilnosti u vezi s podacima u manifestu robe koji se pojave na navedenoj listi, carinska tijela odredišne luke obavješćuju carinska tijela otpremne luke i tijelo koje je izdalo ovlaštenje, što se naročito odnosi na brodske tovarne listove za predmetnu robu.

Članak 448.

1.   Brodarsko društvo može se ovlastiti da koristi jedinstveni manifest robe kao deklaraciju za postupak provoza ako obavlja značajan broj redovnih vožnji između država članica (pojednostavnjeni postupak - razina 2.).

Iznimno od odredaba članka 373. stavka 1. točke (a), brodarska društva ne moraju imati poslovni nastan u Zajednici ako tamo imaju regionalni ured.

2.   Po primitku zahtjeva za ovlaštenje, carinska tijela obavješćuju ostale države članice na čijem se državnom području nalaze otpremna i odredišna luka.

Ako u roku od šezdeset dana od dana obavijesti ne stigne nikakva primjedba, carinska tijela izdaju ovo ovlaštenje.

Ovo je ovlaštenje valjano u svim predmetnim državama članicama i primjenjuje se samo na postupke provoza kroz Zajednicu između luka koje su u njemu navedene.

3.   U smislu pojednostavnjenja, brodarsko društvo može upotrijebiti jedinstveni manifest robe za svu prevezenu robu; ako to učini, unosi sljedeće podatke za odgovarajuće stavke u manifestu robe:

(a)

oznaku ‚T1’ ako je roba stavljena u postupak vanjskog provoza kroz Zajednicu;

(b)

oznaku ‚TF’ ako je roba stavljena u postupak unutarnjeg provoza kroz Zajednicu u skladu s člankom 340.c stavkom 1.;

(c)

slova ‚TD’ za robu koja je već stavljena u postupak provoza ili se prevozi u postupku unutarnje proizvodnje, carinskog skladišta ili privremenog uvoza. U takvim slučajevima, brodarsko društvo također unosi slova ‚TD’ u odgovarajući brodski tovarni list ili drugu odgovarajuću komercijalnu ispravu, kao i uputu na primijenjeni postupak, referentni broj i datum deklaracije o provozu ili isprave o prijenosu i naziv carinarnice koja ih izdaje;

(d)

slovo ‚C’ (istovjetno ‚T2L’) za robu za koju se mogu pružiti dokazi statusa robe iz Zajednice;

(e)

slovo ‚X’ za robu Zajednice koja se izvozi i koja nije stavljena u postupak provoza.

Manifest robe mora sadržavati i podatke iz članka 447. stavka 4.

4.   Postupak provoza kroz Zajednicu smatra se zaključenim kada je manifest robe podnesen carinskim tijelima u odredišnoj luci.

Evidencije koje vode brodarska društva u skladu s člankom 373. stavkom 2. točkom (b) sadrže barem podatke iz stavka 3. prvog podstavka.

Ako je potrebno, carinska tijela odredišne luke prenose carinskim tijelima otpremne luke odgovarajuće pojedinosti manifesta robe radi provjere.

5.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 365. i članka 366., članaka 450.a do 450.d i glave VII. Zakonika, obavještava se o sljedećem:

(a)

brodarsko društvo obavješćuje carinska tijela o svim prekršajima i nepravilnostima;

(b)

carinska tijela odredišne luke obavješćuju što je prije moguće carinska tijela otpremne luke i tijelo koje je izdalo ovlaštenje o svim prekršajima i nepravilnostima.”

52.

Nakon članka 448. naslov „Odjeljak 3. - Prijevoz robe cjevovodima” zamjenjuje se sljedećim:

Pododjeljak 11.

Pojednostavnjeni postupak za prijevoz robe cjevovodom”.

53.

Nakon članka 450. dodaje se sljedeći odjeljak 4.:

Odjeljak 4.

Carinski dug i povrat

Članak 450.a

Rok iz treće alineje članka 215. stavka 1. Zakonika iznosi 10 mjeseci od primanja deklaracije o provozu.

Članak 450.b

1.   Ako nakon pokretanja postupaka povrata ostalih pristojbi carinska tijela određena u skladu s člankom 215. Zakonika (dalje u tekstu ‚podnositelji molbe’) na bilo koji način prime dokaz u vezi s mjestom na kojemu su se desili događaji koji su doveli do carinskog duga, ta tijela odmah šalju sve potrebne isprave, uključujući ovjereni primjerak dokaza, službi nadležnoj za to mjesto (dalje u tekstu ‚primatelji molbe’).

Primatelji molbe potvrđuju primitak informacije i naznačuju jesu li zaduženi za povrat. Ako u roku od tri mjeseca ne stigne odgovor, podnositelji molbe odmah nastavljaju postupak povrata koji su započeli.

2.   Ako su primatelji molbe nadležni, oni pokreću novi postupak za povrat ostalih pristojbi, gdje je prikladno, nakon razdoblja od tri mjeseca iz stavka 1. drugog podstavka te pod uvjetom da su odmah obaviješteni podnositelji molbe.

Svi nedovršeni postupci povrata ostalih pristojbi koje su pokrenuli podnositelji molbe obustavljaju se čim ih primatelji molbe obavijeste da su odlučili poduzeti mjere za povrat.

Čim primatelji molbe pruže dokaz o obavljenom povratu predmetnog iznosa, podnositelji molbe vrše povrat svih ostalih pristojbi koje su već prikupljene ili obustavljaju postupak povrata.

Članak 450.c

1.   Kada postupak nije proveden, carinska tijela utvrđena u skladu s člankom 215. Zakonika daju sljedeće obavijesti:

(a)

u roku od 12 mjeseci od datuma primitka deklaracije o provozu obavješćuju jamca da postupak nije proveden;

(b)

u roku od tri godine od datuma primitka deklaracije o provozu obavješćuju jamca da od njega zahtijevaju ili će eventualno zahtijevati plaćanje duga za koji je odgovoran u vezi s predmetnim postupkom provoza kroz Zajednicu; obavijest sadrži broj i datum deklaracije, naziv polazne carinarnice, naziv glavnog obveznika i predmetni iznos.

2.   Jamac se oslobađa obveza ako mu nije izdana niti jedna od obavijesti predviđenih stavkom 1. prije isteka roka.

3.   Ako je jedna od obavijesti izdana, jamac se obavještava o povratu duga ili o provođenju postupka.

Članak 450.d

Države članice pomažu jedna drugoj u utvrđivanju carinske službe nadležne za povrat.

Te carinska služba obavještava polaznu carinarnicu i jamstvenu carinarnicu o svim slučajevima u kojima je carinski dug nastao u vezi s deklaracijama o provozu kroz Zajednicu koje je primila polazna carinarnica, kao i o aktivnostima koje su poduzete kako bi dužnik vratio predmetne iznose.”.

54.

U članku 454. stavku 3. prvom podstavku riječi „članka 455. stavka 1.” zamjenjuju se sljedećim „članka 455. stavka 2.”.

55.

U članku 455. stavku 2. riječi „članka 11. stavka 2. TIR Konvencije” zamjenjuju se sljedećim „članka 11. stavka 3. TIR Konvencije”.

56.

U članku 457.b stavku 1 prvoj rečenici. riječi „člankom 362.” zamjenjuju se sljedećim „Prilogom 44.c”.

57.

Nakon članka 462. dodaje se sljedeće Poglavlje 10.a:

Poglavlje 10.a

Postupak za poštanske pošiljke

Članak 462.a

1.   Ako se na temelju članka 91. stavka 2. točke (f) Zakonika roba koja nije roba Zajednice prevozi iz jednog mjesta u drugo na carinskom području Zajednice putem pošte (uključujući i pakete), carinska tijela države članice iz koje se otprema moraju na pakiranje i popratne isprave staviti ili dati staviti etiketu kakva je prikazana u Prilogu 42.

2.   Ako se roba Zajednice prevozi poštom (uključujući pakete) u ili iz dijela carinskog područja Zajednice gdje se ne primjenjuje Direktiva 77/388/EEZ, carinska služba države članice iz koje se otprema mora na pakiranje i popratne isprave staviti ili dati staviti etiketu kakva je prikazana u Prilogu 42.b.”.

58.

U Prilogu 35. bilješka 1 se mijenja i glasi:

„(1) Ni u kom slučaju se od korisnika ne smije zahtijevati da popune ova polja na primjerku br. 5 za potrebe provoza.”.

59.

Prilog 37. izmjenjuje se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

60.

Prilog 37.a zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

61.

Briše se Prilog 37b.

62.

Prilog 37.c zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi.

63.

Prilog 38. izmjenjuje se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi.

64.

Umeće se Prilog 44.a čiji je tekst prikazan u Prilogu V. ovoj Uredbi.

65.

Umeće se Prilog 44.b čiji je tekst prikazan u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

66.

Umeće se Prilog 44.c čiji je tekst prikazan u Prilogu VII. ovoj Uredbi.

67.

Prilog 45.a izmjenjuje se u skladu s Prilogom VIII. ovoj Uredbi.

68.

Prilog 45b. izmjenjuje se u skladu s Prilogom IX. ovoj Uredbi.

69.

Prilog 46. zamjenjuje se Prilogom X. ovoj Uredbi.

70.

Umeće se Prilog 46.a čiji je tekst prikazan u Prilogu XI. ovoj Uredbi.

71.

Umeće se Prilog 46.b čiji je tekst prikazan u Prilogu XII. ovoj Uredbi.

72.

Umjesto Priloga 47. dolazi tekst iz Priloga XIII. ovoj Uredbi.

73.

Umeće se Prilog 47.a čiji je tekst prikazan u Prilogu XIV. ovoj Uredbi.

74.

Prilozi 48., 49. i 50. zamjenjuju se tekstovima iz Priloga XV., XVI. i XVII. ovoj Uredbi.

75.

Prilog 51. zamjenjuje se tekstom iz Priloga XVIII. ovoj Uredbi.

76.

Umeće se Prilog 51.a čiji je tekst prikazan u Prilogu XIX. ovoj Uredbi

77.

Umeće se Prilog 51.b čiji je tekst prikazan u Prilogu XX. ovoj Uredbi.

78.

Briše se Prilog 52.

79.

Prilog 54. zamjenjuje se tekstom iz Priloga XXI. ovoj Uredbi.

80.

Brišu se Prilozi 55. i 57.

81.

U Prilogu 77. standardni normativi proizvodnje „75,19”, „76,92” i „64,52” u stupcu 5., redni brojevi 15., 37. i 38. zamjenjuju se brojevima „78,74”, „78,74” odnosno „67,11”.

Članak 2.

Svi obrasci iz članka 1. stavka 69., 72., 75. i 79. koji su se koristili prije stupanja ove Uredbe na snagu mogu se i nadalje koristiti, a podložno potrebnim izdavačkim izmjenama, do isteka zaliha ili do 31. prosinca 2002.

Podložno uvjetima propisanim u prvom podstavku, obrazac TC32 (kupon za paušalno osiguranje) može se koristiti kao pojedinačni kupon za osiguranje u smislu članka 347. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2454/93. U slučajevima kada se koristi na taj način, riječ „paušalno” gore na prednjoj strani obrasca treba se prekrižiti i na njezino mjesto upisati riječ „pojedinačno”.

Članak 3.

Prije 1. siječnja 2003., a na temelju izvješća koje je sastavljeno u dogovoru s tijelima koja predstavljaju uključene gospodarske subjekte, Komisija preispituje odredbu koja se odnosi na navođenje oznake HS za utvrđivanje istovjetnosti robe. Ako je to primjereno, Komisija utvrđuje kada i podložno kojim uvjetima se obveza primjene te oznake i eventualno drugih podataka za utvrđivanje istovjetnosti robe u postupku provoza kroz Zajednicu može proširiti na najširi mogući opseg postupaka provoza kroz Zajednicu. U preispitivanju se uzima u obzir kompjuterizacija provoznog postupka Zajednice.

Članak 4.

1.   Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

2.   Članak 1. točke 2. do 80. primjenjuju se od 1. srpnja 2001.

Međutim, od 1. siječnja 2001. provozni postupci Zajednice za robu navedenu u Prilogu 44.C Uredbe (EEZ) br. 2454/93 mogu se provoditi samo u okviru zajedničkog osiguranja ako je ono odobreno u skladu s člancima 372. do 384. te Uredbe.

Članak 404. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, kao i prijelazne odredbe navedene u stavku 5. drugom podstavku ovog članka, primjenjuju se od 1. siječnja 2001.

U smislu članka 4. stavka 3. Uredbe (EEZ) br. 565/80, članak 1. točka 81. primjenjuje se od 1. rujna 1998.

3.   Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na robu stavljenu u postupak provoza kroz Zajednicu prije početka njezine primjene.

4.   Članak 358. stavak 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 primjenjuje se na polazne carinarnice najkasnije od trenutka kada one počnu primjenjivati odredbe članaka 367. do 371. te Uredbe.

5.   Što se tiče odobrenja predviđenih dijelom II. glavom II. poglavljem 4. odjeljkom 3. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, odobrenja koja su valjana na datum početka primjene ove Uredbe mogu i nadalje biti valjana najkasnije do 31. prosinca 2001.

Svako odobrenje kojim se odobrava status ovlaštenog pošiljatelja mora ispuniti zahtjeve iz članka 404. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 čim predmetna polazna carinarnica počne primjenjivati odredbe iz članaka 367. do 371. te Uredbe. Međutim, odobrenja koja su bila valjana prije 31. ožujka 1999. moraju ispuniti zahtjeve članka 404. do datuma koji odrede carinska tijela, a najkasnije do 31. ožujka 2004.

Za pojednostavnjenja iz članka 372. stavka 1. točke (g) podtočke i. i iv. potrebno je odobrenje od datuma i u skladu s uvjetima koje je potrebno odrediti postupkom odbora.

6.   Brišu se druga rečenica drugog podstavka i treći podstavak članka 2. Uredbe (EZ) br. 502/1999.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2000.

Za Komisiju

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(2)  SL L 311, 12.12.2000., str. 17.

(3)  SL L 118, 25.5.1995., str. 10.

(4)  SL L 48, 19.2.1998., str. 6.

(5)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(6)  SL L 188, 26.7.2000., str. 1.

(7)  SL L 313, 21.11.1998., str. 16.

(8)  SL L 147, 30.6.1995., str. 7.

(9)  SL L 62, 7.3.1980., str. 5.

(10)  SL L 199, 22.7.1983., str. 12.

(11)  SL L 65, 12.3.1999., str. 1.

(12)  SL L 276, 19.9.1992., str 1.”

(13)  SL L 226, 13.8.1987., str. 2.


PRILOG I.

Prilog 37. mijenja se kako slijedi:

1.

Glava I. odjeljak A mijenja se kako slijedi:

(a)

u drugom podstavku sedmoj alineji tekst između zagrada zamjenjuje se sljedećim:

„(za formalnosti kod dolaska)”;

(b)

treći stavak druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

provoz Zajednice: primjerak br. 1, 4 i 5,”.

2.

Glava I. odjeljak B mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. drugi podstavak druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

formalnosti provoza Zajednice:

 

polja 1 (treće potpolje), 2., 3., 4., 5., 6., 8., 15., 17., 18., 19., 21., 25., 26., 27., 31., 32., 33. (prvo potpolje), 35., 38., 40., 44., 50., 51., 52., 53., 55. i 56. (tj. ona sa zelenom pozadinom, osim za polje 26.).”;

(b)

stavak 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

sljedeća se polja koriste za provoznu deklaraciju:

 

polja 1. (treće potpolje), 2., 3., 4., 5., 6., 8., 15., 17., 18., 19., 21., 25., 26., 27., 31., 32., 33. (prvo potpolje), 35., 38., 40., 44., 50., 51., 52., 53., 55. i 56. (tj. ona sa zelenom pozadinom);”.

3.

Glava II. odjeljak A mijenja se kako slijedi:

(a)

tekst polja 33. zamjenjuje se sljedećim:

„Navedite oznaku za odgovarajuću stavku.

Ovo polje nije obvezno za provoz Zajednice. Međutim, prvo potpolje ovog polja mora biti popunjena u sljedećim slučajevima:

ako provoznu deklaraciju sačinjava jedna te ista osoba istodobno kad ili nakon carinske deklaracije u kojoj je navedena oznaka robe, ili

ako provozna deklaracija obuhvaća robu s popisa iz članka 44.C, ili

ako se to zahtijeva zakonodavstvom Zajednice.”;

(b)

za polje 40. sljedeći se tekst dodaje kao četvrti stavak:

„Ovo se polje obvezno popunjava ako se primjenjuje postupak provoza Zajednice. Navedite referencu prethodnih carinskih odredišta ili odgovarajuće carinske isprave. Ako je potrebno unijeti više od jedne reference, države članice mogu predvidjeti da se u ovo polje upiše riječ ‚razno’ te da popis odgovarajućih referenci bude u privitku deklaracije o provozu.”;

(c)

za polje 51. prvi podstavak posljednja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Provozne carinarnice nalaze se na popisu carinarnica nadležnih za postupke provoza Zajednice.”;

(d)

Tekst za polje 52. zamjenjuje se sljedećim:

„Upotrijebite za ovu namjenu predviđene oznake Zajednice kako biste unijeli vrstu osiguranja ili oslobođenja od polaganja osiguranja za predmetni postupak i nakon toga unesite odgovarajući broj potvrde o zajedničkom osiguranju, potvrde o oslobođenju od polaganja osiguranja ili kupona za pojedinačno osiguranje te jamstvenu carinarnicu.

Ako zajedničko osiguranje, oslobođenje od polaganja osiguranja ili pojedinačno osiguranje koje dostavi jamac ne vrijedi za sve zemlje EFTE, dodajte ‚ne vrijedi za’ i nakon toga unesite oznaku za predmetnu zemlju ili zemlje EFTE.”;

(e)

za polje 53. posljednja se rečenica prvog podstavka mijenja i glasi:

„Odredišne carinarnice nalaze se na popisu carinarnica nadležnih za postupke provoza Zajednice.”.

4.

U glavi II. odjeljku B za polje 55. drugi i treći stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Prijevoznik može robu pretovariti samo nakon što dobije dozvolu carinskih tijela države članice na čijem se području pretovar obavlja.

Ako predmetna uprava smatra da se postupak provoza može normalno nastaviti, ovjerava primjerke br. 4 i 5 deklaracije o provozu nakon što poduzme sve potrebne mjere.”.

5.

U glavi III. odjeljku B prva se alineja mijenja i glasi:

„—

simboli ‚IM/c’, ‚EX/c’ ili ‚EU/c’ (ili ‚COM/c’ kada je prikladno) moraju se nalaziti u prvom potpolju polja 1., međutim u toj se rubrici ne mora nalaziti niti jedna oznaka:

kada se obrazac koristi samo za provoz Zajednice, a u tom se slučaju, ovisno o zajedničkom postupku provoza koji se primjenjuje na predmetnu robu, u treće potpolje polja 1. unosi ‚T1a’, ‚T2a’ ili ‚T2Fa’,

kada se obrazac koristi samo za predočavanje dokaza o tome da roba ima status Zajednice, a u tom se slučaju, ovisno o statusu predmetne robe, u treće potpolje polja unosi ‚T2La’ ili ‚T2Lfa’.”.

6.

U glavi III. odjeljak C zamjenjuje se sljedećim:

„C.   Ako se koriste dodatni listovi,

sva polja za ‚opis robe’ koja nisu upotrijebljena moraju se precrtati kako bi se onemogućila naknadna upotreba,

polja 32. (broj stavke), 33. (oznaka robe), 35. (bruto masa (kg)), 38. (neto masa (kg)) i 44. (dodatni podaci, dostavljene isprave, potvrde i odobrenja) upotrijebljene provozne deklaracije, obrasca T2L ili T2LF moraju se precrtati, a polje 31. (paketi i opis robe) ne smije se koristiti za unos oznaka, brojeva, broja i vrsta paketa ili opisa robe. U polje 31. (paketi i opis robe) upotrijebljene deklaracije o provozu, obrasca T2L ili T2LF unosi se upućivanje na serijski broj te oznaka različitih dodatnih listova.”


PRILOG II.

„PRILOG 37.a

POJAŠNJENJE PRIMJENE DEKLARACIJA O PROVOZNOM POSTUPKU RAZMJENOM STANDARDNIH PORUKA PUTEM ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA (EDI DEKLARACIJA O PROVOZNOM POSTUPKU)

GLAVA I.

Općenito

Deklaracija o provoznom postupku elektroničkom razmjenom podataka (EDI) temelji se na podacima koji se upisuju u različita polja jedinstvene carinske deklaracije (JCD-a) kako je to utvrđeno prilozima 37. i 38. u vezi s Zakonikom ili nadomješteno Zakonikom prema potrebi.

Prilog sadrži isključivo temeljne posebne zahtjeve koji se primjenjuju kada se formalnosti obavljaju razmjenom standardnih poruka EDI. Osim toga, primjenjuju se dodatne oznake navedene u Prilogu 37.c. Na deklaraciju o provozu EDI primjenjuju se prilozi 37. i 38. osim u slučaju da je u ovom Prilogu ili Prilogu 37.c navedeno drugačije.

Detaljna struktura i sadržaj u skladu su s tehničkim specifikacijama o kojima nadležna tijela obavješćuju glavnog obveznika kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sustava. Ove se specifikacije temelje na zahtjevima utvrđenim ovim Prilogom.

U Prilogu se opisuje struktura razmjene podataka. Deklaracija o provozu ustrojena je od skupina podataka koji sadrže atribute podataka. Atributi su grupirani tako da čine logične blokove unutar opsega poruke. Uvučena skupina podataka znači da ta skupina podataka ovisi o niže uvučenoj skupini podataka.

Ako postoji, bilježi se odgovarajući broj polja na JCD-u.

Izrazom ‚broj’ u objašnjenju skupine podataka izražava se koliko se puta ta skupina podataka može koristiti u deklaraciji o provozu.

Izrazom ‚vrsta/dužina’ u objašnjenju atributa izražavaju se zahtjevi za vrstom podataka i dužinom podataka. Oznake za vrste podataka su sljedeće:

s

slovne

b

brojčane

sb

slovno-brojčane

Brojem koji slijedi nakon šifre iskazuje se dopuštena dužina podatka. Vrijedi sljedeće.

 

Fakultativne dvije točke prije pokazatelja dužine znače da podatak nema utvrđenu dužinu, ali može imati znamenke do određenog broja, a kako je navedeno u pokazatelju dužine. Zarez u dužini podataka znači da atribut može sadržavati decimale, znamenka prije zareza izražava ukupnu dužinu atributa, znamenka nakon zareza izražava maksimalan broj znamenki prije decimalne točke.

GLAVA II.

Struktura EDI deklaracije o provozu

A.   Tablica skupina podataka

POSTUPAK PROVOZA

TRGOVAC pošiljatelj

TRGOVAC primatelj

ROBA

TRGOVAC pošiljatelj

TRGOVAC primatelj

KONTEJNERI

OZNAKE SGI

KOLETA

RANIJE ADMINISTRATIVNE REFERENCE

IZRAĐENE ISPRAVE/POTVRDE

POSEBNI NAVODI

CARINARNICA polaska

TRGOVAC glavni obveznik

ZASTUPNIK

CARINARNICA provoza

CARINARNICA odredišta

TRGOVAC ovlašteni primatelj

REZULTAT KONTROLE

PODACI O PLOMBAMA

IDENTIFIKACIJA PLOMBI

OSIGURANJE

REFERENCA OSIGURANJA

OGRANIČENJE VALJANOSTI (EZ)

OGRANIČENJE VALJANOSTI (NE EZ)

B.   Pojedinosti o podacima iz deklaracije o provozu

POSTUPAK PROVOZA

Broj: 1

Koristi se skupina podataka.

LRN

Vrsta/duljina: sb ..22

Koristi se lokalni referentni broj (LRN). Utvrđuje se na nacionalnoj razini, a korisnik ga u dogovoru s nadležnim tijelima primjenjuje radi identificiranja svake pojedine deklaracije.

Vrsta deklaracije

(polje 1.)

Vrsta/duljina: sb ..5

Atribut se koristi.

Broj popisa pošiljki

(polje 4.)

Vrsta/duljina: b ..5

Atribut se koristi kada postoje popis pošiljki. Kod popisa pošiljki primjenjuju se sljedeći propisi:

traženi atribut ‚zemlja otpreme’ skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’ postavlja se na ‚-’

skupina podataka ‚ROBNA STAVKA’ i prema potrebi podskupine podataka ‚UPUĆIVANJE NA RANIJE ISPRAVE’, ‚PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE’ i ‚POSEBNE NAPOMENE’ pojavljuju se samo jednom. Ostale podskupine podataka skupine ‚ROBNA STAVKA’ ne mogu se koristiti,

atribut ‚tekstualni opis’ sadrži upućivanje na popise pošiljki u privitku, ‚tekstualni opis LNG’ sadržava oznaku jezika (LNG) koji se koristi za navedena upućivanja. Sadržaj upućivanja može biti kako slijedi:

—   kod ‚vrste deklaracije’ = ‚T1’: ‚vidjeti popis pošiljki’,

—   kod ‚vrste deklaracije’ = ‚T2’: ‚vidjeti popis pošiljki’,

—   kod ‚vrste deklaracije’ = ‚T2F’: ‚vidjeti popis pošiljki’,

—   kod ‚vrste deklaracije’ = ‚T-’:

‚T1: vidjeti popis pošiljki od ... do …’,

‚T2: vidjeti popis pošiljki od ... do …’,

‚T2F: vidjeti popis pošiljki od ... do …’,

atribut ‚broj stavke’ popunjava se s ‚-’,

ostali se atributi skupine podataka ‚ROBNA STAVKA’ ne mogu koristiti.

Ukupan broj stavki

(polje 5.)

Vrsta/duljina: b ..5

Atribut se koristi.

Ukupan broj paketa

(polje 6.)

Vrsta/duljina: b ..7

Atribut se koristi ako se koristi atribut ‚broj popisa pošiljki’. U ostalim slučajevima upotreba nije obvezna. Ukupan broj paketa jednak je zbroju svih atributa ‚broj paketa’, svih atributa ‚broj komada’ te vrijednosti ‚1’ za svaki prijavljeni ‚rasuti teret’.

Zemlja otpreme

(polje 15.a)

Vrsta/duljina: s2

Atribut se koristi ako je prijavljena samo jedna zemlja otpreme. Koriste se oznake zemlje iz Priloga 37.c. U tom se slučaju oznaka ‚zemlja otpreme’ skupine podataka ‚ROBNA STAVKA’ ne može koristiti. Ako je prijavljeno više od jedne zemlje otpreme, ovaj se atribut skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’ ne može koristiti. U tom se slučaju koristi atribut ‚zemlja otpreme’ skupine podataka ‚ROBNA STAVKA’.

Zemlja odredišta

(polje 17.a)

Vrsta/duljina: s2

Atribut se koristi ako je prijavljena samo jedna zemlja odredišta. Koriste se oznake zemlje iz Priloga 37.c. U tom se slučaju atribut ‚zemlja odredišta’ skupine podataka ‚ROBNA STAVKA’ ne može koristiti. Ako je prijavljeno više od jedne zemlje odredišta, ovaj se atribut skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’ ne može koristiti. U tom se slučaju koristi atribut ‚zemlja odredišta’ skupine podataka ‚ROBNA STAVKA’.

Identitet kod otpreme

(polje 18.)

Vrsta/duljina: sb ..27

Atribut se koristi u skladu s Prilogom 37.

Identitet LNG kod otpreme

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c ako se koristi odgovarajuće slobodno tekstualno potpolje.

Državljanstvo kod otpreme

(polje 18.)

Vrsta/duljina: s2

Koristi se oznaka zemlje iz Priloga 37.c u skladu s Prilogom 37.

Kontejner

(polje 19.)

Vrsta/duljina: n1

Koriste se sljedeće oznake

0: ne

1: da.

Državljanstvo kod prelaska granice

(polje 21.)

Vrsta/duljina: s2

Koristi se oznaka zemlje iz Priloga 37.c u skladu s Prilogom 37.

Identitet kod prelaska granice

(polje 21.)

Vrsta/duljina: sb ..27

U skladu s Prilogom 37. upotreba atributa nije obvezna za države članice.

Identitet LNG kod prelaska granice

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c. ako se koristi odgovarajuće slobodno tekstualno potpolje.

Vrsta prijevoza kod prelaska granice

(polje 21.)

Vrsta/duljina: b ..2

U skladu s Prilogom 37. upotreba atributa nije obvezna za države članice.

Način prijevoza na granici

(polje 25.)

Vrsta/duljina: b ..2

U skladu s Prilogom 37. upotreba atributa nije obvezna za države članice.

Način unutarnjeg prijevoza

(polje 26.)

Vrsta/duljina: b ..2

Upotreba atributa nije obvezna za države članice. Mora se upotrebljavati u skladu s objašnjenjem polja 25. iz Priloga 38.

Mjesto utovara

(polje 27.)

Vrsta/duljina: sb ..17

Upotreba atributa nije obvezna za države članice.

Oznaka dogovorene lokacije

(polje 30.)

Vrsta/duljina: sb ..17

Atribut se ne može koristiti ako se koristi skupina podataka ‚REZULTAT KONTROLE’. Ako se ova skupina podataka ne koristi, atribut nije obvezan. Ako se ovaj atribut koristi, potrebno je u šifriranom obliku precizno naznačiti mjesto na kojem se roba može pregledati. Atributi ‚dogovorena lokacija robe’/‚oznaka dogovorene lokacije’, ‚odobrena lokacija robe’ te ‚druga carinarnica’ ne mogu se koristiti istodobno.

Dogovorena lokacija robe

(polje 30.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se ne može koristiti ako se koristi skupina podataka ‚REZULTAT KONTROLE’. Ako se ova skupina podataka ne koristi, atribut nije obvezan. Ako se ovaj atribut koristi, potrebno je precizno naznačiti mjesto na kojem se roba može pregledati. Atributi ‚dogovorena lokacija robe’/‚oznaka dogovorene lokacije’, ‚odobrena lokacija robe’ te ‚druga carinarnica’ ne mogu se koristiti istodobno.

Jezik dogovorene lokacije robe (LNG)

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c ako se koristi odgovarajuće slobodno tekstualno potpolje.

Odobrena lokacija robe

(polje 30.)

Vrsta/duljina: sb ..17

Atribut nije obvezan ako se koristi skupina podataka ‚REZULTAT KONTROLE’. Ako se atribut koristi, potrebno je precizno naznačiti mjesto na kojem se roba može pregledati. Ako se skupina podataka ‚REZULTAT KONTROLE’ ne koristi, atribut se ne može koristiti. Atributi ‚dogovorena lokacija robe’/‚oznaka dogovorene lokacije’, ‚odobrena lokacija robe’ te ‚druga carinarnica’ ne mogu se koristiti istodobno.

Druga carinarnica

(polje 30.)

Vrsta/duljina: sb ..17

Atribut se ne može koristiti ako se koristi skupina podataka ‚REZULTAT KONTROLE’. Ako se ova skupina podataka ne koristi, atribut nije obvezan. Ako se ovaj atribut koristi, potrebno je precizno naznačiti mjesto na kojem se roba može pregledati. Atributi ‚dogovorena lokacija robe’/‚oznaka dogovorene lokacije’, ‚odobrena lokacija robe’ te ‚Druga carinarnica’ ne mogu se koristiti istodobno.

Ukupna bruto masa

(polje 35.)

Vrsta/duljina: b ..11,3

Atribut se koristi.

Jezična oznaka prateće isprave u novom kompjuteriziranom sustavu provoza (NCTS)

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika prateće isprave u provozu (NCTS prateće isprave) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c.

Naznaka jezika za dijalog kod otpreme

Vrsta/duljina: s2

Upotreba oznake jezika iz Priloga 37.c nije obvezna. Ako se ovaj atribut ne koristi, sustav će upotrijebiti standardni jezik polazne carinarnice.

Datum deklaracije

(polje 50.)

Vrsta/duljina: n8

Atribut se koristi.

Mjesto deklaracije

(polje 50.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Jezik mjesta deklaracije (LNG)

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) odgovarajućeg slobodnog tekstualnog potpolja koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c.

TRGOVAC pošiljatelj

(polje 2.)

Broj: 1

Ova se skupina podataka koristi kada je prijavljen samo jedan pošiljatelj. U tom se slučaju skupina podataka ‚TRGOVAC pošiljatelj’ skupine podataka ‚ROBNA STAVKA’ ne može koristiti.

Ime

(polje 2.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

(polje 2.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

(polje 2.)

Vrsta/duljina: s2

Koristi se oznaka zemlje iz Priloga 37.c.

Poštanski broj

(polje 2.)

Vrsta/duljina: sb ..9

Atribut se koristi.

Grad

(polje 2.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Jezik imena i adrese (NAD LNG)

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika imena i adrese (NAD LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c.

TIN

(polje 2.)

Vrsta/duljina: sb ..17

Upotreba atributa za unos identifikacijskog broja trgovca (TIN) nije obvezna za države članice.

TRGOVAC primatelj

(polje 8.)

Broj: 1

Skupina podataka koristi se kada je prijavljen samo jedan primatelj i atribut ‚zemlja odredišta’ skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’ sadržava državu članicu ili članicu Efta-e. U tom se slučaju skupina podataka ‚TRGOVAC primatelj’ skupine podataka ‚ROBNA STAVKA’ ne može koristiti.

Ime

(polje 8.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

(polje 8.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

(polje 8.)

Vrsta/duljina: s2

Koristi se oznaka zemlje iz Priloga 37.c.

Poštanski broj

(polje 8.)

Vrsta/duljina: sb ..9

Atribut se koristi.

Grad

(polje 8.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Jezik imena i adrese

(NAD LNG)

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika imena i adrese (NAD LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c.

TIN

(polje 8.)

Vrsta/duljina: sb ..17

Upotreba ovog atributa za unos identifikacijskog broja trgovca (TIN) nije obvezna za države članice.

ROBNA STAVKA

Broj: 999

Skupinu podataka se koristi. Kada postoje popis pošiljki primjenjuju se sljedeća pravila:

traženi atribut ‚zemlja otpreme’ skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’ postavlja se na ‚-’,

skupina podataka ‚ROBNA STAVKA’ i prema potrebi podskupine podataka ‚UPUĆIVANJE NA RANIJE ISPRAVE’, ‚PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE’ i ‚POSEBNE NAPOMENE’ pojavljuju se samo jednom. Ostale podskupine podataka skupine ‚ROBNA STAVKA’ ne mogu se koristiti,

atribut ‚tekstualni opis’ sadrži upućivanje na popise pošiljki u privitku, ‚tekstualni opis LNG’ sadržava oznaku jezika (LNG) koji se koristi za navedena upućivanja. Sadržaj upućivanja može biti kako slijedi:

—   kod ‚vrste deklaracije’ = ‚T1’: ‚vidjeti popis pošiljki’,

—   kod ‚vrste deklaracije’ = ‚T2’: ‚vidjeti popis pošiljki’,

—   kod ‚vrste deklaracije’ = ‚T2F’: ‚vidjeti popis pošiljki’,

—   kod ‚vrste deklaracije’ = ‚T-’:

‚T1: vidjeti popis pošiljkiod ... do …’,

‚T2: vidjeti popis pošiljki od ... do …’,

‚T2F: vidjeti popis pošiljki od ... do …’,

atribut ‚broj stavke’ popunjava se s ‚-’,

ostali se atributi skupine podataka ‚ROBNA STAVKA’ ne mogu koristiti.

Vrsta deklaracije

(ex polje 1.)

Vrsta/duljina: sb ..5

Atribut se koristi ako je oznaka ‚T-’ upotrijebljena za atribut ‚vrsta deklaracije’ skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’. U ostalim se slučajevima ovaj atribut ne može koristiti.

Zemlja otpreme

(ex polje 15.a)

Vrsta/duljina: s2

Atribut se koristi ako je prijavljeno više od jedne zemlje otpreme. Koriste se oznake zemlje iz Priloga 37.c. Atribut ‚zemlja otpreme’ skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’ ne može se koristiti. Ako je prijavljena samo jedna zemlja otpreme, koristi se odgovarajući atribut skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’.

Zemlja odredišta

(ex polje 17.a)

Vrsta/duljina: s2

Atribut se koristi ako je prijavljeno više od jedne zemlje odredišta. Koriste se oznake zemlje iz Priloga 37.c. Atribut ‚zemlja odredišta’ skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’ ne može se koristiti. Ako je prijavljena samo jedna zemlja odredišta, koristi se odgovarajući atribut skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’.

Tekstualni opis

(polje 31.)

Vrsta/duljina: sb ..140

Atribut se koristi.

Jezik tekstualnog opisa

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) odgovarajuće slobodne tekstualne potpolja koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c.

Broj stavke

(polje 32.)

Vrsta/duljina: b ..5

Atribut se koristi čak i kada je upotrijebljen broj ‚1’ za atribut ‚ukupan broj stavki’ skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’. U tom se slučaju broj ‚1’ koristi za ovaj atribut. Svaki se broj stavke pojavljuje samo jednom u cijeloj deklaraciji.

Oznaka robe

(polje 33.)

Vrsta/duljina: b ..8

Atribut se koristi s najmanje četiri i najviše osam znamenki u skladu s Prilogom 37.

Bruto masa

(polje 35.)

Vrsta/duljina: b ..11,3

Ovaj atribut nije obvezan kada su robe različite vrste obuhvaćene istom deklaracijom i zajedno zapakirane tako da nije moguće utvrditi bruto masu svake pojedine vrste robe.

Neto masa

(polje 38.)

Vrsta/duljina: b ..11,3

Upotreba atributa nije obveza u skladu s Prilogom 37.

TRGOVAC pošiljatelj

(ex polje 2.)

Broj: 1

Skupina podataka ‚TRGOVAC pošiljatelj’ ne može se koristiti kada je prijavljen samo jedan pošiljatelj. U tom se slučaju koristi skupina podataka ‚TRGOVAC pošiljatelj’ na razini ‚POSTUPAK PROVOZA’.

Ime

(ex polje 2.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

(ex polje 2.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

(ex polje 2.)

Vrsta/duljina: s2

Koristi se oznaka zemlje iz Priloga 37.c.

Poštanski broj

(ex polje 2.)

Vrsta/duljina: sb ..9

Atribut se koristi.

Grad

(ex polje 2.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

NAD LNG

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika imena i adrese (NAD LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c.

TIN

(ex polje 2.)

Vrsta/duljina: sb ..17

Upotreba ovog atributa za unos identifikacijskog broja trgovca (TIN) nije obvezna za države članice.

TRGOVAC primatelj

(ex polje 8.)

Broj: 1

Skupina podataka koristi se kada je prijavljeno više od jednog primatelja i kada atribut ‚zemlja odredišta’ skupine podataka ‚ROBNA STAVKA’ sadržava državu članicu ili članicu Efta-e. Kada je prijavljen samo jedan primatelj, skupina podataka ‚TRGOVAC primatelj’ skupine podataka ‚ROBNA STAVKA’ ne može se koristiti.

Ime

(ex polje 8.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

(ex polje 8.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

(ex polje 8.)

Vrsta/duljina: s2

Koristi se oznaka zemlje iz Priloga 37.c.

Poštanski broj

(ex polje 8.)

Vrsta/duljina: sb ..9

Atribut se koristi.

Grad

(ex polje 8.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

NAD LNG

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika imena i adrese (NAD LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c.

TIN

(ex polje 8.)

Vrsta/duljina: sb ..17

Upotreba ovog atributa za unos identifikacijskog broja trgovca (TIN) nije obvezna za države članice.

KONTEJNERI

(polje 31.)

Broj: 99

Skupina podataka se koristi ako atribut ‚kontejner’ skupine podataka ‚POSTUPAK PROVOZA’ sadržava oznaku ‚1’.

Broj kontejnera

(polje 31.)

Vrsta/duljina: sb ..11

Atribut se koristi.

SGI oznake

(polje 31.)

Broj: 9

Skupina podataka koristi se za unos identifikacije osjetljive robe (SGI) kada se deklaracija za postupak provoza odnosi na robe iz Priloga 44.c.

Oznaka osjetljive robe

(polje 31.)

Vrsta/duljina: b ..2

Oznaka iz Priloga 37.c koristi se ako oznaka robe nije dostatna za jednoznačno utvrđivanje istovjetnosti robe iz Priloga 44.c.

Osjetljiva količina

(polje 31.)

Vrsta/duljina: b ..11,3

Atribut se koristi kada se deklaracija za postupak provoza odnosi na robe iz Priloga 44c.

PAKETI

(polje 31.)

Broj: 99

Skupina podataka se koristi.

Znak i broj paketa

(polje 31.)

Vrsta/duljina: sb ..42

Atribut se koristi kada atribut ‚Vrsta paketa’ sadržava druge oznake iz Priloga 37.c osim onih za rasuti teret (VQ, VG, VL, VY, VR ili VO) ili za ‚nezapakiran’ (NE). Upotreba nije obvezna ako atribut ‚Vrsta paketa’ sadržava jednu od prethodno navedenih oznaka.

Jezik znaka i broja paketa

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c ako se koristi odgovarajuća slobodna tekstualna potpolje.

Vrsta paketa

(polje 31.)

Vrsta/duljina: s2

Koristi se oznaka paketa iz Priloga 37.c.

Broj paketa

(polje 31.)

Vrsta/duljina: b ..5

Atribut se koristi kada atribut ‚Vrsta paketa’ sadržava druge oznake iz Priloga 37.c osim onih za rasuti teret (VQ, VG, VL, VY, VR ili VO) ili za ‚nezapakiran’ (NE). Ne može se koristiti ako atribut ‚Vrsta paketa’ sadržava jednu od prethodno navedenih oznaka.

Broj komada

(polje 31.)

Vrsta/duljina: b ..5

Atribut se koristi kada atribut ‚Vrsta paketa’ sadržava oznaku iz Priloga 37.c za ‚nezapakiran’ (NE). U ostalim slučajevima ovaj se atribut ne može koristiti.

UPUĆIVANJE NA RANIJE ISPRAVE

(polje 40.)

Broj: 9

Skupina podataka koristi se u skladu s Prilogom 37.

Vrsta prethodne isprave

(polje 40.)

Vrsta/duljina: sb ..6

Ako se koristi skupina podataka, potrebno je koristiti barem jednu vrstu prethodne isprave.

Referenca prethodne isprave

(polje 40.)

Vrsta/duljina: sb ..20

Potrebno je koristiti referencu prethodne isprave.

Jezik reference prethodne isprave

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) odgovarajućeg slobodnog tekstualnog potpolja koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c.

Dopunski podaci

(polje 40.)

Vrsta/duljina: sb ..26

Upotreba atributa nije obvezna za države članice.

Jezik dopunskih podataka

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c ako se koristi odgovarajuće slobodno tekstualno potpolje.

PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE

(polje 44.)

Broj: 99

Skupina podataka koristi se u skladu s Prilogom 37. Ako se skupina podataka koristi, potrebno je upotrijebiti barem jedan od sljedećih atributa.

Vrsta isprave

(polje 44.)

Vrsta/duljina: sb ..3

Koristi se oznaka iz Priloga 37.c.

Referenca isprave

(polje 44.)

Vrsta/duljina: sb ..20

Jezik reference isprave

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c ako se koristi odgovarajuće slobodno tekstualno potpolje.

Dopunski podaci

(polje 44.)

Vrsta/duljina: sb ..26

Jezik dopunskih podataka

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c ako se koristi odgovarajuće slobodno tekstualno potpolje.

POSEBNE NAPOMENE

(polje 44.)

Broj: 99

Skupina podataka koristi se u skladu s Prilogom 37. Ako se skupina podataka koristi, potrebno je upotrijebiti ili atribut ‚identifikacija dodatnih podataka’ ili ‚tekst’.

Identifikacija dodatnih podataka

(polje 44.)

Vrsta/duljina: sb ..3

Oznaka iz Priloga 37.c koristi se za unos identifikacije (id) dodatnih podataka.

Izvoz iz EZ-a

(polje 44.)

Vrsta/duljina: n1

Ako atribut ‚identifikacija dodatnih podataka’ sadržava oznaku ‚DG0’ ili ‚DG1’, koristi se atribut ‚izvoz iz EZ-a’ ili ‚izvoz iz zemlje’. Ne mogu se istodobno koristiti oba atributa. U ostalim se slučajevima atribut ne može koristiti. Ako se koristi ovaj atribut, potrebno je upotrijebiti sljedeće oznake:

0 = ne

1 = da.

Izvoz iz zemlje

(polje 44.)

Vrsta/duljina: s2

Ako atribut ‚identifikacija dodatnih podataka’ sadržava oznaku ‚DG0’ ili ‚DG1’, koristi se atribut ‚izvoz iz EZ-a’ ili ‚izvoz iz zemlje’. Ne mogu se istodobno koristiti oba atributa. U ostalim se slučajevima atribut ne može koristiti. Ako se koristi ovaj atribut, potrebno je upotrijebiti oznaku zemlje iz Priloga 37.c.

Tekst

(polje 44.)

Vrsta/duljina: sb ..70

Jezik teksta

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c ako se koristi odgovarajuće slobodno tekstualno potpolje.

Polazna CARINARNICA

(polje C.)

Broj: 1

Skupina podataka se koristi.

Referentni broj

(polje C.)

Vrsta/duljina: sb8

Koristi se oznaka iz Priloga 37.c.

TRGOVAC glavni obveznik

(polje 50.)

Broj: 1

Skupina podataka se koristi.

TIN

(polje 50.)

Vrsta/duljina: sb ..17

Atribut se koristi za unos identifikacijskog broja trgovca (TIN) ako skupina podataka ‚rezultat kontrole’ sadržava oznaku A3.

Ime

(polje 50.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi ako je upotrijebljen atribut ‚TIN’, a sustav još ne poznaje ostale atribute ove skupine podataka.

Ulica i broj

(polje 50.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi ako je upotrijebljen atribut ‚TIN’, a sustav još ne poznaje ostale atribute ove skupine podataka.

Zemlja

(polje 50.)

Vrsta/duljina: s2

Koristi se oznaka zemlje iz Priloga 37.c ako je upotrijebljen atribut ‚TIN’, a sustav još ne poznaje ostale atribute ove skupine podataka.

Poštanski broj

(polje 50.)

Vrsta/duljina: sb ..9

Atribut se koristi ako je upotrijebljen atribut ‚TIN’, a sustav još ne poznaje ostale atribute ove skupine podataka.

Grad

(polje 50.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi ako je upotrijebljen atribut ‚TIN’, a sustav još ne poznaje ostale atribute ove skupine podataka.

Jezik imena i adrese (NAD LNG)

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika imena i adrese (NAD LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c ako se koriste odgovarajuća slobodna tekstualna potpolja.

PREDSTAVNIK

(polje 50.)

Broj: 1

Skupina podataka se koristi ako glavni obveznik koristi ovlaštenog predstavnika.

Ime

(polje 50.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi.

Svojstvo predstavnika

(polje 50.)

Vrsta/duljina: s ..35

Upotreba ovog atributa nije obvezna.

Jezik svojstva predstavnika

Vrsta/duljina: s2

Za utvrđivanje jezika (LNG) koristi se oznaka jezika iz Priloga 37.c ako se koristi odgovarajuće slobodno tekstualno potpolje.

Provozna CARINARNICA

(polje 51.)

Broj: 9

Skupina podataka koristi se u skladu s Prilogom 37.

Referentni broj

(polje 51.)

Vrsta/duljina: sb8

Koristi se oznaka iz Priloga 37.c.

Odredišna CARINARNICA

(polje 53.)

Broj: 1

Skupina podataka se koristi.

Referentni broj

(polje 53.)

Vrsta/duljina: sb8

Koristi se oznaka iz Priloga 37.c.

TRGOVAC ovlašteni primatelj

(polje 53.)

Broj: 1

Skupina podataka se može koristiti za naznaku da će se roba isporučiti ovlaštenom primatelju.

Identifikacijski broj trgovca (TIN) ovlaštenog primatelja

(polje 53.)

Vrsta/duljina: sb ..17

Atribut se koristi za unos identifikacijskog broja trgovca (TIN).

REZULTAT KONTROLE

(polje D.)

Broj: 1

Skupina podataka se koristi ako deklaraciju podnosi ovlašteni pošiljatelj.

Oznaka rezultata kontrole

(polje D.)

Vrsta/duljina: sb2

Koristi se oznaka A3.

Krajnji rok

(polje D.)

Vrsta/duljina: b8

Atribut se koristi.

PODACI O PLOMBI

(polje D.)

Broj: 1

Skupina podataka koristi se ako ovlašteni pošiljatelj podnosi deklaraciju za koju njegova ovlast zahtijeva upotrebu plombe ili je glavnom obvezniku odobrena upotreba posebnog pečata.

Broj pečata

(polje D.)

Vrsta/duljina: b ..4

Atribut se koristi.

IDENTIFIKACIJA PLOMBE

(polje D.)

Broj: 99

Skupina podataka koristi se za identifikaciju (id) plombe.

Identitet pečata

(polje D.)

Vrsta/duljina: sb ..20

Atribut se koristi.

Jezik identiteta pečata

Vrsta/duljina: s2

Koristi se oznaka jezika (LNG) iz Priloga 37.c.

OSIGURANJE

Broj: 9

Skupina podataka se koristi.

Vrsta osiguranja

(polje 52.)

Vrsta/duljina: b1

Koristi se oznaka iz Priloga 38.

REFERENCA OSIGURANJA

(polje 52.)

Broj: 99

Skupina podataka se koristi ako atribut ‚vrsta osiguranja’ sadržava oznaku ‚0’, ‚1’,‚4’ ili ‚9’.

Referentni broj osiguranja

(GRN)

(polje 52.)

Vrsta/duljina: sb24

Atribut se koristi za unos referentnog broja osiguranja (GRN) ako atribut ‚vrsta osiguranja’ sadržava oznaku ‚0’, ‚1’, ‚4’ ili ‚9’. U tom se slučaju atribut ‚ostale reference osiguranja’ ne može koristiti.

Ostale reference osiguranja

(polje 52.)

Vrsta/duljina: sb ..35

Atribut se koristi ako atribut ‚vrsta osiguranja’ sadržava druge oznake osim ‚0’, ‚1’, ‚4’ ili ‚9’. U tom se slučaju atribut ‚GRN’ ne može koristiti.

Oznaka pristupa

Vrsta/duljina: sb4

Ova informacija nije obvezna za države članice. Ako se koristi atribut, informacija se koristi u slučaju kada atribut ‚vrsta osiguranja’ sadržava oznaku ‚0’, ‚1’, ‚4’ ili ‚9’.

OGRANIČENJE VALJANOSTI (EZ)

Broj: 1

Ne vrijedi za EZ

(polje 52.)

Vrsta/duljina: b1

0 = ne oznaka koristi se za provoz Zajednice.

OGRANIČENJE VALJANOSTI (NE EZ)

Broj: 99

Ne vrijedi za ostale ugovorne strane

(polje 52.)

Vrsta/duljina: s2

Za naznaku zemlje EFTE koristi se oznaka zemlje iz Priloga 3.c”.


PRILOG III.

„Prilog 37.c

DODATNE OZNAKE ZA KOMPJUTERIZIRANI PROVOZNI SUSTAV

1.   Oznake zemalja (CNT)

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjer

1.

ISO alfa 2 oznaka zemlje.

Slovno 2

IT

Koristi se ISO alfa 2 oznaka zemlje (vidjeti Prilog 38.).

2.   Oznaka jezika

Primjenjuje se kodiranje ISO alfa 2 u skladu s normom ISO - 639: 1988.

3.   Oznaka robe (COM)

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjeri

1.

HS6

Brojčano 6 (poravnanje lijevo)

010 290

Unosi se šest znamenki harmoniziranog sustava (HS6). Oznaka robe može se za potrebe pojedinih zemalja proširiti na osam znamenki.

4.   Oznaka osjetljive robe

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjeri

1.

Dodatna identifikacija osjetljive robe

Brojčano ..2

2

Oznaka se koristi kao dodatak uz HS6 kako je navedeno u Prilogu 44.c ako se osjetljiva roba ne može dostatno identificirati pomoću HS6.

5.   Oznaka pakiranja

(preporuka UNECE-a br. 21/Rev.1 - kolovoz 1994.)


Raspršivač

AE

Ampula, nezaštićena

AM

Ampula, zaštićena

AP

Raspršivač

AT

Vreća

BG

 

 

Bala, komprimirana

BL

Bala, nekomprimirana

BN

Balon, nezaštićen

BF

Balon, zaštićen

BP

Šipka

BR

Bačva

BA

Šipke, u svežnju/zavežljaju/bali

BZ

Koš

BK

Sanduk za pivo

CB

Kanta

BI

Ploča

BD

Ploča, u svežnju/zavežljaju/bali

BY

Kalem

BB

Svežanj

BT

Boca, nezaštićena, valjkasta

BO

Boca, nezaštićena, kruškolika

BS

Boca, zaštićena valjkasta

BQ

Boca, zaštićena kruškolika

BV

Sanduk za boce, stalak za boce

BC

Kutija

BX

Kablica

BJ

Rasuti teret, ukapljeni plin (na abnormalnoj temperaturi/pritisku)

VQ

Rasuti teret, plin (na 1 031 mbar i 15 °C)

VG

Tekući rasuti teret

VL

Kruti rasuti teret, fine čestice (‚prah’)

VY

Kruti rasuti teret, zrnaste čestice (‚zrna’)

VR

Kruti rasuti teret, velike čestice (‚kvržice’)

VO

Zavežljaj

BH

Svežanj

BE

Velika bačva

BU

 

 

Kavez

CG

Limenka, pravokutna

CA

Limenka, valjkasta

CX

Kanistar

CI

Platno

CZ

Stakleni balon, nezaštićen

CO

Stakleni balon, zaštićen

CP

Karton

CT

Kutijica

CS

Posuda

CK

Škrinja

CH

Kanta za mlijeko

CC

Kovčeg

CF

Lijes

CJ

Navoj

CL

Sklopiva cijev

TD

Pokrov

CV

Sanduk

CR

Košara

CE

Pehar

CU

Valjak

CY

 

 

Demižon, nezaštićen

DJ

Demižon, zaštićen

DP

Bubanj

DR

 

 

Omotnica

EN

 

 

Kutija za film

FP

Bačvica od 41 l

FI

Pljoska

FL

Limeni kovčeg

FO

Okvir

FR

Sanduk, uokviren

FD

Sanduk, za voće

FC

 

 

Boca, plinska

GB

Greda

GI

Grede, u svežnju/zavežljaju/bali

GZ

 

 

Košara, s poklopcem

HR

Bačva od 245 l

HG

 

 

Ingot

IN

Ingoti, u svežnju/zavežljaju/bali

IZ

 

 

Ćup

JR

Kanistar, pravokutni

JC

Kanistar, valjkasti

JY

Vrč

JG

Vreća od jute

JT

 

 

Bačvica

KG

 

 

Klada

LG

Klade, u svežnju/zavežljaju/bali

LZ

 

 

Sanduk, za mlijeko

MC

Višeslojna torba

MB

Vreća, višeslojna

MS

Vreća od rogoza

MT

Kutija za šibice

MX

 

 

Složiva kutija

NS

Mreža

NT

 

 

Paket

PK

Zamotuljak

PA

Kabao

PL

Smotuljak

PC

Cijev

PI

Cijevi, u svežnju/zavežljaju/bali

PZ

Vrč za vodu

PH

Daska

PN

Daske, u svežnju/zavežljaju/bali

PZ

Ploča

PG

Ploče, u svežnju/zavežljaju/bali

PY

Lonac

PT

Vrećica

PO

 

 

Crvena mreža za voće

RT

Kalem

RL

Prsten

RG

Šipka

RD

Šipke, u svežnju/zavežljaju/bali

RZ

Smotuljak

RO

 

 

Vrećica

SH

Vreća

SA

Mornarska škrinja

SE

Plitki sanduk

SC

List

ST

Metalna ploča

SM

Listovi, u svežnju/zavežljaju/bali

SZ

Pakiranje prozirnom folijom

SW

Sanduk, od letvica

SK

Podloga za umetanje

SL

Vreteno

SD

Putni kovčeg

SU

 

 

Rezervoar, pravokutan

TK

Rezervoar, valjkast

TY

Sanduk za čaj

TC

Limenka

TN

Pladanj

PU

Podložak za pakiranje

PU

Veliki kovčeg

TR

Bala

TS

Kabao

TB

Cijev

TU

Cijev, sklopiva

TD

Cijevi, u svežnju/zavežljaju/bali

TZ

Golema bačva

TO

 

 

Nepakiran ili nezapakiran

NE

 

 

Vakumiran

VP

Velika okrugla posuda (badanj, kotao)

VA

Bočica za lijekove

VI

 

 

Opletena boca

WB

6.   Oznaka predočenih isprava/potvrda

(brojčane oznake iz 1997b UN Direktorija za elektroničku razmjenu podataka za upravu, trgovinu i prijevoz: popis oznaka za element podataka 1001, naziv isprave/poruke, šifrirano.)


Potvrda o sukladnosti

2

Potvrda o kakvoći

3

Potvrda o prometu robe A.TR.1

18

Popis kontejnera

235

Popis paketa

271

Predračun

325

Komercijalni račun

380

Interni popis pošiljki

703

Glavna teretnica

704

Teretnica

705

Interna teretnica

714

Cestovni list - SMGS

722

Cestovni robni list

730

Zračni popis pošiljki

740

Glavni zračni popis pošiljki

741

Otpremnica (poštanski paketi)

750

Multimodalna/kombinirana prijevozna isprava (generička)

760

Teretni manifest

785

Specifikacija popisa pošiljki

787

Otpremnica predložak T

820

Otpremnica predložak T1

821

Otpremnica predložak T2

822

Kontrolna isprava T5

823

Otpremnica predložak T2L

825

Izvozna deklaracija za robu

830

Fitosanitarna potvrda

851

Sanitarna potvrda

852

Veterinarska potvrda

853

Potvrda o podrijetlu

861

Deklaracija o podrijetlu

862

Potvrda o podrijetlu radi stjecanja povlaštenog postupanja

864

Obrazac potvrde o podrijetlu radi stjecanja povlaštenog postupanja (GSP)

865

Uvozna dozvola

911

Prijava tereta (dolazak)

933

Dozvola izvoza za robu pod embargom

941

Obrazac TIF

951

Karnet TIR

952

Potvrda o podrijetlu EUR 1

954

Karnet ATA

955

Ostalo

zzz

7.   Dodatni podaci/Posebne identifikacijske oznake

Primjenjuju se sljedeće oznake:

DG0= izvoz iz zemlje EFTE koji podliježe ograničenjima ili izvoz iz EZ-a koji podliježe ograničenjima.

DG1= izvoz iz zemlje EFTE koji podliježe carini ili izvoz iz EZ-a koji podliježe carini.

DG2= izvoz.

Dodatne posebne identifikacijske oznake mogu biti utvrđene i na nacionalnoj razini.

8.   Referentni broj carinarnice (COR)

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjer

1

Oznaka zemlje kojoj carinarnica pripada (vidjeti CNT)

Slovno 2

IT

2

Nacionalni broj carinarnice

Slovno-brojčano 6

0830AB

Polje 1. kako je gore objašnjeno.

Polje 2. mora biti popunjeno šesteroznamenkastom brojčanom oznakom. Šest znamenki omogućuje državnim upravama utvrđivanje hijerarhije između carinarnica ako je to potrebno.”


PRILOG IV.

Prilog 38. mijenja se kako slijedi:

1.

Tekst za treće potpolje polja 1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„Ovo se potpolje ne mora popunjavati osim u slučaju kada se obrazac koristi za provoz Zajednice ili kao isprava za predočavanje dokaza o tome da roba ima status Zajednice.

U tom slučaju koriste se sljedeći znakovi:

T1: za robu za koju se traži kretanje putem vanjskog provoznog postupka Zajednice;

T2: za robu za koju se traži kretanje putem unutarnjeg provoznog postupka Zajednice u skladu s člancima 163. ili 165. Zakonika, osim ako se ne primjenjuje članak 340.c stavak 2.;

T2F: za robu za koju se traži kretanje putem unutarnjeg provoznog postupka Zajednice u skladu s člankom 340.c stavkom 1.;

T: za miješane pošiljke na koje se odnosi članak 351.,

kada se prostor iza ‚T’ mora precrtati;

T2L: kada se obrazac koristi za predočavanje dokaza o tome da roba ima status Zajednice;

T2LF: kada se obrazac koristi za predočavanje dokaza o tome da roba ima status Zajednice s odredištem u ili podrijetlom iz dijela carinskog područja na koje se ne primjenjuju odredbe Direktive 77/388/EEZ.”.

2.

Tekst na oznakama koje se koriste za popunjavanje prvog potpolja polja 33. zamjenjuje se sljedećim:

„Prvo potpolje (8 znakova)

Popuniti uporabom tarifnih brojeva kombinirane nomenklature.

Ako se obrazac koristi za provozni postupak Zajednice, u ovo se potpolje unosi oznaka robe koja se sastoji od najmanje šest znamenki Harmoniziranog sustava za opisivanje i označivanje robe. Međutim, ako se to zahtijeva zakonodavstvom Zajednice, koristi se tarifni broj kombinirane nomenklature.”.

3.

Tekst za polje 51. zamjenjuje se sljedećim:

Polje 51.: Predviđene provozne carinarnice (i zemlje)

Oznake zemalja

Ova oznaka zemlje je oznaka ISO alpha 2 (ISO 3166).

Primjenjuju se sljedeće oznake:


Belgija

BE

Danska

DK

Njemačka

DE

Grčka

GR

Španjolska

ES

Francuska

FR

Irska

IE

Italija

IT

Luksemburg

LU

Nizozemska

NL

Austrija

AT

Portugal

PT

Finska

FI

Švedska

SE

Ujedinjena Kraljevina

GB

Mađarska

HU

Island

IS

Norveška

NO

Poljska

PL

Slovačka

SK

Švicarska

CH

Češka

CZ”.

4.

Tekst za polje 52. zamjenjuje se sljedećim:

Polje 52.: Osiguranje

Oznake osiguranja

Primjenjuju se sljedeće oznake:


Stanje

Oznaka

Ostali unosi

Za oslobađanje od polaganja osiguranja (članak 380. stavak 3.)

0

— broj potvrde o oslobađanju od polaganja osiguranja

Za zajedničko osiguranje

1

— broj potvrde o zajedničkom osiguranju

— jamstvena carinarnica

Za pojedinačno osiguranje jamca

2

 

Za pojedinačno osiguranje u gotovini

3

 

Za pojedinačno osiguranje u obliku kupona

4

— broj kupona za pojedinačno osiguranje

Kada se osiguranje ne traži

(članak 95. Uredbe (EEZ) br. 2913/92)

6

 

Kada se osiguranje ne traži za određena javna tijela

8

 

Za pojedinačno osiguranje vrste iz Priloga 47.a točke 3.

9

— upućivanje na obvezu osiguranja

— jamstvena carinarnica”


PRILOG V.

„PRILOG 44.a

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM POPISA POŠILJKI

GLAVA I.

Općenito

1.   Definicija

Popis pošiljki je isprava koja ima obilježja opisana u ovom Prilogu.

2.   Obrazac popisa pošiljki

2.1.   Kao popis pošiljki može se koristiti samo prednja strana obrasca.

2.2.   Obilježja popisa pošiljki su:

(a)

naslov ‚Popisa pošiljki’;

(b)

polje dimenzija 70 × 55 mm podijeljeno na gornji dio dimenzija 70 × 15 mm i donji dio dimenzija 70 × 40 mm;

(c)

stupci sa sljedećim naslovima sljedećim redoslijedom:

serijski broj,

oznake, brojevi, broj i vrsta paketa, opis robe,

zemlja otpreme/izvoza,

bruto masa u kg,

rezervirano za upravu.

Korisnici mogu širinu stupaca prilagoditi svojim potrebama. Međutim, širina stupca pod naslovom ‚rezervirano za upravu’ uvijek mora biti najmanje 30 mm. Korisnici mogu također sami odlučiti kako će koristiti druge prostore osim onih iz točki (a), (b) i (c).

2.3.   Neposredno ispod posljednjeg unosa mora se povući vodoravna crta, a svaki prostor koji se ne koristi mora biti precrtan kako bi se onemogućilo naknadno upisivanje.

GLAVA II.

Podaci koji se unose pod različitim naslovima

1.   Polje

1.1.   Gornji dio

Kada se popis pošiljki prilaže uz provoznu deklaraciju, glavni obveznik u gornji dio polja mora unijeti ‚T1’, ‚T2’ ili ‚T2F’.

Kada se popis pošiljki prilaže uz ispravu T2L, odgovarajuća osoba u gornji dio polja mora unijeti ‚T2L’ ili ‚T2LF’.

1.2.   Gornji dio

U ovaj dio polja moraju se unijeti podaci iz glave III. stavka 4. iz nastavka teksta.

2.   Stupci

2.1.   Serijski broj

Ispred svake stavke navedene u popisu pošiljki mora pisati serijski broj.

2.2.   Oznake, brojevi, broj i vrsta paketa, opis robe

Traženi se podaci navode u skladu s Prilogom 37. i Prilogom 38.

Kada se popis pošiljki prilaže uz provoznu deklaraciju, podaci koji se upisuju u polje 31. (paketi i opis robe), polje 44. (dodatni podaci, dostavljene isprave, potvrde i odobrenja) te kada je prikladno polje 33. (oznaka robe) i polje 38. (neto masa) moraju se unijeti u ovaj stupac.

2.3.   Zemlja otpreme/izvoza

Upisati ime države članice iz koje se roba otprema ili izvozi.

Ovaj stupac nemojte koristiti kada se popis pošiljki prilaže uz ispravu T2L.

2.4.   Bruto masa (kg)

Unijeti podatke iz polja 35. jedinstvene carinske deklaracije (JCD) (vidjeti Prilog 37.).

GLAVA III.

Uporaba popisa pošiljki

1.   Provozna deklaracija ne može istodobno u privitku imati i popis pošiljki i jedan ili više dodatnih listova.

2.   Kada se koristi popis pošiljki, potrebno je precrtati polje 15. (zemlja otpreme/izvoza), polje 32. (broj stavke), polje 33. (oznaka robe), polje 35. (bruto masa (kg)), polje 38. (neto masa (kg)) i prema potrebi polje 44. (dodatni podaci, dostavljene isprave, potvrde i odobrenja) obrasca provozne deklaracije, a polje 31. (paketi i opis robe) ne smije se koristiti za unos oznaka, brojeva, broja i vrsta paketa ili opisa robe. U polje 31. (paketi i opis robe) upotrijebljenog obrasca provozne deklaracije unosi se upućivanje na serijski broj i oznaku različitih popisa pošiljki.

3.   Popis pošiljki mora biti sačinjen u jednakom broju primjeraka kao i obrazac na koji se odnosi.

Jedan se primjerak popisa pošiljki dostavlja polaznoj carinarnici ako se provozna deklaracija obrađuje upotrebom sustava za obradu podataka i ako su podaci iz popisa pošiljki pohranjeni u sustavu predmetne carinarnice. U protivnom, dostavljaju se najmanje tri primjerka popisa pošiljki.

4.   Kada se provozna deklaracija registrira, popis pošiljki mora dobiti isti registracijski broj kao i obrazac na koji se odnosi. Taj se broj mora unijeti upotrebom pečata koji sadržava ime polazne carinarnice ili se unosi ručno. Ako se unosi ručno, mora se ovjeriti službenim pečatom polazne carinarnice.

Službenik polazne carinarnice ne mora potpisati obrasce.

5.   Kada se u privitku jednog obrasca koji se koristi za provoz Zajednice nalazi nekoliko popisa pošiljki, ti popisi moraju nositi serijski broj koji je dodijelio glavni obveznik, a broj priloženih popisa pošiljki mora se unijeti u polje 4. (popis pošiljki) navedenog obrasca.

6.   Odredbe iz stavka 1. do 5. primjenjuju se prema potrebi kada se popis pošiljki nalazi u privitku isprave T2L ili T2LF.”


PRILOG VI.

„PRILOG 44.b

ODREDBE O OBRASCIMA KOJI SE KORISTE U PROVOZU ZAJEDNICE

U ovom se Prilogu navode karakteristike obrazaca koji se upotrebljavaju u provoznom postupku Zajednice osim jedinstvene carinske deklaracije.

1.   Popis pošiljki

1.1.   Obrasci se tiskaju na papiru za pisanje, težine najmanje 40 g/m2 koji je dovoljno čvrst da se onemogući lagano trganje ili gužvanje tijekom uobičajene uporabe. Boju obrasca mogu odrediti predmetne osobe.

1.2.   Format obrazaca je 210 × 297 mm, a može biti kraći najviše 5 mm ili duži najviše 8 mm.

2.   Obavijest o provozu

2.1.   Obrasci se tiskaju na papiru za pisanje, težine najmanje 40 g/m2 koji je dovoljno čvrst da se onemogući lagano trganje ili gužvanje tijekom uobičajene uporabe. Papir je bijele boje.

2.2.   Format obrazaca je 210 × 148 mm.

3.   Potvrda primitka

3.1.   Obrasci se tiskaju na papiru za pisanje, težine najmanje 40 g/m2 koji je dovoljno čvrst da se onemogući lagano trganje ili gužvanje tijekom uobičajene uporabe. Papir je bijele boje.

3.2.   Format obrazaca je 148 × 105 mm.

4.   Pojedinačno osiguranje

4.1.   Obrasci se tiskaju na papiru koji ne sadrži mehaničku celulozu, obrađenom za pisanje, težine najmanje 55 g/m2. Pozadina papira sadržava tiskani guilloche uzorak crvene boje kako bi se otkrilo svako krivotvorenje mehaničkim ili kemijskim sredstvima. Papir je bijele boje.

4.2.   Format obrazaca je 148 × 105 mm.

4.3.   Na obrascima je naznačeno ime i adresa tiskare, ili znak po kojem se tiskara može identificirati, kao i serijski identifikacijski broj.

5.   Potvrde o zajedničkom osiguranju i oslobođenju od polaganja osiguranja

5.1.   Obrasci potvrda o zajedničkom osiguranju i oslobođenju od polaganja osiguranja, u nastavku teksta ‚potvrde’, tiskaju se na bijelom papiru koji ne sadrži mehaničku celulozu, težine najmanje 100 g/m2. Pozadina papira na obje strane sadržava tiskani guilloche uzorak kako bi se otkrilo svako krivotvorenje mehaničkim ili kemijskim sredstvima. Uzorak je:

zelene boje za potvrde o osiguranju,

svijetlo plave boje za potvrde o oslobođenju od polaganja osiguranja.

5.2.   Format obrazaca je 210 × 148 mm.

5.3.   Države članice odgovorne su za tiskanje obrazaca ili za organizaciju njihovog tiskanja. Svaka potvrda ima otisnut serijski identifikacijski broj.

6.   Odredbe zajedničke za cijelu glavu II.

6.1.   Obrasci se popunjavaju pisaćim strojem ili drugim mehanografskim ili sličnim postupkom. Popis pošiljki, obavijest o provozu i potvrda primitka mogu također biti čitko popunjeni rukom, u kojem se slučaju popunjavaju tintom velikim slovima.

6.2.   Obrasci moraju biti sačinjeni na jednom od službenih jezika država članica koji je prihvatljiv za carinska tijela otpremne države članice. Ova odredba ne primjenjuje se na kupone za paušalna osiguranja.

6.3.   Carinska tijela države članice kojoj se obrasci moraju dostaviti mogu prema potrebi zatražiti prijevod na službeni jezik ili na jedan od službenih jezika predmetne države članice.

6.4.   Carinska tijela države članice koja su odgovorna za jamstvenu carinarnicu utvrđuju jezik koji se koristi za potvrde o zajedničkom osiguranju i oslobođenju od polaganja osiguranja.

6.5.   Nisu dozvoljena brisanja niti izmjene. Izmjene unose se precrtavanjem netočnih podataka i, prema potrebi, dodavanjem potrebnih podataka. Svaku takvu izmjenu inicijalima ovjerava osoba koja ih je unijela, a mora ih ovjeriti i carinska tijela.”


PRILOG VII.

„PRILOG 44.c

ROBA KOD KOJE POSTOJI VISOK RIZIK OD PRIJEVARE

1

2

3

4

5

Tarifna oznaka

Naziv

Minimalne količine

Oznaka osjetljive robe (1)

Minimalni iznos pojedinačnog osiguranja

ex 0102 90

Ostale žive životinje domaćih vrsta goveda

4 000 kg

1

1 500 EUR/tona

0201 10

0201 20

0201 30

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

3 000 kg

 

2 700 EUR/tona

2 900 EUR/tona

5 200 EUR/tona

0202 10

0202 20

0202 30

Goveđe meso, smrznuto

3 000 kg

 

2 700 EUR/tona

2 900 EUR/tona

3 900 EUR/tona

0402 10

0402 21

0402 29

0402 91

0402 99

Mlijeko i vrhnje, koncentrirano ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

2 500 kg

 

1 600 EUR/tona

1 900 EUR/tona

2 500 EUR/tona

1 400 EUR/tona

1 600 EUR/tona

0405 10

0405 90

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka

3 000 kg

 

2 600 EUR/tona

2 800 EUR/tona

ex 0803 00

Svježe banane isključujući rajske smokve

8 000 kg

1

800 EUR/tona

1701 11

1701 12

1701 91

1701 99

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

7 000 kg

 

2207 10

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim

3 hl

 

2 500 EUR/hl čisti alkohol

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 60

2208 70

ex 2208 90

Alkohol, žestoka pića i ostala alkoholna pića

5 hl

1

2 500 EUR/hl čisti alkohol

2402 20

Cigarete što sadrže duhan

35 000 komada

 

120 EUR/1 000 komada


(1)  Ako se primjenjuju odredbe dijela II. glave II. poglavlja 4. odjeljka 2. pododjeljka 7., a oznaka HS nije dostatna za jednoznačno utvrđivanje istovjetnosti robe iz stupca 2., mora se koristiti i oznaka osjetljive robe iz stupca 4. kao i tarifna oznaka iz stupca 1.”


PRILOG VIII.

Prilog 45.a poglavlje II. zamjenjuje se sljedećim:

Poglavlje II.

Napomene s objašnjenjem i pojedinosti (podaci) za prateću provoznu ispravu

A.   Napomene s objašnjenjem za popunjavanje prateće provozne isprave

Isprava koja prati provoz tiska se na temelju podataka iz provozne deklaracije, koje prema potrebi može izmijeniti ili dopuniti glavni obveznik i/ili provjeriti polazna carinarnica, a popunjava se kako slijedi:

1.

Referentni broj kretanja (MRN)

Informacija se daje slovno-brojčano pomoću 18 znamenki sukladno sljedećem oglednom primjerku:


Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjeri

1

Posljednje dvije znamenke godine formalnog prihvaćanja kretanja u provozu (GG)

Brojčano 2

97

2

Identifikacijska oznaka zemlje iz koje je kretanje počelo (ISO alfa 2 oznaka zemlje)

Slovno 2

IT

3

Jedinstvena identifikacijska oznaka za kretanje u provozu po godini i zemlji

Slovno-brojčano 13

9876AB8890123

4

Kontrolna znamenka

Slovno-brojčano 1

5

Polje 1. i polje 2. kako je gore objašnjeno.

Polje 3. mora se popuniti identifikacijskom oznakom za provoz. Način na koji se ovo polje koristi spada u odgovornost nacionalnih uprava, ali svaki provoz koji se obradi tijekom jedne godine u određenoj zemlji mora imati jedinstvenu oznaku. Nacionalne uprave koje žele imati referentni broj ispostave nadležnih tijela obuhvaćen u MRN-u mogu iskoristiti do prvih 6 znamenki za upisivanje nacionalnog broja carinarnice.

Polje 4. mora se popuniti vrijednošću koja je kontrolna znamenka za cijeli MRN. Ovo polje omogućuje otkrivanje pogreške kod preuzimanja cijelog MRN-a.

2.

Polje 3.:

prvo potpolje: serijski broj tekućeg tiskanog lista,

drugo potpolje: ukupni broj tiskanih listova (uključujući popis stavki),

ne koristi se kada se radi o samo jednoj stavki.

3.

U prostoru s desne strane polja 8.:

 

Ime i adresa carinarnice kojoj se mora vratiti povratni primjerak isprave koja prati provoz.

4.

Polje C.:

ime polazne carinarnice,

referentni broj polazne carinarnice,

datum prihvaćanja deklaracije za postupak provoza,

ime i broj odobrenja ovlaštenog pošiljatelja (ako postoji).

5.

Polje D.:

rezultati kontrole,

navod ‚obvezujući plan puta’, prema potrebi.

Isprava koja prati provoz ne smije se mijenjati i ne smiju se dodavati niti brisati podaci u njoj, osim ako nije drukčije određeno ovom Uredbom.

B.   Napomene s objašnjenjem za tiskanje

Postoje sljedeće mogućnosti za tiskanje isprave koja prati provoz.

1.

Deklarirana odredišna carinarnica povezana je s računalnim sustavom provoza i ne koriste se popis pošiljki:

tiska se samo primjerak A (prateća isprava).

2.

Deklarirana odredišna carinarnica povezana je s računalnim sustavom provoza i popis pošiljki se koristi:

tiska se primjerak A (prateća isprava), i

tiska se primjerak B (povratni primjerak).

3.

Deklarirana odredišna carinarnica nije povezana s računalnim sustavom provoza (bez obzira na to koristi li se popis pošiljki ili ne):

tiska se primjerak A (prateća isprava), i

tiska se primjerak B (povratni primjerak).

C.   Napomene s objašnjenjem o povratku rezultata kontrole iz odredišne carinarnice

Postoje sljedeće mogućnosti za vraćanje rezultata kontrole iz odredišne carinarnice:

1.

Stvarna odredišna carinarnica deklarirana je carinarnica i povezana je s računalnim sustavom provoza:

rezultati kontrole šalju se polaznoj carinarnici elektroničkim putem ako se popis pošiljki ne koristi,

rezultati kontrole šalju se polaznoj carinarnici upotrebom povratnog primjerka B isprave koja prati provoz (uključujući popise pošiljki) ako se popis pošiljki koristi.

2.

Stvarna odredišna carinarnica deklarirana je carinarnica i ona nije povezana s računalnim sustavom provoza:

rezultati kontrole šalju se polaznoj carinarnici upotrebom povratnog primjerka B isprave koja prati provoz (uključujući popise pošiljki ili popise stavki) bez obzira na to koristi li se popis pošiljki ili ne.

3.

Deklarirana odredišna carinarnica povezana je s računalnim sustavom provoza, ali stvarna odredišna carinarnica nije povezana s računalnim sustavom provoza (promjena odredišne carinarnice):

rezultati kontrole šalju se polaznoj carinarnici koristeći presliku isprave koja prati provoz, primjerak A (uključujući popis stavki, ako postoji) ako se popis pošiljki ne koristi,

rezultati kontrole šalju se polaznoj carinarnici koristeći povratni primjerak B isprave koja prati provoz (uključujući popise pošiljki) ako se popis pošiljki koristi.

4.

Deklarirana odredišna carinarnica nije povezana s računalnim sustavom provoza, ali stvarna je odredišna carinarnica povezana s računalnim sustavom provoza (promjena odredišne carinarnice):

rezultati kontrole polaznoj se carinarnici šalju elektroničkim putem ako se popis pošiljki ne koristi,

rezultati kontrole polaznoj se carinarnici šalju upotrebom povratnog primjerka B isprave koja prati provoz (uključujući popise pošiljki) ako se popis pošiljki koristi.

D.   Napomena s objašnjenjem uporabe popisa pošiljki

Ako se popis pošiljki koristi, primjerci A i B isprave koja prati provoz tiskaju se iz sustava. U tom se slučaju unose sljedeći podaci:

1.

Naznaka ukupnog broja popisa pošiljki (polje 4.) umjesto ukupnog broja popisa stavki (polje 3.).

2.

Polje ‚opis robe’ (polje 31.) sadržava samo:

kod robe T1, T2 ili T2F: ‚vidjeti popise pošiljki’,

kod robe T1, T2 i T2F:

‚roba T1’: ‚vidjeti popise pošiljki br. … do …’,

‚roba T2’: ‚vidjeti popise pošiljki br. … do …’,

‚roba T2F’: ‚vidjeti popise pošiljki br. … do …’.

3.

Polje ‚dodatni podaci’ također se tiska.

4.

Svi ostali specifični podaci o robi na razini stavki navode se na odgovarajućim teretnim listovima koji se prilažu uz ispravu koja prati provoz.”


PRILOG IX.

Prilog 45.b poglavlje II. zamjenjuje se sljedećim:

Poglavlje II.

Napomene s objašnjenjem i pojedinosti (podaci) za popis stavki

Kada pošiljka sadrži više od jedne stavke, list A popisa stavki uvijek se tiska iz računalnog sustava i prilaže se uz primjerak A isprave koja prati provoz.

Ako se isprava koja prati provoz tiska u dva primjerka, A i B, tada se također i list B popisa stavki tiska i prilaže uz primjerak B isprave koja prati provoz.

Polja popisa stavki mogu se vertikalno širiti.

Podaci se moraju tiskati na sljedeći način:

1.

Polje za identifikaciju (gornji lijevi ugao):

(a)

popis stavki;

(b)

list A/B;

(c)

serijski broj tekućeg lista i ukupni broj listova (uključujući ispravu koja prati provoz).

2.

OoDep - naziv polazne carinarnice.

3.

Datum - datum prihvaćanja deklaracije za postupak provoza.

4.

MRN - referentni broj kretanja u skladu s definicijom iz Priloga 45.a.

5.

Podaci u različitim poljima na razini stavki moraju se tiskati na sljedeći način:

(a)

broj stavke - serijski broj tekuće stavke;

(b)

režim - ako je status robe za cijelu deklaraciju jednak, ovo se polje ne koristi;

(c)

kod mješovitih pošiljki, tiska se stvarni status, T1, T2 ili T2F;

(d)

preostala se polja popunjavaju kako je opisano u Prilogu 37., prema potrebi u šifriranom obliku.”


PRILOG X

„PRILOG 46.

Image


PRILOG XI.

„PRILOG 46.a

SVOJSTVA PLOMBI

Plombe iz članka 357. moraju imati barem sljedeća svojstva i biti u skladu sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

(a)

Osnovna svojstva

Plombe moraju:

1.

biti na sigurnom mjestu u uobičajenoj uporabi;

2.

biti lako provjerljive i prepoznatljive;

3.

biti izrađene na takav način da svaki lom ili uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim okom;

4.

biti oblikovane za jednokratnu uporabu, ili ako su namijenjene za višekratnu uporabu, biti oblikovane tako da prilikom svake ponovne uporabe daju jasnu pojedinačnu identifikacijsku oznaku;

5.

imati na sebi identifikacijske oznake.

(b)

Tehničke specifikacije:

1.

oblik i dimenzije plombi mogu se razlikovati s obzirom na metode pečaćenja koje se koriste, ali dimenzije moraju biti takve da se osigura lako čitanje identifikacijskih oznaka;

2.

krivotvorenje identifikacijskih oznaka plombi mora biti nemoguće, a njihova reprodukcija teška;

3.

materijal koji se koristi mora biti otporan na slučajni lom i onemogućavati nezamjetljivo krivotvorenje ili ponovnu uporabu.”


PRILOG XII.

„PRILOG 46.b

KRITERIJI IZ ČLANAKA 380. I 381.

Kriterij

Napomene

1.

Dovoljno iskustvo

Dokaz o dovoljnom iskustvu pruža se pravilnom uporabom provoznog postupka Zajednice u svojstvu glavnog obveznika tijekom jednog od sljedećih razdoblja prije podnošenja zahtjeva za smanjenjem:

jedna godina za primjenu članka 380. stavka 2. točke (a) i članka 381. stavka 1.,

dvije godine za primjenu članka 380. stavka 2. točke (b) i članka 381. stavka 2. točke (a),

tri godine za primjenu članka 380. stavka 3. i članka 381. stavka 2. točke (b).

Ta se razdoblja smanjuju za jednu godinu za podnositelje zahtjeva koji za podnošenje deklaracija za postupak provoza koriste metode elektroničke obrade podataka.

2.

Visoka razina suradnje s carinskim tijelima

Glavni obveznik postiže visoku razinu suradnje s carinskim tijelima tako da u upravljanje svojim poslovima uključuje posebne mjere koje time carinskim tijelima olakšavaju obavljanje provjera i zaštitu predmetnih interesa.

Pod uvjetom da ih carinska tijela smatraju zadovoljavajućima, takve se mjere između ostalog mogu odnositi na:

posebne metode popunjavanja deklaracija za postupak provoza (posebno uporaba elektroničkog sustava obrade podataka), ili

sadržaj takvih deklaracija, ako glavni obveznik pruža dodatne informacije i kada to nije obvezno, ili

metode ispunjavanja formalnosti za stavljanje robe u postupak (npr. glavni obveznik uvijek podnosi svoje deklaracije istoj carinarnici).

3.

Upravljanje prijevozom

Glavni obveznik pruža dokaze da upravlja prijevozom, između ostalog:

(a)

tako da sam obavlja prijevoz i primjenjuje visoke standarde sigurnosti; ili

(b)

korištenjem prijevoznika s kojim ima dugogodišnje ugovorne odnose i koji pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde sigurnosti; ili

(c)

korištenjem posrednika koji je ugovorom vezan s prijevoznikom i pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde sigurnosti.

4.

Dovoljna financijska sredstva za ispunjenje obveza

Glavni obveznik dokazuje da ima financijska sredstva za pokriće svojih obveza pružanjem dokaza carinskim tijelima kojima pokazuje da ima sredstva za plaćanje carinskog duga koji bi mogao nastati u vezi s predmetnom robom.”


PRILOG XIII.

„PRILOG 47.

Image


PRILOG XIV.

„PRILOG 47.a

PRIMJENA ČLANKA 94. STAVAKA 6. I 7. ZAKONIKA

Privremena zabrana korištenja zajedničkog osiguranja za smanjeni iznos ili zajedničkog osiguranja

1.   Situacije u kojima se privremeno može zabraniti korištenje zajedničkog osiguranja za smanjeni iznos ili zajedničkog osiguranja

1.1.   Privremena zabrana korištenja zajedničkog osiguranja za smanjeni iznos

‚Posebne okolnosti’ iz članka 94. stavka 6. Zakonika imaju značenje situacije u kojoj je u značajnom broju slučajeva u koje je uključeno više od jednoga glavnog obveznika i koje ugrožavaju neometano funkcioniranje postupka ustanovljeno da, unatoč primjeni članka 384. i članka 9. Zakonika, zajedničko osiguranje za smanjeni iznos iz članka 94. stavka 4. Zakonika više nije dovoljno kako bi se osiguralo plaćanje carinskog duga u propisanom vremenskom roku, a koji carinski dug nastaje kada se bilo koja roba navedena u Prilogu 44.c izuzme iz provoznog postupka Zajednice.

1.2.   Privremena zabrana korištenja zajedničkog osiguranja

‚Velika prijevara’ iz članka 94. stavka 7. ima značenje situacije u kojoj je ustanovljeno da unatoč primjeni članka 384., članka 9. Zakonika i, prema potrebi, članka 94. stavka 6. Zakonika, zajedničko osiguranje iz članka 94. stavka 2. točke (b) Zakonika više nije dovoljno kako bi se osiguralo plaćanje u propisanom vremenskom roku carinskog duga koji nastaje kada se roba navedena u popisu iz Priloga 44.c izuzme iz provoznog postupka Zajednice. S tim u vezi potrebno je uzeti u obzir količinu robe koja je izuzeta i okolnosti njihova izuzeća, a posebno ako je to posljedica međunarodnog organiziranog kriminala.

2.   Učinak odluke

2.1.   Učinak odluke kojom se privremeno zabranjuje korištenje zajedničkog osiguranja za smanjeni iznos ili zajedničkog osiguranja ograničen je na razdoblje od 12 mjeseci, osim u slučaju da Komisija donese odluku produžiti to razdoblje ili opozvati odluku u sklopu postupka odbora.

2.2.   Sljedeće se mjere primjenjuju na postupke provoza koji obuhvaćaju robu koja podliježe odlukama kojima se zabranjuje korištenje zajedničkog osiguranja:

jedna od sljedećih napomena, čije su dimenzije barem 100 × 10 mm i otisnute crvenom bojom, stavlja se dijagonalno na sve primjerke deklaracije o provozu:

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FORBUD MOD SAMLET KAUTION

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

GARANZIA GLOBALE VIETATA

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

odstupajući od članka 363. odredišna carinarnica vraća Primjerak br. 5 svake deklaracije o provozu ovjeren tim tekstom najkasnije na radni dan nakon dana na koji su pošiljka i potrebni primjerci deklaracije podneseni toj carinarnici. Ako je takva pošiljka podnesena ovlaštenom primatelju u smislu članka 406., on prosljeđuje primjerak br. 5 svojoj domaćoj odredišnoj carinarnici najkasnije na radni dan koji slijedi nakon dana na koji je primio pošiljku.

3.   Mjere za ublažavanje financijskih posljedica zabrane korištenja zajedničkog osiguranja

Ako je privremeno zabranjeno korištenje zajedničkog osiguranja za robu iz Priloga 44.c, posjednici zajedničkog osiguranja mogu na zahtjev koristiti pojedinačno osiguranje. Međutim, primjenjuju se sljedeći posebni uvjeti:

pojedinačno osiguranje podnosi se u obliku posebnog dokumenta o osiguranju u kojem se upućuje na ovaj Prilog i koje obuhvaća samo robu koja se navodi u odluci,

ovo se pojedinačno osiguranje može koristiti samo u polaznoj carinarnici koja se navodi u dokumentu o osiguranju,

ono se može koristiti za pokriće nekoliko istodobnih ili uzastopnih poslova pod uvjetom da zbroj iznosa o kojima se radi u trenutačnim poslovima, a za koje postupak još nije izvršen, ne prekoračuje iznos pojedinačnog osiguranja,

svaki put kada se postupak izvrši za provoz kroz Zajednicu obuhvaćen tim pojedinačnim osiguranjem, iznos koji odgovara tom poslu provoza oslobađa se i može se ponovno iskoristiti za pokriće drugog provoza do maksimalnog iznosa osiguranja.

4.   Iznimka od odluke kojom se privremeno zabranjuje korištenje zajedničkog osiguranja za smanjeni iznos ili zajedničkog osiguranja

4.1.   Glavni obveznici mogu se ovlastiti da koriste zajedničko osiguranje za umanjeni iznos ili zajedničko osiguranje za stavljanje u postupak provoza kroz Zajednicu robe na koju se odluka o privremenoj zabrani korištenja odnosi ako mogu dokazati da nije nastao carinski dug u odnosu na predmetnu robu u sklopu poslova provoza kroz Zajednicu koje su poduzeli tijekom dvije godine prije donošenja te odluke ili, ako su u tom razdoblju nastali carinski dugovi, ako mogu dokazati da su dužnik odnosno dužnici ili jamac iste u cijelosti podmirili u propisanom vremenskom roku.

Kako bi dobio ovlaštenje za korištenje privremeno zabranjenog zajedničkog osiguranja, glavni obveznik mora također ispuniti uvjete utvrđene člankom 381. stavkom 2. točkom (b).

4.2.   Članci 374. i 378. primjenjuju se mutatis mutandis na primjene i ovlaštenja za iznimke iz točke 4.1.

4.3.   Ako carinska tijela odobre iznimku, polje 8. potvrde o zajedničkom osiguranju sadrži jednu od sljedećih napomena:

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

UNRESTRICTED USE

UTILISATION NON LIMITEE

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

GEBRUIK ONBEPERKT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING”


PRILOG XV.

„PRILOG 48.

ZAJEDNIČKI POSTUPAK PROVOZA/POSTUPAK PROVOZA ZAJEDNICE

ZAJEDNIČKO OSIGURANJE

I.   Obveza jamca

1.

Dolje potpisani (1)

s boravištem u (2)

ovime zajednički i pojedinačno jamči, u jamstvenoj carinarnici …

do najvećeg iznosa od …

koji čini 100 %/50 %/30 % (3) referentnog iznosa,

za Europsku zajednicu koja obuhvaća Kraljevinu Belgiju, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Njemačku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španjolsku, Francusku Republiku, Irsku, Talijansku Republiku, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republiku Austriju, Portugalsku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republiku Mađarsku, Republiku Island, Kraljevinu Norvešku, Republiku Poljsku, Slovačku Republiku, Švicarsku konfederaciju, Češku Republiku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino (4), za svaki iznos neposrednih ili posrednih odgovornosti, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne novčanih kazni, za koji glavni obveznik (5),

je ili može postati odgovoran gore navedenim zemljama za dug u obliku carine i drugih naknada koje se odnose na robu koja je stavljena u provozni postupak Zajednice ili zajednički provozni postupak.

2.

Dolje potpisani se obvezuje platiti tražene iznose do gore navedenog maksimalnog iznosa na prvi pisani zahtjev nadležnih carinskih tijela zemalja iz stavka 1. i bez mogućnosti odgode plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, do granice naprijed navedenog najvećeg iznosa, osim ako on ili ona ili neka druga predmetna osoba prije isteka tog roka carinskim tijelima ne dokaže da je postupak završio.

Na zahtjev dolje potpisanog i iz bilo kojeg opravdanog razloga, nadležna tijela mogu nakon roka od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva za plaćanje produljiti razdoblje u kojem je dolje potpisani dužan platiti tražene iznose. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen u tu svrhu na novčanom ili financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

Ovaj iznos se ne može umanjiti za bilo koji iznos koji je već plaćen pod uvjetima ovog obvezivanja osim ako se od dolje potpisanog zatraži da plati dug koji se pojavi tijekom postupka provoza Zajednice ili zajedničkog provoznog postupka koji je započet prije primitka prethodnog zahtjeva za plaćanjem ili u roku od 30 dana nakon toga.

3.

Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati jamstvena carinarnica. Dolje potpisani ostaje odgovoran za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom provoza Zajednice ili zajedničkog provoza obuhvaćenog ovom obvezom, a koji je započet prije nego je opoziv ili ukidanje osiguranja stupilo na snagu, čak i ako je zahtjev za plaćanjem podnesen nakon tog datuma.

4.

U smislu ove obveze dolje potpisani daje svoju službenu adresu u svakoj od ostalih zemalja iz stavka 1., koja je (6):

Zemlja

Prezime i ime ili naziv poduzeća te puna adresa

Dolje potpisani potvrđuje da se svi dopisi i obavijesti i sve formalnosti ili postupci u vezi s ovom obvezom naslovljeni na jednu od službenih adresa ili pisanim putem sastavljeni na jednu od službenih adresa prihvaćaju kako je propisno dostavljeno dolje potpisanom.

Dolje potpisani potvrđuje nadležnost sudova u mjestima u kojima ima službenu adresu.

Dolje potpisani obvezuje se zadržati svoju službenu adresu ili, ako mora promijeniti jednu ili više navedenih adresa, o tome unaprijed obavijestiti jamstvenu carinarnicu.

Sastavljeno u …, dana …

(Potpis) (7)

II.   Prihvaćanje jamstvene carinarnice

Jamstvena carinarnica …

Jamčeva obveza prihvaćena je dana …

(Pečat i potpis)


(1)  Prezime i ime, ili naziv poduzeća.

(2)  Puna adresa.

(3)  Precrtati ono što se ne primjenjuje.

(4)  Precrtati ime ugovorne strane ili stranaka ili država (Andora ili San Marino) preko čijeg područja ne ide provoz. Upućivanje na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino odnose se samo na provozni postupak Zajednice.

(5)  Prezime i ime ili naziv poduzeća i puna adresa glavnog obveznika.

(6)  Ako u zakonu neke zemlje nema odredbe o službenoj adresi, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje priopćenja naslovljenih na njega, a potvrda iz drugog podstavka i obveza iz četvrtog podstavka stavka 4. moraju se uskladiti. Sudovi u mjestima u kojima se nalazi službena adresa jamca ili njegovih zastupnika nadležni su za sporove u vezi s tim osiguranjem.

(7)  Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu prije svog potpisa: ‚Osiguranje za iznos u visini od …’, pri čemu je iznos napisan slovima.”


PRILOG XVI.

„PRILOG 49.

ZAJEDNIČKI POSTUPAK PROVOZA/POSTUPAK PROVOZA ZAJEDNICE

Pojedinačno osiguranje

I.   Obveza jamca

1.

Dolje potpisani (1)

s prebivalištem u (2)

ovime zajednički i pojedinačno jamči, u jamstvenoj carinarnici …

do najvećeg iznosa od …

za Europsku zajednicu koja obuhvaća Kraljevinu Belgiju, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Njemačku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španjolsku, Francusku Republiku, Irsku, Talijansku Republiku, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republiku Austriju, Portugalsku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske, Češku Republiku, Švicarsku konfederaciju, Republiku Island, Republiku Mađarsku, Kraljevinu Norvešku, Republiku Poljsku, Slovačku Republiku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino (3), za svaki iznos neposrednih ili posrednih odgovornosti, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne novčanih kazni, za koji glavni obveznik (4),

je ili može postati odgovoran gore navedenim zemljama za dug u obliku carine i drugih naknada koje se odnose na dolje opisanu robu koja je stavljena u provozni postupak Zajednice ili zajednički provozni postupak iz polazne carinarnice …

do odredišne carinarnice …

Opis robe: …

2.

Dolje potpisani se obvezuje platiti tražene iznose do gore navedenog maksimalnog iznosa na prvi pisani zahtjev nadležnih carinskih tijela zemalja iz stavka 1. i bez mogućnosti odgode plaćanja iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju da on ili ona ili neka druga predmetna osoba prije isteka tog roka carinskim tijelima ne dokaže da je postupak završio.

Na zahtjev dolje potpisanog i iz bilo kojeg opravdanog razloga, nadležna tijela mogu nakon roka od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva za plaćanje produljiti razdoblje u kojem je dolje potpisani dužan platiti tražene iznose. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen u tu svrhu na novčanom ili financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

3.

Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati jamstvena carinarnica. Dolje potpisani ostaje odgovoran za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom provoza Zajednice ili zajedničkog provoza obuhvaćenog ovom obvezom, a koji je započet prije nego je opoziv ili ukidanje osiguranja stupilo na snagu, čak i ako je zahtjev za plaćanjem podnesen nakon tog datuma.

4.

U smislu ove obveze dolje potpisani daje svoju službenu adresu u svakoj od ostalih zemalja iz stavka 1., koja je (5):

Zemlja

Prezime i ime ili poduzeće i puna adresa:

Dolje potpisani potvrđuje da se svi dopisi i obavijesti i sve formalnosti ili postupci u vezi s ovom obvezom naslovljeni na jednu od službenih adresa ili pisanim putem sastavljeni na jednu od službenih adresa prihvaćaju kako je propisno dostavljeno dolje potpisanom.

Dolje potpisani potvrđuje nadležnost sudova u mjestima u kojima ima službenu adresu.

Dolje potpisani obvezuje se zadržati svoju službenu adresu ili, ako mora promijeniti jednu ili više navedenih adresa, o tome unaprijed obavijestiti jamstvenu carinarnicu.

Sastavljeno u …, dana …

(Potpis) (6)

II.   Prihvaćanje jamstvene carinarnice

Jamstvena carinarnica …

Jamčeva obveza prihvaćena je dana … koja pokriva postupa provoza Zajednice ili zajedničkog provoza izvršenog na temelju provozne deklaracije br. … od … (7)

(Pečat i potpis)


(1)  Prezime i ime ili naziv poduzeća.

(2)  Puna adresa.

(3)  Precrtati ime ugovorne strane ili stranaka ili država (Andora ili San Marino) preko čijeg područja ne ide provoz. Upućivanje na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino odnosi se samo na provozni postupak Zajednice.

(4)  Prezime i ime ili naziv poduzeća i puna adresa glavnog obveznika.

(5)  Ako u zakonu neke zemlje nema odredbe o službenoj adresi, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje priopćenja naslovljenih na njega, a potvrda iz drugog podstavka i obveza iz četvrtog podstavka stavka 4. moraju se uskladiti. Sudovi u mjestima u kojima se nalazi službena adresa jamca ili njegovih zastupnika nadležni su za sporove u vezi s tim osiguranjem.

(6)  Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu prije svog potpisa: ‚Osiguranje za iznos u visini od …’, pri čemu je iznos napisan slovima.

(7)  Popunjava polazna carinarnica.”


PRILOG XVII.

„PRILOG 50.

ZAJEDNIČKI POSTUPAK PROVOZA/POSTUPAK PROVOZA ZAJEDNICE

Pojedinačno osiguranje u obliku kupona

I.   Obveza jamca

1.

Dolje potpisani (1)

s prebivalištem u (2)

ovime zajednički i pojedinačno jamči, u jamstvenoj carinarnici …

za Europsku zajednicu koja obuhvaća Kraljevinu Belgiju, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Njemačku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španjolsku, Francusku Republiku, Irsku, Talijansku Republiku, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republiku Austriju, Portugalsku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske, Češku Republiku, Švicarsku konfederaciju, Republiku Island, Republiku Mađarsku, Kraljevinu Norvešku, Republiku Poljsku, Slovačku Republiku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino (3), za svaki iznos neposrednih ili posrednih odgovornosti, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne novčanih kazni, za koji glavni obveznik je ili može postati odgovoran gore navedenim zemljama za dug u obliku carine i drugih naknada koje se odnose na robu koja je stavljena u zajednički provozni postupak u vezi koje se dolje potpisani obvezao izdati kupone pojedinačnog osiguranja u maksimalnom iznosu od 7 000 EUR po kuponu.

2.

Dolje potpisani se obvezuje platiti tražene iznose do gore navedenog maksimalnog iznosa na prvi pisani zahtjev nadležnih carinskih tijela zemalja iz stavka 1. i bez mogućnosti odgode plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, do granice naprijed navedenog najvećeg iznosa, do 7 000 EUR po kuponu pojedinačnog jamstva, osim ako on ili ona ili neka druga predmetna osoba prije isteka tog roka carinskim tijelima ne dokaže da je postupak završio.

Na zahtjev niže potpisanog i iz bilo kojeg opravdanog razloga, nadležna tijela mogu nakon roka od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva za plaćanje produljiti razdoblje u kojem je dolje potpisani dužan platiti tražene iznose. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen u tu svrhu na novčanom ili financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

3.

Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati jamstvena carinarnica. Dolje potpisani ostaje odgovoran za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom provoza Zajednice ili zajedničkog provoza obuhvaćenog ovom obvezom, a koji je započet prije nego je opoziv ili ukidanje osiguranja stupilo na snagu, čak i ako je zahtjev za plaćanjem podnesen nakon tog datuma.

4.

U smislu ove obveze niže potpisani daje svoju službenu adresu (4) u svakoj od ostalih zemalja iz stavka 1., koja je:

Zemlja

Prezime i ime ili naziv poduzeća te puna adresa

Dolje potpisani potvrđuje da se svi dopisi i obavijesti i sve formalnosti ili postupci u vezi s ovom obvezom naslovljeni na jednu od službenih adresa ili pisanim putem sastavljeni na jednu od službenih adresa prihvaćaju kako je propisno dostavljeno dolje potpisanom.

Dolje potpisani potvrđuje nadležnost sudova u mjestima u kojima ima službenu adresu.

Dolje potpisani obvezuje se zadržati svoju službenu adresu ili, ako mora promijeniti jednu ili više navedenih adresa, o tome unaprijed obavijestiti jamstvenu carinarnicu.

Sastavljeno u …, dana …

(Potpis) (5)

II.   Prihvaćanje jamstvene carinarnice

Jamstvena carinarnica …

Jamčeva obveza prihvaćena dana …

(Pečat i potpis)


(1)  Prezime i ime ili naziv poduzeća.

(2)  Puna adresa.

(3)  Samo za provoz Zajednice.

(4)  Ako u zakonu neke zemlje nema odredbe o službenoj adresi, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje priopćenja naslovljenih na njega, a potvrda iz drugog podstavka i obveza iz četvrtog podstavka stavka 4. moraju se uskladiti. Sudovi u mjestima u kojima se nalazi službena adresa jamca ili njegovih zastupnika nadležni su za sporove u vezi s tim osiguranjem.

(5)  Prije potpisa potpisnik mora rukom upisati sljedeću napomenu: ‚Valjano kao kupon osiguranja’.”


PRILOG XVIII.

„PRILOG 51.

Image

Image


PRILOG XIX.

„PRILOG 51.A

Image

Image


PRILOG XX.

„PRILOG 51.b

NAPOMENE S OBJAŠNJENJEM O ZAJEDNIČKOM OSIGURANJU I POTVRDA O OSLOBOĐENJU OD POLAGANJA OSIGURANJA

1.   Podaci koji se upisuju na prednjoj strani potvrde

Nakon izdavanja nisu dopuštene izmjene ni dopune, dodavanja niti brisanja napomena u poljima 1. do 8. potvrde o zajedničkom osiguranju te u poljima 1. do 7. potvrde o oslobođenju od polaganja osiguranja.

1.1.   Oznaka valute

U polje 6. potvrde o zajedničkom jamstvu i polje 5. potvrde o oslobođenju od polaganja osiguranja države članice upisuju ISO ALPHA 3 (ISO 4217) oznaku korištene valute.

1.2.   Napomene

1.2.1.   Ako se zajedničko osiguranje ne može koristiti jer je roba navedena u Prilogu 44.C, u polje 8. potvrde mora se upisati jedna od sljedećih napomena:

Validez limitada

Begrænset gyldighed

Beschränkte Geltung

Περιορισμένη ισχύς

Limited validity

Validité limitée

Validità limitata

Beperkte geldigheid

Validade limitada

Voimassa rajoitetusti

Begränsad giltighet

1.2.2.   Ako se glavni obveznik obvezao da će sve svoje provozne deklaracije predati određenoj polaznoj carinarnici, naziv te carinarnice mora se velikim tiskanim slovima upisati u polje 8. potvrde o zajedničkom osiguranju ili polje 7. potvrde o oslobođenju od polaganja osiguranja.

1.3.   Ovjera potvrda u slučaju produljenja njihove valjanosti

Kada se produljuje rok valjanosti potvrde, jamstvena carinarnica mora ovjeriti polje 9. potvrde o zajedničkom osiguranju ili polje 8. potvrde o oslobođenju od polaganja osiguranja.

2.   Podaci koji se upisuju na poleđini potvrde - Osobe ovlaštene za potpisivanje provoznih deklaracija

2.1.   Kada se potvrda izdaje, ili u bilo kojem trenutku tijekom njezinog roka valjanosti, glavni obveznik na poleđini mora napisati imena osoba koje je ovlastio za potpisivanje provoznih deklaracija. Svaki od tih unosa mora sadržavati prezime i ime ovlaštene osobe te primjerak njezinog potpisa, a svaki mora supotpisati glavni obveznik. Glavni obveznik može precrtati svako polje koje ne želi koristiti.

2.2.   Glavni obveznik može u svakom trenutku opozvati navedena ovlaštenja.

2.3.   Svaka osoba čije je ime upisano na poleđini potvrde ove vrste koja se predaje polaznoj carinarnici ovlašteni je predstavnik glavnog obveznika.

3.   Uporaba potvrda kada je zabranjena upotreba zajedničkog osiguranja

Detalji o postupku nalaze se u Prilogu 47.A točki 4.”


PRILOG XXI.

„PRILOG 54.

Image

Image


Top