EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1760

Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97

SL L 204, 11.8.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1760/oj

03/Sv. 036

HR

Službeni list Europske unije

117


32000R1760


L 204/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.07.2000.


UREDBA (EZ) br. 1760/2000 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. srpnja 2000.

o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 37. i 152.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

djelujući u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora (4),

budući da:

(1)

Članak 19. Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 od 21. travnja 1997. o utvrđivanju sustava za označivanje i registraciju životinja vrste goveda i o označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa (5), navodi da treba uvesti obvezni sustav označivanja goveđeg mesa, koji bi od 1. siječnja 2000. nadalje postao obvezan u svim državama članicama. Isti članak također predviđa da treba prije tog datuma na temelju prijedloga Komisije usvojiti opća pravila za taj obvezni sustav.

(2)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2772/1999 od 21. prosinca 1999. o općim pravilima za obvezni sustav označivanja goveđeg mesa (6) predviđa da se ova opća pravila primjenjuju samo privremeno tijekom najviše osam mjeseci, što znači od 1. veljače do 31. kolovoza 2000.

(3)

Iz razloga jasnoće Uredbu (EZ) br. 820/97 treba staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom.

(4)

Kao posljedica nestabilnosti tržišta goveđim mesom i proizvodima od goveđeg mesa uzrokovane kriznom situacijom zbog goveđe spongiformne encefalopatije, poboljšanje transparentnosti uvjeta za proizvodnju i stavljanje na tržište predmetnih proizvoda, naročito u pogledu sljedivosti povoljno je utjecalo na potrošnju goveđeg mesa. Kako bi se održalo i ojačalo povjerenje potrošača goveđeg mesa i izbjeglo njihovo zavaravanje, potrebno je razviti okvir koji potrošačima omogućava pristup informacijama putem odgovarajuće i jasne naljepnice na proizvodu.

(5)

U tom je smislu važno uspostaviti s jedne strane učinkovit sustav označivanja i registracije goveda u fazi proizvodnje i stvoriti s druge strane poseban sustav Zajednice za označivanje goveđeg mesa koji se temelji na objektivnim kriterijima u fazi stavljanja na tržište.

(6)

Na temelju jamstava koja su pružena ovim poboljšanjima, udovoljit će se i nekim zahtjevima javnog interesa posebno u pogledu zaštite zdravlja ljudi i životinja.

(7)

Kao rezultat poboljšat će se povjerenje potrošača u kakvoću goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa, održati viša razina zaštite ljudskog zdravlja i pojačati trajna stabilnost tržišta goveđim mesom.

(8)

Članak 3. stavak 1. točka (c) Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (7) navodi da životinje za trgovinu unutar Zajednice moraju biti označene u skladu sa zahtjevima Zajednice i registrirane na takav način da se može slijediti odakle dolaze, od gospodarstva podrijetla ili tranzitnog gospodarstva, centra ili udruženja i da se do 1. siječnja 1993. ovi sustavi označivanja i registracije trebaju proširiti na premještanja životinja unutar državnog područja svake države članice.

(9)

Članak 14. Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (8) navodi da označivanje i registracija kako predviđa članak 3. stavak 1. točka (c) Direktive 90/425/EEZ za takve životinje mora biti provedena nakon što su obavljeni navedeni pregledi, osim u slučaju životinja za klanje i registriranih kopitara.

(10)

Upravljanje nekim programima potpore Zajednice na području poljoprivrede zahtijeva pojedinačno označivanje nekih vrsta životinja. Sustavi za označivanje i registraciju moraju stoga biti odgovarajući za primjenu i kontrolu takvih pojedinačnih mjera za označivanje.

(11)

Potrebno je osigurati brzu i učinkovitu razmjenu informacija između država članica za ispravnu primjenu ove Uredbe. Odredbe Zajednice s tim u vezi utvrđene su Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1468/81 od 19. svibnja 1981.. o uzajamnoj pomoći između upravnih tijela država članica i suradnji između njih i Komisije kako bi se osigurala pravilna primjena zakonodavstva o carinskim ili poljoprivrednim pitanjima (9) i Direktivom Vijeća 89/608/EEZ od 21. studenoga 1989. uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između potonjih i Komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim i zootehničkim pitanjima (89/608/EEZ) (10).

(12)

Postojeća pravila o označivanju i registraciji goveda utvrđena su Direktivom Vijeća 92/102/EEZ od 27. studenoga 1992. o označivanju i registraciji životinja (11) i Uredbom (EZ) br. 820/97. Iskustvo je pokazalo da provedba Direktive 92/102/EEZ za goveda nije bila u potpunosti zadovoljavajuća i da su potrebna daljnja poboljšanja. Stoga je potrebno usvojiti posebna pravila za goveda kako bi se učvrstile odredbe navedene Direktive.

(13)

Kako bi se prihvatio poboljšani sustav označivanja kojeg treba uvesti, važno je ne nametnuti prevelike zahtjeve proizvođaču u vidu administrativnih formalnosti. Za njegovu provedbu treba utvrditi ostvarive rokove.

(14)

U svrhu brzog i točnog slijeđenja životinja zbog kontrole programa potpore Zajednice, svaka država članica treba stvoriti nacionalnu računalnu bazu podataka koja će evidentirati identitet životinje, sva gospodarstva na svom državnom području i premještanja životinja, u skladu s odredbama Direktive Vijeća 97/12/EZ od 17. ožujka 1997. koja izmjenjuje i ažurira Direktivu 64/432/EEZ o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (12), koja pojašnjava zdravstvene zahtjeve u vezi s navedenom bazom podataka.

(15)

Važno je da svaka država članica poduzme sve mjere koje su još možda potrebne kako bi osigurale da nacionalna računalna baza podataka čim prije počne s radom.

(16)

Treba poduzeti mjere s ciljem stvaranja tehničkih uvjeta koji jamče najbolju moguću komunikaciju proizvođača s bazom i sveobuhvatno korištenje baza.

(17)

Kako bi se moglo slijediti premještanja goveda, životinje trebaju biti označene ušnom markicom koja se smješta u svako uho i u načelu je popraćena putnim listom pri bilo kojem premještanju. Obilježja ušne markice i putni listovi trebaju se odrediti na razini Zajednice. U načelu putni list treba izdati za svaku životinju kojoj je dodijeljena ušna markica.

(18)

Za životinje uvezene iz trećih zemalja u skladu s Direktivom 91/496/EEZ vrijede isti zahtjevi označivanja.

(19)

Svaka životinja treba zadržati svoju ušnu markicu dok je živa.

(20)

Komisija ispituje na temelju radova koje je izvršio Zajednički istraživački centar mogućnost korištenja elektronskih sredstava za označivanje životinja.

(21)

Posjednici životinja uz izuzetak prijevoznika trebaju voditi ažurirani registar životinja na svojim gospodarstvima. Obilježja registra trebaju se odrediti na razini Zajednice. Nadležno tijelo treba imati pristup registrima na zahtjev.

(22)

Države članice mogu podijeliti troškove koji nastaju primjenom ovih mjera na čitav sektor goveđeg mesa.

(23)

Treba odrediti tijelo ili tijela odgovorna za provedbu svake glave ove Uredbe.

(24)

Treba uvesti sustav za označivanje goveđeg mesa, koji je obvezan u svim državama članicama. Sukladno s ovim obveznim sustavom, subjekti i organizacije koji stavljaju goveđe meso na tržište trebaju na naljepnici naznačiti informacije o govedini i naziv klaonice jedne ili više životinja odakle potječe to goveđe meso.

(25)

Obvezni sustav označivanja goveđeg mesa treba pojačati od 1. siječnja 2002. U skladu s ovim obveznim sustavom, subjekti i organizacije koji stavljaju goveđe meso na tržište trebaju dodatno naznačiti na naljepnici informacije vezane za podrijetlo, a posebno mjesto u kojem je životinja ili životinje od kojih potječe meso bila rođena, tovljena i zaklana.

(26)

Dodatne informacije uz podatke koji se odnose na mjesto u kojem je životinja ili životinje od kojih potječe meso rođena, tovljena i zaklana, mogu se dostaviti sukladno neobveznom sustavu za označivanje goveđeg mesa.

(27)

Sustav obveznog označivanja koji se temelji na podrijetlu treba stupiti na snagu 1. siječnja 2002., pri čemu se podrazumijeva da se potpuni podaci o premještanju goveda u Zajednici zahtijevaju samo za životinje rođene nakon 31. prosinca 1997.

(28)

Obvezni sustav označivanja goveđeg mesa treba primijeniti i na goveđe meso koje se uvozi u Zajednicu. Međutim, treba predvidjeti činjenicu da subjekti ili organizacije iz trećih zemalja možda nemaju na raspolaganju informacije koje se zahtijevaju za označivanje goveđeg mesa proizvedenog u Zajednici. Stoga je potrebno navesti minimum potrebnih podataka koje treće zemlje moraju navesti na naljepnici.

(29)

Za subjekte ili organizacije koje proizvode ili stavljaju na tržište mljeveno goveđe meso i koje možda nisu u poziciji dostaviti sve informacije u skladu s obveznim sustavom za označivanje goveđeg mesa, trebaju se predvidjeti izuzeci koji osiguravaju minimalan broj navoda.

(30)

Svrha označivanja je postizanje najveće moguće transparentnosti na tržištu goveđim mesom.

(31)

Odredbe ove Uredbe ne smiju utjecati na Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2081/92 od 14. srpnja 1992. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (13).

(32)

Za sve navode koji ne spadaju u one koje predviđa obvezni sustav označivanja goveđeg mesa, treba predvidjeti okvir Zajednice za označivanje goveđeg mesa. U pogledu različitosti opisa goveđeg mesa koje se nalazi na tržištu Zajednice najprimjerenije je uvođenje neobveznog sustava označivanja goveđeg mesa. Učinkovitost takvog neobveznog sustava ovisi o mogućnosti slijeđenja bilo kojeg označenog goveđeg mesa natrag do jedne ili više izvornih životinja. Oblici označivanja o kojima odlučuje subjekt ili organizacija moraju se temeljiti na specifikaciji koja se podnosi na odobrenje nadležnim tijelima. Subjekti ili organizacije imaju pravo označivati goveđe meso samo ako naljepnica sadrži njihovo ime ili identifikacijski logotip. Nadležna tijela država članica moraju imati ovlasti povući odobrenje bilo koje specifikacije u slučaju nepravilnosti. Kako bi se osiguralo priznavanje specifikacija za označivanje u cijeloj Zajednici, potrebno je omogućiti razmjenu informacija između država članica.

(33)

Subjekti i organizacije koje uvoze u Zajednicu goveđe meso iz trećih zemalja mogu također željeti označiti svoje proizvode u skladu s neobveznim sustavom označivanja. Treba utvrditi propise kako bi se osiguralo što je više moguće da su oblici označivanja uvezenog goveđeg mesa jednako pouzdani kao i oni utvrđeni za goveđe meso u Zajednici.

(34)

Promjena propisa iz glave II. Uredbe (EZ) br. 820/97 propisima ove Uredbe može prouzročiti poteškoće kojima se ova Uredba ne bavi. Zbog toga treba omogućiti Komisiji da usvoji potrebne prijelazne mjere. Komisiju također treba ovlastiti za rješavanje specifičnih praktičnih problema kad je to opravdano.

(35)

S ciljem jamčenja pouzdanosti propisa o označivanju koje predviđa ova Uredba, potrebno je obvezati države članice na provođenje odgovarajućih i učinkovitih kontrolnih mjera. Takva kontrola ne utječe na druge vrste kontrole koju Komisija može provoditi po analogiji s člankom 9. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (14).

(36)

Treba utvrditi odgovarajuće kazne u slučaju kršenja odredbi ove Uredbe.

(37)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (15),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

GLAVA I.

Označivanje i registracija goveda

Članak 1.

1.   Svaka država članica mora uspostaviti sustav za označivanje i registraciju goveda u skladu s ovom glavom.

2.   Odredbe ove glave primjenjuju se ne dovodeći u pitanje pravila Zajednice utvrđena radi iskorjenjivanja bolesti ili kontrolu bolesti i ne dovodeći u pitanje Direktivu 91/496/EEZ i Uredbu (EEZ) br. 3508/92 (16). Međutim, odredbe Direktive 92/102/EEZ koje se odnose posebno na goveda, prestaju vrijediti od datuma od kojeg te životinje trebaju biti označene u skladu s ovom glavom.

Članak 2.

Za potrebe ove glave:

„životinja” znači govedo u smislu članka 2. stavka 2. točke (b) i (c) Direktive 64/432/EEZ (17),

„gospodarstvo” znači bilo koji objekt, građevina ili u slučaju farme na otvorenom, bilo koje zemljište smješteno unutar državnog područja iste države članice gdje životinje na koje se odnosi ova Uredba borave, drže ili se uzgajaju,

„posjednik” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za životinje bilo na stalnoj ili privremenoj osnovi uključujući za vrijeme prijevoza ili na sajmu,

„nadležno tijelo” znači središnje tijelo ili tijela države članice koja su odgovorna ili koja su zadužena za provođenje veterinarskih pregleda i provođenje ove glave ili u slučaju nadzora premija, tijela ovlaštena za provođenje Uredbe (EZ) br. 3508/92.

Članak 3.

Sustav označivanja i registracije goveda mora sadržavati sljedeće elemente:

(a)

ušne markice za pojedinačnu identifikaciju životinja;

(b)

računalne baze podataka;

(c)

putni list;

(d)

pojedinačne registre koji se vode na svakom gospodarstvu.

Komisija i nadležno tijelo relevantne države članice moraju imati pristup svim informacijama koje pokriva ova glava. Države članice i Komisija moraju poduzeti mjere koje su potrebne da bi se omogućio pristup ovim podacima za sve uključene stranke, uključujući zainteresirane udruge potrošača koje priznaje država članica pod uvjetom da se poštuju nacionalni propisi o tajnosti i zaštiti podataka.

Članak 4.

1.   Sve životinje na gospodarstvu rođene nakon 31. prosinca 1997. ili namijenjene trgovini unutar Zajednice nakon 1. siječnja 1998. trebaju biti označene ušnom markicom koju je odobrilo nadležno tijelo i koja se mora nalaziti u svakom uhu. Obje ušne markice nose isti, jedinstveni identifikacijski broj po kojem je moguće identificirati svaku životinju posebno zajedno s gospodarstvom na kojem je rođena. Odstupajući od gore navedenog zahtjeva, životinje rođene prije 1. siječnja 1998. koje su namijenjene trgovini unutar Zajednice nakon tog datuma mogu biti označene u skladu s Direktivom 92/102/EEZ do 1. rujna 1998.

Odstupajući od odredbi prvog podstavka, životinje rođene prije 1. siječnja 1998. koje su namijenjene trgovini unutar Zajednice nakon tog datuma radi neposrednog klanja mogu se označivati u skladu s Direktivom 92/102/EEZ do 1. rujna 1998.

Goveda namijenjena kulturnim ili sportskim događajima (uz iznimku sajmova i izložbi) mogu, umjesto ušnom markicom biti označena sustavom označivanja koji pruža jednaka jamstva i koji je odobrila Komisija.

2.   Životinje je potrebno označiti ušnom markicom u razdoblju koje određuje država članica prema rođenju životinje i u svakom slučaju prije nego životinja napusti gospodarstvo na kojem je rođena. Rok ne smije biti duži od 30 dana do i uključujući 31. prosinca 1999. i ne duži od 20 dana nakon tog datuma.

Međutim na zahtjev države članice i u skladu s postupkom iz članka 23. stavka 2., Komisija može odrediti okolnosti u kojima države članice mogu produljiti najduže moguće razdoblje.

Niti jedna životinja rođena nakon 31. prosinca 1997. ne smije biti premještena s gospodarstva ako nije označena u skladu s odredbama ovog članka.

3.   Bilo koja životinja uvezena iz treće zemlje koja je prošla preglede utvrđene Direktivom 91/496/EEZ i koja ostaje na području Zajednice treba biti označena ušnom markicom na odredišnom gospodarstvu koja udovoljava zahtjevima ovog članka, u roku koji određuje država članica, ali koji ne smije prelaziti 20 dana nakon gore spomenutih kontrola, i u svakom slučaju prije napuštanja gospodarstva.

Međutim nije potrebno označiti životinju ako se odredišno gospodarstvo ili klaonica nalazi u državi članici gdje se takvi pregledi provode i životinja se zakolje u roku od 20 dana od provedenih pregleda.

Izvorno označivanje koje je provela treća zemlja treba upisati u računalnu bazu podataka predviđenu člankom 5. ili ako ona još nije u potpunoj funkciji, u registre predviđene člankom 3., zajedno s identifikacijskim brojem kojeg određuje država članica odredišta.

4.   Bilo koja životinja iz druge države članice zadržava svoju izvornu ušnu markicu.

5.   Ni jedna ušna markica ne smije se uklanjati ili mijenjati bez dozvole nadležnog tijela.

6.   Ušne markice se dodjeljuju gospodarstvu, dijele i namještaju životinjama na način koji određuje nadležno tijelo.

7.   Najkasnije do 31. prosinca 2001. Europski parlament i Vijeće djelujući na osnovi izvješća Komisije koje može biti popraćeno prijedlozima i u skladu s postupkom predviđenim člankom 95. Ugovora, odlučit će o mogućnosti uvođenja računalnog sustava označivanja u svjetlu napretka postignutog na ovom području.

Članak 5.

Nadležno tijelo države članice treba uspostaviti računalnu bazu podataka u skladu s člancima 14. i 18. Direktive 64/432/EZ.

Računalne baze podataka trebaju biti u potpunosti u funkciji najkasnije do 31. prosinca 1999. nakon čega trebaju pohranjivati sve podatke koje zahtijeva navedena Direktiva.

Članak 6.

1.   Od 1. siječnja 1998., nadležno tijelo će za svaku životinju koju treba označiti u skladu s člankom 4., izdati putni list u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti o njenom rođenju, ili u slučaju životinja uvezenih iz trećih zemalja, u roku od 14 dana od primitka obavijesti o njenoj ponovnom označivanju koje je provela relevantna država članica u skladu s člankom 4. stavkom 3. Nadležno tijelo može izdati putni list za životinje iz drugih država članica pod istim uvjetima. U takvim slučajevima, putni list koja prati životinju po njenom dolasku predaje se nadležnom tijelu koje treba vratiti putni list državi članici koja je puni list izdala.

Međutim na zahtjev države članice i u skladu s postupkom iz članka 23. stavka 2., Komisija može odrediti okolnosti u kojima se najduže moguće razdoblje može produljiti.

2.   Kad se god životinja premješta treba biti popraćena putnim listom.

3.   Odstupajući od prve rečenice stavka 1. i stavka 2., države članice:

koje imaju računalnu bazu podataka za koju Komisija smatra da je u potpunosti u funkciji u skladu s člankom 5. mogu odrediti da se putni list treba izdati samo za životinje namijenjene trgovini unutar Zajednice i da te životinje trebaju biti popraćene putnim listom samo kad se premještaju s državnog područja relevantne države članice na državno područje druge države članice, u kojem slučaju putni list treba sadržavati informacije temeljene na računalnoj bazi podataka.

U ovim državama članicama, putni list koji prati životinju uvezenu iz druge države članice treba biti predan nadležnom tijelu po dolasku,

mogu do 1. siječnja 2000. dopustiti izdavanje skupnih životinjskih putnih listova za stada koja se premještaju unutar relevantne države članice ako takva stada imaju isto podrijetlo i odredište i popraćena su veterinarskim certifikatom.

4.   U slučaju smrti životinje, posjednik treba vratiti putni list nadležnom tijelu u roku od sedam dana nakon smrti životinje. Ako je životinja poslana u klaonicu, subjekt djelatnosti klaonice odgovoran je za vraćanje putnog lista nadležnom tijelu.

5.   U slučaju da se životinje izvoze u treće zemlje, putni list treba predati nadležnom tijelu zadnji posjednik na mjestu gdje je životinja izvezena.

Članak 7.

1.   Uz iznimku prijevoznika, svaki posjednik životinja dužan je:

voditi ažurirani registar,

od trenutka kad računalna baza podatka postane u potpunosti funkcionalna, izvještavati nadležno tijelo o svim premještanjima u gospodarstvo i s gospodarstva, o svakom rođenju i smrti životinja na gospodarstvu zajedno sa svim datumima o ovim događajima u roku kojeg određuje država članica i koji traje od tri do sedam dana od datuma događaja. Međutim na zahtjev države članice i u skladu s postupkom iz članka 23. stavka 2., Komisija može odrediti okolnosti u kojima države članice mogu produžiti najduže moguće razdoblje i predvidjeti posebna pravila koja se primjenjuju na premještanja goveda kad ih se vodi na ljetnu ispašu u različitim planinskim područjima.

2.   Kad je primjereno i uzimajući u obzir članak 6., svaki posjednik životinje dužan je ispuniti putni list neposredno po dolasku i prije odlaska svake životinje s gospodarstva i osigurati da putni list prati životinju.

3.   Svaki posjednik dužan je dostaviti nadležnom tijelu, po zahtjevu, sve informacije u vezi s podrijetlom, identifikacijskom oznakom i kad je potrebno odredištem životinja koje je posjedovao, čuvao, prevozio, prodavao ili zaklao.

4.   Registar treba biti u formatu kojeg odobri nadležno tijelo, treba ga voditi ili ručno ili računalno i treba biti dostupan u svakom trenutku nadležnom tijelu, po zahtjevu, na najkraće moguće razdoblje koje određuje nadležno tijelo, ali koje ne smije biti kraće od tri godine.

Članak 8.

Države članice određuju tijelo odgovorno za provjeru sukladnosti s ovom glavom. One će obavijestiti jedna drugu i Komisiju o tom tijelu.

Članak 9.

Države članice mogu teretiti posjednike za troškove sustava iz članka 3. i za troškove kontrola iz ove glave.

Članak 10.

Mjere koje su potrebne za provođenje ove glave usvojit će se u skladu s postupkom upravljanja iz članka 23. stavka 2. Ove mjere odnose se posebno na:

(a)

odredbe u vezi s ušnim markicama;

(b)

odredbe u vezi s putnim listom;

(c)

odredbe u vezi s registrom;

(d)

najmanju razinu kontrole koju treba provesti;

(e)

primjenu administrativnih kazni;

(f)

prijelazne mjere koje su potrebne da bi se olakšala primjena ove glave.

GLAVA II.

Označivanje goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa

Članak 11.

Subjekt ili organizacija, kako je određeno člankom 12., koji:

moraju, na temelju odsjeka 1. ove glave, označiti goveđe meso u svim fazama stavljanja na tržište,

žele na temelju Odsjeka 2. ove Glave označiti goveđe meso na prodajnom mjestu na takav način da pruže informacije različite od onih predviđenih člankom 13., u vezi s određenim svojstvima ili proizvodnim uvjetima označenog mesa ili životinje od koje meso potječe,

dužni su ravnati se u skladu s ovom glavom.

Ova se glava primjenjuje ne dovodeći u pitanje postojeće zakonodavstvo Zajednice u pogledu goveđeg mesa.

Članak 12.

Za potrebe ove glave primjenjuju se sljedeće definicije:

„goveđe meso” znači sve proizvode koji spadaju unutar oznaka KN 0201, 0202, 0206 10 95 i 0206 29 91,

„označivanje” znači stavljanje naljepnice na pojedinačan komad ili komade mesa ili na njihovu ambalažu, ili u slučaju proizvoda koji nisu prethodno zapakirani navođenje odgovarajućih informacija u pisanom i vidljivom obliku za potrošače na prodajnom mjestu,

„organizacija” znači grupu subjekata iz istog ili različitog segmenta trgovine goveđim mesom.

ODJELJAK I.

Obvezni sustav označivanja goveđeg mesa Zajednice

Članak 13.

Opća pravila

1.   Subjekti i organizacije koje stavljaju goveđe meso na tržište Zajednice dužne su označiti ga u skladu s ovim člankom.

Obvezni sustav označivanja mora osigurati vezu između s jedne strane identifikacije trupa, četvrtine ili komada mesa i s druge strane pojedinačne životinje ili grupe životinja o kojima se radi, ili kad je to dovoljno omogućiti provjeru točnosti podataka na naljepnici.

2.   Naljepnica treba sadržavati sljedeće navode:

(a)

referentni broj ili referentnu šifru koja osigurava vezu između mesa i životinje ili životinja. Ovaj broj može biti identifikacijski broj pojedinačne životinje od koje goveđe meso potječe ili identifikacijski broj koji se odnosi na grupu životinja;

(b)

broj odobrenja klaonice u kojoj je životinja ili grupa životinja bila zaklana i državu članicu ili treću zemlju u kojoj se klaonica nalazi. Navod treba sadržavati: „ Zaklano u (ime države članice ili treće zemlje) (broj odobrenja)”;

(c)

broj odobrenja objekta za rasijecanje koji je izvršio radnje rasijecanja na trupu ili grupi trupova i državu članicu ili treću zemlju u kojoj se objekt za rasijecanje nalazi. Navod treba sadržavati: „Rasječeno u: (ime države članice ili treće zemlje) (broj odobrenja).”

3.   Međutim, do 31. prosinca 2001., države članice u kojima sustav označivanja i registracije goveda iz Glave I. sadrži dovoljno informacija mogu odlučiti o navođenju dodatnih informacija na naljepnice za goveđe meso koje potječe od životinja rođenih, uzgajanih i zaklanih u istoj državi članici.

4.   Obvezan sustav kako predviđa stavak 3. ne smije dovesti do bilo kakvog prekida trgovine između država članica.

Države članice koje namjeravaju provoditi odredbe stavka 3. trebat će prethodno odobrenje Komisije vezano za načine provedbe.

5.

(a)

Od 1. siječnja 2002., subjekti i organizacije trebaju također naznačiti na naljepnicama:

i.

državu članicu ili treću zemlju rođenja životinje;

ii.

sve države članice ili treće zemlje u kojima je životinja tovljena;

iii.

državu članicu ili treću zemlju gdje je obavljeno klanje;

(b)

Međutim, kad goveđe meso potječe od životinja rođenih, uzgojenih ili zaklanih:

i.

u istoj državi članici, navod može glasiti kao „Podrijetlo: (ime države članice)”;

ii.

u istoj trećoj zemlji, navod može glasiti kao „Podrijetlo: (ime treće zemlje)”.

Članak 14.

Odstupanja od obveznog sustava označavanja

Odstupajući od odredbi članka 13. stavka 2. točaka (b) i (c) i od članka 13. stavka 5. točke (a) podtočaka i. i ii., subjekt ili organizacija koja priprema mljeveno goveđe meso treba navesti na naljepnici riječi „pripremljeno (ime države članice ili treće zemlje)”, ovisno o tome gdje je meso pripremljeno, i „podrijetlo” kad država ili države koje su uključene nisu države koje su meso pripremile.

Obveza predviđena člankom 13. stavkom 5. točkom (a) podtočkom iii. primjenjivat će se na takvo meso od datuma početka primjene ove Uredbe.

Međutim, takav subjekt ili organizacija mogu dodati na naljepnicu mljevenog goveđeg mesa:

jedan ili više navoda predviđenih člankom 13., i/ili

datum kad je meso pripremljeno.

Na temelju iskustva, i u pogledu zahtjeva, mogu se usvojiti slične odredbe za rasječeno meso i za odreske goveđeg mesa u skladu s postupkom iz članka 23. stavka 2.

Članak 15.

Obvezno označivanje goveđeg mesa iz trećih zemalja

Odstupajući od odredbi članka 13., goveđe meso uvezeno u Zajednicu za koje nisu dostupne sve informacije predviđene člankom 13., u skladu s postupkom iz članka 17., bit će označeno s naznakom: „Podrijetlo: nije iz EZ-a” i „Zaklano u: (ime treće zemlje)”.

ODJELJAK II.

Neobvezni sustav označavanja

Članak 16.

Opća pravila

1.   Za naljepnice koje sadrže navode različite od onih koje predviđa odjeljak I. ove glave, svaki subjekt ili organizacija trebaju poslati specifikaciju na odobrenje nadležnom tijelu države članice u kojoj se proizvodi ili prodaje predmetno goveđe meso. Nadležno tijelo može također odrediti specifikacije koje će se koristiti u relevantnoj državi članici, pod uvjetom da njihova uporaba nije obvezna.

Specifikacije za neobvezno označivanje trebaju sadržavati:

informacije koje treba navesti na naljepnici,

mjere koje treba poduzeti kako bi se osigurala točnost informacija,

sustav kontrole koji će se provoditi u svim fazama proizvodnje i prodaje, uključujući kontrole koje će provoditi neovisno tijelo koje priznaje nadležno tijelo i koje određuje subjekt ili organizacija. Ova tijela trebaju biti u skladu s s kriterijima koje određuje europska norma EN/45011,

kad se radi o organizaciji, mjere koje treba poduzeti u slučaju da bilo koji član ne ispunjava specifikacije.

Države članice mogu odlučiti da kontrole koje provodi neovisno tijelo može zamijeniti kontrola koju provodi nadležno tijelo. Nadležno tijelo mora imati u tom slučaju na raspolaganju osposobljeno osoblje i sredstva potrebna za provođenje traženih kontrola

Troškove nadzora predviđenog u ovom odjeljku snosit će subjekt ili organizacija koja koristi sustav označivanja.

2.   Odobrenje bilo koje specifikacije podliježe potvrdi nadležnog tijela koja se daje na temelju pažljivog pregleda njenih elemenata iz stavka 1., ispravnog i pouzdanog rada predviđenog sustava označivanja., a posebno sustava nadzora. Nadležno tijelo ne odobrava specifikaciju koja ne osigurava vezu između s jedne strane identifikacije trupa, četvrtine ili komada mesa i s druge strane pojedinačne životinje ili grupe životinja o kojima se radi, ili kad nije moguće provjeriti točnost podataka na naljepnici.

Specifikacije koje predviđaju naljepnice koje sadrže netočne ili nedovoljno jasne informacije ne odobravaju se.

3.   Kad se proizvodnja i/ili prodaja goveđeg mesa odvija u jednoj ili više država članica, nadležna tijela uključenih država članica moraju proučiti i odobriti predložene specifikacije ako se elementi koji su u njima sadržani odnose na aktivnosti koje se provode na njihovom državnom području. U tom slučaju država članica dužna je priznati odobrenje koje je izdala bilo koja druga uključena država članica.

Ako, u roku koji će se odrediti u skladu s postupkom iz članka 23. stavka 2., računajući od dana nakon podnošenja prijave, odobrenje nije odbijeno ili izdano, ili ako nisu tražene dodatne informacije, smatrat će se da je nadležno tijelo odobrilo specifikaciju.

4.   Kad nadležna tijela svih uključenih država članica odobre predloženu specifikaciju, subjekt ili organizacija na koje se to odnosi imaju pravo označiti goveđe meso, pod uvjetom da naljepnica sadrži njihovo ime ili logotip.

5.   Odstupajući od odredbi stavaka od 1. do 4., Komisija u skladu s postupkom iz članka 23. stavka 2. može predvidjeti ubrzani ili pojednostavljeni postupak za odobravanje u posebnim slučajevima, a posebno za goveđe meso u malom maloprodajnom pakiranju ili za prvoklasne komade goveđeg mesa u pojedinačnom pakiranju, koji su označeni u državi članici u skladu s odobrenom specifikacijom i uvedeni na državno područje druge države članice pod uvjetom da se ne dodaju podaci na početnoj naljepnici.

6.   Država članica može odlučiti da se ime jedne ili više njenih regija ne koristi, a posebno kad ime regije:

može dovesti do zabune ili poteškoća pri nadzoru,

rezervirano je za goveđe meso u okviru Uredbe (EEZ) br. 2081/92.

Kad je izdano odobrenje, ime države članice pojavljuje se zajedno s imenom regije.

7.   Države članice obavješćuju Komisiju o provedbi ovog članka, a posebno o navodima koji su sadržani na naljepnicama. Komisija je dužna obavijestiti druge države članice u Upravnom odboru za govedinu i teletinu iz članka 23. stavka 1. točke (b) i može prema potrebi, u skladu s postupkom iz članka 23. stavka 2., utvrditi pravila u vezi s tim navodima i posebno uvesti ograničenja.

Članak 17.

Neobvezni sustav označivanja za goveđe meso iz trećih zemalja

1.   Kad se proizvodnja goveđeg mesa odvija djelomično ili u potpunosti u trećoj zemlji, subjekti ili organizacije imaju pravo označiti goveđe meso u skladu s ovim odsjekom ako, uz sukladnost s člankom 16., su dobili odobrenje za svoje specifikacije od nadležnog tijela koje za tu namjenu određuje svaka uključena treća zemlja.

2.   Valjanost odobrenja u Zajednici, koje je izdala treća zemlja ovisi o prethodnoj obavijesti koju treća zemlja upućuje Komisiji o:

nadležnom tijelu koje je određeno,

postupcima i kriterijima kojima se rukovodi nadležno tijelo kad pregledava specifikaciju,

svakom subjektu i organizaciji čiju je specifikaciju prihvatilo nadležno tijelo.

Komisija je dužna proslijediti ove obavijesti državama članicama.

Kad na temelju gore spomenutih obavijesti Komisija zaključi da postupci i/ili kriteriji koji se primjenjuju u trećoj zemlji nisu jednaki normama koje propisuje ova Uredba, Komisija odlučuje nakon savjetovanja s trećom zemljom na koju se to odnosi da odobrenja koja su izdana u toj trećoj zemlji nisu valjana u Zajednici.

Članak 18.

Kazne

Ne dovodeći u pitanje aktivnosti koje poduzme sama organizacija ili neovisno kontrolno tijelo predviđeno člankom 16., kad se pokaže da subjekt ili organizacija ne djeluje u skladu sa specifikacijom iz članka 16. stavka 1., država članica može povući odobrenje predviđeno člankom 16. stavkom 2. ili nametnuti dodatne uvjete kojima subjekt ili organizacija trebaju udovoljiti ako žele zadržati odobrenje.

ODJELJAK III.

Opće odredbe

Članak 19.

Detaljna pravila

Mjere potrebne za provedbu ove glave usvojit će se u skladu s postupkom upravljanja iz članka 23. stavka 2. Ove mjere odnose se posebno na:

(a)

određivanje veličine grupe životinja iz članka 13. stavka 2. točke (a);

(b)

određivanje mljevenog goveđeg mesa, odrezaka goveđeg mesa ili komada goveđeg mesa iz članka 14.;

(c)

određivanje posebnih navoda koji se mogu staviti na naljepnice;

(d)

mjere koje su potrebne za olakšavanje prijelaza s primjene Uredbe (EZ) br. 820/97 na primjenu ove glave;

(e)

mjere koje su potrebne za rješavanje posebnih praktičnih problema. Takve mjere, ako su u potpunosti opravdane, mogu odstupati od nekih dijelova ove glave.

Članak 20.

Određivanje nadležnih tijela

Države članice određuju nadležno tijelo ili tijela odgovorna za provedbu ove glave najkasnije do 14. listopada 2000.

Članak 21.

Najkasnije do 14. kolovoza 2003., Komisija mora podnijeti izviješće Europskom parlamentu i Vijeću zajedno s, ako je potrebno, odgovarajućim prijedlozima u vezi proširenja područja primjene ove Uredbe na obrađene proizvode koji sadrže goveđe meso i proizvode na osnovi goveđeg mesa.

GLAVA III.

Opće odredbe

Članak 22.

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale sukladnost s odredbama ove Uredbe. Predviđene kontrole ne dovodeći u pitanje bilo koje kontrole koje Komisija može provoditi u skladu s članku 9. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95.

Bilo koje kazne koje država članica nametne posjedniku razmjerne su ozbiljnosti kršenja propisa. Kazne mogu uključivati, kad je opravdano, ograničenje kretanja životinja na gospodarstvo ili s gospodarstva posjednika na kojeg se to odnosi.

2.   Stručnjaci Zajednice zajedno s nadležnim tijelima:

(a)

provjeravaju da države članice ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe;

(b)

provode preglede na licu mjesta kako bi osigurali provođenje kontrola u skladu s ovom Uredbom.

3.   Država članica na čijem državnom području se provodi pregled na licu mjesta dužna je pružiti stručnjacima Komisije svu pomoć koju mogu tražiti u obavljanju svojih dužnosti.

Rezultat obavljenih pregleda treba najprije raspraviti s nadležnim tijelom države članice prije nego se sastavi završno izvješće i proslijedi dalje.

4.   Kad Komisija smatra da je na temelju rezultata pregleda to opravdano, ona razmatra situaciju u okviru Stalnog veterinarskog odbora iz članka 23. stavka 1. točke (c). Može usvojiti potrebne odluke u skladu s postupkom predviđenim člankom 23. stavkom 3.

5.   Komisija će nadzirati razvoj situacije: u svjetlu takvog razvoja i u skladu s postupkom predviđenim člankom 23. stavkom 3. može izmijeniti ili ukinuti odluke iz stavka 4.

6.   Detaljan pravila za primjenu ovog članka usvojit će se kad je potrebno u skladu s postupkom iz članka 23. stavka 3.

Članak 23.

1.   Komisiji će pomoći:

(a)

u provedbi članka 10., Odbor Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi iz članka 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1258/1999 (18);

(b)

u provedbi članka 19. Upravni odbor za govedinu i teletinu, uspostavljen člankom 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1254/1999 (19),

(c)

u provedbi članka 22. Stalni veterinarski odbor uspostavljen Odlukom Vijeća 68/361/EEZ (20).

2.   Pri pozivanju na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir njezin članak 8.

Razdoblje iz članka 4. stavka 3. Odluke 1999/468/EZ određuje se na jedan mjesec.

3.   Pri pozivanju na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ. uzimajući u obzir njezin članak 8.

Razdoblje iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

4.   Odbori usvajaju svoj pravilnik.

Članak 24.

1.   Uredba (EZ) br. 820/97 se stavlja izvan snage.

2.   Pozivanja na Uredbu (EZ) br. 820/97 smatrat će se pozivanjem na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga.

Članak 25.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana o dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se na goveđe meso dobiveno od životinja koje su zaklane od 1. rujna 2000. nadalje.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2000.

Za Europski parlament

Predsjednik

N. FONTAINE

Za Vijeće

Predsjednik

J. GLAVANY


(1)  SL C 376 E, 28.12.1999., str. 42.

(2)  SL C 117, 26.4.2000., str. 47.

(3)  SL C 226, 8.8.2000., str. 9.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 12. travnja 2000. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 6. lipnja 2000. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Europskog parlamenta od 6. srpnja 2000. (još nije objavljena u Službenom listu).

(5)  SL L 117, 7.5.1997., str. 1.

(6)  SL L 334, 28.12.1999., str. 1.

(7)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29. Direktiva kako je zadnji put izmijenjena Direktivom 92/118/EEZ (SL L 62, 15.3.1993., str. 49.).

(8)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56. Direktiva kako je zadnji put izmijenjena Direktivom 96/43/EZ (SL 162, 1.7.1996., str. 1.).

(9)  SL L 144, 2.6.1981., str. 1. Uredba stavljena izvan snage Uredbom (EZ) br. 515/97 (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).

(10)  SL L 351, 2.12.1989., str. 34.

(11)  SL L 355, 5.12.1992., str. 32. Direktiva kako je zadnji put izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(12)  SL L 109, 25.4.1997., str. 1.

(13)  SL L 208, 24.7.1992., str. 1.

(14)  SL L 312, 23.12.1995., str. 1. Uredba kako je zadnji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1036/1999 (SL L 127, 21.5.1999., str. 4.).

(15)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(16)  SL L 355, 5.12.1992., str. 1. Uredba kako je zadnji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1036/1999. (SL L 127, 21.5.1999., str. 4.).

(17)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64. Direktiva ažurirana Direktivom 97/12/EZ (SL L 109, 25.4.1997., str. 1.) i zadnje izmijenjena Direktivom 98/99/EZ (SL L 358, 31.12.1998., str. 107.).

(18)  SL L 160, 26.6.1999., str. 103.

(19)  SL L 160, 26.6.1999., str. 21.

(20)  SL L 255, 18.10.1968., str. 23.


PRILOG

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 820/97

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 11.

Članak 13.

Članak 12.

Članak 14. stavak 1.

Članak 16. stavak 1.

Članak 14. stavak 2.

Članak 16. stavak 2.

Članak 14. stavak 3.

Članak 16. stavak 5.

Članak 14. stavak 4.

Članak 16. stavak 4.

Članak 15.

Članak 17.

Članak 16. stavak 1.

Članak 16. stavak 3.

Članak 16. stavak 2.

Članak 16. stavak 3.

Članak 16. stavak 3.

Članak 13. stavak 2. točka (a)

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 22.

Članak 25.


Top